Uploaded by KHAIRUNNISA BINTI MAD FAZIL Moe

EDIT RPT SENI THN 5

advertisement
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 5
SK TASIK PUTERI 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5 2021
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
UNIT 1
SI PUTIH
MENAWAN
1
20 – 22 JAN
MENGGAMBAR
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang menggambar:
(iv) lukisan dan capan
KBAT
Mengaplikasi
PAK-21
Tinjau Kongsi (Roam
the Room)
BBM
Buku teks ms 6-9
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.4 Meneroka penghasilan karya
gabungan lukisan dan capan dalam
bidang menggambar dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
2, 3
25 JAN – 5
FEB
MENGGAMBAR
KANDUNGAN PELENGKAP
EMK
Nilai Murni
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
UNIT 1
SI PUTIH
MENAWAN
CATATAN
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea gabungan
karya.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
EMK
Kreativiti dan Inovasi
KBAT
Menilai
PAK-21
Pusingan Robin
(Round Robin)
BBM
Buku teks ms 10-13
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
4
8 – 12 FEB
UNIT 2
SAYANGILAH
HABITAT KITA
MENGGAMBAR
EMK
Kelestarian Alam
Sekitar
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang menggambar:
(ii) poster dan montaj
KBAT: Menganalisis
PAK-21: Tunjuk
Jawapan
(ShowDown)
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
BBM
Buku teks ms 14-17
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.1 Meneroka penghasilan karya
gabungan kolaj dan gurisan dalam
bidang menggambar dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
5
15 – 19 FEB
UNIT 2
SAYANGILAH
HABITAT KITA
MENGGAMBAR
EMK: TMK
KBAT: Mencipta
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
PAK-21: Bermaklumat
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
6
22 – 26 FEB
UNIK / TAJUK /
BIDANG
UNIT 2
SAYANGILAH
HABITAT KITA
MENGGAMBAR
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea gabungan
karya.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
BBM: Buku teks ms
18-19
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK
Kreativiti dan Inovasi
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
KBAT: Menilai
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
PAK-21: Pusingan
Robin (Round Robin)
BBM
Buku teks ms 20-21
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
7
1 – 5 MAC
UNIK / TAJUK /
BIDANG
UNIT 3
JAKET
BUKU NOTA
Membuat Corak
dan Rekaan
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
EMK: Nilai Murni
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.2 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang membuat corak dan rekaan:
(ii) kolaj
KBAT: Menganalisis
PAK-21: Sama-Beza
(Same-Different)
BBM: Buku teks ms
22-25
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.6 Mengaplikasikan bahasa seni
visual pada karya stensilan dalam
Bidang Membuat Corak dan Rekaan
melalui penerokaan:
(i) media dan teknik stensilan.
(ii) proses pengkaryaan.
(iii) idea rekaan produk berfungsi
8
8 – 12 MAC
UNIT 3
JAKET
BUKU NOTA
Membuat Corak
dan Rekaan
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK: Nilai Murni
3.1 Penghasilan karya kreati
3.1.2 Menghasilkan corak
terancang atau tidak
terancang dalam bidang membuat
corak dan rekaan melalui:
(i) penentuan motif melalui sumber
idea.
(ii) perkembangan idea melalui
pengolahan dan struktur susunan
corak.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
PAK-21: Pemikir
KBAT: Mencipta
BBM: Buku teks ms
26-27
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
UNIT 3
JAKET
BUKU NOTA
3.1 Penghasilan karya kreatif
9
15 – 19 MAC
Membuat Corak
dan Rekaan
3.1.3 Menghasilkan produk rekaan
dalam
bidang membuat corak dan rekaan
menggunakan corak yang telah
dihasilkan
melalui:
(i) penentuan jenis produk melalui
sumber idea.
(ii) perkembangan idea reka
bentuk.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik yang sesuai berdasarkan
reka bentuk.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
EMK
Keusahawanan
KBAT
Mengaplikasi
PAK-21
Fikir-Pasang-Kongsi
(Think-Pair-Share)
BBM
Buku teks ms 28-29
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
UNIT 4
EMK: Sains dan
teknologi
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
10
MISI
22 – 26 MAC
ANGKASA
Membentuk dan
Membuat Binaan
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.3 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang membentuk dan membuat
binaan:
(ii) model
KBAT: Mengaplikasi
PAK-21: Suai Padan
(MIx and Match)
BBM:Buku teks ms
30-33
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.8 Meneroka penghasilan model
dalam Bidang membentuk dan
membuat binaan dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)
11
5 – 9 APR
UNIT 4
MISI
ANGKASA
Membentuk dan
Membuat Binaan
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK: kreativiti dan
inovasi
KBAT: Mencipta
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.4 Menghasilkan karya atau
produk dalam bidang
membentuk dan membuat binaan
melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) penentuan fungsi dan rekaan
melalui sumber idea.
(iii) perkembangan idea reka
bentuk dengan menekankan aspek
keselamatan dalam penghasilan.
(iv) penetapan jenis media dan
teknik yang sesuai berdasarkan
PAK-21 : Sifat Ingain
Tahu
BBM: Buku teks ms
34-35
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
reka bentuk yang kukuh dan
selamat.
12
12 – 16 APR
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
UNIT 4
MISI
ANGKASA
EMK: kreativiti dan
inovasi
KBAT: Mencipta
3.1 Penghasilan karya kreatif
Membentuk dan
Membuat Binaan
3.1.4 Menghasilkan karya atau
produk dalam bidang
membentuk dan membuat binaan
melalui:
(v) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(vi) kemasan akhir.
PAK-21 : Sifat Ingain
Tahu
BBM: Buku teks ms
36-37
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya
yang dihasilkan dengan kehidupan
seharian dan masyarakat.
13
19 – 23 APR
UNIT 5
PASU MINI
Bidang Mengenal
Kraf Tradisional
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
EMK: Patriotisme
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.4 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang mengenal kraf tradisional:
(i) tembikar
KBAT: Menganalisis
PAK-21: Sama-Beza
BBM
Buku teks ms 38-41
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.9 Meneroka penghasilan
tembikar dalam bidang
mengenal kraf tradisional dari
aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
EMK: Patriotisme
14
26 – 30 APR
UNIT 5
PASU MINI
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
KBAT: Mengaplikasi
Bidang Mengenal
Kraf Tradisional
3.1 Penghasilan karya kreatif
PAK-21: penyayang
3.1.5 Menghasilkan kraf mudah
dalam Bidang
mengenal kraf tradisional melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea reka bentuk
dan motif dengan menekankan
identiti kebangsaan.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
BBM
Buku teks ms 42-43
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
UNIT 5
PASU MINI
15
3 – 7 MEI
Bidang Mengenal
Kraf Tradisional
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
KANDUNGAN PELENGKAP
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK
Keusahawanan
3.1 Penghasilan karya kreatif
KBAT
Menilai
3.1.5 Menghasilkan kraf mudah
dalam Bidang
mengenal kraf tradisional melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
CATATAN
PAK-21
Galery walk
BBM
Buku teks ms 44-45
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan.
4.1.2 Membuat penyataan lisan
secara kritis karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses serta
menghubungkaitkan seni dengan
kehidupan seharian.
5.0 PROJEK SENI VISUAL
16
10 – 14 MEI
PROJEK SENI
VISUAL 1
5.1 Persembahan hasil karya
5.1.1 Merancang persediaan
pameran seni visual
dalam kumpulan meliputi:
(i) penentuan tema pameran
(ii) penentuan lokasi pameran
(iii) pengumpulan karya
(iv) penghasilan kapsyen
(v) penentuan susun atur karya
(vi) promosi pameran
PERANCANGAN
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
5.0 PROJEK SENI VISUAL
PERSEDIAAN
17
17 – 21 MEI
5.1 Persembahan hasil karya
PROJEK SENI
VISUAL 1
5.1.2 Menjalankan proses
persediaan pameran seni
visual berdasarkan
perancangan.
5.0 PROJEK SENI VISUAL
5.1 Persembahan hasil karya
18
24 – 28 MEI
PROJEK SENI
VISUAL 1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)
5.1.3 Membuat pameran seni
visual.
5.1.4 Menceritakan tentang
karya sendiri dan memberi
pandangan tentang karya rakan
semasa
pameran.
5.1.5 Menguruskan karya dan
alatan pameran supaya
selamat dan terpelihara
semasa pameran
dijalankan.
5.1.6 Menyusun alatan dan
bahan pameran seni serta
memastikan ruang pameran
bersih selepas
pameran dilaksanakan.
PAMERAN
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
19
14 – 18 JUN
MENGGAMBAR
KANDUNGAN PELENGKAP
EMK: Kreativiti dan
inovasi
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
UNIT 6
PUNGGUK
RINDU AKAN
BULAN
CATATAN
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang menggambar:
(i) kolaj dan gurisan
KBAT: Menganalisis
PAK-21: Tunjuk
Jawapan (Show
Down)
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
BBM:
Buku teks ms 50-53
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.1 Meneroka penghasilan karya
gabungan kolaj dan gurisan dalam
bidang menggambar dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
20
21 – 25 JUN
UNIT 6
PUNGGUK
RINDU AKAN
BULAN
MENGGAMBAR
UNIT 6
21
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea gabungan
karya.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK: Kreativiti dan
inovasi
KBAT Mengaplikasi
PAK-21
Fikir-Pasang-Kongsi
(Think-Pair-Share)
BBM
Buku teks ms 54-55
EMK: Nilai Murni
KBAT Mengaplikasi
PAK-21
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
28 JUN – 9
JUL
PUNGGUK
RINDU AKAN
BULAN
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
3.1 Penghasilan karya kreatif
MENGGAMBAR
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
Pusing Robin (Round
Robin)
BBM
Buku teks ms 54-55
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
22
5 – 9 JUL
UNIT 7
BUNGA KEKWA
MEKAR
MENGGAMBAR
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
EMK: BAHASA
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang menggambar:
(iii) mozek dan catan
KBAT: Menganalisis
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.3 Meneroka penghasilan karya
gabungan mozek dan catan dalam
bidang menggambar dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
BBM
Buku teks ms 58-61
PAK-21
Fikir-Pasang-Kongsi
(Think-Pair-Share)
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
23
12 – 16 JUL
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
UNIT 7
BUNGA KEKWA
MEKAR
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
3.1 Penghasilan karya kreatif
MENGGAMBAR
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) perkembangan idea gabungan
karya.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
EMK Kreativiti dan
inovasi
KBAT Mencipta
PAK-21
Gallery Walk
BBM
Buku teks ms 62-63
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
24
26 – 30 JUL
UNIT 7
BUNGA KEKWA
MEKAR
INOVASI SENI VISUAL
MENGGAMBAR
3.1.1 Menghasilkan karya
gabungan dalam bidang
menggambar melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
3.1 Penghasilan karya kreatif
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
EMK Kreativiti dan
inovasi
KBAT Mencipta
PAK-21
Gallery Walk
BBM
Buku teks ms 64-65
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
(ii) karya rakan
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
25
2 – 6 OGOS
UNIT 8
BINGKAI
GAMBARKU
Membuat Corak
dan Rekaan
EMK Bahasa
KBAT Menganalisis
PAK-21: Sama-Beza
(Same-Different)
BBM
Buku teks ms 66-69
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.2 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang membuat corak dan rekaan:
(ii) kolaj
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.5 Meneroka penghasilan corak
teknik titisan dalam bidang
membuat corak dan rekaan dari
aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
26
9 – 13 OGOS
UNIT 8
BINGKAI
GAMBARKU
Membuat Corak
dan Rekaan
UNIT 8
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.2 Menghasilkan corak
terancang atau tidak terancang
dalam bidang membuat corak dan
rekaan melalui:
(i) penentuan motif melalui sumber
idea.
(ii) perkembangan idea melalui
pengolahan dan struktur susunan
corak.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK Keusahawanan
KBAT Mengaplikasi
PAK-21Fikir-PasangKongsi (Think-PairShare)
BBM Buku teks ms
70-71
EMKmKeusahawanan
KBAT Mengaplikasi
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
BINGKAI
27
16 – 20
OGOS
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
PAK-21
GAMBARKU
3.1 Penghasilan karya kreatif
Membuat Corak
dan Rekaan
3.1.3 Menghasilkan produk rekaan
dalam bidang membuat corak dan
rekaan menggunakan corak yang
telah dihasilkan melalui:
(i) penentuan jenis produk melalui
sumber idea.
(ii) perkembangan idea reka
bentuk.
(iii) penetapan jenis media dan
teknik yang sesuai berdasarkan
reka bentuk.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
Fikir-Pasang-Kongsi
(Think-Pair-Share)
BBM
Buku teks ms 72-73
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya
yang dihasilkan dengan kehidupan
seharian dan masyarakat.
28
23 – 27
OGOS
UNIT 9
HAIWAN
PELIHARAAN
Teknik Binaan.
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
EMK Bahasa
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.3 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang membentuk dan membuat
binaan: (i) stabail
KBAT Menganalisis
PAK-21: Tunjuk
Jawapan (Show
Down)
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
BBM
Buku teks ms 74-77
2.1.7 Meneroka penghasilan stabail
dalam Bidang membentuk dan
membuat binaan dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
29
30 OGOS – 3
SEP
UNIT 9
HAIWAN
PELIHARAAN
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
3.1 Penghasilan karya kreatif
Teknik Binaan.
3.1.4 Menghasilkan karya atau
produk dalam bidang
membentuk dan membuat binaan
melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) penentuan fungsi dan rekaan
melalui sumber idea.
(iii) perkembangan idea reka
bentuk dengan menekankan aspek
keselamatan dalam penghasilan.
(iv) penetapan jenis media dan
teknik yang sesuai berdasarkan
reka bentuk yang kukuh dan
selamat.
30
6 – 10 SEPT
UNIT 9
HAIWAN
PELIHARAAN
Teknik Binaan.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
3.1 Penghasilan karya kreatif
3.1.4 Menghasilkan karya atau
produk dalam bidang
EMK kreativiti dan
Inovasi
KBAT Mencipta
PAK-21Fikir-PasangKongsi (Think-PairShare)
BBM Buku teks ms
78-79
EMKmKeusahawanan
KBAT Mengaplikasi
PAK-21
Fikir-Pasang-Kongsi
(Think-Pair-Share)
BBM
Buku teks ms 80-81
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
membentuk dan membuat binaan
melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya
yang dihasilkan dengan kehidupan
seharian dan masyarakat.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
31
20 – 24 SEPT
UNIT 10
BUNGA
KEMBOJA
EMAS
MENGENAL
KRAF
TRADISIONAL
1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL
EMK Nilai Murni
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.4 Menginterpretasi bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam
bidang mengenal kraf tradisional:
(ii) tekat
KBAT Mengaplikasi
2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
VISUAL
2.1 Kemahiran Seni Visual
2.1.10 Meneroka penghasilan tekat
atau tenunan dalam
bidang mengenal kraf tradisional
dari aspek:
(i) bahasa seni visual
PAK-21: Tinjau
Kongsi (Roam the
Room)
BBM
Buku teks ms 82-85
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
32
27 SEPT – 1
OKT
UNIT 10
BUNGA
KEMBOJA
EMAS
MENGENAL
KRAF
TRADISIONAL.
33
4 – 8 OKT
UNIT 10
BUNGA
KEMBOJA
EMAS
MENGENAL
KRAF
TRADISIONAL
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
EMK kreativiti dan
3.1 Penghasilan karya kreatif
KBAT Mencipta
3.1.5 Menghasilkan kraf mudah
dalam Bidang
mengenal kraf tradisional melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk
melalui sumber idea.
(ii) penentuan fungsi dan rekaan
melalui sumber idea.
(iii) perkembangan idea reka
bentuk dengan menekankan aspek
keselamatan dalam penghasilan.
(iv) penetapan jenis media dan
teknik yang sesuai berdasarkan
reka bentuk yang kukuh dan
selamat.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN
INOVASI SENI VISUAL
Inovasi
PAK-21Fikir-PasangKongsi (Think-PairShare)
BBM Buku teks ms
86-87
EMK Nilai Murni
KBAT Menilai
3.1 Penghasilan karya kreatif
PAK-21
3.1.5 Menghasilkan kraf mudah
dalam Bidang
mengenal kraf tradisional melalui:
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai
murni.
(v) kemasan akhir.
Jalan Galeri (Galery
4.0 MODUL APRESIASI SENI
VISUAL
4.1 Penghayatan karya Seni Visual
Walk)
BBM
Buku teks ms 88-89
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
CATATAN
KANDUNGAN PELENGKAP
4.1.1 Memerihal secara kritis
berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya
yang dihasilkan dengan kehidupan
seharian dan masyarakat.
5.0 PROJEK SENI VISUAL
34-35
11 – 22 OKT
PERANCANGAN
5.1 Persembahan hasil karya
5.1.1 Merancang persediaan
pameran seni visual
dalam kumpulan meliputi:
(i) penentuan tema pameran
(ii) penentuan lokasi pameran
(iii) pengumpulan karya
(iv) penghasilan kapsyen
(v) penentuan susun atur karya
(vi) promosi pameran
PROJEK SENI
VISUAL 2
36-37
25 OKT – 5
NOV
5.0 PROJEK SENI VISUAL
5.1 Persembahan hasil karya
PERSEDIAAN
5.1.2 Menjalankan proses
persediaan pameran seni
visual berdasarkan
perancangan.
PROJEK SENI
VISUAL 1
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
5.0 PROJEK SENI VISUAL
38
8 – 12 NOV
PROJEK SENI
VISUAL 1
.
5.1 Persembahan hasil karya
5.1.3 Membuat pameran seni
visual.
PAMERAN
MINGGU
AKADEMIK
TARIKH
UNIK / TAJUK /
BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN ASAS
KANDUNGAN TAMBAHAN
KANDUNGAN PELENGKAP
5.1.4 Menceritakan tentang
karya sendiri dan memberi
pandangan tentang karya rakan
semasa
pameran.
5.1.5 Menguruskan karya dan
alatan pameran supaya
selamat dan terpelihara
semasa pameran
dijalankan.
5.1.6 Menyusun alatan dan
bahan pameran seni serta
memastikan ruang pameran
bersih selepas
pameran dilaksanakan
Minggu
39-40
15 – 26 NOV
Minggu
41-42
29 NOV – 10
DIS
MINGGU PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)
CATATAN
Download