Uploaded by Jugos Sanjas

Clinex DESTONER BL V1.0

advertisement
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 1 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije
Identifikator proizvoda:
 Trgovačko ime hemikalije: CLINEX DESTONER
 Sadrži: fosforna kiselina 20 - 25%
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne
preporučuju
Način korišćenja / preporučena upotreba hemikalije: posebno se preporučuje za uklanjanje kamenca sa
ugostiteljske opreme i aparata (za čišćenje sudopere, aparata za kafu, tuš kade, kao i za sve hromirane,
čelične i bakarne površine). Takođe se preporučuje za upotrebu u mašinama za pranje posuđa kao sredstvo
protiv kamenca. Samo za profesionalnu upotrebu.
Šifra za kategoriju korišćenja: R 10350 – sredstva za uklanjanje kamenca (soli kalcijuma).
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: ne koristiti hemikaliju u bilo koju drugu svrhu osim gore
navedenu. Nije pogodan za pranje posuđa od aluminijuma, bakra i mesinga.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Telefon:
fax:
web:
e-mail:
S&SAX DOO
Slanački put 32 g, Palilula - Beograd
011 277 21 11
011 277 21 83
www.sax.rs
office@sax.rs
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve
Kontakt za hitne slučajeve:
Centar za kontrolu trovanja (VMA)
Crnotravska 17 – Beograd – Srbija
Broj dežurnog toksikologa: 011-360-84-40
radno vreme: 0-24h / 7 dana u nedelji
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Primenom podataka o sastavu hemikalije i kriterijuma za klasifikaciju koji su definisani u Pravilniku o
klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i
21/19) hemikalija se klasifikuje:
Klasifikacija:
Korozija kože / iritacija kože, kategorija 1B; H314
Doslovni tekst obaveštenja o opasnosti (H oznake) naveden je u poglavlju 16.
Fizičke i hemijske opasnosti: hemikalija nije klasifikovana kao opasna sa aspekta fizičkih i hemijskih
opasnosti.
Opasnosti po ljudsko zdravlje: hemikalija izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Opasnosti po životnu sredinu: hemikalija nije klasifikovana kao opasna po životnu sredinu.
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 2 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
Identifikator proizvoda:
 Trgovačko ime hemikalije: CLINEX DESTONER
 Sadrži: fosforna kiselina 20 - 25%
Piktogram opasnosti:
GHS05
Reč upozorenja: OPASNOST
Obaveštenja o opasnosti (H oznake):
H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Obaveštenja o merama predostrožnosti (P oznake):
P280: Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
P301+P330+P331: AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati
kožu vodom ili istuširati se.
P304+P340: AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u pložaj koji olakšava disanje.
P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310: Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara.
Dodatno obeležavanje:
Samo za profesionalnu upotrebu.
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti
Hemikalija ne sadrži PBT niti vPvB supstance.
POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance
Nije primenljivo, hemikalija predstavlja smešu.
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
Indeks broj /
CAS broj /
EC broj /
naziv
REACH
registracioni broj
015-011-00-6 /
7664-38-2 /
231-633-2 /
fosforna kiselina ... %,
ortofosforna kiselina ...
%
01-211948592424
(napomena B)
klasa i kategorija opasnosti,
obaveštenje o opasnosti
prema CLP/GHS1
Specifične granične
koncentracije,
M-faktori i ATE
udeo u
smeši, %
(m/m)
Kor. kože 1B, H314
Kor. kože 1B; H314:
C ≥ 25 %
Irit. kože 2; H315:
10 % ≤ C < 25 %
Irit. oka 2; H319:
10 % ≤ C < 25 %
20 - 25
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19)
1
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 3 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
Napomena B: Neke supstance (kiseline, baze, itd.) stavljaju se u promet u obliku vodenih rastvora različitih
koncentracija, zbog čega se ovi rastvori različito klasifikuju i obeležavaju iz razloga što njihova opasna
svojstva zavise od koncentracije supstance. Supstance koje su u ovom spisku navedene sa napomenom B
imaju opšti naziv tipa: "azotna kiselina...%". U ovom slučaju na etiketi se navodi koncentracija rastvora
izražena u procentima. Ukoliko nije drugačije navedeno podrazumeva se da je koncentracija data kao
maseni udeo (m/m).
Doslovni tekst obaveštenja o opasnosti (H oznaka) naveden je u poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći
Nakon udisanja: izloženu osobu izvesti na svež vazduh, utopliti je i omogućiti joj da miruje. U slučaju
pojave simptoma (kašalj, povraćanje, pospanost i otežano disanje) odmah pozvati lekara. Osobe koje nisu
pri svesti smestiti u položaj pogodan za oporavak.
Nakon kontakta sa kožom: skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Delove kože koji
su došli u kontakt sa hemikalijom temeljno oprati velikom količinom vode. Odmah pozvati lekara ili Centar
za kontrolu trovanja.
Nakon kontakta sa očima: ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Odmah
ispirati oko, uz razdvajanje očnih kapaka, kako bi se osiguralo temeljno ispiranje svih delova oka. Voditi
računa da se ispiranje ne vrši mlazom vode, jer može doći do oštećenja rožnjače. Odmah se obratiti lekaru
(oftamologu).
Nakon gutanja: odmah isprati usta sa dosta vode i ukloniti protezu ukoliko postoji. Izloženu osobu odmah
odvesti kod lekara radi daljeg lečenja. Lekaru pokazati etiketu ili bezbednosni list hemikalije. Ukoliko dođe
do spontanog povraćanja, glavu spustiti što niže kako bi se sprečila mogućnost aspiracije u pluća.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Nakon udisanja: nema dostupnih podataka.
Nakon kontakta sa kožom: hemikalija je korozivna i izaziva opekotine i plihove na koži. Opekotine su
bolne.
Nakon kontakta sa očima: dolazi do teških povreda očiju i do zamućenja rožnjače, povreda dužice oka i do
nepovratne obojenosti oka.
Nakon gutanja: mogu se javiti mučnina, povraćanje, stomačne tegobe.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Ukoliko je izložena osoba bez svesti, paziti da joj disajni putevi nisu blokirani. Smestiti povređenog u
udoban položaj za oporavak. Odmah potražiti lekarsku pomoć. Lekar donosi odluku o daljem medicinskom
tretmanu nakon detaljnog pregleda povređenog.
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara
Pogodna sredstva za gašenje: sredstva za gašenje požara prilagoditi materijalima u okolini.
Nepogodna sredstva za gašenje požara: nisu poznata.
Podglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Sagorevanjem hemikalije razvija se dim koji može sadržati neidentifikovana i/ili iritirajuća jedinjenja, koja
mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi. Produkti sagorevanja mogu uključivati, ali nisu ograničeni na
ugljen dioksid i ugljen monoksid. Usled prisustva fosforne kiseline, termičkom dekompozicijom može doći
do oslobađanja oksida fosfora, koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi i neophodno je sprečiti
njihovo udisanje.
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 4 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Evakuisati ljudstvo iz oblasti zahvaćene požarom. Ukoliko je bezbedno, posude iz područja zahvaćenog
požarom premestiti na bezbednije mesto. Vodeni sprej koristiti za spoljno hlađenje neoštećenih posuda
izloženih požaru. Hlađenje vršiti sa bezbedne udaljenosti. Ne preduzimati nikakve mere bez prethodne
obuke. Izbegavati udisanje produkata sagorevanja. Neophodna je opreznost pri gašenju požara u koji su
uključene hemikalije. Sredstva korišćena za gašenje požara, voda korišćena za spoljno hlađenje kontejnera i
ostaci od požara ne smeju dospeti u kanalizacione sisteme, vodene tokove ili na zemljište.
Zaštitna oprema za vatrogasce: obavezno nositi kompletno zaštitno odelo i samostalni aparat za zaštitu
disajnih organa.
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa: ograničiti pristup mestu na kom je došlo do udesa. U
slučaju velikog izlivanja izolovati izloženo područje. Nositi ličnu zaštitnu opremu navedenu u podpoglavlju
8.2. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ne gaziti kroz izliveni sadržaj. Rukovati hemikalijom u skladu sa
principima dobre higijenske i bezbednosne prakse.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes: samo osobe koje su prošle obuku mogu učestvovati u
odgovoru na udes i uklanjanju posledica udesa. Ne preduzimati nikakve mere bez zaštitne opreme i odeće
koja mora biti otporna na hemikalije.
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Izbegavati širenje izlivene hemikalije i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili
kanalizacijom. Eliminisati izvore curenja ukoliko je to moguće (zatvoriti protok tečnosti, zatvoriti posude i
staviti u zaštitnu ambalažu). U slučaju većih izlivanja obavestiti nadležne organe i posavetovati se o daljim
postupcima.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
Manja prosipanja očistiti papirnim ubrusom, pri čemu je neophodno nositi zaštitne rukavice. Takođe, manja
izlivanja se mogu očistiti i prekrivanjem inertnim upijajućim materijalom, koji je, nakon apsorpcije,
neophodno bezbedno odložiti u posude namenjene za odlaganje ove vrste otpada. Ukoliko je došlo do
izlivanja veće količine hemikalije, neophodno je izolovati mesto na kom se hemikalija akumulira, a izliveni
sadržaj, što je brže moguće, pokupiti inertnim upijajućim materijalom (pesak, zemlja i sl.) i odložiti u
adekvatno obeležene posude za odlaganje otpada. Odlaganje izvršiti posredstvom operatera ovlašćenih za
upravljanje tom vrstom otpada. Ostatke hemikalije isprati velikom količinom vode. Kontaminirani materijal
korišćen za apsorpciju predstavlja podjednako veliku opasnost kao i sama hemikalija. Obezbediti dobru
ventilaciju prostora u kom je došlo do udesne situacije.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja
Za informacije o merama lične zaštite pratiti uputstva iz poglavlja 8.
Za informacije o tretmanu i odlaganju otpada pratiti uputstva iz poglavlja 13.
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Rukovati hemikalijom u skladu sa principima dobre higijenske i bezbednosne prakse. Izbegavati kontakt sa
kožom, očima i odećom. Ne udisati isparenja. Dobro oprati ruke pre pauze i na kraju radnog dana. Ne jesti,
ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Nositi zaštitnu opremu navedenu u poglavlju 8. ovog
bezbednosnog lista. Kontejnere koji nisu u upotrebi držati čvrsto zatvorene. Obezbediti dobru provetrenost
prostora u kom se koristi hemikalija.
Strana 5 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
CLINEX DESTONER
Podpoglavje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Hemikaliju držati u originalnim, adekvatno obeleženim i dobro zatvorenim posudama. Skladištiti u hladnim,
suvim i dobro provetrenim prostorijama na temperaturi od 5ºC do 30ºC. Zaštititi od uticaja direktne sunčeve
svetlosti i smrzavanja. Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Skladištiti dalje od nekompatibilnih
materijala navedenih u podpoglavlju 10.5.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Identifikovani načini korišćenja hemikalije navedeni su u podpoglavlju 1.2.
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu za supstance koje ulaze u sastav hemikalije, date su
tabelom u nastavku.
Granične vrednosti
2
Indeks broj /
CAS broj /
EC broj /
REACH
registracioni broj
015-011-00-6 /
7664-38-2 /
231-633-2 /
GVI
Naziv
mg/m3
fosforna kiselina ... %,
ortofosforna kiselina ... %
KGVI
ppm
1
mg/m3
Karc. Mut. Repr.
Napomena
kat. kat. kat.
ppm
2
EU*
01-2119485924-24
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: obezbediti adekvatnu provetrenost (ventilaciju) prostora. Čuvati dalje od izvora paljenja i
zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Obezbediti stanice za ispiranje očiju u blizini radne zone.
Higijenske mere: rukovati hemikalijom u skladu sa principima dobre higijenske i bezbednosne prakse. Ne
jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Sprečiti kontakt sa kožom, očima i odećom. Skinuti
kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
Mere lične zaštite:
Zaštita disajnih organa: u slučaju neadekvatne ventilacije, koristiti opremu za zaštitu disajnih organa.
Zaštita očiju/lica: nositi zaštitne naočare i zaštitu za celo lice.
Zaštita kože ruku: nositi zaštitne rukavice.
Zaštita tela: nositi zaštitnu odeću otpornu na kiseline.
Zaštita od termičkih opasnosti: nema dostupnih podataka.
Kontrola izloženosti životne sredine: ne dozvoliti da hemikalija dospe u životnu sredinu primenjujući
prikladne mere kontrole i koristiti je u skladu sa principima dobre radne prakse.
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Izgled: - agregatno stanje:
- boja hemikalije:
tečno
bez boje do boja slame
Miris:
karakterističan
Prag mirisa:
nema dostupnih podataka
2
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Službeni glasnik RS", br. 106/2009 i 117/17)
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 6 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
pH hemikalije:
~1
Tačka topljenja / tačka mržnjenja:
nema dostupnih podataka
Početna tačka ključanja / opseg ključanja
nema dostupnih podataka
Tačka paljenja:
nema dostupnih podataka
Brzina isparavanja:
nema dostupnih podataka
Zapaljivost (čvrsto, gasovito):
hemikalija nije klasifikovana zapaljiva
Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:
nema dostupnih podataka
Napon pare:
nema dostupnih podataka
Gustina pare:
nema dostupnih podataka
Relativna gustina:
nema dostupnih podataka
Rastvorljivost:
rastvorljivo u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:
nema dostupnih podataka
Temperatura samopaljenja:
nema dostupnih podataka
Temperatura razlaganja:
nema dostupnih podataka
Viskozitet:
nema dostupnih podataka
Eksplozivna svojstva:
nema dostupnih podataka
Oksidujuća svojstva:
nema dostupnih podataka
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci
Gustina: 1,146 g/ml
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Hemikalija je stabilna pri preporučenim uslovima rukovanja i skladištenja.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Hemikalija je stabilna pri preporučenim uslovima rukovanja i skladištenja.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Nema dostupnih podataka.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Nema dostupnih podataka.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Zbog niske vrednosti pH, ne mešati sa bazama.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Nema dostupnih podataka o opasnim proizvodima razgradnje.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Korozija kože / iritacija kože: hemikalija je klasifikovana u kategoriju 1B ove klase opasnosti. Izaziva teške
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 7 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
opekotine kože i oštećenje oka.
Teško oštećenje oka / iritacija oka: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu
ispunjeni.
Mutagenost germinativnih ćelija: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Karcinogenost: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Toksičnost po reprodukciju: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za
klasifikaciju nisu ispunjeni.
Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za
klasifikaciju nisu ispunjeni.
Opasnost od aspiracije: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Mogući putevi izlaganja: peroralni, dermalni, inhalacioni i izloženost oka.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima: karakteristični simptomi koji se javljaju
usled ekspozicije navedeni su u podpoglavlju 4.2.
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja: efekti koji se
razvijaju nakon izlaganja detaljnije su opisani u podpoglavlju 4.2.
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Hemikalija nije klasifikovana kao opasna po životnu sredinu.
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Surfaktanti koji se nalaze u ovom detergentu ispunjavaju kriterijum potpune aerobne biorazgradljivosti dat u
Pravilniku o detergentima. Podaci koji ovo potvrđuju biće dostupni nadležnim organima i dostavljaju se na
njihov zahtev ili na zahtev proizvođača detergenta.
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije
Nema dostupnih podataka.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Nema dostupnih podataka.
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Smeša ne sadrži supstance klasifikovane kao PBT ili vPvB.
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Nema dostupnih podataka.
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Odlaganje neiskorišćene hemikalije i kontaminirane ambalaže: stvaranje otpada bi trebalo izbegavati ili
svesti na minimum gde god je moguće. Za odlaganje neiskorišćene hemikalije, obratiti se ovlašćenim
operaterima za dalje odlaganje i tretman otpada. Konačno odlaganje bi u svakom trenutku trebalo da
odgovara zahtevima zaštite okoline.
Metode tretmana kontaminirane ambalaže: tretman i odlaganje kontaminirane ambalaže uskladiti sa
propisima koji su na snazi.
Propisi kojima se uređuje otpad:
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 8 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009)
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
Podpoglavlje 14.1. UN broj
ADR: UN 1805
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu
ADR: FOSFORNA KISELINA, RASTVOR
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu
ADR: 8
Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa
ADR: III
Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu
Hemikalija nije klasifikovana kao opasna po životnu sredinu. Nije zagađivač mora.
Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
ADR:
Transportna kategorija: 3
Kôdovi za ograničenja za tunele: E
Broj za označavanje opasnosti: 80
Klasifikacioni kôd: C1
Maksimalna količina po transportnoj jedinici: 1000 L
Mešoviti paketi ne smeju da teže više od 30 kg (bruto težina) sa unutrašnjim pakovanjem ne težim od 5L; ili
ukoliko je paket umotan termoplastičnom/streč folijom, ne sme težiti više od 20 kg (bruto težina) sa
unutrašnjom ambalažom koja nije veća od 5L.
Oznaka za mešovite pakete:
i
ili
Oznaka sa orijentisanim strelicama nije neophodna ukoliko je paket umotan u providno pakovanje.
Listica opasnosti: 8
Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju
Nije primenljivo.
BEZBEDNOSNI LIST
prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista
Sl. Glasnik RS 100/11
Strana 9 od 9
Verzija broj: 1.0
Datum izrade: 06.11.2019.
CLINEX DESTONER
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, br. 100/11)
Pravilnik o detergentima („Službeni glasnik RS“, br. 25/15)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu
sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“, br.
105/2013, 52/2017 i 21/2019)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Službeni glasnik RS“, br. 19/19)
ADR 2017 - IZMENE I DOPUNE tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o
međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, aneksi A i B „ADR 2017” ("Službeni glasnik RS Međunarodni ugovori", broj 6/2017-1 od 29. avgusta 2017)
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Nije sprovedena.
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
Navođenje izmena: prva verzija (1.0)
Spisak skraćenica i akronima:
VMA: Vojnomedicinska akademija
GHS: Globalno harmonizovan sistem za klasifikaciju i obeležavanje hemikalija (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals)
PBT: perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija
vPvB: veoma perzistentna i veoma bioakumulativna hemikalija
Kor. kože 1B: Korozija kože / iritacija kože, kategorija 1B
Irit. kože 2: Korozija kože / iritacija kože, kategorija 2
Irit. oka 2: Teško oštećenje oka / iritacija oka, kategorija 2
GVI: granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI: kratkotrajna granična vrednost izloženosti
EU*: napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne granične vrednosti
izloženosti prema Direktivi 2000/39/EZ (prva lista)
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Evropski
sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju)
Osnovna literatura i izvori podataka:
Originalni bezbednosni list, verzija 4.0/EN od 22.09.2015.
www.ekologija.gov.rs, www.echa.europa.eu
Spisak obaveštenja o opasnosti (H oznake) sa pripadajućim tekstom:
H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315: Izaziva iritaciju kože.
H319: Dovodi do jake iritacije oka.
Ostali podaci: Navedeni podaci su u skladu sa najnovijim saznanjima na dan izrade poslednje verzije
bezbednosnog lista. Podaci opisuju hemikaliju sa aspekta bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine.
Obaveza korisnika je da poštuje i primenjuje važeće zakone i mere vezane za higijenu i sigurnost.
Download