Uploaded by Azizbek Reshitov

5000 words in a month

advertisement
Yangi innovasion lug'at haqida
Qo'lingizda siz hozirda jahon bo'yicha yagona innovasion lug'atni
ushlab turibsiz. Ushbu lug'at o'z turlari ichida juda ham noyob hisobranib,
sizni lug'at masalasidagi barcha muammolaringizhal etib beradi. Ingliz
tilini o'rganuvchi inson g}Yovaqtin yangi so'zlarni yodlashga sarflaydi.
Ayni shu 90%lik muammoingiz endilikda ushbu lug'at orqali butunlay
ha! bo'ladi, sababi endilikda siz atiga I oy ichida 5000ta so'z yodlab olish
imkoniyatiga egasiz.
Statistika ma'lumotlariga ko'ra, til o'rganuvchisi yiliga 1200l500ta so'z yodlar ekan. Bu degani, 3-4 yil ichida 5000-6000ra so'z
yodlab, Advanced darajasiga chiqar ekan. Endilikda, ushbu muammoni
butunlay hal qildik. Siz atiga 1 oy ichida 5000ta so'z yodlab, Advanced
darajasiga chiqib olishingiz mumkin. Ayniqsa, IELTS hamda CEFR
imtihonlariga tayS'orgarlik ko'ray'otgan talabalarga juda ham kafta
yordam beradi.
Lug'al yodlash temikasi (1 soalda 150-320ta
so'x,)
Lug'at. Hisob-kitoblarga ko'ra til o'rganuvcl1l90o vaqtini
asosan
yangi so'zlarni yodlashga ketkamr ekan. Demak, asosiy muammo - bu
yangi so'zlarni yodlash. Endi ushbu muammoni qanday yechsa bo'ladi?
Hech kim hech qachon so'zlarni yodlashga hech qanday e'tibor
qaratmagan. Barcha o'qituvchilar so'zlami shunchaki berib
luborishadida, ularni yodlab kel deyishadi, tamom. Lekin qanday
yo dlashni o'rgati shmaydi ! Mana muammo nimada !
Biz
odatda so'zlarni qanday yodlaymiz? Standard uslub
quyidagicha: uchta ko lonk a tuzib olam iz : U zb tBnglT rans lcipsiya - shu
uslubda ro'yxatni to'ldirib olamiz, so'ng bir tarafni yopib olib, ikkinchi
tarafrri qaytaramiz, ikkinchi tarafni yopib olib, birinchi tarafni qaytaramiz.
Barcha so'zlami shu uslubda yodlasa kerak, shunday emasmi?
Endi ushbu uslub orqali siz soatiga nechta so'z yodlay olasiz?
Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu uslub orqali normal odam soatiga atiga2030ta so'z yodlay olar ekan. Ammo Ebengaus teoremasiga ko'ra, bir hafta
o'tgach, ushbu yodlangan so'zlardan atiga 3-4tasi esda qolgan bo'ladi.
Qolganlari shunchaki yoddan chiqadi. Sababi, bu yerda hech qanday faol
harakat kuzatilmaydi, shunchaki passiv yodlash jarayoni, xolos.
tsizning texnikamiz yordamida siz soatiga f50-320ta so'z yodiay
olasiz. Albatta, bu ko'nikma hosil qilingan holatda. Ya'ni bu uslub
shunchaki bilim emas, ko'nikma. Odatda ushbu uslubdan foydalanishni
boshlaganlar 500chi so'zga kelganda, soatiga 120-180ta yodlashni
boshlaydi. Rekordini oshirishni istaganlar esa I soatda 320ta so'zgacha
olib bora oladi, lekin undan oshira olmaydi.
Shaxsan bizning
rekordimiz,ya'ni ushbu uslubni asoschisi Ayubxon
A'zamovning rekordi
I
soatda 400ta so'z bo'lgan.
Bu
uslub
suggestopediya uslubi orqali yodlangan. Bu uslub haqida sizga kechroq
so'zlab beramiz. Lekin ushbu uslub hammada ham ishlayvermaydi,
hozirda bu bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda.
Bunga sabab nima? Qanday qilib bu darajada yuqori tezlikda
yodlash mumkin? Siri juda ham oddiy. Kurs boshida biz insonning o'ng
tomon xotirasini ochamiz va uni rivojlantiramiz. Biznng miyamiz ikki
bo'lingan: chap qism hamda o'ng qism. Chap taraf asosan Mantiqqa
javob beradi, ya'ni raqamlar, matnlar; yozuvlarni
yodlashga
mo'ljallangan va u atiga lOoh xotira potensialiga ega. O'ng taraf bo'lsa,
asosan emosiyalarga javob beradi . Bizda 5ta his-tuyg'u organi mavjud
bu ko'rish, eshitish, tam bilish, hid sezish va his etishdir. O'ng qism 90%
xotira potensialiga ega hisoblanadi. Undan E0% potensial tasavvurga
-
tegishli" Mana sizga savol: sizda o'qigan kitobingiz yaxshiroq esda
qoladimi yoki tomosha qilgan filmingizmi? Albatta, ko'rgan filmingiz.
Siz uni detal-detallarigacha hamda epizod-epizodlarigacha eslab qola
olasiz. Sabab? Film tomosha qilganda sizda altomatik tasawur ishlaydi
va u hech qachon esdan chiqmaydi. Yosh bolalami xotirasini kuchli
deyishadi. To'g'ri, sababi ular barcha ma'lumotlarni o'ng qism orqali,
ya'ni tasawur orqali qabul qilishadi, shu sabab hamma narsani eslab qola
olishadi. AtSuski, maktabga chiqgach, ulardagi ushbu tabiat in'omi so'na
boshlaydi. O'ng taraf deyarli boshqa ishlatilmaydi. Barcha ma'lumot chap
taraf orqali qabul qilina boshlaydi.
Shu bois, biz chang bosib yotgan o'ng tarafti changlarini artib,
yaxshilab tozalaymiz va unga zaryad beramiz. O'ng tarafrri uyg'otish
uchun maxsus mashqlar mavjud. Bitta dars ichida o'ng taraf normal
holatga kela boshlaydi. Ana shundan so'ng lug'at yodlash jarayoni ishga
tushib ketadi.
Statistikaga muroj aat qilamiz. Olim larning hi so b -kito blari ga ko' ra :
-
150ta so'z - Beginner darajasi, ya'ni odatiy suhbatlar uchun yetarli
hisoblanadi:
-
800ta so'z - Elementary darajasi, ya'ni chet elga borib, bemalol
sayohat qilib, u yerdagi insonlar bilan suhbatlashish uchun yetarli;
-
2000-3000ta so'z - Intermediate darajasi, ya'ni talaba darajasi
hisoblanadi. Ushbu darajada siz bemalol gaplashishni boshlaysiz,
bemalol yoza olasiz, bemalol kitoblar o'qiysiz, bemalol filmlarni
tomosha qilib, tushunishingiz mumkin. IELTSdan 5,5 - 6 ball,
CEFRdan B2 darajasini olishingiz mumkin;
5000{0ffita so'z boyligi
Advanced darajasi, ya'ni o'qituvchi
darajasi. Har qanday o'qituvchi ushbu darajada bo'lishi shart hamda
5000ta so'z bilishi shart. Ushbu darajada IELTS 7,5 - 8 ball,
CEFRdan C1 darajasini egallash mumkin;
-
-
10.0001a so'z
Proliciency darajasi, ya'ni profbssorlar darajasi.
Ushbu darajada siz bemalol ilmiy ishlar qila olasiz, dissertasiya yoza
olasiz hamda ilmiy-texnik kitoblami o'qishingiz mumkin. IELTS 9
ball, C EFRd an C2 daralasini ol ishingiz mumkin.
-
Agar soatiga 300tadan so'z yodlashni boshlasan$2, atiga 20 soat
ichida siz bemalol 600fta so'z yodlab, Advanced darajasini
egallashingiz murnkin.
Qolaversa, bizda 15 daqiqada 80.000ta so'z yodlashtexnikasi mavjud
.
bo'lib, siz katta miqdorda passiv lug'at boyligiga ega bo'lishingiz
mumkin.
Lug'at yodlash jarayoni 3 qismga bo'linadi: So'darni tanlab olish,
ularni eslab qolish, ularni mustahkamlash.
So'zlarni tanlab olishingiz shart emas, eng muhim so'zlarni biz siz
uchun allaqachontayyorlab qo'yganmiz.Eslab qolish jarayoni ham hal, u
yuqoridagi texnika orqali bo'ladi. Mustahkamlash jarayoni esa eng
muhimi. Sababi, so'zlami ishlata olish ko'nikmasi shu yerda paydo
bo' ladi. Ushbu jarayon Grammatika bilan birgalikda mustahkamlanadi.
Deylik, siz 5000ta so'z yodladingiz, lekin ularni barchasini ham
qo'llay olmaysiz. Ikki xil lug'at turi mavjud, passiv hamda aktiv. 5000ta
so'mi siz tushunishingiz mumkin, lekin hammasini ham tarjimasini
bilmaysiz. Undan 3000ta so'zni siz tarjimasini bilasiz va uni tarjima qila
olasiz. Undan 1500ta so'zni siz qo'llay olasiz. Ayni shu so'zlar siming
aktiv lug'atingiz hisoblanadi, qolgan 3500tasi shunchaki
passiv
hisoblanadi. Shu bois, mustahkamlash jarayoni juda muhim, ayni shu
jarayonda barcha so'zlar aktivlashtiriladi. Ya'ni 5000ta aldiv lug'at
boyligiga ega bo'lasiz.
Meta-ta'Iim
Meta-ta'lim o'tgan asrimizring 50 yillarida Yevropada paydo bo'lgan.
Aslini olganela me;ta-ta'lim qa,dim da"vrlardan br-ryon ma.v}r{, le.kin rr
hozirgidek nom qozonmagandi. Meta-ta'limni - ta'lim tizimidagi yangilik
sifatida 50 yillarida tan olishdi.
Meta so'zi lotin tilidan olinganda, o'zbek tiliga ta4ima qilinganda
"yordamchi" degan ma'noni anglatadi.
Ushbu so'zning ma'nosidan tushunarli bo'lsa kerak, meta-ta'lim ta'lim
a-vni ca-vsidir tun bilan
va.'ni r-rshbr: ta.'lim tr-rri shuncha-ki
-_-__-- shus'u-lla-nma.vdi-----o
ta'1im j arayonini tezlashtirishga asoslangan.
Hozirda meta-ta'lim texnologiyalari dunyodagi barcha ta'lim
te.xnologiyalari ichida 1 o'rinni egallayeli. Meta-ta'lim hozirda Yevropaning
eng rivojlangan davlatlarida (Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya,
Italiya,Ispaniya va h.k.) hamda AQShda keng rivojlangan va rivojlanib
bormoqda. Osiyo davlatlari esa bu sohada oqsab qolmoqda, faqatgina
hamda Yanoniva
.lanrrhiv
Koreva.
avrim
davlatlarisa
--'---"-o-'
-----1/
----J----e
--1 Xitovninq
-'./ ----- repionlari
- -e-------- -'r ----./ -- --'
'-'------r/
ushbu yo'nalish endi-endi kirib kelmoqda. O'rta Osiyoga hali meta-ta'lim
kirib kelmadi. Bu degani O'zbekistonda meta-ta'lim ilk bor Toshkent
shahrida o'z qanotlarini yozishni boshladi.
Meta-tu' Amning
as osiy maqs
adlari :
1) Ta'lim tizimini eskilik sarqitidan zamonaviy holatga olib chiqish;
2) Ta'lim samaradorligini oshirish;
3) Ta' lim jarayonini tedashtirish.
Hozirda meta-texnologiyalari barcha tbniar, qolaversa barcha sohalar
uchun ishlab chiqilgan. Bizda ilk bor meta-ta'lim inglis tilini o'rganish
sohasidan boshlandi, ya'ni biz boshladik.
Buning sababi - hozirda chet tillarini o'rganish urf bo'ldi, qolaversa
O'zbekiston jahon hamjamiyati ichida o'z obro'si hamda o'ziga yarasha
hamkorlariga ega, shu bois hozirda chet tillarini biladigan mutahassislarga
talab juda oshib ketdi.
Endi eng qizig'i,
meta-texnologiyalari yordamida siz ta'lim
jarayoningimi 30 baravariga oshirishingiz mumkin.Misol, siz repetitor yo
biron o'quv markanda inglis tilini taxminan 1 yil ichida o'rganasiz. Ushbu
texnol o giyalar yordami da, siz atiga 2 oy i chida o' rganib olishingiz mumkin,
qolaversa natljangiz I yillik ta' limingizdan ;uqori bo' ladi. Matematikani 3
hafta ichida o'rganish mumkin va h.k. Qolganlari hozircha sir!!!
Maa-ta' limn i ng b o' liml ar i :
1) Tillar uchun maxsus texnologiyalar;
2) Mnemonika (supen<otira)ga ega bo'lish sirlari;
3) Tez va sifatli o'qish san'ati (1 daqiqada - 700 - 800 ta so'zgacha olib
boorish mumkin);
4)
Ma'lumot bilan ishlash, tushunish
va uni
esda qoldirish
texnologiyalari.
Meta-ta'limni tasawuran tushunishingiz uchun, sizga bir metafora
keltirib o'taman.
Tasaw.ur qiling, marafon barcha yuguryapti. Kimdir tez, kimdir ma'lum
bir sabablarga ko'ra sekin.Marra aniq, hamma bor kuchi bilan marra sari
intilyapti. Siz bo'lsa mashinada ketyapsiz. Xo'sh, nima deb ci'ylaysiz, kim
birinchi bo'lib yetib boradi. Albatta siz. Chunki sizda texnika bor. Maxsus
algoritm hamda texnologiyalar bilan va texnikasiz standart ravishda
o' rgani shning o' rtasidagi farq shunda. Texnologiyalar yordami d a siz 9 5o/o
ustunlikka ega bo'lasiz.
Axborotni qabul qilishda samaradorlikni oshirish
Samaradorlik masalasi hamisha bizni qiziqtirgan, shu bois bu masalaga
atroflicha e'tibor qaratishingizni maslahat beraman. Ma'lum bir vaqt
ichida misol siz 20%o axborotga ega bo'lsangiz, biz o'sha vaqtda 80%
axborotga ega bo'lishimiz mumkin, mana shuni samaradorlikni oshirish
deyishadi.
Ammo bu galgi samaradorlikka oid ma'lumotlar yuk tashuvchilar,
haydovchilar kabi kasb vakillari uchun emas. Ishi o'qish va axborot bilan
ishlash bilan bog'liq bo'lgan insoniar uchun. O'quvchiiar, ayniqsa bu sizga
kerakli mavzu.
Maktablarda darslar 45 daqiqa davom etadi. Hech birimizga sir emaski,
bu samaradorlikni hech ham oshirmaydi. Chunki so'nggi l5 daqiqa ichida
miya hech qanday axborot qabul qilmaydi. Har yarim soatda miya
samaradorligi pasayadi va u umuman axborot qabul qilmay qo'yadi.
Birinchi o'n daqiqa ichida esa miya xuddi shunday past samaradorlik
bilan ishlaydi. Shu bois, malakali o'qituvchilar bu o'n daqiqa davomida
bolalar bilan biroz suhbatlashishi, uyga vazifani tekshirishi kerak. Ana
undan keyin yangi ma'lumotlarni qabul qilishga bolakayning miyasi
talyor bo'ladi.
Endi ta'lim jarayonida qanday qilib samaradorlikni oshirish mumkin?
Bu masala juda oddiy. Har yarim soatda 5 daqiqa tanaffus qilasiz. So'ng
yana yarim soat o'qiysiz, 5 ciaqiqa ciam oiasiz. Iioji bo'isa 30 ciaqiqaga
budilnik qo'yib qo'ying.
Endi mana shu tanaffuslar vaqtida nima qilish keragi, nima qilmaslik
kerakligi haqi cla gaplashami z.
Bilamiz-ki, ko'pimizning axborot bilan ishlash jarayontmiz asosan
kompyuter oldida bo'ladi. Bu vaqtda qon aylanishi sekinlashadi. Shu bois,
qo'l gimnastikasi yoki ko'z gimnastikasi bilan shug'ullanish maqsadga
muvofiqdir.
gimnastikasi e'tibomi chalg'itadi, miyani dam oldiradi va
samaradorlikni oshiradi. Ko'z gimnastikasi esa ko'z nurini asrab qolishga
zaminyarutadi.
Qo'l
gimnastikasiga quyidagi mashqlar kiradi: Bosh barmoqni
ishqalaymiz, ikkala qo'lnikini ham. Va shu yo'sunda barcha barmoqlami
ishqalab chiqamiz. Xalqimizda boshing og'risa bosh barmoqni ishqala
degan gap bor. Chunki aytishlaricha miyaga yetib boruvchi tomirlar bosh
Qo'l
barmoqdan boshlanarkan.
So'ng bosh barmoqni zo'r qilib ko'rsatamiz - chap qo'lda, o'ng qo'l
bilan esa to'pponcha qilamiz (ko'rsatkich barmoq yordamida). So'ng tezda
almashtiramiz, chap qo'l to'pponcha, o'ng qo'l zo'rni ko'rsatadi. Shu
mashqni tez qilishni o'rganish kerak.
Kaftlarni ishqalaymiz, ishqalaymiz, tez ishqalaymiz. So'ng yaxshilab
qarsak chalib yuboramiz.
Ko'rsatkich va o'rta barmoqlar bilan to'pponcha yasang - bir
qo'lingizda, ikkinchi qo'lingizda unga qarshi to'pponchani ya'ni nomsiz
barmoq bilan, kichkina barmoqni qarating. So'ng tezda almashtirishni
o'rganing. Bittadayoq bu o'xshamaydi, ammo yaxshigina samara beradi.
Ko' z gimnastikasi : ko' z qorachi g' ini tepaga, pastga harakatlantirami z,
bu holatda bosh qimirlamasligi kerak, qosh ham. Qorachig' bilan doira
yasymiz; awal o'ng tomonga, so'ng chap tomonga. Bosh va qoshni
qimirlatmagan holatda ko'z qorachig'i bilan u yon bu yonga qaraymiz.
Endi biroz quioqiarni ham massaj qiiamiz. Faqat oxista massaj qiiing,
tae'in filnikidek uzun bo'lib ketmasin.
Xotira
Birinchi bo'lib miyani ishlash tempini oz-moz o'rganib chiqamiz.
Miyyamiz ikki qismdan iborat.
CREATR'TTY
lm^lou{ATtoN
Chap va o'ng. Chap qism asosan mantiqqa, o'ng qism emotsiyalarga
javob beradi.
Chap qism matnli xotira hisoblanadi: turli
raqamlar, faktlar, analizlar va h.k.
xil
so'zlar, matnlar,
O'ng qism emotsional xotira hisoblanadi: beshta his tuyg'u
ko'rish, eshitisfu hid sezish, ta'm bilistr va taktil xotira.
-
Chap qism 10% eslab qolish potensialiga ega. O'ng qism 90%
ma'lumobri saqlab qolish potensialiga ega.
Chunki, bir o'ylab ko'ring, siz tasalvurlar orqali o'ylaysizmi yoki
miyyang1zda matnlar paydo bo'ladimi? Albatta tasavvurlar.
Tasawur - 80% eslab qolish kuchiga ega. Qolgan his-tuyg'ular
qolgan l0% bo'lishib oladi.
Nega yoshlikda bog'cha bolalarini xotirasi kuchli bo'ladi, deymiz?
Chunki ular matnli xotiraga o'tishmagan, ular barcha axborot tasavwran
eslab qolishadi. Miyyani o'rtasi, ya'ni bog'lab turuvchi torgina yo'lakcha
Corpus callosum deb nomlanadi. Miyyani ikki qismini bog'lash eng qiyin
ish. Agar ikki qismdan t'oydalanib esiab qolish ko'nikmasiga ega bo'lsak,
biz istagan ma'lumotimizn 100% eslab qolishimiz mumkin. Biz hozir
aynan o'sha uxlab chang bosib yotgan xotirani tiriltirishimiz kerak.
Boshida qiyin bo'ladi albatta. Lekin har qanday inson uddalay oladi.
Insonning o'ng qismini tiriltirish va xotirasini kuchaytirish uchun maxsus
fan mavjud - Mnernonika fani. Bu sohani ko'pchilik biladi chamamda.
Televizorlarda ikkita yigitlar chiqib o'z xotirasining kuchlarini ko'rsatadi,
bu narsa hech kimga sir emas.Biz xotiramizni tiriltirish uchun ltagina
mashqning o'zi yetarli.
Mnemonika tarixdan barchamizga ma'lum. O'z davrida Siseron
mnemonika haqida ko'piab ishlarni yozib qoidirib ketgan. Qadimgi
Yunonistonda Mnemonika Xudosi bo'lgan. U xotira mabudi bo'lgan va
shu sabab bu fanni uning nomiga atashgan.
Endilikda sizga vazifa. Xotirangizri sinab ko'ramiz. Quyidagi 20ta
yodlab, ketma-ket, bexato aytib ko'rishga harakat qiling.
l.
Banan:
2. Ruchka;
3. O'rmon:
4. Mudatgich;
5. Gilam;
6. Oshpaz;
7. Osmon;
8. Yog';
9. Mashina;
10. Stadion;
11. Bodring;
12. Ayrq;
13. Bulut;
14. Qulupnay;
15. Kompyuter;
16. Non:
s
so' znt
18.
19.
Maktab;
Televimr;
Piyo4
20.
O'rdak
17.
Ko'rib turibsiz, yodlab olish bilan bu ish juda qiyin.
Ammo
assosiasiyalar yordamida bularni yodlab olish juda oson. Shunchaki bitta
so'mi keyingisiga ulab, hikoya tuzish kerak.
Miyamiz kichik-kichik neyronchalardan tashkil topgan. Ma'lumot
miyyaga kelishi bilan neyronlar biri-biriga sinaps ya'ni bog'lovchilar
orqali biri-biriga ma'lumotni uzatadi. Mnemonika aynan shunga
asoslangan. Ya'ni birinchi axborotni ikkinchisi bilan bog'lash.
Hozir sizga qanday bog'laganimni ko'rsatib beraman. Banan
ruchkada xat yoryapti, so'ng ruchka katta qilib ruchkani rasmini chizdi.
O'rmon ichi muzlatgichlarga to'la. Muzlatgichni ochyapmiz ichi muzlab
qolgan gilamlarga to'la. Gilamlami qoqib tashlanganda, u yerdan juda
ko'p oshpazlar yog'ilishni boshladi. Va birdan oshpazlar osmonga uchib
chiqib ketib qoldi. So'ng osmonda ovqat pishirishgandi, yog'lar yerga
tushib, mashinalarni bosib qola boshladi. So'ng mashinalar qayyrga
qochishini bilmay, stadionga yopirilib kirib keta boshlashdi. O'sha paytda
stadionda bodringlar ayiqlarga qarshi futbol o'ynashayotgandi. Birdan
10
ayiqlaming ostidan bulutlar paydo bo'lib osmonga uchirib keta
boshlashdi. Ayiqlar u yerda qulupnay topib olib, qulupnay yeya
boshlashdi. Qulupnaylar kompyuter o'ynab o'tirishgandi. Kompyuter
-
ichidabo'lsakatta nonni rasmi bor edi. Birdan o'sha nonlami maktablarga
tarqata boshlashdi. Maktablar televizorda ko'rsatiia boshlandi.
Televizorni ko'rganlar, televizorga piyozlar ota boshlashdi. Piyoz
_
televizorga tegishi bilan ichidan o'rdaklar otilib chiqa boshlashdi.
Ma'lumotlarni ulashni o'rgandik. Endi mustaqil ravishda o'nngiz
shug'ullanib ko'rishingiz lozim. Demak, yana amaliyot. Men si4a yana
20ta so'z beraman. Siz shoshilmasdan ularni ulab ko'rasiz.
l.
-
_
-
Teletbn;
2. Qovun;
3.uv;
4. Quyon;
5. Olma;
6. Mars sayyorasi;
7. Tog';
8. Robot;
9. Ko'mymak;
10.
I l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Uzum;
Oyna;
Kondisioner:
tto'ri;
Yo'Ibars;
Tuxnm:
Yer;
Dala;
Poyezd;
Qalam;
Limon.
Muhim qoidalar:
iloji boricha jonlantiring va kalla hajmlarda tasavwr
-
1. Obrazlaringizni
qiling;
-
2. Obrazlar harakatga kelsin;
3. Assosiatsiyalar fantastik va kulguli bo'lsin.
11
Mustaqil bajarish uchun mashqlar
1: Teldfon;
2.tQoVirn;
3.
[Jy;
:
4. Quyoii;
5. Ohfia;
6. Mars sayyorasi;
-.i,';V.'l'og:;
' 8. Robot;
9. Ko'mynak;
10.
Uzum;
I
l.
0yna;
t2.
Kondisioner;
13.
Bo'ri;
14.
16.
Yo'lbars;
I'uxuml
Yer;
t7.
Dala;
18.
19.
Poyezd;
Qalam;
20.
21.
Limon.
'Bananl
Ruchka;
15.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3i.
32.
JJ.
O'rrnonl
Mudatgich;
Gilam;
Oshpaz;
Osmonl
Yog';
Mashina;
Stadion;
Bodring;
Ayrq;
Bulut;
34.
Qulupnay;
35.
Konpyuter;
36.
Non;
37.
Maktab;
L2
3E.
39.
40.
Televizor;
Piyoz;
O'rdak
30ta so-z:
1. O'rik;
2. Sandiq;
3. Kosmonavt;
4. Tog';
5. Poyezd;
6. Sigir;
7. Kaiamush;
8. Ko'zoynak;
9. Qulupnay;
,
-
10.
ii.
12.
13.
14.
i5.
16.
17.
18.
i9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Televizor;
Raqamiar;
Shaftoli;
Rasm;
Baraban;
Stui;
Mars;
.Xurmo;
Bozor;.
Guiiar;
Maternatika;
Qatiq;
Yilpig'ich;
Ko'yiak;
Yulduzlar;
Samolyot;
Director;
Kasaixona;
Piyola;
Limon;
Musiqa.
40ta so'z
l.
Muzlatgich;
2. Mushuk;
3. Shox;
4. Kolbasa;
5. Nemis;
6. Qasr;
7. Tezyordam;
8. Otlar;
9. Televizor;
10.
I l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Soqol;
Tilla tish;
Telefon trubkasi;
Diplomat;
O'g'ri;
Mo'ylab;
Aktrisa;
Mashina;
Chamadon;
Daryo;
Vaqt mashinasi;
Jinnixona;
Militsiya;
.Eshik;
Ananas;
Multfilm;
Lift;
Qorurilgan baliq;
Cherkov;
Askarlar;
Kamalak;
Nayzalar;
Stakan;
Gilam;
Taxt;
Shahar;
Bo'ri;
Magazin;
Taqinchoqlar;
Tish doktori;
t4
40.
Kreslo.
50ta sdz:
1. Gips;
2. Kema;.
3. Shlyapa;
4. Pistolet;
5. Pul;
6. Palto;
7. Bolg'a;
8. Qo'l;
9. Olma;
10.
11.
Restoran;
Osmon;
12.
Qushlar;
13.
Fii;
14.
Sabro;
15.
Cho'chqa;
16.
Sharbat;
tsanan;
t7.
18.
19.
20.
2t.
Dollar;
.Yo'lbars;
Hakker;
23.
Kitob;
O'qituvchi;
Temir;
24.
Palov;
25.
26.
Beciana;
27.
Texnol',ogiya;
28.
29.
Kutubxona;
Orol;
Kosmos;
22.
30.
31.
32.
JJ.
34.
35.
Choyxona;
Miya;
Non;
Kaiamush;
Pishloq;
Fotoapparat;
,,
15
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Ko'prik;
Til;
Qizlar;
Kabutar;
Gitara;
Universitet;
Pomidor;
Jarlik;
Eshak;
Devor;
Soch;
Qabr;
Yurak;
Dev;
Skripka.
frt
Chet tilidagi so'zlarni yodlash texnikasi
Aktiv va passiv lug'at
Biz ko'pincha so'zlami qanday qilib yodlaymiz? O'ta pala-partish,
asoffrn matnli xotira yordamida yodlaysiz, shunday emasmi? Bu juda
katta muammo. Biz endi obrazli xotira yordamida yodlaymiz.
Awalambor, lug'at haqida tushuncha paydo qilishimiz kerak.
Meta-ta'limda potentsial degan narsa bor. Biz bu so'zni juda ko'p
ishlatamiz.
So'zni ilk bor yodlaganingizda, potentsialning eng pastki nuqtasida
bo'lasiz. Potensial:
l)
Ko'rganman;
2) Tushunaman, lekin tarjima qilolmayman;
3) Bilaman;
4) Tarjima qila olaman;
5) Ishlata olarnan.
Potensialning 5chi pozitsiyasi - eng kuchlisi hisoblanadi. Birinchi
to'rttbsi - passiv lug'at, uni o'qiysiz, tarjima qilasiz, lekin ishlata
olmaysiz. Beshinchi nuqta - aktiv lug'at hisoblanadi. Biz asosan aktiv
lu g' at u chun ishlay miz.
Pirammidaning eng cho'qqisi - aktiv lug'at hisoblanadi. Biz faqat aktiv
lug'at bilan ishlaymiz. Potensial tushunarli bo'lsa, lug'at bilan ishlash
jarayoniga o'tamiz.
Lug'at yodlash jarayoni
Lug'at jarayoni uch qismdan iborat:
1.
So'zlarni tanlab olish
2. So'zlarni eslab qolish
3. So'zlarni mustahkamlash
So'zlarni tanlab olish juda oson. Amaliyotdagi suhbatlarda tanlab
olish -juda qiyin, vaqtni ko'p oladi. Mental cards uslubi bor, lekin u ham
.iuda qi;'in. Eng zo'ri bu matn bilan ishlash. Hamma o'z schasi bo'i'icha
kitob tanlaydi, o'sha kitobni qo'liga oladi. Matnni o'qimaydiyu, faqat
ko'rib chiqadi, bilmaydigan so'zlari bo'lsa, ularni o'chiradi, shundoq
o'chirib chiqadi. Awalo, sizlar bilan ro'yxat yordamida boshlang'ich
qn'zletni .,nrllq.rrr'iz
! rro'afni Lenrrarrfir"ich
r\wri.brrJ iii ioii hn'lc'a
.,v iJaa, rnofnlqr
riigaiiiaai hilan
i.,iiCiii r{.'.,^'ilc.Vvrrr
J vsrl,J rrrrzt
etadi. Matnlardan oldirl men sizga maxsus patternlarni beraman. Sizlar
o'sha patternlardan so'zlami tanlab olasiz.
Esda qoldirish stadi;'asiga o'tamiz bu.iuda qii'in.iara;,on.,^.n'rmo
yengillashtirishga muvaffaq bo'ldik.
L8
Chet tilidagi so'zlarni yodlash texnikasi bir necha qadamdan iborat,
agar siz ushbu texnikani to'liq egallasangiz, sizda hech qachon chet
tilidagi so'zlami yodlash bilan muammo bo'lmaydi. Agar ushbu texnikani
ko'nikmaga aylantirib oladigan bo'lsangiz, soatiga 150
yodlab oiish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
-
320ta so'z
Demak, so'zlarni eslab qolish bilan shug'ullanamiz.
Ushbu texnika bir necha qadamlardan iborat:
l)Awalo, biz chet tilidagi so'zni o'zbek tilidagi biron
so'zga o'xshatib
olishimiz lozim. Misol uchun, Cat (ket) so'zi, bu Ingliz tilidan tarjimada
mushuk degani. Endi "ket" so'zi qaysi o'zbekcha so'zga o'xshaydi, misol
"kit" so'ziga o'xshatishimiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Biming
miyamiz shunday tuzilganki, biron yangi ma'lumotni eslab qolish uchun,
awalo u eski ma'lumot bilan birikishi lozim. Agar sizda u haqidagi eski
ma'iumot mavjud bo'imasa, miyamiz buni tushunmaydi. Misol uchun,
limon so'zini a1'tsam, siz tasar,'rrur qila olasiz, shunday emasmi? Sababi,
siz limonni ko'rgansiz, hatto-ki yeb ko'rgansiz, u haqida miyada ma'lum
bir ma'lumotlar qolib ketgan. Ana endi Bengal yong'og'i desamchi?
Sizda biron fantaziya paydo bo'ldimi? Siz oddiy yong'oqni tasavr,ur
qilasiz yoki umumantasawur paydo bo'lmaydi. Sabab? Chunki, siz oldin
bu so.'zga duch kelmagansi4 sizda eski ma'lumot yo'q, shu sabab yangi
ma'lumot qo'shila olmadi. Chet tilidagi so'zlar bilan ham xuddi shu holat.
Ya'ni chet tiiidagi so'ziar biming miyaniz uchun yangilik va uni eslab
qolishi uchun u eski ma'lumotga tayanishi kerak. Yaxshilab e'tibor
bersangiz, standard uslubda yodlagan vaqtingizda, faqatgina oldin
eshitgan, biron filmda ko'rib qolgan yoki ko'p takrorlangan so'zlaringiz
yodingzda qoiadi. Shunciay ekan, bu miyamiming tabiiy jarayoni
hisoblanadi. Biz esa bunga yordam berib yuboramiz. Demak, bizdagi eski
ma'lumot - bu biz biladigan o'zbek yoki boshqa tildagi so'z hisoblanadi,
shu bois biz chet tilidagi so'zni o'zimizbilgan biron so'zga o'xshatib
olamiz. Buni biz assosiasiya deb ataymiz;
2) Tayyor bo'lgan assosiasiyani tarjima bilan birlashtiramiz. Misol uchun,
Catni "kit"ga o'xshatgandik. Endi tarjima ya'ni mushukni olamiz,
mushuk kitga minib olgan va birgalikda okeanlarni suzib yurishganini
tasal'rrur qilasiz;
3) Assosiasiyatayyor bo'lgan bo'lsa, 3 marta inglizchadan o'zbekchaga, 3
marba o' zbekchadan inglizchaga tarj ima qi li b qaytarasi z;
LJ
4) Yana bir muhim qoida, bittada beshtadan ortiq so'z yodlamang. Ya'ni l0
- 20talab so'z yodlamang. Biming miyamiz bittada 5tadan ortiq
ma'lumotni ushlab tura olmaydi. Awal, beshta so'zni assosiasiya qilib
olamiz, so'ng ularni 3 martadan tarjima qilamiz, so'ng keyingi beshta
so'zga o'tamlz, ana shunda zo'riqish ham, charchash ham bo'lmaydi;
5) 96 soat qoidasi. Har bir yodlagan so'zingizni 4 kundan so'ng bir marta
qa)'tarib chiqing. Bu nega kerak? Bizning miyamiz yangi olingan
ma'lumotni 4 kun davomida o'zida ushlab turadi, agar rr qayta
ishlatilmasa, uni chetga chiqarib yuboradi. Shu bois, 4chi kuni so'zlarni
bir marta qaytarib chiqing, ana shunda so'zlar bir umrga yordingizda
qoladi. Misol, bugun 200ta so'z yodladingiz va bugun dushanba,
payshanba kuni shu 200tani qaytarib chiqasiz;
6) Shahar metodi. O'zingiz yaxshi bilgan bitta shaharni tanlab olasiz. U
shaharni butunlay bo'shatib tashlaysiz, ya'ni odamlarni shahardan olib
tashlaysiz, albata tasavruringizda! So'ng,
har bir
yasagan
assosiasiyangimi shahar bo'ylab joylashtirib chiqasiz. Misol uchun, kitda
suzib ketayotgan mushukni oshxonangizga qo'yib qo'yasiz. Awalo o'z
uyingizdan boshlang, so'ng sekin boshqa joylarga qo'yib chiqishni
boshlang. Bu nega kerak? Bu uslub yordamida, siz yasagan assosiasiyalar
havoda uchib yurmaydi, ularning aniq bir makoni bo'ladi, makon
bo'lgach, siz hatto-ki turgan joyigacha altib bera olishingiz mumkin.
Keling, birgalikda 100ta so'zni yodlab ko'ramiz.
l.
Read (rid)
- o'qimoq: (Rim) Tasawur qiling Rim shahrida hamma kitob
o'qiyapti, atrof to'la kitoblar va hamma faqat kitob o'qiyapti;
2. Holiday (holidey) - ta'til, bayram: (Holida) Tasarrvur qiling, Holida ismli
do'stingiz yo tanishingiz ta'tllga ketib yubordi, sizsiz ketdi-ya!!!! Yoki
bayram uyushtirilyapti va u bayramda hammayog'I hol bosgan odamlar
ishtirok etyapti;
3. Wash (uosh)
-
yuvmoq: (Yuvosh) Yuvosh odamni urib-urib, unga kir
yuvdirishyapti;
4. Food (fud) - ovqat: (Sut) Qorningiz och, stol usti bo'lsa faqat sutga to'la
yoki sud bo'lyapti, hamma sudda ovqatlanib o'tiribdi, hatto sudya ham;
20
5. Debt (debt)
- qarz: (Tep, tep) Qarzdor qanlarga botgan bitta odamni rosa
tepishyapti. U ham bo'sh kelmay: "Tep, tep,, deb baqiryapti;
Mana endi, uch marta inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilamiz,
albatta o'zbekchasini yopib oiib, keyin uch marta o'zbekchadan
inglizchaga, bo'ldi, ana shunda so'zlar 100% esda qoladi.
6. Fire (fayr)
-
o't, olov: (Sayr) Bir to'da olomon qo'lida o't bilan
sayrga
chiqishgan, baqir-chaqir qilishyapti;
7. Flame (fleym)
-
uchqun: (Flomaster) Flomasterni atrofidan uchqunni
charchrab turgan holatda tasawur qiling;
8. Fruit (liut) - meva: (Shrup) Juda ko'p mevalar, bittasini olib yesangiz,
ichi to'la shrup ekan;
qo'yishyapti, rozi bo'lmaganlarga qon idishini ko'rsatishyapti;
r,
_
-
10.
Fight (fayt)
o'tiribdi;
-
urush: (Sayt) Urush bo'lyapti, biua odam saytda
Yana qaytaramiz, qaytaib bo'lgach, navbatdagi porsiyalarga o'tamiz.
. 11.
Bit (bit)
-
qism: (Bit) Mashinangizni qismlarida bitlar yuribdi;
12.
Color (kale) - rang: (Kola) Kola idishigarang qo'shishyapti, endi
kolapushti rangdaham bor;
13.
Air (eyr) - havo: (Aeroport) Aeroportni tasawur qiling,
umuman
havo qolmaganidan samolyotlm qulayapti;
-
14.
An (art) - san'atr (Mard) Mard odamlar o'z san'atini ko'rsatyapti;
15.
Chaik (chok)
-
bo'r: (Nok) Bo'r, ya'ni mel nok yeb o'tiribdi;
Dam olamiz, nafasni rostlaymiz, qaytaramiz, aytganimizdek 5-ta
unaqasiga, 5-ta bunaqasiga, so'ng yana davom etamiz.
21,
/ " 16.
Doubt (dabt) - shubha: (Kaft) Osmondan qulagan inson kaftiga
qarab tirikligiga shubhalanyapti, chunki kafti yedirilib ketibdi;
17.
Glass (glass)
oyna, stakan: (Gilos) lJyingiz oynadan va
-
hammayoqni gilosiarga to'ia stakanlar bosib yotibdi;
18.
-
Ice (ays)
muz: (Aysberg) Muz ustida mayilar to'kilib yotibdi,
ayniqsa aysberg ustida;
'
19.
Hole (houl)
-
Horse (hors)
- ot: (nos) Oppoq otlar nos chekib o'tirishibdi.
bor;
20.
teshik: (Xona) Katta xona, lekin eshigi yo'q, teshigi
Qaltaramiz! !!! !! !!! !!!! !! !!!
21.
! ! !!!
Lift Qift) - ko'tarilish: (lift) Bu oson. Liftda ko'tarilayotganingizni
tasavwr qiling;
22.
-
Law (lou)
qonun: (olov) Butun qonun lovingizga olovli harflar
bilan yozib qo'yilgan;
. 23.
Knee (ni)
surtyapsiz;
tizza: (xina) Tasawur qiling, tizzzngizga xina
-
24.
Memory (memori)
25.
Move (muv)
-
xotira: (bemor) Xotirasini yo'qotgan, hatto
o'zini ham tanimayotgan bemorlarni tasawur qilib oling;
ar ang-ar ang qi m
-
qimirlamoq: (muz) Muz ustida qotib qolgansiz,
irlayap
si
z;
Qaytaramlz, aAzlar, qaStaramiz. T ekshiramiz
,
26.
Nut (nat)
-
yong'oq: (notarius) Notariusda yong'oq sotishyapti;
'27.
Poison (poizon)
o'syapti;
28.
Sun (san)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
-
zahar: (poliz) Katta polizda faqat zaharli o'tlar
quyostr: (saroy) Quyosh chiqyapti, saroylar erib
ketyapti, chunki ular muzdan yasalgandi-da!
LZ
29.
Ring (ring) - qo'ng'iroq, uzuk: (ring) Ringda boksyorlar boksga
tushishyapti, shunda birdan qo'ng'iroq jiringladi va to'y boshlandi,
boksyorlar bir-birlariga uzuk taqishyapti;
,
30.
Rat (ret) - kalamush: (rediska) Rediskalami kalamushlar bitta ham
qoldirmay urib ketishgan.
Tekshiramiz, beshta inglizcha, beshta o' zbekcha, yaxshi-yaxshi, juda
yaxshi, charchagan bo'lsangiz, biroz dam oling. So'ng yana davom
elliramiz.
31. Digestion (dijesshin) -hazm qilish: (dijey) Dijey oshqozoningizda
musiqa qo'yish bilan shug'ullanyapti, siz ovqat yeyapsiz, u musiqaga
aylantirib, hazm qildirib yuboryapti;
32.
Discovery (diskaveri) - kashfiyot: (disko, vertolyot) Diskoga tushib
turgan vertolyotlarni tasawur qiling, barchalari yig'ilib olib, qandaydir
kashliyot ustida i shlashmoqda;
33.
Error (eror)- xato: (eri robot) Tasavnrr qiling, qo'shningizning eri
robotga aylanib qolgan va juda xato ishlayapti;
34.
Feel (til) - his qilmoq: (lil) Katta filni yig'lab o'tirganini yoki
Titanikni ko'rib, yig'lab o'tirganini tasavwr qiling. Kino unga ta'sir
qilibdi, barchasini his qilib o'tiribdi;
35.
Cry (kray)
yig'layapti;
-
yig'lamoq: (kiray) Yosh bolacha xonaga kiray, deb
Qaytaramiz, qaytaramiz, tekshiramiz. Belgilangan tartibda takrorlashni
unutmang! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !
36.
Pocket (poket) - cho'ntak: (poq etib) Birdan cho'ntagingiz poq etib
yorilib ketganini tasavvur qiling;
37.
Pump (pamp) - nasos: (puma) Yowoyi puma velosipedini balonini
nasos bi lan shi shirayotganini tasavlur qiling;
25
'38.
Prison (prizn) - qamoqxona: (priz) eamoqxonada barchaga pnz
berishayotganini tasavvur qiling;
39.
Ticket (tiket)
40.
Thumb (samb)
-
chipta:
(tiq etib) Tushingizda sekin
eshikni
ochyapsizda, birdan eshikdan tiq etib chiptaiar uchib kirib keiyapti;
-
bosh barmoq: (sambo) Bosh barmoqchalar
samboga tushayotganlarini tasavvur qiling;
Qaytarishga hojat yo'q, nima qilishni juda yaxshi
41.
Toe (teu)
-
bilasiz!!!!!!!!!!!!l
oyoq tirnog'i: (tuz) Tasavvur qiling, oyog'ingiz
tirnoqlari tuzga botib qolgan;
42.
Stocking (stoking)
bu
- paypoq: (sto king) Sto - bu ruscha yuz, king -
inglizchasiga qirol, degani. Yurta
urushayotganini tasawur qiling;
'
9.
'
44.
qirol bitta paypoq uchun
Rod (rod) - shox (daraxt), qannoq: (rot) Rot - bu ruscha og'iz.
Daraxt og'zini katta qilib ochyapti, og'zida baliqlar suzib yurishibdi.
Kimdir u yerga qarmoq tashlab, baliqlarni tutyapti;
Pot (pot) - tuvak: (pot) Pot - bu ruschasiga ter, degani. 'l'asawur
qiling, hojatxonada tuvak nimadir qilolmayotganidan terlab ketaypti.
Chiranyapti, ammo terdan boshqa hech narsa chiqmayapti;
45.
Power (pauer) - kuch: (pauk) Pauk so'zi o'rgimchakligini bilasiz.
Mushagingizni ko'rsatyapsiz, t y er da o'rgim chakning tatht si bor;
O'sha!!!!!
46.
-
47. Pig (pig) -
cho'chqa: (pingvin) Pingvinsimon cho'chqalarni
Sheep (ship)
qo'y: (ship)
birdaniga yo'q qilib ketdi, daxshat;
tasa'v-yur
,
48.
Qo'y podangizni ship etib, kimdir
qiling;
-lushdi. Chunki ular juda
Worm (uorm)
qurt: (vor) Vor
-
bu o'g'ri. Qurtlaringizga o'g'ri
qimmat-da! Fuuuu
24
!!!!!!
49.
Window (uindou) oyna, deraza: (windows) Oynangizga
qarayapsiz, birdan kompyuterga o'xshab, windows yozuvi chiqib
kelyapti;
50.
Wing (uing)
- qanot: (Vinni) Vinni-Pux o'irga qanot yasab olib,
Marsga uchi shni rej alashtiryapti;
Xullas, yana o'sha!
!!!!!!!!!!!
l!
1(nf Whip (uip) - tasma: (VIP) Tasma taqib kirgan kompyutemonada
- o'tirish MP ekanini tasavwr qiling;
52.
Wheel (uil)
- g'ildirak: (Villa) Villada g'ildira
53.
Tooth (tus)
-
ustida uxlab yotibsiz;
tish: (tuz) Tishingiz og'riyapti, bir stakan tumi olib
og'i4a solyapsiz;
54.
Tree (tri) - daraxt: (tirik) Daraxt qulab tushgan, daraxtni tomirini
ushlab, pulsini tekshirishyapti, wach o'tirik' deb baqiryapti;
t
55.
Tongue (tang)
1u" e " '
-til: (tank) Tilingiz ustida tank yuribdi;
Tanaffus e'lon qiling. So'ng qaytaring hamda ishga kirishing.
56.
Town (taun)
-
shahar: (sovun) Katta shahar sovundan qurilgan,
hammayoq sovun bosib yotibdi;
57.
Train (treyn) - poyezd: (tre, eyon...) Otangiz poyezd oldiga kelib
"Tre, eyon..." deb baqirgandi, poyezdbirdan yurib ketdi;
Wire (uayr) - provod, telegraf, (xayr) Telegrafga kirganlarga xayr
eshiklari ochiladi, deb provodlar ga y ozlb qo' yi shi bdi ;
59.
Profit (profit)
bilishadi;
-
foyda: (professional) Professionallar foyda olishni
25
60.
Produce (prodyus)
-
ishlab chiqarmoq: (prodyusser) Prodyusserlar
narsa ishlab chiqarishyapti, hech kim ularda
endi faqat o'zlari
ishlamayapti;
Qa)'taramiz, tekshiramiz va h.k.
'61.
Pleasure (pleje)
qanchalar maza!!!
Paper (peype)
tasavvur qiling;
63.
!!
!
qog'oz: (paypoq) Qog'oz paypoqlaringiz borligini
-
-
Orange (orenj)
sizga apelsin sotyapti;
Motion
rohat: (plyaj) Plyajda rohatlanib yotibsiz,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62.
@
-
apelsin: (orex) Rus sotuvchisi "orex, orex" deb
harakat: (moshina)
(moshn)
Moshinangiz
harakatlanmayapti,endio'zingizharakatqilasiz:
65.
tog': (maymun, teyini) Tog'ga chiqib,
sevib qoldingiz, uyingizdagilar uni teyini
Mountain (maunteyn)
maymun qizini
-
surishtirishyapti;
Tekshiramiz, uchta-uchta uslubi orqali!
!!
66.
Market (market) - bozor; (markaz) Bozor markazida yelkangizda
ketmon bilan yuripsiz, tfu-tfu-tfu, ko'z tegmasin, ilohim @
'
67.
Mist (mist) - tuman: (most) Atrof tuman, siz mostdan o'tyapsiz,
/qo 'rqinchli, shunday
emasmi???
' 68.
Neck (nek)
- bo'yin:
69. Mark (mark) -
(neksiya) Bo'yningizda neksiya yuribdi;
belgi, belgilamoq: (park) Parkda hammani
peshonasiga belgi qo'yib yuribsiz, xuddi hindlardek;
70.
mulk
Milk (milk)
-
sut: (mulk) Xotiningiz bilan mulk talashyapsiz, o'sha
yangi sog'ilgan sut, ahmoqlik to'g'rimi'/
-
Teeeeee eek sh ir aaaaaaaaaaaamiiiii
i
iii i ii z zzzzzzzt
, 7]..J1.
Mine (mayn)
-
vollDStz:
manba, kon: (may) Konda maza qtlib, may ichib
72'.. ton", (mani) - pul: (manti) Mantiga pul sotib olib yeyapsiz, iye
adashib ketdim, pulga manti sotib olib yeyapsiz;
73.
74.
Head (hed)
- bosh: (hid) Boshingizdan g'alati hidlar kelyapti;
Hammer (hemme) - bolg'a: (hammer) Hammer markali mashinani
bolg'a bilan urib sindiryapsiz;
75.
Hole (houl) -.teshik: (xola) Yerdan teshik ochib, xolangizni tiqib
qo'yyapsiz;
U tomon, bu tomon uslubi bilan tekshiramiz @
-76.
Fold (fbld)
-
qayrilish: (tbrd) Ford mashinalari qayrilib, zavoddan
-chiqyapti;
77.
-
Freeze (friz)
muzlatmoq: (grizli) Grizli ayig'ini muzlatgichga
tiqib, muzlatyapsiz. Keyin u oqayiqqa aylanadi;
,19
(nil) - cho'tkalab o'tirmoq: (Nil) Nil daryosi oldida tizzaLab
- o'tirib,Kneel
unga ta'zim qilyapsiz;
79. Rise(rayz)-ko'tarilmoq, o'smoq: (rays) Sizniraisko'taryapti, o'ng
qo'li bilan, h-mmm, hazil;
.
80.
Keep (kip) - asramoq, saqlamoq, himoya qilmoq: (Kiprik)
Kiprigingizda boyliklar bor, barcha sizga hujum qilyapti, siz
kipriklaringizni himoya qilyapsiz;
Tekshiramiz!
81.
!!
! Soddagina. ..
Take (teyk)
-
olmoq: (tiko) Tikoda ketayotib, qo'lingizni goh-
gohida ruldan olib turibsiz;
,
82.
Leave (liv)
etolmayapsiz;
- tark etmoq: (lift) Liftga qamalib qoldingiz va uni tark
27
83.
- qulamoq, yiqilmoq: (xol) Xolli-xolli odamlar ustingizga
84.
Drive (drayv) - haydamoq: (drandulet) Drandulet mashinalarni
Fall (fbl)
yiqilyapti;
haydab yurganingizni tasavwr qiling;
85.
Cut (kat) - qirqmoq, kesmoq: (pat) Qushlarni patini qirqib, kesib
yuiipsiz. Qanchalara vahshiysiz! ! ! ! !
Tekshiramiz, azizlar,, tekshiramiz!
86.
Choose (chuz)
-
!!!
tanlamoq: (cho'zib-cho'zib) Siz qo'ylarni
badani dan cho' zib - ch o' zib tanlay apsiz;
i
87.
Do (du)
8!,.
Creep (krip)
9"
-
qilmoq: (do'st) Do'stingiz bilan ish qilyapsiz;
-
o'rmalabyuribsiz;
89. Hit (hit) -
- o'rmalab yurmoqr (grip) Grip kasaliga uchrab, yerda
unnoq, zarba bermoq: (hit)
Hit bo'lgan ashullalar
miyangizni urib pachog'ini chiqaradi;
90.
Make (meyk) - qilmoq, ishlab chiqarmoq, tikmoq: (Mayk) Mayk
Tayson bilan ish qilyapsiz, mahsulot ishlab chiqaryapsiz, narsa tikib
o'tiribsiz;
Tekshiramiz, qaytaramizl,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
91.
--\
^
'(.y/
Set (set)
-
o'rnatmoq: (setka) Setkangizga antenna o'rnatyapsiz;
Skink (shrink) - qisqarmoq: (Sherlok) Shirinliklaringiz kundan-
kunga qisqarib, kamayib ketyapti, demak kimdir yeb qo'yyapti, tezda
Sherlok Xolmsni chaqirish kerak;
93.
Lose (luz)
-
yo'qotmoq: (Luna) Luna
-
oy. Oyni o'g'irlab,
cho'ntagingizga solib olgansiz, keyin uni yo'qotib qo'ydingiz;
.
94.
Lie (lay)
-
yotmoq, yolg'on gapirmoq: (Nay) Siz yotgan holatda
kimnidir qulog'iga lapsha ilib, nay chalib yotibsiz;
z6
95.
Run (ran) - )ugurmoq: (kana) Badaningimi kanalar bosgan, siz esa
mingga qo'yib yuguryapsiz suvga qarab, albatta;
Tekshiramiz....
96.
.
97.
Receive (risiv)
- olmoq: (retsept) Doktordan retsept olyapsiz;
Write (rayt) -yozmoq: (rais) Rais yozib o'tiribdi, birdan keyin uxlab
qoldi, chunki nayt tushib qolgandi, ya'nit un;
Sweep
(svip)
supurmoq: (shimib) Qurut
shimib,
supurayotganingizni tasawur qiling;
99. Tell (telD
aytib bermoq: (mel) Qo'lingizga melni olib,
do'stlaringizga barchasini aJtib beryapsiz, tol tagida bo'lgan ishlami ham,
kelmagan do' stlaringizga telefon qilib ay.tyap siz;
Swim (svim) - suzmoq: (chivin) Basseynda suzyapsiz, chivinlar
sizdan o'zib ketyapti, axir bu haqorat!!!!!!!!!!!!
!00.
Tornado uslubi
Sizlarga meta-ta'limning ajoyib va o'ta kuchli uslublaridan birini
bugun e'tiboringizga taqdim etaman. Bu uslubni siz)arga bonus sifatida
taqdim etyapman, u orqali istagan narsangizri 100% o'rganib olishingiz
mumkin.
500ta so'z yodladingiz deylik. Endi ularni tekshirib chiqish kerak.
Siz inglizcha qismini berkitib olasiz va o'zbekchadan tarjima qilishga
kirishasiz. To'g'ri chiqsa, navbatdagisiga o'tasiz, noto'g'ri chiqsa, so'z
oldiga nuqta qo'yib qo'yasiz. So'ng navbaldagisiga o'tib ketaverasiz.
Barchasi bilan ishlab bo'lgach. Endi taqat nuqtalilarni o'zi bilan ishlab
chiqasiz. Agar to'g'ri chiqsa, keyingisiga o'tiladi, yana xato chiqsa,
ikkinchi nuqtani qo'yiladi. Shu yo'sinda, toki xato qolmaguncha
ishlaysiz.
Xuddi shu tartibda so'ng inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilasiz.
29
15 daqiqada 80.0001a so'z
- bir umrga yetadi
Qanaqasi ga? I shonmayman, I 5 daqi qad ay a? ?? ? Bu fantastika, deng.
Siz ishonasizmi yo'qmi, bu bilan biming ishimiz yo'q. Muhimi, biz buni
uddalay olamiz hamda isbotlab bera olamiz. Agar biladigan bo'lsak,
ishonishga na hojat? Axir ishonch bor joyda, albatta shubha ham
bo'ladiku!
Shunday qilib, boshlaymiz!
I
daqiqada
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
M
!!!!!!!!!!!
50 mingtaso'z
Bu uslub poliglotlar ichida juda keng tarqalgan. Buni
eshitgan
bo'lishingiz kerak.
Tilimizda chetdan kirib kelgan so'dar shu darajada ko'pki, hatto
ular o'zimiznikidek bo'lib qoldi. Shu kabi so'z turkumlaridan ba'zilari bu -tsiya va -siyaga tugaydigan so'zlar.
Tsiya
Siya
Atsty.a
- tion [nJ
-sion flnJ .
- ation [eilnJ
Misollar:
Ambition
-
concentration
ambitsiya, portion
-
-
portsiya, coalition
-
-
koalitsiya,
delegatsiya, illustration -
konsentratsiya, delegation
illyustratsiya, intonation
intonatsiya, conse.rvation
konse.rvatsiya,
convention - konventsiya, sanction - sanktsiya, coronation - koronatsiya,
dissertation - dissertatsiya, innovation - innovatsiya, pension - pensiya,
profession
-
-
professiya (kasb), intuition
-
-
infuitsiya, radiation
radiatsiya, sensaJion - sen-qat-siya, vaccination - vaktsnatsiya, mission
missiya, session
sessiya, motivation
motivatsiya, stagnation
stagnatsiya, transplantation transplantatsiya, reputation
reputatsiyavah.k.
-
-
30
-
Istis no lar: Istisnolaratiga
kommertsiya,
Staga yaqinxolos, misoluchun: commerce
correspondence korrespondentsiya, distance
distantsiya, gravity
3
- gravitatsiya, police - politsiyavah.k.
1 daqiqada
- Giya
-
- cy
-
10 mingtaso'z
[tbi]
Misollar:
Ecology - ekologiya, analogy - analagtrya, cardiology - kardiologiya,
dermatology - dermatologiya, eners/ - energiya, morphology morfblogiya, oncology - onkologiya, philology - filologiya, physiology
fiziologiya, strategy - strategiya, terminology - terminologiya, typology
- tipologiyavah.k.
-
5
700Ua so'z
Bu uslub ham juda oson. U 95o/o holatlardagina ishlaydi. Faqat biroz
tilimizda aralashib ketgan ruscha so'dardan ham foydalanishga to'g'ri
'
-
keladi.
-
,
at?aga tugaydigan so'zlardan shunchaki shu harflarni o'chirib tashlab
aytishkerak.
Misollar:
_
-
Problem - problema, agony - agoniya, army - armiya, assembly assambleya, academy - akademiya, amnesty - amnestiya, artery arteriya, atrophy - atrofiya, attack - ataka, Acxiom - aksioma, ballad ballada, banknote - banknota, battery - ballareya, lottery - lottoreya,
brochure - broshura, bronze - bronza, cigarette - sigareta, comedy komediya, conservatory - konservatoriya, copy - kopiya, culinary kulinariya, elite - elita, ernblem - emblema, epilepsy - epi lepsiya, epopee
- epopeya, mosaic - mozaika, philosophy - filosofiya, petard - petarda,
symphony - simfoniya, terrace - terrassa, vase - vazzvah.k.
31
Istisnolar: Istisnolar intuitive tarzda seziib olinadi, misol, ruchka
so'zini ruchk demaymiz-ku, yoki bo'lmasam kolonka so'zini kolonk
demaymiz, to'g'rimi? O'zi shundoq ham seziladi. Keyin so'z oxirida
-a
si qoladigan so'zlar ham uchraydi. Misol uchun: Diaspora
hyena
- giyena va h.k.
I0 -
-
diaspora,
14 mingtaso'z
Ba'zi bir tilimizdagi so'zlami shunchaki inglizcha aksent bilan
talaffirz qilsak, inglizcha bo'lib chiqaveradi. Bu kabiso'zlar ham 95o/o
holatlarda ishlaydi.
Misollar:
global, massive - massiv, brutal - brutal, elegant - elegant, local
lokal, progressive progressiv, grandiose
grandioz, absolute
absolyut, fbrmal fbrmal, mental mental, radical - radikal, crystal
Kristal, abstract - abstrakt, effective- effekliv, liberal - Iiberal, parallel
parallel, aggressive - aggressive vah.k.
Global
-
-
-
Romantic
-
-
-
-
-
romantik, aristocratic - aristokra{ik, asymmetric
assimmetrik, catastrophic - katastrofik, democratic - demokratik,
egotsentrik, epic - epik, exotic - ekzotik, fantastic fantastik, organic - organik, patriotic - patriotik, poetic - poetik,
pragmatic - pragmatik, systematic - sistematikvah.k.
egocentric
-
Istisnolar: Bu kabi so'zlar ham intuitivetarzda aniqlab olinadi. Misol
uchun: qizil so'zini kizil deb aytmaysiz-ku!!!
10 mingtaso'z
Ushbu turkum so' zlarda
- t harfini -
ay qilib o' qi shga to' g' ri keladi.
Appetite (eppitayt) - app6tit, bison (bayzon) - bizon, client (klaynt)
- kliyent, compromise (kompromayz) - kompromis, diagram (dayagram)
- diagramma, dialogue (dayelog) - dialog, dialect (dayelekt) - dialekt,
diameter (dayametr) - diametr, diaphragm (dayafragm) - diafragma, final
(tbynel) - tinal, icon (aykon) - ikona, meteorite (meteorayt) - meteorit,
microscope (maykroskoup) - mikroskop, microphone (maykrofon) -
mikrofbno mile (mayl) - mil, minus (maynus) - minus, pirate (payret) _
pirat, vampire (vempayr) vampir, virus (vayrus) virus, triumph
(trayumf) triumph, style (stayl) stil, textile (tekstayl) tekstil,
pantomime (pantomaym) - pantamimavah.k.
-
2
-
-
-
-
3 mingtaso'z
Ingliztilida-Is tovushi yo'q, shu sabab barchasini -s qilib o'qiymiz.
Ammo biuagina istisno bor - bu "pizza" so'zi, ushbu so'z ,,pitsa,, deb
o'qiladi, chunki bu so'z italyan tilidan kirib kelgan.
Misollar:
Center
- tsenter, cement - tsement, citrus - tsitrus, concept -
kontsept, cylinder - tsilinder, discipline - distsiplina, cistern
vaccine - vaktsina, accent - aktsentvah.k.
-
tsisterna,
100(ha so'z
Ba'zi so'dardagi -g harfini
chiqadi.
Misollar: Alcohol -
-
h qilib o'qisak, inglizcha variantda
alkogol, alcoholic
-
alkogolik, alcoholism
alkogolizm, fbrmaldehyde - tbrmaldegid, harmony - garmoniya, hymn
gimn, humanism - gumanizm, hospital - gospitel, hypermarket
gipermarketvah.k.
-
100Ua so-z
Yana o'sha so'zlarga qaytamiz. Shunday so'zlar bor-ki, ularni
shunchaki aksentni o'zgartirib aytsak, inglizcha bo'ladi qoladi. Bu kabi
so'zlar tilimizda ayalanaverib,bizga yod bo'lib ketgan.
Misollar:
-
football - futbol, acrobat - akrobat, admiral - admiral, alibi
alibi, amphora amfora, amulet amulet, antiseptic antiseptik,
aphorism
aforizm, antidepressant
antidepressant, aqualung
akvalang, argument
argument, aquarium
akvarium, aristocrat
aristokrat, aspirin - aspirirl asteroid - asteroid, avenue - avenyu, avocado
avokado, balance
balans, bandit
bandit, banquette
banket,
barometer - barometr, Bedouin - beduin, shaman shaman, bracelet
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
braslet, broccoli - brokkoli, calendar -kalendar, calculator- kalkulyator,
caramel
karamel, catalog katalog, censor sensor, chauvinist _
-
-
-
shovinist, clichd - klishe, clip - klip, donor - donor, cocktail _ koktel,
detective - detektiv, extract - ekstrakt, fact- faktvah.k.
Bonus. Motivatsion dars
Ingliz tili lug'ati ko'pincha insonlaming ruhini cho.ktiradi. Nega
shunday bo'lishini hech tushunmayman. Hammasi juda oddiy xuddi
matematik formuiaiarga o'xshaycii.
Shunday qilib, sizni asabingizga tegadigan bir
ma'nosini ko'pligi, shunday emasmi?
jihat: so.zlaming
Sizgazn'r sovg'am bor. INGLIZ TILIDAGI S0% SIZLAR HAM
NIMA, HAM NIMA QILMOQ SAVOLLARIGA JAVOB BERADI.
Bu degani bitta so'mi ham ot, ham fe'l sifatida qabul qilsa bo'ladi;
Misol: work
Hope
- ish, ishlamoq. Nima? lsh. Nima qilmoq? lshlamoq,?
-umid qilmoq, umid. Nima? Umid. Nima qilmoq? Umid qilmoq.
Kiss *Nima? Bo'sa. Nima qilmoq? O'pishmoq.
Talk -Nima? Suhbat. Nima qilmoq? Suhbatlashmoq.
Milk -Nima? Sut. Nima qilmoq? Sut sog'moq.
l(ater -Nima? Suv. Nima qilmoq? So'g'ormoq.
Eye - Nima? Ko'2. Nima qilmoq? Ko'z tegmoq.
Help -Nima'? Yordam. Nima qilmoq? Yordam bermoq.
Zry - Nima? Urinish. Nima qilmoq? Urinib ko'rmoq.
Capy - Nima? Nusxa. Nima qilmoq? Ko'chirmoq.
Film-Nima? Film. Nima qilmoq? Sur'atga olmoq.
Drink - Nima? lchimlik. Nima qiimoq? tchmoq.
Promise -Nima? Va'da. Nima qilmoq? Va'da bermoq.
Answer -Nima? Javob. Nima qilmoq? Javob bermoq.
I.ove -Nima? Sevgi. Nima qilmoq? Sevmoq.
Pedal - Nima? Pedal. Nima qilmoq? Pedalni aylantirmoq va h.k.
Bu siziing ishingizni ikki barobar yengillashtiradi. Ikkita so'z
yodlab o'tirmaysizda, bira to'la biua yodlab qutilasiz. Bir o'q bilan ikki
quyon. Boshqa hech qaysi bir tillarda bunday ajoyib imkoniyat yo'q,
azizfar.
2t"h holatlarda ot va tb'l
Misol uchun: buy
game - o'yin.
-
boshqa-boshqa so'zlar bo'lib chiqadi.
xarid qilmoq, purchase xarid, play o'ynamoq,
-
-
Ruhingiz ancha ko'tarildimi'/ Bu boshlanishi. Keyingisidan keyin
ancha xotirjam tortib, tillarga yaxshi munosabatda bo'lishni boshlaysiz,
azizlar.
lngiiz tiiicia biisangiz, bitta so'zcia o'rtacha to'rtta ma'no bo'lacii,
to'g'rimi? Ko'pchilik bundan siqiladi, ushbu tilni haqoratlaydi, qarg'aydi.
Ammo shoshilmang, axir bu ajoyib imkoniyat-ku!!! yaxshilab o'ylab
ko'ring, mehnatingiz to'rt barobar yengillashyapti. To'rtta so'z
yodlamaysizda, bittasini yod olib qutulasiz Xo'sh, qalay'! yoqdimi?
Inson biroz o'ylab ko'rsa, zahar debturgan narsasi ham aslida asal ekanini
tushunib yetadi.
Misol keltiraman, fire
-
yong'in, olov, yondirmoq,
haydamoq. E'tibor bering, bitta so'z va to'rtta ma'no. Date
-
ishdan
uchrashuv,
uchrashmoq, sana. Miss - o'tkazib yubormoq, sog'inmoq, xonim,
transportga ulgurmayqolish. Pupil - o'quvchi, ko'zqorachig'i. Watch ko'rmoq, kuzatmoq, soat. Volume - balandlik, tom, vam. Still - hali
hanuz, hamon, haliyam, haligacha, tinch, osuda" gazli suv. Dif,ferent - har
xil, turli xil, turfa xil.
Menimcha, encii Ingiiz tilini xuiicii yaxshi ko.rgan qizingiz (yo
yigitingiz)ni sevganchalik sevib qoldingiz, shundaymi? Xuddi shunday
ko'tarinki tempda ketishda davom etamiz. Olg'aaaaaaaa! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !
35
Elementar so'zlar
Olmoshlar:
men: (ayiq) Tasawru qiling, ayiq barchani oldiga chiqib olib: .Men, men,
men' deb baqiryapti;
1. I (ay)
-
2. You (yu)
-
3. We (ui)
-
sen, siz: (yurak) Tasawur qiling, yuragingiz: "Sizni sevaman,' deb
olamdan ko'z yummoqd4 bechora! !!
biz: (Uilyam Shekspir) Uilyam Shekspirni tasawur qilamiz, u
hanmaning oldiga chio.ib: "O'lmoq yo tirik oplmoq, biming masalamiz" deb
o'kiryapti;
4.
He (hi) - u: (Hid) Tasawur qiling, qmdaydir yomon hid chiqyapti, siz do'sflaringiz
ichidasiz, bir-biringizga qaayapsad4 oldingizda turgan botanikni ko'natib: 'U
qiicii" cieyapsiz;
5.
She (shi) u: (Shim) Tasawur qiling, bir qiz shim kiyib ketmoqda va u haqida
g iybat qilib ketmoqdasiz;
-
6. ft (it) - u: (It) Yosh bola
sizdan "u nima?" deb itm ko'rsatib so'rayapti. Siz
't
it"
deb tushuntiryapsiz;
7. They (dey) - ular: (doya) Bir to'da doyalar turibdi, siz ko' natkich bannog' ingiz
hilar
ul
arni ko'natih:
"IIlar doyalar'' deyapsiz;
8. What (uot) - nima, qanday: (Uotson) Doktor Uotson doim Sherlok Xolmsga
bo'lmag'ur nim4 qanday savollarini berayotganini tasavrnu qiling;
9. Who (hu)
-
kim: (hur) Do'stingiz birhur-parini sevib qol<ii, siz
un<ian uni
kimiigi
haqida so'rayapsiz;
l0.Where (ueya)
-
qayerga, qayerda: (Uy) Uyingizda oldida turibsizu, lekin
qayerdal i F ni bil m ayapsiz;
ll.How (hau) -.qanday: (Haus) Tasawur qiling. DoKor
Haus
bo'lyapti, kimdirtinimsiz "qarday, qandat'' deb savol beryapti;
36
bilar
operalsiya
.Vay-vay"
- nega: (Vay-vay) Jasur Umirov o'zidan o'zi ko'chada
deb
,nega,
qo'shiq altib ketyapti, uni ko'rganlar bir-birlariga
negd' deb
l2.Why (uay)
ha1'raflanishyapti;
l3-when (uen)
-
qachon: (ventilyator) ventilyator qachon so'zini eshitishi bilan
to'xtab qolyapti, yanabir marta qachon so'zini eshitgach ishlab ketyapti;
14.My(may)- mening: (Maya) Maya qabilasi aholisi hammanarsani o'zlashtirib oldi,
"meniki, mening" so'zini ko'p ishlatishyapti, yaxshi emas! ! !l ! ! !
lS.Your (yor)
-
sening, sizring: (yor) lkkita do'st bir-biri br_lm yor talashyapti,
"sening-sizningi' deb hammayog' ni bozor qilib luborishdi;
-
uning: (His) Bashoratchi Vmga saga qarab'tming his qitishi juda
17.Her (hyor)
uning: (Hayol) Yana Vangani ishga solamiz. Endi u bir qizga
l6.His (his)
kuchli" d"yuttfi, rostdan shundaymi
qarayaptida:
???
"Uning hayollari juda qo' rqinchli" deb ayfyapti
;
i8.iis (iis) - uning: (Bits) Itlar bits narrshniklar taqib musiqa eshirib yurishibdi,
bolalar yiglashyapti 'lrning naushnigi bor, meniki yo'q' deb;
yosh
19.Our (aur) - bizning: (Aura) Psixologlar maqtanib o'tirishibdi, bizning aurantz
kuchli, deb;
20.Their (deir) - ularning: (Sayr) Ota-onalar havotirlanib o'tirishibdi, ikki yoshni
sayohat chiqarib yuborishgan, endi ulaming saytlari uzoqqa cho'zildi, deb
o'tirishibdi;
Hayvonlar
2l.Cat (keQ
-
mushuk (Ketmon) Tasarrvur qiling, mushuk yelkasiga ketmonni
tashlab olib, dalada yuribdi;
22.Dog (dog) - it, kuchuk (Doka) Kuchuk akkillayverganidaq og'zim doka bilan
bog lab qo'ydingiz Qanday vahshiylik!
23.Bird (byord)
al
omati
-
qush: (Bort) Kema bortida qushlar o'lib yotibdi, bu yomonlik
I
Y@$Uuirret (skuirel)
-
olmaxon: (Skver) Skverda olmaxonlar qo'l ushlashib, sayr
qilib lurishibdi. Bu chinakam dahshat!
37
25.Wolf (uoll)- bo'ri: (Goll) Bir gatabo'nlryg'ilib olib, golf o'ynashmoqda_ Tavb4
barcha hayvonlar odamiylashib ketishmoqd4 qanday zamonlarga qoldik!
26.Goose (gus)
-
g'oz: (Gus) Goz rus tilida gus deyiladi, buni eslab qolish oson;
@Cirafe fiiral) - jirath: (Jiralh) Bu yerda birgina "a'' hafini olib tashlasangrz bas;
t&t"Ubit
(rgbbit)
bo'psizOO@
-
quyon: (Rebbit) Robot quyonlar sizni o'rab olga4 endi qochib
29.Cow (kau) - sigir: (Kal) Kal odam sigrrim sochini olayotganini tasawur qihng. Bu
chin akmr hasaddan nishona!
30.Rat (ret)
-
kalamush: (Rediska) Kafta kalamush lacbkina rediskani veb. bo'kib
opldi. Hayratl
31.Fox (foks)
qoil!
-
an arl i
jo,vi yo' q!
tulki: (Fokus) Tulki sirkda turli xil fokuslar ko'rsatyapti. San'atiga
32.Horse (hors) - oi: (iviors) Issiq <iaiacian charchab kelgan o! muzdek mors ichib
darn olib o'tiribdil
rog (frog)
- qurbaqa: (TVorog) Tasawur qiling tvorog yeb o'tiribsiz, shrmda
birdan ichidan qurbaqa otilib chiqdi;
r34.Bear (biyer) - ayrq: (Bu yer) Ayiq sizga gidlik qilyapti, mehmonxonani
' so'rasangiz ham 'bu yer", hojatxonani so'rasangiz ham bu yer, deyapti. Keyin
bilsangiz, u bu yer so'zidan boshqa so'zri bilmas ekan;
65:Mouse (maus) - sichqon: (Klaus) Smta Klaus sizga sovg'a silatida katta sichqonni
' taslrlab ketdi, xursand bo'ling, muhimi tashlab ketdiku, tashlab ketmasligi ham
mumkin ediku!
36.Monkey (manki)
- mavmun:
(Lanka) Tasawur qilins, maymun lanka o'ynavapti,
bir soatdan buyon oyog'idan
qolganlar tomosha qilyapti. Hayratlanarlisi,
tushurmayapti;
37.Pig (pig) - cho'chqa: (Pik) Cho' chqa och qolgan, chiyillashni va xurillashni pikiga
ciriqqar, ircchorai ii
'J8.Elephant (elifent)
yurishibdi;
- fil: (elflar) Elflar filni ustiga chiqib olib, uni qiynab minib
38
-
o'rdak: (Dak) O'rdak so'zim rnghzlar bizdur olishgan. ,.O't',m olib
tashlasangiz, dak qoladigO
@1pucf<
(dak)
-
Taom
40.Bread (bred)
-
non: (Brend) Nonlar hanma joyda tugadr. Endr non yopuvchilar
brend daraj asi ga chiqdi;
$lButter (batte) - saryog': (Latte)
hu dahsha! ishtaham
Kafe latteni ichiga sariyog' qo'shib ichishyapti,
ho'g'ildi;
42.Oil (oil) j- yog': (qoil) Bir yigit butm boshli ikki litr yog'ni ichib yubordi, hamma
qoil qoldi, faqat men emm. Yana ishtaham bo'gildi;
43.Cheese (chiz)
'
-
pishioq: (Chizzz|) Bu
Sur' atga tushganda hamm a chizzzzz2,
sr_r'zni
hanma biladi, deb hisoblaymm.
6y6i;
-
f44]Sausage (sosij) kolbasa: (Sosiska) Fikrlab ko'ring, aziz do'stim, sosiska so'zi
qaysi til dan olinean?
*'
(JlHan
(hem) -vetchina (cho'chqa go'shti): (ham) Yangi pishirilganvetchinani olib
kelishdi, siz ham etib. barchasini yutib yubordingiz;
45.F'{eat (mit) - go'sht: (Hit) Bir pmcha go'sht hit qo'shiqlar aytib mashhur bo'lib
ketdi, sizni nazada tutmadim !
(bif) - mol go'shti: (Mif) Mol go'shti juda kir bo'lib ketgan, siz Mif
F(41)Beef
poroshogini solib, yuvyapsiz. Yaxshi ideya!
$|Lamb
;jo'
(lemb)
shtini
il
-
qo'y go'shti: (Lampa) Uyda lampa qolmagan, o'miga qo'y
ib chiqyapsiz;
(9lhicken (chikin) - jo'ja: (Chik) Chick nomli
tabakalardar yeganmisiz, ayni shu
so'mi jo'ja so'ziga ulab keting;
;S0,Cutlet (katlet)
Sl.Fish (fish)
-
-
kotlet: (Katlet) Bu so'dar o'xshash;
baliq: (Tish) Baliqni yeb turgan vaqtid4 biron kishini tishini sindirib
oirii. Rosa og'rigan bo'isa kerak;
52.Egg (egg)- tuxum: (Ek) Tasawurqiling, dalaga chiqib olib, tuxumekyapsiz. Umid
qilyapsizki, oltintuxum o'sib chiqadi, deb;
i.5!-{ialad (seled)
-
salat: (Salad) Bu o'xshash so'z;
54.Mushroom (mashrum) - qo'ziqorin: (Mashhur) eo'ziqonn jasoratlar ko'rsatib,
mashhwlikka erishdi. Endi u yulduz;
(korn) - don: (Qorin) Tasawur qiling, qarshingizda odanr, qorni o'miga
*S5.Corn
donl ar o'sib chiogan;
(porij)
.(56lPorridge
- -"
bo'tqa: (Parij) Parij shahriga bo'tqa yoqqani haqida
-
eshitdin gizmi? Eshitmadingizri? Unda intemetdan qidirib ko' ring;
S7.Soup (sup)
sho'rva: (Sup) Ruscha sup so'ziga o'xshatsak bo'ladi;
-
S!.Sandwich (sendvich)
-
buterbrod: (Sendvich) Buni hamma biladi;
S9.Rice (rays) - guruch: (Mayz) Sizga gxrruch o'rniga mayz solib berishyapti. Endi
oshni ham guruchsiz, faqatmayz bilan qilasiz;
I
oodles (nudlz) - lapsha: (Nadal) Mashhur tennis o'yinchisi Rafael Nadal lapsha
yeb o'tirganini tasalvur qiling;
,,
61-.Flour (llur)
-
"'-qiling;
un: (Blur) Blur o'yrnini un ustidao'trib o'ynayotganingizni tasawur
.62.Spice (spays) dorivor: (Spitsa) Velosiped spitsalarida dorivorlar ilinib turganini
tasawur o,iling,
(63/epper (peppe)
--'
-
qalampir: (Pepe) Mashhur futbolchi Pepe qalampir
yeb,
stadionga chiqyapti;
t64,Eait (soit)
-
iuz: (Boit) Trzga boririb boitiami yeganmisiz? i'emagan in'lsangiz,
yeb ko' ring, j u da mazali;
($Onion. (onion)
yeyapr;
-
piyoz: (Poni) Tasavvur qiling, Poni ot hashak o'miga piyoz
(QGarlic (galik) - sarimsoq: (Karlik) Karliklar ya'ni pakanalar sarimsoq yeb, qorin
-
to'yg azishmoqd4
9Sauce
(sos)
-
sous: (Sous) Bir xii so'ziar;
(p,Vegetables (vej eteblz)
yeyrshadi;
-
sabzavouar: (Vegetarian) Ve getarianlar faqat sabzavot
40
ot t\z) Pot - bu ter.
Kartoshkaga tuz
ni pingvinlai bilan sabzi yeb o'tirganini
fllBeet (bit) - lavlagi: (Bit) Tasawur qiling lavlagim rchmoqdasz
,
va undan bitlar
otilib chiqmoqdq
-
72.Tomato (tumato) pomidor: (Tomat) Pomidordan rumatal"yorlaymiz? Tomat
albatta- Yoqimli ishtahal
/
./-\
'
Q$ucunber (kyukumbe) - bodring: (Kuku) Bodring yeyatgan vaqtingizda birdan
-- ichidan qush chiqib "Kuku, Kuku" deyapti;
-
bu inglizlarda ot arava hisoblanadi,
Sindrellani eslasangiz, oshqovoq kebga aylanadi, endi karaln keb aylanganini
tasawur qiling
@C"irirgg. ftebbij)
-/,_\ +.
'(7$EgQdlant (igplant)
-"
karam: (Keb) Keb
-
-
baqlaion: (Ek plantasiya) Paxta plantasiyala:ida paxta
o'miga baqlajon ekayotganingizri tasawur qiling;
76.Nut (nat)
-
77.Fruii (friii)
yong'oq: (Nuts shokolad) Nuts shokoladi bilan bog'lmg;
-
meva:
(Fitkt)
Ruscha frold so'zi bilar. bog'lang;
78.Apple (epl) - olma: (Apple Ayfon) Ayfon o'miga olmani ishlatayotganingizni
tasawur qiling;
1
T9lPear (piye)
- nok
(Piyola) Pryolani ichrga nok solib qo'ygansiz, endi choyni ichiga
hraka qiling;
-
80.Banana (benana)
..\
.$Ee_rrf (berri)
-
banan: (Banan)
",{'ni
olib tashlang, tamom;
-
mayda mevalar: (Barra) Barra-barr4 hil-hrl pishgan mayda
mevalarni yeb o'tfuganingizni tasawur qiling;
'SlStrawberry (strouberri)
yeh quvnashyaprtl;
t,
(raspberri)
'$)Raspberry
--
-
-
qulupnay: (Stroyka) Stroykada barra qulupnaylarni
malina: (Rasm) .Katta rasmda bara pishgan malina
turibdi. Siz yeyishga harakat qilib ko' ring. Chiqmagan jondan umid;
84.Cherry (cherri)
qiling;
-
oicha: (Charos) Charos oichaga aylanib qolganini rasavwr
4t
4-
/{Lr.t
'@Ptum (plam) - olxo'ri: (Plomba) Stomatologga bordingiz, u sizga plomba o'miga
tishingizga olxo' ri o' rnatmoqd4
.)/
lt ..
(99Grape (greyp) - uzum: (Grip) Uzwn yeganlami bachasi grip kasaliga
chalinmood4 qandavdir virus tarqaganga o'xsha,vdi;
{y'.Apricot (eprikot) - o'rik (Apelkot) O'rik bilanboksgatushyapsiz,
u sizga apelkot
udar berdi, siz nokautsiz;
.6
t:"
, ,
^
(pich)
(iE.Peach
shaiioli: (Pich) Shafiolini ierisini pichyapsiz, pichyapsiz, axiri u
",.
yo'qbo'lib qoldi;
-
!
89.Melon (melon) - qovun: (Mel) Qovun so'ydingiz, ichidm mellar chiqyapti, endi
uni yeb bo'lmaydi!
90.Watermelon (uotemelon) - tawuz: (Water mel) Taruuz so'ydingiz, endi mellar
suv bo'lib oqib chiqyapti;
D., tr A ka
,:z^r
/D^^r,^\
D^-r-^ icniga
/o!
)D,,q+!,i+
/+oar!,!r\
:^r^:n^ os
^^L^^-,^^.
^^L^^.,^^l^*'
iiiii ir iiiii (piiiiipiiii.i
gjl3i(i-apiiai
i'aFi(a
iiqoi oqi€iiiii rasimJiit
- usnqirvuq:
terib chiqqansiz, endi uni bosblig'ingizga hisobot qilib bering;
92.Orange (orinj)
apelsin: (Oranjeviy) Apelsinni rangi bilan bog'lang;
-
g3.Mandarin (menderin)
94.Lemon (lemn)
-
mandarin: (Mandarin) Endi shuniyam bog'lab berayni'l
limon: (Limon) Yuqoridagi gap!
-
95.Pineapple (payneppl) - ananas: (Paynet apple) Anaras palrnet-sa borib, yegan
olmal mini haqqini to' layapti;
96.Sugar (shuge) - shakar: (Shakar) Saxr so'ziga o'xshating, umumm olganda bu
ham bir xil so'zlar:
97.Honey (hani)
-
taomlanishadi;
98.Jam (iem)
-
asal: (Han) Faqat xon avlodidm bo'lganlmgina asal brlan
murabbo: (Jem) Jem va murabbo bitta narsaku!
99.Cake (keyk)
-
tort: (Qayiq) Qayqda so'zib ketganch4
sevgrhngrz
bilm tort
yeyapsiz. Romantika!
v.
6il0) Bun (ban) bulochka: (Banya) Bulochkadan
-
ko'rganmisiz2 llnda tasawrr qiling!
yasalgan banyani
C'ookie (kuki) - pechenye: (Ko'k) Ko'kdan talyorlangan pechenyelani
@
- maza qilib paqqos tushuryapsiz;
(O)
f03)
Pie (pay)
-
pirog: (paynet) yangi pishirgan pirogrngrz palnetra isblayapri;
-
Sweet (suit) qand: (Duit) Kechqurun duitm yoqib olib, og.izga qandni
solib, dam olyapsiz. Yoqimli intemet tilayman!
104.
Ice-cream (ays-krim)
lcre_mdan
f05.
106.
-
mu4laymoq: (Lays krem) Lays chipslari hmda
tayyorlangan muzqaymoq Mossi bilan penalti tepishmoqda;
Chocolate (chokolit)
-
Water (uote)
o'xshatganmisiz?
107)
-
shokolad: (Shokolad) O'xshash so'zlar;
suv: (Voda) Ruscha voda so'zini hech ingfizchasiga
-
Soda (souda) gadi suv: (Soda) Bdildog suvni ichiga soda qo'shsangiz,
"qmday chiroyli mlnzta paydo bo'lishini tasawgr qiling;
Juice (ius) - sharbat: (Yuz) Ytuitgqzga bir chiroyli qiz sharbat sepib
lubordi. Sharmandagarchilik !
il{lE)
_
-
109.
110.
Wine (uayn)
111.
Coffee (koli)
ll2.
f 13.
ll4.
Nlilk (milk)
Tea (ti)
ichyapti;
-
-
vino: O'xshash
so'dr;
choy: (Til) Yomngizdagi sherigingz choym itga o'xshab trli bilan
-
-
Cream (krim)
qahva: O'xshash so'zlar;
sut: (Moloko) Moloko va sut milk so'ziga o'xhshaydrmi I
-
krem: O'xshash so'zlar,
Yogurt(yogut)-yogurt:
illa)
vchiqib Curd (kyord) -
O'xshash so'zla';
tvorog: (Qurt) Tvorog yeyapsiz, birdan ichidan qurtlar
kelmoqda.
Elementary words
116.
Hi (bay)
-
salom: (Hay Gitler) Gtler bilan Hay Gitler deb salonrlashishgan;
43
ll7.
Hello (hellou)
-
salom: (Allo) Aslida "allo" so'zi Hello so'zidan kelib
chiqqar, shu haqida bil asizmi?
lf
8.
Sorry (sorri) - uzur: (Zor) Nimagadur zorlanib qolgan odam hammadan
umr so'rah yuripti, to'g ri tushunamiz;
119.
-
Please (pliz)
iltimos: (Puliz) Barcha iltimos qiluvchilami ichida birgina
maqsad bor "Puliz" kerak;
izfr.
ivian (men)
-
erkak: (ivian mashinasi) Kana ivfan mashinaiarini kichik-
kichik erkakchala haydab yurishipti;
l2l,
Woman (vumen)
-
xotin: (Tuman) Xotin kishining xayoli tumalga
o'xshaydi. Adashib yuradiyu, nima haqida o'ylayotganini ham bilmaydi;
122.
Child (chayld)
123.
124.
Boy (boy)
bola: (Fayl) Yosh bolachajinoyat olamini boshqmrnoqd4
u haqida qora fayl !o'planyapti;
-
- o'g'il boia: (Boy) Boi.badavlat o'g'il bolani tasav-vur qiiirg:
Girl (gyol)
besh daqiqada gol
- qiz bola: (Gol) Qz bolani darvozabon qilib qo'yshkar\har
bo'lyaptid4
125.
Guy (gay) - yigit: (Nfay) Umr Xayyom aytgan: 'May ichsang uni chinakam
yigitla bilan ich, aks holda ichma!"
126.
Friend (frend)
-
do'st: (Brend) Do'stingizning nomi brend bo'lib ketdi.
Endi u bilan o'ylashibroq muomala qilish kerak;
({127)
Acquaintance (ekuentens)
tanish: (Ekvator) Ekvator chizigini
--6arkazida tarishingiz bilan uchrashib-qoldingizl
6Z-il
Neighbor (neybo)
chiqdingiz, u bo'
@
i;t*(13!j
ls a "
-
qo'shni: (Nay bor) Qo'shningizdan non so'rab
faqat nay bot'' deb o' tiribdi;
Guest (gest)
-
mehmon: (Gost) Ruscha gost so'ziga o'xshatsa bo'ladi;
Chief (chit)
-
boshliq: (Shel) Shef va bosNiq o'xshatishga harakd qrlrng;
-
Boss (boss)
xo'jayin: (Nos) Boshlig'ingiz nos chekayotganini tasavwr
qiling, kabinetdan nuqul yomon hidlar keladi;
Competitor (kompetito) - raqobatchi: (Kompyuter) Tasaww qilrng,
@
- musobaqa
bo'lyapti, raqobatchingiz kompyuter. Kim yutadi deb o' ylaysiz?
@
Cfient (klaynt)
c)
Colleague (kolig)
-
135.
Family (femili)
oila: Femili suvini oilaviy ichyapsiz;
136.
-
mijoz: Klient so'ziga o'xshdsa bo'ladi;
-
-
hamkasb: Kollega so'ziga o'xshatsabo'ladi;
People (pipl) odamlar: (Pipiiiiip) yosh bolalm mashina o'ynayotgand4
odamlarni chetga surib nuqul "pipiiiiiiiiiiip" deb baqirishadi,
137.
-
Parenis (pey'ents) oia-ona: (Parta) r]ta-onala maktabi tashkil qilindi.
Endi ular patadatiqilishib o'tirib dars qilishadi. Yosh bolalmga esa dam;
13E.
Father (faze)
fazalu di to'
39.
140.
f
R rl
i
-
ota: (f,'aza) Uyda chiroq o'chgan, otmrglz esa
-
ona: Bu so'zni bilmaydigan odam
shitdan
ayapti;
Mother (maze)
fs'lp^akerak;
Husband (hazbend) - er: (Hazm) Yangi erlar, yoki zamonaviy erlarda
hamisli6 562ni qilish bilan muammolar bo'ladi. Sababi nimada ckan-a?
141.
Wife (uayf) - xotin: (Kayl) Xotin oldim, endi kayl deb yurgan kuyovlar,
adashmang, endi ikki ftlshini boqasiz;
142.
Son (san)
faxrlaning;
143.
-
o'g'il: (San'at) O'g'lingiz san'dkor, sm'atni odaml u bilan
Daughter (dote)
san' atkorl ar oil asisiz;
144.
145.
146.
Brother (braze)
Sister (siste)
-
-
qiz: (Dutor) Qlzngtz esa dutorchi, u ham san'atkor. Siz
-
aka: (Brat) O'xshash so'zlar;
opa: (Sestra) O'xshash
Grandlather (grendl'aze)
-
so'dr;
bobo: (Grand laza) Bobongz (kand
m€hmonxonasidagi fazdarni to' g' irlayapti;
147.
tr'ather-in-law (faze-inJou) - qaynota: (Love) Love bu sevgi. ltglular
aavnofad oonttndaEi ota. eledsharli. Biz esa rrni mrrhahhafdasi
- '--'-'-o= ota deh nomlavrniz:
'148.
-
Uncle (ankt)
-
amaki: (Akkiltash) Amakingiz nuqul
akkillalverganidaq uydan bosh olib ketdingiz;
i49.
Grandmother (grendmaze)
-
buvi: Buni bilasiz;
45
kuchukdek
50.
i 15l'i
f
--
Aunt (ant)
-
xola: (Qand) Xolmgizm qand qog'oz ichiga o.rab qo.yrng;
9"ry11 (kuzin)
-
'beozor bo'lishadi:
amakivachcha: (eo'zi) Amakivachchalm qo.zichog dek
(lS? Nephew (nevyu) - o'g'it bola jiyan: (Naf yo'q) O'g'il bola jiyanni qancha
tarbiya qilmang, baribir naf yo'q;
(153i Niece (nis) - qiz bota jiyan: (Miss) eiz bola jiyningz bo'lsa Miss
- I-lzhekisfar bo'lib ketkan'
154. Job (iob) - ish: (Jobir) Jobir ismli tanishingiz ish qidirib yuripti;
155. Businessman (biznesmen) - tadbirkor: Bilas2;
156.
Teacher (tiche)
ichiryapti;
157.
- o'qituvchi:
Driver (drayve)
-
(Ichir) O'qituvchi
sizga majburlab koruyak
haydovchi: (Drakon) Tasawur qiling, mashinadagi
haydovchi hirdaniga drakonga avlanib qoldi. Xo' sh, taassurotla- qanda5r?
f
58.
Worker (uorke)
-
ishchi: (Orkestr) Orkestrdagi ishchini
ishdan
bo'shatishdi, keyin yana qaltib qlishdi, keyin yana bo'shatishdi;
i59.
Engineer (injiniye)
160.
16l.
Doctor (dokto)
-
Lawyer (louve)
-
loyga qorislrtirishdi;
162.
-
muhandis; injenerga o'xsharsa bo'iaii;
shifokor: Doktor so'ziga e'1sfu6famiz,
advokat: (Loy) Advokat ishini eplay olrnaganidan so'ng,
Journalist (ionalist)
- jurnalist: Bir xil so'zlar;
163.
|Juise (nyuis) - hamshira: (1.{yir-York) Hamshira ishini zo'r baiargacha
Nyu-Yorkka erga tegib ketdi;
164.
Shop assistant (shop essistent) sofuvchi: (Shopir assistent) Sotuvchi
shopir do'stini o'rniga assistent qilib qoldirdi. Chunki unga farqi yo'q;
-
165.
Waiter (ueyte) - olisiant (girgitton): (Vazir) Olisiant vazirga yaxshi xizmm
ko'natgani uchun, vazir uni ishdan haydatib yubordi;
46
166.
Accountant (ekkauntent) - buxgalter: (Ek aunt) Tasawur qiling, buxgalter
xolangiz dalada hujjatlmini ekib yuribdi;
Artist (atist) 6b hoshl agan;
68.
169.
f
l7O.
l7l.
Musician (myuzishin)
Actor (ekto)
musiqachi: O'xshash so'zlar;
Student (styudent)
-
Pupil (pyupil)
-
o'quvchi: (Pyure) O'quvchilar pyureni to'kib-sochib
Country (kantri)
- davlat, qishloq: (Konter) Qishloqlarda barcha konter
o'ynab yuribdi;
173.
-
aktyor: O'xshash so'zlar;
-
tashlashdi;
!72:
rassom: (Artist) Barcha rassomlm ishrni artistlikdan
City (siti)
ham yo'q;
-
talaba: Studentga o'xshating;
shahar: (Set) Butun shaharda set o'chib qoldi. Ana endi internet
174.
House (haus) - uy (bino): (Hovuz) Uyinglzga keldingiz, birdan qarasargiz
hovuz turibdi, lekin siz kvartirada yashaysiz;
iis,
uy (yashaydigan joy): (Oum) Hin<iistoniiklar uyngizda
"Oummm, Oummm, Oummm" deb o'tirishibdi;
-
iiome (houm)
-
176.
Building (bilding) - bino: (Bilding) Binolar taxtadan qurilganini bilding,
lekin baribir hech kim ayta olmaysan;
177.
- joy: (Plaza) Plaza mehmonxonasidan
Place (pleys)
joy buyurtirdingiz,
lekin cho'milmasdan kirish murnkin emas ekm;
i178) Enirance (inirans) - kirish: (Iniernet) Resiormga lcirishda internet
' fshlayapti, restoranning ichida ishlamayapti, bu atayin qilingan;
179.
lE0.
Exit (elsit)
-
chiqish: Bu yozuvdako'p ko'rgan bo'lsangiz kerak;
Center (sente)
-
markaz: Buni bilmaslikni ilolisi yo'q;
hovli: (Bilyar$ Hovlingizni bilyardxonaga aylantirdingiz va
birdaniga bankrot bo' ldingiz;
11E1.: Yard (yard) -
47
lE2.
Roof (rul)
- tom: (Ruh) Tasawu qrling, tomda ruhlar sayr qrlib lunbdi.
Qo'rqmayapsizmi?
Fence (fens) - panjara: (Fensi) Fensi butilkalmiga panjaralami yopishtirib
@D
'-{etishibdi:
184.
L"oO q*oO; - yer: (Disney lend) Yer sayyorasida Disney lenddan boshqa
joy qolmadi, hatto-ki okearlar ham;
iEs.
Viiiage (vilej)
-
qishioq:
Qishloqdami? Adashtingiz
f
86.
School (skul)
ketadi;
187.
188.
L--
-
Theatre (siete)
qayerda bo'tadi deb o'ylaysiz?
!
maktab: Yaxshilab e'tibor benangiz, shkola so'ziga o'xshab
University (yunivorsiti)
|
(!lita) Vittatar
-
-
universitet: O'xshash so'zlar;
teatr: "H" harfini olib tashlang. Jumanjidagi shartlr emas-
utl:
189.
Church (chorch)
yunshibdi;
190.
191.
192.
-
cberkov: (Choch) Cherkovda tuxumlami chochib
Restaurant (restorant)
-
restoran: "T" harlini olib tashlang;
Caf6 (kafe)
-
qahvaxona: O'xshash so'zlar! Juda orxshash!
Hotel (hotl)
-
mehmonxona: Atel so'ziga o'xshamayaptimi?
f93.
194.
Bank(benk)-bank: O'xshashso'dm;
f95.
f96.
Hospital (hospitel)
Cinema (sinema) - kinoteatr: (Sen yema) Kinoteatrda "sen yema'' degan
fiim ko'naiishyapii. Zai<n ovqaiiaish mumicin emzsiigi haqida butm bosirii fiim
ishlashibdi;
-
Post ollice (post olis)
Faqat u ishlamaydi;
shifoxona: Gospitel so'ziga o'xshaydi;
-
pochta: (Pastdagi olis) Pastingrzdagi olis
197.
-
pochta_
Station (steyshn)-vokzal: (Stansiya) Vokzal vastansiy4 nahotki shrmiham
ul ah berishimni kuta,votgan ho'lsargizOOO
f98.
Airport (eyrport)
-
aeroport: O'xshash so'dar bo'lsakerak;
199.
nazar
p!0
201.
shop (shop)
-
tashlang;
.l'
,
do'kon: (shopir) Bu yodrngizdabo'lsakerak. 164-chi so'zsa
-
,1,t,'
Pharmacy (farmasi)
-
Market (market)
bozor: (supermarket) Bozorda supermuketlar qurib
-
dorixona: Frmasevtika so'ziga o'xshaydi;
tashlandi. Endi u bozor emas;
202.
203.
Office (ofis)
ishxona: Ofis so'zini bilasiz;
-
Company (kompeni)
-
kompaniya: O'xshash so'zlu;
204.
Factory (fektori) - fabrika: (Faktor) Fabrika yopilib ketishiga hech qanday
faktorlm mavjud emas edi, lekin u baribir yopildi;
2115.
Square (skueya)
206.
207.
Street (strit)
-
-
xiyobon: Skver so'ziga o'xshatrng;
ko'cha: (Strip) Ko'chada strip-klub ochilgan;
Road (roud)
-
yo'l: (Rot) Rot -
nrs tilida og'iz degani.
Yo' lning katta og' zi bor, tasawur qiling, to' g'ri kelgan mashinani yutib yuboryapti;
-
208. Stop (stop)- bekat: Bekatga stop degan yozuvlar yozib ketishgan;
( 2fr'y Sidewaik (sayduoik) - tratuar: (Said voik) Said volk (bo'ri)si bilan
tratuarda sigaret chekib ketishyapti;
210. Garden (gadn) - bog': (Gardin) Qirolicha - shaxmatda gardin deyishadi.
Xu[as, bog da katta shaxmatsimon gardin bilan gul terib turibsiz;
2Il.
212.
Park (park)
213.
214.
River (rive)
-
park: O
shanaqa so'zlar;
Bridge (brij) - ko'prik (Kembrij) Kembrij univenitetiga ko'priklar orqali
o'iiladi. I.,im o'ta ols4 '.inivcnitctda o'qish huquqiga cga bo'lma;-dil
-
daryo: (Revizor) Revizor{ar daryoni kezib o'tishdi;
Forest (forest)
-
o'rmon: (Fora) O'rmon labirint kabi tuzilgan. O ta
olmaganingzdan so'ng, o' mron sizga tbra berdr;
215.
Field (fild)
-
dala: (Fil) Dalada fil turibdi, uni eplay olsangiz, minib oling;
49
216.
Mountain (maunteyn)
tushadi;
-
tog': (Nlontella) Montella suvlari tog'dan oqib
217.
Lake (leyk) - ko'l: (Lak) Ko'lga lak;Lngz to'kilib ketdi, but'n ko'l qizil
rargga kirdi yoki opr4 xull as lakingiz rangiga qarah,
218.
Sea (si) - dengiz (Sil) Dengizda cho'milganlaming bari
uchranoqda- Ehtiyot bo' ling;
2i9.
Ocean (oushen)
(229-)
-
sil
kasaliga
okean: O'xshash so'ziar,
-
Coast (koust) dengiz qirog'og'i: (Kosa) Dengiz qirg'og'ida kafta kosa
turibdi, fikrimcha o'zga sayyoraliklar uchib kelgan;
Z]tt
Beach (bich) - plyaj : (Bich) Plyaj da yostiqlami bichrb o'tiribsrz, undan dam
olsangz bo'lmaydimi?
222.
Sand (send)
oolmaoan;
-
qum: (Sent) Qumning sim kartasida bir sent ham puli
dur) Nafsineiming biron-bir chek-chegarasi
a: (Kosiyum) Tamojnya<ian faqai kostyumli
kishilar
o'
tishi mumkin;
225.
Garbage (gabij) - axlat: (Gap ich) Gapda ichib olib, odamlar barcha yerni
axlafxona qilib yuborishdi;
226.
Waste (ueyst)
-
qoldiq: (Uya) Asalarilaming uyasi qoldiqlarga to'lib
ketganini tasalwur qiling;
227.
Sione (stoun)
yopishtirilgan;
-
tosh: (Piston)
Tasa'"*"-ui
qiling, toshga pistonlar
i 228.
Agree (egri) - rozi bo'lmoq: (Egri) Sizga egri ishlar taklif qilindi, siz esa
o'ylab o'tirmay rozi bo'ldingiz;
229.
-..
Allow (ellou) - ruxsat bermoq: (E'lon) Katta e'lon yopishtirildr, e'londa
barcha narsaga ruxsat berilgani haqida buymq bor edi, keyin oxiriga hazil deb yozib
qo'yishgandi;
230- Be (hi) -
ho'lmoo.:
(Bit) Kmta
qilishmoqda;
)U
bitl
ar kimdir bo'lish uchun
harakat
€tit
.Become (bikam)
--ayl adb qoldi;
-
232-
aylanmoq: (Bekam) Memng bekam katta bekonga
- boshlamoq: (Bikini) Ayollar bikini kilb yurishni boshlab
Begin (bigin)
yutnrishdi;
233.
-
Break (breyk)
-
sindirmoq, buzmoq: (brak) Brak telefonlarni wib
sindirayotganingizni tasawur qiling
---'=\
Bring (bring) - oiib keiish: (Brfnza) Siz binza olib keiishni bulurdingiz,
Q!9Iekin olib
kelishmadi;
215,
Buy (bay)
-
sotib olish: (Boy) Boylm hamma narsmi sotib olishga huakat
qilishadi, bu haqiqat;
236.
Call (kol) - qo'ng'iroq qilish: (Kal) Sizga kal qiz qo'ng'iroq qilyapri. Uni
kalligini qayerdm bilganingizni bilmayman;
237.
_
Can (ken)
-
qo'lidan kelmoqt (Kema) Sizga shart qo'yishdi, chaqiruv
tashlashdi, Kema yasash qo'lingdan kehnaydi, deyishdi. Siz nima deysiz?
238.
-
Change (cheynj) o-z€artirmoq: (Chayna) Siz og'izda ovqat chaynash
ritmingizni o'zgatirdingsz;'
239.
Close (klouz) - yopmoq: (Klaus) Salta Klaus sizga sovg'a tashlab ketdi,
lekin eshikni yopishni unutdi, siz ertalabga yaqin kasal bo'lib qoldingiz;
240,
Come (kam)
kam odaml ar keldi;
-
kelmoq: (Kam) Siz bazm uyushtirdingiz, lekin bamtga juda
241.
Cook (kuk) - pishirmoq: (Ko'k) Siz ko'k pishiryapsiz, hisobini oling faqat
ko' katlani pishiryapsiz;
242.
Cut (iot) - kesmoq: (Xai) Tasawur qiiing, xaiiarni kesib o'tiribsiz va uiuni
kabutr qilib uchiryapsiz;
243.
-
Do (du)
-
qilmoq: (Do'st) Do'stingiz sizga ko'p yaxshiliklar qildi, lekin siz
unga hech narsa qilmadingiz;
244.
Falt (fol)
ertak bu?
- yiqilnoq:
(Pol) Oppog'oy olmani tishladi va polga yiqildi, qaysi
51
245.
Find (thynd) - topmoq: (Fint) Raqrbingz suga lintlar qilib, nasalrni
yashirib tashlamoqd4 siz esa uni topishga harakat qilyapsiz;
246.
247.
Fly (flay)
uchmoq: (Falak) Falaklarga uchishni orzu qilganmisiz?
-
Follow(lbllou)-ergashmoq: (palov) palovgadedingrz, barchado'stlmrngz
endi orqangizdan ergashib kelishmoqd4
248.
Get (get)
olyapsiz.;
-
olmoq: (Net) Netdaq ya'ni internetd an faqat zararli ma'lumotlar
249.
Have (hev)
250.
Hoid (houiti)
-
251.
Know (nou)
-
-
ega bo'lmoq: (Xafa) Siz nimagadur ega bo'ldingiz, lekin
ko' nglingiz hanuz to' lmadi, xafasiz;
ushiamoq: (Boii) Karta'ooitiarnib ushiab oiib, otvyorka
qidirib luribsiz, idish borq ovqat yo'q iborasiga o'xshaydi;
bilmoq: (Yov) Siz dushmaningiz, yani yov kimligini
bildingiz, endi unga qanhi reja tuzamiz;
252.
Leave (liv) - qoldirib ketmoq: (Piva) Pivadan bir-ikki xo'plab ichdingiz va
qolganini yo' lda qoldirib ketdingiz;
253.
254.
255.
qilmoq: (i{ayk Tayson) i"iay.k Tayson b-riy-trk ishlarrii qildi;
}iake (me;k)
-
May (mey)
mum
-
kin: (May) May oyida hamma
narsa mumkin;
Mean (min) - ma'no bildirmoq: (Bin) MisterBinning birglnajiddiy qiyofasi
ko' p ma nolarni bildiradi;
256.
-
257.
Open (oupen)
258.
Pay (pey)
Need (nid) muhtoj bo'lmoq: (Hid) Sizdan badbo'y hidlar kelyapti, siz
dezodorantlrga muhtojsiz:
-
-
ochmoq: Buni do'konlarda ko'rgan bo'lsangz kerak;
to'lamoq: Paynetda pul to'lamoqdasiz. Paynet so'zi
qaysi
so'zdan olingan deb o' ylaysiz?
259.
Play (pley)
- o'ynamoq: (Piyola) Piyolalar bilan masqaabozlmdek ularni
o' lmatib fokus ko' rsatyapsiz;
260.
Sell (sell) - sotmoq: (Sel) Tasawur qiling, bozorda hamma narsa sotib
o'tiribdi va birdan sel ouvib '"thordi I
t2
261,
Send (send) - jo-natmoq: (Santa) Yana Santa Klausni olaniz. Santa Klaus
sizga sovg alami pochta orqali jo'natmoqd4
262. sit (sit) -
o'tirmoq: (sid) Muzlik dawidagi yalqov sid wlqon ustida
o'tirihdi;
_
,
263.
Speak (spik) -gapirmoq: (pik) Siz tog'ning pikig4 ya ni cho.qqisiga chiqib
olib, tog'larbilar gaplashyapsiz;
!ja:
Stand (siend)
faqat turadi;
265.
266,
267.
Start (start)
-
turmoq: (Sioiba) Stoiba hech o'tiradimi? Albatra, yo'q. U
boshlamoq: Startni ma'nosini endi tushundingizmi?
Stop (stop)
-
Talk (tok)
- gapirmoq: (Tok) Soqov odamni tok urdi va u birdan gapirib
yubordi;
26E.
-
Tetl (tell)
-
to'xtatmoq: Buni bilasrz;
aytib bermoq: (Mel) Sizni jrnoyatda ayblashdi va barcha
ayblarinsizni oddiy mel aytib berdi;
*
269.
-
270.
-
27i.
-
Travel (trevel)
qilib Yr-rribsiz;
Try (tray)
- sayohat qilmoq: (Trava) Siz o't-o'lanlar ichida sayohat
sinab ko'rmoq: (Terak) Siz terak o'stirib boy bo'lib ketishni
sinab ko'rmoqchisiz;
-
Undersiand (andestenri) - tushunmoq: (Andijon turmoq) Siz Andijonga
bordingiz va u yerda turibsiz va birdan tushunib yetdingizki, siz Nammganga
borishingiz kerak ekan;
272.
Use (yuz) ishlatmoq: (Yuz)
uchun ishlatyapsiz:
-
Sizfng y:zn$z oppoq va uni uyni oqlash
273.
Wait (ueyt) - kutib turmoq: (Quvayt) Quvayt ko'chalarini
vakimdir sizga yordmr berishini kutyapsiz;
274.
Watch (uotch)
-
o' rtasida turibsiz
qaramoq: (Skoch) Bitta tanishingrai skochga bog'lab
qo'yishgar; siz yordam berish o'rniga unga qarab turibsiz;
275.
Win (uin) -
(Vino) Vino ichish bo'yicha musobaqa bo'lyapti, siz
eng ko'p ichib, yutib''utmoq:
chiqdingiz,
276.
Work (uork)
kerak ishingiz!
277.
ishlamoq: (Morg) Siz morgda ishlaysiz, ancha og'ir bo'lsa
-
Worry (uorri)
lorga bordingiz;
-
xavotir olmoq: (Lor) eulogingz ogriyapti, xavotir olib
278.
Answer (anse) - javob bermoq: (Aksi) Bir qimi sevib qoldingiz, siz urga
gapirganingizd4 rrnin g aksi siz ga j avob beryapti;
2i9,
280.
Ask (ask)
281.
Borrow (borrou)
-
so'ramoq: (Askar) Askmiar
sizcian
yo'i so'rashyapti;
Believe (biliv) - ishonmoq: (Bitin) Siz bilimingrz borligiga ishonas2, lekin
aftuski aslida borligini bilmaysiz. Qanday tushundng:;z?
sudan qarz so'rayapti;
- q ru olmoq: (Znrro) Zono birdan uyngizgakeldi va
Carry (kerri) - tashib yurmoq: (Jim Kerri) Jim Kerri sizning
Q89
- ustihoshl arinoizni tashih yuripti,
283. Copy (kopi) - ko'chirmoq: Kopiya so'ziga o'xshating;
284. Decide (disayd) - yechmoq: (De Said) Said nimanidir yechib o'tiribdi, lekin
- siz un<ian iiiimos qiiyapsiz "Biror nima<ie Sai<i';
285.
.Discuss (diskas) - muhokama qilmoq: (Diska) Mashinangizring diskalari
kechqurun yig' ilib olib, allanimalami muhokama qilishmoqd4
2E6.
Eat (it)
- yemoq: (It) ltingrz
hech nmsa yemay qo' ydi, ishtahasi yo' q shekrlli;
tushuntirmoq: (lks plan) Siz iks planingizni
tushuntirmoqdasiz, arnmo hech kim tushunrnayapti va
-harnkasblaringizga
tushunishni ham xohl
Q87,
Explain (ikspleyn)
-
amayapti;
288.
Feel (fiI)
qildingiz;
-
his qilmoq: (Fil) Kutilmaganda orqangizda
fil
turganini his
Fiii (iiii) - io'iciirmoq: (Fii) -v'a orqngizga qaruatgiz, bir io'<ia fiiiar
eQ}
shartnoma to' ldirishayotgan
ekanlar;
290.
291,
Finish (finish)
-
tugatmoq: Bu so'zni bilasiz;
Forget (l'oget) - esdan chiqarmoq: (Tuget) Turklar srzning ismrngizni esdan
chiqarib qo' yrshgan va szga "Ishingrri tugef ' deyishyapti;
292.
-
Give (giv) - bermoq: (GIF) Srz do'stingizmng tug'rlgan kuniga GrFlar
jo'natib, ulami sovg'a sifatida berib yubordingiz;
293.
Go (gou) - bormoq: (Goa) Hindistonning eng go'zal shaharlaridan biri
Goaga hordingiz:
294.
Happen (heppen) - ro'y bermoq: (Heppi) Heppilar to'dasi o.rrasida
kutilmaganda falokat ro'y berdi;
-
295.
Hear (hiye)
-
296.
Help (help)
-
eshiimoq: (lye) Quloqlari tuppa-iuzuk eshitib turgan
do'stingiz, endi eshitmayapti. Siz halron bo'lib "Iye, Iye" deyapsiz;
yordam bermoq: (Ililpirak) Siz aylanyapsiz, so'ng
qayerdandir hilpirak paydo bo'lib, aylanishtnglzga yordam berib yubordi;
297.
- saqlamoq: (Ip) Iplarni saqlab yuribsiz, bir kun kerak bo'lib
Keep (kip)
qolar@O@
-
298.
Learn (lyorm)
299.
Like (layk)
30{1.
Listen (lisn)
- o'rganrnoq: (London)
Londonga o'qishga kctnoqchisiz,
uning uchun nima qilish kerak? O qish keralg o'rganish kerak;
yoqtirmoq: Instagramda rasmlaga nima qo'yasiz?
-
-
tinglamoq: (Linza) Yangili\ endi quloqqa ta'qiladigan
linzalar ham chiqdi, endi kadikning oldi olindi;
301. Live Qiv) -
yashamoq:
fantaziy al ar da ;,ash ab yuri
302.
(Mif) Odamlar miflard4 afsonalarda
va
sh adi ;
qaramoq: (Lyuk) Kapitan Nemoning suvosti kemasidan
qochishga hmakd qilyapsiz, qarasangiz, hech kim lyukm ocholmayapti. Ana endi
Look (luk)
-
tamomsizlar;
3{f3.
Meet (mit)
-
304.
Move (muv)
mulaydi;
305.
Must (mast)
uchratmoq: Miting so'ziga e'tibor bering;
- qimirlamoq: (Muuu) Sigir qimirlashi bilan "Muuuuu' deb
- kerak (Mast) Bir mast odan yrg'lab baqmb o'tiribdi, menga
aroqkerak, menga aoqkerah deb;
306.
Promise (promis)
-
va'da bermoq: (Professional Miss) Mashhur bir
Professi on al Miss sizga yana uchrashamiz, deb va'da beryapti;
'3v)
Put (put)
308.
Read (rid)
qo'ymoq: (purt) otargrz firtbol ko'ryapti, sizning esa senaringrz
boshlandi, endi pultni olayotgan vaqtingnda..Joyiga qo'f' aeU urishyapti;
-
-
o'qimoq: (Hid) Kitob o'qiyapsiz va birdan undan hidlar
chiojshni tnshladi. Bu fartastika;
302.
Remember (remembe)
birdan remen taqmaganingimi
3i0.
311.
312.
Run (ran)
Say (sey)
-
-
-
eslamoq: (Remen) Uydan xursmd chiqdingiz va
eslab
Ldingiz;
yugurmoq: (Xan) Xanlar faoliyarini yugurishdan boshlagan;
aytmoq: (Soya) Soyalm sizga sirli ma'lumotladan altyapti;
see (si) - ko'rmoq: (sigir) Dalada
siz emas, sigir sizri ko'rib qoldi;
313.
should (shud)
kerakligini tan oling;
314.
315.
316.
- kerak (Sho'x)
l'rgan vaqtingizda sigir sizni ko'rib qoldi,
Har bir kompaniyaga sho'x-sho'x insonlar
Show (shou)
-
Sleep (slip)
uxlamoq: (Silliq) silliq divanda sirpanib-sirpanib uxlayapsiz;
-
ko'rsatmoq: Shou ko'rsatilmoqda;
-
Spend (spend)
sarflamoq: (Stipendiya) Stipendiya oldingiz va o.sha
kuniyoq sarflab yubordingiz, endi bir oy och yurishiga to'g ri keladi;
317.
Study (stadi) - o'rganmoq: (studiya) Studiyada dals qilib, o'qib-o.rganib
o'tiribsiz, yoningizda esa qo'shiqchilar baland ovozda qo'shiq aytyapti;
Suggest (sajjest) - taklif qilmoq: (Sanjar) Sanjar ismti do'stingiz sizga ish
6d)taklif qilyapti;
319.
Take (teyk)
320.
Think (sink)
-
olmoq: (Tayoq) Yo'lingizda sehrli tayoqcha yotibdi, tezda
olins va nivatlaringizga eri shing;
-
o'ylamoq: (Sirk) Katta sirk tomoshasi bo'lyapti, hanma
kulyapti, lekin siz o'ylanib o'tiribsiz;
32i.
Turn (iyorn) - buriimoq: (Turna) Turna ucirib lurgan vaqti, birdan sizga
qarab burildi vasizni quvlashni boshladi;
322.
Wake up (ueyk ap) - uyg'onmoq: (Keyk ap) Uyg'ondingtrzvatepangtrzda
yangi keyk yani tort turibdi, bu amerikancha hayot:
323.
Walk (uolk) - piyoda lurmoq: (Volk) Bo'ri piyoda yunbdi, albafta piyoda
luradida mashinasi yo' qku;
324.
write (raJt) - yozmoq: (Rayden) Mortal
oldi dan vasiyatini yozih ooldiryapti;
i\
Kombat eahramoni Rayden
o'limi
Ana endi sifatlar bilan shug'ullanamiz sifatlar ham gapning asosiy qismini
egallaydi.
325.
Awakr (eveyk) - xushyor: (Avaiar) Avaiarlr ichiga tushib qoldingiz va
xushyor bo'lib yuribsiz, uxlab qolsangiz, odan bo'lib qolas2;
326.
Bad (bed)
-
yomon: (Betmen) Befinen endi yomon rolda o'ynayapti;
1,,,'
Bent (bent) - bukri: (Band) Bukri odarn hojatxonani batd gilib olgan,
hanmakutib o'tiribdi;
(1,29
-
Bitter (bitte)
-
achchiq: (Bitta) Bosblig'ingiz sizga bitta-bitta achchiq-
achchiq qahva hamda so'zlarni uloqtirvapti;
329.
Blue (blu) - ko'h, havorang: (Blu) Shunga o'xshash multfilm bor edi, u
yerda to'tila ko'k rangda edi;
330.
Coiti (kouiti)-sovuq: (Kui) Antarkiidaciayuribsiz, havo sowq o'to'chgan,
faqat kul qolgan, endi aniqtamomsiz;
331.
-'
Cruel (kruel) - zolim: (Korol) Zolim odam bilan karta o'ynayapsa, u korol
tashladi, siz tuz bilan bosdingiz, endi tasawur qiling kevin nima bo'lishini;
332.
Dark (dark) - qorong'u, to'q: (Park) Kechqurun parkda qorong'uda yolg iz
sayohat qilyapsiz, juda qo'rqinchli bo'lib ketaypti-a?
333.
Dead (ded)
qutulish mumkin;
- o'iik
(De d) Armiy-adagi de dlming
qo'lida o'lik holda qochib
334.
Dear (diye) - aziz: (Diyor'S Diyor qo'shiqchi "aziz" muxlislari uchun "Aziz"
nomli qo' shig' ini kuylamoqd4
335.
- har xil: (Dil'erensial) Har xil degand4 siz mmani
tasavwr qilasiz, bir tanfga shuni olaniz, bir tarafga bo'lsa matematikadagr
Dil'l'erent (dil'erent)
Diferensial sonlarni olamiz, so'ng ulami birlashtirarniz;
336.
Dirfy (dyo:ti)
kir: (Diod) Kichrk
-
diod lampalarngizri tasawur qihng
hamda ular kutilmaganda kir, chang bo'lib ketganini tasavwrr qiling;
337. Dry (dray) cho' ntagin giz dan
quruq: (Dry-dry) Tomogingiz qurub qoldi va
"Dry-dry" dorisini olih,
i
chi shni hoshl adin
siz
giz;
338.
False (fols) - noto'g'ri: (Fol) Siz folbinga bordingiz, fol ochtirdinga,bucha
fol noto'gri bo'lib ohiqdi;
/039
Feebie (fibi)
-
zaif: (fii) Kana ciaiada zaif
fii
ciumaiab yoiganini tasawur
-qiling:
340. Foolish (fulish) - tentak: (Futbol ish) Ishi faqat futbol bilan aloqador
- insonlar tentak bo' ladi, deb hisoblashadit
341.
Future (fyucher)
-
kelajak (Futurikon) Futurikon filmida
sizning
kel4jagingizni ko' rsatishayotganini tasawur qiling;
2I4
.t4..
tr-^^/--:-\
/a\-^-,^^L:r. (\rrar|
--:\ \/^q
urEr||
prry
t dx-]!.^^L:t
alslru
lBrttr, - ),arurr.
,r^r^l^ /--^- pnua
+^--:^
--jl^
Ud.rdua iJliiu
i(iiiiiis
tasawru qiling;
o' ynayotganingizni
343.
trl (iD - kasal: (tron) Yotog'ingizdakasal ilon yotganini tasawur qiling;
344.
Last (last)
- so'nggi: (Laziz) Lazu ismli tmishingiz o'zining so'nggi
kunlarini boshidan kechirayotganini tasawur qiling;
345.
Late (leyt) - kech: (Lenta) Lenta kesishlari kerak edi, lekin negadir kattalar
kech oolishavoteanini tasavvur oiling
346.
Left (left)
-
chap: (LifD Siz liftda ko'tarilmoqdasZ, chap tarafingizdan
kimdir baqirib chiqdi;
Loose (iuz) - erkin: (Luiza) Luiza ismii tliz o'zirn juda erkin qo'yib
Agyuborganini
tasawur qiling;
34E.
Loud (laud)
-
baland: (Laura) Tasawur qiling, sizni Laura ismti batand
bo'yli qiz o'rtog'ingiz bor;
349.
Low (lou)
350.
Mixed (miksed) - aralash: (Mikser) Mikserda mevalarni
-
past: (Lou) Past bo'yli qiz sizga lou tepib, oyog'ingizni sindirdi;
-,^-l ^- ^ ^ .{^^:-.
^l^^,jL^+ +^.
Jll<urJor,
rarJlvrt4.r!\^{rroJ!a,
)6
aralashtirib,
35r.
Narrow (nerrou)
nmkoz beryapsiz;
352.
qnldi;
-
tor: (Narko4 rom) Siz torjoyd4 rom ichib, bemorga
old (ould) - qari, eski: (ouldi) Mikki Mausning ouldi ismli kuchugi
353.
Opposite (oppozit) - qarama-qarshi: (Oppoq
sizga qaama-qarshi taraftlan oppoq it kelmoqda;
'.
i
+Jg#
mashin asini sotib
mashina) Tasawur qiling, o'ra qo'pol Raf
dingiz;
-
g'amgin: (Sedana) Sizning gamgin buvingiz sizga
Sad (sed)
chayrattimroqd4
Safe
Siz yo'ldan o.tyapsiz,
ol
355.
356.
- qo'pof: (Raf
Rough (rai)
it)
(se$
-
qarib
sedana
xavfsiz: (Seyf) Pullaringa xavFlrz saqlarishi uchun seyfda
saqlashni boshladingiz;
.
358.
359.
357
Secrrct (sikr-e i)
Short (shoft)
-
Simple (simpl)
holalga kelib qoldr;
360.
361.
Slow (slou)
362.
Soft (soft)
-
sirli: (Sekref) Rus tiiidagi sekret so'ziga o'xshasting;
-
kalta: (Shortik) Kalta shortiklar kiyish moda bo'ldi;
-
oddiy: (Simpsonlar) Simpsonlm oilasi juda ham oddiy
sekin: (Silousin) Silousin juda sekin yugura boshladi;
Small (smol,) - kichik: (Smola) Kimyoviy latnratoriyada kichik smolala-ni
aralashtirib yubordingiz va birdgn bu-bum!
-
yumshoq: (MicroSOFT) Microsoft kompaniyasi yumshoq
kompyuterlar ishlab chiqrish bilan shug' ullmmoqd4
,. .lri,l'l
/,-(solid) - qattiq: (SoldaQ Sizga ota-onanp q*tiq temirdan bo'lgan
Solid
Ag
--- soldatlarni sovg'a qilishdi;
364.
-
365.
-
Special (speshl)
o'xshating
maxsus: (Spesialniy) Rus tilidagi spesialniy so'ziga
Strange (streynj)
notanish: (Doktor Streynj) Doktor Sfeynj notanish
sayyoraga tushib qolganini tmawur qiling;
366.
Thin (sin)
hm ozg'inekm;
- o4'in: (Tsink) Tsink mo<i<iasidan tayyoriargan i<iishir
ju<ia
.
White (ua1t)
uyatga qoldingiz;
367
oq: (Uyat) Oq yupqa kiyim kiyib tashqanga chiqdingiz
-
hmda
368.
Wrong (rong) - xato, noto'g'ri: (Rang) Siz rasm chizyapsu,lekin noto.g'ri
ramgf ar tanl ayapsiz, shu sahah barcha sui atlain$z.dagi odaml ar yashil rmgda;
Vaqt ko'rsatkichlari
369.
- vaqt: (Nyu york rayms) Siz shu daajada ishga kirishib
Time [taym]
ketgansrzki, Nyu York Tayms gazetasini o'qishga vaqtingz ham yo'q;
370.
371.
Second [sekndl
-
soniya: (Sekund) Ruscha sekund so'ziga o'xshating;
Minute [minitl
-
daqiqa: (Minuta) Ruscha minuta so'zigao'xshming;
372.
Hour [aurl
- soat: (Au ra) Soat millari qimirlagani sari, sizning aururgiz
kengayib bormoqd4
373.
Day [<ieyj
-
kun: (Deyi) Siz kun <iavomida Chip va Deyl multfilmlarini
tomosha qilyapsiz;
374.
Week [uikl
-
hafta: (Vikipediya) Siz bir haftadan buyon Vikipediya
sahifalaini o' q ib chiqmo qdasiz;
375.
376.
.Month [mansl
Year [yeel
L^\ l:^L,{i.
Lru
uJuur.
-
- oy: (Manti)
Tasawrrr qiling, bir oy umringiz mantisiz o'tdi;
yil: (Yenot) Yenotlar yil bo'yi yong oq yigish bilan bmd
377.
Yesterday [yestudi] - kecha: (Yes today) Siz bu ish kech bo'ldimi, deb
so'rayapsiz, Inglizlar bo'lsa "yes today'' deb javob berishmoqda;
37E.
I'he day belbre yesterday lz*, dey bilb yestudil - kechadan oldingi kun:
Tarjimada kechadm oldingi kun, deb tarjima qilinadi;
379.
Today [tudeyl
-
bugun: (To'da) Bir to'da apachilar sizni bugun o'ldirish
uchrm quvlab kelishmoqda;
380.
Tonight [tunayt] - bugun tunda: (Tunamoq) Bugun tunda simi twrab ketish
rejasini tuzishmoqda, ehtiyot bo' ling;
38i.
Tomorrow [iumonrui
kelishmoqda;
-
eriaga: (Tumor) Sizga crtaga chci cidtm iumor oiib
382.
The day alter tomorrow [ze dey al'ter tumoroul - ertadan keyin: Ertadan
keyin deb tarjima qilinadi;
383.
Morning [mo:ningl
tong: (Moling) Tong otishi bilan, xotin erini molingrri
-
old4 hozorea bor, deh u,vdan quvayapti;
384.
Afternoon [aftenun]
- tushlik (Aft Nur) Tushlik
nurtushmoqda;
385.
-
Evening [ivningf
mehmonga kelmoqd4
386.
Night [nayt]
387.
Monday [mandi]
388.
Tuesday
vaqtida barchaning aftiga
kechqurun: (Ivan) Kechqurun ivan ismli tanishingiz
-
tun: (Nayk- Nike) Nike brendi ostida twr tusbmoqd4 tun
tushishi bilan barcha Nike kivimlarini kiymoqd4
^-,^^+l
^# -,^-,^:
-.
iJ
v Y.ur4r
)!yDrz,
dushanba: (Manti) Dushanba krmi faqa manti yeysiz;
-
-
[fpzdil
389.
Wednesday [uenzdil
kelgan ovqAlami yeysiz;
390.
391.
seshanba:
-
(Tudi)
Seshanba kunlari esa faqat tuzli
chorshanba: (Vena kuni) Bu kunda faqat Venadan
Thursday [sozdij - payshanba: (Suzma) Payshanba t'aqat srzma yeysiz;
friOay [fraydi] - juma: (Fried chickens) Juma kunlari faqat fried chickens
yeysz;
392.
Saturday [setudil
yeysiz;
\ 393.
Sunday [sandil
hamma na'sani veysiz;
'
394.
-
January [jenyuri]
-
shanba: (Saturn) Shanba kuni Saturn sayyorasim
yakshanba: (Sandiq) Yakshmba kuni sandiqda bor,
-
yanvar: (Jin yurist) Yanvar oyida faqd jinsimon
yuristl ar sizga x;nmat qilishadi
395.
February [februrij
396.
397.
March [march]
-
,
- fevrai: (Fibra) Fewai olda barcha fibraiar kengayadi;
mart: (Mart) O'xshash so'zlar;
April leyprill - aprel: (Aprel)
O'xshash so'zlar,
39E.
399.
400.
401.
402.
May [meyl
June
-
may: (Nlay) O'xshash so'zlat
funl - iyun: (Jun) Junli mevalar
.Iuly [julayl
-
iyul: (Yuliy Sezar) yuliy
-
iyunl
Sezar ismiaa qo..vilgan bu o.v;
August [ogest] - avgust: (Og'iz) Og'ida tinmaydigan oy - avgust;
septembe [septembe]
pi yuscian ko' p foyciai anishacii
403.
oyi
-
sentabr: (septolete plyus) Sentabr oyida Septolete
;
- oktabr: (oktava) oktava musiqalarini eshitish ol -
october [oktoube]
oktabr;
404. November [nouembel - noyabr: (Norin) Norinlar oyr;
December [disembe] - dekabr: (Disney) Disney multfilmlarini
re 405.
qilishoyi;
r406. Season [siznl -Iasl: (Semn) Sezonso'zigao'xshatmg;
407.
40E.
409.
, 410.
4lf
.
Spring [springl
-
tomosha
bahor: (Spring suvi) Bahor spring suvini ichish fasli;
Sr-rmmer [sa,mmel - yoz: (Samot,vot) Yoz fasli samol,vot r,rebnsh fa-sli;
Autumn [outeml
-
Winter [uinte]
qish: (Vint) Qishda barcha vinflar muzlab qoldi;
-
kuz (atom) Kuz fasli atomlar huakatga keladigan fasl;
Holiday [hotideyl - bayram, kanikul: (Holida) Holida isnrli qizbaytanga
ketdi;
412.
413.
Birthday [byorzdi] - tug'ilgan kun: (Ilappy birthday to you);
Thank you [senk yul
-
rahmat: Bmi bilasiz;
414.
You are welcome (yu ar uelkam)
qilsa bo'ladi;
415.
416.
417.
What a pity [vot e pitil
Good bye [gud bayl
Russia [rasha]
-
-
-
- arzimaydi:
Sengamarharnat, deb
ta{ima
al'sus: (Bred Pit) Bred Pitm ko'rib, atuslandingiz;
xayr: Brmi bilasiz;
Rossiya: Nasha Rashaga o'xshating;
4lE.
419.
420.
421.
Uzbekistan [Uzbekistanl - O'zbekiston;
Great Britain [greyt britnl - Buyuk Britaniya;
England [inglend!
Plant [plentl
-
-
Angliya;
o'simlik: (Planeta) o'simliklar planetasida urush bo'lib
halokdga yrz tutib qolgand4 o'sirrliklar yerga ko,chib kelishgan ekan;
422.
Trcc [irii
-
daraxi: (Tirik) Daaxt qutab tushgarL tlaraxhi tomirini ushtab,
"tirik'
pulsini tekshirishyapti, wach
deb baqryapti;
423.
Grass [grasss] - o't-o,lan: (Press, krest) O't-o'lanlar ustidan kerosin quyib
endi yoqmoqchi edingiz, ular-ionga kirib presslmini chiqmib sizni qo'rqitishdi. Siz
esa qo'rqaningizdan lcrest qilib cho'qinib yubordingiz. Da.rshatl !!!
424.
Flover [flauel
-
gul: (Puflamoq) Tasawur qiling momoqaymoq gulini
pufl ayverib dunyoni oppoq momaqaymoq pachalariga to,ldirib yubordingiz;
425.
barg: (Lit't) Oltrnchi qavfi.ga chiqish uchun lift yoniga kelib endr
eshilari ochgan edingiz ustingizga bir uyum barglar to'kildi;
426.
Leaf flifl
F'lat [flet]
tasawur o.iline;
-
-
kvartira: (Flesh) O'z kvrrirangizda flesh ichib o'tirganingizni
427.
Room [rum]
42E.
Living room [iiving rumi
429.
Bedroom lbedruml
-
xona: (Rom, ro'mot) Xonangizning hamma yeri romdan
qurilganini o'ylang. Yoki xona to'la ro'mol turibdi;
- mehmonxona: (Suving qum) Tasavvur qiiing,
mehmonxonadagi barcha turistlm suving qum ekan deb, mehmonxona boshlig'ini
sudga berishdi;
yotoqxona: (Bet, ro'molcha) Tasawur qiling
yotoqxonada betingizni ro'molcha bilar yopib, dam olyapsiz;
430.
Bathroom [bas ruml
o'chirib qo'ydingiz;
431.
Shower [shaue:l
-
-
-
vannaxona: Vannaxonadagi gazni ro'mol bilan urib
dush: (Shourma, shovla) Tasalwur qiling
shourma bilan shovlani qo'shib cho'milyapsiz;
432.
Toilet [toiletl -xojatxona: (Tualet) Tualet so'zigao'xshating;
63
dushda
433.
Kitchen [kichenl
434.
Hall [hol] - koridor, zal: (Hol, ho'l) Hamma yeingzga hol toshib ketdi.
-
oshxona: (Kichkina) Tasawur qiting drmyodagi eng
kichkina oshxona faqat siznikida bor;
Yoki ho'l koridomi tasawur qiling;
435.
Balcony [belkonil
436.
Fioor [fioooi - poi, qavat: (Ftour) Flour
-
balkon: (Balkon, bel, bonka) Balkoningizga butun
mahalla chiqib olib, beliga bonka qo'lyapti;
yotibdi;
f ,--'.."(ry
-
un, pol, qavat to'la un sochilib
-
Ceiling [silingl shift (Potolok): (Silang) Shitingiz asabiylashib qimirlab
ketdi, bir kishi sekin keling -jim silans tinchlanadi, Deyapti ! !
438.
Wall [uoll
-
devor: (Urvol) Tasanvur qiling, ishkalchi bo'lganingiz uchun
oturgiz senga hatto devor ham uwol deb koyishyapti;
"j {" "
Stairs [steisl zina: (Stroysya) Rrslar.askarlarni agar ayb ish qilsa zimga
(crpoficx) qilib qo'yar ekan;
439.
440.
-
Door [dooor]
dorga osib qo'dingiz;
441.
- eshik (Dor) Tasawur qiling, eshikni tozatab yuvib, siqib
Window [uindoul
-
oyna: (Windows) Tasawur qihlrg,
oynangizda
kompluterdagi windows yozuvi chiqib qoldi;
( 442:. Windowsill [uindousill- dokcha (podokonnik):
(Sitta) Bir kishi uyingda
qurigan odamlar dokchadagi narsal arga teryapti dedi;
-sillasi
,4!3. .' Curj"i" [kyurteinl - parda: (Kurtka) Tasawur qiling kurtkangizm qirqib,
-- pardaga ulab qo'ydingiz;
Switch [suitchj i4i;i
'-=-svecha o'mida ishlata
chiroq: (Svecha) Tasawur qiiing, ciriroq iampaiarini
boshlashibdi:
Socket [soket] - rozetka: (So'kmoq) Rozetka oldiga kelib,
t4-41.,1
-'' 'uchun
isblamagani
rosa so'kdingiz;
J
..,
,.11-6) faucei
[foset] - jo'mrak (Lasetti) Lasetti ro'lini jo'mrakkaulab, paket bilan
o'rab qo'ydingiz;
Pipe [paypj #Z)
tiqib qo'ydingiz;
tiuba:
(Pay-poq) Tis&'v-v-tir qiling, t,ubming ichiga pa]poq
44E.
Chimney [chimnil
- mo'ri: (Jinni, chinni) Bir jinni odam mo,ridan
uyingizga tushib, chinnilmni o' g' irlab ketibdi;
449.
Furniture [fyorniche]
-
mebel: (surnaychi) Tasavl'ur qiling yangi mebel
oldingiz. Sumavchi kelib hammasini rasvo o,ildi;
450.
Table [teibll
tuzdishyapti;
45i.
Chair [cheirj
-
stol: (Tabletka) Rosa tepilgan stolga tabletka
berib,
stul: (Chirigan) Tasawur qiling, chirigan stulga o'tirgan
edingiz, sinib yi qil dingiz:
452.
Armchair [am cheirl
-
kreslo: (Arg'umchoq) Kresloni arg,umchoqqa
boe'lab qo'yib, o'yin o'wayotganingizni tasawur qiling;
453.
Sofa [soufa] - divan: (Sovuq) Sowqdauzoqmasofa oralig'idagi yergaborib,
divan sotib oldingu;
454. Bed fbedi-karav'of: (Bet) Tasavvurqiling,tcpadnkravotgaqarabbctnglz
bilat sakradingiz)
455. Wardrobe [uodrobl - garderob: O'xshash so'zlar, deyarli;
456.
Cabinet [kebinet] -cabinet: O xshash so'dar;
(57..)
Shelf [shel{ - polka: (sharl) Tasarryur qrhng, polkaga sharf bilan shlyapa
olib kelib, qo'ydingiz:
458.
Mirror [mirror] - deraza: (terror) Terrorlar
derazadan oshib chiqib xujum
oilishmoqchi edi lekin adashib sig-may qolishdi;
(
459.
)
\--{etdi.
460.
Carpet [karpetl - gilam: (Karta, mapet) Gilamingiz ustiga kartalr sochilib
Siz mapetda ulami terib luribsiz;
Fridge
[iririji
turganini o'ylang;
461.
-
muziatgich: (Fri) iviuziaigich icirida to'ia kariosirka fri
Microwave [Maykroueyvl
-
Mikroto'lqinli pech: (Mayka, vafli)
(mikropechda mayka ichida vafli isityapsiz;
462.
Oven (ouen)
o'ylang;
-
pechka: (Qovun) Pechkada qovun pishirib yeb turganingizni
65
Stove {stou} - Oshxona plitasi: (Stol, sotuv) Tasawur qrhng, auksionda
egtt
oshxona plitasi
ustida stol bizga sotuvga chiqarildi;
464.
Dish {dish}
-
idish: (idish) Shunchaki idishlami tasawur qiling;
465,
Cup [kapl
-
piyola: (kapatak) Dasturxonda turgan piyolaga Kapalak kelib
qo'nib oldi;
466.
Glass {glass}
-
stakan: (Gitos) Stakanga gilos solib siqib suvini ichyapsiz;
467.
Mug [magl
-
krujka: (magnit) tkkita krujkmi tasawur qiling Magmt
yopishtirib qo'yb bir biriga yopishtirdingiz;
468.
Plate {pleyt} - tarelka: (Plitka) Tasawur qiling siz sevgan inson bergan
tarelkada nlitka shokol ad bor;
469.
Spoon {spun} - qoshiq: (Smurf, Supurmoq) Tasawur qiling kinodagi
smwflar qoshiq supurib yurishibdi;
47fr.
-
viika: (Wbrk) Wbrk-ish, vilkadatinmay ish qilayotganingizni
471.
Knife {nayf}
- pichoq: (Kayf) Tasawur qiling Bir odam uyiga ichib kayf
Fork [forki
tasawur qiling;
bo'lib kelganidan xotini uni pichoqlab qo'ydi;
.Saucer {souse} - likopcha: (Nosir, sassiq) Tasawur qiling Bir Nosir ismli
W,bola sassiq
likopchada go'sht
saqlar ekan;
473.
Bottle {bot$
o'ldirmoqchi;
-
butilka: (Qotil) Tasa'"rur qiling Qotil butilkani sindirib odam
Napkin {nepkin} - salfetka: (Apkin) Tasawur qiling Restoranda bir boshqa
-shevada gapiruvchi odam ofisiantga salfetka "apkin' dedi;
475.
Frytng pan {Fraying pen}
skovorodkaga rang beryapsiz;
Wl$.t
Pan {pen}
tu.nbcli;
(OLJ
-
skovorodka: (Rang) Tasarvur qilrng
(Pep, - ruchka) Tasawur qiling Tovada to'la ruchkalar
- tova:
t'kd'
tY*
l-71'l
Kettle {kettl}
- choynak: (Kettim) Tasawur qiling siniq cholnaklaringiz,
man kettim deb bittadan qochib ketdi. Vanihoyat ulardan qutuldigz;
4iE.
f:
'
Nieai
imiii
-
ovqat: (iviei) Tasarrvur qiiing ovqaringiz ichi<ian mei chiq<ii;
479.
Brea$'ast [breykt'est]
- nonushta: (Brek-dans)
Tasavwr qrhng ha kum
nonushtaga brek-dansga tushasiz;
480.
Lunch {lanch}
- tushlik (Lani) Tasawur
qiling tushlik vaqti hols2lanib
ovqafni lanj holda yeyapsiz;
481.
Dinner {dinne}
hammagajahl qilib
482,
-
-
kechki ovqat: (Dinay) Tasawur qiling Kechki ovqatni
dinay qo'y deb yeyapsiz;
Transport (irensport)
-
iranspori: O'xshash so'zlar;
4E3.
Plane (plein) - Samolyot: (Play, plan) Tasawur qiling samolyotda
yani o'ya o'ynab ketyapsiz. Yoki samolyot plmini tuzdik;
4E4.
Car [karl
mashina: (Kar)
-
'!lay"
Kr odam mashina haydab ketyapti. Hech
qanday ovozlarni eshitmagani sababli yo'lda tartibsizliklar yuzaga keltirdi;
485.
Tram {trem}
486.
Bus [bas]
Tramvay: (Donald Tramp, krem) Tasawur qiling Donald
Tramp tramvayda krem sotib yurihdi;
-
- a\tobus: (Bass) Avtobusda hamma Bass musiqalarini
eshitib
ketyapti, siz ham ulmga qo'shildingiz;
48i.
Train [treini - poyezi: (Tre, eyon...) o/;angizpoyezd oldiga kelib "Tre,
eyon. , " deb baqirgandi, poyezd birdan yurib ketdi;
.
488.
Ship {ship}
korabl to'la qo'y;
489.
-
Korabl: (Sheep - qo'y) Tasawur qiling
Bicycle {Baysikt}
-
sheep yani qo'y,
Velosiped: (May keldi) Tasawr.u qiling bir odam
velosipedda yurib, may keldi deb hamma yerda baqiryapti;
/l.ll|
D^--
,
lf^*l
f^--^.
/T;!^--^\'T'^^^.--,-
L-
^:l:-^
Sinli l0ima: (|lOrmai i iiSli-v-v"rii qiling
miiiftaDGa
iifilmaning
-^|.+^Ll^
) ir OIm irOrml - ^:-f
-fraxsus sinf forrnasi bor;
FrV.
491.
Name [Neim]
-
ism-she'rif, nom: (Neymar, Naim) Tasawur qiling
FUTBOLCHI Neymar, o'zigayangi o'zbecha nom, Naim ismini qo'yibdi;
492.
First name [tyorst neiml -ism: (lbn,Naim) Tasawur qrling tbnlardaNaim
ismini ko'p ekm;
493.
-
fam
i
I
Surname [syorneiml - familiya: (Surnaychi) Tasawur qiling o'z
i yan gi zn i Surn aychi g a o' z gartir din $2;
494.
Maiden narne [meydn neiml - qidik lamitiya: (Madina) Tasawur qihng
yaqin tanishin g:.z,tug qizlik faniliyasi Madina ekan;
495-
Birth date [byorz deit]- tug'ilgan sana: (piyozri tort) Tasawur qiling
harnma odam tug'ilgan sanasini pi,vozli tort yeb keyin eslar ekan;
496.
Place of birth [pleys of byorzl - tug,ilgan shahri: (plita, borsh) plitada
borsh turibdi, siz uni tug'ilgan shahringizga borib ichyapsiz;
497.
-.-"\.
Atiress(erirqs)
;
7-rnanzii:
Adresso'zigao'xshaiing;
Status (meritl status) - oilaviy hotati: (Mariya) Tasawur qiling
{W
-- MariyaU4d!!l
ismli qiz o'zining
oilaviy holatini intemetda bo'ydoq, deb yozdi. Ajoyrb
holat shundavmi:
499.
Single [singl] - bo'ydoq: (signat) Bo'ydoqluni ular
sipallridan bilib olish mumkin;
50C.
l"fai'ried fmeriedi
chiqaradigan
- Turmush qurgan: (lHeri) Tasaw'ur qiling N{cri ismli
qizga turmushga chiqyapsiz;
Ggt
Divorsed [divorsedl
qjrashgan. Endi u yolg'h;
-
Ajrashgan: (Devor) Tasawur qiling devor siz bilan
Aq?
Widowed [uidouedl - beva: (Uyda o'tir) Tasavvur qiling Beva ayollrni
ko'pchilik urushib, yomonlab, uyda o'tir der ekan;
503.
Thing [singl - narxa: (Signal) Tasawur qiling do'kon signalini buzish uchun
o'g'rilar har xil narsal arni ishga sol i shyapti,
504.
505.
Pen [pen]
-
ruchka: (penal) Penal to'la ruchkalil turganini tasawur qiling;
Pencil [pensill
qaimr berishyapri;
- qalam: (Pensiya) Tasawur qiling qariyalrga pensiyaga
506.
Book [buk] - kitob: (Buklamoq) Tasawur qiling Kimdir siz yaxshi ko'rgan
kitobni buklab tashladi;
507.
-
Copybook [kopibuk] daltar: (Kopiya) Do'strngiznrng daftarlmini kopiya
qilayotganingizni tasar.vur qiling;
508.
Note (nout) - gayd, yozuv, eslatma, e'tibor bermoq: (Novda) Tasawur
qiling Ra'zi odamlar so'zlarini novdal arga qayd qilih qo'f shar ekar;
.
509.
Notebook [noutbukl - qaydlar kitobi: (Noutbuk) Tasawur qiling noutbuk
ustida qaydlarkitobi luribdi;
510.
Dictionary [dikshineril
kitohini tekshirib o'tiribsiz:
511.
Letter flettel
-
-
lug'at: (Tekshirib) Tasawur qiling Kafta lug'at
xat: (Latta) Tasawur qiling Pochta hodirnlari xatlaringizni
lattaga o'rab olib ketishyapti;
5i2, Envelope [inveloupi - Konveri: (Kampir) Tasavrur qiling bir qari kampir
- konvertga xatlmini zo'rg'a inqillab solyapti;
513.
Paper [peyper] - Qog'oz: (Pepe) Tasavrnu qiling Lolo-pepe multfilimidagi
Pepe qog'oz yig'ib yunpti;
514.
Newspaper [nyuspeypel -gazata.(New-yangi, paper-qog'oz) Tasawur
qiling gazetalami yangi qog' ozdan tayyorlashyapti;
515.
l'fagazine friegzjni
-
Telephone (telifoun)
-
,'urtral: (l,{agazin) Tasawur qiling
magazindan
qimmat jumal sotib oldingiz;
516.
telefon: O'xshash so'zlm;
517.
Ctock [klokl - soat: (Quloq) Qiz bolalar endi Qulog'iga baldoq o'miga soat
taqishni mo da qilishti;
-
5f8.
Comb [komb] - taroq: (Combat) Tasavwr qiling Mortal Combat o'yinida
yangi taroq bilan urushadigan qahranon ochildi;
519.
520.
TV [tivil - televizor: Qisqartinn4
Iron [ayrnl
dazmol: (ayron) Tasawur qiling dazmolga sw o'rniga a1,ron
quyib <iazmoi qiiyapsiz;
-
521.
-
!u"l
Soap [soupl
o'tirbsiz;
522.
523.
Radio [rediol
-
sovun: (Suv) Tasawur qiling sovunni suvga qo'shib ichib
Radio: O'xshash so'zlar;
Bag I begl - sumka: (Berk) Tasar"wur qiling sunkangiz berk turibdi, hech
kim tega olmayapti;
.69
[bekpekl @ amaki Backpack
ryulzakka qarab
ryukzak: (Bak-bak) Tasavvur qiling Antlrlonlik
bak-bak deb sport bilm shug,ullanyapti;
525.
Map [mep]
- xarita: (Mebel) Uyga yangi Mebel oldingiz, dunyo xaritasi
rasmi tushiril san ekan, siz uni Tepib tashladingiz;
526.
Card [kard]
527.
Suitcase [syuitkeysl
Karta: O'xshash so'zlar;
-
-
Chamadon: (Suiqasd) Tasawur qiling kimdur
chamacioningizga sui qasci uyushtirdi;
€4
I'tt
Prelent [prizentl
sizga sovg'
529,
530.
Yase
Shaxsan Prezident
berayotganini;
Camera [kameral
twibdi;
531.
a
-
-1,.,
sovg'a: (Prezident) Tasawur qiling
-
Kamera: O'xshash so'zlar;
- guldon: (Vaza) Tasar,ur qiling shunchaki guldonda vazalu
lvvzl
Ilandkerchief [hendkechi{
-
ro'molcha: (Kirchimol) Tasawur qiling
Kirchimol ro'molchaga qo'l artyapsiz;
532.
Ball [boll
r:loqtiryapsiz;
533.
-
to'p: (Bouling) Tasawur qiling bouling to'pini
-
.Balloon [belun]
berishyapti;
534.
Toy [ioyi
-
osmonga
shar: (Ball o'n) Sharlami yoryapsiz s2ga o'n balldan
o'yinchoq: (To'y) Tasawur qiiing to'yda hammani oyog'ini
tagida yosh bola o'yinchoq o'ynayapti;
535.
Ticket [tiket]
- chipta: (Tiq etib) Tushingizda sekin eshikni ochyapsizd4
birdan eshikdan tiq etib chiptalar uchib kirib kelyapti;
536.
Luggage [Lagij]
-
Bagaj: (Lager) Tasawur qiling dam olgani lagerga
mashina bagaj da ketyapsiz;
537,
Baiier; lb€i€rfi
-
baiaieya; O'xshash so'zlar;
Bucket [bakit]
buket gul turibdi;
-
paqir (chelak): (Buket) Tasaww qiling paqir ichida bir
Q!9;
--
11
Rope [roupl - Arqon: (Roup) Tasawur qiling Roup ismli bir bola arqonga
o'zini osib yiqilib o'lmay qoldi;
540.
Board [bordl
otyapsa;
541.
542.
- doska: (Tort) Tasavrnr qiling doskaga qarab tinmay tort
Calendar [kelendarl
-
Laptop [eptopl
noutbuk (Topmoq) Tasawur qilng qorong'uda
-
taqvim: O'xshash so'zlm, deyarli@;
noutbukingizni emaklab topib oldingiz;
-
543.
Brush [brashl - cho'tka: (Burushtirmoq) Cho'tkani olib,
ko'rgan odam aftini ishqalab, hrrnrshtirib yr_rbordingiz;
544.
Key [kiii]
kalit turibdi;
-
- kalit: (Kit)
siz
yomon
Tasawur qiling kichkina Kit og'zida tish o'miga to'la
545.
Keyboar<i [kibordi - kiaviaiura: (iiiyib bormoq) Yaqrn do'stlaringiz bilan
tadbir bo'lyapti. Sizuyergaklaviafurarasmitushurilganustbosh kiyib bordingiz;
546.
-
547,
-
(ry
Wheel [uill - g'ildirak (Vilka) Shunchaki vilkali g'ildirak;
-
Steering wheel [stiyiring uill rul: (Sterillangan vilka) Tasawur qiling
sterillangan vilkmi rulga sanchib mashinmi boshqaryapsiz;
late i!ui/:*tt
Trunk [trank]
-
chamadon: (Traktor) Tasawur qiling dalmi o'rtasida
chamadon turibdi, traktor uni bosib ketdi;
549.
Gasoline [gazolinl - benzin: (Gazolin) Tasavnu qiling benzin quyish
sha<obchasi xoJalani gazolin deb xmmaga yalinyagi;
5.50.
Purse [pyorsi
551.
Wallet [uollet]
552.
Lamp flemql
-
ayoliar sumkasi yoki hamyoni: (Qo'n) Tasawr qiiing
Qo'rs ayollar sumkasida hech narsa bo'lnaydi;
-
hamyon: (Valet) Tasawur qiling, kartadagi valetlar
danalarning sumkalarini ko' tarib lurishibdi;
-
lampa: (Lampa) Tasawur qiling faqatgina LAMPANI;
AAX f*
.,--<\
'
.z--\\.
l|osr I
Ruler [rule] - chizg'ich: (Lo'li) Tasawur qiling Lo'lilar odarnlardar pul
Aryu^r *:r ruB4
- ^l^ -^ su
^^ l||z,Ei
^L:--':^L rlr| t.u.r4qd
^^t-^,,^-+:.
r al4prt.
(554)
-chopib
Ary
"%,
Shovel [shouel] - belkurak: (Shovullatmoq) Tasawur qiling belkurakda yer
turganingizda kimdur shovullatib suv sepib
Machine [meshinl
-
''ubordi;
mashina: O'xshash so'zlar;
71
556.
Hammer lhemmel
-
borg'a: (rlammer) Tasaw'r qillrg
avtomobilini bolg'a bilan urib pachoq qildingiz;
557.
scissors [sizors]
han kashf o,ilindi;
-
Hammer
qaychi: (sensor) Tasawur qiling endi sensorli qaychilar
558.
Glasses [glasses] - ko'zoynak: (Klass) Tasawur qrlingko'zinglzhiralashdi
va doKor sizga ko'zoynak olib ketasiz deb aytdi, so'ng bu post uchun sizga Hass
bosishdi;
11):i:i
Package lpekijl - positka, tugun: (paket) Tasavwr qiling posilkani paket
ichiga solib tugib qo'yishdi:
€Y
Stick [stikl - tayoq: (Stiker) Tasawur qiling telegramda tayoq shaklidagi
A6}
- stikerlar
naydo ho'la hoshladi;
561.
-
Glue [glu]
yelim, kley: (Gul) Ikkita Bulutni yelimlab qo'ydingiz, yoki
kleylangan Gullami tasawur qiling;
:roz.
Giii [gifti - sovg'a: (Gitler) Tasawur
563.
Towel [tauel]
564.
Mail [meill - pochta: (Mail)
qilin
g sizga*rt.J]Vg'u
beryapri;
sochiq: (Topib ol) Tasawur qiling sochig'ingizni yashirib
qo'yib sizga Topib ol deb kalaka qilishyapfi;
L.-=--
-
Wire [uayrl GSS)
qo'ydingiz
Shunchaki marlni tasawur qrling;
sim: (Qrylamoql Tasavrnr qiling bilmay simni qayirib
sizni tok urdi;
566.
sahila, bet: (Pechka) Tasawur qrling pechkahaqida asar yozib,
sahifalaini yirtib tashladingiz;
'
' ..4--\
Page [peij]
-
,--<-\
(U t.: flolcDltoch] - fonar: (Tochka) Tasawur qiling sizga hujum qilishdi, sizni
t'-.-bo'lingizda
faqat fon ar bor va siz u hilan hammani nozik tochkasiga urih vioitdineiz;
568.
Box [boksl - quti: (Boks) Quti ichida ikkita Bokschi Boksga rushib, birbirini nokaut qilib qo'ydi;
Biankei [bieniriii fqS.
yopinib
atiyoi: (Biondinka) Tasawur qiiing ko'chacia
aciyoi
olgan bir blondinkagiz yuripti;
570.
c('J
Sheet [shiitl - choyshab: (Shit) Tasawur qiling mahallada shit
qotibdi uri darrov ustiga choyshab yopish kerak;
-
tp sowq
-
571.
Pillow [piloul
palov yeyishayapti;
572.
-
yostiq: (Pilot, palov) Tasawur qiling piloflar yostrq ustida
-
Clothes [klouzesl
kiyim: (Kuyovsiz) Tasawur qiling to'yda kuyovning
qaynonasi endi ku,vovsiz deb rmga kiyim boshdan oyoq berdi;
,
_..-.-'
-
573.
Shoes [shuuuzl - tufli: (Shustriy) Tasawur qiling shustriy bir bola bozorda
tuflildni qimm atga sotayaPti;
tiZ4;
- eiik: (Butsa) Qsh<ia eiik iciyish o'miga butsa kilb
Boot [buuij
yurganingizni tasawur qiling;
575.
Sneakers [snikersl
-
sport oyoq kiyimi: (Snikers) Tasawur qiling
krossovka ichida snikers va siz uni yegani _iirkmyapsiz;
576.
Coat [kout]
palto kiyib olibdi;
E.r.r
Jtt.
-
-
palto: (Kofta) Tasawur qiling bir qiz koftaning ustidan kalta
f|-^^^ rn-^-^-r
I,rrEns
lrrrEJlnl
r,^t,.r^r.. / a ,{--^\ /-$-l rxtrts- vuts
*- svvtuur
l,^r-,1^-:
L,, ^l-^^
-^..:.-1.: r\u
Yr4tsr uu4gr(tt
-|iU yr.la. \frur ar!, vr,ar d!^*:ekan qarmg endi bildim;
SJq.'
Suit [syritf - kostyum: (Suyunchi) Tasawur qiling yangi kostyum olgan
edingrz do'stlringiz sizni tabriklab suyunchi berishdi;
-
579.
-
580.
Shirt lshyortl
-
ko'ylak (erkaklarniki): (Shortik) Tasar.vur qrling
Blouse [bluzzl
-
bluzka: (Palos) Tasawur qiling palosni
shunchalci shortik va ko'ylakni xayol qiling;
-qilishyahdi;
581. Skirt [skyortl
dingiz, yirtiq ekan;
-
bluzkadan
yubka: (Skidka) Tasawur qiling Skidkaga yubka sotib
382.
Giove [giavi - qo'iqop: (Giobus) Tasavvur qiiing geografiya dasiga giobus
qo'lqop kiyib, davlafl ar joylashuvini ko'rsatyapti;
@
[mittn] - boshmaldoqli qo'lqop: (MittD Tmawur qiling shunchaki
mitti qo'lqoplarni xayol qiling;
bo
5E4.
Hat [het] - shlyapa: (Xat) Tasawur qiling yangr shlyapa oldingiz ichidan
xat chiqdi;
585.
Cap I kepl
-
kepka: Shunchaki kcpk4
t5
6E6.
, 'I
Jacket [jeketl
@'
Cardigan Ikardigan]
1..t
,
kuyib qoldi;
-
Kostyum: (Chekib) Chelob o'tirgan edingrz kostyumingiz
logilaboshladi;
588.
Scarf [skarfl
turibdi;
589.
(! 'rl.i.
-
- jaket: (Qor degan) eor degan vaqtingizd4
sharf: (Shkaf) Tasawur qiling shkafingz to,la sharflar
J
S6ck [soki - paypoq: (Sok) Tasawur qiiing yangi
qorbobo sovg'a o'miga mevali sok solib ketibdi;
590.
591.
jaketlar
Sweater [suiterl
-
li
paypoqchaiari ichiga
sviter: O'xshash so'dar;
T-shirt [ti-shyortl
- l'utbolka, mayka: (Dilshod) Tasawur qiling Dilshod
ismli bir bolming futbolkasi teshik ekan;
592. Tie [tay] bog' I ash
bo'yinbog': (Tayyorlanmoq) Tasavur qiling bo,yinbog'
bo'fch a imtihonga Tayyorl anyapsiz;
593. Trousers [trauzers] - shim: (Tros) Tasawur qiling bo'ymgatros toqib olib
- shim kiyib olgan bolani;
594. Shoris [shortsj - shoriik: O'xshash so'ziar;
/r/'\
'" tey
Tights [taitsl - triko: (Kitaysi) Tasawur qiling bir rus odam sizga qarab
ruschada kitaytsi tolka odevayet triko deyapti;
596.
king
597.
-
Jeans [iinsl
tanl amas ekan;
598.
Belt [beltl
olganingizni;
5$"
-
Stockings [stokingsl paypoqlar: (Sto king) Tasawur qiling cro yuz,
- qirol bularni birlashtinak yuzta qirol bitta paypoqni talashib urushyapti;
-
Hooti [hutii
hoda chiqdi;
- jinsi: (Jins) Tasawur
qiling jinsi shimlari hech qanday jins
tasma: (Bel) Tasawru qiling belingizga juda kalta tasma taqib
-
irapyushon: (iioda) Tasawur qiiing kapyushontngiz icfucian
600.
Underwear [andeuiyel - icb kiyim: (Oldin ber) Tasawur qiling siz
bozordan ich kiyim sotib olyapsiz, bozorchi esato'lovini oldin ber deyapti;
74
601.
Body [badil - tana: (Bodi bilding) Tasawur qiling bodi bildingchila badiiy
kitob o' qib shug'ull anishyapti;
602.
603.
Head [hed]
604.
Forehead [forhed]
-
bosh:
(Hid)
Boshingizdan g alati hidlar kelyapti;
Face fi'eysl - yuz: (Fayz) Tasawur qiling ko'ngli toza odarnning yuzi ham
fayzli bo'lar ekan;
ket deh haqirvapsiz;
605.
-
peshona: (Bor ket) Tasaww qiling peshonagizga bor
Nose [nouzl burun: (Nos) Tasawur qiling yangicha nos chekish usulini
topdingiz, burun orqali nos chekyapsiz;
606.
urish
607.
-
Ear [ieri
-
quioqi ('yer) Tasawur qiling yerga quiog'ingizni qo'fb yurak
zrbini tinglayapsiz;
1li)r r:
t.
Mouth [maus]
- og'iz: (Mikki Mous) Tasavvur qiling sichqoncha mikki
mous og'izrgiz ichiga kirib ketdi;
(608s'
Throat
-tomog': (Srok) Tasawur qilingtomog'ingizni
sboshqa tomoq [sroutl
sotib oling;
sroki fugabdi
4{l'/
Zala\
l-.--- / A-.\ a-,:- l-^t-l^.".:l;-:r^ 1.^+-^-l:
l^l^ l-^^:..:L
^-. ucu
DJE I^-.1
uaquru
laJl - nuz: tAJ, fryrq ^u zralrEa llarsal rllrru |lEl5a!rur, ay
yubordi;
rtv7.
6f0.
D-.^
.
) , ./,
Eye*b:-qy [aybroul qosh: (AAAY!!! Birov) (Tasawur qiling AAAYIII
BAov qoshimdan tortyapti deb baqirdingiz;
6ll.
Lips [tipsl
-
-
lablar: (Gips, chips) Chrps yeyaverganingtzdan lablanngz
-
tish: (Tuz) Tishingiz ogriyapti, bir stakan tuzni olib og'izga
yorilib ketdi va siz uni Gipslab oldingiz;
612.
Tooth [tuzl
solyapsiz:
6f3.
Ilair [heyr] -
soch: (Xayr) Tasawur qiling sartroshda sochingizdan ayrilib
qoldingz, u bilan xayrlashing endi;
6i4.
rlfusiache [masieykj - mo'yiab: (Masira, masqaraboz) Tasawur qiiing
mo'ylabli maska toqib )urgan masqtrabozlarni;
615J
Cheek [chikl
qEtrlb ket(ul
- yuz: (Chikko) Tasarwur
qiling chikkoning yuzi uyalganindan
- iyak (Chinni)
!_1,6,,
Chin [chinl
617.
Neck [nekl - bo'yin: (Neksiya) Bo'yningizdaneksiya yuribdi;
Bir chinni iyaklami tasawur qiling;
qL!.
--
Shoulder [shouldel - yelka: (Shoutders) Tasawur qiling yelkangizni head
shoulders shampuniga ywyapsiz;
619.
chest [chestl - ko'krak: (chest) Armiyadasiz, yoningizgaleytenantkeldi siz
. uni ko'kragiga
qer:ab Chest berdingiz;
620.
Ileart [hartl
-
yurak: (Ilard) Tasavwr qihng yuragrngzm ma'lumotini
hard diskga solib pochtadan jo'natib yubordik;
621.
Stomach [stamkl
- qorin:
(Stomototogiya) Tasawur qiling
stomotologi,vada endi tish emas oprin da'vol anadi;
622.
Back [bekl - bel: (sanjarbel) Tasarvur qiling sanjarbek ismini inglizchadan
ta{ima qiling, SANJARBEL;
t'l
Wrist [ristj - biiak ir'urisi) Tasawur qiling bir yurist kelib bilagingizga
(9.?'J
vkishan
soldi:
624.
Iland [hend]
-
qo'l: (Handalak) Tasawur qiling qo'lingizdagi hardalakni
tepaga otib _lanklyor qilib o'ynayapsiz,
625.
Finger [fingel - barmoq: (Fingal) Tasarwur qiling bir kishi bilm urushib uni
ko'zlariga barmog'ingimi tiqib ko'zkarini frngal qilib qo'ydingiz;
625.
.
Naii [neill
-
tirnoq: (]{it)
Tasa'"""ur qiting timoqlaringiz y.a'q va siz
daryosida da' vo bo'larmikan deb cho'milyapsiz;
.g--toshi
62E.
Nil
Elbow [elboul - tirsak (Elbek) Tmawur qiling Elbekning tinagiga bouling
tushib ketib tirsagi sinib qoldi;
Leg [egl
-
oyoq: (Lak) Oyoqlaringizni lak bilan yuvyapsrz;
629. Knee [ni] -ti'naz (Xina) Tasawur qrlng,tinngzgaxina surtyapsiz;
630. Foof $utJ - oyoq: (Fufhol) Bunda ham f,rtholm eslang!!! Foot-oyoq BaJlto'P;
,.
I
...
qH/^
l,^
.)
tovon: (xilma-hil) Tasawur qiling tovoniga Xtna-hil dog' va
yaralar toshigan odam yuripti, yoki Kilka bankasini tovoningiz bilan urib ochyapsiz;
Heel [hil]
-
632.
Toe [toul
-
oyoq barmog'i: (Tuz) Tasawur qiling, oyog'rngrz tirnoqlan
tuzga botib qolgan;
633.
Beard [byordl
qushni;
- soqol: (Bird) Tasawur qiling {bird- qush} uzun soqolli
634.
-
Bone [bounl - suyak: (Qovun) Tasawur qiling Qgvun yemoqchi bo'lib
kesganedingiz ichidm suyak chiqdi;
635.
Heaiih [hoisj
-
sog'iik: (iioisiz) Bir ciokior sog'iiq bo'lsa odam hoisiz
bo'lmaydi deb ma'ruza qildi;
636.
Healthy [helsil - sog'lom: (Chelsi) Tasawur qiling chelsi futbol komandasi
o'yinchilari dunyodagi eng sog'lom odamlar ekan;
-
637.
Sick [sikl
bo'lib qoldi;
-
kasal: (Issiq) Tasawur qiling bir odamning issig'i chiqib kasal
(!:^1.-^^^ a^:t.-^^t
I.^^^tt:1.- ttf'r?-- ^- DE|trrV
L:-^t,:-\ fl aDalvvul
^^----,- quru6
-:l:--^:,.^l^
\)lulrtrcsD lsrtrtrcll
urr lrJ
r uruts- rtalarrrna l\-'rP[ua.
sizrri gipnoz qilib, kasalliklardan sekin davolayapti;
aro
uJo.
.'^\
/(639)
[feve] - isitma: (Fevral) Tasaww qiling negadir sizda har fevral ol
t:i.,i-u Fever
bo'ludi;
Caugh [kafl - yo'tal: (Gat'-gal) Tasawur qiling shamollagutingzdasrznr
-640.
qattiq yo'tal tutib GAF-GAF degan towsh chiqyapti;
-
641.
Running nose [ranning nousl - burundan suv ketishi: (Running nose)
Tasawur qiling running - yugurmoo,, nose - burun, yugurayotgan bumn o'zidan
o'zi oqib ketdr;
-'l'--\
L69j
Sneeze [snizl aksa urish: (Singil) Tasavvur qiling singlingiz sizni tinmay
aksa urib bezor qilyapti;
643.
_
-
Pain [peinl
-
og'riq: (Paint) Tasavvur qtltng kompyuterdagi
paint
programmada ishlayotganingizda birdan boshingizda og'riq turdi;
644.
Ileadache [hedeik] - bosh ogorigoir (Head, iyak) Tasavl'ur qiling, boshingiz
og'nyofgand! va u blrdan iyagngydahm og'nq pay<to qil<li;
645.
Flu [flul - gripp: (Blue) Tasarvur qiling Blue
qoldi. Yani ko'k grip;
- ko'h blue gripi han chiqib
(g .. Bruise lbruzzzl - ko'k dog': (Bryus Li) Tasawur qrturg Brnrs Li jangda
ko'k rangli bo'yoq ustiga yiqilib oq kemanosini
ko'k dog, qildi;
647.
voqea: (Bint) Tasawur qiling 'T" harfi voqeasida ..I,'ning
ilmog'T sinih c^oldi va uni bint bilan b rg,lah qn,yGtai
Event [iventl
-
64E.
Birth [byorzl - tug'ilish: (piyoz) Tasawur qiling odam tug,ulisbi bilan rrnga
piyoz yedirish urf bo'lganmish;
549.
650.
Game [geymi
- o'yin: Bu so'zni bilasiz;
Lesson [lesn] - dars: (Kessin) Tasavvur qiling maktab direktori o'qitwchi
bacha o'quvchining qulog'ini kessin deb baqirdi;
Vacation [vokeyshnl ,q:L;
qobrlryatrngrz
qatnadingiz;
kanikul: (Vokzat) Tasa'v'r qilrng qo.shiq aytrsh
bor. Kanikul vaqtida siz vokal yo'nalishi bo'yicha danga
6s2-
Party [patiJ ziyofat:. (Patir) Tasaw'r.qiling uyingizda katra ziyofd ho'ldi
va siz hammaga patir ulashdingiz;
653.
-
Meeting [miting]
- yig'ilish:
Shunchaki miting;
654.
We<iriing [ueddingj - io'y: (ilmiding) Tasawur qiling umidingizni
so'ndirmang to' yngiz alb atta bo' ladi;
t: ...
:
(ol;p
''//)>\
Negotiation [negosheyshn] - muhokama: (Negr tegsin) Tasawur qiling siz
neglarustidan muhokama qilib, kir ishlarga faqat neg tegsin deyapsiz;
656.
Trip [trip]
657.
Death [deosi
sayohat: (Trup) Tasavvur qiling siz o'lik yani (rus tilidatrup)
bilan sayohatga chiqdingiz;
-
-
o'lim: (Tiz)
Tma-"-"-.ir
o'layotganda nimagadur tiz chokib o'lar ekan;
qiling Kmclot ri.sarlai doim
658.
Weather [ueze] - ob - havo: (Zo'r) Tasawur qiling yomg,irda Voooooy,
zo'r ob-havo bo'lyapti deb baqirib yuripsiz;
659.
Sun [sanl -quyosh: (Saroy) Quyosh chiqyapti, saroylareribketyapti, chunki
ular muzdan yasalgandi-da!
660.
Moon [munl - oy, qamar: (Munchoq) Kechqurun tunda oy to,lgan kun,
oyga ko'z tegm asin deh odamlar Munchoo osib qo'yishdi,
78
66f.
Wind [uindl
-
shamol: (Windows) Tasawur qiling kompy.uteringrz
windowsini shamol uchirib ketibdi:
662.
Fog [fogl - tuman: (Frog) Tasawur qiling Frog
sizga I ak ko'rsatyapti ;
-
qurbaq4 qurbaqa tumanda
663.
Rain [rein] - yomg'ir: (Rein) Tasawur qiling Mortal kombat o'yinini juda
ko'p o'ynavordtngn, faqat Reinni taf,lab yomg'ir yog'diryapsiz;
664,
-
Snow [snouj qor: (Sinov) Tasawur qiiing hayoi sinoviari odan ustiga
xuddi qorday yog'yapti, odamlar esa bu sinovlami bir-biriga otib o'ynayapti, g'irt
jinnilik;
665.
Sky [skayl
tasawu qiling;
666.
osmon: (Skayp) Osmon bilan Skawda gaplashayotganingizni
-
Cloud [klaud]
yuripti;
667. Air [eirl -
- bulut: (Kloun) Tasawur qiling bulut ustida kloun uchib
havo: (Aeroport) Aeroportm tasavvur qiling, umumm havo
qolmaganidm samolyotlar qulayapti;
668.
Temperature (tempereche)
669.
Degree [digri]
ko'rsatyapti;
-
-
harorat: Temperatura so'ziga o'xshash;
daraja: (Egri) Tasawur qihng termometr dar4iani egri
670.
Art [artl - san'at: (Mard) Mard odarnlar o'z san'atini ko'natyapti;
671.
612.
Nlusic [myuzikl
673.
Literature [iterechel
Song [song]
mingtaga yetibdi;
-
-
musiqa: O'xshash so'zlar;
qo'shiq: (Soni) Tasawur qiling, Umrnon qo'shiqlarining soni
-
adabiyot: Rus tilidal oling
-
literafur4
474.
Story [stori] - hikoya: (App Store) Tasarrvu qiling Iphoneda App Store bor
sizning telefoningizda esa app hikoya bor;
675.
Movie [muvi] - kino: (Mulamoq) Tasawur qiling qmatg olimlar sigrtilini
hmr o'rganib chiqishibdi, sigirlarkino deb mula ekan;
676.
Film [filml
- film:
O'xshash so'dar;
79
lT,
678.
619.
Sculprture [skalpchel
Picture [pikche]
Photo [foutol
l rt.,
1,t1l
I
-
-
-
haykaltaroshlik: Skulptura
so' ziga o' xshating;
rasm: (Pekar) Pekmlm rasm chizishyapti;
foto: O'xshash so'zlar,
Advertising [eduertayzing] t[!9r;
vertolyotl ar rekl mr al ar bil an
reklama: (Vertolyot) Tasavvur qiling,
shug' ull mi shyapti ;
ggj)
Purchase [purcheysi
haid qilib yuribsiz;
6E2.
-
harid: (Burchak-burchak) Burchak-burchakiarda
-
Size [saiz]
razner: (Sayoz) Tasarrvur qiling sayoz ko'lning ruzme\
o'lchamini olyapsiz;
683.
Prise [praizl - narx: (Priz) Tasawur qiling magazindan eng qimmat narsani
xarid qilganin gnda suga piz berishdi;
581.
I'toney [manii - piii; (Fianiki) Tasavriir qiling ko'chada,r piil topib oldingiz,
do'stingiz esauni mariki deb olib qo'ydi;
6E5.
Cash [keshl
-naqd pul: (Kassa) Kassafaqatnaqdpullarni
qabul qiladi;
Discount [diskauntl - chegirma: (Disk) Counter o'yini disklanni chegirma
!q6.
bilm arzon narxda
sotishyapti. Siz ham navbatda turibsiz;
6y-.
-
Account [ekkaunt] hisob: (Ekyapsiz) Tasawur qiling, hamma hisob
varoqlaringimi xolargiz bilan dalaga chiqib olib, ekvapsiz;
,'i..*'(gg,)
Bill [bilu - hisob varog'i: (BIL)
Hisob vmog'idagi sonlarni BIL, bilmasang
nima qilasan o'rganib! Deb o'qituvchingiz baqirdi;
/'/ -.*-
Tip [iipl -
Qg:)
choychaqa: (Tipraiikan) Tasavvur qiiing ofitsiantirga
choychaqa qilib tipratikan terisini beryapsiz va ular uni arzimagn pulga sotishyapti;
Measure [mejel - masofa: (Menejer) Tasaww qiling Katta firmaXo'jayini
nejerini uzoq masofaga qo'yib uni mo'lialga olib ragatkada otyapti;
691.
692.
Distance [distens]
Lenght flengsl
-
-
masofa: Distansiya so'ziga o'xshating;
uzunlik: (Dengiz) Tasawur qiling dengiz qirg'og'ida
l':+ \lalru
..1^* vrru
!!4!-!i^i
^l:L,,^+:LJ:,
u/fulrrEJ ?4
/ur !.^!^,1;^^Avr.l\lr64u t\lt
}UUUijt,
80
p23.
Height thaytl
-bo'ylrizdan
69!.
-pepsi
695.
- bo'y: (Xayt) Tasarryur qiling bn chol qizlarga qarab xayt,
deb gap qilyapti:
Depth [depsl - chuqurlik (Pepsi) Chuqurlikka tushib ketdingiz va ichidan
ih chi qvapsiz:
ol
Strength [strengsl
turg'azib qo'ydingiz;
-
696,
-
kuch: (Stroy) Katta kuch bilan odamlarni stroyga
-
Speed [spitii teziik (Spidomeir) Tasarrvur qiiing avtomobii spiciometri
teAikni teskari ko'rsatyapti;
697.
Kilometr [kilometrl
69E.
699.
700.
Kilogram [kilograml - kilogram: O'xshash so'dar;
Pound [paundl
- funt:
Feeling [filing]
-
-
701.
Fun [fanl
-
iA2. joy [ioij -
ochilibdi;
-
-
kilometr: O'xshash so'zlar;
O'xshmh so'zlu;
hissiyot: (T'eel) Feel
o'yrn
-
-iis
qilmog feeling- hissiyot;
kulgu: (Fan) Tmawur qiling o'yin-kulgu fani ham
hursan<ichiiik:
(joy) Tasawur qiling yoiariigan joyngizda
kuchuklm hursandchilik qilishyapti, g'irt jinnilik;
703.
Fear [fierl - qo'rquv: (Fil) Katta fil sizni yemoqcbi bo'lyapti, qo'rquv
borrni? To' g ri qilasiz, qo' rqmang, baribir o'lasiz;
704.
_
g'amginlik (Sahna) Sahnada hamma g'mgin.
Sadness [sednessl
pyesasini
qo'yib
G'mginlik
berishmoqda;
F,
0--Aar
-
Passion [pcyshnl - ehtiros: (Pesbin) Tasa'"-'^,ir qiling har pcshin va4ida siz
xil ehtirosli xayollar olamiga kirib ketasiz;
706.
Happiness [heppinesl
qo' shsangiz baxt bo' ladi;
-
baxt: (Happy) Hrypy
-
baxtli, unga
ness
Peace [pisl - tinchlik (Pisib) Tasawur qihng bir odamning uyida doim
Qy")
' tinchlil chunki ular doim uyida pisib yurishadi;
708.
Love [av]
-
sevgi: Buni bilasiz degan uniddaman;
709,
Hate [heytl
- yomon ko'rish: (Xayrt) Tasavr.ur qrling hanmadan ajralib
xayit bayramini yomon ko'rasiz, shu gap rostmi?
7I0.
World [uorldl
-
niyatid4
0ll.)
712.
Soul [soul]
\_._<"'
-
dunyo: (Urolog) Urologla butun drmyoni bosib olish
- jon, qalb: (Sol) Tasawur qiling
katta soldajon beryapsiz;
Life flaifl - hayot: (KayI) Tasawur qiling sizni hayotdagi shiyoringiz kayf
safo qilib yashash ekm, ahymoq ekarsiz;
713.
Knowledge [noulii] - bilim: (Noitoi) Tasawur qiling bilimsizligingiz tufayli
noiloj yana o' qiysizda albatt4
o' qishga kirolmagach
714.
Task [taskl
-
vtzifaz (Tarsaki) Tasarvur qiling maktabda vazrfa
qilrnaganingiz uchun ustoz yrzingizga tanaki tushurdi;
715,
-
Exercise [elisesaiz] mashq: (Eskirmoq, ensa) Mashqlar ancha eskirdi,
hammasini muddati o'tib ketdi, shu sahab ensan $2, qotih, boshqamashq qilmaslikka
qaror qildingiz;
716.
Luck [ak]
- omad: (Lak) Tasawur qiling qizil rangli lak qo'ygan qutw
omadli bo'lar ekan, nima siz ham qizil lak qo'yasizni endi;
717.
718.
Problem [proubleml
-
muammo: Problema so'ziga o'xshating;
Opportunity [opportyuniti]
- imkoniyat: (Oppoq tyuner) Oppoq tyuner
sizga boshqatdan imkoniyat bermoqd4 foydalarib qoling;
719.
Ability [ebilitil
-
720,
T2L
Beauty [byuti]
- chiroyli:
qobiliyat: (e biletizi) Srz qobiliyaflisrz, lekin sizni shouga
kirgazishmayapti. Sizdan "e biletizi ko'rsatin" deb iltimos qilishyapti;
Danger [denjerl
hudud;
(Beautiful) Beautiful so'zining ega holati;
- xavli (Dang'ara) Dang'ara ancha xal.f'-xatmlarga
to'Ia
722.
Experience (ikspiriens) - tajriba: (Eksperiment) Eksperimentla natijasida
ko'plab tajnbaga ega bo'L-sh mumkin;
723.
Memory [memoril
-
xotira: (Me'mor) Memorlaming xotirasi juda kuchli,
shu sabab ularga miyya shaklidagi haykal qurish topshirildi;
az
724. Benelit [benelitl lbyda: (Binal'sha) Brnafsha biznesi bilan
shug' ullanyapsiz, o' ylashimcha foyda yaxshigina bo'
'
725.
lyapti;
Adventage [eduentii] 1 niap$p1: {Edvin) Edvin ismli do'stingiz, siz bilan
fanal manfaat uchtm do'stlashdi:u
I'
726. Profit [profitl - f"yd",
'
(Professional) Professionallar foyda olishni
bilishadi:
,';\
g)
iiabit_[hebitl
odat qlllb oldrngz;
-
odai: (Hobbit) Tasawur qiiing hobbit filmini <ioim ko'rishni
Reason [riznl _728)
-*rezina
sabab: (Rezina) Tasawur qiling qandaydir sabab bilan
ham yorilib ketdi;
:1
(729.".
Consequense [konsikuens]
-konsertdas
a
-
oqibat: (Konsert) Tasawur
qiling
fqa. oqibat haqida qo'shiq kuylanyapti;
,'4.l
f,i^^-:-r*:Ei-4!
r^-^.--.:-!--.
/r!f--:--\
^:t:-- L**--:-_
^^1t:a^
/.tU.
rvrcaul||E
itiilllilrciitif g qU
iiUA
lrllllrllrBl - ura ||U. lrvrclllrlt,, I.rD4VVi.rr tliiiljts,
sizring haqingizdagi kitob, siz ulmga qaab bular mening ma'noyim deyapsiz;
65i)
li xil usullami biladi,
@
L-qmcha sa'y-harakatlar
- bil an
qilib,
733.
Success [sakses] - muvaffaqiyat: (8 marta) Tasawur qiling bir ahmoq olim
TVga chiqib hayotda faqat 8 mata mrwoffaqiyatga erishish mumkin deb odamlarni
qo'rqityapti;
Goal [goull - maqsad: (Go]) Atiga bit tnrta gol urish sizning maqsadingiz
edi, uni urdingiz, tam-qm, boshqa maqsadingiz qolmadi;
@D
]...,'
Miracle [mirekll - mo'iiza: (Marka) Tasavvur gilingMarakada mo' juayu
berib, o'lik odam tirilb ketdi;
Qf:,t
736.
Science [sainsl - fan: (Saylamoq) Tasawur qiling matematika fani doktori
AOSHsa nrezident etih savlandi:
737. Language fienguij] - til: (Yangi ich) Tasawur qiling olimlar YANGI ICH
- deb nomlangan tilni ixtiro qilishdi;
a3
73E.
Word [uordl - so'z: (Word) Tasalrrur qihng kompyutenngiz wordiga katta
qilib so'z deb yozib qo'ydingrz;
739.
Fire [fayrl
sayrga chiqdingiz;
-
olov: (Sayr) Tasawur qiling olov ko'tarib bir gala odm bilan
@u)
Case [keisl - holat: (Kino, kesib) Tasawur qiling chet el kinolarida yomon
holatlami kesib taslrlashadi siz esa ulami ko'rishga qaiqasiz;
r'1 .lt
(4i,
. Circumsiance [syorkumsiensi - vaziyai: (So'z turkumi) Tasawur qiiing
- onatilidmsidaso'zturkumlmiga"starce"qo'shibo'qiyapsizvaonattlngizgain$ii
tili qo'shganingiz uchun
742.
Thought [sot]
tarsaki yedingiz;
- xayol: (Sof) Tasawur qiling sof xayollar ichida o'tirgan
edingiz, bir kishi kelib sizni chalg'itdi;
743.
,
Choise [chois] - tanlov: (Choy) Tasawur qiling Xitoyda choylar tanlovida
buqa choy eng yaxshi choy deb tan olindi;
.tt
Permit [pyomitj - ruxsat: (Termin) Tasawur qiling Terminlami dunyodan
{Jgyo'q qilishga
ruxsat
berishdi;
!745.
Delivery [detiveril
o'g'il tr:g'di;
- tug'ish: (Delavoy) Tasawur qiling bir ayol delavoy
746.
.Achievement [echivment] - muyaffaqiyat: (Sement, achigan) (Tasawur
qiling sementga achigan qatiq qo'shib muvaffaqiyatli bino qurishdi;
Q!J*'
Duty [tiyuiii
-
burch: (To'ti) Tasawur qiling Armiyadagi io'ti mening
burchim vatanni himoya qilish deb qayta - qaytatakrorlayapti;
ql_qri Delay [delail - kechikish: (Dela) Tasawur qiling imtihonga kechikkaningiz
uchun, qo'lingizga delayingizli berib haydab yuborishdi;
q12r)
Relationship [rileyshnship]
-
munosabat: (Rele, shift) Tasawru qiling
poyezd relesida shift bilan munosabatga kirishmoqchisiz;
nE,r
/ Jlr.
l/r^-1,|r l-^-Ll il
'!-^4^!-^.- ^:l:-^ iil.il
*-1.^iid L:r^L^*.-^:^-,-^
L4!^:. /lt,!--!.-\
Ilrar
UIIaiII Xa.iiiiia juiBa
lulal
- UErEr. irvrar |\a, I <li4v v Lr-r qxrliE
belgi qo' yib chiqyapsiz;
751.
Mistake [misteykl
olib katta xato qildi;
-
xato: (Miss, taka) Katta bir Miss biz bilan taka sotib
84
752.
Behavior [biheyvol
-
xulq
-
atvor: (Behayo) Tasawur qiling xulq-
-ilvoingqz buzuqligidan televizorda behayo film ko'rib o'tiribsiz;
751.
Invitation [inviteyshn]
etishdi, siz esa uni raA etding;2.;
754.
-
taklif: (Ivrit)
Development [divelpmentl
-
Sizga
ivrit tilini o'rganishni taklif
rivojlanish: (Dev, ment) Kafta devning
peshonasida ment turibdi va u birdan oldingizda kaftalashib, rivojlanib boryapti;
755.
Decision [desijni
nuqul qiynalishadi;
-
qaror: (Dizayner) Dizaynerir bir yechimga keiishka
756.
"
Solution [solyushnl - yechim: (Solishmoq) Tasawur qiling sud zalida
noto' g'ri qaor qabul qilishgani uchun zalda hamma bir - biri bilan solishib ketdi;
757.
Advice [edvais]
-
maslahat: (It, vals) Tasavvur qiling sizga it bilan valsga
tushishni maslahat berishdi;
75E.
Agi'eemeni fegrimenti
pora olishga rozilik oldingiz;
759.
-
r-ozilik: (Egri,.me,ri) Tasa-"rur qiiing egri mentdan
List fiistl - ro'yxat: (List) Tasavnn qiling ho'l bo'lgan ro'yxatlmni pechka
listiga quyib qurityapsiz;
Qgli
761.
762,
-
Argument [agyumentl
Test [test]
-
bahs: Argument so'ziga o'xshating;
tekshirish: Shunchaki testlarni tekshiryapsiz;
-
Step [step,l
-
qadam: (Step) Tasawur qiling har qadamingizda
step
shokoladl mi chiqyapti;
l.
i-ef.
Piece [pi:sl
764.
Area lerital- hudud: (Alohida) Tasawur qiling qariyalar uchun alohida
parcha: (Pitsa) Tasavrmr qiling do'flaingiz bilan pitsa yegani
kafega kirdingiz. SLga juda ham kichkina bir parcha berishti xolos;
-
hudud ajratildi;
765.
Pair [peirl
- juft: (Pear, perchatka) pear-nolg juft-juft noklami tasawur
oilins Yoki hir irrft nerchafka:
766.
Couple [kapl] - juftlik (Kampir) Tasawur qiling ikkita kampir bir biriga
turmushga chiqib, o'zlaridan juftlik yasab olishdi;
85
ii!l '
ES1,
.
Nless [mesl tartibsidik (Messi) Tasar.vur qiling Messi firtbol polyasida
tartibsizlik qilgani uchun uni butunlayga janoadan haydashdi;
-
769.
Question [kueshnl - savol: (Kasha) Sizga kashahaqidasavol berishdi. Yoki
hammaga savol beraverganingizdan fikrlaringiz kasha bo'lib ketdi;
77fr.
771.
Of [ofl - ...ning: (Of, of) Sizning itingiz tinimsiz "ot of' deyapti;
772.
To [tu]
From [iromi -...dan: (ironi) Fronidan hujum bo'iyapti, ehtiyotni saqiarg;
-
...ga: (To'ti) To'tingiz bo'lsa:
"Uygaaaaaaa-uygaaaaaaaaaad,
deyapti;
773.
In [in] - ...da (ichida): (In) Qushlanring inidakayf qilibtuxumlami yeyapsiz;
774.
775.
776.
Cn [oni
-
iisiida: (Qon) Stoi
Under [andel
-
717.
.
With [uiz]
qo'yildingiz;
77E.
tagida: (Tandir) Tandirtagidabananlmborekan;
Behind [behaynd]
o'tmbdr:
-
usti,Ca qon sochilib yotibdi. Bu ,Carlshat!
-
orqasida: (behi) Behi daraxti orqasida kelin-kuyov
bilan: (Yiza)Yizabilan endi hech qayerga borolmaydigan qilib
Without [uizautj - ...siz (Viza, aut) Yuasiz esahatto-ki tutbol maydomda
aut ota ol asiz;
79.
In front of [in frant ofl - oldi tarafida: (Front) Frontning old tarafida
dushmanl ar bor, lekin qo'riqchil ar ,vo'q;
780.
Before [bifol
yaxshi ko'rasiz;
-
oldin: (Bifshteks) Bifthteks yeyish oldidan, siz duo qilishni
78i.
After [afiei - keyin: (Kaft) Bir necha ociamiar orqama-ketin kaftini ko'rsarib:
"Keyin, keyig keyn" deyishyapti;
782.
Befween [bituin] - orasida, o'rtasida: (Bitva) Ruslar o'rtasida o'tkazilgan
biwal arda o' zbeklar yutdi;
783.
Near [niye]
-
yaqinida: (Nay) Park yaqinida nay chalinyapti;
7E4.
For [lbl - uchun, davomida: (Fontan, lbnar) Siz uchun fbntmdan fbnmlar
otilib chiqyapti;
785.
Since [sinsl
-
...dan buyon, buyon: (Siemens) Siemens telefonlari
chiqqari dan huvon telefonl ar ishlatila hoshl andi;
_
786.
-
7E7.
During [dyuring] - davomida: (I)oktor "D", yuring) Doktor'D" sizga yo'1
davomida faqat'Yuring" deyapti;
Around [erauntij
atrofida; (Raund) Birinchi yo ikkinchi raunciim atroficia
Mayk Tayson sizni nokaut qildi;
788.
-
-
Because [bikozl
chunki: (Narkoz) Narkoz holatida yotibsiz, chunki siz
hozirginaMayk Tayson bilan boks tushdingiz;
,
789.
790.
791.
-
792.
-
About [ebaut]
haqida: (AbbaQ Abbatliklar haqidaharnma gapiradi;
-
Against [egeinst]
-
qarshi: (Egoist) Egoisflarga qarshi urush ochildi;
Among [emangl - ichida, (odamlar ichida): (Emmagan) Odamlr ichida
odam sutini smmagan insonni qidirib yuribsiz;
Through [sru] - orqali: (Srok) Qirovli qorda va kafta qiyinchiliklar orqali
siz havotda ko'p na'saga erishdinoiz, oolaversa ma'lum hir srok dan ham oldingiz,;
Per [per] - ...ga (soatiga 100 km): (Ter) Soatiga 100 kilometr yuraman, deb
793.
juda qaftiq
terl adngiz;
i94.
Above [ebaui
yuribdi;
795.
Below [beloul
- teppasitia: (Baunii) Baunti shokoiadi teppasicia echkiiar
-
pastida: (Bel) Belingiz pastida "ou' harfli odamlar bor;
V96. Colour [kalel - rang: (Qalin) Qalinranglarbilan burkangan qalin ustiboshlar
'r-." ichida siqilib ketmoqdasiz;
797.
Black [blekl
79E.
Blue [blul - ko'k: (Blu) tuo multtilmidagi havorang Blu ismli to'tiltrni
-
qora: (Blanka) Qora blanklarga o'xshating;
eslang;
799.
White [uayt]
-
oq: (Qayd) Oq narsa yeb, oppoq nanalarni qayd qilyapsiz;
a7
E00.
Brown [braunl
kelyapsiz;
- jigarrang: (Zra-un) Jigarrang sumkada .Zira-un" olib
801.
Green [grinl - yashil: (Grin kard) Grin kard o'ynadingiz va yashil karta
yutih oldingiz, ammo Amerikaga ketmadingiz;
802.
Grey [grey]
-
803.
E04.
Red [red]
qizil: (Rediska) Qizil rediskatamichi?
805.
8q-6.
-"
-
kulrang: (kley) Kulrang kleyni ko'rganmisiz?
Yellow [yelloul
-
sariq: (Yelim) Sariq yelimnichi?
Pink [pinkl- pushti: (Pank) Panklarning sochtmi pushti bo'ladi;
Purple [pyorpl] - to'q qizil: (Papka) Papkangizdato'qqizil gullarbor. I jlar
kim uchun?
807.
Better [bettel
80E.
809.
Best [bestl - zo'r: (Best) Best markali mashinalarengzo'ri
-
yaxshiroq: (Battar) Siz yaxshiroq bo'lauran,
o'ylagandingiz, r nmo battar bo'ldingiz;
-
Worse [uors]
odarnlar yo'q;
deb
yomonroq: (Qo'rs) Qo'n odarnlardan ham yomonroq
E10. - /iWorst [uorstl - eng yomon: (Qo'rs) Eng yomom ham o'shala;
811.
More [mo]
- ko'proq: (Moooo) Ko'proq-ko'proq
"mooooo" desangrz,
ko'proq sigiringiz sut beradi;
El2.
th
rNlost
lmostl - eng ko'p: (Nlost) Mostda eng ko'p yuruvchilar kim? Albatta
taksisl ar;
813.
Less [es]
berishyapti;
-
kamroq: (Les Ailes) Les Ailesda kanroq ovqatlanishni maslahat
S14. i,l.il-east [est]
-
eng kam: (List) Listni yo'qotganingL uchun eng kam ish
haqqining o'n baravaridan 700 baavarigacha shtraf to' laysiz;
8i5.
bi
Sometimes [samiaymzi - ba'zida: (Somsa, Tayms) Somsaimingiz haqicia
zi-bei zidaTayms gazetasida chop etib turishadi;
816.
Never [nevel
bo'lmaganmisiz?
-
hech qachon: (Niva) Niva daryosida hech
qachon
El7.
Seldom [seldml
-
kamdan-kam: (Sel) Tinimsrz sel yog'dr. Bunaqasi
kamdan-krn bo'lrdi;
818.
Usually [Vujlil
sovuo.o.on ho' lishadi ;
819.
820.
E2l.
- odatda: (Yujniy) Yujniy rayonlarda yashovchilm odatda
Often [ofnl - te?.tez. (Ofisiant) Ofisiantlartez-tez dzmolibturishadi;
Always [oluezl - har doim: (Always) Buni nimaga o'xshatishni bilasizO
Soon [sunl
- tez orada: (Sum)
Sumda tez orada butun dunyo harid qila
boshlaydi;
822,
E23.
Recently [risntli]
824.
Far [fal
Well [uell
-
-
yaqinda: Brmi telegramda ko'rgansiz;
yaxshi: (Uels) Uelslikla ya,xshi odamlar, deb hisoblaysiz;
- amqi (Fabrika) Fabrikada rrzoq vaqtdan buyon ishlaysiz;
825._l Exactly !ikzrktlil
i.-
aniq: (Ekzakt) Ekzald atirlaridan aniq-ravshan
-
foydalanasiz, chunki hidi kelyapti;
t26.
Probably [proubeblil
ehtimol yo'q;
-
ehtimol: (Probka) Ehtimol, yo'llm probkadir,
@;
Maybe [meybil - bo'lishi mumkin: (Mayib) Do'stingrz mayib bo'lib qolgan
bo'lishi mumkin:
Perh aps [pyorhepsl - balkim: (Bir hafta) Balkim bir hafta dam olarmiz,
tg-f
balkim ikki hafta
829.
830.
Really [rieli]
Of course [of korsl
-
albatta: Buni bilasiz;
E31.
Certainly [syortnlij
-
albatta: (Sort) Albdta stzgayangi sortdagi kiyimlarni
keltirishadi;
-
haqiqatdan: Real so'ziga o'xshating;
ggi
Obviously [obviusti] - ochiq-oydin: (Objuvoz) Objuvozlarda ochiq-oydin
o' g irlikl ar bo' lyapti;
833.
Especially [espeshllil
-
ayniqsa: (Spetsialniy) Ayniqsa
rayonlarda o g irliklar ko' payib ketdi;
spetsialniy
E34.
835.
836.
Not [notl
-
emas: Rilasiz;
837.
This [zisl
-
bu: (His) His qilyapsiz, aniq bu emm;
Yes [yesl
ha: Bilasz;
-
No [nou] - yo'q: Bilasiz;
838.
839.
That lzetl - anavi: (Znd)
Zed,
ismli sehrgar anavi kampirlami yo.q qilib
yuboryapti;
840.
E41.
842.
These [ziiiisl
-
bular: This ga qarang;
Those [zousl
-
anavilar: That ni ko'pligr;
Many [meni] - ko'p (sanaladigan otlar uchun): (Meni) Muzlik dawidaei
Meni ismli mnmont ko'p narsalami bilib qoldi;
843.
Much [mach] - ko'p (sanalmaydigan otlar uchun): (Match) Futbol matchi
vaqtida ko' pchilik o'ldirib yuborildi;
E44.
Few [fyul
-
kam (sanaladigan otlar uchun): (pyure) Sizga kan pyure
tay-vorlashdi:
845.
Little [itl] - kam (sanalmaydigan otlar uchun): (Litllar) Litllarhammadan
kuchli, Littllar hech kimdan karn bo' lishmaydi
846.
Some [sami
ketdingiz;
;
- bir qancha: (Somsa) Bir
qancha somsalar biian boy bo.iib
847.
Any [enil - har qanday: (Eniga) Eniga qaragandaham, bo'yiga
hmr har qmday holatda sazo'rsu;
848.
849.
Somebody [sambdi]
-
kimdir: (Sambo) Kimdir bilan
qaraganda
samboga tushyapsiz;
Something [samsingl - nimadir: (Samsung) Saursung telefonlm endi
nimadir bilan birga chiqnioqd4
850.
Anybody [enibadi] - har kim: (Enaga) Enagalar har kim bilm ham do.st
bo'lib ketaverishadi:
90
E5l.
Anything [enisingl
kuylalverishadi;
852.
- har nima: eolaversa har nima]ar haqrda
Nobody [noubdi] - hech kim: (Nomard) Hech kim bilmaydi, kim nomardlik
o,ilganini;
853.
Nothing [nasing] - hech nima: (Nasr) Nasr bo'yicha hech nima yozmay,
g olib bo'ldingiz;
E54.
-
Here [hiyel
bu yerria: (Xina) Xinaiar bu yerda soiiiadi, kabi e'lonlarga
aldanmmg;
855.
856.
There [deal - u yerda: (Dekabr) Dekabrda u yerda bayram bo'ladi;
857.
E5E.
Again [egein] - yana: (Ekmoq) Yana o'sha gap, ekkaningni o'rasan,
Now [naul
bo'lardi:
--
Then [Denl
-
kerak;
859.
hozir: (Nauxudanosr) Nauxudanosr hozir drnyoni boshqargan
-
keyin: (Dendi) Dendi o'ynagandan keyrn, albatta som o'ynash
Already [olredil
shivdon oilih ketishsan:
860.
86f .
862.
863.
864.
Just [iast]
-
davo;
867.
allaqachon: (Olxo'ri) Olxo'rilarni allaqachon ship-
hozirgina: (Jassi) Jassi hozirginaxonadan chiqib ketdi;
Still [stil] - hali-hamon: (Stil) Yangi stillar hali-hamon ishlab chiquilmoqda;
Yet [yetl
-
hali: (Yetmoq) Hali tran 6anzilingizga yetnadingrzmi'l
Almost [olmost]
- deyarli: (Olmos)
Several [siveral]
turistlar yuribdi;
865.
866.
-
Sayyoramizd4 deyarli olmoslar qolrnadi;
- bir oancha: (Severni,v)
Sevemiy volcalda bir qancha
Very [veril - juda: (Vertolyot) Vertolyotla juda baland uchadi.
Juda ham;
Every [ewii - har bir: (Evri iroid) Ewi koici doriimi hm bir kasai uchun
Each [ich]
etilmaydi;
- har qaysi: (Ichmoq)
Har qaysi dorini ham ichish tavsiya
868.
869.
870.
All [olj - hamma: (Olmoq) Hammahan olavena, kim beradr?
871.
Down [daun]
Such [sach]
bunday: (Saqich) Brurday saqichlar chiqmay qo.ydi;
-
Ilp [ap! - tenna: (Opa) Opala-ingiz
-
past: (Daun) Daunlar hamishapastdayurishadi;
872.
Together [tugezel
ichwniz;
813.
tenpada rac,s tushishmoqd4
-
birga: (Tugasa) Hammasi tugas4 birga maza qilib
Forward [fouad] - oldinga: (Fontan) Fontanlar hanisha oldinga
qarab
yurishadi;
E74.
875.
Even [ivnl
-
hatto: (lvan) lvan hdto televizorni ham sindirdi. Ival tentak:
Enough [inaf]
bilan shug ullanmang;
-
yetarli: (Nafi yo'q) yetarli bo'tnagan va nafi yo'q is]rlar
E76.
877.
Too [tu]
E7E.
Only [or-rnli] - faqat:. (Onlayn) Faqa.t onla,yr bo'tib o'tirganlar bilar
Also [olsoul
-
-
ham: (Osmoq) Siz ham o'zrngizni osmoqchimisrz?
ham: (To'ti) To'tilar harn odarn;
yozishaman, hmmm;
879.
8t0.
And [end] - va: (End) Oxirida end yozuvi chiqadi va men gul berishadi;
Or [ooori - yoiri: (Ora) Ora-oracia yoki
ba'zi-ba'zicia choyxonaga borib
turish kerak;
.
EE2.
88f
But [bat]
-
lekin: (Pat) Paflr ko'p lekin tovuqlil yo'q;
floweyer [hauevel - har qanday holatda: (Havo yo'q) Havo yo'q, ammo
hm qanday holatda ham biz
tirik qolarniz;
883. If [ifl - agar: (Ip) Agar ip ishlab chiqarsak, hammasi zo'r bo'ladi;
qE4. Although [olzoul - ...ga qaramay: (Olmazor) Olmazorda narxla arzon
' bo'lishiga qaramay, Qo'yliqdan narsa olganim ma qul;
885.
Be afraid of [bi efreid ofl - qo'rqmoq: (Frida) Fridama'budasi ayyorligidan
op'rqish kerak;
92
EE6.
8Si.
Be interested in [bi interested inl
-
qiziqmoq: lnteres so'ziga o'xshating;
Be surprised [bi surprayzed] - hayron bo'lmoq: Syurpriz
so'ziga
o'xshating;
8EE.
Have to lhev tul -
to'g'ri ketyapti:
Btmga izoh bergandun;
889.
Get up [get apl - turmoq: (Get up) Yangi get up dasturi, siz vaqtida
hrishingiz uchrm katta yordam beradi;
E90.
Put on [put onj
ketdingiz;
.q91.
- kiymoq: (Buton, ov) Butonlurngizni
Take off [teyk ofl
vechi shvanti:
-
kiydrngizd4 ovga
yechmoq: (Taka, of) Takalar of deb kiyinlarini
Vocabulary for IELTS
892.
Keen (kin)
- o'tkir: (Chin) Chinakam o'tkir pichoqlargina
chinakam
musaffo go'shtlami kesa oladi;
Abandon (ebendon) - tark etmoq: (Bedan*)BA gala bedanalar o'z uyalarini
'':893.
tark etib ketishmoqd4
E94.
-
Jealous (ieles) rashkchi, hasadgo'y: (Gilos)
qoldi, olcha esa ularga hasad qila boshladi;
895.
Tact (tekt)
-
lkki gilos bin-birini
sevib
andisha: (Taktika) Andishali taktika o'ylab topgan odam
tankani ixtiro qilgan;
896.
Oath (os) - qasam, ont: (Os) O'zini o'ldirishga harakat qilganlar keyinchalik
o'zini osmmlikka ont ichishadi;
-
f7.
Vacani (veykent)
898.
Ilardship (hadship)
bo'sh: (-t'akansiya) Siz ishga kirishga vakansiya
to'ldiryapsiz, ammo barcha vakansiyalar bo'm-bo'sh edi;
- qiyinchilik
(Xat ship) Qiyinchilikka tushib qolgan
kemadagi odamlar do'stlariga xat voza boshlashdi;
899.
Gallant (gelent)
. muloyim bo'lishadi;
9C0.
-
jasur, muloyim: (Golland) Golland erkaklari jasur va
Daia (deyia) - ma'liimotlar: (Daia) iiar bir sana ushiii'' maxsiis ma !'rimo'rlar
yozrlgan kalendar sotamiz;
901;
U$ccustomed (anekkastold)-o'rganmagan, ko-nikmagan: (Kostyum)
Kostyunfkiyishga o' rganmagan odamlar otrslarda ishlmhga qiynalishyapti;
l),.t
902.
!
-
Bachetor (beychelo) bo'ydoq:'(Bejirim) Tasawur qiling, qarshingizda
bejirim bo' ydoqlm bir-biriga muhabbat izhor qilyapti;
au*fv.(lgdif"v]_- y911ti malakaga ega bo'tmoq, ishtashga huquq
AgP
bermoq: (Kvalifikasiya) Kvalifikasiya
so'zi bilan bir xil;
9fr4.
.C'rpse (k'ps)
yotibdi;
- ,'liig mu.ia:
(K'rpus) Tctcfoningiiaring
korpusida
o'lik
905.
conceal (konsil) - berkitmoq, yashirmoq: (Konsul) Bir gala konsullar
sizdan nimanidir beftitib turishibdi;
906.
Dismal (dizmet)
- ma'Jrus, g'amgin, qayg'uti: (Daznol) Uyga lordingiz,
qarshingizda ma yus, g'amgin dazmol turibdi;
907.
Frigid (frijid) - sovuq, ittifotsiz:
u,iuda somo va iltifotsiz;
(Brijjet) Brijjet isnrli
qiz bilan ranishdingiz,
908.
Inhabit (inhebit) - yashamoq, istiqomat qilm oq: (Inha) Inha universitetiga
o' qishga kirdingiz, kmbo' yi o' qiyapsiz va bira to'la o'sha yerda yash ayapsiz;
9$9.
Numb (nam) - uvishgan, qotib qoigan: (i.iam) eo'iingizvalanwtgiznam
bo' lishi bilan, darrovda uvishib qoladi;
910.
Peril (perel)
xavf solmoqd4
911.
- xavf, xatar, tahlika:
Recline (riklayn)
yonboshlatib qo' yishgan;
912.
Shriek (shrik)
-
-
(pero) Kattavahshiy pero butun dunyoga
yonboshlamoq: (Reklama) Katta reklamalar-ni
baqirmoq, chiyiilamoq: (Shrek) Shick haniina
y-crga
baqirib, chiyillab yuribdi;
913.
sinister (siniste) - dahshatli, mudhish: (Minister) Minister barchari oldiea
chiqib, o'ta dahshatli va mudhish xabarni aytdi;
9l!.
Tgmpt (tempt)
barchani
e'
- jalb etmoq: (Temperatura)
tiborini j alb qilyapti;
94
Istimalab yotgan chaqaloq
915.
'--
,Yt\'
Wager (veyj r)
kimzo'rligihaqid4
916.
917.
918.
-
Typical (tipikel)
garov: (Peyjer) lkkita kdta
lgyierlar garov o'yrashmoqd4
-
odatiy: (Tipichniy) Bu so'z sizga tanish bo' lsa kerak;
illinimum (minimem)-minimum, kamida: Birxrlso'zla;
Scarce (skeys) - noyob: (Skar) Simbaning amakisi Skar noyob tosh topib
y4rrni
yutib yubordi;
6ldi
919.
Annual (anyuel) - bir yilda bir marta bo'ladigan: (llnimel) 'l'asar.vur
qiling, barcha hayvonlar bir yilda bir marta bo'ladigan mitingga yig'ilib, karta
o'ynashmoqd4
-P,, Percuade (pesue,vd) ko'ndirmoo, ishontirmoq: (pas
ketish) Siz juda pas
i20.l
ketib,
kimnidir nimagadir ko'ndiryapsiz;
'
921. Essential (essenshl) * muhim, jiddiy: (Esse) Juda muhim hamda hayotiy
zarur esse yozyapsn, o'rtaga hayotingz qo'yilgan;
922.
Blend (blend)
so'zltr;
-
aralashtirmoq, 1s:g'ri kelmoq: (Btender) O'xshash
923.
Visible (vizibl) - ko'zga ko'rinadigan: (Viza) Vizalar goh ko'zga ko'rinib,
goh ko' rinmay qolyapti;
g24.
Beau (bo)
bermmg;
925.
-
yigit o'rtoq: (Boy) Yigit o'rtog ingiz juda boy. Uni qo'ldm boy
1., .:.,
Devise (tiivays) - o'yiab topmoq, ixtiro qilmoq: (Divan)
Divancia yotib olib,
dunyoni qanday o' zgartirish haqidagi rej alani o' yl ab topyapsiz;
926.
-
Wholesale (holseyl)
ulgurji:
xatlu ulzurii nandarda uchib kelyapti;
?27.
vaf-i,i,; .
Vapor (veyprf
chiqyapti;
928,
([Iol meyl) Meyl pochtalrdan holli-holli
-
bug': (Napor) Trubalardan buglar napor bilan otilib
2L ';' ' tf
Eiiminate (elimineyt)
-
to'qotmoq, fugatmoq (lltyuziya) Y,a'anglzga
illyuziyalar ko'rinyapti, hech ularni yo'qota olmayapsiz. Psixiatrga boring;
929.
Villain (vilen) - yovuz obraz: (Villa) VillangSzda yovuz obrazli bmcha
qahrmonla yig' ilib olgan;
95
Dense (dens) qalin, quyuq: (Dans) ealin, quyuq tumanda ispanlar br_lan
_230.
' raqsgatushyapsiz; -
93r.
Ufilize (yutilayz)
-
foydalanmoq, qo'llanmoq: (yo'talyapsiz) siz har ikki
-
nam: (Umid) umid issiq havoda juda ham nam bo'lib
gapni birida yo'talyapsiz, bundan do'stlaringiz foydal anib qol.r,apti;
932.
Humid (hlumid)
ketdi;
933.
Theory (siori)
'
-
,t :l\'
t93A
nazaiya,qarash: Teoriya so'ziga o'xshash;
Descend (d[skend) - pastga tushm oq, pasaymoq: (Diska) Diskmgiz pastga
tushib ketyapti, ana endi mashinani pachog'I chiqdi;
935.
-
Circulate (syokyuleyt)
tarqatmoq, aylanmoq: (Sirkul) Sirkul brlan
yumalog aylanalami aylantirib chtzyapsiz;
-
936-
Enormous (inomes)
-
ulkan: (Benomus) Ulkan benomus devlar nomusli
insonl ar bi l an j ang qil i shyapti;
f to;' 1'1
Predict (predikt) - bashorat qilmoq: (Proyekt) Bashoratchi Vangaproyekt
boshlashingizdan oldin, hammasi yomon tugashini bashorat qilmoqda;
:
i'"i
ltl'l
\"
Vanish (vrinish) - g'oyrb bo'imoq, yo'qoimoq: fvino) Bir biok vinoingiz
bor edi, hojmonaga chiqib kelishingizbila o'z<'zidan g'oyib bo'lib qoldi;
n,,ir ''
Burden @bdn) - og'ir yuk, tashvish: (Burda) Burdakaboblami yeb, barcha
velkangzdagi og ir yuk hamda tashvistrlrdan qutulyapsiz. Bu reklam4
\ 937.
938.
alD
Campus (kempes) - uniyersitet maktabining asosiy binolari joylashgan
QPy€r, hudud:
(Korpus)
Kafta kampuslar kichik-kichik korpuslar ham bo'lib turadi,
senyoritta;
941.
.-_
Ntajority (mejoriti)
mayor bo'lishni orzu
katta qism, ko'pchitik (Mayor) Ko'plab askalar
qilishadi;
942.
-
Assemble (esembl) to'planmoq, yig'ilmoq: (Ansambl) Kafta ansalbl
uf ngiz ol di da to' pl anih ol ih, qo' sh iq kuyl ashmoqda,
@
Explore (iksplor)
944,
Topic (iopik)
- o'rganmoq, tadqiq etmoq: (Ekspert) Ekspertlar sizni
o'rganib chiqib, hech qanday xulosaga kelishmadi;
-
mavzu: (To'poq) Tasavwr qiiing, maictabciagi barcha
o'tiladigan mavanlar to' piqlar haqida bo' lsa;
945.
Debate (dibelt) - muhokama, bahs: (Dimiqmoq) Tasawur qiling, ulkan
muhokama hamda bahslr ketaoqd4 xonada insonla to'lib yotibdi, siz dimiqib
ketrnoqdasiz ;
-
946. Evade (iieyd)
-= ketishmoqda;
947.
Probe (proub)
qochih ketmoq: (Ilvigan) Ilvigan nontar
-
oochih
tergov, tekshirmoq: (Probka) Probkalar ustida tergov
ishlari olib borilmoqda;
I /:
94E. Relbrm (ritbm) - isloh qilmoq, yaxshilanmoq: (Rilma) lsloh qilish istrlan
. sheriyatdan boshlandi, arryalo sherlmdagi rifinalami to'grilab chiqishdi;
i;.-
----Sr
(949.,)
Approach (eprouch)
-
yaqinlashmoq, murojaat qilmoq: (Obruch)
hruchni helinsizda ayl antirgan hold4 oshxonasa vao.inl ashi h kelmoodasiz;
950.
-
Uetect lJitetrg
ochmoq, fosh etmoq: (Detektor) Detektor barcha
ngizni fosh etyapti;
-
95i.
g52.
Deiect (difeki)
953.
Neglect (niglekt)
tieiekt, kamchiiik, nuqson: O'xshash so'zlar;
-
Employee (imployii)
imkoniyat berilyapti;
-
ishchi, hodim: (Imkoniyat) Barchaishchil argaqayta
-
mensimay qaramoq, nazarga ilmaslik (Negr) Negr
sizga mensimay qarayapti hayron bo'lmang;
-
(r
d' "'
-.---\ z" "I)eceive
(disiv)
€54J=
-
aldamoq, chalg'itmoq: (Diviziya) Siz tomonga ulka
diviziyayaqinlashibkelmood4 harbirdiviziyadaulkan oo'shinlar, barchasi qurolli,
siz esa ulami qarday aldab, chal$itish haqida o'yalayapsiz;
_955.
Undoubtedly(undabtedli)- shubhasiz: (Andijon, daftar, hidti) ShubhasL,
Andijonda hidli daftarli ko'payib ketdi, shu sabab profilatctika ishlmi olib
irr.rriimoqtia;
956.
J
i,
, ..
..
Thorough (saro) - batafsil, to'liq: (Sara) Sara ismli qz sizga o'zi haqida
batafsil malumot beryapti, fikrimcha siz unga yoqib qolgansiz;
957.
Client (klaynt)
-
mijoz: Klient so'zrga o'xshaydr;
| "t''i
'j:'
(kamprihensiv)
..Comprehensive
,
- tushunarli, har tomonlama: (Kampir
hen) Kampirlartovuqboqadi, bu hmmagatushunarli bo'lsakerak, ularbir-birlariga
o'xshashadi;
958.
97
tt'
o59)
Deliaud (diliod)
-
aldamoq: (Dit'erent) Har xrl taomltr taklif qrlishyapti,
al danmangt Zaharlanganl
960.
Postpone (postpoun)
keyin ga opl diri h,r,uripti ,
961.
consent (konsent)
sizrozi bo'ldingiz;
962.
963.
964.
Flassive (mesiv)
-
-
keyinga qoldirmoq: (posbon) posbonlar ishini
rozi bo'lmoq: (Konsert) Sizni konsertgataklif qilishdi,
- juda katta: (rlfassiv) O'xshash so'zlaq
Capsule (kepslul)
-
kapsula: O'xshash so'zlm;
Preserve (priz,yorv) - saqlamoq, ehtiyot qilmoq: (Rezerv) Siz qora kunlar
uchun xotiningizdar yashirib, rezew pullar saqlab furibsiz va o'zngtrzrn juda ham
ehtiyot qilyapsiz;
-
Denounce (dinauns) ma'lum qilmoq, ogoh
Diiiamo fritbol ldubi y'opilishi haqidama'tum qildi;
Unique (yunik) (966.)
- o'xshash:
967.
qitib qo'ymoq: (Dinamo)
yakkayu yagona, tanho, tengi yo'q: Unikal so'ziea
t)
)
Torrent (tbrent))
- kuchli oqim, sel: (Torrent
brauzer) Torrent bratzei
videolami sel tezligida yuklaydi;
Resent (rizent) -: g'azablanmoq, achchiqlanmoq: (Rinza) Grippa
bo' I dingiz, $ azahl anib, achchi q qilib, rinza i chyapsiz;
96E.
969.
Molest (nolest) - shilqimlik qilmoq, bezor qilmoq: (Eng mol) Eng mol
insonlar shilqirnlik qilib yurishadi;
git.
Gigomy (giumi) - iushkun, g'amgin: (Gryu) iviinionchaiardagi Gryu nuqui
tushkun ahvolda yuradi;
1l
971.
Unforeseen (anfosin) - kutilmagan, ko'zda tutilmagan: (Anora, cinema)
Tasawu qiling, kutitnagan voqearo'yberdi, faqat yaxshilab tasawur qiling, Anora
cinema nomli kinoteatr ishga tushdi;
Exaggerate
W2)
Egizaklar sizga
(igzejereyt))
-
bo'fttirmoq, ko'pirtimoq: (Egizaklar)
bo'rttirib, ko' pirtirib o'da'ini maqtashyapi;
98
(:ti
Amateur (emeter)
-
havaskor: (Metr) yugunshni yaxshi ko'radigan
-
o'rtacha, o'rtacha sifatli: (Medisina) Medisinada
havaskorl ar I 00, 000, 000 metrga yugurish bo' yi cha musobaqa o' ynashmoqd4
Q71.,
Mediocre (midiuke)
o' rtacha ma' I umotga
e
ua bo' I gan shi
fokorni oneratsiyaea yaqinl ashtirm aslik kerak;
Variety (verayiti) - xilma-xillik, turli-tuman: (variant) Siz xilma-xil
-' 975.
variantlar bor, lekin nimani tanlashni bilmayapsiz;
9i6.
'J
L'
't
Vaiid (veiid)
-
yaroqii, kuchga ega: (v"aiyuta) Siz valyutalami yig'ib
qo'ydingz, ammo ulaming yaroqlilik mudddi o'tdi. Endi ko'k Kit o'ynang;
(977)
-qolish
€
E)
Survive (sovayv)
- tirik qolmoq, omon qolmoq: (Sova) Boyqushlar tirik
uchun maymunlar bilan kurashishmoqda;
Weird (viyerd)
- g'ayritabiiy:
(Brya) Biyala g ayritabiiy qobiliatlarga eg4
desam ishonasizmi?
979.
Pr-ominent (pr-ominert) - mashhun taniqli: (Pr-emy'era) lVfashhii,- af,lyorlar
birgalikda o'ynagan film premyerasi bo'lyapti. Qo'shimcha ma'lumotlr uchun
+998 91 919-19-l9ga qo'ngiroq qiling;
980.
981.
Security (sekyuriti) - xavfsidik: Buni bilasiz;
Bulky (balki) - asosiy qism: (Bulka) Bulkalr ovqatingizring asosiy qismini
egallaydi. Tan oling hurmatli talabalu;
g82.
Reluctant
(rilaktent)
xohlamaygina, istar-istamas: (Relaks)
Xohl am aygin4 istan-istamas, ishdan bosh ko'tara olma:,vdi_ean .Ianob vanihoyat dam
olyapti;
983.
Obvious (obvies) - aniq, ravsban: (Obuna) Aniq hamda ravshan harflm
bilan Obunaraqamlari katta qilib ko'rsatib qo'yilgan;
984.
Vicinify (vesiniti)
turibdi, lekin hozir qish;
985.
9E6.
Century (senturi)
Rage (reyj)
-
-
yaqin-atrolida: (Vesna) Yaqrn-drotda bahor hidi kelib
-
asr: Buni bilasiz;
g'azab, qahr, g'azablanmoq: (Reja) Rejaryiz
o' xshanaganidan g' azablmyapsiz;
9E7.
Document (dokyument)
- hujjat: O'xshash so'zlar;
99
9EE.
Conclude (konklud)
-
tugailamoq, yakunlamoq: (Kongress) yaqrnda
Kongressning yangi chaqirilishi yakunlandi;
989:
Undeniable (andinaybl) - aniq, ravshan, shubhasiz, rad etilmas: (Dinay)
Sizga Dinay sharbalini taklif qilishdi, shubhasiz rad etmavsiz,
990.
Resist (rizist) qarshi tunnoq, qarshilik ko'rsatmoq: (Rasist) Rasistlar
negrlarni huquqlmi oshirilishiga qanhi chiqishmoqdq
99i.
-
Lack(iek)-yetishmovchiir'k, kam: (Lak) Barmoqiaringizgaiakqo'yyapsiz,
yarimiga kelganda yetmay qoldi;
992.
gg3.
Ignore (ignoor)
994.
Miniature (minecher)
-
e'tiborsiz qoldirmoq, rad etmoq: O'xshash so'zlar;
Challenge (chelinj) - chaqiriq, qiyinchitik (Chelak) Chelak sizga chaqrnq
tashlamoqda. O'ta katta qiyinchiliklar bilan qabul qildingiz;
995.
996.
miniatyura: O'xshash so'zlar;
-
Source (sors)
-
Excel (iksel)
- m'r bo'lmoq, yaxshi bo'lmoq: (Excel) Excel dasturini
manba: (Sous) Souslaming nianbmi pomidorlar;
o'rganib, ishlaringiz zo'r bo'lib ketdi;
997.
Feminine (l'emenin)
ayollmga xos sifat;
-
ayollarga xos, nozik: (Family) (Xaga muhabbat
998.
Mount (maunt) - ko'paymoq, tashkillashtirmoq, biror narsaning uchiga
chiqmoq: (Mountain) Toe' so'zidan kelib chiqqan;
999.
Compete (kempit) - kim o'zdi o'ynamoq, musobaqalashmoq: (Kampot)
Kampot ichish bo'yicha musobaqa uyushtirildi;
i000.
Dread (dred)
qo' rqinchli, vahimali
1001.
qo'rqinch, vahima, dahshat: (Breari) i'ioningizcian
-
towshlm chiqyapti, balkim yemassiz-a?
1/c'
/'16
'
'
Masculine (meskyelin)
yashashadi;
1002.
Menace (menes)
-
-
mujskoy rod: (Maska) Erkaklar hamishammkada
xavf-xatar, tahlika, tahdid, qo'rquv: (Minus)
Kundalikka minus qo' yildimi, bu xavf-xatar yaqinlashgemidan dalolat;
1003.
Tendency" (tendensi)
so'zl ar:
-
may'|, moyiiiik. intiiish, tendensiya: O'xshash
llfM.
Underestimate (anderestimeyt)) - chamalamoq, yetarli baho bermaslik:
(Under istima) Stol tagida bir ayol istima olib yotibdi, lekin hech kim unga yetarli
baho bermayapti;
1005.
Yictorious (viktories) - e'olib bo'lgan. g'olibona: (Viktoriya) erolicha
viktoriya hamisha g' olib bo'lgan;
f
006.
Numerous (nytmeres) - ko'plab, juda ko'p: (Nomer) Juda ko'p nomerlar
bor, lekin ularning negadur ismi yo'q;
1007.
Flexible (lleksibl)
-
egiluvchan, moslashuvchan: (Flash, iblis) Flash
ichganingizdar so'ng egiluvcltan-bukuluvchm bo' lib qolasiz, shunda iblislm kelib,
atrofingizda raqsga tushib, qo'shiq aytishadi;
1008.
Evidence (evidens) dalil: (Eva, dance) Eva firmasini turli xil qo'pol
dalillar bilan qo'lga tushurishdi, ular ishdm tashqari vaqtda raqsga tushishayotgan
-
ekan:
f009.
Solitary (soleteri) - yolg'iz, yakka: (Salyut) Bltta o'zngiz yangi yilda
Saiyur orib o'riribsiz. Yoig'iz holatda;
Vision (vijn) - ko'rish qobiliyati, ko'rinish, o'y-xayol: (Vino) Vino ichgach
ko' rish qobiliyatini yo' qotyapsiz;
]010.
1011.
-
.tr'requent (l'rekuent) tez-tez takrorlanib turadigan: (Frenk) Frenk teztez takrorlanib turadigan gaplarni ishlatishni yomon ko'rmaydi;
g
1012.
i'( "'
Glimpse (glimps) - odamning sharpasi, ko'zi tushmoq, ko'rib qolmoq:
(Grim) Crrim qilingan odanning shaqnasiga ko'zing;rz, tushih opldi;
1013.
Recent (risent)
-
yaqinda sodir bo'lgan, yaqinda, yaqindan beri:
Telegramda ko' rgansiz bu so' zni;
i0i4.
Decarie (riekeyri)
mrtakeladi;
_
1015.
- o'n yiiiik (Dekabr) Dekabr oyi endi har i0 yiida bir
Ilesitate (hesiteyt)
ikkilanadi;
-
ikkilanmoq: (Hasis) Xasis inson qaror qilishga nuqul
1016.
Absurd (ebsod)) - bema'ni(lik): (Olib sot) Olib sotis[ olib sotmlik qilish
chinakan bema'ni ish ekanini tushunishgach, bucha biznes bilan shug ullana
boshladi;
10L
1017.
Conllict (kenllikt)
-
nizo: Ruscha konflikt so'ziga o'xshaydr;
1018. Minority (maynoriti) - kamchilik (Minor metro) Minor
metrosa
kamchilik odamlar tushishadi;
r0D.
Fiction (tikshn)
uydirma, lantastik asar: (Fish, action) Ekshn iilmlada
qandaydir uydirma fantastik asarlarni qo'yib berishmoqd4 tushunarsiz oltin baliqlar
-
va h.k. asarlar ancha urfclan qolgan;
Ignite (ignayt) ,!20.
yoqyapsz;
alangalatmoq: (Igna) Tasawur qiling igna bilan olov
1021.
Abolish (ebolish) - bekor qilmoq: (Bolish) Butun dunyoda bolishda yotish
ta'qiqlandi. Sababi yo'q;
1022.
Urban (oben) - shaharga xos: (Urbanizasiya) Bilasiz;
Ir':'t''
Frank (frenk) samimiy: (Frenk) Frenk ismli ytgltlar o'ta '3amimiy"
bo'lishadi;
rcn.
1024.
-
Pollute (poltyut)
pastda ifloslanib ketdi:
-
ifloslanmoq: (Pol) Farrosh hozirgina pol yuvdr, lekin bir
Reveal (rivit) - ochmoq, fosh qilmoq:
@ olimla-ning
harcha sirlarni fosh oilmooda,
102,f,. Prohibit (prohibit)
ta'qiqlab qo'ydi;
-
(rivoyat) Qadim rivoyalar hozirgi
ta'qiqlamoq: (Professor) professor darsda kulishni
ifr27.
urgeni (ojeni) - shoshiiinch: (o'jar) o'ta o'jar qizni shoshiiinch
kerak bo'lib qoldi. Vmiantlar bormi?
102E.
Adequate (edikuet)
-
erga berish
talabga javob beradigan: (Advokat) Barcha
talablargaiavob beradigan advokatni topish iuda qiyin;
1029.
Decrease (dikris)
kmrayib ketadi;
-
kamaymoq: (Krizis) Krizis vaqtida yomon odanlar
1030.
Audibie (odebi) - e shitiiadigan; (Audis debit) Audio ftyflami eshitiladigan
qilib baland qo'yadigan insonlrni rus qo'shnilari debil, deb chaqirishadi;
1031.
tr'amine (femin)
-
ochlik, yetishmovchilik (Family) Oila ochlikdan
qiynalishmoqda va faqat Family suvini ichishyapti;
lll32: Revive (rivayv) - jonlantirmoq, qaltadan
ommaviylashmoq:
(Rivojlanish) Rivojlanish vaqtida o'liklm ham jonlanib ketishadi;
f03.
-
Commence (komens)
boshlamoq: (Komediya) Komediya boshlandi,
lekin zalda hech kim yo'g endi nima oilarniz?
1034.
Observant (obzovent) - xushyor: (Observatoriya) Observatoriyaga
kirgach, xushyor bo'lish kera( kimdir sizni o' g' irlab ketishi mumkin;
GIjS
identify (aydeniiiay)
-
ianimoq, ianib oimoq: (Ayboiii, tieniisi, fire)
Doktor Aybolitning tishi og rib qoldi va tish doktoriga keldi. Aybolit de ntist do' stini
shu zahoti tanidi va uning uyini bir necha yillar awal yoqib yuborgani uchun
afsuslandi, endi kech, doktor Aybolit;
1036.
Migrate (maygreyt)
-
ko'chmoq: Migrasiya so'ziga o'xshaydi;
1t(\ '
@
Vessel (vesl)
ketyapti;
-
103t.
kema: (Vasya) Vasya ismli amaki kemada Antarktidaga
-
Persist (pesist) o'jar, qaysar, davomli: (Pepsi) Pepsi butrlkalari juda
qaysar bo'lib ketgan, hech ochilmaydi
1039.
Hazy (heyzi)
razina topib
-
ol <ling;z',
.. lPf:
1040.
tumanli, mujmal: (Xazina) Tumanli yo'lda kutilmaganda
Gleam (glim)
-
- sochmoqd4 va-xa-x4
i04i. Eriitor (ediio) -
nur, yaltiramoq; (Gilam) Gilamingiz yaltirab,
nur
muharrir: (Etitii, dutor) Tekken o'yinidagi Eddi duior
chalib o'tirgan muharrirni urushga chaqirdi va bujangda dutor yutib chiqdi;
rcQ.
Unruly (anruli) - boshqarib bo'lmaydigan, tartibsiz: (Anjeta, Rut) Anjela
ismli qizga hech qachon rulni ishonib topshirib bo'lmaydi, u hamisha tartibsiz
chramasaligini boshqarib bo' lmaydi;
at qilmoq: (Raydn) Mortal
D ^. -,1-: ^\---+:L
a^^Ll^1.:.
^^l--^dL
f\aulvrur
w jrl4Lru, )at\-l
<l1r u L<a)ul aut,
KombAdagi
b tushdi, jangda Raydn chaqmoqlari bilan
1044.
Violent (vaylent) - z)'ravon, mlim: (Violanche) Zo'ravon, zolim insonlar
violanche bilan insonlani yo'q qilishmoqda;
1045.
'
Brutal (brutl)
'i'
shafqatsiz edi;
I
-
shalQatsi4 berahm: (Brut) Sezarni o'ldirgan Brut o'ta
I / ' "'/r:!i
l'tLtJ
1046. Opponent (opounent) - raqib, qarshi chiquvchi: (Abonent) lkki abonent
bir-biriga qarshi chiqib, j anj al qilyapti;
,i" dI; '
1047. Brawl (brol) - janjal, janjal qilmoq: (Trol) Trollar ko'cha o'rrasida janjal
ko'tarishdi ;
I
104E.
Duplicate (dyuplikeyt)
o'xshash:
1049,
Vigigus (vishes)
-
- nusxa, nusxasini ko'chirmoq: Dublikat so'ziga
johil, mlim: (Wsh) Johil, zolim insonlaming niyatlari
hech qachon amalga oshmaydi;
Whirling (uirling) - gir aylanish: (Yiring) Birdan tanadan yiring chiqdi va
_@gu aylanishni
boshladi;
1051.
Underdog (andedog)
yotibdi;
't
'1
':
-
zaif kishi: (Under dog) Itning tagida zaif kishi
^
rv."r. ','.urr isiast) - itarib yuboimoq,
bacha bir-birini itarib vuribdi:
l alta
.,a,.-.,^r
,
,.r,.
1053.
furtnoq: (Rasia) Bozor rasfalan,Ca
'.'
Bewildered (biuilded) - adashgan, chalg'igan: (Billiard) Billiard o'ynab,
qumorda katta pul yo'qotgan insonni - adashgan, deb hisoblaymiz;
1,.
,',.',,a054. Expand (itispend)
-
kengaltirish
_1055. Alter
rej
(olter)
n,,.
i
o'
kengaytirnoq: (Ekspert) Ekspertlar yerlmni
asini tuzishyapti;
-
o'zgartirmoq: (Olti) Olti sonini teskarilmg, 9ga o'zguadi;
1056. Mature (metyue) hindular yeb
-
pishgan, yetilgan: (Mato) Yangi pishgan matoni
tirishibdi;
,i.1057.
- ilohiy: (Sekret) Sizga tuyqusdar ilohiy sekreflar ochila
'1058..) Revise (rivayz)
-
Sacred (seykrid)
trrshladi;
-
tekshirib tuzatmoq, qaytadan ko'rib chiqmoq:
(Revizor) Revizorlar barcha yemi tekshirib tuzatib chiqishdi;
i059.
Pietige (piej) - va'da, ahti: (Piyaj) Siz xoiingizga piyajga oiib boraman,
va'da bergansiz, lekin bu to'ydan oldin berilgan;
1060.
<ieb
Casual (kejuel) - beparvo, sovuqqon: (Kajol) Kajolning yangi roli beparvo
va sovuqqon qizni o'ynash,
1061.
Pursue (pesyu)
-
ketidan quvmoq, ta'qib qilmoq: (pensiya) pensiyalar
havoda uchib yuribdr, pensionerlm orqasidm quvib yurishibdi;
1062.
Unanimous (yunenims) - hamfikr: (Yunon, mos) yunon qizlari siz bilan
hamfikr ekan, demak ul ardan har z.o'r variant vo'o. ul arga sizsa iuda ham mos:
f063.
f,'ortunate (focheneyt)
-
omadli, baxtli, baxtiga: (tr'ortune) Fortuna
qadimda omad hamda muvaffaqiyat ma budasi hisoblangan;
-
i054.
Pioneer (payonie)
1065.
Innovative (innoveytiv)
-
-
pioneer, kashshof: O'xshash so'ziar;
-
innovativ, yangicha: O'xshash
so'
zlar;
1066.
slender (slende) - nozik, oz{'in, ingichka; (Silindr) Nozikkina silindr
ichigabutunboshli filni sig'dirib, yangt glnnes rekordi o'rnatildi;
1067.
Surpass (sopass) - afzal bo'lmoq, oshib ketmoq: (Syurpriz) Sizga
kutilmagan syurpriz qilishdi lekin siz u syurpriz ro'y bermaganirn afual ko'rdingiz,
chunlii juda oshirib yuborishdi;
.ti-)
1068.
Vast (vast)
069.
Doubt (dabt)
ulkan, juda
shahar o'rtasida ichib o' tirishibdi;
f
1070.
-
-
crr
yirik
(Mast) Juda
frik,
ulkan mast odanlar
shubha: (Dal'tar) Daftaringiz marludligiga shubhalaryapsz;
c(1J
Capacity (kepeseti)'- hajm, quwat, qobiliyat, martaba: (KFC) KFC
yeganlarda kutilmaganda
quwa! qobiliyat ortib ketyapti;
1071.
Penetrate (penitrel't) - ichiga kirmoq, yo'l topmoq: (Pinetka) prnetkadan
uy qurildi, siz esa uni ichiga kirishga qo'rqyapsiz, tag'in biron dev kiyib olmasin;
1072.
Pierce (pies) - teshmoq, teshib o'tmoq: (Pess) Pess o'ynab o'tiribs2, birdan
to'p tepib, ekranni teshib qo'ydi,
1073.
Accurate (eklryureyt)
1074.
Microscope (maykroskop)
-
aniq,
-
to'g'ri: Akkuratniy so'ziga o'xshaydi;
mikroskop: O'xshash so'dar;
1075.
Gratel'ul (greytlul) - minnatdor: (Great l'ult) Katt4 to'lA buluk odam szga
yaxshilik qildi, siz undm minnatdoniz;
1076.
-
Cautious (koshes) ehtiyotkor: (Qoshiq) Qoshig'ingiz sinib kerdi, endi
ehtiyotkorlik bil ar ovqatl anmoqdasiz;
105
1077.
Conlident (kanlident) - dadil, o'ziga ishonadigan: (Konl'et) Konftlm yeb
tashlandi, endi kim qilganini tergov qilyapsiz. Dalillar hozircha yo'q;
1078. Appeal (eppil) - talab qilmoq, qiziqtirmoq, jalb qilmoq:
Daraxtl arda oltin olmal ar o'sib chiqqan, ular simi o' z tarafi ga j al b
(Apple)
qilyapi;
1079. Addict (eddikt) -
kashanda, ....chalingan: (Diktant) Kashandalar va
yomon kasallikka chalinganlar diktant yozib o'tirishibdi;
i080.
Wary (ueyri)
-
ehiiyoikor, shubhaii: (Buyrak, hair) Sochingiz kisioia
ishlab chiqaryapti, endi ehtiyotkorlik bilm tarashingizga to'g ri keladi, qolavers
shubhali tazda bugagingiz ham qimirlashni boshladi;
1081.
Aware (eueye) - ogoh, biladigan, tushunadigan: (Avariya) Yo'llardako'p
avariyalar bo' lyapti, ogoh bo' linglar;
1082.
Misfortune (misfochn) - baxtsidik, omadsidik (Fortune, Miss) Omad
hamda ayollar biri-birini to'ldirmaydigan tushunchalar. Qizlar faqat boitsizlik
't
-^'t a.: -^ j j .
l\trl
|.ll altll.
1083.
Avoid (evoid) - oldini olmoq, qochmoq: (Avatar) Avatarlm shaherlmntzabt
etyapti, siz oldini olishga harakat qilinglar;
10E4.
Wretched (reched)
-
baxtsiz, tushkun, g'azablangan: (Rich) Barcha
boylal baxtsiz va hamisha tushkun yurishadi,
1085.
Keg (keg) - kichkina bochka: (Keng) Kichkina bochkaga sizri bardi qilib
qo'yishdi, lekin bochkari ichi keng ekan, balkim bag'ri ken-edir;
1086.
Nourish (narish) - boqmoq, ovqatlantirmoq: (Norin) Sizgakatta baqaloqni
boqish sharti tushdi. Siz uni faqat norin bilar boqyapsiz;
i087.
iiarsh (hash)
-
qo'poi, cho'rikesar: (H2O) Qo'poi, cho'rikesar kimyo
o'qituvchisi bir soatdan buyon talabalaga H2O nima ekanini tushuntirmoqd4
f088.
Quantity (kuanteti)
-
hajm, miqdor: (Kvant) Kvantlarni barchasini
birlashtirsak, katta haimli materiyalr paydo bo'ladi;
1089. Opt (opt) -
tanlamoq, qaror qilmoq: (Optika) Optikaga kirdingiz va
qanday ko' zo;,nak olishni bifunayapsiz, tanlay olnayapsiz;
1090.
Tragedy- (trejedi)
-
tragediya: O'xshash so'zlai;
106
1091.
Pedestrian (pidestrien) - piyoda, yayov yuruvchi: (pide Troyan) Turkcha
pide ovqatini ichiga troyan virusi tushib, barcha zaharlanib qoldi;
1092.
Glance (glans) - ko'z yugurtirmoq, nazar tashlamoq: (Glass) sizga turli
xil stakanlard4 turli xillaridan keltirishdi, siz birma-bir harchasiga ko'z yugutirih
chiqyapsiz;
1093.
Budget (bajiQ
i094.
Nimble (nimbl)
1095.
Manipulate (menipuleyt)
-
byudjet, xarajatlar rejasi: Bir xil so'zlar;
-
chaqqon, epchil, ildam: (Nimbt) Chip va Deytdagi
juda
professor Nimbl
chaqqon va epchillik bilan dunyoni zabt etyapti;
1096.
-
manipulyatsiya, mohirona: O'xshash so'zlm;
-
Reckless (rikless)
mulohazasiz, o'ylamay ish qitadigan: (Rimliklar)
Rimliklar ozgna iaqtalabida mulohazasiz urushlar olib borishmoqd4
1097. Horrid (harid) - juda yoqimsiz, o'ta qo'pol: (Hagrid)
Garri pofterdagi
Hagridjuda yoqimsiz hamda o'ta qo'pol qiliqlar qilnoqd4
1098.
Rave (reyv) - quturib gapirmoq, yorvoyi harakatlar qilmoq: (Reys)
Reysga ahmoq odamla yig'ilib qolishgan, bachalari quturib gapirishmoqda;
i099.
Economicai (ikonomiiri)
-
iqtisodiy: tsir xil so'dzn;
1100.
Lubricate (lubrikeyt) - moylamoq: (Labaranat) Labaranat bolalalar butun
laboratoriyani moylab chiqishmoqda;
1101.
lngenious (injinies)
ll02.
Harvest (havist)
keying yil olasiz.
1103.
-
-
hosil: (Hard disk) Bahorda disklar ekkansiz, hosilini
Abundant (ebandent)
mo'l-ko' I hosil so' rashyapti.
f104.
Uneasy (anizi)
-
zukko, aqlli: Gemy so'ziga o'xshash;
- mo'l-ko'|, serob: (Abonent) Beelrne abonentlan
xavotirli, tashvishli, hayajonli, noqulay: (Analiz)
Doktorga SPTD ga qarshi analiz. topshirgandim, tashvishli javob chiqdi.
1105.
Calculate (kelkuleyt) - hisoblamoq, hisoblab chiqarmoq: (Kalkulyator)
Kalkulyatorda hisoblayotganingzni tasawur qiling.
ii06.
Absorb (ebsorb)
-
so rmoq, shimmoq, singdirmoq: (Observatoriya)
Observatoriyada chupa-chups so'rib yurganingizni tasawur qiling.
L07
1107.
-
Estimate (estimeyt) baholamoq: (Isitma) Kasalxonaga borgan edingrz,
doktorl ar i sitm angimi b ahol ashyapti.
1108.
Morsel (mosl)
-
bir tishlam, kichkina bo'lak (Mars) Ikkita ho'kizdek
odam bir tishlam mars shokoladini tal ashi shvapti.
1109.
Quota (kuota)- kvota: O'xshash so'zlar;
1110.
Threat (srit)
tah<ii<i qiiish<ii;
1111.
Ban (ben)
-
-
po'pisa, tahdid: (Street) Tasawur qiling saga ko'chada
ta'qiqlamoq: (Benom) Benom guruhini litsenziyasini olib
qo' yib, konsert berishni taqiqlashdi.
lll2.
Panic (penik) - sarosima, vahima: (Penalti) Messi penaltini ura olmasdan
butrm jamoasini sarosimaga solib qo'ydi.
1113. Appropriate (eppropreyt) -
mos,
to'g'ri, muvofiq: (Probka pirat)
Prohkada nirat to' g ri yo'lni topa olmayapti;
lll4.
Emerge (imerj) - paydo bo'lmoq, chiqmoq: (Imij) Yargi imUla paydo
bo'ldi, lekin hech birini sinab ko'rmadingiz;
ii
15.
jagged lieggiri)
yugurib keknoqda;
1116. Linger
(linge)
tashlanganch4
lll7,
u
-
qirraii: (jag', ii) Qrraii-qirrali jag ia.i 'oor it
-
uzoq
oi<iingizga
turib qolmoq, qolib ketmoq: (Langar)
Langar
juda uzoq turib qoldi;
Ambush (embush)
- pistirma: (Amsterdam, bo'sh) Amsterdamda
bo'sh
xonalarda sizni pistirmalm kutmoqd4 borishni maslahat bermaymiz;
111E.
Crafiy* (krafii) usiafton, mug'ombir, firibgar: (Kaft) Usiamon handa
mug'ombir odamlami kaftlari yemirilib ketgan bo'ladi;
-
1119.
Deliant (difaynt) - bo'ysunmaydigan, itoat etmaydigan: (Divan) Yangi
divan sotib oldingiz, lekin qachon yotaman, desang;2, qochib ketyapti. Juda
bo'ysunmas divan ekm:
1120. Vigor
ko'paytiradi;
(vige)
-
kuch, quwat: (Viagra) Viagra erkaklaming quwatini
lo8
ll2l.
Perish (perish)
-
o'lmoq, valbt etmoq, hatok bo'lmoq: (perashka)
Perashka yeganlaming bachasi vafot etmoqda;
1L22.
Fragile (frej ayl)
- mo' rt, salga sinadigan: (Fransuz) Fransuzlar juda mo'rt
handa salga sinib ketadigan xalc:
1123.
Captive (keptiv) - asir, bandi, tutqun: (Kaptiva) Kaptivaga o'tirdingiz,
birdan eshiklar yopilib qoldi, endi siz bandisiz;
ii24.
Prosper (prospe) muvaffaqiyat qozonmoq, gullab-yashnamoq:
(Prospekt) Bitta prospekt bor, u juda sirli prospekt. Kim u yerda yashasa,
muvaffaqiyat qozonadi:
1125.
Devour (divaue) - yamlamay yutmoq, yemoq: (Devor) Qorin shu drajada
oohki, devomi ham yamlamay yutyapsiz;
1126.
Plea (pti)
yolvoryapsiz;
1127.
-
iltijo, yolvorish: (Please) Please, deb bir qizga cho'qinib,
Weary (uieri)
-
charchagan, holdan toygan: (Uyali) Uyali telefbnlar
ishlatilaverib, charcha.shdi, endi pensiyaga chiqishyapti;
1128.
Collide (kolayd) - shaxta, kon, to'qnash kelmoq: (Kola) Kolalar juda
noyob bo'lib ketcli, encli shaxalardm kovlai olishmoo^da;
L129.
Confirm (konfyom) - tasdiqlamoq, ma'qullamoq, aniqlashtirmoq: (Qon
firma) Firmada qonli ishlar ro'y bermoqd4 ko'pchilik buni tasdiqladi;
ii30.
-v'eriiy (verifay) iekshirmoq, tasdiqiamoq: (l'ery, fire) Barcha binoiarda
yong'injuda ham avjiga chiqqan, hozirda tekshirish va bu ma'lumotni tasdiqlash
ishlari olib borilmoqda;
1131.
Anticipate (entisipeyt) - oldindan ko'rmoq, oldindan his qilmoq ya unga
tayyorgarlik ko'rmoq: (Anti Sifet) Siz barcha narsani oldindan ko'ryapsiz, sifatli
handa sifatsiz mahsulotlami ko' rmasdan, aniqlayapsiz;
1132. Dilemma (dilema) - dilemma (ikki mushkul imkoniyatdan birini
4^-r^^Ll^- r-^^L^4 :t^t: -'^\^t:t' L^t-4:\. a\..'^L^^L
^^\-l^-.
tatut4Duua|| uu!utla rruJr Jvu tlrr rr uutattr. \J j\Dtl<lDlt Du
zlol,
1133.
Detour(ditue)-aylanibo'tish,chetlabo'tish, kezibchiqish: (Dutor) Katta
dutor sifat uy qwildi, endi uyingizga borish uchun uni kezib o'tishingiz kerak;
L09
1134.
Merit (merit) - obro', taqdirlashga loyiq xizmat: (Meteorit) Boshingizga
meteorit tushdi, endi siz obro'li bo'lib ketdingiz. Shunday muhim ish uchun
boshlig'ingiz sizni taqdirladi. Axir siz boshingiz bilan dunyoni asrab qoldingiz;
1135, Transmit (trenzmit) -
translyatsiya o,ilmoq, olitr uzatmoq: (Mitti
transport) Mittigina transport brcha telekanalluni translyatsiya qilyapti;
1136. Relieve (riliv) -
yengillashtirmoq: (Believe)
ishonsangizgin4 ana shunda qiyinchiliklaingiz yengillashadi;
ll37
Siz nimagadur
.
Bafile (betl) - tushunarsiz bo'lmoq, adashtirmoq, chalg'itmoq: (Vafli) Siz
labirintdasiz vaflilar yo' lingizni to'sib, sizni adashtiryapti;
1f38.
Warden (uodn)
- nazoratchi, qamoqxona:
(Word, Olouddin) Olouddin
oamooxonada o'tirib olib, word dasturida hisobot vozib o'tiriMi, iin bo'lsa
nazoratchi vazifasida lunbdi ;
1139.
Acknowledge (eknoulij) - tan olmoq, bo'1niga olmoq: (Knowledge)
Bilimingiz ko'pligini hanxaa tm oldi. Qasaklar;
1140.
Justice (iastis)
-
adolat: (Jastin Beyber) Jastin Beyber adolat tmaliga o'tdr;
ll4l.
Delinquent (dilinkuent) - huquqbuzar, jinoyatcbi: (Delfin kloun) Delfin
harnda kloun birlashib jinoydchilarga aylanishdi;
1142.
Reject (rijekt)
etishdi;
1143.
- ra'd, rad etmoq:
Deprive (diprayv)
pravasi
(Reja) Siz rejataklif qildrngiz, ammo ra'd
-
mahrum etish, yo'qotish: (Diyor prava) Diyorni
dan mahrum etishdi, u xaf4
1144.
Spouse (speuz) - turmush o'ftoq, rafiq(a): (Spisa) Turmush o'rtog'ingiz
uyda o' tirib, spisalarda nana to' qib o' tiribdi;
ii45.
Vocaiion (vokeyshn) - mayi, ishiiyoq, iayoqai, ish, kasb, hunar: (Vokavoka) Voka-voka qo'shig ini eshitgach, ishtiyog'ingiz uyg'onib ketadi;
1146.
Unstable (ansteybl)
-
mahkamlanmagan, beqaror: (Antenna, Stolba)
Stolbalar yerga malkamlanmagan, beqaror, istagan payti qulashi mumkin, qolaversa
antennala ham xavf ostida;
1147.
Homicide (hamisayd)
qotillik uyushtirdi;
- qotillik
110
(Ilomiy sayt) Mashhur sayt homiysi
1148.
Penalize (pinelayz) - jazolamoq, noqulay holatga solmoq: (penal) lkki
baho oldingiz, endi alarningizni penalingizdan olyapsiz, jazolayapsa;
ll49-
Beneficiary @enilisheri)
-
foyda oluvchi: (Big Ben fish) Big Ben baliq
ovl ab, katta fovda olishmoqda, shoshiling
1150'
Reptile (reptayl)
o'xshaydi;
-
jo.vlr
che garal m gan;
sudraluvchilar, o'rmalovchilar: Reptiliya so'ziga
ii5i.
Rareiy (reyeii) - kamdan-kam: (Real) Reai Ma<irid iamoasi kamdan-kam
yutqazadi. To'g risi, Realni muxlisiman;
1152, Forbid (fobid) - ta'qiqlamoq: (obid, Fotbin) obid ismli folbinlarea
folbinlik qilish ta qiqlab
1153.
Logical (ojikl)
ll5/..
Exhibit (igzibit)
-
qo'
yrldi;
mantiqiy: Logika so'ziga o'xshash;
- ko'rsatmoq, namoyish qilmoq, elisponat: (Egizak bit)
Egizak bitlar ko'isafii-v'lar namoy.ish qilib, masbhur bo'lib ketishdi;
1155.
Proceed (prosid) - qaytadan boshlamoq: (Prosent) prosentlik ishdan kafta
zara ko'rdingiz,lelcrn humor tutib yana qaltadan boshlayapsiz;
1156.
Precaution (prikoshn)
do' stlaringizdan ehtiyot bo'
-
ehtiyot(kortik): (Prikot) pnkol qiluvchi
lib yuring;
L157.
Extract (ikstrekt) - sug'irib olmoq, chiqarib olmoq, parcha, ko'chirma:
(Ekstrakt) Dorivorlarni ichidan siqib, sugirib olib, ekstraktlartaworlashadi;
1158. Prior (praye) - oldin sodir bo'ladigan, ilgari bo'lib o'tadigan,
(Piraniya) Oldingi piraniyalm odmrlarni yamlamay yutardi, hozirgilmda
bilm muammolar bor;
oldingi:
esa
kries
1159.
Embrace (imbreys) - quchoqlamoq, bag'riga olmoq: (lmpra) Necha yil
deganda endi choy ichyapsiz, Impra choyini bagin$zga bosib, undan bo'sa
olyapsiz;
t
l60.
Valiant (velient) -iasur, oo'romas: (Valet, vilovat) Jasur cp'rqmas valetl ar
viloyatlami himoya qilish uchun otlanishdi;
1161.
Partial (pashl)-tugallanrnagan, qisqacha, qisqartirilgan: (Partiya, pazl)
Butun boshli piltiya vakillari pazl o'ynab o'tirishibdi, qolavena hali paztni ko'p
qismi rugaii anmagan ham;
111
1162.
Fierce (lies) - yovua yirtqich, vahshiy: (X'ilms) Juda yovuz hamda vahslly
filmlar tomosha qilyapsiz, endi uxlolmay chiqasiz;
1f63.
Detest (ditest)-juda yomon ko'rmoq: (Dentist) Tish doktori barchani juda
vomon ko'radi, fao^af buni aytmaydi,
1164.
-
ii65.
-
Sneer (sniye) tirjaymoq, ishshaymoq: (Sinf) Sinfda bitta siz tirjayib,
ishshayib o' tiribsiz, chunki siz o' qituvchisiz;
Scowi (skaui) xo'mraygan, g'azabiangan qiyofa: (Schooi) ivfaktabda
hmma xo' mrayib yuradi, sababini esa bilmal,rnan;
1166.
Encourage (inkarij) - ruhlantirmoq, qiziqtirmoq, rag'batlantirmoq:
(O'n qarich) Sochingiz o'sib, o'n qarich bo'ldi, bu nmsa sizni ruhlartirib yubordi.
lJngaaAzaaqe?A
1167.
aaa:,
Consider (konside)
-
...deb hisoblamoq, e'tiborga olmoq: (Konserva)
Konserva mahsulotlari butunlay xavfsiz, deb hisoblandi va bu fakt e'tiborga olindi;
116E.
Vermin (vomin) - zararkunanda, par^7it?(Vayoming) Vayoming shtatida
zmmkunandalar ko'payib ketibdi, hozirda tozalash ishlmi olib borilmoqda;
1169. Wail (ueyl) -
faryod, nola qilmoq: (E-mail) E-mailingizei parolini esdan
ehiqadb qo',vdinglz, endi esa faryod ehekrnoodasz;
1170.
Symbol (simbl)
ll7l.
Authority (osoriti)
-
ramz, belgi, ishora: Simvol so'ziga o'xshash;
so'ziga o'xshaydi;
1172.
Neutral (nyutrel)
1173. Trifle (travfl) -
-
-
hokimiyat organlari, vakolat, huquq: Avtoritet
neytral: O xshash so'da;
arzimas narsa: (Traktor) Traktorlar arzimas nasalarga
ham buzilaveradi;
1174.
Architect (akitekt)
-
arxitektor: O'xshash so'da;
1175.
F{atrimony (metiimoni) - er--xotinlik, iiikoh: (Nfetr, iymon) iiar bii meir
bosib kelayotgan vaqt, er-xotinning nikohga nisbdan bo'lgan iymonlmi shuncha
kuchayib bormoqda;
1176.
Baggage (begij)
- yuk Bagaj so'ziga ozgina o'xshaydi;
L1,2
1177,
Squander (skuande) - behuda sarflamoq, sovurmoq: (Skvosh, squirrel)
Olmaxonlar skvosh o'yinini o'ynab, o'z vaqtlmini behuda srflashmoqda;
1178.
Abroad (ebroud)
1179.
Fugitive (tyujetiv)
- xorij: (Abort) Xorijda abort qilish urfga kirdi;
Fijiga qochishyapti;
- qochoq: (Fiji) Barcha qochoqla odanxo'rlar oroli -
1180. Calamity
(kelemeti) - ofat, falokat, musibat: (Kilometr) Bir necha
kilometrdan so'ns simi ofat kutmoqd4
11El.
Pauper (pope) - kambag'al: (Pop-korn) Kmbag'al odamlar faqat pop-kom
bilm qorin to' yg' azishadi;
ii82.
Envy (envi)
-
hasad, ko'ra olmaslik: (Enemy) Hasad qilish
insoniyatning eng katta do'sti, voy uzur, dushmani;
1183.
-
Collapse (koleps) qulamoq, buzilmoq, ag'darilmoq:
katta qolip talryorladngiz vau birdan quladi;
-
bu
(eolip) Uy uchun
1184.
Prosecute (prosikyut) - ayblamoq, qoralamoq: (Prosto kut) Sizni
jinoyatda ayblashdi va qamoqqa tiqishdi. Endi esa birgina maslahat "prosto kuf ';
1185.
Bigamy (bigemi)
bo'lish urfda
-ikki xoiinli bo'iish: (Begemot) Begemotludaikki xotinli
1186.
Compel (kompel) - majbur qilmoq, itoat ettirmoq: (Kampir) Kampimi
sizni ishlashga va das qilishga majbur qilyapti;
11E7. Awkward
(okued)
-
noqulay, qiyin: (Ovqat) Noqulay hamda qiyrn
ogrib qoldi;
holatlarda ovqat yeb yurganingiz uchun oshqozoningiz
1188.
Venture (venche)
tavakkal qilmoq: (Vinchik) Vinchik olib kelishdi, uni
ichish uchun kafta tavakkal o,ilmoqdasiz, chunki xotinin giz simi o'ldiradi;
-
1189.
Awesome (osem) - qo'rqinchli, dahshat,
o'smoqd4 barcha shod barcha xursand;
1i90.
1191.
Guide (gayi)
-
m'r: (O'simlik) O'simliklar
zo
r
giri: O'xshash solziar,
-
Quench (kuench) chanqoqni qondirmoq: (Quvonch) Siz shu drajada
quvonib ketdingizki, halto suvsirab qoldingiz, chmqoqni qondirish uchun esa suv
qidiryapsiz;
113
1192.
Betray (bitrey)- xiyonat qilmoq, ishonchni suiste'mol qilmoq: (Batareya)
Pultingizning batareyasi sizga xiyonat qilib, tashlab ketdi;
1193.
Utter (ate)
- to'liq, mutlaqo, aytmoq, demoq: (Ateist) Ateistlar mutlaqo
Tangriga ishonishmaydi;
1194. Pacify
(pasifay)
-
tinchlantirmoq, yupatmoq: (Passiv) Passivlik va
xotiqarnlik boshqa-boshqa narsa" Passivlik simi tinchlantiradi;
i
i95.
Respond (rispond) - javob bermoq, reaksiya ko'rsaimoq: (Respublika)
Futbol musobaqasiga butun Respublika javob beryapti;
1196.
Beckon (beken) - jalb qilmoq: (Bekon) Qo'shningiz bekon tayyorladi,
rming tansiq hidlmi sizning bumingizga urib, s2ni qo'shningizning uyiga -jalb
qilmsqdz;
ll97
.
Despite (dispayt) - .. .ga qaramay: (Sprayt) Spraytlar yo' q bo'lib ketganiga
qarflaay, ulrga bo'lgan talab hali ham yo'qolmagan, ularni baribir sotishyapti;
I
19E.
Disrupt (disrapt) - putur yetkaznoq, buzmoq: (Disk Ral) Ral mashil65iga
quab disk uloqtirdingiz, u butun mashinaga putur yetkazdi;
1199.
-
Rash (resh) o'ylamasdan ish qiladigan, toshma: (Reshyotka) Kichik
yosh holalar o'ylannasdan ish qilishacli Reshyotkaga osilib olishgani r.rehun.
yuzlariga toshma toshib ketdi;
1.,-,,,,.
r,r,n,l.?gp: Rapid (repid)
- te4tezkor;(Repeat) Tez-tezqaytarib turish;
izfri.
Exhausi (igzosi)- hoirian toydirmoq: (Begmri) Begzoci ishcim hoidan toyib
qaytib keldi, juda qdtiq mehnd qilganga o'xshaydi;
1202.
Severity (siveriti)
ichganlaming barchasi
1203.
Unite (yunayt)
qo' pol
-
qo'pollik, jiddiylik (Silver suv) Silver
bo'
suv
lib qolishmoqda;
birlashmoq,
bir
yoqadan bosh chiqarmoq: (United
States) Qo' shma Shtatlar;
1204.
io'xfamoq, iugatmoq, barham bei'moq: (Sister) QpangL hcch
gapirishdm to'xtamayapti, uni og'zini skochlab qo'yish kerak;
Cease (sis)
-
1205. Thrifty (srifti) tej
tejamkor: (ShrifQ Shriftlar soni kamayib ketdi, ulardan
amkorona foydal arishmoqd4
1,L4
1206.
Miserly (mayzerli)
boqadi;
- xasis: (Mayrz) Xasis odan bolalmini mayizlar bilan
1207.
Monarch (monek) - podshoh yoki malika, monarxiya: O'xshash so'zlm.
Monarx so'ziea o'xshding;
1208.
Outlaw (autlou)
i2t9.
Promoie (promout)
-
qonun ta'qibidagi qochoq, noqonuniy ishni amalga
oshirmoq: (o'tloq) Qonun ta' qibidagi qochoq o'tloqlar orasiga yashirinib yotibdi;
Promouter so' ziga o' xshating;
-
iavozimini oshirmoq, darajasini ko'tarmoq:
1210.
Undernourished (andenorishd) - to'yib ovqatlanmaslik (Under norin)
Norinni tagida qolganini yeydiganlar to' yib ovqatlanishmaydi;
l2ll.
trlustrate (illyustreyt)
Illyustrasiya
so'
-
misol keltirmoq, oydinlashtirmoq, tasvirlamoq:
ziga o' xshating;
7212.
Disclose (diskioiiz) - oshkor qilmoq, fosh qitmoq: (Discuss) Fosh qilingan
ashyoviy dalillarni muhokama qilishyapti.
1213.
Excessive (iksesiv)
mo' l-ko' I hosil olasiz.
-
mo'l-ko'I, serob: (Eksez) Dalaga kartoshka
eksez,
1214.
Disaster (dizaste) - olbt, balo, talokat, musibat, og-ir ahvol: (Dizayner)
Dizayner yaratayotgan loyihasidan dunyo falokatga uchrayapti.
1215,
Censor (sense)
1216.
Culprit (kalprit)
-
sensor, senzuradan o'tkazmoq: O'xshash so'dar.
aybdor, gunohkor: (Kal, Printer) Gunohkor odamning
kal holatidagi rasmini printerdan chiqarib, qidiruvga berishdi.
-
1217.
Juvenile (iuvenayl) - balog'atga yetmagan bola, o'spirin: (Yuventus)
Ttali"vaning Yuventus terma iamoasida balog'atga .vetmagan tnl alar o'ynashi
taqiqlanadi.
1218.
Bait (beyt) - qannoqqa hayvonlarni tutish uchun qo'yilgan taom, biror
kishini o'ziga og'dirish uchun foydalanilgan narsa: (Bet) Betingizni bir bo'lagini
qrmoqqa hayvoniami irnish uchun qo'yiigan iaom sifaiida suvga uioqtirciingiz.
1219.
Insist (insist) - qat'iyat: (Institut) Institutga kiraman deb o'zingiz ga qat'iyat
bilan vada berdingiz.
115
12211. Toil (toil)
-
qattiq mehnat qilmoq, surunkali ishlamoq: (Toilet) Bir oy
qattiq mehnat qilgan edingiz, mukofotiga tualet tozalattirishdi.
1221.
Blunder (blande)
-
ahmoqona xato,
qdpol xato qilmoq: (Blender)
Rlenderda ahmoopna ishlar qilish taojo,l aradi.
1222.
-
i223.
ivlourn (mon)
Daze (deyz) ajablantirmoq: (Dengiz) Dengiz bo'yida turibsiz, hammani
4i ablantiryapsiz nim aga ? ? ?
-
moiam qiimoq: (Irlon) Non ushoqlarini uwoi qiiciingiz
shunga qushlar motem tutmoqda"
1224.
Subside (sebsayd)
-
cho'kmoq, botmoq, pasaymoq: (Sebzor) Sebzor
dahasida botib qoldingiz qutqargani evakuator kelmoqda-
1225,
Maim (meym) - nayib qilmoq: (Mem) Telegramdan sizga bir talay memlar
keknoqd4 barchasida urushib mayib bo'lib qolgan odamlar edi;
i226.
-
Compi'ebemd (kampiihend)
iushunmoq, angiamoq: (Kampir hand)
Soqov kmpirdan yo'l ko'rsatishini so'rayapsiz. Kampir bo'lsa qo'li bilar yo'l
ko'rsatyapti;
1227.
Commend (komend) - maqtamoq: (Kommentariya) Siz status yozdingiz,
kommentanyalarga sizri maqtab yozishdi;
L228.
Final (faynl)- oxirgi, so'nggi: Final so'zigao'xshaydi;
1229.
Exempt (igzempt) - ozod qilish, xalos etish: (Ekzamen) Siz
bahoga o'qidingiz va sizni ekzamenlmdan ozod qilishdi;
1230.
Vain (veyn)
1231.
Repetition (repitishn)
ll bo'l besh
-
kekkaygan, shuhratparast: (Vena) Vena shahridan kelganlar
juda kekkaygan harnda shuhrtpaast bo'lishadi;
-
repetitsiya, takrorlash: O'xshash so'dm;
1232.
Depict (dipikt) - chizib bermoq, tasvirlab bermoq: (Deep ikkita) Jodugar
kanpir sizga chuqur ikkita quduq rasmini chizib berdi va u yerga trshsangiz,
xazinal ar ichida qolishingizni avtdi;
1233. Mortal (motl) o'
o'ladigan: Mortal Kombatni ko'rgansiz, u yerda urush
lgurga qadar bo' ladi;
i234.
i'{ovei (novi)
-
roman, yangiiik Noveiia- bu roman;
IIO
'
1235.
Occupant (okyupent)
o'xshash;
1236.
chi
Appoint (epoint)
qib, sur' at
1237.
chiz.,vapsiz,;
Quarter (kuoter)
sotib oldingiz;
i238.
Siie (sayt)
qilishgan, u yerda
-
-
istiqomat qiluvchi, yashovchi: Okkupmt so'ziga
- belgilamoq:
-
(Paint) Paint dasturida nuqtalarni belgilab
chorak: (Kvartira) Chorak millionga o'n xonali kvartira
o'rin, joy: (Sayt) intemet sayrlariria sizga
bemalol o'tirib, dam olishingiz mumkin;
-
maxsus
joy
hosil
1239.
Quote (kuout) - sitata keltirmoq, dalil keltirmoq: (Kvant) Kvantlm
birlashib, insonga aylanyapti va sizga turli xil mashhurlar so'zidan sitatalar
keltirmoqda;
nn.
Verse (vos) - she'r, she'r kupleti: (Nowos) Nowoslar she'r yozib,
she' rxonlik bilan shug' ullanishmoqda;
1241. Morality
-
(moreleti)
so'zigao'xshating;
l2A.
(R
-
Roam (roum)
-
biror narsaning to'g'ri yoki noto'g'riligi: Moral
- darbadar kemroq, gandiraklab yurmoq: (Roma) Roma
im) shahrida darhadar kezih vrrrirxiz:
1243.
Attract (etrekt) - jalb qilmoq: Afaksionlar so'ziga o'xshating;
lz$.
Commuter (komyute)
-
yo'lovchi: (Kompyuter) Barcha yo'lovchilar
qo'iicia kompyuier biian yurishlari shafi;
1245.
qamamoq, kichik joyda saqlamoq, cheklamoq:
(kombayn) Kombaynda ishlab twgan vaqtngzda, birdm qamalib qoldingiz;
Confine (konfayn)
1246. ldle (aydl) -
-
bo'sh, dangasa, ishyoqnas: (Nda) Aida
isnli qz
o'tda
dangas4 hafto nafas olishga ham erinadi;
1247.
Idol (aydl)
-
124E.
Jest (iest)
-
but, sanam: Xuddi o'sha Aida but-sanamlarga siginyapti;
hazil, kulgu: (Best) Siz do'stlmingz orasida yaxshi hazil
qildingiz, u hazil best ya'ni eng zo'riga aylandi;
1249.
Patriotic (petriotik)
-
vatanparvar: Patriot so'ziga o'xshafish mumkin;
1,t7
1250.
Dispute (dispyut) - qarshi chiqmoq, tortishmoq: (Sputnik) Osmonga
sputik uchirditgin, suga qaama-qarshi tomonda boshqa sputrik qarshi chiqib
kelmoqd4
1251. Valor (vele) - iasorat, mardlik, qahramonlik: (velik) Siz jasorat
ko' rsatganch4 katta velikda I 000 kilometr yo' I bosib ketnoqdasiz;
1252.
Lunatic (lunetik)
i25:i.
-v'ein (veyn)
1254.
Uneventful (aniventfl)
-
-
aqldan ozgan, jinni, devona: Shunchaki lundic;
vena tomiri, yo'naiish: O'xshash so'ziar;
to' la emas, tinch-osuda;
-
tinch, osuda: (Event full) Turli voqea-hodisalarga
1255.
Fertile (tyoteyl) - serhosil, unumdor: (Kokteyl) Yerga kokteyl to'kib, um
ekdingiz, yerlar juda serhosil hamda unumdor ekan, millionlab kokteyllar o'sib
chiqdi;
1256.
Refer (nfyo) - kimr_landir So'!'!!mog; biror nanani anglafmoq: (Referi,)
Futbolchilar referi qanhisiga kelib, undan o'ylnni to'xtdishni kimdandir so'rashni,
iltimos qilishmoqda;
1257.
Distress (distres)
'oo'i acii:
-
tushkunlik, mushkul ahvol: Stress so'ziga o'xshatsak
1258. .Diminish (diminish)
-
kamaytirmoq, qisqartirmoq, zaiflashtirmoq:
(Dimlash) Oshni dimlab suvini kamaytirmoqdasiz;
1259.
Maximum (maksimum)
1260. Flee (fli) -
-
naksimum: O'xshash so'zla;
qochmoq, qochib qutilmoq: (Fleyta) Fleytani o'girlab
ketdingiz, endi ortingizdan posbonlar quvrnoqd4 siz esa qochib qutulishga harakar
o,ilyapsiz;
1261.
Vulnerable (valnerebl)-zaif,oji4-himoyasiz: (Voldemort) GarriPotterdan
zo'rg'a qochib qutulgan Voldemort zaif, ojiz, himoyasiz holda luribdi;
i262.
Signify
(signifay)
biidirmoq, ma'no angiatmoq, ifotiaiamoq:
(Sig'inmoq) Siz boshqa dinga sig)inishingizni bildirib qo'ydingiz, hammasiga
peshonmgizdagi sindur sababchi;
1263.
Mythology (misoleji)
-
mifolosiva: O'xshash so'zlar;
118
1264.
I'orment (toment)
amb, qattiq og-riq, amb bermoq: (Moment)
-
Shunaqangi moment bo'ldi, azob, qattiq og'riqni his qildingiz;
1265.
Provide (provayd) - ta'minlamoq: (Provayder) Internet provayderlar sizni
internet hamda trafiklar bilan ta minlaydi:
1266.
Loyalty (loielti) - sodiqlik, vafodorlik, sadoqat: (Royat loy) Shohona loyga
sodiq qolgancha, siz o'z hukmdoringizga vafodorlik bilan xizmat qilmoqdasiz;
i267.
Voiunieer (volcntie)
1268.
Prejudice (prejudis)
-
iaiabgor, ko'ngilli: lbir;ntyor so'ziga o'xshash,
-
xurofot, bid'at, zaiflashtirmoq: (prodyusser)
Prodyusser qalbni zaiflashtiradigan, xurofotlarga boy bo'lgan
buyuryapti;
1269. Shrill (shrill) - qattiq, o'tkir
film
ishlashni
(tovush): (Gril) Siz endi gril yeyishni
boshlaganingizda, birdan ichidan qattiq tovusblar chiqa boshladi;
1279.
quvnoq: (Anjclina Joti) Anjelina Joli quwoq-qwnoq
'roll5' ffolli) filmluda sur atga tushishni yaxshi ko'radi;
1271. Witty (uiti) -
zukko: (etik) Sizga maslahat kerak edi, tushkunlikda o'tirar
edingiz va birdan zukko etigingrz barcha muammolaringizga yechim topib berdi;
1272. Hinder
(haynde)
-
xalaqit bermoq: (Hyundai) Siz
parkovkada
mashinangizni biron yerga qo'ymoqchisiz, ammo oldingizda Hyundai mashinasi
sizgahalal bennoqda;
1273.
Lecture (lekche)
-
ma'ruza, leksiya: Leksiya so'ziga o'xshash,
1274.
Abuse (ebyuz) - suiste'mol qilmoq, haqorat qilmoq, majburlamoq:
(Afsus) o/.ngiz: "Afsus, sendan umidlarim kattaedi. Biz senga ishongandik, ammo
sen ishonchimizni suiste'mol qilding" deb sizni urushib turgan vaqtd4 uyg'onib
ket<iingiz, hanrmasi iush ekan;
1275.
Mumble (mambl)
-
ming'illamoq, g'uldiramoq: (Mumbay) Mumbayni
o'rtasiga kelgan vaqtngrz birdan qorningiz g'uldirashni boshladi;
1276.
Mute (myut)
1277,
Wad (ued)
-
past (tovush): Bu yozuvni pultlada ko'rgansiz;
- o'ram, pachka, quti: (wet) Nam stol ustida glalati bir o'ram
twibd| ochib qarasangiz, ichi to'la qurt bosgan go'sht ekm;
1L9
127E.
Retain (riteyn) - saqlamoq, yo'qotmaslik (Betayin) Betayinlar betayinlik
olamida o'z obro'larini saqlab kelisbmoqd4
1279.
Candidate (kendidelt)
12E0.
-
nommd: Shunchaki kandidat;
-
Precede (prisid)
biror narsadan oldin kelmoq, oldin yurmoq, oldin
bo'lmoq: (Prasad) Prasad-bu krishnaitlardailoh nazari tushgantaom hisoblanadi.
U har doim ibodaldan oldin keladi;
12E1.
-
Adolescent (edolesent) o'spirin: (Adolatsiz) O'spirinla adolatsizlarcha
ota-onaluini yolg' iz tashlab, chiqib ketishmoqda;
1282.
Radical (redikl)
-
ulkan,juda katta: Radikal so'ziga o'xshash;
i283.
-
Spontaneous (sponteynies)
o'z-o'zidan paydo bo'iadigan, to'saidan:
(Stol tennisi) Uynglzdagi stol tennisi o'lnayapsiz va u o'z-o'zidan u yo'q bo'lib
qolib va birdan paydo bo'lyapti;
lz84.
Skim (skim) - ajratib olmoq, ustidan silab o'tmoq: (Kim, skameka)
Skaneykada o'tiribsiz vabirdan ustingizdan katta qush sizni silab o'tdi,
1285.
Vaccinate (veksineyt)
-
emlamoq: Vaksina so'ziga o'xshash;
4,286. Untidy (antidi) tartibsi4 to'zg'igan:
-
(bandit, manti) Qozonlarm iai*"ibsiz
qo'yib chiqqan bandit mantilami uyiga o'girlab ketmoqd4
1287. Utensil
(yutensl)
-
idish-tovoq, qozon-tovoq: (Yo'talsang, pencil)
Yo'talsmg, idish-tovoqlarni yuvasan, deb senga sharl qo'yshdi;
l2EE.
Sensitive (sensitiv) - sezgir, ta'sirchan: (Sensatsiya, sensor) Sezgir
a'zolaringSz bilan hatto sensor telefonlmni hm boshqaryapsiz. Bu chinakam
sensasiya;
1289.
Temperate (temperet) - mo'tadil: (Temneratura) Harorat mo'tadll,
hmmasi yaxshi, hamma xursanq hamma shod
1290.
Vague (veyg)
- noma'lum, noaniq, g'ira-shira: (vaju, vakum) Vakumda
nomalunl noaniq obyektlar suzib ywibdi;
129I.
Elevate (elivel't) - ko'tarmoq, yuqori darajaga oshirmoq: (l,lement)
Nomalum elemenflami ko'tadingiz a u birdan portlab ketdi;
1292. Lottery(loteri)-lotoreya: O'xshashso'2.
1,ZO
1293,
Finance (lhynens)
-
moliya, pullar: Finanslar so'ziga o'xshaydi;
1294.
Obtain (obteyn)
-
qo'lga kiritmoq, ega bo'lmoq, erishmoq: (Obid)
Obidjon ko'p narsalami qo'lga kiritdi, afsuski keyin olamdan o'tdi;
1295.
Discard (diskard)
-
uloqtirmoq, yaroqsizga chiqarmoq: (Disko) Disko
tushyapsiz va birdan ustingizga bir paqir axlat uloqtirishdi;
1296.
Soar (soor) - uchmoq, parvoz qilmoq: (Sho'r) Sho'r suvda cho'mildingiz
vaunda cho'mildingiz. Shu zahoti osmonlarea parvoz qila hoshladingiz;
1297.
-
Subsequent (sabsikuent)
keyingi, so'nggi, kelgusi: (Subzero) Mortal
Kombatning mashhrr qahramoni subzero oldiga kergan barchasini muzlatib
qo' yyapti va'keyingi" deb qo' yyapti;
l29rl.
Relate (riteyt) - aloqador bo'lmoq, bog'liq: (Rulet) Ruteflaringizm kimdir
yeb qo'ydi. Hammabiri-biriga qarab, 'buni bizga aloqasi yo'q'' deyapti;
1299.
Stationary (steysbeneri)
-
ko'chmas, qo'4'almas, qimirlamaydigan:
Stansivalar hech qachon hech qayerga ko'chirilmaydi;
1300.
Prompt (prompt) - undamoq, qo'zg'atmoq, majburlamoq: (G'irrom it)
O'ta g'irromchi it sizni qo'pol o'yinga rmdanoqd4
i30i.
Hasiy (heysii)
-
shoshiiinch, iez, shoshqaioq: (ice iea) Yo'ida ketayoiib,
birdan yuragingiz qisib qoldi, shoshilinch siz muzdek choy qidirib qoldingrz;
1302.
-
1303.
Tempest (tempist)
Scorch (skoch) kuydirmoq, kuydirib olmoq: (Skoch) Butun shaharni
skoctrlab chiqdingiz, boshqalar esa uni kuydirib vurishibdi;
qattiq bo'ronbo'ldi;
i304.
-
bo'ron: (Termiz) So'nggi yangilikla: Termiz shabrida
-
Soothe (suz)
tinchiarriii'moq, yiipaimoq, oviltmoq, iaskirr beimoq:
(So'z) Har qmday insonga chiroyli bir so'z tinchlmtiradi va yupatadi;
1305.
Sympathetic (simpesetik)
o'xshatsa bo'ladi;
f
306.
Redeem (ridim)
devorlarni oql ayapsiz;
1307.
-
Resume (riryum)
so'zi sa o'xshdsa tn'ladi:
-
achingan, hamdard: Simpatiya so'ziga
oqlamoq, pul to'lab qaytarib olmoq: (Ritm) Bir
-
nhda
qaytadan boshlamoq, davom ettirmoq: Rezyume
f
30E.
Harmony (hamoni)
bo'ladi;
1309.
Refrain (rifreyn)
referatl am i,vozi
1310.
sh
dan o'
Illegal (iligel)
olishmoqd4
-
garmoniya, uyg'unlik Garmoniya so'ziga o'xshatsa
- o'zini to'xtatmoq: (Referat) Sagavazifaberishdi, siz
z.in
gir,ni to' xtata
ol m ayaps
i
z,
- noqonuniy: (triD niklaringizri noqonuniy ravishda so'rib
i3ii.
i'r'arcotic
1312.
Heir(eyar)- merosxo'r: (Me'yor) Merosxo'rlaringiz me'yorni bilmaganlari
(nakoiik)- giyohvand moddaiar: Buni hanmabiiacii;
sabab, buflm boylikdm mahrum bo' lishdi;
1313.
Majestic (mejestik)
-
ulug'vor, hashamatli: (Manchester) Ulug'vor
Mmchester United jamoasi kebna-ket g'alaba qozonmoqd4
1314.
Dwindle (duindl) - kichraymoq, pasaymoq, qisqarmoq (Dulitl) Dulitllarhayvonl ar hilan suhbatlasha ol adigan insonlar. IIIar kundan -kunga kichralb
ketishmoqda;
1315.
Surplus (syoples) - keragidan ortiq qism, ortiqcha: (Syurpriz) Sizga
syurpriz tayyorlab qo'yishdi, ammo me'yoridan oshirib yuborishdi. Keragidan ortiq
n
ilsai arni iayyori ashibdi
;
1316. Traitor (treyte) - sotqin xiyonatkor: (Traktor) Sotqin xiyonatkorlar
Abdulla amakini traktorini o'g irlab ketishdi;
1317. Deliberate (delibereyt) -
maslahatlashmoq, muhokama qilmoq:
(Celebrate) Do'stlar Yagi yil nishonlrnoqchi bo'lishdi. Hammalmi yigilishib
olib, maslahatlasha boshlashdi;
1318.
Vandal (vendl)
1319.
Drought (draut)
- vandal, madaniyatsiz johil odam: O'xshash
-
so'zlar;
qurg'oqchilik (Raund) Mashhw bokschilar birinchi
raundni boshlashlai bilan buhrn dunyoda qurg oqchilik boshlandi;
i320.
Abidc (cbayd) - chitiamoq, sabr qiimoq, bo'ysunmoq: (ivicgabayi) Siz
fayllami internetdan yuklayapsiz, shu dm{ada sekin tortilyaptiki, sabringiz
chidamayapti;
1321.
Unify (yunifay) - birlashtirmoq, birlashmoq: (Uniform) Maktabdahmma
bir xil forma kiyishi, o'quvchilmri birlmhtiradi;
1322.
Summit (sammit)
-
cho'qqi, sammit, yig'ilish: O'xshash so.zlar;
1323.
Heed (hid) - maslahatga quloq solmoq: (hid) Turli xil
maslahatlar beryapti, siz esa ularga quloq solmoqdasiz;
1324.
Biography (bayogreli)
-
hidlr
chiqib, sizga
biograliya: O'xhshash so'z;
1325.
Drench (drench) - shalabbo bo'lmoq, ho'l bo'lmoq: (Drink) Suv ichdingiz
va birdan shalabbo bo'ldingiz;
1326.
Swarm (suom) - gala, olamon, yopirilmoq: (Sumo) Sumochilar bir gala
bo'lib olib, bosh ko'tarishmoqda;
1327.
Wobble (uabl)
- likillatmoq, qimirlamoq:
likill afib yurish odob hisohl
-
1328. Tumult
,
i329.
-
1330.
(tyumalt)
an
(Bobil) Bobil davlatida bosh
gan;
-
shovqin: (Tugma) Tugrnalaringiz shovqin ko'tarib,
butun uyni tartibsiz holga keltirishmoqd4
Kneei (nii) - tiz cho'kmoq, cho'kkalamoq: (iirlil) Tmawur qiling, Nil
daryosidan tiz cho'kib, suv ichmoqdasiz;
-
Dejected (dijektid) xafa, ezilgan, g'amgin: (Dijey) Dijey xafa hmrda
g'amgin holda, musiqa chalmoqda;
1331.
Obedient (obidient) - itoatkor, bo'ysunuvchan: (Orbit) Orbit saqictrlari
bilm hammani o'zinguga bo'yinsundiryapsiz. Bucha endi sizga itoatkor;
i332.
Recede (risid) - y-o'qolmoq, ke imoq, uzoqlashmoq: (Resept) Sizga dol.tor
resept yozyapti va birdan yozuvlm yo'qolib qolyapi;
1333.
Tyrant (tayrent)-zolim: Tiran so'zigao'xshash;
1334.
Charity (cheriti)
xayriya tashkiloti, rahm-shalqat: (Chiritish) Xaynya
tashkilotlmi yordam berish o'migq barchani chirityapti;
-
-
1335. Verdict (vodikt) - qaror, xulosa, yakuniy frkr: (Vodiy) Vodiy xulosa
ohqar<li, endi bammamtz bayram qllib ya.shayniz., qleb,
1336.
Unearth (aneors) - yerdan kovlab olmoq, oshkor qilmoq: (Earth) Earth
bu yer. Yerdar nimanidir kovlab olayotganingizni tasawur qiling;
L23
-
1337.
Depart (dipart) - jo-namoq, jo'nab ketmoq, tark etmoq: (Departament)
Akangiz departamentda ishlash uchun, jo'nab ketyapti;
1338.
Coincide (koinsayd) - mos kelmoq, ayni bir vaqtda sodir bo'lmoq: (eon
salt) Qonli saytlardan o'zingizga mos keladigan juft qidiryapsiz:
1339.
Cancel (kensl)
-
i3,i0.
Dcbior (debit)
-
1341.
Legible (lejebl)
bekor qilmoq, yo'q qilmoq: (Konsut) Konsullar lug'at
ishlashimiz masalasini bekor qildi;
qarzdor: (Daftar) Q;'iingizda biiia butun bosirli qirzdorlar
dafatri bor, endi hammasidan pul olishkerak;
-
tushunarli, aniq: (Legal) Legal ishlar bo'lmayotganini,
hujj atlarga qmab tushtrnib olyapsiz;
L3A.
Placard (plekad)
1343.
Contagious (konteyjs)
-
plakat, a{isha: Plakat so'ziga o'xshash;
l,^^ ^l l: l,l au
r\atJ<ullAr
^- +^-^
!<! v(uruutl\rq,
^l * ^^,{ ^.
-
yuqumli: (Kokteyl) Kokteyllardan yuqunrti
1344.
Clergy (klojD - ruhoniylar, pop, monax: (Kloun) Ruhoniylr endi klountik
bil an shug' ullanishyapti:
1345.
Customary (kastemeri)
- odatdagi, odatiy, doim bo'ladigan: (Kosfyum)
Odatdagi ishlar uchun odatdagi kostyumingizri kiyib yuribsiz;
134K.
Transparent (trensperent) - shaffof, zilol: (Transfer) Shaffof suvlar endi
deficit. Ularni endi transfer qilib keltirishmoqd4
1347.
Scald (skold) - kuydirib olmoq: (School) Maktabda yong'in bo'ldi, hanma
qayerinidir kuydirib oldi;
lJ{d.
rrl,rucmrt (cpru€||ttK,
-
,
_ _i_
^.
cptuctl|tya:
\J _-_ixslritsn su ;aar;
1349.
Obesity (oubiseti) - juda semidik (O besedka) O harfi shaklida besedka
qurilgan, mixslls 5gmizl fl' upfuuq
f350.
-
lVlagnily (megnilby) kattalashtirmoq, bo'rttirib yubormoq: (Magnit)
Mapit yutib yubordingiz, endi hamma narsani o'zirLgSz tortib olib, kattalashib
ketyapsiz;
1351.
Chiropractor(kiroprekte) -xiropraktor: O'xshash so'zlar;
724
1352.
-
Obstacle (obstekl) to'siq: (Spektakt) SpeKakl ko'nshingizga, nimadir
to' sqinlik qilyapti, keyin bilsangiz, ko'zoynagingizni esdan chiqmibsiz;
1353.
ventilate (ventileyt)
so'zi sa o'xshash;
-
havo yangilamoq, havo afantirmoq: Ventilyatsiya
1354.
Jeopardize (iepedayz) - xar{ ostiga qo'ymoq: (Gepard) Gepard bilan
turmush qurib, o' zingiail xavf ostiga qo' ymoqdmiz;
i355.
i.{egaiive (negeiiv)
1356.
Pension (penshn)
1357. Vital (vaytl) -
saibiy: N'egativ so'ziga o'xshash;
-
-
pensiya: O'xshash
so'zlr;
kerakli, muhim, zaruriy, serg'ayrat, jo'shqin: (Bayt) Bir
bayt ma lumot juda kerakli bo'lganida endi topilmayapti;
1358.
Municipal (myunisipl)
-
shaharga qarashli: (Multfilm) Multfilm ishtab
chiqarish faqat shatrarga qarashli;
1359.
Oral (orl)
-
og'zaki: (Orator) Ordorlar doimo og'zaki nutqla qilishadr;
1360.
Complacent (kompleysnt) - o'zidan ko'ngli to'lmoq, o'ziga bino qo'ygan,
mag'rur: (Kompaniya sent) Kompaniya bir yil ichida bir sent foyda qildi, endi
rrnins o'zidrn ko'ngli to'lsan:
1361. Wasp (uasp) - qovoqari: (Xasib) Bir tog'ora xasib
tayyorladingu,
qovoqmilar bo'lsa ularni yeb ketishmoqda;
i362.
Rehabiiitate (reabiiiteyr)
reabilitatsiya: O' xshash so' zlar;
-
oyoqqa iurg'izmoq, o'z holiga keltirmoq,
1363.
Parole (paroul) - mahkumni yaxshi xulqi uchun muddatidan oldin ozod
qilish: Parolni to'g ri topgani uchungina mahkum annestiyaga tushdil
136/..
Vertical (votikl)-vertical: O'xshashso'zlar;
1365.
Multitude (maltityud) - juda ko'p, ko'pgina: (Multik) Shu darajada ko'p
.,^^L^,. ^l*^-,^-^:-,
:"ri!-!^l,^'iL
-:-1.: luu
^-l: ,,1^-:fllutrAr4l Nv
rru ,)i -,1,^-'{.'urruruurB|l.Al.
rx4r tt-{_ y4Ju<ty uilx
4y atpJlz.
1366.
Nominate (nomineyt)
o'xshatish mumkin;
1367.
Potential (potenshl)
O'xshash so'zlar;
-
-
nomzodlikka ko'r.satmoq: Nominatsiya so'ziga
potensial, yashirin, yuzaga chiqishi mumkin:
136E.
Morgue (moog)
-
morg: O'xshash so'zlar;
1369.
Preoccupied (priokkupayd) - tashvishli, fikri-zikir band: (Okkupatsiya)
Okkupasiyalar vaqtida hamma tashvishli bo'lib qolgan;
l37lt.
Upholstery (apholsteri) - jild, qoplama: (Opa, xolstoy) Opar4ltz xolstoy
yigitlm haqidagi jild-jild kitob o' qiyapti;
1371. Indifference (indifferens) - beparvolik, e'tiborsiditr,
(Differenf,) Turli xil narsalarga beparvolik qildn$2, cn<!i csa
r_ilar
loqaydlik:
sizga beparvolik
qilishmoqda;
1372, Maintain
(meynteyn)
-
davom ettirmoq, tuzatmoq, ta'mirlamoq:
(f,'ontan) Fontan suv otishda davom etmoqd4 siz esa undan rohatlanyapsiz;
1373.
Snub (snab) - hurmatsizlik qilmoq, iltilbtsidik ko'rsatmoq: (Sinab)
Odmlarni sinab-surishtirmay, ularga hurmatsizlik ko' rsatish odobdan emas;
1374.
Endure (indyur)
-
chidamoq, sabr qilmoq, davom etmoq: (Indyuk)
Indvuk sizning mehmoningiz_. u qanchato'palon qilsahan, siz sab'r qilishda davom
etaypsz;
1375. Wrath (ras) - kuchli
trubalardan
qahr-g'azabz (Gaz) Kuclrli qatr-gazab bilaa
gazlr otilib chiqmoqda;
1376.
-
Expose (ikspouz) ko'rsatmoq, namoyish qilmoq, oshkor qilmoq: (lks
poza) Iks pozad4 yani ta'qiqlangan pozada turli xil namoyishlar ko'rsatyapsiz;
1377
.
kgend (lejend) - afsona: Legenda so'ziga
o' xshash;
137E.
Ponder (ponde) - puxta o'ylamoq, yaxshilab o'ylab ko'rmoq: (Panda)
Pandalar puxta rejalarni o'ylab qo'yishgan, ulm butrm Xitoyni zabt etishmoqchi;
1379.
Resign (rizayn) - bo'shamoq, mavqeini yo'qotmoq: (Dizayn) Dizaynerlm
dizayn tay-vorlashdan bo'shashdi, endi ular o'z mavqeilarini .vo'qotishdi;
f380.
Drastic (drastik)
(Plastik) Plastikka chuqur
1381. Wharf (uarf) bandargoh: (Sharf) Bandargohda sharfingiz qolib ketdi,
endi yana qaytib borishingizga to' g' ri kel adi;
-
13E2.
Amend (emend)
- chuqur, radikal, mulohazali:
- yaxshilamoq, tuzatmoq: (Amanda) Amanda ismli qiz
suhaqngSzdayaxshi gaplr gapirib, sizni yaxshilayapti;
L20
f
3E3.
Ballot (belet) - yashirin ovoz (berishni rejalshtirish, tashkillash va h.k.):
(Bilet) Siz bilet sotib olyapsiz, ichingizdagi yashirin ovoz esa .,sotib olma sotib
olma'' deyapti;
Phrasal verbs
1384.
i:,.
Back off(bek of)
.,:,
1
chekinish, yo'l berish, tormoz berish: (Bek ofsayd) Bek
ismli yigit ofiaydga chiqib ketib, chekinyapti;
-
13E5.
Back away (bek euey) - chetga chiqmoq: (Begemot) Begemot chetga chrqdi
vabirdan aynidi, so'ng zombiga aylanib qoldi;
f386.
Be back (bi bek) - qaltmoq, ortga qaytmoq: (Bee va arril arni tuta tnshladi;
arri) Bek ortga qaytdi
1387.
Be out (bi aut) - yo'q bo'lmoq, uyda bo'lmaslik: Bek ko'chaga chiqib ketdi
va shu bilan yo' q bo'lib qoldi. Qiziq qayerda ekan?
i366.
Be oif (bi oii)
ketib qolishdi;
-
keimoq, bo'sh bo'lmoq: Arrila rosa uf tortishdid4 so'ng
f389.
Be over (bi ouer) - tugamoq: Arrilar avmiyaga uchrashdi so'ng ulaming
ovozlari hanl avlodlari ham tugadi;
r:
.l)
1390. Be up (bi ap) -
uyg'onmoq, uyg'og bo'lmoq: (Apparat) Arrilar
uyg ongach, apparalardan foydalara boshlashdi
I aall
LJrl.
I)l^r!, t^,r+
/hl^rr aaul,,
^r.+\ r;rlluYv
ll|, \r,rlrru
;
/Ir-l^- || arul,
D^l^-l^5.:
-,,.\ I)(rlvlu4llll
(,
^r^L*
\ll![rrq.^^. \rr4lt
+^^L^^;^^
^l:L
l(rJlrq<lrrBcl UlrU
chiqib yoqishdi, ammo ular o'chmadi;
1392.
Be up to (bi ap tu) - ahd qilmoq, (nimadir qilishga) harakat qilmoq: Endi
arrilr nimadir qilishga rosa hmakat qilishdi va appratni tualetga olib kirib yoqib
yubonshga ahd qilishdi:
1393.
Blow up (blou ap)
tushishi bilar portlab ketdi;
-
portlamoq, o'zini yo'qotmoq: Balonla Wpuatga
1394.
Break in (breyk in) - suhbatga aralashmoq, buzib kirmog: Srz breyk dans
tushayotgan vaqtingizda, kimdir buzib kirib, sizni o'z iniga olib kirib ketdi;
1395. Break down (breyk daun) - sinmoq, butunlay o'zini
Nimangizdir sindi va siz ao.ldan ozib, daunga a.vlandingiz.;
r27
yo'qotmoq:
f396.
Break olT (breyk oll)
uib
tortdingizd4 hamma narsani
-
rzrnoQr to'xtatmoq: Teletbn sindi, siz
uf
tashladingiz;
1397.
Break into (breyk intu) - tashlanmoq, buzib kirmoq: (Inter) Interjamoasi
futhol o"rnayotgan vaotda, bir guruh nio^ohli jinoyatchilar, ichkariga huzib kirishdi
va futbolchilarga tashlanishdi;
1398. Break up (breyk ap) - to'xtatmoq, xayrlashmoq: Katta monster
apparatingizni urib sindira boshladi, siz esa uni to'xtatib qoldingiz;
l3y).
- budb chiqib ketmoq: Srz uydagr barchani urib-
Break out (breyk aut)
sindirib, bnzib tashqmiga chiqib ketdingiz;
1400.
Burst out (byorst aut)
olib, rosa oicho,irib yuribdi;
-
1401.
qicbqirmoq: (Piyoz) Kdta piyoz tashqariga chiqib
Calm down (kolm daun)
tinchlantirishga harakat qilyapti;
i4fr2.
Caii back (koi bek)
tushunarli,
1403.
-
- ticnhlanmoq:
Sherlok Xolms daun do'stlarini
qaytib qo'ng'iroq qiiib yubormoq: Bu fikrimcha
-
yetib olmoq: Apparat kelishi kerak, lekin kech
1404. .Carry out (kerri aut) -
bajarmoq: Jim Kerri ishlmini bajardi va yugurib
Catch up (kech ap)
qolyapti, yetib kelmayapti;
tashqmiga chiqib ketdi;
1405. Cariy
on (*erri on) - shug'ullanishda davom etinoq: tsciii onasi bilan
sport mashqlari bilm shugullanishda davom etmoqd4
1406.
Check
in (chek in) - ro'lxatdan o'tmoq: Siz ro'yxatdm o'tdinglz, lekin
sizga chek berishmadi;
1407.
Check out (chek aut)
-
tekshirmoq, aniqlashtirmoq: Endi esa siz
tashqmiga chiqib olib, tekshirib, aniqlashtiryapsiz;
1408.
Clean up (klin ap) - tozalanmoq, tozalamoq, flg'ishtirmoq: Klip olyapsiz
va k-lipda apparatingfu tozalayapsiz.;
1409.
Come across (kam ekross) - tasodifan uchratmoq: Kameralr marafonda
kross yugurishmoqd4 siz esa bir tanishingizni, ulami ichidan tasodifan uchratib
qoldingiz;
Lza
f410.
-
Come along (kam elong) birga ketmoq, kuzatib qo'ymoq: Kameralar
ilonlarni sur'atga olyapti va siz ular bilan birga ketyaps2,
l4ll.
Come back (kan bek)
uyiga qaytyapti;
- qaytmoq: Bek ismli yigit kamerasini topib olib,
1412.
Come by (kam bay) - kirmoq, kelmoq, olmoq: Uyda o'tirgandingiz, birdan
uyingizga kombayn kirib keldi;
i4i3.
-
Come riown (kam daun) yiqiimoq, pastga iushmoq: Kombayn encii
daunlrni bosib ketdi va yerga yrqildi;
1414,
Come forward (kam fouad)
-
oldinga chiqib olmoq: Kombayndlrni
fontanlar oldiga kelishdi, so'ng otilib oldinga chiqib olishdi;
1415.
Come from (kam from) - nimadandir yuzaga kelmoq: O'zo'zidan
kombaynla paydo bo'ldi va bmchalari forma kiyib, maktabga ketishdi;
i176.
Come on (kam on) - Ketdik! Tugat! Tashla!: Bir gata karronohilar
kamonlari bilan hmmani ymador qilishdi, so'ng barchalmi: "Ketdik" deb ketib
qolishdi;
1417.
Come off (kam off) - ajramoq, tashlab ketmoq: Kombaynla rosa
tortishdi, so'ng hanmadan qralib, qolganlami tashlab ketishdr;
uf
1418.
Come in (kam in) - ichkariga kirmoq: Tashqarida yomg'ir yog'moqd4 siz
bo'lsa kanrin ichkarisiga kirib olib, berkinib o'tiribsiz;
1419.
Come over (kam oue)
kombaynda dalaga kirib keldi;
-
kelmoq, yaqin bormoq: Ouen isrnli futbotchi
1420.
Come out (kam aut) - chiqmoq, paydo bo'lmoq: Karnalakka futbolchilar
chiqib olib, undan arrt otishmoqd4
1421.
-
Come up (kam ap) paydo bo'lmoq, ko'tarilmoq, yaqinlashmoq: O'zo'zidm ryparatlr paydo bo'ldi, so'ng ulami kombayn bosib ketdi;
i422.
Cut out (kai aui)
1423.
Cut off (kat off)
qirqmoqn kesmoq, to'xiaimoq, kezib o'tmoq: (Kaiok)
Siz katokuchyapsiz, so'ng yana futbolchilarkelib, aut otib, muzlarni qirqib ketishdi;
-
-
qirqib olmoq, uunoq: Katokdagilm
so'ng o'zlmi ham muzlarni qirqib ola boshlashdi;
t29
rosa uf tortishdid4
1424.
Count on (kaunt on) - (nimagadur, kimgadur) mo'Ijallamoq: Siz akkaunt
ochdingiz, lekin nimaga mo' ljallaganingizni bilmayapsiz;
1425.
End up (end ap) - tugatmoq, bo'lmoq, tushmoq: O'yin oxirida apparatlm
yog ila tmshl adi. so'ns hammasi tugadi,
1426.
Fall off (foll off)
o'ldi;
i427.
so'
-
yiqilmoq: (Folbin uf) Folbin rosa uf tortdi, so'ng yiqilib
Faii down (ioi tiaun)
-
quiamoq: (Foi <iaun) Foibin ciaunlrga fol ochyapti,
ng daunlar ham qulashyapti;
1428.
Figure out (figur aut) - tushunmoq, tushunib olmoq, oydinlashtirmoq;
Figurali uchish sportni hech tushunmayapsiz, oxiri artistlm sizga tushuntirib
qo'yishdi;
1429.
Find out (faynd aut) - oydinlashtirmoq, aniqlashtirmoq, topmoq: Siz
fintlar qilib, ko'plab masalalami oydinlashtiryapsrz;
1430.
Get along (get elong) - kelishmoq, kelishib yashamoq, hamma ishlarni
eplamoq: (Geta ilon) Getadagi qahramon ilonlar bilan kelishib yashamoqd4
1431.
Get around (get eraund) - yengib o'tmoq, eplamoq, aylanib o'tmoq:
(Get4 around - atro! Geta qahramoni atrofidagi ko'plab dushmanlami .vengib o'tdi,
1432.
.Get away (get euey) - sirpanib ketmoq, yo'q bo'lmoq, ketmoq: (Get4
Abay) Creta qahramoni Abay bilan muz saroyida sirpanib lurib, birdan sirparib
ketishdi;
1433.
yi$t
Get back (get bek) - qaltmoq: (Geta, Bek) Geta qahramom hamda Bek ismli
o'z fikridan qaytib, turmush qurmaydigan bo'lishdi;
1434.
Get down (get daun) - pastga tushmoq: (Geta" daun) Geta qahramoni pastga
tushib ketayotganida, daun bo'lib qoldi,
1435.
Get in (get in)
-
ichkariga kirmoq: (Geta, Inha) Geta qahramoni Inha
universitetini ichkariisiga kirib, u yerda to' palon ko'trrnoqda;
i436.
Gei oif (gei off; - iashqariga chiqmoq: (Geia
tashqriga chiqib olib, rosa ufftortmoqd4
1437.
Get on (get on)
-
uifl
Geia qairamoni
(nimagadur) o'tirmoq, davom ettirmoq, kirishmoq:
(Beton) Siz qayergadur o'tirdingiz, lekin qayergaligini bilmaysiz;
143E. Get out (get aut) -
ketmoq, tashqariga chiqmoq: (Get4 aut) Geta
qahranoni uyidar ketib, futbolga kirdi va u yerda aut otuvchi bo'lib ishlamoqda;
1439.
Get over (get oue) - uddalamoq, tushunmoq, oshib o'tmoq: (Get4 Ouen)
Geta o.ahramoni futbol ist c)uen bilan birgal ashib ko'plah ishlami uddalashmoqda,
tushunishmoqda" juda ko' plab qiyinchiliklar ustidan oshib o'tishmoqda;
1440.
Get through (get sru) - o'tmoq, eplamoq, nimadur orqali o'tmoq: (Get4
sur) Geta qahramoni ichib olib, bir bog'da mast bo'lib yoribdi, ket, deyishsa ham,
suriarga o'xshab ketmayapti. Vanihoyat ular ichidan bir qahramon paydo bo'ldi va
u Geta qahramonini uloqtirib yuborishni epladi;
1441.
Get up (get ap) - turmoq, uyg'onmoq: (Geta, appaat) Geta qahramoni erta
vaqtli turib, appaatini tozalab, ko'chaga chiqib ketdi;
1442.
Give up (giv ap) - tashlamoq, voz kechmoq: (Give - bermoq, up - tepaga)
Siz tepadagi odanrlarga narsa bergandingiz, lekin ular undan voz kechishdi;
7443.
Go aiong (goii eiong) - rozi bo'lmoq, qo'llab quvvatlamoq: (Co4 iton)
Goa - Hindistondagi shahar. Goa shahriga bir ilonni aylarib kelishga taklif
qildingiz, u rozi bo'ldi, bu taklifingizni qo'llab-quwatladi;
l4M. Go around (gou eraund) -
aylanib o'tmoqr aylana bo'yicha
harakatlanish: (Go4 around - atrot) Goa shahri atrolida aylanib yunbsz, ammao
uni aylanib
o'
tolmayapsiz;
1445. Go away (gou euey) -
ketmoq: (Go4 Abay) Abay Goaga ketmoqchi
bo'lyapti;
1446.
Go by (gou bay) - yonidan o'tib ketmoq: (Goa buy - sotib olmoq) Goa
shahrining yonidar o'tib ketmoqchi bo'lgandingiz, lekin sizga bu shahar yoqib qoldi
vauni sotib oldingiz;
1447.
Go back (gou bek)
shahridan ortga qaytmoqd4
-
ortga qaytmoq: (Ooa, Bek) Bek ismli yigit Goa
1448. Go down (gou daun) -
pastga tushmoq, ketmoq: (Go4 daun) Goa
shahridan pastroqqa tushsangiz, hutun hoshli daunl arni uchrafishingiz mumkin,
1449.
Go off (gou off)
i450.
Go in (gou in) .- ichkariga kirmoq: (Goa inha) Goa shahri<iagi inha
-
ketmoq, qochib ketmoq: (Goa ufD Goa shabri shu
drajada joningizga tegdiki, u yerdan ufftortgancha qochib ketmoqchisiz;
univenitetini ichkarisiga kirmoqchisiz, o'ziga emas;
131
1451.
Go out (gou aut)
1452.
Go on (gou on)
-
tashqariga chiqmoq: (Go4 auQ Goa shalrida aut
otuvchilm shu darajada ko'pki, ko'pini tmhqmiga chiqarib yuborishdi;
- davom ettirmoq: (Goa, ong) Goada ongli mavjudotlar
yashash da davom etishmoqda;
1453.
Go through (gou sru) - yaxshilab o'rganmoq, qaytarmoq, orqali
(Go4 sumay) Siz Goada sunray chalishni yaxshilab o'rgandingiz;
i454.
o'tmoq: -
Go over (gou oue) - yaqiniashmoq, keimoq, qaytarmoq: (Go4
Ouen)
Ouen ismli futbolist Goa shahriga yaqinlashmoqd4 ehtiyot bo'ling,
1455.
-
Go up (gou ap) ko'tarilmoq: (Go4 apparat) Goada maxsus apparal
yaratildi, u sizni bemalol osmongachan ko'tara oladi;
1456.
Grow up (grou ap) - katta bo'lmoq, o'smoq: (Guruh, apparat) Guruhimizga
yangi apparat keltirishganidan buyon, guruhimiz o'sib, katta bo'lib ketmoqd4
l rEn
Lt^-^ ^- /r.^-rrrr,/.
'.rrE, u., pcrrg oii) - kufib turing! O'zingimi qo'lga olirg!:
Xenkok huzuriga keldingiz,
(Xcnlok)
u sizga kutib turing, dedi. So'ng yiglab yubordingiz,
so'ng u sizga o'zngizni qo'lga oling, dedi;
145E. Ilang around
(heng eraund) - bekorchilik qilmoq, eshilmoq: (Yeng,
around - atrot) Bekorchrlik qilib, yengingimi o'ynab yotibsiz, atofdagflu esa sizga
eshilib qarashmoqd4
1459.
Hang up (heng ap) - osib qo'ymoq, trubkani qo'ymoq, osilib turmoq:
(Yeng appa'at) Siz apparat ixtiro qilgandin$2, siznt yengingizdan osib qo'lshdi;
f460.
Help out (help aut)
yordam bermoq;
't46'r.
Hoiri out (houid aut)
ularni aut qilib otyapsiz,
-
yordam bermoq, qo'llab quwatlamoq: Help
-
cho'zmoq: (iioiv4 aut) Hoivaimni cho'zib-cho'zib,
-
1462.
Hold on (hould on) - O'zingizni qo'lga oling! Kutib turing!: (Holid4 ong)
Holida xola ongli bir insonga kutib turing, dedi, so'ng u yana yiglab Wbordi....;
1463.
Hold up (hould ap)
ko'tarib, yerga otdi;
146/.
- ko'tarmoq:
(Holida apparat) Holida xola appratni
Keep up (kip ap) - orqadan qolmaslik, davom etiirmoq:
Kipriklmingiz Wprat orqasidan qolmasda4 quvlashmoqd4
(Kipri( appaai)
1465.
Keep on (kip on)
- davom ettirmoq: (Krprik, ong) Krpriklanngzgaongato
etildi, siz esa ahmoqona hayot kechirishda davom etmoqdasiz;
1466. Knock down (nok daun) - buznoq, oyoqdan yiqilmoq:
(Nokdarur)
Roks chil ar bir-hirl arini urib-huzib, nokdaun qil ish adi ;
1467.
Knock out (nok aut) - kar qilmoq, urib yengmoq: (l.lokaut) Bokschilarbirbirlarini urib, kar qilib, yengib, nokaut qilishadi;
i468.
Knock off (nok off) - yo'q qilmoq, to'xtatmoq, tashlamoq: (Nok, utr) Nok
ufftortgancha barcha mevalami yo'q qilib yubordi;
1469. Let out (let aut) -
ozodlikka chiqarmoq, bo'shatmoq: (Lent4 aut)
Lentalaringiz ozodlikka chiqarish uchun" tomdan aut qilib otnoqdasiz;
1470.
L€t in (let in)
- ichkariga kirgizmoq: (L€nt4 Inha) Lentalaringizni Inha
univeniteti ichkarisiga kirgizib yubordingiz;
1.17".. Lie down (lay'daun) - i'otinoq: (l.Iay',
daun) Nay chalib yotib, daun bo'lib
qoldingiz;
1472. Line up (layn ap) -
qatorga turmoq: (Laym, apptrd) Laym mevasi
1473.
-
appardlar qatoriga turib olishdi;
.Look down (luk daun)
pastga qaramoq: (Lyuk, daun) Siz lyukka tushrb
olib, pastga qarayapsu, pastda esa daunlar yurishibdi;
1474.
Look back (luk bek) - orqaga o'girilmoq, orqaga qaramoq: (Lyu( Bek)
Siz lyukka tushdingiz, Bek simi chaojrid, siz orqaga qradin$2, va qo'rqinchli
mahluqni ko'rdingiz;
1475.
Look forward to (luk fouad tu) - sabrsidik bilan kutmoq: (Lyuk, fontan,
tuz) Siz llukda fontmdan tuz otilib chiqishini sabrsizlik bilankutib o'tiribsiz;
1476.
Look lbr (luk to)
izlab yuribsiz;
1477.
-
izlamoq, qidirmoq: (Lyulq tbl) Lyukda tbl ochuvchilmni
Look over (luk oue)
- qaramoq, qarab chiqmoq: (Lyu( Ouen) Lyukka
qarab, Ouenni qi dirmoqdasiz;
1478.
Look out (luk aut)
- ehtiyot bo'lmoq, mo'ralamoq: (Lyuh aD Lf'ukka
ehtiyot bo' lib tushdingiz, so' ng u yerdan aut ota boshladingiz;
133
1479.
lVlake up (meyk ap)
- tuz,moq, to'qimoq:
(Mayk, apppil) Mayk Tayson
stulda apparat to'qib o'tiribdi;
1480.
Make out (meyk aut) - tushunmoq, ajratmoq: (Mayk, auQ Mayk aut otish
nimaligini hrshunib o^ol di, shu sahab u endi futhol hilar shug ullanishga o.aror o^ildi,
1481.
Move out (muv aut)
-
chiqmoq, oldinga siljimoq: (Muvaffaqryat,
auQ
Muvaffaqiyat xuddi autdagi koptok kabi qo'ldan chiqib ketdi;
i482.
iliove on (muv on)
(Muvaffaqiyat, ong) Ong
riaishe iretmoq, harai<aini davom eitirmoq:
jihatidan
muvaffaqiynluingizdadalshe ketish nyatngra
bor:
1483.
Move in (muv in) - kirmoq, ko'chib kelmoq: (Muvaffaqiyat, Inha) Siz Inha
univenitetiga kirib, katta muvaffaqiyatga erishdingiz;
l48/..
Pass out (pass aut)
xushini yo'qotmoq: @as, aut) Siz futbolda pas
berdingiz, arnmo u autga chiqib ketdi, buni ko'rib harrma xushini yo'qotdi;
-
14E5.
Point out (point aut) - ko'rsatib o'tmoq, chizib qo'ymoq: (Parn! auQ parnt
dastwida sur aflar chizganingizri aut otuvchilarga ko'rsatib o'tdingiz;
1486. Pick up (pik ap) -
olmoq, ko'tarmoq, tanlab olmoq: (pikap) pikap
ma-shinalarini ko'tara, oladiga:r pahlavon do' stingiz bor;
1487, Pull away (pull euey) - ko'chib ketmoq, teginmoq:
(Pul, Abay) Abay
pullarni olgactr, ko'chib ketdi, bir umrga;
i48E.
Puii on (puii on)
zaharlaydi,
-
cho'zmoq: (Pui, ong) Pui ongni cho'zib-cho'zib
1489.
Pull off (pull off) - yechmoq, eplamoq: (Pul, utr) Pullar ko'ligidm va ulami
eplab bo' lmaslieidan siqilib uff tortyapsiz;
1490.
Pull up (pull ap) - kelib turmoq, to'xtamoq: (Pul, apparat) Pul kelib turishi
uchrm, apparat ixtiro qilish kerak;
1491. Pull oui (pull aut) - chiqarib olmoq: (PiiJ. aut) Siz aiit otuvchila,idan
pullaringizni chiquib oldingiz;
1492.
Put away (put euey) - yo'qotmoq, keyinga qoldirmoq, yashirmoq: (Pat,
Abay) Abay patlarni yo'qotib tashladi;
1493.
Put in (put in)
-
qo'ymoq: (Pat tnha) Pat lnha umvenitetiga qo'yrb qo'ydi;
1494.
Put down (put daun) - tushurmoq, pastga qo'ymoq: (Pd, daun) pat daunlar
ustiga bir sandiq oltin tushurib yubordi;
1495.
Put out (put aut) - toftmoq, cho'zmoq: (Pat, auQ Pat aut otuvchilarni
sochl arini torti
b-tortih,
1496.
Put on (put on)
kiymoqda;
i497,
qul ooJ
-
Pui up (pui ap)
arini cho' zih-cho' zib yurihdi
;
kiymoq, yoqmoq: (Pat, ong) Pat ongli ravishdakiyimlmni
- ko'iarmoq, eumog, moiiyalashtirmoq:
(Pat, apparat)
Pat appmatlarni ko'tarib, urushga otlanmoqda;
1498.
Run into (ran intu)
- uchratmoq, duch kelmoq: (Run - yugurmoq, into ichiga) Siz bino ichiga yugurib kirib ketayotib, do'stingizni uchratib qoldingiz;
1499.
Run away (ran euey)
qochib ketmoqda;
I Snrl
ft.,rJtutu.
r\u'
/{^6
^... lr
rrur
^..a\
au aur,
tugab qolishdi;
1501.
Run off (ran
-
- qochmoq:
(Run, Abay) ABaykuchuklardan yugurib,
4!t'^--^^.
/T),,q
^,,} Aut otuvchilar yugurib-yugurib.
ruE,.rrruq. 1^urr,
our.)
off)- qochmoq:
(Run, ufD Biz qochibketayotib, rosauftortdik;
1502.
Run over (ran oue) - ko'chib o'tmo{, yugurib bormoq: (Ruq Ouen) Ouen
yugurlb-yugurib boshqa uyga ko'chib o'tmoqd4
1503.
Set up (set ap)
varatmoqd4
1504.
- uyushtirmoq, yaratmoq:
Set off (set off)
(Setka, apparat) Setka apparat
- yo'lga chiqmoq, chaqirmoq: (Setka, ufD Setka yo'lga
chiqdi va rosa ufftofidi;
i505.
Set down (sei daun)
qo'yib qo'ydi;
-
qo'ymoq: (Seika, <iaun) Setka dauiarni o'z o'miga
f506.
Show up (shou ap) - paydo bo'lmoq, kelmoq: (Shoq apparaf) Apparat o'zo'zidan paydo bo'lib, shou ko' rsata boshladi;
1507.
Shoot out (shut aut) - otilib chiqmoq: (Shutka, aut) Shutka- hazil, degani.
Autchilar otilib chiqib, hazil qila boshlashdi;
tEnO
r Jrro.
S^.4r^.I^-rd
rrlrrru /^^.I
J^..-\
^rr:-^^
lrrruurlt rr:-^Lt---^-.
rruuuraurlurl.
llrrr u.|uu, - qu uuruqr u
Amerikaning Siefl shabriga bir gala daunlr qo'nishdi;
'Jrrrrr
/o:^rt l^.,-\
\DrELr. u<ruu,
f
509.
Sit down (sit daun)
o-tirmoq, joy egallamoq: Bu so'z assosiasiyasi bor;
-
1510.
Shut up (shat ap) - ovozini o'chirmoq: (Shapka) Shapkangizga apparat
o'tkazgansiz, u shu darqjada ko'p gapiradiki, ovozini o'chirmoqchi bo.lyapiizu,
o'chira olmayapsiz;
1511.
Sit back (sit bek)
-
suyanmoq: (Sit, Bek) Bek o'tirib suyanib oldi;
1512,
Shut down (shat daun) - yopmoq, o'chirmoq: (Shapka darm) Shapkangiz
biian dauniarni ovozini o'chirib, iloji bo'lsausiidan yopib qo'ydingiz;
1513.
Sit up (sit ap) - turib qo'ymoq: (Sit, apprat) Apprilingz o'rnidan turib
qo'ydid4 so'ng yana o'tirib oldi;
1514.
Stand by (stend bay)
(Stend, bayon) Stendga bayonl
-
a
tayyorlanmoq, kutmoq, qo'llab-quwailamoq:
yozlb, hanma kelishi gatayyoflnyapstz;
1515.
Spread out (spred aut) - cho'zmoq, kengaytirmoq: (Splesh, aut) Ikkitauchta spleshdan so'ng autchilm biri-birini cho'zib yuribdi;
1516. Stand up (stend ap) - turmoq, to'g'irlamoq:
o'
Stend ap
shouga
xshatishingiz mumkin;
i5i7.
- ajraiib turmoq: (Stend, aut) stendiarda autchiizr
siand oui (siend aut)
ajralib twibdi;
1518. Stick out (stik aut) - cho'zmoq, osilib turmoq: (Stikkeq
auO
Stikkerlaringizni autchilar cho' zib tashlmroqd4
1519.
-
yoqmoq: (Svech4 ong) Svechalar ongingizni yopib
1520.
-
o'chirmoq: (Svecha, uff) Svechalar ufftortib-tortib,
Switch on (suich on)
qo'ydi;
Switch off (suich off)
o'zlarini o' chirib qo' yrshdi;
1521.
Take away (teyk euey) - yo'qotmoq, olib qo'ymoq: (Tayoq, Abay) Abay
tayog'ini yo' qotib qo' ydi, kimdir uni olib qo' ygan;
1522.
Take over (teyk oue)
Ouenning
1523.
yzluini
- egallamoq, zabt etmoq: (Tayoq, Ouen) Tayoqlar
egallab olishdi;
Take on (teyk on) ega bo'lmoq, qabul qilmoq: (Tayoq, ong) Tayoqlar
endi insonlar ongini egallab olishdi;
-
1524.
Take off (teyk oll)
hmmmi
-
yechmoq, ketmoq: (Tayoq, ufi) Tayoqlar ult tortib,
yechib yuborishmoqda;
1525.
Take in (teyk in) - qabul qilmoq, ichkariga qo'ymoq: (Tayoq, Inha) Inha
universiteti faqat tayooJami o'qishga qahul qilmoqd4
1526.
Take out (teyk aut) - chiqarib olmoq: (Tayoq, aut) Tayoqlar autchilarni
chiqarib olib, rosa do' pposlashmoqdq
i52i.
Take back (ieyk bek)
qo' yib, so'ng qaytarib berdi;
1528.
Take up (teyk ap)
-
qayrarib bermoq: (Tayoq, Bek) Bek tayoqlanri olib
- joy egallamoq: (Tayoq, appmt) Tayoqlr
apparaflardan
_ioy egallarnoqda;
1529. Throw up (srou ap) - qusmoq, tashlamoq: (Sroh
appaat)
Apparatingizning sroki o'tdi, endi u hamma yerga qusib tashlayapti;
1530.
Tu,-n away (f1 orn euey) - y'uzini burmoq, burilrnoq: (Tuma Abay) Tuma
Abayni uchratgach yuzini burib oldi;
1531. Turn
around (tyorn eraund)
raundda burilgani uchun yeb qoldi;
-
burilmoq: (Tum4 raund) Turna 2-3ta
1532.
.Turn down (tyurn daun) - inkor qilmoq: (Turna dam) Tumalar daunlar
bilan urushganluini inkor qilishdi;
-
1533.
Turn back (tyorn bek)
-
qayta o'girilmoq, orqaga burmoq: (Tuma Bek)
Rek Tumani chaqirdi, u unga qaivta
1534.
Turn into (tyorn intu)
o'girildi;
kimgadir yo nimagadir aylanmoq: (Turn4 inter)
Turna birdan Inter komandasidag futbolchilariga aylmib qoldi;
-
1535. Turn on (tyorn on) -
yoqmoq: (TrmA ong) Turna ongli ravishda yopinib
1536. Turn off(tyorn off) -
o'chirmoq: (TurnA uff) Turna chiroqni o'chirib, uff
oldi;
tortgancha uxladi;
1537.
Turn up (tyorn ap) - paydo bo'lmoq: (TurnA appmat) Turnaning qo'lida
birdan apparat paydo bo'lib qoldi;
'J,37
f
53E.
Turn over (tyorn oue) - o'girilmoq, berib yubormoq: (Turn4 Ouen) Turna
o' girilib Ouenni ko' rib qoldi, so'ng unga bor narsasini berib yubordi;
1539. Turn out (tyorn aut) - bo'lib qolmoq: (Turna
autchil arga o'xshah, ulardek
bo'lih oplishdi;
1540.
Wake up (ueyk ap) - uyg'onmoq:
uxlab qoldi, so'ng uyg onib qoldi;
154i.
Whik away (uoik euey)
ketgazib yubordi, Abay ketdi;
-
(O'ri(
keimoq:
apparar)
(Vol(
aut) Turnalar birdan
O'rik apparatlarini yigib,
Abay) Volk Abayni uyidan
1542.
Walk around (uolk eraund) - yurmoq, hamma yerda daydimoq: (Volk_
bo'ri, raund) Bo'ri boks tushdi, birinchi raundda faqat yurdi, so'ng hamma yerda
daydishni boshladi;
1543. walk
over (uolk oue)
yaqinlashdi, so'ng..
.
-
yaqinlashmoq: (volk, ouen) volk ouen oldiga
;
1544. walk out (uolk aut) - chiqmoq: (vollg aut) Bo'ri tashqariga chiqib olib, aut
ota boshladi:
1545.
ool di:
Walk off (uolk
off -
ketmoq:
(Vol( utr) Bo'ri ufftortgancha
uyiga ketib
1546.
Walk in (uolk in)
1547.
Walk back (uolk bek) - qaytmoq: (Volk, Bek) Bo'ri Bek bilan uyiga qaytdi;
154E.
Walk up (uolk ap)
1549.
Work out (uork aut)
1550.
Write down (rayt daun)
-
kirmoq: (Vol( Inha) Bo'ri Inha universitetiga kirdi;
yaqintashmoq, to'g'ri ketmoq:
apparatga yaqinlashdi va birdan portlab ketdi;
-
(Vol! apprd) Bo'n
- tushurho{r
rejalashtirmoq: (work - ishlamoq, aut)
Ishlab turganin gizd4 atft otuvchil ar sizni ko'rib, holatingizni tushunib
.vetishdi;
-
yozib olmoq: yozmoq so'ziga o'xshaydi;
1551. Work up (uork ap) -
yaratmoq, tuzmoq, havotir olmoq: Apparatingiz
1552. Wind up (ua1nd ap) -
nimadir bilan tugamoq, bo'lib qotmoq: (Wind
isiilamoqci4 siz esa yangisini yaraimoqciasiz;
-
shamol, aqrat) Shamol rosa guvilladi, so'ng @pilat paydo bo'ldi, keyin hammasi
nimadir bilm tugadi;
138
1553.
Watch out (uoch aut) - ehtiyot bo'lmoq, qarab yurmoq: (Walch- tomosha
qilmoq, aut) Siz ehtiyot bo'lib, aut otuvchiltrni tomosha qilyapsiz;
Ielts band 9 vocabulary
f554.
I'o subsidise (sabsidayz) - subsidiya berish (kimgadir motiyaviy ko'mak
berish): (Sabzi day) Ishchilmingizga moliyaviy ko'mak berish niyatidahammasiga
sabzi tarqatib yuribsiz;
1555. Productivity (prodyuktiviti) -
samaradorlik: (produksiya)
Produksiyalami ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirishga harakt qilmoqdasiz,
1556.
Output (autput)
- ishlab chiqarish hajmi: (Aut put) Futbolistlami narsa
ishlab chiqarishgajalb qilishdi, birld aut otgandek mahsulotlmni otyapti, qolganlar
iini usiilatr oiib, qo'yi'o chiqyapti. Qoil qolsa arziydi ishlab chiqarish hajlri oshdi;
1557. WorMife balance (uroMayf
belens) - ish/hayot balansi (qattiq mehnat
qilib, qolaversa sifatli hayot kechirish uyg'unligi): Bu tushunarli bo'lsakerak;
155E. l'o motivate people (tu motiveyt pipl) -
odamlarga motivasiya (turtki)
berish: Odaml arga motivasiya berish;
1559.
Pay increments (pey inkrements)
1560.
Perks (perks)
qo'shimcha to'lash: (Pay, ment, ikra)
Mentlar uchun ikralar istrlab chiqaryapsiz, shu sabab sizga qo'shimcha haq
to'lashmoqd4
-
-
imtiyo4 yengillik (Park) Parkda shunchaki
aylanib
yurganingz uchun sizga imtiyoz berishdi, endi siz uchun hanma nana tekin;
1561.
I'inancial rewards (ta}'nenshl riuor.lz) - moliyaviy mukolbtlar: (linans,
rekord) Finanslar ko'payib ketganidm, moliyaviy mukofotlar berish bo'yicha
sizning kompaniyangiz rekord o'matdi;
1562.
Bonuses (bonusis)
-
bonuslar: O'xshash so' dr;
1563.
Incentives (insentivs) - stimullar, rag'batlantiruvchi omillar: (Inson TV)
Yangi Inson TV nomli telekanal ochildi, u yerda insonlaga stimullar berishmoqda;
- -rr-.-l
-r. .r
-L!--- la -r- sctrsrcKsuU,
.ruu sausratlruu
uuu
- tsl|uafl qoutqtsl|: (JEuz El(srljlJ Jrzoa
internet setizin$z yaxshi ishlmoqd4mma qilib ekshn o'yinlarni o'ynab o'tiribsiz,
ishingizdan qoniqyapsiz;
lJor.
1565.
Target-related (tajit-rileytd)
relate - aloqador);
-
vazifaga oid: (Target
-
vazif4
maqsad,
f566.
On the job training (on de job treyning)
tushunarli;
-
ish vaqtidagi
ta'lim: Bu
harn
1567.
Ongoing training (ongoing treyning) - ish davomidagi ta.lim (faqat
boshlanishida emas, balkim davomida ham): Ish davomida ta'lim olvapsiz va
birdan treninglaringiz yurib ketmoqda;
1568.
Day release programmes (dey riliz progremms) - kun davomidagi ishdan
boshqa vaqtda shug'ullanish mumkin bo'lgan o'qish dasturlari: Kuningiz bekor
o'imayapti;
1569.
career progression (kerier progreshn) - karyerada rivojlanish: (careerkryera, progression - progress, o'sis[ rivojlanish);
1570. Job prospects (iob
prospekts) - ishdagi kelajek (ya'ni o'sishga va
ko'tarilishga imkoniyat borligi): Adashib boshqa prospektga tushib qoldingiz,
sizga ish taklif qilishdi, lekin siz kelajagini ko'ra olmayapsiz;
1571.
To measure (tu mishe) - o'lchamoq. baholamoq: (Misha) Misha ismli yigit
ko'zi tushgan hamma narsani o'lchab ketmoqda;
1572.
Super{icial (supefishl) - yuzaki, sayoz: (Super fish) Super baliqlar chiqdi,
ularni hatto sayoz joylarda ham tWsa bo'ladi;
1573.
Per{brmance reviews/appraisats (pirlbmens rivyus/epreyzls) - likr, baho:
(Performance
spektakl, apparat) Rpparatinglz ishlayapi, iehn trecn kim sizga
yaxshi fi kr bildirmayapti;
-
1574,
Redundancy (ridandensi) - keraksi4 ishsizlik (Bedana dendi.) Bedanalar
ishsiz qolishdi, endi ular dendi o'ynash bilan bandlm;
1575. To restructure (tu ristrakche) - qayta tashkillash, qayta
tuzish:
(Struktwa) Strukturatuzdingsz,btazilib ketdi, siz esauni qaytatikladingiz;
1576. fo downsize (tu daunsayz) -
organizasiyani kichiklashtirish va kamroq
insonlarni ishga olish (qisqartirish): (Daun sayoz) Daunlar director bo'lib
qolishdi, endi ular organizatsiyani kichiklashtirishmoqd4 juda sayoz fi krlashmoqd4
1577.
To outsource (tu autsorc) - autsors (kompaniya ichida ishlashni to'xtatib,
boshqa davlatga yoki kompaniyaga ishni yuklab qo'yish): O'xshash so'zla;
1578.
The workforce (de uorkfors) - ishchi kuchi: (Worlq fon) Fonlar ishini
o' stirish uchun, ishchi kuchini ko'paltirishmoqd4
140
1579- lluman resourcelr (HR) (hyumen risorues
(Eych Ar))
O'xshash so'dar, ma'noga e'tibor qiling;
-
inson resurslari:
1580. Curriculum (kyurrikyulum) qullar) Dar-sdan
qo'shimcha (darsdan keyingi): (Ko'r
keyin qo'shimcha daslm o'tilde, unga faqat ko'zi ko'r qulla kirdi:
15E1. Pedagogical (experts) (pedagojikl
(mutahassislar): O' xshash
i582.
Syiiabus (siiebrs)
so'
-
(iksperts))
darl
-
pedagogik
o'quv dasiuri, o'quv rcjasi: (Gtobus)
Giobusni
o'rganish uchun o'quv dasturi ishlandi;
1583. Formal examinations (fomal ikzemineyshns) - formal
imtihonlar:
O'xshash so'zlar;
15E4.
Continuous assessment (kontinyus essessment) - qo'shimcha baholar:
(Qgn assistent) Qonli xabarlar keldi, assistentingiz qo'shimcha bahola qo'yrb
chiqdi;
1585.
Academic achievement (ekedemik echivment)
O'xshash so'dar;
1586. Further education (fuzn edukeyshn) -
-
akademik muvaffaqiyat:
chuqurlashtirilgan ta'lim:
O'xshash so'dar:
1587.
Higher education (haye edukeyshn)
1588.
Group work (grup uork)
-
-
oliy ta'lim: Manoga e'tibor qiling;
guruh ishi: Ma'noga e'tibor bering;
1589.
Teacher-led les.sons (tiche-led lessons) - stanr-la-rd leksiyalar (o'qifrrvchi
dars davomida gapiradi, talabalar yozishadi): O'qituvchi led televizorida das
o'trnoqd4 mana sizga standard ta lim;
1590.
Autonomous learning (otonomus lyoning) - altonom ta'lim (talaba
mustaqil tarzia o'rganadi va tadqiqot oiib boratii): tuia'nogae'riborqiiing;
1591. Study skills (stadi skills) - o'quv ko'nikmalari:
Studiyada o'quv
ko'nikmalarini oshirish bo' yidra skrilleks musiqalari qo'yib berildi;
1592.
I'o s)'nthesise sources (sinsesayz) - manbalarni sintezlashfirish (turli xil
manbalardan foydalanish va ularni bitta loyihada aralashtirish): Ma'noga
e'tibor qiling;
1593.
Rote-learning (routJyorning) - yodlab olish (shunchaki qayta-qayta
. o'qib, yodlab olish): Routemi yoqib olib, to'lqinla6i yodlab olmoqdasiz;
1594.
Supplement (saplment) - qo'shimcha qo'shish, to'ldirish: Sopol mentlar
o' dariga qo'shimchalar qo' shishmoqda;
1595.
To assimilate knowledge (tu essimileyt noutij) - bilimni assimilyatsiya
qilish (to'liq tushunish va ichini shimib olish): Ma'noga e'tibor bering;
i596.
Guided iearning (gayied iyorning)
Gidlar o' qituvchi nazoratida
til
-
o'qituvchi namratitia o'rganish:
o'rganishmoqda;
1597.
Data-gathering (deyta-gese.ing) - ma'lumot to'plash: Sizga ma'lum bir
d*ada kerali malumotlami to'plashni buyurishdi, siz esa hammayoqga gaz sepib,
yoqib yubordingiz;
1598.
Distance learning (distens lyorning)
orqali): Ma'noga e'tibor qiling;
f599.
-
-
masofaviy ta'lim (onlayn, internet
Sell'-study (sell'-stadi) individual o-rgani$h (o'qituvchisiz o'rganish):
Studiyada selfigatushib, individual tazdafamlum
o'rganyapsiz;
f600. To discriminate
between sour.rces (tu diskrimineyt bituin sorses) m'.rnbalarni o'rtasid-r tliskriminatsi,va qilmoq (qa,vsi vaxshi va ishonehli ekanini
aj ratib olmoq): Ma noga e' tibor qiling;
1601.
To sift information (tu sift infomeyshn) - ma'lumotni elakdan o'tkazmoq
(ya'ni befoyda va keraksiz ma'lumotlarni chiqarib tashlamoq): Shift tugmasini
bostiingiz va biroha ma'i urnoiiar eiakdan o'ta bosiriatii;
1602. To marshal facts (tu mashl fekts) - faktlarni tartibga
keltirmoq:
Manhallr faktlami tartibga keltirishmoqda;
l6lf3.
An integral part ofsyllabus(en integral pat ofsilebes)-o'quvdasturining
muhim qismi: Integral yechib o'tiribsiz, so'ng,sizga o'qw dasturining muhim
qismini berishdi;
1604. To work/studv under supervision (tu uork/stadi ande supevi.in) ishonchli odam qo'l ostida o'qish/ishlash: Mdnoga e'tibor qiling;
1605.
Foster parents (foste peyrnts)
- bola asrab olgan ota-onalar: Ota-onalar
pasta yeyish uchun, bola asrab olishmoqda;
1606.
Guardians (gadiens)
- vasifar:
Guardimlar so'ziga o'xshating;
1
1607,
Role models (roul moudels)
insonlar): O' xshash so' zlar;
-
rol modellar (namuna bo'la oladigan
1608. Ground rules (graund
ruls) - amal qilish kerak bo'lgan buyurilgan
qoidalar: Yerda rullar uchib yotibdi, siz bo'lsa buyurilgan qoidalarga amal
qilishingiz kerak;
16(D.
conventions (konvenshns)
-
an'analar: Konvensiyalar so'ziga o'xshating;
i6i0.
cories of conduct (kouds of kondakt) iurli xil vadyatlarda insonlar
xohishi bo'yicha qabul qiladigan qoidalar: Konduktorlar kodlar ishlab chiqishdi,
endi siz xohlang-xohlamang qoidalrga amal qilishingLga to'g'ri keladi;
1611.
-
Bullying (bulling)
baland odam sizni
1612. Truancy
-
bezorilik qilmoq: siz bezorilik qildingiz, shu palt bo'yr
ko'trib otib yubordi;
(truensi)
-
darslarni sbabsiz qoldirish: Troyada darslarni
sababsiz qoldirganlami dorga osishgan;
1613.
Delinquency (delinkuensi).- huquqbuzarlik (Deli queen
Delida qirolicha huquqbuzarlik qildi;
1614.
- qirolicha)
Abduction (ebdakshn) o'g'irlash, o'g'irlik (Ob-havo o'rdak) Ob-havo
xaharlarini o' ouvchi o'rdakni o' g irl ah ketishdi;
-
1615.
Feerpressure (piye preshshe)-guruh bosimi: Piyolangizdada:s o'tyapsiz,
guruh bosimi esa sizga tasir qilmoqd4
i5i5.
Duai-income (d1uei-inkam) - oia ham ona ham ishiaydigan oiiaiar: Oraonalar bolalariga eng kam kim qarashini aniqlash uchun duelga chiqishdi;
1617.
-
Breadwinner (breduinne) - oilada eng ko'p pul topadigan inson: (Bread
norg winner - g olib) Nonni yutib olgan inson;
1618. Child-minding (chayld-maynding) - ota-ona bandligida
g'amxo'rlik qilish: (Child - bol4 mind - o'ylmroq);
i6i9.
Afiei-'schooi cbiidcare (aiie-skui chayidkeye)
qarash: Ma'noga e'tibor qiling;
1620.
Viable (vayebl)
-
-
bolaga
makiabdan so'ng boiaga
umidli, muvaffaqiyat keltiradigan: Voyaga yetgan
bolangizdan umidlwingizkattaedi, u ko'zingizga rrmidli ko'ringandi, afsus teskarisi
bo'Iib chiodi:
143
1621. Peers
(piyes)- tengdoshlar: Tengdoshlurngizni hammasini piyolalarga
qmrab qo'ygansiz;
1622.
Bonding (bonding) - aloqalarni rivojlantirish: Jeyms Bond hamma bilan
alooal arini rivojl antirmoqda;
1623.
Patterns of behavior (pettens of biheyve)
-
xulq-atvor namunalari:
Behidm patirlartayyorlashmoqd4 shu sabab bolalarxulq-atvor nmunalarini yaxshi
o'rganishmoqd4
1624. well brought-up
(uel brot-ap)
qiling;
-
yaxshi tarbiya ko'rgan: Manoga e'tibor
1625.
contamination (kontemineyshn)-ifloslanish, bulg'anish: (eonta'minoti)
Oon ta'minofidagilami harchasini opni ifloslanih ketdi;
1626.
The biosphere (de bayoslle)
1627.
Emissions (emishns)
-
-
biosfera: O'xshash so'zlar;
emissiya, nurlanish, nur taratish: o'xshash so'zlar;
162E. Pollutant particles
(polyutent patikts) - ifloslanishning mikroskopik
elementlari: Politiklar artikllar masalasida tortishishmoqd4 ular tortishgani sari
ifl oslanishning mikroskopik elementlari ko' payrb keftnoqd4
1629.
Run-off (ran-oQ - yer<lan ehiqib dar.vo va ko'llarga quyiluvchi srrv:
Ra'no ismli qiz oqimga o'zini tashladi;
1630.
The water cycle (de uote saykl) - suv sikli (suvning bulutdan yomg'ir va
dengi4a siljishining tabiiy jarayoni): Suv sikli so'ziga o'xshAing;
1631.
Aquil'ers (akuil'es) - yer osti tabiiy suv omborlari: Akvariumlardaendi yer
osti tabiiy zuv omborlari saqlanadigan bo'ldi;
1632.
tr'iltration (filtreyshn)
1633.
water table (uote teybl)
- filtrlash (filtrlash jarayoni):
-
O'xshash so'zlar;
yer ostidagi suv qafldmi: suvdan yasalgan stol
ustida yer ostidagi suv qaflamining sur ati chtz:dgwr
1634.
Tainted (teyntid)
-
ifloslangan: Siz ifloslangan maydonda do'sflaringz
hil an ten nis o' l.namoqdasiz:
744
f635.
Soil erosion (soil eroshn) - shamol va yomg'ir harakatida tuproqning
yo'qolishi: Soyda erotik voqealar ro'y bermoqd4 shu sabab shanol va yomg.ii
hmakatida tuproq yo' qolib bormoqda;
1636.
Logging (logging) - daraxtlarni ishlab-chiqarish maqsadida kesish:
odenni o'gli Loki daraxtlarni ishlab-chiqarish maqsadida kesish siyosatini olib
bormoqdq
1637. Dumping (damping) -
ifloslanish: Katta suv dambasi portlab ketishi
naiijasida hnmmayoq iiiosimib kcitii,
1638.
waste (uest)
tashlash ta'qiqlandi;
-
axlat, qoldiqlar: westminster universiteti hudrdida adat
1639. Landlills(lendlills)-axlatlaryergako'miladiganmaxsushududlar: yer
)uzida fillar ko'payb ketdi, bunga sabab adAlm yerga ko'miladigan
maxsus
hududl aming kamal.tirilishidir;
1640.
Waste proeessing (uest prosessing) - axlatlarni ishlatsa bo'ladigan
holatga keltirish orqali qisqartirish: Ma'noga e'tibor qiling;
1641.
Poaching (pouching) - jonivorlarni noqonuniy ravishda ovlash va
o'ldirish: Bochkaladajonivorlarni noqonrniy ravishda ovlash va o'ldirish bekor
qiiin<ii;
1642. Ilabitat loss (hebitet loss) -
yashash
chekuvchi yashash joyini yo' qotmoqda;
joyini yo'qotish: Har bitda
nos
1643.
!'ood chain (tud cheyn) -jonivorlarning boshqajonivorlar va o'simliklar
bilan oziqlanishining tabiiytizimi: Ovqdri yaxshi chaynanay yutganingiz uchm,
tabiiy tizim buzildi;
1644.
Dwindling numbers (duindling nambes)
nomeri asta-sekin pasayib bormoqda;
1645.
Extinction (ekstinkshn)
uchwr ikstinktga ayl andi;
-
1646.
Drought (drot)
1647.
Irrigation (irrigeyshn)
1648.
Catastronhe (ketestrouf)
-
pasayish miqdori: Do'ndiraklar
yo'q bo'lib ketish: Yo'q bo'lib ketishjonivorlar
- suvsizlik
Sliroflar hozirda suvsizlikdan qiynalishmoqd4
- irrigasiya: O'xshash so'dar;
-
katastrofa: O'xshash so'zJar,
1649.
Exacerbated (igzesebeyt)
kuchayib ketgan, jahli chiqqan: (Giza balt)
Giza piramidalarini jabl bilm suiatga olyapsiz, piramidalarni esa jatrli chiqib
ketmoqd4
-
1650.
Rituals (rituels)
1651.
Parades (pereyds)
- rituallar (an'analhr):
-
O'xshash so'zlar;
paradlar: O'xshash so'zlar;
1652.
To transmit (tu trensmit) - o'tkaznoq: (Translyasiyameat - go'sht) Go'sht
haqida ko'natuv iransiyasiya qiiinmoqcia, siz esa uni o'tkazib l,ubordingiz;
1653.
Social memes (soushl mems) - ijtimoiy odatlar: (Memlar - stikerlar) Turli
xil ijtimoiy odatlami stiker qilib chiqarishmoqd4
f654.
Public duty (pablik dyuti) - jamoat majburiyat (mas'uliyati): (Publika
dyuti-ft) Dyuti-fridan butun publika mqjburm narsa sotib olmoqdq
1655.
-
Self-sacrifice (self-sekrifays)
o'zini qurbon qilish: (Selfi, sekret) Siz
selfida tushsan rasmlaringizni secret sac.lash uchun. o'zinsimi qurhon qildingiz;
f656.
Cultural traditions (kalcherl tredishns)
so'zlar:
i657.
ivlyrhoiogy, myrh (misoioji, mis)
1658.
.To evoke (tu ivouk)
-
-
- madaniy an'analar: O'xshash
miioiogiya, aisona; O'xshash so'ziar;
emosiyalar va xofiralarning qayta jonlanishi:
(Uvoq) Siz non uvoqlarini yerga sochib tashlaganingizda birdan eski xotiralaringiz
jonlanib ketdi;
f659.
Medieval (mediivl)
medasiga tegib ketdi;
'laai
rluirt.
-
o'rta asr: (Meda) O'rta asr kiyimlai
rr^-^*^h:^^
\/Er ttlrruurEt {-^-iE^-!4\
^^-4E^E:.'-r-r
(!!rlUrt ||rJ, - ltrErr-rt
trrV4rar,t ;4..^
liauaiiai.--.
1661. Cultural
norms (kalcherl norms)
hammani
n..'^L^^L
^^.-t-.
\i ..isi_a(isu S\i
i.i'<ii )
- rnadaniy normalar, standartlar:
Ma' noga e' tibor bering;
1662.
l'he labric of society (de lbbrik of sosayti) - jamiyatni birlashtiruvchi va
qo' llab-quwatlovchi yo' | : Jamiyat fabrikasi so' zi ga o' xshaydi;
1663.
To conserve (tu konsyorv)
-
saqlash, saqlanish: (Qon sexi) Qon sexida
qonli-qonli qo' zichoqlarni saqlashmoqdq
t46
1664.
'l'o hand something down (tu hend samsing daun)
-
meros qoldirmoq:
(Qo'ldan tushurish) Qo'lingizdan tushgan narsani odamlm meros sifAida qabul
qilishmoqd4
1665.
Heritage (heriteyj) - meros: (Xarita) Sizga bobongizdanxazinalar xritasi
meros qolgan, xursand bo'ling;
1666.
Legends (lejends)- afsonalar: Legendaso'zigao'xshash;
i667.
I'oikiure (ioiiriour)
1668.
rnheritance (inheritens)
- foikior: O'xshash so'dar,
qoldirishdi;
1669.
f ine art (thyn art)
-
-
meros: (Hirot) Hirot shalrida sizga meros
qiziqarli san'at: Ma'noga e'tibor qiling;
1670.
Handicrafts (hendikrafts) - qo'l mehnati: (Hand- qo'1, kran) eo'l mehnati
orqali kdta-katta kranla yasalmoqd4
1671.
Opera (oupera)
-
opera: O'xshash so'zlm;
1672.
Shanties and dirges (shentis end dirjes) - milliy qo'shiqlar: ,,Orn, shanti,
om" filmida dijeylar milliy qo'shiqlami kuylashmoqda;
1673.
Linguistic (linguistik)
1674.
Media (media)
t615.
To sfem from (tu stem from)
-
- lingvistik
O'xshash so'dar;
media (kommunikasiya uslubi): O'xshash so'dar;
*
nimadandir kelgnn (paydo bo'lgan):
(stima) Sizda o' z-o' zidan istima paydo bo'ldi;
1676.
-
Sedentary lifestyle (sidenteri layfstayl) harakatsiz hayot obrazi (faqat
o'tirib ishlash hayot obrazi): Sidyachiy obrazjiznt so'ziga o'xshab ketadi;
1677.
-
Obesity (oubesiti) to'lishish: (Oq bez) Siz oq bedarni ko'p yegamngrz
sabab mcha to' lishib qoldingiz;
1678. Inadequate development (inedikueyt divelopment) -
noadekvat
dvojlanish (tananing nofo'g'ri o'sishi): Ma'noga ehuqur e'libor qarafrng
1679.
Strain (streyn)
qattiq zo'riqdingiz;
i680.
-
jismoniy yoki aqliy stress (zo'riqish): Trenirovkadasrz
Symptoms (simpims)
-
simptomiar; O'xshash so'ziar;
L47
l6El.
Impairment (impeyement)
-
zaillashish: (lmpenya) Kdta impenya
qurdingiz, u asta-sekin zaiflasha boshladi;
1682.
Poordiet(pue dayet)-zararli nutrientlarsizdieta uslubi: Ma'nogae'tibor
o,iling;
1683.
Convenience food (konveniens fud) - qulay taom (upakovkade
mikrovolnovkada tayyorlangan taom): (Konvert) Konvertda sizga qulay ravishda
taomlar olib kelinmoqda;
16E4. Addiction (eddikshn)
chekishga o' rganib qoldi;
-
o'rganib qolish: (Eddr) Eddi Myorti
1685. To socialize (tu soshelayz) insonla : Ma'noga e'tihor qiling,
sigaret
ijtimoiylashish (do'stlar hamda boshqa
1686.
Interpersonal skills (intepersonl skills) - muomala ko'nikmalari: Inter
futbol komandasi insonlar o'rtasidagi muomala ko'nikmdarini oshirmoqchi;
i687. To
underperform
harakatlanish: (Under
1688.
-
(tu andeperfom)
tagid4 pastroq, perform - harakAlmisQ;
Active lifestyle (ektiv layfstayl)
hayot, style - tarz);
16E9.
kurganingizdan pastroq
A regime, a programme
so'zla;
(e
- faol hayot tarzi: (Active -
reyjim,
e
prougram)
-
faol, life
-
rejim, dastur: O'xshash
l ant\
/4== J:4-!.-!4^-- --^- L^l:\
!-.-::4=.=.^==..!-^.!=l-.r-^-!r.^^!-.^r^^t^
ru7u. '!-Iu uErurrry
yuur uuuy (ru
urluKsrrny yuu rraur,- 4--^-!
raxa r ucl
Kusrfiasty aiastr
(tanadan keraksiz va zararli moddalarni chiqarib yuborish): Ma'noga e'tibor
qiling;
1691.
-
1692.
Participation (patisipeyshn)
Sponsorship (sponsoship)
qilyapsiz;
sponsorlik Siz Titanik kemasiga sponsorlik
-
qatnashish: (Pat, sipo) Paflar sipo kelib,
hamma yoqni tuzitishmoqda va musobaqaga qatnashish uchun otlanishmoqda;
1693.
Competitive (kompetitiv)
-
musobaqaviy: (Competition - musobaqa);
1694. Amelioratiug the physical
effects (emelioreyting de Iidkl effekts)
jismoniy ta'sirlarni kuchaytirish: Jismoniy ta sirlami mel bilan kuchaytirish;
14a
-
1695.
-
Remedies (remidis) muammo va holatga javoblar: Remenlanngiz har
qanday muammo vaholatlarga javob bera olmoqd4
169!.
Tnisi
An initiative (en,inishetiv)
asitiva so'z.i ga o' xshash;
-
davlat yo bizresdagi yangi dastur yo g'oya:
1697.
Raise awareness (reyz eueynes) - xushyorlikni oshirish: (Reys, avaylash)
Reyslar o'z-o'zidur portlab keunoqd4 xushyorlikni oshirib, ulami avaylash lozim;
i698.
Heaiih warnings (hals uornings)
-
e'tibor qiling;
l6W.
Champions (chempions)
-
salomatlik ogohlantirishi: Ma'noga
chempionlar: Ma'noga e'tibor qiling;
170{r. figure heads (ligr
-
1701.
-
hedz) yuqoridagi insonlar: (FigurA head
Yuqori klass dagi insonlaming fi gurasi chiroyli, boshi esa katta bo' ladi ;
- bosh)
Dependency (dipendensi)
bog'liqtik, bog'lanish: (Dividend) Siz faqat
dividentl ardan foyda olganinaiz sahah, ularga tng'larih qolgansiz;
1702.
Pursuits (porsyuits) - insonlar zavq bilan bajaruvchi hobbilar yoki sport:
(Porshe) Ponhe artomobillmida su zavq bilan twli xil hobbilaringiz bilan
shug ullanib ketmoqdasizl
l7W.
Challenge (chellenj)
chaqiruv tashlamoqd4
-
chaqiruv: (Chala) Chala tug'rigan insonlar sizga
1704.
Economic or political instability (ikonomik ou politikl instebiliti)
iqtisrdiy yoki siyosiy barqarorsidik: Manoga e'tibor qiling;
1705.
Social unrest (soushl anrest)
kuchayib borrroqd4
i7ffi.
An issue (en ishyu)
-
ijtimoiy notinchlik Ijtimoiy
-
arestlar
- yechiiishi kerak'oo'igan masaia (savoiiar): ishani
serialida barcha yechilishi kerak bo'lgan masalalar yechilrnoqda;
1707.
-
Pressing matters (pressing metters) shoshilinch, muhim masalalar:
Press bilan shoshilinch shuFullanyapsiz, muhim masalalami esa bir metrga surib
qo'ygansiz;
1708.
Joblessness (ioblesnes)
- ishsidik
Jobir ishsiz qoldi;
i7i9.
Economic piospects (ikoromik prospekis) - iqiisodiy istiqboi (keiajak):
Prospektlarda iqtisodiy iqboli ko'ringan insonlrni ko' rmayapsiz;
r49
1710.
_ social mobility (sousht mobiliti) - ijtimoiy mobilizasiya (xalqning oylik,
yashash uslubini qabul qilgan holdagi rivojlanishga qodirligi): Ijtimoiy aelefon;
17ll.
The private sector (de prapt sekto)
vakillari xususiy sektorlarni ochishmoqd4
1712.
- xususiy sektorlar: pravasi bor sector
Demographics (dimogrefiks)
demografrya (iamiyatdagi yosh, kelib
chiqish, miqdord agi o' zgarishl ar) : O' xshash so' zl ar;
-
i7i3.
Longeviiy (iongviii)
so'zla;
1714.
-
To migrate (tu migreyt)
vzo.l yashash: (I-oog
-
-
uzun) Deyuti o'xshzsh
migratsiya qilish, ko'chish: O'xshash so'zlar;
1715. Brain drain (breyn dreyn) -
zukko va muvallaqiyafli ishchilarning
davlatdan ko'chib chiqishi tendensiyasi: (Brain - mi1ya, train - poyezd)
Miyyangizni poyezd bosib ketdi, so'ng birdan hamma zukkolar davlatdm ko'chib
chiqib ketdi;
1716. f,xistential threats
(Existence
1117.
-
(ekzistenshl srets)
mavjudlilq threat
-
xavf-xatar);
An outbreak (en autbreyk)
mavjudlik xavl'-xatarlari:
-
boshlanish, ibtido: Futbolist o'z-o'zidan aut
ota boshladi, koptok borib, sudyani kallasiga tegdi va uning kallasi sinib ketdi:
-
171E. Civil war (sivil uor) - fuqarolar urushi:
(Sivilizasiya, war
-
urush)
Sivilizasiya rivojlangani sari fuqmolar urushi kuchayib bormoqda;
i7i9.
Liveiihood (iiviihuri)
manbd:
1720.
-
iirikchiiik manbai: (Live - yuhamoq, hood
Developed countries (develouped kantris)
Ma' noga
e'
tibor bering;
1721.
Developing countries (develouping kantris)
Ma noga e' tibor. qiling;
investme rii or- fu'iding (invrsimenf
O'xshash so'dm;
"722.
1723.
Infrastructure (infrastrakche)
O'xshash so'zlar;
150
-
-
-
rivojlangan davlatlar:
rivojlanayotgan davlatlar:
oiiii fanding)
-
irvestisiya yofti fond:
infrastruktura (hududning tizimi):
l7A.
High-capacity (hay-kepesiti) - yuqori martaba, yuqori hajm: yuqon
martabali shaxslar baland bo'yli kapalar qurib, yashashmoqda;
1725,
Public transport (pablik trenspot) -jamoat transporti: o'xshash so'zlar;
1726.
Congestion (konjesshn) - o'ta zichlik, haddan oshiq to'latik (en,
sessiya) Sessiyada odamlu o'tazich bo'lib ketdi, shu sabab hamma yoqdan qonlar
otila boshladi;
1727.
-
Conrrrbations (konabeyshns)
konurhasiya (rivojlanib, o'sib birlashib
ketgan bir qancha shaharlar guruhi): O'xshash so'zlar;
1728. Transport hubs (trenspot
habs)
-
transport gupchaklari: Transport
gupchaklari hobbitlar kelgan vaqtda portlab ketdi;
1729. l'acilities and
amenities (l'esilitis end emenitis) - qulayliklar va
yengilliklar: (Fasllar va omonatlar) Qulayliklar va yengilliklar fasl o'zgarishi
hamda omonatlaming oshishiga qaab beriladi;
1730. A bottleneck
(e botlnek)
-
kichik o'tish yo'lagi: (Bottle
bo'yin) Kichik o'tish yo'lagda butilkani bo'ynini uzib tashlashdi;
-
butilka, neck
-
1731.
Overcrowding (ouekrauding)-gavjumlik(xalqning to'lib ketishi): Maykl
Ouen gavjum insonlar ichida yuribdi;
1732. Hinterland (hintelend) - rivojlanish tulayli paydo bo'lgan
shahar
atrofidagi hudud: Gitler yerla hosil qilib, hanmayoqi o'zi boshqatdan buzib
tashlamoqda;
1733. To settle in a place (tu setl in e pleys) - joyga ko'chib o'tish: Sietl
shahridagi mashhur bir joyga ko'chib o'tmoqdasiz;
1134.
Urban sprawl (oben sproul) - shahardagi yoyilib ketish: (Obid spreylari)
Obid aka chet eldan ko'plab spreylar keltirdi vaulatez oradashahar bo'ylab yoyilib
K€tUI.
1735.
Public-private partnerships (pablik-prayvet partneships) - davlat va
tadbirkorlik tomonidan soliqni kamaytirish bo'yicha o'tkazgan loyihalari):
Ma'noga e'tibor qiling;
1736.
Civic pride (sivik prayd)
- shaharga xos faxr: (Sevikli priz) Siz suyukli
insoningizdan priz oldingiz, bu chinakam shahmga xos faxr;
L5t"
1737.
Tax incentives (teks insentivs) - soliq imtiyodari: (Taksi inson) Insonlar va
taksilar uchun alohida soliq imtiyodari joriy qilindi;
1738.
Home working (houm uorking)
-
uy ishlari: Ta{imaga e'tibor qiling;
1739. 'l'o commute (tu kommyut) - uydan ishgacha uzoq yo't yurmoq:
(Kompyuter) Uydan ishgacha kompyuterlar juda ham uzoq yo'l bosib kelishadi;
1740.
Suburbs (soborbs) - shaharga tutashgan posyolka: (Savob) Shaharga
tutashgan posyolkalada yashamoq-iuda han savobli ish;
1741.
The inner city (de inne siti) - shaharning eski markaziy qismi: (Innerichki, buni inga o'xshatib olamiz) shaharning eski markaziy qismida qush inlari bor;
i t-42. Communai car-pooiing (kommuni irar-puling)
-
bo'iishilgan shaharda
bendnni kamaytirilishi uchun insonlarni sayohat qilishlari uchun volontyor
tizimi: Manoga e'tibor qiling;
1743.
Outdated (autdeytd) - modadan chiqqan: Modadan chiqqan deyish
o' rniga, inflizlar datadan chiqqan deyishar ekan;
44.
Innovations (innoveyshns)
-
innovasiyalar:
O' xshash so'
1745. A backi;aicr (c bckuoic) -
bodqoq: (Back
- oiqa waier - suv) erqndal
17
oqqan suv, hamisha bodqoqqa aylanadi;
1746.
zla;
Rural depopulation (rurl depopuleyshn) qishloqdagi depopulyatsiya
(aholining kamayishi): (Rul depopnlydsiya) Ma'noga e'tibor qiling;
-
1747. Country dwellers (kantri duelles) -
qishloqda yashovchitar: (Qand
duelchilar) Qislrloqda yashovchilar qand uchun duelga chiqishadi;
1748.
A scarcity(e skeysiti)-noyoblik: (Ska) Simbaning amakisi skarnoyoblikda
birinchi o'rinda turadi;
1749.
Rural unemployment (rurl animployment)
so'zga qafalg;
i750.
Rural poveriy (ruri pauerti)
-
-
qishloqdagi ishsidik 1745
qishioqtiagi kambag'aichilik Rui<ia
paurenjerlar qishloqdagi kambag' alchilikning oldini olishmoqd4
1751. Material considerations (meteriel
konsidereyshns) - moddiy fikrlar:
(Material konfederasiyalar) Moddiy fikrlami yo'q qilish uchun materiallardan
konfe derasiyal
r
t
alyorl andi
;
1752.
An abundance (en ebandens) - mo'l-ko'lchilik (E bardrt) Mo'l-ko'lchrlik
vaqtida o'girlik qilganlarga hayron qolib: 'E bandit, qachon odam bo.lasan?',
deyishmoqd4
1753. Wldlife (uayldlay! - vowoyi hayot: (II.varli ha,vot) yowol
ha;rot _ bu
uyatli hayot, shunday emasmi:
1754.
i
755.
f,'orestry (faristri)
-
o'rmonchilik
Whier bodies (uoie badis)
1756.
-
(Forest
-
o'rmon);
suvii hududiar: (Water
-
suv, body - tana);
-
subsistence (sabsistens) muhtojlikda yashash: (sapchiydigan sistema)
Muhtojlikda yashovchilar sapchiydigan sistema ixtiro qilishdi;
1757.
Self'-sul'licient (sell'-sal'fishnt)
Sofiya ismli qiz selfiga tushmoqda;
- o'ziga to'qtik: (Setti, Sotiya) O'ziga to'q
1758.
Smallholders (smolhouldes) - kichik xo'jalik fermerlari: (Mol, hoda)
Kichik xojalik fermerl a'i mollami hodalar hilan hoqishmoqda;
1759.
The wider economy (de uayde ikonomi) - davlatning mitliy iqtisodiyoti:
(Wide - keng, economy - iqtisod) Kengroq iqtisodiyot;
ii6t.
To affiici (iu eiftiki) - ia'sir qiimoq: (Atrkaiik) Aftkalikiar shahringizga
ko'chib kelishdi, bu esa shahar muhitiga qattiq ta sir ko'rsatmoqda;
1761.
Animal husbandry (eniml hazbendri) - hayvonlarni boqish ko'nikmasi:
- hayvon, husband - er) Hawonlami boqishning eng zo'r ko'niknasi - bu
(Animal
ulrga
er topib berish;
1762. Crop rotation (krop
roteyshn) - hosil aylanishi (tuproqni asrash
maqsadida turli xil dalalarning ishlatilish jarayoni) (Korporasiya radiasiya)
Koiporasiy'adm radiasiy*alai chiqib iiirgani munosabaii bilan hosil aylaiishi mcha
yaxshilana boslrladi;
1763.
Remote viewing (rimout vyuing) - uzoqdagi manzlr^ (manzarani
internetdan ko'rish) (Remont tlrning) Tyuning vaqtida telefoningizni remont
qilyapsrz, shunda birdan uzoqda bi manzara paydo bo'ldr, so'ng u siz tomon
yaqinlashaboshladi, astabo'g'zingizdanushlab, sizni qiynay boshladi (davomi bor);
1764.
-
Environmental awareness (invayromental eueyness)
atrof-muhitga
ogoh bo'lishi (Integro mental Ahay nos) Integroda mental o'vinlar bl oke ochildi,
mashhur shoir Abay uni oldida nos chekib olib, atrof-muhitga ogoh bo'lib o'tiribdi;
r)5
1765.
Far-llung (lh-flang)
-
uzoqdagi: (Far - uzoq) Manoga e.tibor qilrng;
1166, Trustworthy (trastuorsi) -
ishonsa bo'ladigan: (Tratuar) Traluarda
odarnlarketmoqd4 hammasigaishonsabo'ladi, lekin aynanishonsabo'ladigani ular
ichida vo'q;
1767.
-
Paramount (peremaunt) o'ta muhim: (por4 mormtain tog') Katta
tog'da o'ta muhim uchrashuv bo'lib o'rrnoqd4 direktorlar bir-birlarini poia bilan
boqishmoqd4
176E.
Devious (divies)
olib, sizni kutmoqda;
-
- ayyor: (Divan) Bir ayyorgrna
ayol sizni drvamngizdayotib
1769.
Minutiae (maynlushri)- kichikdetallar: (Mayshuuri) Siz shuuringizbilan
ma1'nino kichik detall arini ham his qilmoodasiz, qoil qolsa arzi.vdi
,
1770.
Grievance (grivns) - shikoyat, alam: (Grir,na ukraina pul birligi)
Grivnalar yo'q bo'lib ketmoqd4 shu sabab uning ustidar shikoyatlar koip
tushmoqd4
1771.
sensitivity (senitiviti)
sotib oldingiz,
1772.
-
sezuvchanlik (Sensor Televrzor) sensor televizor
u juda ham sezuvchan ekan;
To commit an offence/a crime (tu kommit en ofens/e kraym)
- jinoyat
amalga osbirmoq (Qo'mita, ofrs, krem) Mahalla op'mitasi ofisida tr,rfli
cho'tkalaydigan krem bilan jinoyat amalga oshiritdi;
1773. Informants (infoments) informatorlar (polisiyaga ma.lumot
beruvchilar)
. A
O' xshash so' zlar;
1774.
trial (e trayl) sud jarayoni, sinov:
sudlmuvchilar ichida kafta traktor ham o'tiribdi;
-
(Traktor) Sud jmayoruda
1175.
conviction rates (konvikshn reyts)-hukm koefisienti: (KonvensiyaReys)
Hukm koefisienti konvensiva ishtirokchil arining re.rrsl ariga ulgurishla iga hogliq,
1776.
A deterrent (e deterent) - tiyib turish vositasi: (Dezodorant) Dezodorant
!u ins6nni turli xil kulfatlardan tiyib turadigan vosita (shaxsiy lug'atimdan);
i77i.
Seniencing (sentensing)
so'ziga o'xshafing;
-
hui<m chiqarish: (Sentence
1CA
- gap) Xuiias,
-
gap
117E.
lmprisonment (imprianment) - qamoqd agi jazo: (Imperiya, ment) Katta
imperiya kabi qamoqxona qurilga4 unga mentlami tiqib, ultga jazo berishmoqda;
1779. A fine (e fayn) - jarima: (Mayin) Mayrn kiyim kiygan kishilami jarimaga
tortishmoqd4
1780.
community service (kommyuniti syorvis) - obodonlashtirish xizmati
fiazolanuvchiga beriluvchi obodonlashtirish xizmati): (Kommunikasiy4 servis)
obodonlashtirish xizmatidegr insonlaga kommunikasiya handa servii bo.yicha
ma(sus ciarsiar o' tiimoqcia;
1781.
Rehabilitation (reabiliteyshn)- reabilitasiya: O'xshash so'zlar;
1782.
An offender (en offende) - jinoyatchi: (ofisiant) Jinoyatchilar ofisiartlrni
flnashmoqd4 ehtiyot bo' ling;
1783.
Tendencies (tendensis)
o'xshding
17E4.
Corruption (korapshn)
-
-
intilishlar, moyilliklar: Tendensiya so'ziga
korrupsiya: O'xshash so'zlar;
1785. Bribery (brayberi) - pora berish: (Pryanik berin)
Katta-kdta
lavozimdagilarga pora o'miga pryanik berishmoqd4
1786.
To enlbrce laws (tu inlbrs lous) - qonunlarni joriy etish: (lntmkt, sous)
Qonuqlarni joriy etgach, odarrlar infarktga uchrmhdi va ulami sous orqali
davolashdi;
1787.
ril
-
I-Jneouifnhle (anlkuitebl)
gunrhlarga nisbafan adolatsidik
frrrli
qilinishi: (Antikvar, table - stol) Antikvm stellr qimmaflashib ketgani sabab, turli
xil guruilarga nisbatan adolatsidik qilinishi adiga chiqdi;
l7EE.
Law-abiding (lou-ebayding) - qonunga bo'yinsunuvchi: (Law
Abay) Qonunga bo'yinsunuvciri abay qonunlarni inkor qila bosiriadi;
- qonun,
1789.
Transferable skills (trensferebl skills) - turli xil vaziyatlarda ishlatsa
bo'ladigan ko'nikmelar: (Transfer, skill - ko'nikma) Bizning jarnoaga bir
futbolchi transfer qilib o'tkazildi, unda hrli xil vaziyatlarda ishlatsa bo'ladigan
ko' nikrnalari to' lib yotibdi;
1790. Lateral thinking (leterl sinking) - lateral fikrlash
O'xshash so'zlar;
155
(keng fikrlash)
1791. lnvestigative (investigetiv) tadqiqiy, tadqiqot...,
tekshirish...:
(nvestisiya) Tadqiqotlarga investisiya tikish brqali, siz toiplab daromadga ega
bo'lishingiz mumkin;
1792. To transcend a situation (tu trenskend e situeyshn) -
kattalashish
(veziyatni kengaytirish, kuchaytirish): (Transport, qand, situasiya) Transportlarda
qandlarni tashib, situasiyalami kengaytirishmoqda;
1793.
A context (e kontekst)
-
kontekst, vaziryat, muhit: O.xshash so.zlar;
1794. To outweigh (tu autuey) -
oshib tushmoq, oshib ketmoq: (Autbek) Bir
tutbolist bolasiga "Autbelc' deb ism qo'ydi, bu qilgan ishi oshib tushdi, tutbolga bu
daajada mukkasidan ketish yaxshi emas;
1795. over-familiarlty
(oue-femilieriti)
-
aloqalarda bo'lishi: Ma'noga e'tibor qiling;
qonr-ro
xalq hila-n juda do'stona
1796.
Transcend a situation (trenskend e situeyshn) - kattalashish (vaziyatni
kengayti rish' kuch aytiri sh) : (Transport, qand, situasiya) Transpofi lada qandlarni
tashlb, situasiyalarni kengal.trishmoqd4
1797.
Context (kontekst)
-
kontekst, vaziyat, muhit: O xshash so'zlar;
1798.
Outweigh (autuey) - oshib tushmoq, oshib ketmoq: (Autbek) Bir tutbolist
bolasiga "Autbek' deb ism qo'ydi, bu qilgan ishi oshib tushdi, futbolga bu daajada
mukkasidan ketish yaxshi emas;
1799.
Over-lamiliarity (oue-l'emilieriti)
-
qonun xalq bilan juda do'stona
aloqalarda bo'lishi: Ma'noga e'tibor qiling;
f800.
Aberration (abreyshn) - adashib qotish: (Abu Rayhon) Kolumb adashib
bonb qolgan.loy, Abu Rayhon tseruniy bashord qilgan yer- Amerika edi;
f801.
Abhor (ebho')
-
juda yomon ko'rish: (yeb ko'r) Mango mevasini yeb
ko'rsam, rosa taxir ekan. Shundan beri uni yomon ko'raman;
1E02.
Acquiesce (akuyes) - istamay rozi bo'lish: (akasi) O'qishga kira olmagan
Anora akasining do'stidan kelgan sovchilarga istmraygina rozilik bildirdi.
1803.
Alacrity (elakriti)
shay hua&;
-
talyor (shay) turmoq: (elak) Elak unni elashga doim
1E04.
Amiable (emaybl)
-
do'stona: (amigo) italyan tilidm olingan;
1805. Appease (epiys) tinchlantirish: (apelsin)
Osmondan apelsinlm
yog'ilmoqda... Tinchlaning, bu tush xalos;
1E06.
Arcane (akeyn)
- maxliy sir: (okean) earoqchilar okear tubidan topr_tgan
xazinani hanrmadan sir tutishmoqda"
u yerdajavohiru-u ma{onlar juda ko'p;
1807. Avarice (everays) - nafs, ochko'dik: (avariya-halokat)
ochko'z
talonchilaming yuk to'la mastlnasi halokatga uchradi;
f808.
Bazen (beyar)
aniq ko' z ga tashl anadi
1E09.
- aniq, ravshan, yaqqol: (ba'zan) Ba,zm. oydagi dog'lar
;
Brusque (brask)
-
shiddatli, tezkor: (Bryus
Li) Bryrs Li
eng tezkor
sportchi sifatida dunyoga mashhur bo'lgan;
1810.
Callous (kello'vs)
-
toshbag'ir, bemehr: (gilos) Zumradning toshbag'ir
o'gay onasi hatto bog'dagi pishgan gilosdar ham bermas ekan;
1811.
Candor (kendo')
-
samimiy, ochiqkoongill (kinder) Kinder ichidan
samimiy o' yincho qlar chiqdi;
lElz.
Clandestine (klendistin) - maxliy, yashirin: (kalendar) Kalendardagi
maxsus belgilar ostida bmk seyfining marfiy kodi yashiringan;
1813.
lEl4.
Coerse (ko'yers) - majburlamoq: (kurs) Ba'zi ota-onalar farzandi
istamagan o'quv kursiga majburan olib bonshadi.
1815.
Coherent (kohiyrent) - mos, uyg'un: (kohin) Ismi jismiga mos ibodatxona
kohinlari g'ayntabiiy kuchga ega bo'lishadi;
1E16.
Complacency (komplesinsi)
- mag'rurlik, beparvolik (kompleks)
Sport
kompleksida mashhur sportchi hech kimga parvo qilrnay mashq qilardi;
1817.
Confident (konfident) - ishongan: (konfet) O'ziga ishotgan shokoladli va
karamelli kontbtlar eng shirinlik borasida o'zaro bahslashmoqd4
157
1818.
connive (koniv) - reja tuzmoq: (kon) Konchilar oltinni qazib olish uchrur
puxta rej a tuzdilm;
1819.
Cumulative (kyumuletiv)
-
to'plangan, jamlangan: (akumulyator)
Akumulyatori charchagan barcha avtomobillar to'planib ziyofat uyushtirishdi;
1E20.
Debase (dibeyz)
-
kamsitmoq, tushirmoq: (debat) Odatda
debat
ishtirokchilari raqib jamoaning fikriga qarshi chiqib, kamsitishga urinadi;
1821.
Decry (dikray)
-
ochiqchasiga tanqid qilish: (dekan) Dekan talabalarni
yig'ib majlis o'tkazdi va hammaning kamchiligini ochiqchasiga tanqid qildi;
1822. Deferential (defrenshl) - xurmatli, muhtaram: (delfin)
Xurmatli
tomoshabinlar! Endi navbatni delfinlar raqsig abera niz, marxamat...
I)emure (demyue) - 1'uvosh, mo'min, kamtar: (iim yur) Jim yuradigan,
kangap odamlarni yrvosh deyishadi;
1823.
l8A.
-
Deride (dirayd) mazax qilish, ustidan kulish: (prayd-ichimlik) Kafeda
Coca cola buyurtirganlm prayd ichrb o'tuganlaning ustidar kulib mazax qrldi;
Despot (despt) - hukmron, mlim, mustabid: (isbot) Zolim shoxlar
hukmronligi dawida oddiy xalq ko'p jabr ko'rganligi tarixiy manbaluda o'z
1825.
isbotrni topgan.;
1826.
Diligent (dilijn)
-
tirishqoq, serg'ayrat (dilijon) '. Dilijon-dildon' deya
kuylagan Doston Dadajonov mukofot olish uchun tirishqoqlik bilan astoydil harakat
qrlmoqd4
1827.
Elated (ileyted)
-
shod, quvnoq, xursand: (elat) Yurtimizdaturli elat va
i.ri^^nof dili.L-,{;.
rr,i!!nf rro!-'il!on n'.znrn inn,.'liLA. cl.^.1.-'-a- u rrliYvixaia.
\iu i-iiou.
Eloquent (ilokvent) - orator, notiq, gapga usta: ( ellik ming) Mashxur
notiq-suhandon Abzal Rafiqov yangi chiqqan ellik mingtalik pulni shunday
tarifladiki, uning oldida yerro- dollar bir chaqaga aylandi;
1828.
1829.
-
Embezde (imbed)
o'dashtirib olmoq, sarllamoq: ( bomr) Birovning
mulkini noqonuniy o'zlashtirib olgan sohta boyning bozorda pulni ayamay
sarflashini ko'ring...
Dmpathy (impesi) - rahm, shalQat, hamdardlik: (embassy-elchixona)
Elchixona vazifalaridan biri: xorijdagi yurtdoshlarga hamdardlik bilan yordam
lE3{r.
berishdir:
fE3l.
Lnmity (enmiti)
-
dushmanlil6 adovat: (enemy
- dushman) Bu so'zni
bilasiz;
1832.
- o'qimishli, bilimdon:
Erudite (eradayt)
(erudit) Erudit
gazetasidagi
boshqotirmalar shunaqa qiyinki, uni t-aqat bilimdonlr topa oladi;
1833.
Extrude (ektrud)
-
chiqarib yubormoq: (ekskovator, rul) Tasawur
qiling, ekskovdor bilan barcha mashinalardagi rullani chiqaib yuborishmoqd4
1E34. l'abricate (tabrikeyt) - to'qimoq, uydirmoq,
soxta narse qilmoq:
(fabrika) Xitoy fabrikalaida faqat soxta narsalar ishlab chiqariladi
1835.
-
tr'labbergasted (flabgestd)
hayratlangan (tr'lesh, gaz) Flesh suvini
ichgamngzdan so'ng, birdm ociamlar hay'ratlana boshlmhdr va kutilmaganda gaz
ffubalari yorilib, hamma yoqqa hid tarqay boshladi;
1836.
tr'orsake (fo'seyk) - tark etmoq, voz kechmoq: (fors) Fors shaxzodasi
twmatgauchrab, saroym ta* etgach ko'p smguzashflami boshdan kechirdi;
1837. Fractious (frakshes) -
g'ashga tegadigan,
jaxlni
qo'zg'atadigan:
(fransuz) Negadir fransuz tilini yoqtirmayman. Ayniqs4 "R" ni "G"' deb talaffirz
qilinishi g'ashimgategadr;
1838.
Furtive (fo'tiv)
1839.
Gluttony (glatni)
- sirli, yashirincha,
ayyor, o'g'irlangan: (fourty-4O)
Tasawur qiling, "Ali Bobo va 40 qaroqchi" filmidagi xazina yashiringa\ g'orga
borib qoldingiz, aolmo, sirli so'z--ni esloknayapsrz.. .
-
ochko'2, nafsi yomon, yeb to'ymas: (gladiator)
Maydonda jasur gladiator ochofat dev bilan jang qilmoqda...
(gretishes) - sababsiz beg'araz, tekin: (gracio-raxmat)
Adashib qolgan bir ispan sayyohini tekinga marlailiga olib bordingiz. U esa sizga
beg'uaz yordamingiz uchun "gracio, gracio" deb minatdorchilik bildirdi;
1E40. Gratitoius
1841. Haughfy (ho,ti) - dimog'dor,
kekkaygan, manman: (ho'tik) Bir
maqtanchoq ho'tikcha chopqirlikda ot bilar bahslashibdi.
..
(davomi bor. . . )
rc42.
Hypocrisy (haypokrisi) - ikiyuzlamachitit{, riyokorlik (gippokrat)
shitbkorlaming riyokorlik qilishga haqqi yo'q, Axir ular gippokrat qasamini
ichishgan;
1843. Impeccable (impikeybt) - na'munali, a'lo: (importniy
Televrzoringizm imporbriy kabelga ulasangiz, barcha kanallarni
ko'rsatadi; (reklamal ?...)
1844.
Impertinent (impatinen)
-
rmperatorlarimng aksmiyatr qanday?
j avoblar to'g'ri;
a,lo
kabel)
drr:aiada
qo'pol, surbet, beor: (imperator) Xitoy
a)surbet va qo'pol b)cho'qqisoqol c)barcha
1845.
Implacable (implekebl) - darg,azab, shafqatsi4 zolim: (plakat) Zolim
qirol Artur rassornning bmcha plakatlmm yoqib yubordi;
1846.
Impudent (impudn)
1E47.
Incisive (insaysiv)
-
-
,impertinent' ga sinonim;
aniq, lo'nda,keskin: (insof sari) Noinsoflik bllan
qimmat sotayotgan sotuvchiga haridor insofsari barakada arzonlashtir sal demoqda)
1848.
Indolent (indolen)
-
dangasa, yalqov: (eng dono) Siqilmang, dangasalik
hmrmamizda bor. Hattoeng dono donishmandlar ham ba,zan yalqovlik qilishgan;
1849.
Inept (inep) - no,noq, uquvsiz, nomunosib: (Inobat) eon bosimini ham
o'lchashni bilmaydigan Inobat singari no'noq hamshiralar oq xalat kiyishga
noloyiqdirlar.
1850.
rnfamy (infemi) - yomonotliq, yuzi qora: (family-oila) Jinoyatchilarning
nafaqat o'zi yomonotliq bo'ladi, balki, oilasining ham sha'niga dog' tushadr;
lEsl.
lnhibit (inhibt) - taqiqlamoq, ma'n etmoq: (xo'bit) ,.Uzuklar hukmdonfilmidagi pakana xo'bitl arga j angda qatrrashish taqiqlandi;
1852. Innate (inneyt) - tabiiy, mahalliy, shu yerlik:
Amerikamng asl mahalliy aholisi hindular bo'lgan. Bu - takt;
(indeys-hindular)
1E53. lnsular (insyula)
-
ajrargan, orolga oid, kaltalaxm: (hindular)
Yewopaliklar bunday hindularnisivilizatsiyadan ortda qolgarg kaltafaxm
deb
mazax qilishgan;
1854. Intrepid (intrepitr) -
qo'rqmas, jasur, mard: (internet) facebook o'zim
jasur, mard hisoblayman degan odamlar internetini blokladi.
f
855.
Jubilant (iubilant)
- shod-xurram,
quvnoq: (yubiley) Tasavwr qiling, otaonangrzrung 100 yillik yubrleyr, ular esa tetik va bardanU shod-xurram dawaning
to'rida o'tirishibdi;
f856.
Knell (nel) - dafn/nimaningdir yakuniga yetishi munosabati bilan
marosimidagi qo'ng'iroq sadosi: (Nil) Nll daryosi qurib ketganidan so'ng
qo'ng' iroqlar chalinib hayrlashuv marosimi bo'lib o'tdi;
1857.
Lithe (lays)
1858.
Lurid (larid)
egiluvchan, mayin: (qalaysiz) qattiq mettalardan biri bo'lgan
qalaysiz kundalik metal jihozlrimrz egiluvchan va yaroqsiz bo'lib qolmdi;
-
vahimali, daxshatli: (Larry) Lari ismli shahzoda daxshatli
qonxo'r maxluqni yengib, sohibjamol malikani qutqaribdi;
-
1E59.
Maverick (mevrik) - erkin, mustaqil: ( Merlin) Merlin malikaMepm yo'q
qilgacb, jodugarlik bilan mustaqil shug'ullandi;
1860.
Maxim (meksim)
- hikmatli so'2, ibora: (Maksim) Maksim Go'rkiyning
asarlanda ko"plab hikmatli so'z va iboralar keltinlgan;
Meticulous (metiklulus) - ehtiyotkor, sinchkov: ( metro) Metroda
lurganingizda ushbu so'zlami ko'p eshitgansiz: 'Ehtiyot bo'ling eshiklm yopiladi,
1861.
keyrngi bekat....";
Modicum (modikam) - oz miqdor, kichik qism: (modda) Quwatsizligim
sababli shifokor tekhiruvidan o'tgan edim, kalsiy va boshqa moddalar miqdori
kamayrb ketganligrni aytib bu qancha don yozib berdr;
1862.
1863.
Morouse (moro's)
-
xafa, g'amgin, noxush: (moro bo'sin) Tasawrrr
qiling:universitetga so'nggi rusumdagi yangi mashinaminib bordingiz, ammo, hech
kim e'tibor qilmadr, hattoki, moro bo'sin ham demadi. Bundanluda xatasiz;
IOI
1E64. Myriad (miried) -
behisob, son-sanoqsiz: (milliard) Behisob boylMar
egasi Bill Geyts dunyoning yetakchi milliarderi hisoblanadi;
1865.
Nadir (nedr)
nasalu bor;
1866.
- nodir, kamyob: (Nodir) Nodir ismli do'stingizda kanyob
shaftli, arzimas, atoqli: (nom) yurtimizring ko,p
-
Nominal (naminl)
joylarigaatoqli yozuvchi va shoir A.Navoiy nomi berilgan;
1E67.
Nuance (nyuvens)
kichik larq: (yuventus) Endr navbaf sport xabarlaiga:
Angliya chempionatida qu,g'.o baxslar bo'lib o'trnoqda. Kuni kecha yuventus
jamoasi kichik farq bilan Arsenal ustidar g'alaba qozondi (4:3);
-
It6E.
oblivious (ablivus) - xotirasi past: (obelilis) sirli damlama to'la qozonga
tushib ketgan Obelil<s o'ta kuchli anmo xotirasi past bo'lib qoldi;
1869.
-
Obsequious (obsekuis)
bo'ysinuvchan, itoatkor: (Asteriks) par<lavon
Obelks laqat do'sti Asteriksmng ko'rsatmalmiga bo'ysunar, aytganim bajara edi;
1870.
Obtuse (abtyus)
-
esi past,anqov: (avtobus) Fuaz qiling
avtobusda
ketyapsiz: dimligidan nafas olishning odamko'pligidan oyoq bosishning iloji yo,q.
Bir payt yoningizdar o'tgan mashina oynasidan boshini chiqarib olgan bir tentak
baqirib, qo'l silkitib ketrnoqd4
1871.
Panacea (panasia) - davo, chora: (penisilin) Hozirda penisilin dorisi ham
ko'plab juda oddry kassalliklarga ham davo bo'lmay qolgan;
1872.
Parody (perozdi)
-
taqlid, parodiya: o,xshash so'dar;
1E73.
Penchant (pansha:n / penchant) - xohish-ishtiyoq, moyitlik (pechen,ye)
Stolda o'tirgan bir bolakay onasiga harhasha qilmoqda: "ovqat kerakmas, pechen'ye
YeYishni xohl.ayman..
.'?
1474.
Perusal (pru:zl) - takrorlash, tekshirish: (protez uzilrli) bir oyog'r yasama
qaoqchining protezi uzildi lekin u sezmadi ham.
1875. Plethora (plesora) -
serobgarchilik, mo'ldaladagr mo'l-ko'l hosilm plesos kabi yrg'ib oimoqda;
loz
ko'l:
(pilesos) Kombayn
1E76. Predilection (pridilekshn) -
xohish-ishtiyoq, moyillik; (prezident)
Ko'pchilik bolalardan "kim bo'lishni xohlaysan" deb so'rasangiz, 'prezident
bo'lmoqchiman" deb javob berishadi;
1E77. Quaint (kueynt) - eski uslubdagi, yoqimli, antikvar: (kvant)
astrofzikadagi kvant teoramalari eski uslubda bo'lsa ham unda ishlash mcha sodda
va yoqimli;
fE7E. Rash (resh) - o'ylamay qilingan, tavakkal: (Rashk)
Rashid o'ta
rashkchiligidan o'ylamay gapirib, rafiqasini ko'p xafa qiladi;
1879.
Refurbish (refo'bish)
o'xshash so'zlm;
-
qayta tiklamoq, yaxshilamoq (reformatsiya)
-
1880.
Repudiate (repyudayt) - rad etmoq: (repetitor) Til o'rganish uchun zo'r
repetitorga borgan ediniz, "guruh to'lgan-joy yo'q keyimoq xabar olingl' deb sizni
rad etdi;
1881. Rife
(rayf)
-
to'la, serob: (life) Hayot sir-u sinoat, baxt-omad, g'am-
tashvislq quvonch-u shodliklarga to'Ia...
fEE2.
Salient (seliyen)
-
ko'rganmisiz? U suv
animatsion film;
;
mashxur, atoqli: (Sally) "Samson va Sally'' multlilmini
osti jonivorlarining sarguzashtlari haqrdagr mashxur
lEE3.
Serendipity (serndipiti) - omad: (Selin Dion) 'Titanik" lilmiga kuylangan
qo'shiq Selin Diongaulkan omad keltirdi. Bu qo'shiqni tingfamagan odam bo'lmasa
kerak:
1884. Staid (steyd) -
bosiq, vazmin, ijobiy: (Said) Said bosiq, vazmin bolaHamma bilan tjobiy muomalada bo'ladi. Sinftloshlari hazillashib uni "Mo'min,
Qobil" deb atashadi;
lEE5.
Superlluous (supafluas) - keraksiz, ortiqcha: (supa
yrsa ham ortiqcha vaznini ko'tara olmay sinib ketdi;
1886.
lil
asta) supa
lil
asta
Sycophant (sikofant) - hushomadgo'y, laganbardor: (saksofon)
Hushomadgo'y ledim har kuei boshlig'i ishga kinb kelishi bilan saksoibn chalib
kutib olar ekan;
163
lEE7.
Taciturn (tasito'n) - kamgap, indamas: (uchtasi to'ni) O'rtoqlrim bilan
urushib qolganimizdan keyin hamma yarashib oldi faqat kam gaplmidan uchtasi
to'nini ters kiyib yarashgisi kelmadi;
rEEE. Truculent (tryuklen)
-
urushqoq, janjarkash: (turk) Ko'pchrlik twk
ayollari urushqoq, janjalkash bo'ladi deyishsa ishonmas edim.O'zim ko,rgach,
ishonch xosil qildim;
18E9.
Umbrage (ambreyj) - ranjr alam, haqorat: (umbrella) yomg'irli
kunlaming birida og'ir yuk ko'targan eaalenning yonidan soyabon tutib olgan qrz
o'tib ketdi. Yordamlasfulagani uchun raqjigan onaxon almidan rmi qarg'ab
haqoratladi;
1E90.
-
Venerable (venrebl) hurmatli, muhtaram: (venera) Venera sayyorasida
ulkan bazm uyushtirildi. Unga Yerdagi xurmatga s.vovor barcha olirnlar taklif
qilindi;
f891. Vex
(veks)
-
ranjitmoq, xala qilmoq: (Reks) Reks laqabli kuchukni
xoJayini xafa qilganidar uydan ketib qoldi;
1892.
Vociferous
( voysfero'us ) -
baland ovo4 shovqinli: (voice,Feruz)
jim
Kutubxonada hamma
dars tayyorlab o'tirgandi, kimdrr eshitcri ochib, "Feruz"
deb baqirdi. Kutubxonachi esa "bu yerda shovqin qilish mumkinmas" deb, uni
chiqarib yubordi;
1893.
-
$uyuq, yengiltak (lbntan) Faraz qiling xiyobonda
sherigingiz bilan sayr qilib yuribsiz: fontan atrofida esa bir nechta yengiltak yoshlar
qiy chuv qilib, bir-biriga suv sepishmoqd4
Wanton (vontn)
1894.
T,enith (znnith) eng baland nuqta, cho'qgiz (Z.enit) Zemt tutbol jamoasi
shoxsupming eng yuqori o'mini egallash uchun astoydil harakat qilmoqda.
1E95.
Abbreviation (ebriveyshn) - qisqartirish, qisqartma: (elirda yoshlandi)
Jumalistto'g'ridm-to'g'ri efir paytidauningish soatlui qisqrtirilishini eshitib efirda
yoshl angan ko' Aarrni artrno qda,
164
1896.
-
Abeyance (ebiyens) bedaraklik, noaniqrik: (Biyonsa) Shou bizresda
ko' rinmay qol gan qo' shi qchi Biyons a qayerdaligi a6x1a'lrmt i gi cha qolmoqd4
18n.
Abide (ebayd) - sodiq qolmoq, chidamoq: (mega bayt) Intemetdan qancha
ko'p fbydalansam hsm Beeline menga sodiq qolib chidarnoqda;
1t98.
Abnormal (ebno'ml) - g'ayritabiiy, noodatiy: (normal) Kohinlar normal
insonlardan farqli ravishda qandaydir g'ayritabiiy seMi kuchga ega bo'lishadi;
1E99.
Aboard (ebo'rd)
-
f900.
Abridge (ebrij)
-
poyezd, samolyot bo'rdi: o'xshash so'zlm;
qisqartirmoq,chegaralamoq: (bridge-ko,prik) Ikki
dmyoni birlashtiruvchi yangi qurilgan ko'prik aylanma yo'ldagi masofmi archa
gisqutirdi;
1901. Abrupt
(ebrapt)
-
to'satdan, kutilmaganda: (Ibrat) Ibrat dars tayyorlab
o'tirgan edi, to'satdan do'sti kelib qoldi;
1902. Absent (absnt) -
kelmagan, yo'q: (albun) Garri Pofter atbun o'qib
sinftonaga kirish eshigini yo'q qilib qo'ydi;
1903.
Academy (ekedimi)
-
akademiya: o'xshash so'zlar;
1904. Accelerate (esilereyt) - tedashtirmoq, kuchaytirmoq: (eskalator)
Eskalatorda yuqoriga chiqayotgandi ngiz, bidan tezlashib ketgani dan havotirdasiz;
1905.
-
Access (ekses)
kirish: (aksiz) Kompanya aksiz markalarini sotmagani
uchun bosqrnchilar brnoga kirish eshigrni yopib tashladr;
1906.
l9W.
Accessory (ekseso'ri)
-
qo'shimcha buyum, aksessuar: o'xshash so'dar;
Accomodation (ekomodeyshn) boshpana, turar joy: (Akamda ishim)
Akamda zarur ishim bor edi, zudlik bilan yashash joyiga bordim;
-
1908.
Accompany (ekompeni) - hamroh bo'lmoq: (kompaniya) Do'stim menga
kompamyagacha hamrotrlik qrldr, brrga suhbdiashtb ketdtk;
l-of,
1909.
Accomplishment (ekomlishment) - tugaltamoq, muvlhqiyatga erishmoq:
(kompliment) Shaxsiy biznisingizda muvafaqiydga erishganingiz uchun
tanishlaringrz simi maqtashmoqda (kompliment qo'yishmoqda, qanday yaxshi!! !)
r9r0.
Accorrl (ekortl) - ixtiyoriy ravishda rozi bo'lmoq:,(akkordion) yaqiniar
davrasida ziyofatdasiz,sadan alkordion chalib berishni iltimos qilishdi. Siz esa
bajonidil rozi bo'ldingiz, chunki bu sevimli mashg'ulotingiz;
l9ll.
Accrue (ekryu)
-
to'plamoq, oshirmoq: (akr-o'lchov birligi) Bir ibrmer
ming akr yeri borligi va uni yana oshirishi haqida maqtanmoqda;
1912,
Accumulate (akumyuleyt)
-
to'plamoq, yig,moq: sinonim so,zlarl
1913.
Accuse (ekyuz) - ayblamoq, qoralamoq: (ikki yuz) lkki yuzi qip-qzrl
odamni 200 mln o'girlaganlikda ayblab tergov qilishmoqda;
1914. Acquaint (ekkuvaynt) - ma'lum qilmoq, bildirmoq: (ekvivalent)
Xitoylklar hm qanday buyumning ekvivalent-o'xshashini ishlab chiqara oladr;
1915. Actual (ekchl) -
asosiy, haqiqiy, faol, muhim: (epchil) Bugungi jadal
hayotda faqat epchil va faol muta<asislar o'z o'mini egallamoqda;
f916.
Acute (ekyut)
(buni bilasiz);
- o'tkir, ziyrak:
(akula) Akula o'ta ziyrak, tishi o'tkirjonivor
1917.
Adhesive (edesiv) - yelim, yopishqoq: (Edison) Edison kashf qilgandan
buyon teletbn insonlarmng yaqin hamrohrga aylandi, aymqsa hozrrgi ayrim
yoshlaming qo'lidm tushmaydi, yelimdek yopishib qolgan;
1918. Adjoin
(ejoyn)
-
yaqin, yondosh bo'lmoq: (ajoyib) Yaqinda yonimizga
ko'chib kelgan qo'shnimrz ajoyb insonlm ekan-sanrimiy, dilkash;
1919. Adjust
(ejasQ - tuzatmoq, tartibga keltirmoq: (egasi) Ijaraga olgan
mashinangiz buzilib qolgan edi tuzaftirib berishi uchun egasiga olib f6ldingrz;
192/0. Admiration (edmireyshn) quvonch, zayq. (admirat)
safaridaadmiral bilan yuzma-yuz ko'rishish bir dunyo zavq bag'ishladi;
Dengiz
l92l-
Admit (edmit)
- ruxsat bermoq, rozi bo'lmoq: (yedim itni) och qolgan
sayyoh do'stiga men yedim itni go'shtidm senham ol deb ruxsat berdi:
1922. Adopt (edopt) -
asrab olmoq,qaror qabul qilmoq: (adaptr) Adaptrim
yo'qolib qolgan edi, yangisini olishga qaror qilrtim;
1923.
Adore (edo')
-
qsttiq sevmoq, telba bo'lmoq: (ado) Majnun laylini qattiq
sevib, ishqida ado bo'lgan;
1924, Adorn (edo'rn)-
bezatmoq: (e dorini) Kasalxonada bolalar yangr yrl
archasini bezatishga nasa topolmay ohiri e dorini ol shu bilan bezdib chiqamiz
devishdi:
1925.
Advanced (edvansid)
bisangiz kerak-ingliz
-
ilg'or, intiluvchan, o'dashtiruvchi: bu so'zni
tili darqlalrini
eslang;
1926.
Adverse (edvers) - zararli, yomon: (versiya-variant) Tarnakining har
qanday vanarti sog'liqqa zaar;
1927.
Aerial (eriyal ) - antenna, havo to'lqini.: (ariel) Ariel kir yuvish kukuni
havo to'lqini uzilishiga olib keladi;
192E.
.{ll'ect (atl'ekt)
1929.
Afliliate (efilieyt)
- ta'sir qilmoq: (effekt)
o'xshash so'zlar;
birlashtirmoq, a'zolikka qabul qilmoq: (eyfil) Diqqat
e'lon! Yangi parfimeriya firmasi ochildi. Unga a'zolikka qabul qilinganlar Eyfil
minorasidatushlik qilish uchun 2 loshrlik chlptaga ega bo'ladi. Shoshilrng ! ! !
1930. Affirm
(efirm)
-
-
tasdiqlamoq, isbot qilmoq: (firma) Firma maxsulotlari
fransuz ekspertlari tomonidan tasdiqlangan (reklama"..)
f931.
Afford (effo'd)
- qurbi yetmoq: (fo'rd) Mersedes olishni xoxlagan edirn,
ammo Fo'rdga zo'r9'a qurbim yetdi;
1932.
Aggravate (egreveyt)
- yomonlashtirmoq, og'irlashtirmoq:
isitgich) Tokli isitgichdan ko'p tbydalansangrz lohas qilib,
yomonl ashtirishi mumkin;
ro/
(obagrevatelsog'ligingizm
1933.
Aggregate (egrigeyt) - to'plam, jamlamoq: (agrar) Agrar yerlaminglami
hisob qilinib fermerlarga bo'lib berildi;
1934.
Agony (egeni) - dard, iztirob: (ko'ylagini) ko,chada bir mast ko,ylagrni
yttib iztirob bilan baqinb yig'lanoqda,
1935.
Aid (eyd)
yordam, ko'maklashmoq: (Aid) yunon afsonalariga ko,ra Aid
barchaga yordam beruvchi ma'bud bo,lgan;
-
1936. Ailment
(eyilment) - kasallik, azob: (aliment) Ajrashgan xotin eridan
ko'proq aliment undirish uchun,,bolmr kasat"deb bahona qildi;
1937.
Aim (eym) - maqsad, niyatga erishmoq: (aybim) Mening aybim nimaedi
ohiri meni gamab maqsadingga yetdinmi deb er hotiniganola qilmoqd4
1938.
Alert (elert)
ogoh, hushyor: (Albert) uyqisirab yotgan Albert Eynshteyn
boshiga olma tushgach hushyortortib, fizik qonrmni yaratgan ekar;
-
1939.
Aliyen (eliyen)- begona, chet ellik (Ali) lntemetdatanishgan chet elhk qrzi
bilan ko'risish uchun Ali chet el safariga oflandi;
1940.
Alliance (eliyans)
1941.
Allignment (elaynment)
birlashma, ittifoq: shahrimizdagi Alliance Finance
Banlolonjiy banklarbilan ittifbq tuzdr,
DA. A[ke (elayk) -
-
-
birlashma, ittifoq: Sinonim so,zlar,
o'xshash,
bir xil: (nike like) Nrke kompanyasi
ishlab
chiqargan krosovka o'xshash surat Facebookda chop etib like ko,proq yig'gan odam
tovon puli to'lab beradigan bo'ldi,
1943. Allocate
(elokeyt)
-
taqsimtamoq, joytashtirmoq: (Aloqa) Aloqa
kompaniyalari bayram munosabati bilan abonentlarga bonuslar taqsimlarnoqda;
LgM.
Allowance (ellovens) -maosh, stipendiya, nafaqa: (avans) Oy boshi
bo'lishiga qarixnay Hayflik qilib avans berishdr, juda xursand bo'ldim;
1945. Alloy
(elloy)
-
eritma, quyma: (loy) Tasawur qiling jazirama issiq
quruvchi ustalar g'isht qolipiga loy quyishmoqd4
168
1946.
Ally (alay)
1947.
Altitude (eltityud) -baland(lik): (olti fuQ Faraz qiling uyingizdan olti fut
hamkor, sherik, tanish (oroy) oloy bozoridasherikranni chuv
tushirgan tovlamachi hibsga olindi;
-
balmdlikda vertolyot uchib yunbdi;
1948.
Ambassador (embesedo') - elchi, diplomat: (damba ustida) Hudkush
tenorchi elchini garovga olib damba ustida portlatish bilan tahdid qihnoqda;
1949.
Ambiguous (embigyo's) - shubhali, mujmal, noaniq: (Nlozambik uyi)
Mozambik oq uyi hodimlari har kecha shubhali sharpalar ko,rishayotganidan
shikoyat qilishmoqda;
f950.
Ambitious (embishous)
-
shuhratparast: (andishasiz)
insonlar mdishasizlik qilib ko'pchilikning dilini og' ritadi
Shuhratparast
;
1951.
Amendment (emendment) - to'g'rilash, tuzatish: (Amanda) Amanda
yangr loyrha hatolmiga bir qanchatuzatishlm kintdi;
1952. Ammunition
(emyunishn)
- o'q-dori: (imunitet) o'q-dori avtomat
qurolining imuniteti desak ham bo'ladi;
1953.
.Amplily (emplit'ay) - dunyoqarashni, likrlashni kengaytirmoq: (Amply
5) Amply 5 taqinchoqlmi nano texnologiya asosida isblab chiqarilgan bo'lib,
sog'liqni mustahkaml aydi va dunyoqarashni s'2galtiladi; (rekl ama...)
f954.
Ancestor (enseste)
-
ajdod, ota-bobo: (un sisterna) Clta-bobolanmrz
qadimda hirmonni un sisternada emas xumlarda saqlagan;
1955. Anchor
(enkor)
-
langar: (anhor) Anhorda suzayotgan kema k4itani
qrg'oqqa yaqinlashgach " langarlar tushrnlsin
'
deb buyurdr;
1956. Animate (enimeyt) - jonlantirmoq: {animatsion film-multfilm}
(anim atsiya) o'xshash so'zlar;
1957. Annex (enneks) - zabt etmoQ, egallamoq: (aleks) Madagaskar
multfilmidagr Aleks nomli sher butun o'rmonni zabt etishni orzu qiladi;
169
f95E.
Annoy (ennoy)
-
ranjitmoq, jig'iga tegmoq: (Anna) ,.Anna va qirol"
filmida Anna qirolni ranjitsa ham haqiqaftri aytishdan qo,rqmaydi;
1959.
Anxoius (enkshes) - notinch, tashvishli: (anavi kishi) Sumka ko'tarib
turgan anau kislu tashvishli ko'nnadi trnctrlilmikan desam, bozorda pulim
o' g'irlatib qo'ygan ekan;
1960. Anyhow (enihau) -
qanday bonlmasin: (nihau) Samarqandni aylanib
yurgan xtoyhk sayyoh "nihar, nrhau' deb yo'lm so'rashga urinmoqd4
1961.
Ape (eyp) - malmun, taqlid qilmoq: (apple) Sirkdagi maymun olmani otib
o'ynab, furli harakatlar bilan odamlarga taqlid qilishga urinmoqd4
1962.
Apologize (epolojayz) - uzr so'ramoq: (epilog) Yozuvchi epilogida xdokanchiliklar uchun uzr so'rab asarga yakun yasadi;
1963.
Appeal (epiyl)
-
murojat, da'vat qilmoq: (Apple) Apple kompaniyasi
hammari o'z texnol o giyalan dm lbydal anishga da'vat qilmoqd4
l9g.
Applicant (eplikan)
-
nomzod, ariza beruvchi: (apilkani) Qishloqluda
pechkaga yoqish uchun apilkani narxi a'zonlashishiga ovoz berishmoqda;
1965. Appoint (eppoynt) -
tayinlamoq, joy-joyrga qo'ymoq: (ayni payt)
Yoshlarga keng imkoniyaflar yaratigan.Shunday ekan hayolingizni joyiga qo'yib,
astoydil o'qib-o'rganing va baxtli kelajagingimi tayin qiling!
1966.
Appreciate (epreshieyt) - qadrlamoq: (aparat) Zamonavly aparaflar
ishimizri osonlashtiradi, qadriga yetib unumli foydalaning;
1967.
Apprentice (eprentis)
-
shogird: (apenditsit) Tajribali shifokor shogirdiga
apandttsifiri operdsiya qrhshni o'rgatmoqda...
1968. Approximately (eproksimitli) - taxminan, chamasi:
(apostrof)
"Xatolungqzga qaraganda grmatikani bilmaysiz chamasi. Apostrof belgisini
yaxshilab o'rganingi' dedi ustoz talabasiga;
1969. Aptitude (eptitlud) - qobiliyat, iste'dod: (ipni tut) Iste'dodli dorboz
yiqilayotgan shogirdiga ipni tut deb baqirdi;
L70
197|d. Arbitrator (arbitreyte) -
sudya, hakam: (abiturent) lmtihon natrlalandan
norozi bo'lgan abiturent, sudyabilan maslahatlashib apelyatsiyaga xizaberdr;
1971.
Arc(h) (ark)
-
arka,yoy: o'xshash so,zlar;
1972.
Ardent (a:dent) - g'ayrafli, jo'shqin: (Argentina) O,shalo'shqin mahorat
egasi bo'lmish futbolchi Messi asli Argentinalik ;
1973. Arduous (ado'us)- qiyin, mushkur: (avgust) Avgust oxirigacha havo
issiqligrdan ko'chada piyoda )urish ancha mushkul;
1974.
Arise (erayz)
1975,
Aristocrat (eristokrat)
ko'tarilmoq, paydo bo'lmoq: (e rays) - Ashaddiyjinoyatchi
aql o'rgatayotgan oqsoqolga qarab e rays ishing bo'masing debjalrl qildi;
-
-
zodagon, aristokrat: o'xshash so'zlm,
1976.
Armour (amo'r) - zirx, ximoya qoplamasi: (amir Temur) Buyuk sakarda
amir Temumi zirxli sowtdajang qilayotganini tasawur qiling;
1977.
Arouse (ero'uz)
1978.
Arrange (errenj)
uyg'otmoq, jonlantirmoqt (araz) otasidan arazlab uxlab
qolgan bolakapi onasi uyg'otmoqda: "tru bolam ovqatingni yeb ol',-deb;
-
-
tartibga solmoq, ketishib olmoq: (ranj) Gapingizdan
ranjigan do'stingizdan uzr so'rab, kelishrb oldingrz;
1979. Array (errey) - tartib, ko'rsatuv, namoyish: (arra) Maza qilib kino ko;rib
o'tlrgan edtn$2, arrani reklamasini berib qoldi, "bir kami shu qoluvdi" dedingrz
ichmgizd4
1980.
Arrogant (errogent)
-
mag'rur, dimog'dor: (terror agent)
-
Teroristlar
Je).ms Bondkinolariga qiziqib o'zlarini dimog'dor terror agenti hisoblashmoqd4
198f
.
Article (atikl)
- maqola, artikl (grammatikada): (yana tiklandi)
Urushdan
so'ng kundalik maqolalar yozish yana tiklandi;
1982. Artificial (aftifishl) -
sun'iy, qaltraki: (artel) Artel kompaniyasi qalbaki
ma<sulot chiqarmaydi, haqiqiy sitat taratdon;
L7r
l9&1.
Ascend (assend) - ko'tarilmoq, yuksalmoq: (asrandi) Asrandi bola
ulg'yayib biznes karyerasida yuksalib o'z oilasiga qaytishga qaror qildi;
1984.
Ascribe (eskrayb) - ...deb o,ylamoq, (skripka) eaylardardir yoqimli kuy
eshitildr. Skripkaning ovozi bo'lsa kerak deb o'ylasam g,ijjak ekan;
1985.
Aspect (aspekt)
-
ko'rinish, nuqtai nazar: (asirlik) Otasi ruxsatisiz
ko'chaga chiqmaydigan bola boshqalarning fikrich asirlikda o'tirgandek ko'rinardi,
19E6.
Assault (essolt)
xujum qildi;
1987.
Assist (esist)
-
-
hujum (qilish): (asal) Asal olayotgan ayiqqa asalanlar
yordam bermoq: (asistent) o'xshash so'zlr;
198E.
Assume (esyum) taxmin qilmoqgimmasiga olmoq: (sumka) yoqtirib
qolgan sumkamning narxini so'rasarn arzon ekan. Qalbakisi bo'lsa kerak deb tahmin
qilgan edim sotuvchi sumkaning sifatini o'z zimmasiga oldi;
-
1989.
Assurance ( eshurens)- kalblat, ishonch: (ashula) Mashxur ashulachi o'z
konsertida faqatjonli ijro bo'lishiga kafolat berdi;
1990. Attain (eteyn) -
yetmoq, erishmoq: (atayin) Yirtqich bo'ri manzilga o'zi
oldin yetib olish maqsadrda Qrzil shapkachaga ataT,rnuzoq yo'lni ko'rsatib yubordi,
1991.
Attend (etend)- qatnashmoq, e'tibor bermoq: Poygada qdrashayotganda
gaz zahirasiga et'tiborli bo'ling. Metan o'rniga etan to'ldirib olnangl
1992. Attic (etik) -
bolaxona: (etik) Bola<ona shiftiga eski etik osib qo'ygan
boydan sababini so'rashganda 'b'tmishimni esdan chiqarmaslik uchrm" deb javob
bergan ekan;
1993. Attitude (etityud)-munosabat: (etikdo'z) Hozirda oddry etikdo'z
hunamandlarga nisbatan munosabat yaxshilanib,ayrimlari mukofotlandi;
1994.
Attorney (eto'ni)
- huquqshunos, advokat: (etanol) - Jinoyatchini oqlab
chrqqan advokatni etanol spirti quyib yoqib yuborishmochi bo'ldi;
1995.
Attract (etrakt)
maftun etmoq, e'tiborni tortmoq: (traktor) Mashinalar
to'la katta trassada ketayotgan trakorning ovozi hammaning e'tiborini tortdi;
-
L72
1996. Authority
(osoriti) - hokimiyat, vakorat: (ovsar) Alpomish qarmoq eliga
borganda hokimiyat ovsar xon-Toychaxonning qo'lida edi;
1997.
Available (eveyrebl)
-
yaroqli, foydali, royiq: (avayrab) Avtomobilni
avaylab haydasa uzoq fbydalmish mumkin;
1998.
Avenger (evenjr) - qasoskor: (avangard) Bozordalazerva avangard guruch
sotuvchilari huddi qasoskorlardek savdo qilishmoqd4
1999.
Avenue (evinyu) - shox ko'cha: (sevinib yur) Bunyodkor shox ko,chasiga
sevinib yur deb yozilgan plakatlar osildi;
2000.
Axis (eksis)
2001.
Baby-sitter (beybi sitte)
(yer) o'qi, markazi: (essiz) Afrikaliklm essiz yer o,qi b.o,.ung
rosa sowq bo'lardi deb orzu qilishmoqda;
tt, t2,2 allqit'adajoylashmaganda
sho'
-
- enaga: (ayb sizda) hotin eriga ayb sizda bola rosa
x deb enagani qo' rqitmagani zda ketib qolrnasdi deb j aqf allashmoqda;
201n,
Backbone (bekboun) - kelib chiqish, asl-nasl: (bigbon) BigBon ugrasining
kelib chiqishi italiyaga borib taqaladi;
2003.
Backward (bekvad)
(Bekobod) bu
ylgi
-
qarama-qarshilorqa tomon 2)orqada qolmoq:
paxta terimida Bekobod shaxri orqada qolib ketdr;
Wg;
Baffle (befl) - tushunarsiz bo'lmoq, adashtirmoq, chalg'itmoq: (Vafli) Siz
labirintdasiz vaflilar yo' lingizni to'sib, sizri adashtiryapti;
"j't
2005.
-
I
Band (bend) - belbog', tasma, ball, orkestr: (band) dehqon ketmoni alishrb
ketrnasligi uchun bandiga tasma bog'lab qo'ydi;
2006.
Bang (beng)
-
shovqin, taraqla(t)moq: (Bong) Minora sodlari l2gabwg
urgach, butun drmyoda shovqin suron boshlandi vahammayoqqatarqala boshladr;
2007.
q1
,
.L.- t '
Bankrupt (benkrapt)
-
kasodga uchragan, bankrot: o,xshash so,zlar;
(.
200E.
Bar (ba:) - qaxvaxona, bo'lak, to'siq, advokaflar uyushmasi: (bar) Bada
advokafl ar uyrshmasi a'zolari ichimlik ichib, suhbatlashib o,tiribdi;
Lt5
2009.
Barber (ba:b) - sartarosh: (barby-qo'g'irchoq) Brkuni yalmog'z kampir
ayollar sartaroshxonasiga kirib, barbiga aylanib chiqibdi;
2010.
-
Bare (beyr) - ...siz, yalang, bo!h, pq_ch: (Bayern-Bavariya) Bo,m-bo,sh
stadionda oyoqyalang futbol o'nayotgan Bavariya janoasini ko'z oldingz1a
keltiring;
2011.
!.
Barely (beyrli)
-
m'rg'a, deyarli: ,,Deyarli" so'zini eslab qoling, aytilishi
o'xshash;
2012.
Bargain (bageyn)
-
savdolashmoq, kelishuv: (barg) Ismaloq bagi yoki
boshqa ko'katlarni savdolashib arzonga oldingiz;
2ltl3.
Barn (ba:n) - ombor: (baron) Baonning boyliklari omborida saqlanadi. U
yerda yo'q narsaning o'zi yo'q;
2014. Barrier
(
(beriye)
- xalal berish, to,siq-g'ov: (baryer) Ingiliz tilida
gaplashrshda gramatik qoidalm baryeri sizm erkrn suxbatrngizga xalal beradr;
2015.
Barter (bate)
-
ayirboshlash, barter: o'xshash so'zla;
2016.
Basement (beyznnt) - asos, poydevor, yerto'la: (baseball) Ozodlik
haykalining poydevorijuda mustahkam bo'lib, uning yerto'lasida hattoki baseball
o'ynash mumkin. (falct emas);
.
Basic (beyzik) - asosiy, muhim: (beyjik) Bmk hodimlan uchtm ish vaqtida
beyjik taqib yurish asosiy va muhim shartlardan biri hisoblanadi;
2Ol7
2018. Basin
i.
,
,,,
(beyzr)
kosa, tog'ora, hovuz, ko'rfaz: (benzin) Faraz qiling
hovuzingiz to'la benzin, tog'oralab olsangiz ham tugamayapdi,
2019. Bay
(bey)
-
-
ko'rfa;4 g'alaba toji, uvillamoq: (baykal) Baykal ko'li
ko'rfazida bir to'da bo'ri uvillmroqda-..
2020.
--
Bead (bid) - munchoq, tasbeh donasi: (bedana) Bedanarn mrmchoqni yutib
yuborganidan beri sayramayapdi, endi nimabo'ladi...
'r
2021.
i
Beak (bik) - tumshuq: (bek) Bokschilarmiz "ring egasi-bekiman" degan bir
qancha chet el boschilarining tumshug'iga musht tushinb, esim kiritib qo'yshdi;
t74
,t|
,_ t.:t_
21J22. Beam (bim)
- nur, porlamoq: (Mr. Bin) Janob Bin g'alati qiliqlar bilan
kinoekran nurini to'sishga harakat qilmoqda;
2023.
J, .i ,'
Bear (biya) - ayrq, dunyoga keltirmoq, tashimoq: (biya) Tassarur qiling
olrmonda ayrq biya otda )uklarini tashimoqda;
20u.
I i'
L''
Belittle (belitl)
-
mensimaslik (little -kichkina) Kichkina jonzotlarni
mensimaslik katta tashvish keltirishi mumkin. Masalan fil va sichqonni eslang;
2O?5.
Bell-boy (bel-bo'y) - xizmatkor, yugurdak: (baland bo,y) Besh yulduzli
mehmonxona dam olish uchun ro'yxatdan o'tdingiz. Balmd bo'yli xizmatkor
yukingizni xonangizga eltib berdi;
ii. r'
2026. Belly (belli) - qorin: (bel) Ko'p ovqat yeb qo'ygan mol qomi ishganidan
belini ko'tara olmay yotganini tasavwr qiling;
2027.
' I i -' li
Bend (bend) - egilmoq, burilish: (qalb endi) Hasratga to'la qalb endi egrlib
lurishga majbw qilmoqd4
'Ao n'tr
2028.
''
-
Beneath (benis) tubida, tagida: (benzin is) Quduq tubidan benzin isi
kelmoqd4 naxotki neft topilgan bo'lsa;
2029.
Beneliciary (benelisheri)
olingan;
- tbydalanuvchi, manlhatdor:
"benetit" so'zidan
-
Benevolent (benivoln)
himmatli, saxiy: (benzobak) Saxiy haydovchi
yoqilg'ini benzobaki brlan qo'shib benb yubordi;
Q939u
'-
(.?031.; Bequeath (bikues) - vasiyat qilmoq: (because-chunki) Keksabir millioner
vafotidar so'ng hamma boyliklarini bolalar uyiga topshirishlarini vasiyat qildi.
Chunki bet'azand edr;
2032.
Bestow (betou)
-
mukofotlamoq, sovg'a bermoq: (best) Har qanday
kasbning eng yaxshi egalari mukofotga sazovordirlar;
2033.
Bet (bet)
-
garov (o'ynamoq), aniq bilmoq: (bet) Ba'zi anmoq odamlm
yutkazishini aniq bilsa ham gap-so'zlarga beti chidamay garov o'ynashadi;
t75
2034.
Bewilder (bevilde) - chalkashtirmoq, xijolat qilmoq: (beva oldi) Beva ayol
har kuni banan sotib olishidan xijolat bo'ldi;
2035.
Bias (bayas)
-
adolatsiz ravishda, tarafkashlik: (bizlar) Bizlm kimgadir
yonbosib, adoldsrz ravrshda qaror chrqagan boks hakamlariga qanhrmiz;
2036. Bid (bid) -
gapirmoq, narx taklif etmoq, bulurmoq: (bird-qush)
Auksionga gapiradigan qush qo'yilgan edi, eng yuqori nan< taklifqilgan bedanavoz
kistu uni sotib oldr:
2037
.
Bill (biD - hisob, da'vo, afisha, qog'oz pul: (Bilt Geyts) eimmat restoranda
ovqallargan
Bill Gelts hisobni naqd pulda to'lamay
chek yozib berdi;
203E.
Blacksmith (bleksmis) - temirchi, taqachi: (black, Smith) Janob Smit qora
tanli bo'lgan. Temirchilik qilib boyb ketgan;
2039.
Blade (bleyd) - tig', ingichka yaproq: (Bleyd) Bleyd fiLnidabosh qa<rarnon
faqd tig'li qurolda olisha edr;
2040.
Blast (blest) - portlash, shamol tedigi, hushtak ovozi: (bo'ldi eslatma)
Shmol tezligSda yugunb kelgan soldd porflashdan komandirini ogohlantirgan edi
u esa bo'ldi eslatma deb qo'ya qoldi;
2041.
-
2042.
Bleach (blich)
Blaze (bleyz) gulxan, yonmoq: (boplab yozdi) Ig'vogar odam boplab
yozdim hammani ustidan deb o'tirgan edi, lekin xatlarning barini pochtachi
gulxanda yoqib yo'q qilgan ekan;
-
oqar(tir)moq: (blinchik) Ya<shi pishmagan blinchik
tovada oqarib turadi;
2043.
Bleak ( blik)
sovuqqon, erinchoq, xata: (bilak) Yigit xaf'a bo'lib o'tirgan
yorini bilagidan ushlab lupata ketdi;
2044.
-
-
Bless (bles) iltijo(duo) qilmoq, sig'inmoq: (bliss) Do'konda bir bolakay
onasidan "bliss shabatrdan olib benng" deb rltijo qilgandek yalinmoqda;
2045. Blink (blink) -ko'z
qismoq, fochib-yummoq]: (Ab. Linkoln) Amerika
sobiq prezidenti Ab. Linkoln so'zga chiqqmda qizlarga bir ko'z qisib qo'yar ekan;
L76
2046.
Block (blok) - to'plam, g'o'la, to'siq, ko,p qavatli bino: (btok-bino) Ko'p
qavafli binoning kirish yo'lagini bir ulum g'o'la bilar to'sib qo'yilganini tasawur
qiling;
2047. Blot
(bloQ
-
dog', i4isnod: (bot-bot) Ajdodlarimiz, yurtimiz,oilamiz
sha'niga dog' tushirmaslikni bot-bot uqtirib kelishadi mo'tabar qariyalarimiz;
2048.
katta xato: (bilindi) Apelyatsiya tekshiruvi chog'ida
hakamlaming katta xatoga yo'l qo'ygani bilindi;
Blunder (blande)
-
2049.
Bobby (bobi) - politsiyachi: (Bobbi) Yaqinda bir hind filmini ko'rdim.Unda
Bobbi Deol jasur politsiyachi rolini qoyitnaqom ijro etibdi;
2050.
Bond (bo'nd) - rishta, aloqa, qarz xujjati: (Jeyms Bond) Agent J. Bond
qarz xujjatini ma<fiy tarzda olmoqchi bo'lib jinoyatchilar bilan aloqa o'matdi;
2051.
Booby (bubi) - tentak: (bo'bik) Bir bolakay tentaklik qilib bo'bik laqabli
kuchukchaga tosh otib mayib qildi;
2052.
Boom (bum)
2053.
Boor (bua)
-
tez o'sish, gumburlamoq: 'bomba' so'zini eslang;
tarbiyasiz, qo'pol: (buva) Haligr tarbiyasiz bolakay buvasiga
harn gap qa1'tarib qo'pollik qildi. (Adabini berib qo'yish kerak .);
-
2054.
Boost (bust) - ko'paymoq, yuksalmoq: (bo'ston) Kun sayin jonajon
yurtimiz tobora yuksalib, bog'-u bo'stonlar ko'pal.rnoqda ;
2055.
Booth (bus) -do'koncha, kichikxona: ( avtobus) Kichik do'konchayonida
katta qizll avtobus to'xtab, ichidan bir nechta sayyohlar tushdi;
2056. Border (bo'de) -
chegara, chet: (bardyor) Yo'lda o'rnatilgan beton
bardyorlar qoida buzarlar yurishiga chegara bo'lib trtib saqlaydi;
2057.
Borough (bo'rou) - tuman, shaharcha: (bo'ron) Kuni kecha qaysidir
xorijiy davlatda kuchli bo'ron bo'lib, bir necha shahar-u tumar aholisiga ziyon
yetkazdi;
2058.
Bounce (bouns)
sakramoq, sapchib tushmoq: (bonus) "Hurmafli
abonent, sizga bonus tanqasida mersedes bens ar4omabili taqdim etrldi" degan
-
177
habami o'qib xursandligrmdan salaab o'rnimdan turib ketdrm. earasam tushim
ekan;
2059.
Boundles (baundls)
-
cheksiz: (baland-past) Tog'ga sayr qilish uchun
chiqqanimzda bu baland pasflrklar cheksizdek tuy,ulib odamni chrchatadi;
2060. Brace (breys) - biriktirmoq,
mustahkamlamoq: (birinchi reys)
prezidentning birinchi reysi harbiylr tomonidan qo'riqlab boriladi;
2061.
Brake (breyk) - tormoz bermoq: (brak-buzuq) Kdta tezlikda ketayotgan
mashina oldidan kuchuk chiqib qoldi. Haydovchi darxol to'xtash uchuntormozni
bosgan edi to'xtmadi, tormoz ishdan chiqqar ekan. (Davomtni o'zin$z bilb
oling...);
21t62, Breach (brech) - rioya qilmaslilq oraliq, uzilish: (birinchi)
Ko'plab
avtoxalokaflaming eng birinchi sababi yo'l qoidalariga rioya qilmaslik;
2063.
Breadth (breds) - kenglik, en: (birdek) Yer o'lchashda hammaga birdek
teng enhlikda bo'lib berilsa adolatdan bo'ladi;
2064.
pora berish: (bir ayb) Pora olishjinoyat bo'lishi bilan bir
qatorda pora berish ham bir ayb-jinoyatdir;
Bribe (brayb)
-
2065.
Bridle (braydl) - yugan, jilov: (birodar) Ot szga birodar senga ham yugan
taqib ko'rsakchi deb qo'rqitib yubordi;
2066. Brief(brif) -
qisqa-lo'nda, xulosa: (brifing) Biz yoshlar ittifoqi brifingida
qatnashib kelajakda ta'lim trzrmidagi o'zganshlar haqida xulosaga keldik;
2067.
Brim, brink (brim, brink) - tepa, chekka qism: (birinma-ketin) Rekordchi
dunyoni eng tepa tog'lariga arqonsiz chiqish bo'yicha birinma -ketin rekordlar
o'rnatmoqd4
206E. Brisk (brisk) -
toza,, chaqqon,
dadil: (risk-tavakkal) Tavakkalchi dadil
ishbilarmonlar ko'p ishni chaqqonlik bilan bitiradilar;
2169. Brittle (britl) - mo'rt, tez sinadigan: (brifva-ustara) Bir kishi soqolini
olishni endigina boshlagan edi, ustara mo'rt ekan sinib ketib soqoli chala qoldi.. O;
L78
ZO1I.
Broadcast (bro'dkast)
2071.
Brook (bruk)
-
2072.
Brute (bryut)
-
-
tele-radioda namoyish etmoq: (bron kasting)
Tele-radioda vokzal chipta bron qilishdagi kasting o'tkaziknoqd4
soy, ariq, jilg'a: (Bruklin) Bruklin ko'prigrdan o'tayotib
soyga tushlb ketgan otlamni tasavrnrr qilrng;
hayvon: (burgut) Mustahkam paqjasida biror hayvonni
ko'tarib uchib ketayotgan burgutni ko'rgan bo'lsangiz kerak;
2073.
Bud ( bad) - kurtak, g'uncha: (band) Bahoming ilk kunlandanoq daraxtlar
gullaydi vakurtak yozib band chiqaradi;
2074.
Bully (bali)
- bezori, janjalkash: (balli) Balli qizlal a66661i bezorilami
dodrni benb qo'ydi;
2075.
Bum (bam)
-
daydi, bekorchi: @ombey) Bombey ko'chalarida daydi
handa bekorchilar juda ko' p;
2176.
Buoyant (bo'ynt)
-
chekmaydigan, xushchaqchaq: (bo'yin tovlamoq)
Chekmaydigan odam moq ichishdan bo'yin tovlamoqda;
2077.
Burning (bening) - tez, keskin, shoshilinch: (bouling) Boulingda shani
shoshrlnch emas, mo'ljalni aniq ko'zlab otish kerak. Ana shunda yutish mumkin;
2078.
Burden (bedn) - yuk, og'ir tashvish: (birdan) Birdan og'ir yuk ko'tarib,
o'zingizga tashvish orttirib oldingiz. Endi davolanish kerak;
2079.
barvasta, kelishgan,azamat: (birlik) lklci dugona avtobusda
suhbatlashib ketayotsa,'tsirlik' bekatidan barvasta-kelishgan lgit chiqdi. Qizlar
unga maxliyo bo'lib, o'zaro nimalarnidir shivirl ashmo qda...;
Burly (berli)
-
20E0.
Bygone (baygan) - o'tgan, boshdan kechirgan: (baraban) Kar odam
baraban baland tovushidan eshitmay qolgani haqida boshidm kechirganlarini
shifokorga aytib berrno qd4
20E1.
Bypass (baypes) aylanma yo'I, kezib chiqish: (paypas) Qorong'uda
paypaslanib butun o'rmonni kezib chiqish qiyin;
-
179
20E2, By-product (bay-prodakt) -
qo'shimcha maxsurot: "product" so'zrni
bilasiz, o'xshash so'zlar;
20&i.
By-way (bay-vey)
-
yo'lak, tratuar: (Brodvey) Brodvey ko'priglda
piyodalar uchun yo'l ak bo'lmaganidan odgml ar norozilik bildinshmo qd4
2084. cab (keb) - taksi: (kabina) patrul xodimi to'xtatgan taksi kabinasidan
shubhali buyunrlar chiqdi;
20E5. cabinet maker
(kebinet meykr)
-
duradgor, mebel yasovchi: (kabinet
manikyur) Mebel sozlovchi usta kabinet manikyuri soxasida ishlamoqchi sababi u
yengil ish qidirmoqda;
20E6. calamify (kelemiti) -
olht, lalokat: (kilometr) Bir kilometrcha olrrinda
falokat yuz berganini ko'rib darxol mashinani to'xtatdingiz;
20E7.
Cancer (kensr) - saraton, rak: (kanserva) Kanserval4agan ma.xsulotlar
saraton keltirib chiqaruvchi moddalarga to'la ekan;
2088.
Candid (kendid) - samimiy, rostgo'y: (candy-konfet) yo,lda ketayotgan
samimiy ayol urushayotgan bolalarni ajratib, nega urushayotganlarini so'radi va
aybim tan olgan bolakaym rostgo'yligr uchun konfbt bilan sryladi;
2089. Cannibal (kenibl) - odamxo'r: (kannibal) Tan<dagi kannibalizm
tushunchasida hamma ham odamxo'r bo'lmaganini
bilib qo'yrshimiz kerak;
2090.
Cannon (kennen) - to'p, zambarak (keng non) Nowoy anyqa usul bilan
non pishiraman deb zambarak o'qi bilm tandirdagi nonlarga otib keng non
yasamoqd4
2091.
Canny (kenni) - aJryor, ehtiyoykor: (kelin) 'iYangr tushgan qo'shni kelin
ancha ayyor ko'rinadi, ehtiyot bo'lish kerak" dedi g'iybatchi bir ayol qo'shnisiga;
2092.
Canon (kenon)
- diniy qonun,
asos: (qonun) Aytilishi o'xshash so'zlar;
2093.
Canvas (kenves) - bo'a, brezent, yelkan: (Kanzas) Yelkanlan bo'zdan
tikilgan katta kema Kanzas shtatiga yetib keldi, ichi to'la qaroqchilr...;
180
2094.
--
Canvass (kenves) - saylovoldi harakatlari, ovozyig'moq: (Kanzas) O'sha
palt Kazasda yang
gubematorlik uchun saylovoldi harakatlari, mitinglar
bo'layotgan edr;
2{195. Cape (keyp) - kalta yopinchiq, plash 2)dengiz yaqinidagi hudud: (kayp)
- Bir kayp odan dengiz yaqinida bitta plashda sowqotib may ichib o'tiribdi;
2096.
Capitulate (kepityuleyt) - taslim bo'lmoq: (kapitan) Qaroqchilar kapitani
shahar hokrmim qo'l ga ol gach, boshqal ar ham taslim bo'l dr;
2097.
-
sarlavha, nom: (kepka shim) Modaga mos yurish
uchun kepka bilan shim bir xil rargda bo'lishi shart emas;
-
Caption (kepshn)
209E
Capture (kepche) - asir olmoq, tutmoq: (qamchi) Qadimda qullarni
asirlikda tutib, qamchi bilar savalab ishlatishgan;
2099.
Career (keriyer)
2100.
Cargo (kargo)
-
karyera, kasb, martaba: o'xshash so'zlar;
-yuk, kargo: o'xshash so'zlar;
2101.
Carnage (kaneyj) -xunrezlik, qirg'in: (karnay) Qirg'inbarotjanglartugab,
karnay sadolari yangradi;
2102.
-
Carol (kerl)
- xristian bayram qo'shig'i: (qirol) Yangr saylangan qrol
sharafiga saroy a'yonlari xristian bayram qo'shig'ini kuylashmoqda;
2103.
Cart (kat)
- arava: (katta) Tasawur qiling katta aravani to'ldirib qovun-
tan'uz sotib yurishibdi;
-
2104.
Cast (kest)
-
uloqtirmoq, quymoq,
rol
o'ynamoq: "kasting"so'zini
eslang;o'xshash so'zlar;
zlll5.
Castigate (kestigeyt) - jazolamoq, koyimoq: (kechkay) Muhim ishga sal
qolsakechikay deb turganingizdaonurgiz ovqatlanib ketgin deb koyishni boshladi;
2lM.
Casual (kejl) - tasodifiy, chala, loqayd: (Kajol) Tasodifan Kajolni uchratib
qoldrm, u loqayd va beetibor ko'rinardi;
181
2117. casualty (kejlti) uchragan
yarador, jabrlanuvchi: (kema jildli) Halokarga
kemajabirlanuvdrilmga ko'p jildli kitoblar sovg' a qilish bilan kifoyalanib
qo'ya qoldi;
210E.
umr esda
2109.
jozibador, esda qoradigan: (kechki) Kechki ziyofd bir
qoladigan ajoyib bo'ldi;
catchy (kechi)
-
catholic (kesolik)
-
so'zlar;
2110.
caustic (ko'stik)
katolit<, umumiy, olamshumul: (katolik) o'xshash
-
kimyoviy zrharli, o'tkir: (ko'shk) saroy a'yonlari
xoinlik qilib, qirolning ovqatiga o'tkir kimyoviy dori qo'shib uni zaxadashdi;
2lll. cater (keter) -
ta'minlamoq: (kater) Ko'ngrllilar janoasi
katerda
harbiyla"ni oziq-ovqat bilan ta'minlab turibdi:
2112. Caution (koujn) -
ogohlantirish, .ehtiyotkorlik Texnik buyumlar
qo'llanmasida bu so'zni ko'p uchratgansz;
2113.
Cavalry (kevelri)
2114.
cavern (kevern) - katta g'or: (kavak) ovchi quyon kinb ketgan kavakka
otliq askarlar: (kavalyera) O'xshash so'zlm;
-
qarasa ichi katta g'or ekan;
2115.
celestial (seletial)
2116.
Cell (sel)
-
samoviy, ilohiy: (semestr) G'irt ikkichi kursdoshim
qandaydir samoviy kuch yordarnida qishki semestrni a'lo baxolarga yakunladr;
-
hujayra, element: (set) eishloqqa sel kelib hmrma kerakli
hujayralmni ekin yerlaridan yuvib ketdi;
2117.
Censorship (senseship) - nashr qilinadigan, sahnaga qo'yiladigan
material yoki asarlarni nazorat qilish:(sensorli chip) Tanqidchilar endi ishin
yo'qotishi mumkin chunki altomatik nazorat qilwchi sensorli chip yangi
texnolo giyasi ixtiro qilindi;
2llE.
censure (sensha) - tanqid qilish: senzura (matbuot ustidan davlat
nazorati): o'xshash so'zlar;
t82
2119.
Census (sensus) - ro'yxatga olish: (sen sust) lsh boshqaruvchi imillab
ishlaydigan hodimga qarab sen sustkashlik qilib ishlayabsan bu safar mukofot
pullmi oluvchilar ro'yxatiga kiritilmaysm deb uni ranjitdi;
2120.
Cereal (siriyel) - don- boshoqli ekin: (serial) Jo'xori domdan qilingan popkornni yeb serial ko'rib o'tirgan uy bekalarini tasavrnr qiling;
2121.
Ceremonial (serimouniyel) - tantanali: (shirmoynon ye) Tantanali
bayrmda hamma bir binga shirrnoynon ye deb ulashmoqda;
2122.
Certify (sertifay)
so'zlr;
2123.
-
tasdiqlamoq, guvohlik bermoq: (sertifikat) O'xshash
Chancellor (chanselo)
-
kansler, rais: O'xshash so'zlar;
2124.
Chant (cha:nt) - qo'shiq, kuylamoq: (chant) Italyantilidan olingan. Toto
Kutunyoning "La charte me countare" qo'shig'ini eslang
2125.
Chaos (keyos) - tartibsizlik (kiyoska) Gazeta sotuvchi kiyoska shahar
tartibsizliklarida omon qolgari yagona bino bo'ldi;
2126.
Chap ( chap) - yrgit, kishi, darz ketmoq: (chap) "Anavi bashang kiyngan
krshi kompaniyamiz boshlig'i, ch4 tomonidagi yigrt esa rming o'g'li" dedr kotiba
yangi kelgan xodimgq
2127.
Chapter (chapte) - bo'lim, qism, jarayon: (chapda) Said Ahmadning
Tanlangan asmlar to'plami kitobining 2-bo'lim bosh satrif-asimng chapda uchrnchi
qismida juda ham ibratli gaplar yozilgan;
2128.
Char (cha:) -kuydirmoq, ko'mir qilmoq: (Charli) Charli Chaplin telefon
o'yimga berilib ketganidan, kabobm kuydmb yubordi;
2129.
Charge (cha:j)
baholamoq, to'ldirmoq, ayblamoq, shogird: (Haj)
Shogird ustozining mehnatlarini luqori baholab hajga obordi;
-
2l3ll.
Charlatan (chaletn)- tiribgar, qallob: (chol,yetim) Bozorda oq soqolli chol
bir yetim bolakaym qalloblikda ayblab hassasi bilan savaladi;
183
2131. chart (cha:t) -jadval, gratik, dengiz xaritasi:(chat)
chatda do'stlanngiz
bilar yozishib o'tirganingizda qaroqchilar hakkeri telefoningizni buzib kirib sizga
Karib dengizi xmitasini jadvalli qilib tuzib berishingizni talab qilib yozdi;
2132, charter
(cha:te)
-
hujjat, imtiyoz, yollash: (shoti) Jarchi bozorda shoti
ustiga chiqvolib ommaga Amiming soliq haqidagi hujjatlarini bayon qilmoqd4
J..
,,,t.
2133. Chase (cheys) quvmoq, ta'qib qilmoq: (choy sovub) Bir choy sowb
ulgurmasdan politsachilarjinoyatchrni taqib qrlib ushlashga boshlig'i bilan garov
-
o'y,nadi;
2134.
cherish (cherish) - umid bilan o'stirmoq: (cherry-olcha) Ko'chamizdagi
umid btlan o'stlrayotgar olcha daaxtining shoxini bolalar sindirishrbdi. Ko'rib rosa
jaxlim chiqdi;
2135. chill (chil) - shamolla(t)moq, sovuq: (chilla) Jazkama yozring chillasida
.-shamollab qolgan
edim, tuzalishim qiyin bo'ldi;
2136.
chivalry (chivelri)
- mardlilq iltifotlilik: (chivin) Ikki chivin bir o'ljaning
ustida uchrashib qolishib, "siz birinchi chaqa qoling sizdan bo'sin' deb bir-biriga
iltrtbt ko'natayotgan edi birdm kelib tushgan tarsakidm ikkisi ham o'lib qoldi;
0l tt'
2137. Chore (cho':) - kunbay ish: (cho'l) Cho'lda suv chiqa-ish uchun kunbay
ishga katta pul to'lanishi e'lon qilindi;
213E.
Choke (kok)
-
nafasi qisilmoq, bo'g'ilmoq: (ko'lcyo'tal) Ko'kyo'tal
kasalligiga chalingan bemorning nafasi qisib, ko'p yo'taladi,
at'
2139. Chum (cham) - oshna-og'ayni: (chumoli) Birdmlikda yaqin og' ayni bo'lib
ishlashda chumolilarga yetadigani yo'g;
t
2140.
J.r,,i
Chunk (chank) - burda, bo'lak: (chunki) Chiqindi qutisini titayotgan bir
ahvol kiyimdagi daydini tasawur qiling: u bir bbo'lak non topib, shoshsha-pisha
yeya boshladi. Chunkijuda och qolgan;
2141.
Chute (kyut)
jarlik (kut)
tnspektor jinoyatri fosh qilishda
detektivdar yordam so'rab uni j arlik yonida kutayotganini aytdi;
-
qiyalik,
184
2142.
Citadel (sitedel) - qal'ao qo'qg'on: (sittadi) Dushman qal'ani ishg'ol qilish
,rshun 2embarakdan o'q otib devomi buzib siltadi;
2143.
Cite (sayt) - sitata (dalil) keltirmoq, sudga bermoq: Internet saytlarining
birida artistlar xaqida yolg'on xabar tarqatgan fuqaoni sudga benshdi;
Citizen (sitizn) - fuqaro: (sirti zina) Fransiya fuqarosi Eifel minorasi sirti
zinasida turib selfi tushgani uchun j arimaga tortildi;
'itU.
2)45.
Civil (sivil) - oddiy luqaro: (Sibir) Sibirda yashab o'rgangan oddry tuqao
Afrikaga borib qolsa qay holatga tusharkin;
L,'' '
2146. Claim (kleym) - da'vo (talab) qilmoq: (kiyrm) Do'konida terminal yo'qligi
sababli sotuvchi ayol handordan kiyim haqini naqd pulda to'lashni talab qildi;
2147.
Clamour (klemua) - shovqin: (tema) Kema alvonida turib chag'alaklar va
suvdagi baliqlarga ancha payt termulib qoldim. DengSz shovqinidan sherigimning
chaqirganini hrn eshitnay qolibmm;
2148. Clamp (klemp) -
qisqich, mahkamlamoq: (shlem) Motosiklchi
dan
hodimini ko'rishi bilan shlemini kiyib mahkamlab oldi;
2149.
Clan (klen) - qabila, jamoa: (kelin) Ingliz xonadomdato'y bolmoqda: kelin
- hindul ar qabilasidan;
2150.
i t ''-'
Clause (klouz) - qo'shma gapning bir qismi,bob: (Kluzo) Detektiv Kulzo
rngrlz trlida qo'shma gaplar yasashda doim qilnalgan;
2151.
Claw (klou) - hayvon panjasi: (kilo) Sher o'z o'ljasiga xarnla qildi. Uning
baquwat p4iasidan 200 kilolik buqa qochib quhrla olmadi;
2152.
Clay (ktey) - loy: (kley-yelim) Bino qurilishida loy yelim vazit-asrm bajmib,
g'ishtlarni bir-biriga mustahkanlaydi;
2153.
Clench (klinch) - siqmoq,qisib olmoq: (klinch) Boksdagi klinch xolatidan
chrqib ketish qiyinligini zarba yegan biladi;
185
2154.
Cliche (klaych) - qolip, tamg'a, siyqasi chiqqan gap: (qaycbi) Asabiy
odam gazetadagi siyqasi chiqqan gaplaga chidolmay ulami qaychi bilan kesib
tashlayabti;
2155.
Climax (klaymaks) - cho'qqi, eng yuqori nuqta: (kley maximal) .l.asawur
qiling ochligizdan kley ichib kayhyatingizri maksimal darajada saqlarnoqdasiz;
2156. Cling (kling) -
yopishib olmoq, (keling): Kiyim tanlab,bozor aylanib
lursam bir sotuvchi "kehng manabulami kryb ko'nn$' deb yelimdek yopishib oldi;
2157.
Clique (klayk) - to'da, jinoyatchilar guruhi: (laylak) Bir to,da bezori
bolalar laylakka tosh otib qanotini sindirishdi;
215E.
clockwise (klokvays) - soat srelkasi bo'ylab harakaflanish: (ctock ways)
Zanondry elektron soat yo'lda yurgan qadamlarni hisoblab chiqadi;
2159. Cloth (klos) - mato, dasturxon:
(ktass) Samalyotda birinchi klass
yo'lovchlan uchun alotuda qimmat matoli dasturxon tuzab berishadr;
2160.
Clump (klamp) - daraxtzor: (qulupnay) "Qizaloq vamal,rnoq' multfilmini
eslang: Masha va aylq dara><tzorda qulupnay terib yuribdi;
2161.
Cluster (klaste)
guruh, bog'lam, dasta: (klaster) Gurulrlar bilan klaster
uslubida konspekt tayyorlab o'tiribsiz;
-
2162.
Coarse (kors) - ishlov berilmagan, dag'al: (qo'rs) Qo'pol, dag'al muomala
qiluvchi insonlami "qo'rs" deyshadr;
2163.
Coax (koks)
-
hushomad qilmoq, ko'ndirmoql (kakos) UchLrashuvga
chiqqanyigit qizni ko'ndirish uchun unga kokosli shokolad va gul berdi;
zl$.
Cobble (kobl) - toshli yo'l: (kobalt) Tosh yo'lda uchirtirib kobalt xaydab
ketayotganingizni tasawur qiling;
2165.
Cockney (kokni)
-
londonlik, (fuqaro): (ko'hli-kelishgan,chiroyli)
Londonlik sayyoh ko'hlikkina o'zbek qrzi bilan tanishrb qoldi;
160
21ffi.
-
Cock-sure (kok-shua) - o'ziga ishongan: (ko'k shuba) Yommga kelib
to'xtagari malibudm o'ziga ishongan, ko'k shubali yoshgina ayol tushib,salonga
kirib ketdi;
2167.
Coddle (kodt)
boqmoq, qaramoq: (Qobil) Qobil-yaxshi tarzand otaonasini boqadi,ulaming ko'ngliga qarab, duosini oladi. (hikmatli so'z);
-
216E.
Coeducation (koedukeyshn) - aralash ta,lim (o'g'il va qiz bolalar):
Yurtimrzdagi ta'lim tizimi shu turga mansub;
2169.
Cogitate (kojiteyt)
-
o'ylamoq,
fikr yuritmoq: (colgate)
Tish pastasi
olrnoqchisiz; colgate boshqalmiga qaraganda qimmafioq ammo sifafli. yaxshilab
o'ylab, likr ymitrng: arzoni kerakmi yoki sifatlisimi?...;
2170.
Cohesion (kohijn) - bog'lanish, birikish: (kohin) Ibodatxona kohini
"ruhlar bilm bog'lanib, muloqot qila olaman" deb hanmani aldamoqda;
2171.
g'altak, xalqa: (qoyil) Sirk tomoshasini bolalar zavqblan
tomoshaqilmoqda" Ayriqsaolovlixalqadm sakrab o'tgan yo'lbarsni ko'rib, hamma
"qoyil" deb qarsak chalib yubordi;
Coil (koyl)
-
2172.
-
Collide (kolid) - to'qnashmoq, olishmoq, urushmoq: (kollej) Yaqinda bir
kollej.hududida bo'lgan bir necha o'smiming o'zaro olishuvi salbiy oqibatlarga olib
keldi;
2173.
Collier (koliye)
-
ko'mir qazuvchi: (kol'ye-tilla zanjir) Bir kuri ko'mir
qazuvchi kondan kol'ye topib oldi va rafiqasiga sovg'a qildi;
2174.
Colloquial (kallokuel) - so'dashuv: (kalla kuydirib) Yig'indakelinlar qo'y
kallasini kuydirib so'zlashib o'trribdi;
-
2175.
Column (kalumn) - ustun, vertikal to'g'ri chiziq: (kalamush) Kalanush
uy ayvoni ustunini kemirib qulafib yubordi;
2176.
Commandment (komendment) - buyruq, larmon: (komandir) Komandir
so'zi qaysi tildan olinganini bildingizmi;
2177.
Commemorate (kommemoreyt) bayram qilmoq, nishonlamoq:
(memory-xotira) Yurtimizda 'Xotirava qadrlash ' kuni 9-mayda nishonlanadr;
L87
2178.
commence (komens)
-
komissiya tekshiruvi boshl mdi
boshla(n)moq: (komissiya) Ta'lim maskanlanda
;
2179. commend (komend) - maqtamoq: universitet rektori
talabalar
2180.
o,xshash
yotoqxonasida o'rnafilgan tartib-intizom uchun komendantri maqtadi;
Comment (koment)
so'dar;
zlEl.
Commit (komit)
- sharh(lamoq), izoh(lamoq): (komentariya)
- jinoyat qilmoq, jo'natmoq: (Xomit) '.O'tgan
kunla/'dagXomit qilgan jinoyafl ari uchun qamoqqa
2182.
Committee (kommiti)
21E3.
Commodify (komoditi)
-
j o'
natildi;
qo'mita, komitet: o'xshash so'zlar;
-
iste'mol buyumlari, maxsulot: (kamomad)
Telahiruv natijasida iste'mol buyunrlmi do'konida karnomad aniqlandi, sababi yosh
sotuvchi hisob-kitobni bilmas ekan:
zlV.
Common
(
komn)
-
ijtimoiy, oddiy, sheriklikda: Komit do'sh bilan
sheriklikda rjtimoiy xizmaflar firmasini tastrkil qildi;
2185.
.Commonsense (komnsens)
- aqlirasolik, sog'lom fikrlash: (Komilni
singlisi) Komilning aqliraso srnghsr malctabni a'lo baxolarga bitrdr;
2186..
Commonwealth (komnvels) - davlatlar hamdo'stligi: (bozorkomni veligi)
Davlaflar hamdo'stligr azosi bozorkomni veligini olib qochdi;
21E7. Commotiori (komo'shn) - shovqin, tartibsiztik (koma
o'shani)
jaroxatlangan
Tartibsizliklarda
harbiy bezorini ko'rsatib komada o'shani ko'rdim
deb guvohlik bermoqda;
2lEE.
Commune (kamyun) - jamoa, samimiy munosabatda bo'lmoq:
(kommunal) Kommunal to'lovlarini yig'uvchi inspektorlar bilan samimiy
munosabatda bo'line.
21E9.
Communicative (kamyunikativ) - kirishimli, sergap: (kam yuvinar ekan
chivin) Sergap odmr Eap qolmaganidan bo'lmag'ur gaplarini boshladi
188
"eshrtdingizrni ko'p kasalhklar chivinlardm yuqadi chunki ular kan yrvinm
deb hammani kuldirib wbordi:
ekm"
2190.
Communique (kamyunik) - rasmiy xabar: (kam yo'niq) Qadimda rasmiy
habarlar ta,xtaga kam yo'niq hosil qilib yozilgan va ko'chalarga ilib qo'yilgan;
2191.
Community (kamyuniti) - jamoa, jamiyat, umumiylik (hakam yutindi)
Futbolda hakam noto'g'ri qaror chiqaribjarnoa etirozidan qo'rqib bir yutindi;
2192. Commute (komyut) - qatnamoq, yengillashtirmoq:
(kompyuter)
Kompyrter ko'p yengillashtrradi. Yaxshiroq o'rganish uchun "kompyuter
savodxonligi" drslaiga qatnayapman;
2193,
Compact (kompekt) - zich, ixcham, lo'nda (kompakt) Disk sotuvchi
kompakt disklami paketga zich qilib taxlamoqda;
2194.
Compassion (kompeshn) - rahmi kelisb, achinish: (kompress) Shamollab
qolgan o'g'liga achingan onasi bolaga don benb, tomog'iga kompress bog'lab
qo'ydr;
2195.
Compatible (kompetibl) - uyg'un, munosib: (kompot) Turli mevalmta'mi
uyg'unlashgan muzdek kompot ichayotgamngizni tasar.vw qiling;
2196.
Compile (kompay') - to'plamoq, tumoq, yozmoq: (kombayn) Fermer
kombalnda bug'doyru o'rib, xirmonga to'pladi;
2197.
Complain (kompleyn)
-
norozilik, shikoyat, betoblik (kam,plan) Kam
plan bajarganidannorozi bo'lgan xirmonboshi fermeming ustidanhokimga shikoyat
qildi;
219E.
-
to'ldiruvchi, shaxsiy tarkib 2)yaxshiroq
qilib ko'rsatmoq/yasamoq: (kompanya pelmen) Uddaburon hodim
tekshiruvchilarga kompanyasi pelnenlari bilan siylab shaxsiy tarkibdagi
Complement (komplemen)
ishchilarning vaziyal;li ancha yaxshiroq qilib ko'rsatdi;
2199.
Complexion (komplekshn) - rang, tus, qiyola: (kompleks) lnteryer
dizal'ner komplekni rargiga mos tarzda jihozlab, ajoyib ko'rinishga keltirdi;
-t6:,
22W.
Compliance (komplayns) - rozilik, ko,ngilchanlik: (pensiya) Kampir
ko'ngrlchanlik qilib pensiyasidan nabirasiga o,yinchoq olib berdi;
2201.
Complicated (komplikeytd) - murakkab, chigal: (ko'ppak it) Mushuk
sichqonning ortidan quvib endi tutay deganda ko'ppak rt akillab, vaziyatnr
murakkablashtirdi:
2202.
Compliment (komplimen)
o'xshash so'zlar:
2203.
Comply (komplay)
-
-
maqtamoq, tabriklamoq: (komptiment)
itoat etmoq, bajarmoq: (kompaniya) Kompaniya
xo diml mi boshliqning ko'rs afmal mi ga so' zsiz itoat qilmoqda,
2204.
Composed (kampo'zd) - tinch, xotirjam, ...dan iborat: (kompot) yana
mevali muzdek kompotdan ichib xoti{m bo'ldingiz;
2205.
Composure (kompo'je) - sukunat, jimjitlik (composition-bayon) Xonada
sukunat hukm surmoqd4 chunki hammajim o'trnb bayon yozmoqda;
2206.
Comprise (komprayz) - o'z ichiga olmoq: (kompyuter rays) O'g'ri raysni
ko'rib komyuterni kiyimi ichiga yashirdi;
22{17. Compromise (kompromis) bitim tuzmoq, obro'sidantirmoq:
(kompromis) o'xshash so'dar;
2208. Compulsory (kompalseri) - majburiy: (compulsory
education)
MaKablarda I I yiliik malburiy ta'iim trzimi yo'lga qoyildr;
2209.
Compunction (kompankshn) - afsus, pushaymonlik: (kompus ekshn) Esi
og'ib qolgan rejisor kompusga qarab menga ekshn rollar o'1mab berasan deb talab
qo'ymoqd4
2210.
Comrade (komreyd)
bilar qalin do'st;
2211.
Con (kon)
-
do'st, o'rtoq: (Konred) Doktor Konred doktor Haus
aldamoq, tovlamachilik qilmoq: (kon) Qroqchilar oltin
koniga bostirib kirib tovlamachilik qilishdi;
-
190
2212.
Concede (kansid) - tan olmoq, yutqaamoq: (kamsit) Sudda boshlliq
ishchilarini kamsitganini tan oldi;
2213.
Conceit (konsiyt) - g'urur, kibr: (konserl) Konsertda zalntng birinchi
qdoridagrlar harnmadan oldin o'tirganligrdan g'ururlanib, boshqalarga kibr bilan
qaashmoqda;
2214.
-
Conceivable (konsivebl) aqlga sig'adigan, tushunarli; (qon suyulib)
Qom suyulib ketgan bemorning boshi aylanishim korgan shitbkor tushunarli deb
tashxis qo'ymoqd4
2215.
Conceive (konsiv) - frkrlamoq, tushunmoq, homilador bo'lmoq:
(konserva) Bir homilador ayol o'ylab ko'rib, baliq konservasi yegisi kelayotganim
tushundi;
2216.
- fik(diqqat)ni
Concentrate (konsentreyt)
o'xshash so'zlm;
2217.
Concept (konsept)
jamlamoq: (konsentratsiya)
tushuncha, tasalryur: (konsepsiya) o'xshash so'zlar;
-
221E.
Conciliate (konsilieyt) - tinchlanfirmoq, yarashtirmoq: (konsul) Konsul
o'zaro tortishib qolgan ikki davlat boshliqlarini yarashtirishga urinmoqda;
2219.
-
qisqartma, aniq-ravon: (qoniqsayz) "Borim shu
Concise (konsayz)
qomqsayiz ishga oling" dedr ish beruvchiga qaab ishga kirmoqchi bo'lgan o'jar
hodim;
2220.
Concord (konko'rd)
2221.
Condescend (kondisend)
moslashuv, kelishuv: (konkor-dori nomi) Shifokor
bilar maslahaflashgan bemor Konkor donsim ichishga kelishib oldr;
-
- iltifot ko'ruatmoq: (qandaysan) Qirol
xizmatkor ilk bora "qandaysan" deb iltifot ko'natdi. Bundan keksa xizmatkorning
boshi osmonga yetdi;
2222.
Condemnation (kondemneyshn)
Ba'zilarht
2223.
-
ayblash, qoralash: (qanday shim)
qanday shim kiygan ayollami qoralashadi;
Conlbderate (konlidereyt)
-
ittifoqchi, l'ederativ: (konl'ederativ) o'xshash
so'zl ar;
191
2224.
conl'ess (kont'es) - iqror bo'lmoq, tavba qilmoq: (konfet) otasidan kaltak
yegan bolakay aybiga iqror bo'lib boshqa konfet o'g,irlamasligini aytdi;
2225.
confide (konfayd) - ishonmoq, sirlashmoq: (koni foyda) Bozorda bodom
sotayotga keb qoling koni foydamag'iAudar oling deb baqiryabdi;
2226.
Confine (konfayn)
-
qamab qo'5,'rnoq, chegaralamoq: (kombayn) Sizni
kombaynga qamab qo'yishdi, qo'l-oyog,ingiz bog,liq: huakattatrl$z
chegaralmgan bo'lsa nima qilmdrngrz?,
2227. Confiscate (konfiskeyt) konfiskatsiya (musodara)
(konfiskatsiya) o'xshash
so'
qilmoq:
zlar
222E.
Conform (kanfo'm) - kelishib ishlamoq, mos kelmoq: (lbrma) lorma
kiygan oshpazlar 7 tonnalik palov tayyorlash uchun katta qozon atrofida o,zaro
kelishib istrl ashmoqd4
2229.
Conlbund (kantaund)
-
chalkashmoq, chippakka chiqmoq, hayron
qoldirmoq: (skafandr) Ko'chada skafandr kiyimida ketayotgan o'zga sayyoralikni
ko'rganlar qilayotga ishidan chalkashib hayron bo'lib unga qarab turibdi;
223|1. Conliontation (kontionteyshn) - ro'baro'
kelish, yuzlash(tir)ish: (tront)
9-may kuni frontda xizmat qilgan faxriylarimiz bilar ro'baro' kelamiz.
2231,
Congeal (konjil) - quyulmoq, mudamoq: (ko'ngil) Qiz bevafolik qilib bir
necha oydan so'ng qayb uzr so'ragan yrgrhr keclurmadi. Chunki unga rusbafan
ko'ngli muzlab bo'lgan edi;
2232.
Congenital (konjenitl) - tug'ma, genetik: (qo'njini to'ldirib) Profesor
qo'nSim to'ldrnb genetk yangiliklari tushrnlgan huljaflanm olib qocirmoqd4
2233.
Congession (konjeshn) - aholi zichligi, uyum: (ko'z yoshini) Aholigi
zichligrni bataf qila olmagan hokim intenyu berayotganida kechiringlar deb ko'z
yoshini tiya olmadi;
2234.
Connoisseur (konoso':) - bilimdon, usta: (qanisan) Isirkal qilib berkinib
o'tirgan shogirdini izlayotgan usta qanisan deb bo'kirib izlanoqda;
L92
2235.
Connotation (konnoteyshn) - qo'shimcha ma'no: (qanot) Qusblar ham
o'zaro gaplashadi, qmot qoqishi e s qoshimcha ma'no bildiradi;
2236.
Conquer (konkue) - zabt etmoq, yengmoq: (kon, quvur) Qorovul konga
tushgan qaroqchilami yengib, quwrga qamab qo'ydi;
2237.
-
223E.
-
Conscience (konsayns)
qilsa buyuk ishlarga qodir;
Conscious (konshes)
bo'ladimi?
insof, vijdon: (science) Ilmli irsonlar vijdonan ish
ongli, idrokli: (qonsiz) Qonsrz jonzotlr ongi
2239.
-
Consecutive (konsikyutive)
izchil, muntazam: (konyuktivit) Bugungi
kunda ko'z allergik kassalliklandan konyuktivrt munt.vam uchrab turuvchi holat
bo'lib qoldi;
2240.
Consent (konsint)
- izn, ruxsat: (konsert) Qiz dugonasi bilan konsertga
tushrshga otasidan ruxsat so'radi;
2241.
-
2242.
Consequently (konsikuentli)
Consequence (konsikuens) oqibat, natija, ahamiyat: (qon siqib ensa)
Sergap odam bilan bir kun o'tirsarg qoningm siqib ensargni qotirishgacha olib
boradi;
-
demak, binobarin, natijada: (sekund-
soniya) Mayk Tayson raqrbining yuziga kuchli zarbaberdi, natijadaraqibi bir necha
soruyaga hushini yo' qotdl;
2243.
-
Conservation (konseveyshn)
asrash, muhofaza: (konserva) Konserva
ma,xsulotlarini salqin joyda saqlab, quyosh nuridan asrash kerak;
2244. Conservative
(konserveytiv)
(konservativ) o'xshash so'zlar;
2245.
-
eskilik taral'dori,
vazmin-bosiq:
-
Considerable (konsidrebl) ko'pgina, katta, sezilarli: (konsert) Kecha
konsertga tushdim. Konsertda ko'pgina mashxw kdta-kdta sar'atkorim ishtrrok
etdi;
2246.
Considering (konsidring)
-
nisbatan, ...9a qaraganda: (konditsioner)
Konditsioner ventilyatorga nisbatan xonani ya.rshiroq sowtadi;
rv5
2247.
Consign (konsayn)
-
topshirmoq, sotishga jo'natmoq: (kun sayin)
Tadbirkorlarimiz chet elda sotishga kun sayin ko'proq mo<sulot jo'natishmoqd4
2248.
consistent (konsisten)
Ulkan kon sisterna to'la benzrn
-
doimiy, o'zgarmas, munosib: (kon sisterna.;
kelishi bilm yana doimiy ishim davom ettirdi;
2249.
Console (kanso'l) - ovutmoq, yupatmoq: (konsul) Konsul pasportini
yo'qotib qo'ygan chet eldagi fuqaroga yordam berishini aytib, uni yupafinoqdq
2250.
consolidate (kansolideyt ) - mustahkamlamoq, birlashtirmoq: (soldat)
xizmatdan qaytgan soldat rmashtirilgan qizi bilan aloqalarini mustahkamladi;
2251.
consortium (kanso'rtium)
-
banklar birlashmasi: (ulkan sortli uyum)
Shveltsanya huddl ulkan sortii barklar briasirmasr ulumiga o'xshaydr;
2252.
Conspicuous (kanspishes) - mashhur:.(konspekt) Tasawur qilingmashxur
yozuvchil ar xayoti va ij odi xaqida konspekt yoznoqdasiz;
2253.
Conspire (konspaye) - litna (suiqasd) qilmoq: (lire-olov) Bir mashxur
qo'shiqchiga suiqasd qilib, konsertida sahnaga o't qo'ymoqchi bo'lishdi, shukrki
ulmning fitnasi analga oshmadi;
2254.
Consternation (konsteneyshn)
-
qo'rquv, hayajon: (Konstantinni
eshitdingmi) Harnmayoqda shovshuvli gap Konstantinni eshitdingmi lotoreyadan
katta pul yutib hayajondan yuragi yorilib o'libdi;
2255.
Constituent (konstituent)
-
ishtirokchi, saylovchi: (konstitutsiyani)
Saylovchilr konstitutsiyani o'zgartirilishini talab qilishdi;
2256.
Constitute (konstityut) - tashkil etmoq, qabul qilmoq, kuchga kiritmoq:
(konstitutsiya) 8 -dekabr konstrhrtsiyamiz qabul qriingan kun ;
2257.
Constrain (konstreyn) - majbur qilmoq, to'xtatmoq: (kontelner) Patrul
xodimlari konteyner ortilgan yuk mashinasini to'xtatib hujjatlami tekshirdmoqda;
225E.
Constructive (konstraktiv)
- ijobiy, lbydali: (konstruktiv)
t94
o'xshash sozlar;
2259.
Construe (konstru) - so'zna-so'z tarjima qilmoq, tushunmoq: 'lrue"
so'zini eslab qoling. Rostini aytgand4 boshqa tildagi ma'lumotlarni so'zma-so,z
tmjima qilsangiz ma'nosiga to'liq tushunmay qolishingiz mumkin;
22611, Consume (kansyum)
-
iste'mol (xarajaf) qilmoq: (kostlum) Kiyrn
do'konida chet elda ishlab chiqarilgan birgina kostyum uchun hamma pulni xarajat
qilib yubordingiz , taksiga ham qolmadi: endi uyga qanday ketasiz...;
2261.
Consummate (kansyumeyt) - mukammal, tugatmoq: (kostyum ayt)
O'zini chiroyli va mukkammal deb biladigan olifta kostyruniga qarab qari altchi
dunyodamen eng chiroylimanmi deb gapini tugatdi;
2262.
Consumption (konsampshn) - iste,mol qilish, sil kasalligi: (ko'nsa
hamshirani) Sil kasalligga chalingan boy yugurdaklariga ko'nsa hamshirani shu
yerga olib kellaring deb buyurdi;
2263.
Contaminate (kantemineyt) - illoslantirmoq, zararlamoq: (ta'minot)
Kuchli chang-to'zonda ta' minot bo' limi dagi bacha mo<sulofl m zarrl andi ;
2264.
Contemplate (kontempleyt) - fikr yuritmoq, tomosha qilmoq: (templeibodatxona) Hrnd fllmlandan birida shohruhxon va Kaiol katta iboddxonani
tomosha qilib, poyezddan qolib ketgan edi;
2265.
Contemplation (kontempleyshn)
-
tafakkur, fikr-mulohaza: (konter
pleysteyn) Mashhur o'ylnlardan bo'lmish konter pleysteynda o'lmalsa taf-akkumi
oshirishi isbotlmdi;
2266. Contemporary (kontempreri) - zamonaviy, zamondosh: (qon
temperaturasi) - So'ngi zamonaviy meditsina texrologryalari qon temperaturasim
me'yorga keltirish bilar kassallikga qanhi kurashmoqdq
2267.
Contemptible (kontemptibl) - razil, pastkash: (konfetni tutishi bilan)
To'yda br pastkash odam tepaga otilgan kontbtltrni tutishr bilan o'sha zahotiyoq
yeb lubormoqd4
2268.
Contract (kontrakt)
-
shartnomg qisqafiirmoq: (kontrakt) o'xshash
so'zlar:
I:'5
2269.
Contradict (kontredikt)
- qarshilik ko,rsatmoq, ziddiyatga uchramoq:
(ko'ndirardik) Banditlar politsachilarga bunchalik qattiq qanhilik
ko'rsatmaganimizda ulami pul berib ko'nddirmdik deb xayol surishyapti;
2210.
Contrarlictory (kontredikteri)
-
teskari, ziri: o'xshash so'zlar:
2271. contrary (kontreri) - aksincha, qarama-qarshilik (konter ari) Konter
o'yinida ari simulyatori qurol sifatida qo'llaniladigan bo,ldi, u raqibni emas
aksrncha ishlatgan odamni chaqib o'ldiradi;
2272.
contributor (kontribyutr)
bu yurt)
qiladi;
xizmatchi-xodim, ehson qiluvchi: (countryYurtimizda oddiy xizmatchilar ham ro'zava hayit kunlari ko,p ehson
-
2273.
Contrive (kontrayv) - loyihalashtirmoq, erishmoq, kashf etmoq: (kontur,
ayvon) Ayvonda o'tirib kontur o'yinining yangi turini kashf qilishga erishdingiz:
endr boyrb ketasrz;
2274. controversial (kontravershl) -
bahs-munozarali: "kontraversiva"
o'xshash so'zlar;
2275.
Convalesce (konvelis)
shifo topmoq, sog'aynoq: (kono vals) Hozirdatrn
bilar davolovchi shifo turi mavjudligini bilsangnkerak. Tuz g'orida davolanib shifo
topganlar xursandchilikdan konda vals tushmoqd4
-
2276.
Convenient (kanvinyent) - qulay, yaqin: (kombinat) Shahar metalurgrya
kombinati aholi ishlashiga qulay j oyda joyl ashgan,
2277.
Convention (konvinshn)
o'xshash so'zlar;
2278.
-
Conversion (konvershn)
an'ana, odat, syezd, shartnoma: (konvensiya)
-
o'zgar(tir)ish: (konvert)
Tamg,alangan
konvertni ochdingiz, ichidan ko'p variantli test savollari chiqdi;
2279.
Convict (konvikt)
-
maxbus, aybdor deb topmoq: (konflikt) O'zaro
konlliktda sherigini jarohatlaganlikda ayblab bir o'spirin yigitri hibsga olishdi;
2280.
Convince (konvins) - ishon(tir)moq: (kon vinosi) Barda sotuvchi bu kon
vinosi mcha vaqt saqlangan deb hammari shontirmoqd4
196
22E1.
Convulsion (konvalshn) - ruhiy iztirob: (Kovalski) Kovalski laqabti
pingvin orolda do'stlrini yo'qotib qo'yganidan ruhiy iztirobga tushdi;
2282.
Cope (ko'up)
uddalamoq, qiyinchilikni yengmoq: (ko'p) Ulkan maqsad
yo'Iida ko'p qiyinchiliklami yengish kerak bo'Iadr;
-
2283.
Copious (kolpio's) - ko'p miqdorda, keragidan ortiq: (ko'p yozsa) Adib
ko'p miqdordakitob yozsa qadri qolmaydi;
2284.
Copyright (kopirayt)
- muallillik
huquqi: "kopiya, nght-huquq" so'zlarini
eslab qolsangiz bas;
2285. Cordial
(kodiyel)
-
samimiy, sidqidildan,yurakdan: (kordial-yurak)
'(Kmdiologrya" so'zini bilsargiz kerak;
22ffi.
Corporal (koporel)
-
moddiy, jismoniy: 'Corpus-tara, jasad' so'zini oldin
o'rgangansiz;
22E7.
Correlate (korrileyt)
-
bir-biriga aloqador bo'lmoq: ,'relfie" so'zidan
olingan;
22W.
.Correspondence (korispondens)
' -
o'xshashlik,
xat
yozish:
(korespondent) Muxbir maqolasi o'xshashligrdan shikoyat qilib hmrkasbi ustrdan
shikoyat xati yozmoqdq
2289.
Corrode (korroud) - zanglamoq: (korroziya) Suvda korroziyaga ucbrab
zm$.ab, yemnlgan temimi tasawur qrhng;
22W,
Corrupt (korrapt)
-
yo'ldan urmoq, pora bermoq: (korrupsiya) o'xshash
so'zlr;
2291.
Cosmopolition (kosmopolishn) - ko'p millatlio dunyoqarashi keng:
(kosmopolitan) Kosmopolitm jurnali har bir mamlakatda chiqishi va ko'p millatli
ma'lumotlar berilsa ham uni faqat dunyoqaashi keng odarnlar o'qiydi;
2292.
Cosy (ko'zi) - qulay, shinam: (qo'zi) Qulay va shinam qo'yxonada qo'zilar
chopqillab ywibdi;
2293.
Counsel (konsl) - maslahat, advokat: (konslager) lkkinchi jahon urushida
yaxudiylami konslagerda himoya qiladigan advokatlari bo'lmagan;
2294.
Council (ko'nsil) - tashkilot, kengash: (kosullik) Mamlakatimizda BAA
konsullik tashkiloti o'z ishini boshladi;
2295.
Courage (korij)
jasorat, mardlik: (ko'rish) Kelin bilan birichi
-
uchrashuvdagi ko'rishishda j asorat ko'rsatib maqtanish shart emas;
2296.
Court (ko'rt)-sud,saroy, ko'rt, ko,nglini olmoq: (ko'rt) o'xshashso'zlar;
2297.
Covet (kovit) - orzu qilmoq, qattiq istamoq: (sovet) Ota-bobolarimiz Sovet
tuzumi zulmidan ozod bo'lishni oran qilishgan;
229E.
qo'rqoq, nomard: (cow) Bir kuni nomard shoqol
sigirga hujum qilgan ekan sigir uni chunonan suzibdiki, shu-shu shoqol sigirdan
Coward (kouverd)
-
qo'rqlb qolibdi;
2299.
Coy (ko'y) - uyatchan, tortinchoq: (qo'y) Soy bo'yida qo'y boqib yurgan
bolakay juda tortinchoqligidm chaqirsam uyalib qochib ketdi;
2300.
Cradle (kredl) - beshik, asli kelib chiqishi: (Kreml) Beshikning asl kelib
chrqqan joy Kreml emas, o'zimiming yurt hisoblaradi;
2301. Craft (kreft) -
kasb-hunar, kema, samolyofi (kaft) Yo'lingizni to'sgan
folbin kaftingizga quab qaysi kasb egasi bo'lishingizni bashorat qilmoqda: "siz
oddiy hunarmand emas, kema yoki smrolyot boshqaruvchisi bo'lasz";
2302.
Crag (kreg) - qoya: (keragi) Balan qoyalarga ismingimi bo'yoq bilan yozib
ularni bulg'ashni keragi yo'q;
2303. Cram (krem) -
yuzaki tayyorlanmoq, to'ldirmoq:
Shoshganingizdan bayramga yuzaki tayyorlandingiz. To'rtni krem
o'rniga mevalar bilan to'ldirdingiz;
bilm
(krem)
bezash
23114. Cramp (kremp) - talvasa, tomir tortishishi: (krem) Agar tomrringz
tortishib qolsa talvasaga tushmay krem surtib massaj qiling;
198
2305.
Cranium (krenium) - bosh suyagi: (kran uyum) Kran bosh suyaklari
uyumi bilan to'latobutri tepaga olib chiqdi;
2306.
Crave (kreyv) - o'tinmoq, yalinmoq: (kiraver) O'qituvchi talabaga kiraver
darsga deb yalinmoqda
2307.
Creator (krieyte) - yaratuvchi, ijodkor: (krater) Ijodkor rassom Masdagi
laderlami swatini chizmoqd4
230E.
Creature (krieyche) - jonzot : (kecha) Kecha uyga juda kech qaltdrm:
ko'chalar zim-ziyo, ahoftla hech qanday jonzot yo'q edi;
23W.
Credentials (kredenshils) - ishonch yorliqlari: (kishmish) Bir bog'bonga
katta bog'da kishmish yetrshtirish uchun rshonch yorlig'i topshirildr;
2310,
Credulous (kredyules) - ishonuvchan, laqma: (kredit yo'li) Laqma
tadbirkor faqat kredit olish yo'li bilan boyib ketish mumkin deb qarzga botdi;
2311. Creed (krid)
ishonch, e'tiqod: (kredit) Tadbirkorlik bilan
shug'ullmmoqchisiz, loyihangrz tasdiqlangach bank sizga ishonch bildirib katta
kredit ajratdi. Omadingizni bersin!;
.
2312.
.Crescent (kreshn) yarim oy shakli: (crescent moon- yarim oy) Qzil
yarim oy jamiyati belgisini ko'z oldingizga keltiring;
-
2313.
Crest fallen (krest fo'llen) - xafa, g'amgin: (kreslo, folbin) Kresloda bir
tblbin g'amgin o'tiribdi. Sababi klient yo'q: hech kim unga ishonmay qo'ygan;
-
2314.
Crest (krest)
-
qush toji, tepa-cho'qqi: (krest-xoch) Tasavr.ur qiling:
tog'ning tepasida bir qushningtojidan mixlab, krestga qoqib qo'yishibdi...bu qanday
bedodlik!;
2315.
Crevice (krevays) - tog' oralig'i-dara: (Kir, vals) Tog'lar orasida kir
ko'ylaklar bilan odamla valsga tushishmoqd4
2316.
Crew (kryu) - ekipaj, guruh: (kir yuv) Kemakapitani ekipaj azolan o'zlari
qo'l da kir yuvishini buyurdi;
199
2317. Crib (krib) -
shpargalka, izohli lug'atr'(karib) Tasarvur qiling: kanb
dengizi qaroqchilari imtihon topshirmoqda. Jek Vorobey esa ayyorlik qilib lug'at va
boshqa shpargalkalardan foydalanmoqda;
231E.
Cripple (kripl) - mayib-majruh {qilmoq}: (kripto) Kripto valyutaodatdagi
pul birliklarini yo'q qilib brcha boylami majruh holga keltirib qo'ydi;
2319.
Crisp (krisp)
- mo'tt, salqin havo: (qirsillab) Salqin havoda uy derazasi
mo' rtl ashib qarsill ab sindi,
2320.
Crony (kroni)
-
qadrdon do'st: (korona-toj) Faraz qiling iklci qadrdon
do'stlar bitta tojni talashib wishmoqd4
2321.
Crucial (kryushel ) - muhim, jiddiy: (krisha-tom) Uy qurilishidagr eng
muhim vajiddiy bosqichlaridan biri tomni mustalrkam shifer bilan yopishdir;
2322.
Cruise (k^r,ouiz) - k-ernada sayobat qilmoq: (T. K^mz)
Kruz kemada sayohat qilmoqda;
2323.
Crusade (kryuseyd)
lnrrcantl
2324.
-
ari iano can'afi Sjr!ari
Crust (krast
)
-
Crutch (krach)
-
a!.^tryor
Tom
salb yurishi, jang: (kursant) Xarbiy bilim yurti
bO')'iCha irntihOn tOpShinnOqda
sirt, yuza, qobiq: (kraska) Boyagi uy tomining sirti
kraskalangan bo'lsa nur ustiga a'lo nur
2325.
Mchx:r
bo'lr
edi;
qo'ltiqtayoq: (sakragich) Qo'ltiq tayoqda yurishdan
zerikkm bemor yosh bolalar bilan sakragichda o'1nab ketdi;
2326.
Cumbersome (kambesem,l - be-so'naqay, qo'po.l: (kolbasa) Bfu kuni
do'kondan qaytayotsam yo'limdan beso'naqay katta it chiqib qo'pol ovozda
vovulladi. Qo'rqib ketganimdan sumkamdagi kolbasani berganedimjim bo'lib yeya
boshladi:
2327.
Cunning (kanning)
-
makkor, yoqimtoy: (tekkaning) Makkor
ayol
jahlimga tekkaning o'zingdan ko'r deb hanmari qo'rqitib qo'ydi;
2328. Curb (karb) - jilovlamoq,
bo'ysundirmoq: (g'arb) Karib dengizi
qaroqchilan butun g' arb davlatlanm bo'ysundirmoqchr bo'lgan;
200
2329.
Cure (kyue) - dori- darmon, davolamoq: (pyure) Bir tabib be'morlami dori
emas faqat kartoshkapyure berib davolar ekan;
2330.
Curious (kyurius)
-
noyob buyum, qiziquvchantik (Sirius) Garri
Potteming tutrngan otasi Sinus Blek noyob buyumlarga qiziquvchan bo'lgan;
2331.
Current (karent) - bugungi, joriy, keng tarqalgan, oqim: (karomat) Joriy
yilda internetda karomat ko'rsatnoqchi bo'lib bartsiz hodisaga uchragan
haydovchila soni ancha ortgan;
2332.
Curriculum vitae (kuriklulum vitay) - tarjimai hol (ko'rib turganizday
bittayam) Haftalasi pir bo'lgan ish boshqauvchi boshliqqa ko'rib twganizday
bittayam ishchrmng taqimar holi bagato'g'ri kelmaydi ekm deb habar bermoqda;
2333.
Dagger (dejje)
-
xanjar: (dajjol) Qo'lida xarjar tutgan dajjolni fuaz qtltng
2334.
Dapper (deppe) - bashang kiyingan: (do'ppi) London ko'chalanda salr
qilib yursam, bashang kiyingan odam boshimdagi do'ppini ko'rib "o'zbeknrisiz"
deb so'radi.
2335. Dart
(da:t)
ildamlamoq, intilmoq: (dard) 'flsmsming o'zi darrlni
yengishga astoydil intilsagina tuzalishi tezlashadi" dedi shifokor bemorning
-
yaqinlariga;
2336.
Dawn(daun) - tong, sahar: (daun) Daun kasalligrga chalingan br loshi har
tong saharda
turib badmtarbiya qilishga od*landi;
2337.
Dazde (ded) - ko'ai qamashtirmoq: (deraza) Demza pardasini ochishim
bilar quyosh nuri ko'zimni qamashtirdi;
2338.
-
Dead-line (dedJayn)
belgilangan muddat, muhlat: (dodlayin) To'lov
vaqti o'tib ketib qarzga botgan er hotiniga qarab endi qayga borib dodlayin bmibir
tbydasi yo'q deb qo'ya qoldr;
2339.
Deadlock (dedlok)
-
mushkul ahvol, chorasidik (Sherlok) Sherlok
Holmsning yoniga bir ayol kelib "mushkul ahvolda qoldim yordam bering" dedi;
20r
234$.
Deadly (dedli) - juda, xatarli, shalQatsiz: (Jet Li) Yaqinda bir zo'r lilm
ko'rdim. Unda Jet Li judaxatarli voqealami boshdan kechiradi;
2341.
Deal (dil) - kelishuv, anchagina, tarqamoq, shug'ullanmoq: (diller)
Hoztrda dillerlik bilan shug'ullanish ancha keng taqdgan;
2342.
Dealing (diling) - sotish usuli: (keling) Bozorda marsulotni tez sotish usuli:
"kelin-keling" deb haridodarga shirin muomalada bo'lishdir;
2343.
Debauchery (dibocheri) - axloqsidiko ochko'dik: (debocha-boshlang'ich,
bir qismi) Ziyofil.damast bo'lib janjal ko'tarish axloqsizlikning bir debochasidir;
2344.
Debris (dibris) - xaroba, vayrona: (ins-jins) Eski xmobajo/ardains-.jinslar
ko'p bo'Iadr deyishadi;
2345.
Deceit (disit) - hiyla, nayrang: (desit-l0) Bosit ismli o'quvchi hiyla-naymg
bilan I Ota tesfiring j avobini sinftloshidan ko' chirib ol di ;
2346.
Decent (disent) - odobli, namunali: (desant) Ertagaxmbiy bilim yurtida
"Ene namunali desant" ko'rik tanlovi bo'lib o'tadi:
2347.
Decline (diktayn) - kamaymoq, zaiflashmoq,voz kechmoq: (dikkaymoq)
Ozodlikka chiqqar eshak dumim drkaytirib ho'jayinidan voz kechib qochrb qoldi;
2348.
I)ecree (dikri)
-
qaror, farmon, dekret: o'xshash so'zlar;
2349.
Dedication (dedikeyshn)- bag'ishlov: (dedi eshon)Ruslmga qanhi Andrjon
isyoniga rahbarlik qilgan Dukchi eshon men o'zimni ozodlik wushiga bag'ishladim
dedi;
235{f.
Define (ditayn)
-
aniqlamoq, o'rnatmoq: "delimte" so'zini eslang;
2351.
Deft (deft) - epchil, usta, mohir: (daftar) Mohir rassom epchillik bilm rasm
daft ariga rasm chiznoqda;
2352.
Defy (dit'ay)
- chorlamoq, rad etmoq: (tet'al) Oyim telalda suv qaynatib,
qahva damlab meni ham chaqirdilar men esa rad etdim;
202
2353. Deign (dein) - ravo ko'rmoq, lozim topmoq: (keyin) Imtihonga
tayyorlmish uchrm darsdan boshqa hmrma ishlami keyinga qoldirishni lozim
topdim;
235/.
Deity (deyti)
- tangri: (deyiladi)Muqaddas
trtoblrda tangn bu olanni
4
unsurdan yaratganligi deyil adi;
2355.
Delicatessen (delikatesn)
(delikates) o'xshash so'zlr;
2356.
Delirium (delirium)
-
kamyob oziq-ovqatlar sotiladigan do'kon:
- alahsirash: (dili rom)Majnun tunda alahsirab dilini
quiLayliligni aytib qo'ydi;
rom etgan dushmmining
2357.
Deliver (dilayve) - yetkazmoq, eltib bermoq: (Dilobar) Dilobar maktabdan
kelgach har doim dalada mollmni boqib yurgan dadasiga suv-non olib boradi;
2358.
Deluge (dilyuj) - sel: (dilijon)Toxir Zuxroni dilijonim deb erkalayotganda
sel kelib uni oqzib ketdr;
2359.
De luxe (di lyuks)
-
hashamat, lyuks: o'xshash
23611. Demeanor (demino')
so'zlr;
- xulq-atvor: (damino) Hm xd xulq-atvorli bolalar
damino o'ynashmoqda;
2361.
Demise (dimayz)
-
o'lim: (Denis) Denis o'lim bilm olishmoqda: u og'ir
betob;
2362.
-
rad(inkor) etish: (Daniel) Daniella Dariyelning taklifini
2363.
-
ilbdalamoq, anglatmoq: (do nota) 'Do" notasi yo'g'on
Deniel (deniyel)
rad etdi;
Denote (dino'ut)
tovushni ifodalaydi;
2364.
Department (depatmen)
2365.
Department store (depatmen sto')
-
bo'lim, qism, departament: o'xshash so'zlar:
- universal magazin: (departament,
stol) Departament stoli universal magazindan olingan oziq-ovqdlar bilan beztildi;
236f.
Dependable (dependibl)
-
bogoliq, ishonchli: "depend" so'zidan olingan;
203
2367.
Depict (depikt)
-
tasvirlamoq: "pidure" so'zidan olingan;
2368.
Deploy (diplo'y) - qurollarni(zobitlarni) joylashtirmoq:
qurollami loy ostiga j oylashtirrnoqd4
2369.
Deportation (deporteyshn)
-
(loy)
Zobrtlar
surgun, haydab yuborish: (deport) o'xshash
so'zlm;
2370.
Depose (dipouz)
-
2371,
Deposit (dipozit)
-
2372.
Depot (dipot)
ombor, bekat: (port) Kdta kema portga yetib keldi va
mansabdan tushirmoq, yo'q qilmoq: (deport)Amerika
qonunlariga buysunmagani uchun xitoyliklar deport qilinib, ularmng texnikalari
yoqib yo'q qilindi;
-
bankka pul qo'ymoq, garov: (depozit) o'xshash so'dar;
undagi )uklar omborga j oylandi;
2373.
Depraved (dipreyvd) - axloqsiz: (dupurlayverdi)Poygada 2-o'rinni olgan
ofiring axloqsidigi tutib maydonda dupurlayverdi;
2374. Depreciate (dipreshieyt) - qadrsidanmoq: (dispetcher)Toshkent
ko'chalarida pa1.neflar ishlamayotgani bois dispetcherlar qadrsidanib, o'z-o'zidarr
yopilib ketdi;
2375.
Deranged (direnjid) - jinni,aqldan
direktor hammani ranjitmoqda;
2376.
Derivation (deriveyshn)
-
o4an: (ranjitmoq) Aqldan
ozgan
kelib chiqish, manba, yasama so'z(gram.):
(darvesh) Grammatik manbalardm "darvesh" so'zining kelib chiqishini aniqlang;
2377.
Describe (diskrayb) - tasvirlamoq, ta'riflamoq: (disk qorayib)Maxfiy
ovozyozrb ohngan drsk chrzrlib, qoraFb ketgani bors rchrdagr tasvrrlm yo'qolgan;
2378.
Description (diskripshn)
-
izoh,
ta'ri(
tur,nav, xil: "deskribe" so'zidan
olingan;
2379.
Desire (dizaye) - xoxlamoq, talab qilmoq: (dizayn) "Dizayfi' konsertiga
tnshishni judayam xoxlayotgan qiz yigitidan chipta olib berishni talab qilmoqd4
204
23E0.
Desist (dezist) - o'zini tiymoq, bas qilmoq: (deysiz)yosh bolangz bilan
mehmonga borganda unga dasturxondagi narsalarga tegmasdan o'zingni tiy deysiz;
23t1.
Despair (dispeyr) - umidsidikka tushmoq: (dispetcher) Tasawur qiling:
erta tongda yo'lga chiqdrngiz mmo biror mashina yo'q, taksi chaqirtinsh uchun
dispetcherga qo'ng'iroq qilgan edingiz o'chiq ekan. Endi umidsizlikka tusha
boshladingiz;
2382.
kamsitmoq, naltatlanmoq: (esi past) Kimdir sizni ..esi
pasf' deya kamsitganini eshitib o'sha odamdan nafratlmib ketdingiz;
Despise (dispays)
-
2383. Destiny (destinay) taqdir: (pepsi,dinay) Faraz qiling: kafeda
ovqatlanmoqdasiz: ichrshga pepsi buyunnoqchi edrngrz
aytrshdi. 'Taqdirda bori" deya dinay buyurdingiz;
taqd dinay
qolganiru
23U.
Destitude (destityud) - faqir, kambdg'al: (institut) Kuclrli bilimli bir
kambag'al yigit eng luqon ball bilan rnshtutga o'qishga kirdi;
2385.
Destructive (distraktiv) - vayronkor, bu2g'unchi: (traktor) Yomon niyatli
bir buzg'wrchi odam tunda daladagi ekinni traktorda haydab nobud qilibdi;
23E6. Detach (ditach) - ajratmoq, bo'lmoq: Detektiv Sherlok
Holms
daromadidan do'sti Watsonga ham ulush ajratmoqd4
2387, Detached
(ditachd)
-
betaraf, xolis, mustaqil: (dutorchi)Hamma
dulorchilar ham xolis chala olmavdi:
2388.
Detachment (ditachment)
o'xshash so'zlar;
-
bo'linma, betaraflik, otryad: (departament)
23E9. Devaluation (divelueyshn) - pulning qadrsidanishi:
(devalvatsiya)
o'xshash so'zlar;
2390.
Determine (ditemayn)
-
aniqlamoq, hisoblamoq, qaror qilmoq: (DTM)
lmhhon lavobian chrqqach D'l'M dagl raqamingzga qaab balrngzm
aniqlamoqdasiz;
205
2391.
Devastate (devasteyt) - buzmoq, nobud qilmoq: (devonasitat) Bir
dehqonning ekinlarini bir devonasifat odam kelib ekinlani nobud qildi;
2392.
Deviation (devieyshn) - chetga chiqish, og'ish: (television) Faraz qiling:
tekis yo'lda "malibu"ni haydab ketyapsiz, yo'lning iklci cheti jarlilg manzil esa
uzoq. Mashinaga o'matilgan televizorda klip tomosha qilib ketnoqdasiz,
chalg'iganingizdan mashina yo'ldan chetga chiqib ketdi va jarlikka og'ib
ketishingizga oz qoldi;
2393.
Devolution (devollushn)-lavozimdan ketish: (revolyutsiya) Revolyutsiya
jarayonida ayrim raxbarlar o'z I avozimidan ketgan;
2394.
Devotion (divo'shn) - sevgi, sadoqat, nazr, bag'ishlash: (Oshin) Oshin
personajida mehndkash, o'z sevgisiga sadoqatli yapon ayoli tasvirlangan;
2395.
Devout (divo'ut) - dindor, samimiy: (dev o't)Dunyoda shunday sarnimiy
odamlal fqlki, agar ularning yo'lidan dev o'tib'qolsa unga ham yo'l beradi;
2396.
Dexterous (deksterous) - epchil, qo'li gul: (Dekster) Qo'li gul va epchil
ustaning Dekster laqabli kuchugi bor;
23y7.
Diagram (daegrem)
-
diagramma, chizna: o'xshash so'zlar;
239E.
Diction (dikshn) - gapirish usuli: (diktor) Menga "axborot" ko'rsatuudagi
diktorlarning gapirish usulijuda ham yoqadi;
2399.
Diffident (diffident) - kamta6 sodda: (different) Odarnlar turli xil bo'ladi:
bazilar kamtm-sodda bo'ls4 kimlardrr takabbur va maqtanchoq bo'ladi;
2400.
Diffuse (difyuz) - yoymoq, tarqamoq: (Dilfuza) Qishloqning sodda qizi
Dilfuza o'qishga kirdi. Biroz vaqt o'tgach 'Dilfuz shaharga borib o'zgarib ketibdi,
sochini yoyib yuribdi" degan gap butun qishloqqatarqaldr;
2401.
Digital (dijitD
raqamli: (digital) Uzonline digital raqarnli televidenya
-
sifatini yanada oshirdi va nandar o'zgarishsiz qoldi;
2402.
-
Digress (digres) mavzudan chetga chiqmoq: (degrez) Qozon quyuvchi
temirchilar, ya'ni degrezlar, bir oz mavzudan chetlashdi, ular hozir tova quyish bilan
band;
206
24113. Dike (dayk) - damba, to'g'on,chuqur o'ra: (o'rdak) earoti
singan o'rdak
ucha olmay chuqur o'raga qulab tushdi;
2404.
Dilapidated (dilapideyted)
2405.
Dilate (dayleyt)
-
241J6. Dilute (daylyut)
-
-
ko'hna,eski, vayron: (deputadlikda)Endigi
deputafl ikka saylov eski qistrloqlarda o'tarmish;
kengaymoq, tarqamoq: (daydilik)Rossiyada ichkilik
bemalol bo'lgani uchun daydilik keng tarqalmoqda;
suyultirmoq: (Delete)Tasavvur qiling,suyulflnlgan don
ichadiganlar hamma narsani sxemaga solib keraksiz nmsalrni delete qilmoqd4
2407.
Dimension (daymenshn)
-
o'lcham, hajm: (mensimaslik) Tasavwr
qihng:tug'rlgan kuningrzga yaqinlanngiz sovg'a berishdi. Krchrk hajmdagr sovg' ani
mensimay ichini ochib ko'rmasdan chetroqqa surib qo'ydingiz;
2408.
Din (din) - shovqin: (Din-din) Shovqin qilib uchib lurgan Din-din kapitan
Hukni ko'nb jim bo'lib qoldr,
24W.
Dire (daye)
24ll}.
Disability (dizebiliti)
-
dahshatli, vahimali: (daryo) Bir krmi daryo bo'yida dam
olishga bordik. Bir mahal daryodan dahshdli, vahimali tovush eshitildi;
-
qo'lidan kelmaslik, zaiflik "ability" so'zining
antonimi;
2411.
Disadvantage (dizadventej)
- z rar: (dezertirlik)Stalin
amriyadan
qochganlami dezerter deb e'lon qilib, ulami zararli joylarga surgun qildr;
2412,
Disappointment (disappointmen) - aldanish, ko'ngli qolish: (Dizel,
appolon, bint) Appolon raketalari uchishga tayyorgarlik ko'rishayotgandi, ulaga
drzel yoqilg'isidan quyishdr hamda brntga o'rab qo'yishdr, biroz o'tgach es4
uchishdan uchuvchilarni ko' ngli qoldi;
2413.
Disarray (diserrey)
-
tartibsidik: (dislq arang) Uyga kelsan hammayoq
tartibsiz: disklar sochilib yotibdr. Mehmonlar kelguncha arang yrg'ishtinb ulguldrm;
2414.
Disaster (dizaste)
- falokat, ofatz (tez, asta) Onasi o'gliga tayinlamoqda:
"mashinani tez emas asta hayda. Biror falokatga uchrab lurma yana'';
207
2415.
Disguise (disguis) - niqob, yashirmoq: (goose) Tasawur qrling:kamaval
bo'lmoqda: hamma twli niqob ortiga yashiringan. Siz esa g'oz niqobini taqib
olgansiz;
2416. Disinterested (dizintristed) - betaraf, xolis: (dizinfeksiyada)Tarakanga
qashi dezintbksiyada xolis bo'lish shart emas;
2417.
Disloyal (dislo'yal) - sotqin, xoin: (dizel oil)Dizel aeftdnn oil olishni kashf
qilganda do'sti Daynler unga soinlik qilib barcha ixtirolami o'zlashtirmoqchi
bo'Idr;
2418.
Dismantle (dismentl) - qismlarga bo'lmoq: (desa mantilar)Bolalm
maktabdan kelib mmti desalar onasi qozonni qisimlarga bo'lib qo'ygan ekm;
2419.
Dismay (dismey) - cho'chish, umidsidik,qo'rquv: (disney) Yozda
do'sflarim bilm disney bog'iga bordim. Qayiqda suzib yursam yonimd4n timsoh,
ilon chiqib qoldi: cho'chib tushdim. Qo'rqqanimdan suvga qulab tushay dedrm;
2420.
Dismiss (dismis)
-
ishdan bo'shatish: (mishmish) Maktab direktori
mishmish tarqatib yurgan g'iybatchi kotibani ishdar bo'shatib 1'ubordi;
2421.
Disorder (diso'de) - tartibsidik, isyon, kasallik (order-buyruq) Kasallik
tarqalgani uchun saroy tashqansida tartibsizlik yuzaga kelib, xalq isyon ko'tardi.
Qirol askadarga qo'zg'olonni bostirishga buyuq berdi;
2422.
Disparage (dispereyj) - kamsitmoq, yomonlamoq: (deska reja) Zryuojga
deskalar rejalanmasdan qo'yrlgani uchun ula tushrb qoldr, boshqa mashinalar uni
kansitdi;
2423.
Dispatch (dispech) - jo'natmoq, tez bajarmoq: (dispetchir) Qayergadir
bormoqchisrz, ammo maslunmgu buzuq. Taksi jo'ndishi uchun drspetchirga
qo'ng' iroq qil moqdasiz;
2424.
- ulashmoq, dori tayyorlamoq, majburiyatdan xalos
Bir ota,\on pensiyasiga shirinliklar olib, nabualariga
Dispense (dispens)
qilmoq: (pensiya)
ulashrnoqd4
204
2425.
-
Dispose (dispo'z)
qo'ldan chiqarmoq, qutulmoq: (post) euyonning
ortidan quvayotgan bo'ri postga yetganda rrni qo'ldan chiqrdi. Bo'rinini chalg'itgan
quyon qutulib qoldi;
-
2426.
Disposed (dispo'zed) - istalgan, ixtiyoriy: (poyezd) poyezdga chiqdingrz,
bo'sh joy ko'p: istalgan o'rindiqqa o'tirishingiz mumkin;
2427.
-
Disposition (dispozishn)
fe'l-atvor, havas: (pozitsiya)
Havasga
arziydrgan insonluda hmr pozitsiya bor;
2428,
Disregard (disregad)
-
e'tiborsiz bo,lmoq: (do'st agarda)Agardaqiyin
kunlarda do'stlar e'tiborsL bo'lishs4 bular haqiqiy do'st emas;
2429.
Dissect (dissekt) - yorib ko'rmoq: (insect) Bir bola hashoratlaming ichini
yorib ko'rishga juda qiziqadi;
2430.
-
Dissension (dissenshn)
bahs-munor,ara: (de sen shuni)Bahsda g'olib
chrqishdng yaxshi yo'li-jimlik, boshqalaga ham sen shuni de;
2431.
Dissipate (dissipeyt)
-
haydamoq, bekorchiga sarllamoq: (issiq
payt)Yo'lga issiq payt mashina haydab chiqmang, aks holda mashinangiz qizib,
ishdm chiqadi;
2432.
Distant (distent)
-
2433.
Distinct (distink)
-larqli,
yaqqol farql anib turadi
2434.
uzoq, sovuq munosabat: (distansiya) o'xshash so'zlar;
aniq-ravshan: (instinkt)lnstinkti kuchli odarnlm
;
Distinguished (distinguishd)
-
mashhur, atoqli; (english) Mashhur ingliz
artistlaridan kiml ami bil asrz?:
2435.
Distress (distres)
-
gayg'u, azoblamoq: (stress) o'xshash so'zlar;
2436. Distributor (distribyuter) - tarqatuvchi, taqsimlovchi-distribyuter:
o'xshash so'zlar;
2437.
District (distrikt)
-
tuman, rayon: (deistrikt) o'xshash so'zlr;
209
2438. Disturb (disto'b) -
bezorta qilmoq, buznoq: (istab)Qomrn buzrlar
jinoyatchilm pul istab, bank devorini buzishdi;
2439.
Ditto (ditto)
- xuddi, aynan: (kita) Nike kitalari shunday yengilki, xuddi
oyog'ingzda yo' qqa o'xshaydi;
2440.
Diverye (da1vo:j)
-
ayrilmoq: (devorcha) Cho'ponning og'ilxonasidagi
devorcha buzilgani uchun qo'ylarini bo'rilar yeb ketdi;
2441.
Diversity (dayvesiti)
-
lhrq, talbvut: (university) Universitet brlrr institut
orasidagi farqni aytib bering;
2442.
Divine (divayn)
ayollarmng
2443.
-
ilohiy, qoyilmaqom: "divine" nomli atir ko'pchilik
eng sevirnli diri;
I)evorce (divo's)
-
ajrashmoq: (devor) drashgan er-xotin hovlining
o'rtasiga devor urib, uyni bo'lib olishdi;
2444.
Dizzy (dizi)
-
boshni aylantiradiganz (nzi)Zizi ko'p yesangrz, boshni
aylmtiradi;
2445.
Doctrine (doktrayn)
-
ta'limot: (doktorantura) Kelajakda doktorantura
ta'lirnotini ham olish nivatim bor:
2446.
Dodge (doj) - hiyla ishlatmoq: (toj) Ayyor rulki hiylaistrlarib sheming tojini
olib qo'yibdi...(aka-uka Grimm ertaklridan);
2447.
Dogma (dogme)
dog'tushirmoqd4
- a'qida: (dog') Aynm a'qidapaastlar yaqrnlan sha'niga
2448.
Domain (domeyn) - soha, mamlakat: (domino)Domino toshlari eng ko'p
o' ynaladrgan manl akat Xrtoydir;
2449.
Dominant (dominant)
2450.
Doom (dum)
-
ustunlik qilmoq: (dominant) o'xshash so'zlar;
-taqdir, qismat: (dum)
Qayerdadir dumli chaqaloq tug'ilibdi.
Qandaydir sabablmga ko'ra taqdir unga shunday qismatni ravo ko'rgan;
2r0
2451.
Dossier (dosiey)
-
shaxsiy xujjadar: (dozaliy)Shaxsiy hujjaflarda
aytilishich4 dozaliy dorilaming dozasi ko'pays4 odm ajalida besh kun burun
o'lishi ehtimoli kdta;
2452.
Dote (dout) - kuchli sevmoq: (dota) Ko'pchilik bolalar ..dota,', ..cormter"
kabi kompyuter o'yinlarini o'ynashni juda ya><shi ko'rishadi;
2453.
Dough (do') - xamir, pul: (dollar) Tasawur qiling sizga yangi ish taklif
qilishdi va "xamir uchidan patir" deb oldindar bir necha ming doltm pul berishdr,
rozi bo'larmidingiz;
2454.
Dour (dour)
qattiqqo'I, qo'pol, ma'yus: (dor) eattiqqo,l dorboz qo'pol
-
begemotni ham dorda )urishga o'rgatibdi. Ajaboo...
2455.
Downpour (daunpue) - kuchli yomg'ir: (daun, pyure) Daun kasaliga
chalingan bir bola ko'chada kuchli yomg'ir ostida plure yeb o 'tiibdi,
2456.
I)owntown (dauntaun)
2457.
Dowry (douri)
dori ham jo'natibdi;
-
-
shahar markazi: ,,town" so'zini eslab qoling;
sarpa, sep:
(dori) Bir ayol qtzinngsepiga qo'shib bir quti
245E.
Doze ( douz) - mudramoq: (doza) Ko'proq dozada ichrb olgan kishi mast
bo'lib, baming o'zidayoq mudray boshladi,
2459.
Drab (dreb)
-
zerikarli: (drap) Drap kostyumlmini kiyish zerikarli bo'lib
qoldr;
2460. Draft (dreft) -
eskiz, loyiha, chek (daftar) Dizayner daftariga oqshom
ko' yl agining e skizini chizmo qda;
-
246L
Drag (dreg) - sudra(l)moq, tortmoq: (dragon-ajdar) Qo'rqmas paxlavon
ajdaming bo'yniga arqon tortib, jarlik tomon sudrab ketmoqda...(ertaklarning
biridan);
2462. Drain
(dreyn)
-
qurimoq, kanalizatsiya: (dron)Bir dornmng o'qidan
ko'plab odarnlarning yostig'i quridi;
211
2463.
Drastic (drestik)
- qat'iy, shiddatli: (plasfik) Tog'ti hududlarda shiddafli
shamol esib, uylarning plastik tonrlarini uchirib
lubordi;
2464.
Dreamy ( drimi) - xayolparast, ajoyib: ..dream" so'zini bilasiz;
2465. Dreary (dreyri) -
g'amgin, zerikarli: (diary-kundalik) Kecha ukam
kundaligrga ikki olgani uchun maktabdan g,amgin xolda qaytdi;
2466.
Drift (drift)
suvda oqmoq, uyum-to'p:
tashlab ketgan ekan, olib suvga oqizib yubordim;
-
2467. Drip (drip) -
(lift) Kimdir liftga bir uyum axld
tomchi(ramoq): (aytdirib)
Ilk yomg'ir
tomchilari tusha
boshlaganda buvim bizga qo'shiq aytdirardi;
2468.
Dnz'de (drid) - yomg'ir tomchilam oq: (deraza) Ertalab tunam derazanga
yomg'ir tomchilamoqda" Issiq qahva ichib biroz vaqt yomg'irni tomosha qilib
o'tirdim,
2469.
Drop-out (drop-aut)
2470.
Drought (dro't)
-
o'qishdan haydalgan: (domkrat)Talaba domlaatda
samaliyotni ko'tara olmagani uchrm o'qishdan haydaldi;
- qurg'oqchilik "dry" so'zidan olingan;
2471. Drowr (dro'un) -
cho'lanoq: (dron) Bir dronning o'qi butun Titanikni
cho'ktirib yuboroladi;
2472.
Dub (dab) - unvon, nom, ovoz-bermoq: (dub) Dub daraxti tagida yig'ilib
olgan hayvonlm qirollik uchun sheming nomiga ovoz berishmoqda;
2473.
Dubious (dabio's)
-
shubhali: (doirasi) Inson shubhali haakat qilsanda
ko'z qorachig'ining doirasi kengaya bosblaydi;
2474. Dud (dad) -
keraksiz buyum: (dada) Dadam bilmasdan keraksiz
buyumlarga qo'shib dudlangan go'sht maxsulotlarini tashlab yuboribdilm;
2475.
Due (dyu) - qav. munosib, kutilgan, sababli: (dyuzdo) putin dyuzdoda
g'olib chrqqmi uchun qora belbog'ga munosib ko'rildi;
2L2
2476.
Duke (dyuk) - gersog (amatdor): (Dyuk) eadim zamondaDyuk ismli zolim
gersog bo'lgan ekan...ertakni o'zin$z davom ettiring;
2477.
Dunce (dans) - kaltafahm: (dance) Tasawur qiling: to'yda kaltafahm bir
tentak g'alati qiliqlar qilib o'ynamoqd4
2478.
Dungeon (danjen)
qamoqxon4
-
zindon, qamoqxona: (dangerous) Ifqal'asijuda xavfli
2479.
Durable (dyurebl) - mustahkam: (diyor) eadimgi Xitoy dryonni buyuk va
mustahkam devor o'rab twgan;
2480.
Duration (dyureyshn)
2481.
- davomiylik
"dwing" so'zidan olingan;
-
Duress (dures) tahdid: (dress) Faraz qiling: uzun qora ko'ylakli kimsa
sizga tahdid qilmoqd4 siz esa undan yashirinishga urinmoqdasiz;
24E2.
Dusk (dask)
katagrga lorib ketdr;
2483.
-
oqshom: (duck) Suvda suzib yurgan o'rdaklm oqshomda
Duty-free (dyuti-fri)
-
soliqlardan ozod (Duty-free);
24U.
.Dwell (duel) - yashamoq: (duel) Duelda do'stini otgan Onegin Tatyanamng
ishqida yolg'iz yashagan;
2485.
Dwelling (duelling)
24E6. Earnest (o'nist)
-
turar joy, maskan: "dwell" so'zidan olingan;
- jiddiy, serg'ayrat: (Ernest lleminguey) lnglz
yozuvchisi Ernest Hemingueyjudajiddiy va serg'alrat odm bo'lgan;
2487.
Earnings (enings) -ish haqi: (erning) "Zitava(itd'filmini eslang: Zitning
baqaloq kelinoysi juda yomon fblli bo'lib, erining ham ish haqini olib qo'yadi;
2488,
Earthquake (iskueyk) -zilzila: (Is, kvak): Tasawurqiling,zilztlaro'ytrura
boshladi va yer ostidan turli xil isla chiqa boshladi, qurbaqalar bo'lsa kva( kvak,
kval deb qunllay bosilashdi;
2489.
Ease (i:z)
-
rohat, yengillashtirmoq: "easf' so'zini eslarg;
2490.
Eavesdrop (ivesdrop) - gap poylamoq:,(evos) '.Evos"da do'stingz bilan
lavash yeb suhbatlashib o'tirgan edingz, ortirgizdagi stolda kimdir gap poylab
o'tirganini sezib qol dingiz;
2491.
Ebb (eb)
- suvning
pasayishi : (yeb) Bir baliqchi suvrung pasayishini kuib,
non Yeb o'tiribdi:
2492.
Ecstasy (eksteysi ) - quvonch, jo'shqinlik (Steysi) Steysi
manzarasidan quvomb, jo'shqinlk bilan rasm chizmoqda;
2493.
Eddy (eddi)
ismli qgztabiat
girdob: (Eddy Merfy) "Girdob" filmida Eddi Merfi rol
-
o'ynagan yoki o'ynamaganligi xaqida do'stim bilan bahs boylashdik;
2494.
Edilice (edithys) - hashamatli bino: (esi past) Bir esi past kishi hashamatli
bino tomiga chiqib olib, yerga sakramoqchi;
2495.
Eerie (ieri) - mudhish, vahimali: (eri)Vahimali tush ko'rgan xotin erini
qo'rqitib yubordiganim taassavur qiling;
2496.
Effect (effekt)
2497.
El'licient (ellishent)
-
natija, ta'sir qilmoq: (effekt) o'xshash so'zlar;
- samarali, unumdor, malakali:
(alisha) Smarali rjod
qilayotgan malakali mashhur xonandaning konserti xaqidagi afishaga ko'zimtushdi;
249E. Effluent (efluyent) -
oqava suv: (fluent)
Ariqla to'lib
oqava suvlar
oqmoqd4
2499.
Effort (effo'rt)
-
tashabbus : (aeroport) Juda boyib ketdingiz: endi yangi
aeroport qurilishida ham tashabbus ko'rsatmoqdasiz;
2500.
El'lbrtless (el'lbrtles)
oson: 'Ettbrtless english' jumlasiga duch kelgan
bo'lsangiz kerak. Bu "easy english" degani;
-
2501. Effuse (effyuz) - tuyg'usi jo'sh urgan:
(epsiz)Hech ishga epsiz
odamlaming qalbidatuyg'usi jo'sh urgan brlan fbydasi yo'q;
2502.
Ego (igo')
- men, o'zim: (ega) Men o'z fikrim-tuyg'ularimga
2L4
o'zim egaman;
2503.
Eject (ejekt) - chiqarmoq: (elektr) Mushuklar o'zidan qandaydir elektr
energiya chiqaradi deyishadi;
2504.
Elapse (ileps) - o'tgan vaqt: (elabsan) "O'tgan shuncha vaqt davomida faqat
shugina unni elabsan, draqqonroq harakat qrl" deya ona o'z qiziga dakki bemoqdal
2505. Elaborate (ileboreyt) - puxta qilingan: (labaratoriya)
Konserva
bankasining puxta talyorlanganligi va sifatini labaratoriyada tekshirishmoqd4
2506.
Elated (ileytid) - shod, quvnoq: (etak tufib) Abddla Oripov aytgandi: umr
deganlari o'bnoqda shod tilla elaklarin elab yo'limga;
2507.
Elocution (elokyushn) - notiqtik san,ati: (ellik, qo'shin) Ellikboshi xarbiy
qo'shrngajang san'ati o'rniga notiqlik san'atidan saboq bermoqda;
2508.
Elope (eloup) - qochib ketmoq, bekinmoq: (lo'ppi) Intemetda tanishgan
qizi bilan ilk uchrashuvga chiqqan yigt qizning lo'ppi ekanini ko'rib qochib ketdi;
25W.
Elusive (ilyuziv) - tutqich bermas, chalg'ituvchi: (ilon yuzli)Hndulamlrg
boshlig'ining laqabi ilon yuz bo'lib, inglizlarga tutqich bermagan;
2510.
Emaciated (imesiey.tid)
odarndan
-
ozg'in, nimjon: (Messi aytdi)Ozg'in va nimjon
lttbalist chiqmaydr deb Messi aytdi;
2511. Emacipation (imensipeyshn) - xalos qilish, erkinlik
payshanba)Archa va emansiz
o'rmonlr
(emansiz
payshanba kuni qurg'oqchilikdan xalos
bo'ldi;
2512.
Embark (imbak) - kemaga ortmoq, ishga kirishmoq: (eng baquwat)
Kapitanning buynrg'iga ko'ra eng baquwal yigitlar yuklarni kemaga ortish uchun
ishga kirishdi;
2513.
Embellish (imbelish)
2514.
Ember (imbe)
-
bezamoq, yasatmoq: (balish) Mehmonlr uchun
mazali balish pishirib, xon bezatmoqdim;
cho'g', o't,olov: (imbir) Gazplitaga olov yoqib, qozonga
sho'rvaning masatliqlarini 5eldim. Qaynab chiqqach Ftz-zirrtorlnga qo'shib ozroq
imbir ham soldim: o'rtacha olovda qaynagan imbirli sho'rva judamazali chiqadi;
-
2515.
Embroidery (embroyderi)
bilar ro'zg' or tebretib bo'lmaydi;
-
kashtachilik (e brodar)E birodar kmhtachilik
2516.
Emerald (imereld) - zumrad: (Esmeralda) "Esmeralda'' ismining ma'nosi
*Zlolnrat' ekanim brlib oldingrzmi;
2517.
Emergence (emejens) - ko'rinish, paydo bo'lish: (emergence) Favqulotda
mudhish hodisalan ro?y berganda "050" ga qo'ngl'roq qilsangiz zum o'trnay
qutqaruvchilar guruhi paydo bo'ladi;
2518.
Emergency (emejensi) - favqulotda hodisa, zarurat, Bu so'zni bilasiz,
favqulotda hodisalar xizmati mashinasidagi so'zni eslang;
2519.
Emigration (emigration)
-
chet elga ko'chish: (migratsiya) o'xshash
so'zlar;
2520.
Eminent (eminent) - oliy martabali, mo'tabar: (Eminem) Tasawur qiling:
oliy martabali mo'tabr odamla yg'tlgan ziyotdda Eminem qo'shiq kuylamoqd4,
2521.
Emphasize (imfesayz) - ta'kidlamoq: (limfa, size-o'lcham) Biologiya
o'qituvchisi o'quvchil arga limfa tomirlarining o'lchami qanday ekanini
ta'krdlamoqd4
2522.
Emphatic (imfetik) - ta'sirli, ifodali: (estetik) Suhandon she'mi shu qadm
ta'sirli qilib ifodali o' qidiki, barcha tinglaganl ar estetik zavq oldi;
2523,
Employee (imploye) - ishchi, xizmatchi: (impuls, oylik) "Oylik oshr ekan"
degan so'zni eshitib, quvonchdan zavod ishchilarining impulsi tez ura boshladi;
2524.
Employer (implo'yr) - ish beruvchi: (loyer) Ish beruvchi firma raxbari
o'ziga shnsiy xuquqshunos yolladi;
2525.
Empower (empaue)
-
vakolat bermoq: (imperiya) Rim imperiyasi
imperatori Kleopatraga boshqaruv vakolatini berdi;
2526.
Enable (ineybt)
-
imkon (ruxsat ) bermoq: "able to" so'zini eslang;
2527.
Enact (inekt) - qaror qilmoq, rol o'ynamoq: (aktyor) Mashhur aktyor
Shoxmhxon o'zbek filmida rol o'ynashga qaror qildi;
zLO
2s2E. Enclose (inklo'z) tikaili
o'ramoq, solmoq: (ekinzor)eorovulsiz ekinzorlar
simlar bilan o'raladi;
2529.
Encounter (inkaunte) - duch kelmoq, to'qnashuv: (counter) Faraz qiling
kompyuterda "countef ' o'ynayapsz: o'qingrz tugaganda bir necha drshmanga duch
keldingiz...;
2530.
Encourage (inkorij)
ruhan qo'llab-quvvatlamoq: (eng, xorij) ymgi
kompluter dasturi yarddmgtz, uni nvojlantirishda eng zo'r xorij iirmasi bo'lmish
Microsoft raxbari sizni ruhan qo'llab- quwatlamoqda;
2531.
-
Encroach (inkroch)
mug' ull ar
ta1
- tajovuz qilmoq: (inqiroz) Xitoyga inqiroz
paytida
ovuz qrl di;
2532.
Encumber (inkambe) - tirbandliko yuklamoq: (cucumber) Bodring
yuklangan yuk mashhinasi chorraxada buzulib,to'xtab qoldi Natijada yo'l
tirbandligr yuzaga keldr;
2533.
Endow (endou) - moddiy ta'minlamoq, hadya etmoq: (endi u) yozuvchi
J.K. Rowling muhtojlikda kun kechirar edi. "Ha:ry Pottet'' asri unga ulkan shonshtxrat va moddiy boylik hadya etdr: endi u millioner;
2534.
Endure (endyue)
-
chidamoq: (Andrey) Andrey ismli bokschi qoshi
yorilganiga qtramay raund oxirigacha chidadi;
2535.
Engage (ingeyj) - zimmasiga olmoer ahdlashmoq: (ingichka) Yigrt va qrz
bog'da sayr qilib yunshgan edi birdm qiz qoqilib tushdi. Yigit esa qizning ingichka
poshnasi sinib qolgan tuflisini ta'mirlab berishni o'z zimmasiga oldi;
2536.
-
Engaged (ingeyjid)
unashtirilgan, band: (gadjet) Yigrt unashtinlgan
qiziga gadjetlardan biri bo'lmish yangi telefon sovg'a qildi;
2537.
Engross (ingros) - jalb etmoq, mukkasidan ketmoq: (gilos) Mulatgichni
ochgan edrngz bir kosa qip-qrzil gilos e'trboringizni jalb qrldi, olib yeya
boshladingiz;
2538.
Enigma (enigme) - jumboq, enigma: (Enigma) Dota o'yinidagi Enigma
ismli qahramon slzga turli xil jumboqlar bermoqda;
2L7
2539.
Enquire (inkuaye) - tekshirmoq: (inkubator) lnkubatordan ochib chrqqan
jo'jalarni birma-bir tekshirmoqdasiz: hammasi bir xil;
2540.
Enrapture (inrepche) - quvon(tir)moq: (zirapcha) Hovlida o'nab yurgan
bolakay bnder oyog'iga shisha krgamni ayhb yg'lay boshladi. Onasi qarab shisha
emas, kichik zirapchaekanini aytib olib tashlagach bolakaytinchlarib juda quvondi;
2541.
-
Ensue (ensyu) iziga tushmoq, ergashmoq: (esi yo'q) Bir kuni esi yo'q
tovuq xo'rakning zrdar ergashib towqning tuzog'iga tushrbdi,
2542.
Entail (inteyl) - zarvr bo'lmoq: (intil) Hm qandaymaqsadga erishish uchun
astoydil harakat qilib, intilmoq zarur;
2543.
Entangle (intengl)
voqealar deyarli yo'q;
-
chalg'itmoq: (injit) Injilda odamni chalg'itadigan
2544. Enterprise (enteprayz) - tashabbuskorlik, korxona: (Enter- kirish, prise
- mukolbt) Korxona ochgan inson, yangi yo'lga krrgandek bo'ladi hamda evaziga
yaxshigina mukofotga ega bo'ladi;
2545.
-
Enthusiasm (intyuziazn)
g'ayrat, ishtiyoq: (intil yuz Azim)Azim
g'ayrat bilan mashina olishga rntrlyapti;
2546.
Entice (entals)
2547.
Entity (entiti)
yu
-
ko'ndirmroq: (M. Tayson) Nyu York ko'chalariru sayr
qilib yursam mashxur bokschi M.Taysonni ko'rib qoldim va birga rasmga tushishga
zo'rg'a ko'ndirdim;
borliq, mavjudlik (etik) Multfilm ko'rib o'tirgan bolakay
onasidan so'ramoqda: "oyijon, etik kiygan mushuk rostdan ham ma{udmi?";
-
254E.
-
Envisage (envizeyj) tasawur qilmoq: (eng viza) Tasarur qrling Green
kata yutib oldingiz, endi hech qnaqaviz chiqishini kutmaysiz;
davr, zamon: (kepak) ,,Qiyrn zamonlami boshdan
kechirganmiz, kepakdan non qilib yegan dawlarimiz hmr bo'lgan" deydr
2549.
Epoch (epok)
-
qmiyal arimiz o'tmishni eslab;
2!6
2550.
Equal(ikual)-teng: (ikki)Savol:2+2kattaniyokr 2*zrrtt'l
Javob: ikkalasi
teng;
2551.
Equanimity (ikuanimiti) - xotirjamlik, esankiramaslik (ikkilanmay)
Tasavwr qillng imtthondasiz:sarrollar osonligidan hech ikkrlanmay,
esankiramasdm xoti{am javob bermoqdasiz;
2552. Equilibrium (ikuilaybrium) -
muvozanat: (e kuyla tanburim) Siz
muvozanatni ushlashga harakat qilyapsiz, bir chetda bo'lsakimdire kuylatanburim,
deb qo'shiq aytmoqd4
2553.
Equity (ikuiti)
bo'lishib yeydr;
-
adolat: (ikki it) Ikki ir adolarli tazda egasi bergan ovqatini
2554.
Erection (irekshn) - tiklash: (direction-yo'nalish) O'zinga qiziqqan kasbhunmni tanlab, o'sha yo'nalishda mavqeingizni tiklang;
2555.
Err (er) - xato qilmoq: "error"so'zini bilsmgrz keralqshu so'zdan olingan;
2556.
Errand (errend) - topshiriq bermoq: (Eren) Po'latAlemdaErengamaxfiy
topshiriq berdi;
2557.
.Erratic (irretik)
- o'zgaruvchan fikr: (kir etik) Kiretrkkiyib
yurganingnda
hamma stzga qaraydr va boshingizdan har xil o'zgaruvchan fikrlar o'ta boshlaydi;
2558.
Establish (istablish) - qurmoq, tashkil etmoq: (Istanbul) Istanbulda yangi
fabnka qurib o'z biznesingrzm tashkil etmoqchisiz. Omadrngimi bersin;
2559.
Establishment (istablishment) - qurilish, muassasa! (eslatmoqchi) Sizga
shuni eslatmoqchimalki, Istanbulda biror muassasa qurish qimmdga tushishi
mumkin:
2560.
Estate (isteyt ) - mol-mulk, boylik (estetik) Tasawur qiling birdan boyib
ketdingiz, cheksiz mol-mulkingizdan estetik zavq olmoqdasiz;
2561.
Esteem (estim)
xurmat, ehtirom: (do'stim) Do'stim, ota-onangizga doimo
ehtirom ko'rsatib, xurmatini joyiga qo'ying;
-
279
2562.
Estrange (estrenj)
-
begonalashmoq: (estradanga)Esfadanga taklif
qilrnagan qo'shiqchilaring senda begonalashib borayati dedi Ozodbek Alisher
Fayzga;
2563.
Estuary(esjuri)
bir qancha esli
256/,
jo'ralr
etagi (quyilish joyi): (esli jo'ra) Daryo etagrda
baliq ovlashayapti;
- daryoning
Et cetera (etsetra)
-
va hokazo: Bu so'zni bilsangiz kerak;
2565.
Eternal (etenel) - abadiy, mangu: (ketonal) "Lat yeyish va bo'gimlar
og'rig'ida "ketonal" gelidar foydalaning. "Ketonal"- abadiy sog'lik garovi".
Reklama!O;
2566.
Ethik (etik)
2567.
Evaluate (evalueyt)
-
odob-axloq, etika: o'xshash so'zlar;
-
qadrlamoq: (valit) Qartada valit qadrlanishining
sababi u shalzoda;
256E.
Evade (iveyd) - o'zini olib qochmoq: (va'da) Bir dunyo va'dalar berib,
birortasini ham bajarmagan yiglt qizdan o'zini olib qochmoqda;
2569.
Eventually (ivenchueli) - nihoyat, oxiri: (qiyinchilik) Sevgi yo'lida barcha
qiynchrliklarni yengib o'tgan shaxzoda nihoyat, o'z malikasiga yetishibdi va
umrining oxirigacha baxtli xayot kechirishibdi;
2570.
Evidence (evidens) - asos, dalil: (vedi) Zamonaviy sudyalrning aytishich4
vedi yo'q hamma narsa dalil bo'lavermaydi;
2571,
Evoke (evo'k) - qo'zg'amoq, sabab bo'lmoq: (evakuatsiya) Kuchli suv
toshqini daryo bo'ydagi aholining evakuatsiya qilinishiga sabab bo'ldi;
2572.
Evolve (evo'lv) - rivojlantirmoq: (woll'-bo'ri) O'rmonda bo'rilar qonuniy
hokimiyatni rivoj lantiradi;
2573.
Ex (iks)
-
sobiq: (Ekskovator) Sobiq ekskovatorlami
sog inib, ularga atab
qo'shrq kuylashmoqda;
2574.
Exatcly (igzektli)
-
aniq, aynan: (egizaklar) Aynan bir-biriga o'xshash
eglzakJamiko'pko'rganman;
2zo
2575.
-
-
Exaggeration (igzejireyshn)
mubolag'a: (Excel, Tirjey) Excel dasturi
ishlashigamubolaga'qilayotganlar,tirjey-tirjeydebbaqirishmoqda;
2576.
Exalted (igzoltid) - yuksak, quvonchli: (olti) Ex, oltinchi hissiyotga ega
bo'lish qanchalar quvonchli! Tasawur qiling: oldindan sezish kabi yuksak
_
qobiliyatga egasiz;
2577.
Exasperate (igzespireyt)
aspiranfl nimadandir g' azabl andi;
g'qzgfilaa(1ir)moq: (ingliz, aspirant) Ingliz
Exceed (iksid) ortmoq, haddan oshmoq: (sedana) ,,Ali bobo va 40
qroqchi filmini eslang: Hurjuniga haddan tashqari ko'p boylik ortgan ochko,z
aosim sehrli so'mi unutib "sednna ochil" degan edi g'or eshigi ochilmadi;
2578.
-
-
-
2579.
Exceedingly (eksidinli) - o'ta juda: (sedanali) Juda ko'p sedanali nonni
tasawur qiling. Altganch4 sedana sog'liqqajuda foydali. (bu fakt);
25E0.
Exception (iksepshn)
-
musta$no: (Ekspert, eplamoq) Ekspertlm har
narsani eplay olishadi, birgina musiqa chalish bundan mustasnodir-
2581.
-
-
Excess (ikses) ortiqcha, ko'p: (Eksez) Ortiqcha narsa eksez, ko'p nana
yo'qotmaysiz, deb maslahat berishmoqda;
2582.
Exclude (eksklud) - chiqarib tashlamoq: (ekskovator, klub) Ekskovator
klubga kirib, hammani tashqariga chiqarib tashlamoqd4
25E3.
Excuse (ekskyuz)
bilasiz:
2584.
Execute (egzikyut)
2585.
Exert (igzert)
-
uzr, kechirim (so'ramoq): (excuse me) bu so'zni
- ijro
(qatl) etmoq, bajarmoq: (Egizat! kut) Siz egizak
farzand ko'rdtngiz hamda uzoq ularni katta bo'lishrni kutdingiz, vazit'angizru shu
bilm bajardingiz;
-
astoydil harakat qilmoq: (desert) Bosh oshpaz mixsus
mehmonlarga de sert uchun ajoyib shirinlik tayyorlashga astoydil haakat qilmoqda;
25E6.
Exertion (igzershn) - shijoat: (Excel, shinni) Excel dasturini shinni yegan
holdd4 shijoat bilan o'rganmoqdasiz;
22!
25t7.
Exile (igzayl)
-
surgun qilmoq: (Excel) .,Excel"da ishlashni bilmagan
kotibani ishdan bo'shatib, kompaniyadm swgun qilishdi;
2588.
Exist (egzist)
-
mavjud bo'lmoq, yashamoq: (egizak) eayerdadir xuddi
sizga o'xshash egizak qiyof'adoshingrz maqudligga ishonasizmi?;
2589.
Expand (ekspend) - kengay(tir)moq: (Eksport) Eksport miqdorini oshirish
orqali, boshqaruvingimi kengaytirmoqdasiz;
2590.
Ixpatriate (ekspetrieyt) - boshqa yurtga ko'chgan odam: (iks(x) patriot)
Iks laqabli patriot irson boshqa yurtga ko'chganligi tufayli endi patriot emas;
2591.
Expectation (ikspekteyshn)
qlmo{'
-
umid, ishonch: "expect- kutmoq, unid
so' zidan olrngan;
2592.
Expedient (ekspediyent) - foydali, niaqsadga muvofiq: (eksperiment)
Faraz qiling: foydali texnik buyum ixtiro qildingrz Uni ommaga ma'lum qilishdan
oldin eksperiment o'tkazish maqsadga muvotiq;
2593.
Expel (ekspel) - quvmoq, haydamoq: (excel) Talabani excel yaratolmagani
uchun institutdan haydashdi;
2594.
Expenditure (ekspendiche) - sad'-xarajat: (ekspeditsiya) llniy- tadqiqot
guruhi katta saf-xarajat qilib, muzli o'lkakarga ekspeditsiya ulushtirdi;
2595.
Experienced (ikspiriyensid)
2596.
f,xploit (eksptoyt)
- tajribali:
"experience" so'zidan olingan;
-
ishlatmoq, zulm o'tkaznoq, ekspluatatsiya-o'xshash
-
ifodalamoq, maxsus, tez yurar poyezd: Bu so'zni
so'zl arl
2597.
Express (ikspres)
brlasiz;
2598.
Expropriate (iksproprieyt) -zo'rlik bilan tortib olmoq: (Eksport, pirat)
Mahsulotlarini elisport qilayotgan insonlar birdan hujumga uchrashdi. Ulmga
pratlr hujum qilib, barcha mol-mulklarim zo'rlik bilan tortib olishdi;
25y).
Expulsion (ikspaljn)-quvish, haydash (maktabjamoadan): (purjina) Bir
o'quvchi ruchkaning pu4inasini o'ynab o'tirgan edi, birdan pu{ina otilib
patadoshining ko'ziga kirib ketdi. Endi darsdapu{ina o'ynab o'tirgani uchun o'sha
o' quvchini maktabdan haydashmoqchi;
26w.
Exquisite (ekskuisayt) - nalis, nozik (ekskursiya) Frarsiyaga ekskursiya
davomida nafis buyumlarni ko'rishdan bahramand bo'ldik;
2601.
Extant (ekstent) - mavjud, saqlanib qolgan: (stansiya) Bazijoylardaeski
temir yo'l stansiyalan hozir ham marljud.
2602.
Extend ( eksten) - uzaytirmoq, kengaymoq: Aytrlishi o,xshash so'zlar.
Arnmo, imloviy farqiga ahamiyat bering;
2603.
Extent (ekstent) -o'lcham, hajm, daraja: (stent) Katta o'Ichamdagi stentni
tasawur qiling, unda sevimli xonandar giznng sur'ati tasvirlangan bo'lsin;
2604.
Extinct (ekstinkt)
umuman bo'lmaydi;
-
so'ngan rmlqon: (istinkt) So'ngan vulqonning instinkti
2605.
Extracurricular (ekstrakarikula) - darsdan tashqari, mustaqil: (ekstra,
karikatura) Dasdan tashqari bo'sh vaqtimda ekstra hobbi sifatida karikatura
chizish bilar mustaqil shug'nllanaman;
2606.
Extreme (ekstrim) - eng (baland,vme), ashaddiy: (ekstremal) Eng baland
cho'qqilardan sakrab, ekstremaldan rohaflanuvchilr xavf-xataming ashaddiy
ishqibozlandrr;
26W.
Extricate (ekstrikeyt)
-
qiyinchilikdan qutqarmoq: (eskirib ket) Eskirib
ketgan uyda yashayotgan odamlami qiyinchilikdan qutqarish kerak;
260E. Extrovert
(ekstrovert) - kirishimli, ko'ngli ochiq: (elatrasens) Bir
ekstrasens tulki bo'riga qarab: ']aqinda kirishimli, ko'ngli ochiq bir quyonni
topasm" deb gipnoz qilmoqda;
26W.
Exuberant (egzyubrent) - toshqin, jo'shqin: (zubr) Ztbrntgustiga mrmb
olib toshqin daryodal kesib o'tmoqdasiz...qo'rqmayapsizmi?
223
2610. Exult (igzalt) -
quvonmoq, zavqlanmoq: (zal) Sport zalida zavqlarib
volleybol o'ynayotganingizni tasawur qiling;
2611.
-
Eyewitness (ay uitnes)
guvoh: (Uitni Xluston) Faraz qiling: Uitni
Xyustonning o'zbek trlida qo'shnq kuylayotganiga shaxsan o'zingrz guvoh
bo'lmoqdasiz;
2612.
Fabuluous (febulyos) - g'aroyib, (faberlik) Faberlik kompmiyasi g'aroyib
kosmetik vositalar ishlab chqarmoqd4
2613.
Facile (fesayl) - oson, yengil, yuzaki: (sayl) Yaqinda o'tkazilgan milliy
saylni tashkillashtirish oson bo'lmagan, oshpazlm ham yuzaki emas astoydil ulkan
palov pishrnb rekord o'rnatishdi:
2614.
Facilitate (fesiliteyt) - yordam bermoq, yengillashtirmoq: (Vasila, tort)
Vasilaoyisiga tort pishirishda yordam berdi;
26f5.
Facility (tbsititi) - mahorat, qulaylik, jihoz: (thsl hiti) Qulayjihozda o'tinb,
mahorat bilan kuylangan shu faslning eng hit qo'shig'ini tinglayotganingrzni
tasavvur
qiling
2616.
Faculty (t'ekulti)
2617.
Fade (feyd)
-
iste'dod, fakultet: o'xshash so'zlar,
- so'limoq, yo'qolib
bormoq: (hid) Sovuqdan gullar so'lib, hidi
ham yo'qolib bormoqd4
261E.
Failure (l'elyue) - omadsiz(lik): (fil) Dambo laqabli til katta qutoqlari tut-ayli
doim omadsizlikka uchrab vuradi:
2619.
Fair (feya) - haqqoniy, o'rtamiyona, yarmarka: (hair) Yarrnmkada soch
tunnaklash musobaqasi bo'lib o'tdr. O'rtaniyona mahorat egalari haqqoniy
baholandi;
2620.
Fake (feyk)
-
tanl agan qimmal-katta
2621,
Falter (folte)
-
firibgar, soxtalashtirmoq: (cake) Firibgm sotuvchi
men
tort o' mi ga i dishga boshqasini solib yuboribdi;
qoqilmoq, duduqlanmoq: (Volter) Volter ismli bolakay
toshga qoqilib tushganidan so'ng duduqlanadigan bo'lib qolibdi;
2622.
2623.
Fame (l'eym)
mashhurlik: "t'amous" so'zini eslang;
-
-
Farce (faas) teatr, qo'pol hazil: (past) Tedrda spektakl tomosha qilib
o'tirgan edim, orqa qatordan kimningdir pastroq ovozdagi qo'pol hazili eshitildi,
2624. Fare (l'eyr) - yo'l haqi, ovqat: (pleyr)
Ar,tobusda pleyr eshitib
ketayotgandim konduktor kelib yo'l haqini to'lashimni aytdi;
2625.
Farewell (feyrvel) - alvido: (temir yo'l) o'zywtigaketayotgan do'stingiz
bilar temir yo'l bekatida xayrlashrb "alvido" deya qo'l siltayotganingizri tasawur
qiling;
2626.
-
tr'ar-reaching (fa-riching) keng qamrovli: (fan uchun) Ilm-far uchun
keng qmrovli loyrhalar yaratrlmoqda;
2621.
Fastinate (fassineyt) - maftun bo'lmoq(qilmoq): (pansionat) Dam olishga
borgan buvimni ko'rgani pansionatga borgan edim, atrofdagi tog' manzarasrga
maftun bo'lib qoldrm;
2628.
Fasten (fassen) - bog'lamoq, qulflamoq: (fason) Turli fasondagi kiyirnlar
saqlangan do'kon qulfi juda mustahkan;
2629.
Fastidious (thstidis)
-
xunuk: (kasta-disk) Studryanrng kasta-disklan
shunday xunuk ediki, kompluter ulami ochmadi;
2630.
Fatal (fetel) - halokatli: (xatar) Padavonning otdidan 3 ta yo'l chiqibdi:
l)borsa kelmas, 2)borsa xdar; 3)borsa kelar. Xatarli yo'lda biror halokatga
yo'liqishi mumkin ekan... ;
2631. Fatalify (fetelity) -
taqdirga tan berish; (xatarli) Qo'rqmas baxodir
taqdirga tan benb, xdarli yo'ldar ketibdi;
2632.
Fathom (fesom) - ko'nikmoq, suvning chuqurligini o'lchamoq: (fason)
Faraz qiling: g'awoslar fasonidagi kiyrmga tez ko'nikib, suvning chuqurligini
o'lchash uchun dengiz tubiga sho'ng'idrngiz;
2633.
f,'atigue (fetig)
juda charchadingiz;
-
charcha(t)moq: (etik) Og'ir charm etikda uzoq yo'l yurib
2634.
Fatuous (l'etyus)
-
be'mani, ahmoqona: (fantastik) Hozirgr kunda
ahmoqona fantastik filmlar ko'payib ketgan;
2635.
Fear (fiya)
-
vahima, qo'rqmoql @iya) Tepib yuborishidan vahimaga
tushgan bolakay biyamng yonidar qo'rqib o'tmoqda;
2636.
Fearless ( fiyales) - qo'rqmas, dadil: (V.Uoles) "sheryurak" filmining
qahramoni qo'rqmas jangchi V.Uoles yurt ozodligi uchun jon bergan;
2637. Feasible (tidbD - ehtimol: (beyzbol) Beyzbol bilan
bosh
astoydrl
shug'ullanyapman. Ehtinol kel asi yil chempionatda qatnasharman;
2638.
Feast (fist)
- ziyofat, bayram: (pista) Balram ziyofdida
hanmapista chaqib
o'tiribdi;
2639,
Feature (fiche)
-
xususiyat, maqola: (frlcha)
Bit
gazetada sirkdagi
filchaning xususiyafl ari haqida maqola o'qidim;
26411. Fed up (t'edap) - charchagan, joniga tekkan: (adapter) Chachagan
adaptemi ishlatish jonimga tekkani uchun tmhlab yubordim;
2641.
Fee (fi)
-
haq, gonorar, pul to'lash: (fit) Sirkdagl fil o'rgatuvchi katta haq
olar ekan;
2642.
Feedback (fidbek)
2643.
Fellowship (l'ellouvship)
-
xulosa, tahlil, taassurot: bu so'zni o'rgangansiz;
- jamiyat, hamkorlik:
,,tbllow'" so'zidar olingan;
2644.
Felony (felo'ni) - og'ir jinoyat: (kaloniya) Og'ir jinoyat sodir etgani uchun
yosh yi gitri o' smirlar kaloniyasi ga j o' ndishdi;
2645.
Ferocious (l'eroshes) - yovuA yolvoyi: (tarrosh)
yowoyi dinozaw jonlanib, farroshga hamla qilibdi;
2646.
a1
Fertile (fetayl)
-
Br
kuni tundamuzeydagi
serhosil, zotdor: (fairytale-ertak) Zotdor otlar haqida
oyib ertak o' qiyapman;
2647.
Fertilize (fetilayz)
-
changlatmoq, o'g'itlamoq: (ventilyator) Bog bon
daraxtlar tagiga o' git sepib, gullarini ventilyator yordamida changldmoqd4
226
_
2648.
Fervent (l'event)
-
otashin,
jo'shqin: (l'ermer) Davlatimiz otashin
fermerlarga katta e'tibor qaratayapti;
2649.
Feud (fyud)
uzoEoq yuring;
-
adovat, dushmanlik: (fut) sizga adovdi bor odamdan 10 fut
2650. fiasco
(flraskov)
halokat 1'tz berdi;
-
halokat, muvaffaqiyatsizrik (disko) Disko klubda
2651.
2652.
Fib (fib) - yolg'on, lirib: (firib) ayhlishi o'xshash so,Aar;
Fidelity (fideliti) - sadoqat, vafo: (Iidolik) Do'sti uchun jonini ham fido
qiluvchilar sadoqatli chin do'stdirlm;
2653.
Figurative (ligeretiv) - tasviriy, obradi: (ligura) Tasvrriy san'atda eng
muhimi figuralami to'gri chizish;
2654.
Filter (filte)
- filtr, toztlagich: o'xshash so'dar;
2655.
Filth (lils)
toy, kir, chiqindi:
2656.
Finally (fayneli)
2657.
Finance (laynens)
-
-
(lil)
Usti loy
lil
chrqindr qutisim kavlamoqd4
nihoyat, oxiri: "final" so'zidan olingan;
-
moliyaviy ish, daromad, linans: bu so'zni bilasz;
2658. Finite (finit) -
chegaralangan, cheklangan: (fanat) Amerikada
faratchilami cheklaydigan he ch qanaqa qonun yo' q;
.
2659.
Fishery (lisheri) - baliqchilik "lish'so'zini eslang;
2660.
Fission (fishen) - parchalash: (fasion) Moda namoyishi bo'layotganini
tasawur qiling: birdan sahna tepasidagi qandil uzilib parcha-parcha bo'lib sindi;
2661.
Fist (list) - musht: (list) Jeki Char oshxonada liribgarlar brlm urushmoqda:
raqibihujum qilgandaJ. Chanpechkaninglistibilanto'sib qoldi oqibatdaraqibining
mushti temir listga tegdi;
2662.
Fitting (fiting) - loytg, yarashgan, yig'ish: (miting) Faraz qiling: xalqro
mitingda o' zingizga yarashgan libosda nutq so'zlamoqdasiz,
227
2663.
o'rnatmoq, tayyorlamoq: (disk) yargi
DVD ni televizor yoniga mustahkam o'matib, disk qo'yib ko,rmoqchisiz;
Fiks (tiks )
- mustahkamlamoq,
2664. Flair (fleyr) -
iqtidor, qobiliyat: (pleyr) plepring g'aroyib iqtidori bor
ekan: o'zi kuylab, raqsga tushar emish;
2665.
Flake (fleyk)
-
parcha, uchqun: (black) eorong'u o'rmonda adashib
qoldingiz, uzoqdan bir uchqun porlamoqda_..;
2666.
(tlep)- qopqoq, taraqlamoq, qanot qoqish: (klip) Faraz qrling: yang
kelinchak damlagan choyini qaytarayotib, televizordagi klipga chalg,iganidan
Flap
choynak qopqo g'ini tushirib lubordi. Qopqoq stolga
te
gib tmaql adi;
2667. l'lash (llesh) - o't (uchqun) chaqnamoq, likr tug'ilmoq: (fleshka)
Sumkangizdar fleshkangizni olib, hozir fleshkaning oyg'idan
ketsaya degan fikr hayolingizga keldi;
2668.
miltiq
l'task (liesk)
-
o't
chaqnab yurib
kolba, llyaga, o'qdon: (fleshka) fleshka<tag yozuviarda
o' qdoninig qachon kashf
qilinganligi haqi da yozuv bor;
2669.
tr'latter (fletr) - xushomad qilmoq: (fleyta) Musiqachi yigit chiroyli qizga
hushomad qrlib, fleya chalib bermoqd4
2670.
Flavor (fleve) - maza, ta'm: (flower) Choyingizga aiirgul barglarini qo'shib
ichsangiz ta'mi juda mazali bo'ladi;
2671.
Flaw (llou) - ayb, kamchilik, yaroqsiz mol: (Patov) Barcha taomlar ichida
eng kamchiligi yo'q taom bu palov;
2672.
Flee (fli)
2673.
Fleece (flis)
qochmoq:
maydomdar qochib ketdi ;
-
(Filip) Filip ismli qirol yovdan qo'rqib,
jang
aldab pulini shilmoq: (bliss) .,Dena" sharbatidan olmoqchi
edingiz sotuvchi ""Bliss" dan oling |uda zo'f' deya aldab pulingizni shilishga
-
urinrnoqda;
2674.
Flesh (flesh)
yemoqd4
-
go'sht, et: (fleshka) Fleshkangizning qorni ochib, go'sht
zza
2675. Flicker (lliker) - miltillamoq, tebranmoq: (ktik) klikka ulangan
plastiklarda pullar o'g'irlangani uchun qolnagani uchun egalmining ko'zlmi
miltillab turibdi;
2676.
Flint (tlint)
chaqmoqtosh, uchqun: (bint) Peshonasi bint bilan boylangan
bemor tamaki chekib o'tirgan edi, cho' grdm uchqun sachrab bintga te gdi va... ;
-
2677. Flip ({tip) -
chertmoq, jaxli chiqmoq, uloqtirmoq: (klip) Faraz qiling:
qandaydir klip tomosha qilib o'tinbsrz. Ukangiz xazillashrb sizni bir chirtgan edr
jaxlngiz chiqib qo'lingrzdagi pultni uloqtirdingrz,
2678.
f,'lippant (flippent) - kaltafahm, beodob: (elephant) Kaltafa<m, beodob
hayvonlar Dambo laqabli lilni maza"x qilishmoqda;
2679. Flirt (Itirt) -
oshiq bo'lmoq:
bo'lib qoladi... Fil-rn nomini toping:
2680.
Flock (tlok)
-
to'da, gala:
(yurt) Mayor Vir o'zga yurtlik
(blok)
Zaraga oshiq
Qurilish qilayotgan qo'shnimizmng
ko'chasida bir to'da blok g'isht turibdi;
2681.
Flood (flud)
-
sel, toshqin: (blood-qon) Go'sht to'g'rayotib qo'lingzni
kesib oldingiz, toshqrn sel kabi sharqirab qon oqmoqda;
2682.
Fluctuation (flakchueyshn) - tebranish, o'zgaruvchanlik (pilik choy
shuni) Elektr bo'lmagan zamonlarda chiroqlar pilik orqali yoritilgan, choy
tashqrida o'choqlarda qaynatllga4 shu o'zganrvchanllilad unutma;
2683.
Fluent (fluyent) - ravon nutq: (Fil, lo'ya, lenta) Ravon nutqda so'zlash
uchun, fil go'shtini lentaga o'rab, unga lo'yalami sepib, yeyishni maslahat
benshmoqd4
2684.
Flunk(flank) -yiqilmoq (o'qish, imtihondan) (blanka) Kirish imtihonidan
yiqilgan talaba hujjatlarini qaytib olish uchun blanka to'ldirmoqda;
26E5.
Fluorescent (llyuresent)
-
nuralbhon: (tyuri)Fyuri odamlmning kelajagi
har doim ham nuraf,shon bo'l avermavdi:
229
26E6. Flush (llash) - qirmizi yuA yuvmoq: (plash) Uzun plash kiygan qirmizi
yvli qa yuzini yuvmoqdq
2687.
Flutter (flattr) - shoshilmoq, hayajon, uchmoq: (patir) Mehmondorchilik
uchun tayyorgarlk ko'nnoqdasb, hayajonlarganingrzdan nonni unutibsiz'. patir
olish uchun shoshilib bozorga ketyapsiz...;
2688.
Flux (flaks) - oqim, doimiy o'zgarishlar, yangilanish: (faks) Uzoqdagi
do'stingrzga doimiy o'zganshlar, yangiliklar oqimi haqida i-aks orqali xabar
j o'
natishingiz mumkin;
2689. Fly over (flayo've) -
osma ko,prik: (pufla yov) Osma ko'prikda yov
odaminigzni puflammg;
2690.
Foam (fom) - ko'pik: (fon) Kampyuter fonida sovun ko'piklmining rasmi
turganini tasawur qiling;
2691.
Fold (fo'ld)
-
qo'l qolushtirmoq, bukmoq: (wolf) Bo'n arslonga qo'l
qovushtirgan holda yetti bukilib ta' zim qilmoqd4
2692.
Folder (folde) - papka: (qoldi) Kompyuterdagi bmcha nasala-ni o'chirib
tashladim. Faqat ingliz trli danligi maqud pryka qoldr;
2693.
Foe (foy) - dushman: (voy) Jungli o'rmoniga smiq iflar xujum qilmoqd4
ularni ko'rgan shoqol'aoy dusbmanning ko'pligrni.." deb qo'qib ketdi;
2694.
Folk (lb'k)
2695.
Folklore (foklo')
-
xalq: "fblkrof' so'zini eslang,
-
xalq og'zaki ijodi: ( fotklor) o'xshash so'zlar:
2696.
Folly (tblli) - ahmoqlik (xolli) "Axmoqlik qilib, marr xolli qizni ranjitib
qo'ydim"- dedi yigrt do'stiga;
2697. Forbid (fobid) -
taqiqlamoq: (xobbit) Xobbitlarning qasrga kirishi
ta'qiqlanadi;
269t.
Ford (fo'd)
-
kechuv, oqimning sayoz joyi: (ford) Faraz qiling: "ford"da
daryoning sayoz j oyidan ke chib o'tnoqdasiz... ;
26y).
Foreign (lbrin)
-xorijiy,
chet: bu so'zni bilasiz:
2700.
Foreman (fo'men) - usta, ishboshqaruvchi: (forma) eurilishdagi
ishboshqauvchi ishga formasiz kelgan yosh ustadan "formang qani" deb
so'ramoqd4
2701.
Foremost (fo'mo'st) - asosiy: (famous) yaqindayangi film tomosha qildim.
Unda asosiy rolni mashhurhind aktyori ijro etgan;
2702.
Foresight (fo'sayt) - umqni ko'dash, ehtiyotkorlik (4, sayt) Uzoqni
ko'zlab trzilgan loyiha ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilmoqda, loyiha haqida 4
ta ijtmoiy saytga e 'lon berildi;
2703.
Foreword (lb'vo'd)
-
muqaddima: (oxlbrd) Oxtbrd lug,dm olib,
muqaddimasini o' qiyotganingizni his qiling;
2704.
Forefait (fo'feyt)
- jarima (olmoq) : (fifa yut) Fifa yutqazgan
jamoalarga
lanma sola boshladi;
2705.
Forge (fo'j)
-
soxtalashtirmoq, temirchilik (morj) Soxtalashtirilgan
xabarlarga ko' ra mof lar temirchilik bilan shug' ullanmoqda_.. ;
2706. Forlorn (folo'n) - yolg'i4 omadsiz: (falon)
Qadim zmonda talon
qishloqning falon joyida omadsiz bir temirchi yolg'iz yashar ekan...;
2707.
Formal (fo'ml)
2708, l'ormation
-
rasmiy: (formalni) bu so'zni bilasiz;
(lbmeyshn)
so'zidan olingan;
-
tashkil topish, xususiyat,
tarz:
.,lbmat"
2709.
Former (fo'me) - qadimgi, sobiq: (transformer) Tasawur qiling: qadimgi
rbtrdoiy to' da darida transfbrmerlar paydo bo' lib qoldr... ;
2710. Formely (fo'meli) - dastlab, awal: (formali) .'Ustozlar kuni"ga
bag'ishlangan bayram dasturi bo'lnoqda: dastlab formali o'quvchilar ijrosida
qo'shiq va she'rlar namoyish etrldr;
2711.
Formidable (fo'midebl)
-
qo'rqinchli: ( fon debdi) Bolakay qo'qinchli
voqeani unutih uchun uni fon debdi;
23L
2712.
Fort (lb't)
-
qal'a, qo'rg'on: (ford) Tasavvur qrlng: qadimiy qal'alardan
biriga ford rusumli mashinada bordingiz;
2713. Forthcoming (fo'skamin) - kelgusidagi: (4-kamin) Kelgusidagi
rgalarimdan biri: koshonamga 4-kaminni kafta qrlib qurdirish;
2714.
Forthright (fo'srayt)
-
dadil, sharttaki: (fors aytgan) Fors yozuvchisi
altganidek hayotda doim dadil bo'ling;
2715.
Fortify (fo'tifay) - mustahkamlamoq: (45) Faraz qrling: Real vaBunyodkor
jamoalmi futbol o'ynamoqda. Hamyurtimiz Real drvozasiga 45-chi golni urib
g' alabani mustahkamladi;
2716.
Fortitude (fo'tityud)
-
mardlik, jasorat: (42) Mard Alpomish 42 baxodirni
-
ikki hafta: (14 night) Ikki hafta 14 tun-u kundan
yengib, j asorat ko'rsatdi;
2717.
Fortnight (fo'tnayt)
iborat;
271t.
Fossil (fosil) - topilma, qattiq: (hosil) Kuzda daladagi hosilni yg'ayotib,
qaftiq narsa topib oldim. Loyini luvib qarasam oltin ekan;
2719.
Foul (fo'l) - sport qoidasini buzish, vijdonsiz: (qo'l) Futbol o'yinim ko'z
oldingizga keltiriring:vijdonsiz bir futbolchi raqibini atayin qo'li bilan turtib, o'yin
qoidasini buzdi;
2721t.
Fraction (lrakshn)
yechish bo'
2721.
lcha
hissa, bo'lak, kasr: (Fransiya) Fransiyada kasrltrni
olimpiada o' tkazildi;
Fracture (frekche)
-
siniq, parchala(n)moq: (grekcha) Qo'limdagi stakan
tushib ketib parcha-parchabo'lib ketdi. Shukrl<r, singan bo'lakchasi oyog'imga kinb
ketnadi;
-
2722.
Fragrance (fragrens) -xushbo'y, muattar: (Franklar, restoran) Franklar
biznesini kengaytinsh uchrm restoranlarini xushbo' y hrdlar brlm to'ldrishadi;
2723.
Frail (freyl)
(drel) Devorda omonat ilinib turgankattarasmni
drel yordamida mustahkmrlab eo'fdine11, Barakallal
- zaif, omonat:
zJ2
2124,
Framework (freymvo'k) - ramka, tuzilish: (premiya, work - ish) Ranka
ichiga turli xil buyunrlani solish ishlariga katta premiyalar e'lon qilishdi;
2725.
Franchise (frenchayz) - xuquq, imtiyoz: (fransuz) eadimda fransuz
zodagonlari juda ko'p xuquq va imtiyozlwgaegabo'lgan;
2726.
Frank (frenk)
-
samimiy, sofdil
:
(Frenk) Frenk ismining ma'nosini bilib
oldingizrni?;
2727.
Fraternity (lieteniti)
2728.
Freight (fre1t)
2729.
Fret (fret)
2730.
Fright (tiayt)
-
qardoshlik, ittitbq: (lbtyeton) eadoshlik handa
ittifoq kucbli bo'lishi uchun turli xil felyetonlar yoza boslrlashdi;
- yuk(
tashish) : (f,'red) Fred ismli yigit qo'shimcha ravishda
supermarketda 1uk tashrsh bilan shug'ullanmoqd4
tashvishlanmoq: (fat-semiz) Juda ko'p Amerikaliklar semirib
ketayotganidan tashvishlanmoqd4
-
-
qo'rquv, qo'rqmoq: (sprayt) Katta kuchukdan qo'rqib
yig'layotgan bolakayga onasi spral.t berib owtmoqd4
2731.
Froth (fros)
-
ko'pirmoq, safsata sotmoq: (frog) Ikki qurbaqa bir-biriga
maqtanib safiata sofinoqda;
2732.
Frugal (frugl)
-
tejamkor, arzon: (fartukli)Fartukli oshxona kiyimlari
uncha arzon turmaydi;
2733, l'rustrate
(l'rastreyt) - barbod qilmoq, behuda urinmoq: (asteroid)
Osmondan asteroidlar yog'ilib, hammayoqni barbod qilmoqd4
21U.
Fuel (fyul)
-
yoqilg'i: (afyun)Afg'onlar a$un qora dorisini yoqilg'iga
ayfboshlayaptr;
2735.
Fumble (fambl) - paypaslamoq, noto'g'ri muomala qilmoq: (familiya)
Bir kelaa o'qituvchi familiyangrzni palpaslab-bo'g'inlab o'qidi, buni noto'g'ri
tushunib unga qo'pol muomala qildrngrz...(tezda rur so' l'atg);
2736.
Furnish (fo'nish)
- jihodamoq, taminlamoq: ftfurniture" so'zini eslang;
155
2737.
tr'urrow (larrou)
-
egat, chuqur, ajin: (tarrosh)Fmroshning yuzida alin
borligi uchun ishdan haydashdi;
2738.
Furthemore (fuzemo')
-
bundan tashqari, uning ustiga: (tuzum)
SSSRdagr KPSmng boshgaruv tuzumi
2739.
Fuss (fas)
-
zo'rlikka asoslangani uchun uzoq yashamadi;
hovliqmoq, shovqin solmoq: (gaz) yosh bolakaylaylm shovqin
solib gaz suvni talashib ichishmoqda;
274I.
Fussy (lhssi) - noziktabiat, hovliqma, serhasham: (l'asl) Serhasham uyda
bir bolakay noziktabial onasiga fasllar haqida yodlagan she'rini hovliqib onasiga
aytib bermoqda;
2741.
Futile (tyutayl) - belbyda, yuzaki: (lbur, taym) Futbolchilaryuzalci o'yrab,
4-taymni befoyda yugurishlar bilar o'tkazishdi;
2742.
Gab (geb)
sotib o'tmshrbdi;
- bekorchi gap, safsata: (gap) Bir gala bekorchilar o'zaro Eap
2743.
Gadget (gajet)
2744,
Gale (geyl)
-
-
moslama, asbob-uskuna: (gajet) o'xshash so'zlm;
kuchli shamol, bo,ron: (gala) Kuchli shamol esib, osmonda
bir gala qushlar uchib ketmoqda;
2745.
Gallop (gellop) - ot choptirish: (qallob) Ot choptirish musobaqasida bir
ishtirokchi qalloblikqilib raqibrmng yo'lini to'sib qo'ydi;
2746.
Gamble (gembl)
-
qimor o'ynamoq: (Gendell) ,,Uzukla: huhndori"
filmidagi Gendelf hobibtlm bilan qimor o'ynab o'tirganini tasawur qiling;
2747.
Gaol (geol) - qamoqxona: (gol) Tasavrnrr qrlrng: qamoqxonadagi maxbuslar
futbol o'ynashmoqda" Bir payt uzun bo'yli kal kishi darvozaga to'pni tepib, "gol"
deb baqirdi;
274E.
Gang (geng)
olingan;
-
o'g'rilar (kishitar) guruhi: "gangster" so'zi shu
234
so'zdan
2749.
Gape (geyp) - hayratlanmoq, katta ochilmoq: (gey parad) yewopada gey
paradlar o'tkazilishi hech kimni hagatlantirmaydi;
2750.
Garbage (gabeyj)
-
chiqindi, axlat: (cabbage-karam) Kimdir bir qop
karamni chiqindi qutisiga tashlab ketibdi;
2751.
Garment (gament) - libos, ust-bosh: (kartmon) Ust boshingiz yaxshi bo'lib
kartmoningiz bo'sh bo'lsa bemalol yura olmaysiz,
2752.
Gaudy (gaudi) - ko'rkam, savlafli: (gavdali) O'zrngiz bilgan gavdali,
ko' rkam sportchini ko'z ol dingizga keltiring;
2753.
-
Gauge (gauj)
o'lchov asbobi, o,lchamoq: (go'ja) Katta bochka to,la
goJani tasawur qiling: uning necha litrligini o'lchab ko'rmoqdasrz;
275/..
Gem fiem) - qimmatbaxo tosh: (iem) Supennarketdan bir bonkajem sotib
olgan edingiz, ichidan qimmatbaxo tosh chiqdi;
2755.
Generalization (ieneralizeyshn) umumlashtirish, xulosa qilish:
"general-umumiy" so'zidan olingan;
2756.
-
Generation (ienereyshn)
ishlab chiqarish, nasl, avlod: (generator) GM
kompaniyasi yangi avlod generatorlarim ishlab chiqarmoqd4
2757.
-
Generous (ienero's) saxiy, ko'p miqdorda: (Rio de-Jenero) Brazrlyan
Rio de-Janerosida ko'p miqdorda kontrabanda mollari ushlandi;
2758.
Genuine (ienyuin)
geniy bo'lasiz;
-
asl, chin, xaqiqiy: (geniy) Juda ko'p o'qisangrz xaqiqiy
2759.
Gesture (iesche) - imo-ishora: (gazchi) Eshigingiz taqilladi, ochgan edingiz
gazchr pul yg'ib yurgan ekan, imo-ishora bilan 'hyda hech kim yo'q" deb ketkzib
lubordingiz;
2760.
Glare (gleyr) - jaxl bilan qaramoq, porlamoq, ko'zri qamashtirmoq:
(Gleyr) Shvedsaryalik rassom Mark Gleyr ko'zni qamashtiradigan suraflar chizish
ustasi edi l
235
2761.
Glib (glib)
- ravon gapirmoq: (ktip) Bizrrng qo'shiqchilmimrz kliplmida
ravon gapirish yo'qolib bormoqda;
2762.
Glisten (glisn) - porlamoq, yaltiramoq: (Guliston) Gulistonning go'zal
bog'lanm ko'nb ko'zlarim guvonchdan porlab ketdi;
2763.
Glossary (glosseri) - izohli lug'at: (giloslari) Izohli lug'atdan "giloslmi',
so'zining ma' nosini qidi ryapsiz:
2764.
Glow (glou) - qizimoq, olov, alanga: (globus) Globus ichiga gazto'ldirgan
edik qizib alangalanib yonib ketdi;
2765.
-
2766.
-
Glum (glam)
bo'lib o'tiribsz;
Gnaw (gnou)
o'tirishibdi;
xafa, umidsiz: (gitam) Gilamingiz uchmayotganiga xafa
g'ajimoq, kemirmoq: (gnom) Gnomlar katta suyakni g'ajib
2767.
Gorge (go'j) - dara, tez yemoq: (Jo'rj) Jo'q isnrli yigit kimsasiz daramng
o'rtasiga yetganda qomi ochganidm, sumkasidagi nonni olib hammasinitezda yeb
qo'ydi;
276E.
Grab (greb)
tutib olmoQr chang solmoq: (girdob) Katta tarnado grrdobi
-
hamma yoqqa shang solib, o'z yo'lida uchragan narsani tutib olib yakson qilmoqd4
2769.
Grace (greys)
bilib oldingrzmr?;
2770.
Grade (greyd)
-
go'zallilg nazokat,lutf: (Greys) Greys ismining ma,nosini
-
daraja, baxo, xil, sinf: ,.gradus" so'zini eslang;
2771. Gradual (greduel) -
bosqichma-bosqich, izchit: (global) Global
muammolsr fuqsqichma-bosqich, izchillik bilan hal etilmoqd4
2772.
Grand (gren)
-
muhtasham,katta, buyuk bu so'zni b:irr,iz;
2773.
Grant (grent)
-
ehson
qilnoq, qabul qilmoq, grant: o'xshash so'zlar;
2774.
Grasp (gresp) - tutmoq, tushunmoq: (kasb) ,,O'zingrz qLiqqan kasbni
yaxshilab o'rganib, tushunib etagidm maxkam tutingfar"-dedi ustoz o'quvchilarg4
25b
277s'
Gretily (gretilay)
xursand qitmoq: (grek tib thyrasuti) Grek tib taylasufl
hozirgi zamondoshlarini yozib qoldirgan kitoblari bilar hursar qitmoqCq
2776.
Gravel (grevl)
chigali yoziladi;
-
-
shag'al: (yugurvol) Shag,al ustida yugurvolsangiz oyoqlar
2777. Gravity (greviti) - tortishish kuchi, jiddiyrik: Fizika darslieida
"gravitatsiya qonuni" mavansi o'tilgan bo'lsa kerak;
277E'
Graze (greyz)
tirnab o'tadi;
2779.
Grease (gris)
lifdar yog' benladi;
27E0.
o'flamoq, tirnamoq: (gilza) Kafta o'q gilzasi qurorni ichim
-
-
yog'(lamoq): (priz) Paxtani ko'p teruvchilrga priz bor:
Greedy (gridD
-
harnma yuz ogirdi;
2781.
Grief (grit)
-
5
ochko'2, qi4'anchiq: (o'girdi) eizg,anchiq do,srdan
gayg'u, hasrat: (grar) Graf Monte Kristo do,s'annins
xoinligidan qayg'u - xasratga cho'mdi;
2782.
Grieve (griyv)
-
ranji(t)moq: (grivna) Ukraina pul birligi
Srvnani
yo'qotishimrz kerak deb ularni rarjitgan deputat jazolandi;
2783.
Grim (grim)
- jiddiy, sovuq, yoqimsiz: (grim) Sowq_yoqimsiz
grimdagi
biror artistni ko'z oldingizga keltiring;
27M.
Grime (graym)
-
dog,,
kir: (grim) Sevimli aktyonngizri
daydi rotrdagr
grim va dog'-kir kiyimda tasawur qiling;
2785. Grin (grin) -
tirjaymoq, jitmaymoq: (Green Card) Do,stim menea
jilrnayib "Green Card yutib oldim,' dedi;
27ffi.
Grind (grind)
- maydalamoq, o'tkirlamoq: (g'ring desang) earoqchilar
harbiyga qarab g'ring desang maydalab nahanglarga taslayrnan deb qo,ryitdi;
237
27E7. Grip (grip) -
siqmoq, diqqatni tortmoq, nazorat: (Gripp) Gnppga
chalinganlar aksirib-yo'talib harnmaning diqqatini tortadi. Unday Gripp bo'lganlar
alohida nazoratga olinishi kerak;
27EE.
Groove (gruv)
yerga tushdi;
- tarnov: (guv) Tomda yrg'ilib
qolgan qor guv etib tarnovdan
2789.
br
Grope (gro'p) - paypaslamoq-ushlamoq: (group-guruh) Guruhingiz bilan
o'yin o'l.namoqdasiz: ko'zi bog'lmgan ishtirokchi boshqalami paypaslab-ushlab
ko'rib kimligini aytish...
;
2790.
Gross (gros) - keng, semiz, qo'pol, jami, dona: (gilos) Tasawrn qiling:
ziyofbt bo'lmoqda Mehmonlamrng jami chiroyli bayram libosida, faqat bir dona
semiz ayol gilos sur'ati tushirilgan keng, qo'pol ko'y1akda...;
2791.
daraxtzor, chakalakzor: (birov) yo'ldan adashib daraxtzor
o'rmonga bonb qoldim. Yon-dotla qtras€ttrI, chakalakzordan birov kuzatib
turgandek tuyuldi;
Grove (gro'v)
-
27m. Grudge (graj) - baxillik, xasad qilmoq: (guruch) Guruchga xasad qilgan
kurmak u o'sgan yerga suqulib yonidan chiqaverar ekan. S axiy guruch suvdan
kurmakkaham berar ekan. Shu sabab beg'ubor guruclmi hamma yaxshi ko'rar, baxil
kurmakning esahech kimga keragi yo'q ekar;
279J,
Gruelling (gryuiling) - mushkul, sermashaqqat: (Kruella) Zolim Kruella
sabab dalmatin itlar mushkul vaziyatda qolib, mashaqqatli smguzashflami boshdan
kechiradil
2794. Grumble (grambl) - nolimoq, ming,irlamoq: (gramm) eimmat
noligancha sebrgar kampirga: "bu sardiq Zumradnikidan kichkina ekan, grami ham
kam" deb mine'irlabdi..
2795.
Guardian (gadien) - qorovul, shaxs, homiy: (garden) Homiyingz sizdan
bog' qorowlligiga biror shaxs topib berishingizni so'radi;
2796.
gumon,taxmin qilmoq, fahmlamoq: (GES) yurtimizda
Guess (ges)
nechta GES borligrni ta<min qilib ko'ring;
-
256
27n.
-
Guise (guis)
tashqi ko,rinish, qiyofa: (goose) Suvda suzib
g' omtn g qiyofasini ko'
27911. Gulf (gatf)
-
yurgan
z oldngzga keltiring;
ko'rfazn
fikrlar tafovuti: (gorf) Dengiz ko'rfazida golf
o'ynayotganingizni tasarwur qiling;
2799.
Guillible (guillibl)
-
sodda, go'l:
(Gulliver)
Sodda Gulliverbir qancha
sarguzashtlarni boshdan kechirgan;
2E00.
Gush (gash) - kuchli sel, oqim, jo'shmoq: (qush) Kuchli sel oqimida
yowoyi qushlm jo'shib suzmoqda;
2801.
Gust (gast)
-
qattiq shamol: (gaz) Qattiq shamol esib, gaz o'chib qoldi;
2E1t2. Guy (gay) - bola, yigit, kishi: (o'gay) O'gay bola otasini
gaplandan
cbarchab ketib qoldi;
2803.
Haggard (heggad) - sillasi qurigan: (Hagrid) Bahaybat Hagrid sillasi
qurigan G. Pottemi ko'ta:rb honasiga olib bordi;
2804.
Haggle (hegl) - savdolashmoq, bahslashmoq: (negr) Kiyim bozorida bir
negr sotuvchi bilan rosa bahslashib savdolashmoqda;
2E05. Halt (holt) -
to'xtamoq: (hot) Faaz qrling cho'lda piyoda ketyapsiz: kun
issiq, yo'l esa uzoq. Yo.'lingizdar bitta daraxt chiqdi: soyasida dam olish uchun
daraxt tagida to' xtadingiz;
2E06.
Hamlet (bemlet)
buyurdi;
- kichik qishloq: (Gamlet) camlet krchik qishloqqatashrif
2807.
Hamper (hampa) - xalaqit bermoq (hamda) Remont qilayotgan qo'shni
hmrmayogni chargitib lubordr hamda bizga xalaqit bermoqda deb qo'shnilari
ustidan yozib berishdi;
280E.
Handful (hendful)
-
bir siqim,hovuch, bir guruh: "hand' so'zini
eslab
qoling;
2809.
Handicap (hendikep) - nogironlik, to'smoq: (hindu, kepka) Bir hindu
kepka kiyib, nogironlik aravachasida o'tiribdi;
2810.
Handy (hendi)
-
qulay, oson, mohir: ,,hand' so'zini eslang;
2E11.
Haphazard (haphazed) - bexosdan, tasodifiy: (xafa, zarda) yo'lda
ketayotib kimdir sizni bexosdan turtib yubordi: xafa bo'lib unga zmda qilib
baqirdingz;
2812.
Harass (hares)
-
bezdirmoq, charchatmoq: (Xorazm) Avtobusda uzoq
safargaketyapsiz: yorttngtrzdagi odam esatushunensizxorazmshevasida gapiraverib
sizni charchatib yubordr...;
2813.
Harbour (harbo'u) - port, qarorgoh, behavotirjoy: (xarbiy) Xarbiylardan
qochayotgan bir jinoyatchi portdagi behavotir j oyga yashirindi... ;
2814.
Harml'ul (hamlul)
- xavlli, ztrarliz
2815.
Harmless (hamles)
-
Bu so'zni bilastz;
zararsiz, xavfsiz: Antonim so'zlarl
2E16.
Harmonious (hamo'nio's) - ahil, do,stona, mos: (hamyoniz)
do'stona munosabdda hmyoniznj olsam maylimi deb so'radi, tentak ekan;
.
O'g'i
qiyin vaziyat, g'avg'o-tashvish: (hassa) Tashvishda qolgan
otaxon hassaga suyangancha qiyinvaziy*.dLar chrqish yo'llarini o'ylamogda;
2817
2818.
Hassle (hesl)
-
Haste (heyst)
-
shoshma-shosharlik, tedashtirmoq: (hasta) Keksa
buvining hastaligi sababli shoshma-shoshmlik bilan nabirasinig to'yini tezlashtirib
yubonshdi;
2819. Hatch (hech) - tuxum
qo'ymoq, bolalamoq: (hech) Yaqinda olgan
tovug'im hech tuxum qo'lmayapdi;
2E20, Ilaul (haul) -
tashimoq, sudramoq: (xayol) Xayolimda bir qop tilloni
uyimga emas bmkga tashiyotganimni tassavur qildim;
2821.
Havoc (hevok)
- talofat, zarar: (havo) Turli tralsport va fab,rikalmdan
chiqayotgan gaz tutunidan havo zaharlanib, sog'liqqa zarar keltirmoqd4
2822.
Hawk (houk) - uyma-uy yurib narsa sotmoq: (Huk) Faaz qiling: kapitan
Huk uyna-uy yurib narsa sotmoqd4
240
2E23.
Hazard (hezad) - xavfga qo'ymoqo jur'at qilmoq: (hazar) Kapitan
Hukdan hazw qtlgan Piter Pen hayotini xavfga qo'yib, u bilan kurashishga jur'at
qildi;
2824.
Heal (hil) - davolamoq, tuzalmoq: (hil-hil) Holsizlmib tobrm qochgan edr,
hil-hil pishgan go'shtdan yeb tezdattnallb ketdim;
2825.
Heap (hip) - to'da, to'plamoq, to,ldirmoq: (hip-hop) Diskotekadabirto'da
yoshlar davrani to'ldinb hip-hopga raqsga tushishmoqda;
2826.
Heave (hiv) - ko'tarmoq, uloqtirmoq: (hivich) Shum bolaga qo'l ko'ta.ib
savalayotgan boy quvib yeta olmay hivichni uloqtirdi;
2827.
Heed (hid) - e'tibor bermoq: (hid) Uyga kinshim brlan qandaydir yomon
hidni sezdim. Yaxshilab e'tibor bersam gaz hidi ekan: tezda eshikderazalrni ochib
tashladim;
2E2E. llelmet (helmit) -
himoya shlemi, kaska: (Holmil) IJnm bo'yli ozg'in
Holrnat kaska kiyib skutterda ketuoqd4
2829.
Helpless (helples)
2E30.
Hemisphere (hemisfiye)
-
yordamga muhtoj: "help" so'zini bilasiz;
-
yarimshar: (ham st'era) Man han o'z stbrasiga
ega:
2831.
Hence (hens)-binobarin, shu sababdan, bundan buyon: (hens-tovuqlar)
Quyonni izlab tovuq katagsga krnb qolgan bo'rini xo'roz chunonan adabim
beribdiki, shundm buyon bo'ri toruqlmga yaqinlashmaydigan bo'libdi;
2832.
Ilenceforth (hensfo's)
-
bundan buyon (so'ng): sinonim so'zlar;
2E33.
Herald (herold) - jarchi, xabar bermoq: (Garold) Garold ismli jarchi otda
aylanib yurib, qirol farmoni haqida xaloyiqqa xabar bermoqd4
2834. Herd (hyo'rd) -
to'da(lashmoq), poda (boqmoq):
kuylayotgan xor jmoasini ko'z oldingzga keltiring;
24t
(xor)
To'datashib
2E35.
Heredity (heredti)
bo'ladi;
2E36.
Hesitant (hezitent)
-
irsiyat: (har odatiy) Har insonda odatiy irsiyd tuyg'usi
- qat'iyatsiz, ikkilanuvchi: "Hesitate" so'zidan
olingan,
2E37. Ilide (hayd) -
berkin(t)moq, halvon terisi: (haydamoq) Birko'zli dev
g'ordagi qo'ylarini tashqariga haydarnoqda: ulaming orasida hayvon terisitagiga
berkingan odam ham o'tib ketdi;
2E3E. flideous (haydo,us) - qo,rqinchli, jirkanch: (haydovchi)
eorong,u
o'rmon yo'lida ketayotgan mashina haydovchisiga qo'rqinchli maxluq xujum qildi;
2839.
Highbrow (haybrou) - ziyoli, ma'rifatparvar: (eyebrow - qosh) Ziyoli,
maritatparvm odamlami qoshidan ham bilib olish mumkrn ekan:
2840.
Hijack (hayjek) - havodan hujum qilmoq, o'g'irlab qochmoq, talamoq:
(hayajondek) Havodan hujum qilishmoqd4 xuddi hayajon bosgandek hamma yoqa
ushlay boshladi;
2841.
Hike (hayk)
piyoda sayr qilmoq: (haykal) Bog'dagi haykal atrofida
-
piyoda say,r qilib yurganingizni eslang;
2E42.
.Hinder (hinde) - to'sqinlik gilmoq: (kinder) Do'kondan kinder olmoqchi
bo'lgan bolakayga onasi to'sqinlik qilib, keynroq o'zi olib berishini ay1dl;
2843.
Hinge (hinj)
-
ilmoq, osmoq: (hindcha) Hindcha filrnlarda sevgilisiga
erisholmagan oshiqlar yo o'zini osadi, yoki suvga tashlaydi;
2844. Ilint ( hint) - sha'ma,
akrobatga
2E45.
trenei zo'r
ishora qilmoq: (hint) Turli hintlar qilib salto otgan
degan ishorani ko'rsalmoqda;
Hinterland (hintelend)
suvdan yiroqda joylashgan hudud: (kinderland)
Suvdan yiroqda j oyl ashgan hududda "Kinderl and' bol al ar saoyi qurilmo qda;
-
284f..
Hiss (his) - hushtak chalmoq, pishillamoq: (his) Sezgir odam mushukni
nangr xonada pishrllab uxlasluru eshitib uyg'omb ketdr;
2847.
Hitch (hich)
-
mushkul, bog'lab qo'1moq: (Hitch uslubi) ..Hitch uslubi"
filmi qahramoni mushkul vaziyatlardan ustalik bilan chiqib ketadi;
242
2E4E.
.tlitch
hike (hich-hayk) - yo'lovchi mashinada tekinga ketmoq: (hech
ham) Shu paytgacha hali hech ham yo'lovchi mashinada tekinga ketmaganman.
-
Sizchi?..
_
2849. tloard (hoad) -
saqlamoq, g'amlamoq: (xoda) Omborda bir uyum xoda
g'amlab qo'yilganini tasawru qiling;
2850.
Hoarse (hoas)
tasawur qiling;
2851.
Hoe (hoy)
chopyapsiz,
2E52.
-
-
bo'g'iq ovoz: (horse) Bo'g'iq ovozda kishnayotgan otni
ketmon, yerni chopmoq; (loy) Faraz qiling: ketuondaloy yerni
Hoist (hoist)
-
ko'tarmoq: (xolis) Bozorkom nandar ko'tarilishiga xolis
yondoshdi;
2853.
Holocaust (holokaust) - yer bilan yakson qilish: (halokat) po'lafni yer
brlm yakson qilish uchun dushmanlal halokat upshtirdr;
2854.
Ilomely (ho'umli)
-
oddiy, oson: (home) Oddiy uyni ko'z oldingizga
keltiring;
2E55.
Ilomesick (ho'umsik) - sog'ingan: (xom sut) Sigtrningxom sutidm olingan
qaymoqqa issiq non botirib yeyishni judayam sog'inganingizni xis qiling;
2856.
Ilomicide (ho'misayd) - jinoyatchi, qotil: (hamma sayt) Hamma saytda
ltnoyatchi qotillar haqida xaba tarqalmoqda;
2857.
Honourable (o'no'rebl) - vijdonli, xurmatli: (gonorar bilan) Vijdonli
rejisor muhtojlmni gonorar puli bilan siyladi;
2858.
Hoop (hup) - xalqa, gardish: (xo'p) 'Xo'p" deb ovoz chrqarib sakrab turni
xalqasiga osilib, turnida tortinganingizni tasawur qiling;
2859.
Hoover (huve) - changyutgich: (huv ana) Ikki uy bekasi hu anavi musorni
changyutgich bilan torta olasalmi deb garov o' ynashmo qda;
243
2E60. Horticulture
(hotikalche)
-
bog'dorchilik (xotinigachi)
Br
bog'bon
barchaga bog dorchilikni o'rgatadi, lekin xotiniga o'rgdmasdi;
2861.
Hospitable (hospitebl)
2E62.
Host (host)
-
mehmondo'st: 'trospital"s ozjbllan adashtirmang;
-
mezbon, diktor, ko'p: (hoz tovar) Hoz tovar do'konida
ko'plab qurilishda ishlatiladigan nanalar olish munrkin;
2863.
Hostile (hostayl) - g,arazli, dushmanlarcha: (hosil) eandaydir
kimsala dushmanlarcha daladagr barcha hosilni chopib tashlamoqda
2864.
Hound (hound)
-
2865.
Hover (ho've)
-
2866.
Hubbub (habbab)
tozi
it:
g,anili
(honada) Honada tozi it yotganini tasaw'r qiling,
parvoz qilmoq, yaqinda bo'lmoq: (hovli) Hovhngiz
yaqinida parvoz qilayotgan laylaklarni ko'z oldingizga keltiring,
-
shovqin, to'polon:
(ABBA) ABBA
guruhining
konsertiga kassada chiptalarni shovqin-to'polon qilib talashib olishmoqda;
2867. Huff (haf) -
qaxr, g,azab: (haf) G'azablmgan ir haf-haf deb qop,ishdan
nariga o'tnayabdi;
2E6E.
Huge (hyuj)
-
ulkan, bu1uk, katta: (hovuch) Ekskavator ulkan hovuchi
bilm yerkovlamoqda;
2869. Hull (hal) -
kema korpusi, meva po,sti: (ho'l) Titanik kemasining yuqon
korpusidamevani po'stidantozalab yeb o'tibsiz, birmahal kemapoli ho,l bo'lib suv
chiqayotganini ko'rib qoldingiz...
2870.
Humane (hyumeyn)
-
insonparvar, gumanitar: o,xshash so'zlar:
2871.
Humiliate (hyumilieyt) - kamsitmoq, xo'rlamoq: (yumitayotib) Gitler
o'layotganida ko'zi yumilayotib hmr urushdawtqazgan generalini kamsitib o'tdi;
2872.
Humility (hyumiliti)
- itoatkorlik, bo'ysunish:
(yumilibdi) It ho'jayinining
uxla degan buyrug'iga itoatkorlik qilib ko'zi yumilibdi;
2873.
Humour (hyumo') -hazil, kulgi : (yumor) bu so,zni bilasiz;
244
2E74.
Hurdle (hadl)
to'siq, qiyinchilik ,,hardlt'' so'ziga o'xshdsa ham bo'ladi;
-
2875. Hurl (harl) -
otib yubormoq: (hurlik) Hurlik-ozodlik uchun kurashda
dushmanga asirtushgan jangchi o'zini jarlikka otib yubordi;
2876.
Hurricane (harrikeyn) - dovul, bo'ron: (Garry keyin) Angiyada dovul
ko'tarildi shaxzoda Garri keyin hammari uyidan chiqmaslikka chaqirdi;
2877.
Ilush (hash)
-
tinchlik, tinchlanmoq: (hush kayfiyat) Sizga hush kayfiyat,
trnchlk-omonlik til aymm;
2878.
Hustle (hasl) - turtmoq, qistamoq: (hazil) Betayin bola do'stim hazilimdan
hafa bo'lma deb o'rtog'ini yelkasiga turtib qo'ydi;
2E79. Ilysteria (histeriya) -
talvasa, jazavaga tushish: (history) Tarixda o'ta
jazavaga tushganlar zindonban qilingan;
2880.
Ideal (aydiyel)
-
benuqson, yuksak g'oya: (ideal) o'xshash so'zlar;
28Ef.
Identical (aydentikl)
bo'ladi;
2882.
-
bir xil, o'xshash, mos: ,.
Idendification (aydentifikeyshn)
(identilikatsiya) bu so'zm bilasrz;
2883.
Identify (aydentifay)
2884.
Idiom (idiom)
-
aynan bir
xil"
desak ham
o,xshatish, shaxsiy guvohnoma:
(aytganimday)
Tergovchi hamkasbiga aytganimday bu qotilliklami hanmasini bir kishi qilgan ekan
uni shaxsini aniqladim demoqda;
-
- shaxsini aniqlamoq, tenglashtirish:
idioma, ibora: o'xshash so'zlm;
2EE5. lgnoble (ignoubl)
-
razil,, ablax: (igna,
Nobel) Btr razll, ablax ignani
Nobelga sanchib oldi;
28E6. trlicit (ilisit) -
norasmiy, taqiqlangan: (50 cent) 50 cent taqiqlangan
hudrdda norasmiy konsert bermoqda;
2881.
trliterate (illitirey't)
-
savodsiz: (literature) so'zining artonimi;
245
2EEE. lllustrate (ilyustrelt) -
bezamoq, tuhuntirmoq, izohlamoq: (lyustra) U1m
qanday llustra bilan beztayotganingizni izohlab bering;
2889.
Illustrious (ilyustrous)
taniqli, mashhur: (iltifodisiz) Taniqli qo'shiqchi
Jastin Timberlayk Chorsu bozorida unga iltilbtstzlik qilinganidan yrg'lab yubordr; -
-
2890.
Image (imeyj) - xayol, tasawu& kadr,
imijlami awaliga tassavurda yaratib oladi;
2891.
lmitation (imiteyshn)
imtixon bo'lmo qda: siz
es a
-
tasvir: (imij) Modelyerlar yangi
taqlid, nusxa: (imtihon) Insho yozish bo'yicha
partadoshingizdan nusxa ko' chiryapsiz...,
2892.
Immediate (immediyet) - bevosita, eng yaqin: (madaniyat) Konsertlrni
uyngiz yaqinidagi madanyat saroyida tomosha qilsmglz ham bo'ladi, toshkentga
kelib pnl va vaqt sarflamang;
2893.
Immediately (imediyetli) - darxol, zudlik bilan: (imi-dimida) Deputar pora
olganligi haqida ma'lumoflarni imi-dimida darxol yo'q qildi;
2894.
Immence (imens) - bepayon, keng: (ie mensiz) Cho'pon qo'radan chiqib
ketayotgan qo'ylariga qrab ie mensiz keng dashtga chiqib ketyapsizlarmi deb kulib
qo'ydi;
2895.
Immerse (imers) - bot(ir)moq, qamramoq: (i mers) Yargi yo'ltanlamas I
Men modelli moshinasi hech qayerda botib qolmaydi;
2E96.
lmmigrant (imigrent)
-
muhojir (imigrant) o'xshash so'zlay
2897.
Imminent (iminent) - yaqinlashayotgan {sana, xatar haqida}: (Eminem)
Repper Eminem qo'shig'ida yaqinlashayotgan to'fon haqida Amerika ahlini
ogohlantirgan edi;
2898.
Immoral (immo'rl)
-
beodob, axloqsiz: (itim mo'ralab) Beodob itim
mo'ralab oynadan qarayverib jonga tegdi;
2E99. Immortal (immo'tl) -
umrboqiy, abadiy, o'lmas: (qalbim mo'rtlashib)
O'zimni unrboqiy deb yurar edim shifokor sen bedavo dardga yoliqqansan degan
gaplmidm keyn qalbim mo'rtlashib qoldi;
140
2900.
Impact (impekt) - to'qnashuv, zarba, ta'sir: (impra paketi) Bokschi zaba
yegan qoshiga impra paketchasini qo'yib og'riqni kamaytirdi;
2901.
Impart (impa:t)
2902.
Impartial (impashl)
xabar {ma,lum} qilmoq: (import) Uznews import hajmi
sezilarli darajada kamayganligini xabm qildr;
-
-
xolis, odil: (partiya) partiyada odil va xolis odamlar
ishlaydi;
2903.
Impassive (impessiv) - beparvo, loqayd: (eng passiv) Eng passiv odamlar
hamma narsaga beparvo bo'ladi;
2904. Implement (impliment) - qurol, jihoz, bajarmoq,
ta'minlamoq:
(imillamoq) Urushda sekin immillab qurol bilan tamlnlab berayotgan soldatni
komandiri koyib berdi;
2905.
Implicate (implikeyt) - jalb qilmoq, qatnashmoq, nazarda tutmoq: (imzo
plitka) Akt'a imzo romlari kompanyasi hridor lalb qilishda imzo plitka
shokoladlarini taqdim etdi;
2906.
Implore (implo') - yalinmoq: (imonli) Imonli qnyoigabtuuq ayollarbilan
yurmasligini iltimos qilib yalindi;
.
Imply (implay)
ifodalamoq, nazarda tutmoq: (imiltay) Imillayverma deb
sekin ish qilmaslikfta undash nazarda tutiladi
2907
-
2908.
lmpose (impouz)
2g0g.
Impostor (imposte)
29llL
lmpractical (impraktikl)
-
soliq solmoqr yuklamoq: (pauza) O'qishrngizdar ikki
kun pauza qilgannga(dan qoldirganingiz) uchun sizga soliq solishdi;
besabab borrnaganin$z
-
firibgar: (post) Postda bir firibgami qo'lga olishdi;
mantiqsi4 besabab: (praktika) Praktikaga
g'irt mantiqsizlikdir;
2911.
- ta'sirli: (immsiz) Sudya ta'sirli qarorni in:zosiz
2912. Inability (inebiliti) antonimi:
qobiliyatsidilg imkonsizfik "Abilrty" so'zining
Impressive (impressiv)
qoldinb bekor qrldi;
-
-
247
2913.
lnaccessible (ineksessibl) - erishib bo'lmaydigan, qiyin: (inkassatsiya)
Inkassatsiya xodimlari erishib bo'lmaydigan xazinmi qo'lga kiritishdi;
2914.
Inadequate (inadikuet)
kam, yetarli emas: (endi ko'rsat) Futbolda
enshayotgan yutuqlarimtz yetarli emas endr boks bllan o'zimimi ko'natamz;
-
2915.
Inaugurate (ino'gyureyt) - ish bilan tanishib chiqmoq, tadbirni ochib
bermoq: (inauguratsiya) Patriarx prezident inauguratsiya tadbirini ochib berish
uchun chaqirtirildr;
2916.
Incense (insens)
-
xushbooy tutatqi tayoqcha, g'azablantirmoq: (endi
sensiz) sotuvchini xushbo'y tutalqi tayoqcha tutatgani yonidagil un g'azablantirdi,
ular unga endi sensrz ishlaymz yo'qol deb haydashdi;
2917.
Incentive (insentiv)
tilakdoshmm:
-
tilak, istak: (intensiv) Sizning intensiv harakatingizga
291E.
lncident (inciden) - voqea-hodisa, to'qnashuv: (instinkt) Bazida mstinktiv
tuyg'ular baxtsiz hodisani oldindan sezishga yordam beradi;
2919.
Incidentally (insidentelli)
-
ahamiyatsiz, tasodifan: (inersiyali) Aniq
tanlarda inersiyali goidalar ahamyatsiz deganlar adashrsha&;
2920.
Inclination (inklineyshn)
2921.
Inclusive (inkluziv)
-
egilish, qiyalik, ishtiyoq: (inqillashini) Qari
odam egilayotganda qiynalib inqillashini eshitib achinasan kishi;
-
daxldor, o'z ichiga olgan: (ekskluziv)
Sayohat
ekskluziv tomoshalami o'z ichiga olgan;
2922.
Incognito (inkogni:tou) - qiyofasini o'z4artirgan, kimligini yashirgan:
(inkognito) Anonim hakerlar google dan inkognito kinb kimligrm yashinmshga
urinadilar;
2923.
Income (inkam) - foyda, kirim, daromad: (eng kam) Faraz qiling juda
millionersiz: oylik dromadingiz engkamida $ l0nrln;
2924.
Incompatible (inkompetibl) - mos kelmaydigan, zid: (inqilobiy) Odatda
inqilobiy namoyishlar qonunga mos kelmaydigan holatda o'tadi;
244
2925.
Inconsistency (inkonsistensi)
-
nomunosib, zid: sinonim so'zlm:
2926.
Inconvenient (inkonvinyent)
-
noqulay: " convenient" so'zining antonimi;
2927. lncorporate (inkorporeyt) -
birlashtirmoq,o'z ichiga olmoq:
(korporatsiya) Korporatsiya ko'p korxonal urn o'z ichiga oladi;
2928.
Incredible (inkredibl)
haqiqatdan yiroq: (endokrinotog) Endokrinolog
shrfbkorim haqiqatdan yiroq tashxislar qo'ymaydi;
-
2929.
Increment (inkriment)- o'sish, yuksalish: (ichiga kiraymi) yuksalayotgan
davlani barbod qilish uchun ichiga kiraymi yo tashqaridm havf solmizmi demoqda
ig'vogarlar;
29fi.
Incumbent (inkambent) - ayni paytdagi, zaruriy: (pulini kabineQ fulini
kabinetda olib zaruriy hujjatlar imzolssfuga odatlangan ishyoqmaslarni haydash
kerak;
2931.
Indepted (indeptid) - minnatdor, qarzdor: (indaptur) Qarzdor odanga
indamay yuraversangiz pulingizni ololmaysiz har zarnonda indab tudsh kerak
2932.
.Indeed (indid) - xaqiqiy, darxaqiqat: (indin) Drxaqiqat indin qanday
quvonchli kunl igini bilasizrni;
2933.
Indent (indent) - rasmiy ravishda so'rov yuborish, chekka joyda o'rin
yaratish: (ipdan o't) Dorbozga arqon ipdar o'tishga so'rov yuborildi;
2934.
Index (indeks)
-
ko'rsatkich, ro'yxat, indeks: o'xshash so'zlar:
2935.
Indicate (indikeyt) - ko'rsatmoq, ifodalamoq: (endi ket) Tergovchi
guvohga qarab hammasini ko'ndib berding endi ket deb bulurdi,
2936. Indicafion (indikeyshn) - ko'rsatkich, belgi, xabar: (imtihon
ishi)
Tasarnnr qrling sizmng imtihon ishi natrlalanngiz muvofbqiyatli o'tgani haqidan
xabar keldi;
2937.
Indignant (indignent)
g'azabli, nafratlangan: (indinga) Yigit indinga
arrniya ketasan degan xabarga sal g'azabli qmash qilib qo'ydt;
-
249
293E.
lndispensable (indispensebl) - muhim, zarur {qonunga oid}: (dispanser)
Narkologrk dispanssl bemorlari zarw sharoitla bilm ta'minlansin degan qonun
qabul qilindi;
2939.
lndisputable (indispyutebl)
2940.
Individual (individuel)
-
aniq-ravshan, shubhasiz: (inl'ratuzitma)
Infratuzilmalar aniq-ravshan rej alashtirilsa mashaqt ozbo'lardi;
so'da,
2941.
Induce (indlus)
-
- yakka, alohida, shaxsiy: (individual) o'xshash
ishontirmoq, sababchi bo'lmoq: (indyuk) Indyuk
hammajonzotlami nimagadir ishontirishga urinmoqdq
2942.
Indulge (indalj) -zavq olmoq, rohatlanmoq: (indallo) Gapimning rndallosi
shuki yoshlikdan zavq oling;
2943.
Industrial (indastriel)
-
sanoatlashgan: (industriya) bu so'zni bilasiz;
2944. Industrious (indastrio's) -
mehnatsevar, tirishqoq: (dasturchi)
Mehnatsevar, tirishqoq dasturchilar yangi kompyuter dastwini yaratishmoqd4
2945, .Inertia (inesha) -
sustliko harakatsidik: fizlkadagi "inersiya qonuni"ni
eslang:
2946.
Inevitable (inevitebl) - muqarrar, aniq sodir bo'ladigan: (ena vitamin
bilan) Tog'lik kuyov aniq nana bo'lgan narsani ham ena vitamin bilan suv ichsam
bo'ladimi deb so'ramoqd4
2947
.
Infant (infan)
- go'dak, boshlang'ich davr: (ilm-fan) Daho bo'lib tug'ilgan
g'odak bola uch yoshida Garvard universitetida ilm-fan rivoji to'g'risidama'nna
o'qiyapti;
2948.
Infantry (infentray)
2949.
Infection (infekshn)
-
yosh bola, piyoda askarlar: (ilm-fan taraqiyoti)
Hozirda hatto yosh bola ham marnlakd rivoji ilm-fan taraqiyotiga tayanadi deb
biladi;
-
yuq(tir)ish, infeksiya: o'xshash so'zlm;
295a. hftr
(infe)
-
xulosa chiqarmoq: (inthrkt) Birinchi marta infarkt bo'lib
xulosa chiqmmagan bemor kasali yana qaytaladi;
2951. Inferior (inferiyo'r) - past mavqeli, sifatsiz, itoatgo'y: (imperiya)
Qadimda yaponlarda past mavqeli xalqlar bilan imperiya qurib bo'lmaydi degan
tushuncha bo'lgan;
2952.
Infinite (intinit)
- cheksiz, bepoyon, hisobsiz: (inchunin) Tilimizda yo'q
bo'lib ketayotgan so'zlar hisobsizdir masalan inchunin so'zi;
2953, Infinity (infiniti) -
xotima, cheksidik (Infrniti) Infiniti avtomobillari
quyosh batareyalari bilan cheksiz ywa oladigan mashina yaratdi;
2954. lnllect (inllekt) -
turlamoq, tuslamoq, ovozri o'4artirmoq: (intelekt)
Inteleldi yaxshi rivojlangan odam hayoti davomida bemalol tudanib bir xillikdan
chiqa oladi;
2955.
lnfluence (intluyens) - ta'sir qilmoq: (ttalyanes) Har bir ltatyanes san'at
rivojiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi;
2956.
Inform (info'm)
-
xabar bermoq, ma'lum qilmoq: "informafsiya" so'zini
eslang;
2957.
Informal (info'ml) - norasmiy: (info mol) Qadimda Amerika hindulari
norasmiy habarlarni mollar terisiga yozishi urf bo'lga va ularni info mol deb
alashgan;
2958. Informative (info'metiv) - xabar beradigan: (informativ)
o'xshash
so'xlar;
2959. lntringe (inlrinj) - qonunni buznoq, suiqasd qilmoq, kamsitmoq:
(ixtilofchi) Mahatlamizdagi ig'vogar kampirlami ixtilofchiga o'xshataman, ular
ham odamni kamsitishga urinadi;
2960.
lngenious (injenius) - mohir, ustatlik bilan qilingan|: (injiqlanish) Iilia
buyum obering deb eriga injiqlanishi ayol kishining mohirlik bilan ro'la o'ynay
olishidan dalolat:
25L
2961,
lnhabit (inhebit)
-
yashamoq: (Inha bitta) lnha univeniteti yotoqxonasi
qimmafligidanmi bilmadi bor yo'g'i bitta talaba yashaydi;
2962.
Inherent (inherint) - o'ziga xos, tug'ma, tabiiy: (ixtiyoring) puling bo,lsa
r.xhyoringda kattakuch qudrat bordek bo'lishi tabiiy holat;
2963.
Initial (inishl)
2964.
Initiate (inishieyt)
2965.
Initiative (inishietiv)
-
boshlang'ich, dastlabki: (endi ishla) Boshlag'ich to,lovini
oldindan olgan ishchiga endi tez ishla deb buyurildi;
-
boshlamoq, kirishmoq: (inshoot) Bu yil tosbkentda
yangi turdagi inshooflar qurilishi boshlandi;
ilk qadam, tashabbuskorlik (engashayotib) Tor
ko'ylak kiygan qiz restormrga kinb ilk qadamlridayoq engashayotib tor lubkasim
-
yirtib olib hammagakulgi bo'ldi;
2966,
Inject (injekt)
-
kiritmoq, ukol qilmoq, {inyeksiya}: (inyeksiya) o'xshash
so'xlm;
2967. Injury
(injury) - jarohat, haqorat, xafalik (inda jury) Hayvonlar sport
musobaqasida qush inidajury bir-birini boksga tushibjarohatlayotgan qarg'alarni
baholamoqd4
2968.
Innocent (inosen)
-
2969.
Injustice (injastis)
-
2970.
Innovation (innoveyshn)
sofdil, beg'ubor: (insonsan) Kaftalaming sen yaxshi
insonsan sofdil va beg'ubor degan gaplridan erib ketasan kishi,
nohaqlik" adolatsizlik: (ingichka) Nimlon varngichka
bola bilan polvonni kurashtirish nohaqlik bo'lmdi;
-
yangilik {kiritish}: (inovatsion)
o'xshash
so'zlar;
297L. Innumerable (innyumerebl) - behisob,
son-sanoqsiz: (immilab
yuradigan) Yiliga son-sanoqsiz imillab yuradigan jonivorla qirilib ketadi, shuning
uchrm bu hayotdan behisob zavq olish uchuntezlashing;
2912. Inquire (inkuaye) - so'ramoq, ma'lumot olmoq: (inkvizitsiya)
O'qituvchini inkvizitsion savolar bilan ko'mib tashlash yaxshimas;
2973. Inquiry
(inkuayri) - $o'rov, tergov, tekshiruv, tadqiqot: (inkvizitor)
Inkvizitorlar yig'ilishi haddan ziyod ortiqcha va bema'ni tekshiruvlar bilan o'tadi;
2974.
Insane (inseyn) - tentat<, jinni: (aytganing sayin) Jinniga senjinnisar deb
aytganing sayrn jaiilga mrnib ircraveracii;
2975. Insert (inset) -
qo'shmoq, joylashtirmoq: (isqirt) Tassavur qiling
pullaringizni isqirt yerto'laga joylayapsiz;
2976. Insight (insayt) - ziyraktik
(ingitizcha sayt) Doim ingilizcha saytlar
ziyaklikni oshiruvchi boshqotirmalar joylashadi, ular uncha ziyrak
emas shekilli;
2977.
rnsignificant (insignifikent) - ahamiyatsi4 arzitmagan: (insofga kirgan)
Ashaddiy o'g'ri va jinoyalchilar arzimagan narsalami deb ursot'ga krrganligim
eshitib ishongin kelnaydi ;
297E.
Insist (insist) - qait'iy talab qilmoq, buyruq bermoq: (qalin sisterna)
Faraon qullaga qalin sisterna bilan suv tashishni buyurdr;
2979.
Insolvent (insolven) - faqir, kambag,al (inson, ventilyator) Faqir insonlar
ventilyator ostida o'tirganini tasawur qiling;
29E0.
lnspect (inspekt) - tekshirmoq, nazorat qilmoq: 'lnspektot''so'zi qaysi
so'zdan olinganini bilib oldingizmi;
2981.
Inspire (inspaye)
-
ruhlantirmoq, ilhomlantirmoq: (inoyat) Baztlalrda
krchik inoyat ham ruhlanib ishini sidqidildm davom ettirishiga sabab bo'ladi;
2982.
Install (instol) - o'rnatmoq, barpo qilmoq: (insof) Bozorda tarozi usblab
turgan odam haykdi o'rnafildi rmga insof deb nom berildi;
29E3. lnstallment
(instolment) - nasiya, qism, bo'lib to'lash: (insonman)
Foizchi kazzof men ham insonman pratsenti oshib ketgan qarzdorlarga bo'lib
to'lashiga ruhsd beraman deb o'zini oqlayapti;
2984. lnstance (instens) - misol, namuna: (ins-jins) lrs-jins
shug'ullanadigan folbin yolg'on fokuslaridm namuna ko'rsatmoqda;
253
bilan
29E5. Instant (instent)
-
on, darxol,
bir zumda: (institut) Xonjiy
tilm
mukammal o'rgansangiz, darxol institutga o'qishga kirasiz;
2986.
Instinctive (instinktiv)
2987.
Instruct (instrakt)
-
- beixtiyor:
6.instinkt" so'zidan olingan;
o'rgatmoqr yo'l-yo'riq ko'rsatmoq: ..instruksiya,
so'zini eslang;
298E. Insubordinate (insabo,dineg)
-
bo'ysunmas, qaysar, takabbur:
(subordinatsiya) Qo'mondon askarlai bo'ysunmas bo'lib ketmasin deb doim
subordinatsiya qoidalarini saqlashga majburlaydi;
2989.
Insufficient (insaffishin)
-
qusur, nuqson: (insof ishini) E'tiborli inson
ishini nuqson bilan qrlmaydi;
29W.
Insult (insalt)
2991.
lnsurance (inshurens)
2992.
lntegral (integrel)
2993.
Integrity (integriti)
- halollil6 vijdonlilik
2994.
Intellect (intelekt)
aql-idrok, bilim: (intetlekt) o'xshash so'zlr;
2995.
Intelligent (inteligent)
-
haqorat, xafa qilmoq (insult) o'xshash so'zlar;
-
sug'urta: (instruktaj) Sug'urta
kompanyasr
avtomobil instruktaji bilan tanishmasdan turib halokatga uchragan jabrlanuvchiga
tovon puli to'lamadi;
-
yaxlit, butun: (integrat) o'xshash so'xlar;
(integratsiya) Faqat halollikda
yashovdrilar uchun o'zgacha qarashli kishining integratsiyasi g'alati tryuladi;
-
-
aqlli, zehnli: (intelligent) o'xshash so'zlar;
2996.
Intend (intend) - niyat (ahd) qilmoq: (insonda) Hm bir insonda yaxshr
niyat qilib farog'atda yashas orzusi bo'lsa kerak;
2997.
Intensive (intensiv)
so'zlr;
2998.
-
kuchli,
qi4'in, jiddiy, jadal (intensiv) -
o'xshash
Intensify (intensifay) - g'ayratlan(tir)moq, jadallashtirmoq: (intensively)
Biron yangi ma'lumot o'rganishda intensivly o'qish ishni anchajadallashtiradi;
29w.
Intent (intent) - maqsad, dovyurak, shijoafli: (intiq) eiroldan norozi xalq
o'z dovyrak halaskori kelishini intiq bo,lib kutmoqda;
-
,t tit
'30fi).
''
ll'r
Intention (intenshn) - reja, maqsad, intilish: (intilishini)
1a'
Maktab
millimder bo'lishni maqsad qilib intilishini kitob o'qishdan boshladi;
300r. Interact (interakt) - birga harakat qilmoq, bir-biriga ta'sir qilmoq:
-'ifliivEnsi
(interaktiv) Television aloqalar butun jahon interaktiv setiga ulanib bir-birining
nvojiga rj obiy ta'sir ko'rsatadi;
3002.
Interfere (intefe)
Bazida j amo ada
aralashmoq, xalaqit bermoq, duch kelmoq: (interfaol)
judayam interfaollik ko'rsatadiganl
g' olib bo'lishga xal aqit berib
-
r
qo'yadi;
3003.
Interior (interio')
-
ichki qism: (Inter Rio) Inter futbol janoasi Riodaeng
samaraliy o'yin ko'rsatdi;
3004.
Intermediate (intemidiyet )
- o'rtacha, oraliqdagi: buni bilasiz, rngliz tili
dmajalarini eslang;
3005.
Interpret (inteprit) - tushuntirmoq, imhlamoq, tarjima qilmoq: (intilib)
Boylikka intilib kitobi mu'alliti krtob yozilishrdan maqsadim tushuntirdi;
3006. Interrupt
(interapt)
-
gapni bo'lmoq, aralashmoq: (internat) Internat
direktori gapni bo'layotgan bolaga xonadan chiqib ketishini buyurdi;
3007.
Intervene (inteven) - aralashmoq, vositachilik qilmoq, sodir bo'lmoq:
(interval) O'zga dunyoga ochiladigan portal yo'li ochilish intervali ma'lum bir vaqt
oralig'ida sodir bo'ladi;
3U08. lntimate (intimeyt) -
yaqin, samimiy, ogohlantirmoq: (intim) o'xshash
so'zlar;
3009.
Introvert (introvet)
uyatchan, tortinchoq, odamovi: (intimr) Ozodbek
Nazarbekov o'zrni uyatchangligdan rntrzorim qo'shrgmr yozgan;
-
3010. Intrude (intrud) - bostirib kirmoq: (intiluv)
Makedonskiy dunyodagi
so'ngi yurtga bostirib kirganidat keyin urush qilishga intiluvi sondi;
3011.
Inundate (inandeyt)
- suv bosmoq {toshmoq}: (inondi ayt) Ota-onamrz
shaharni suv bosganini televizorda ko'rib inondi ayt endi biz tirilaniz deb dedi
havotirda aka ukasiga qarab,
30f2.
Invade (inveyd) - hujum qilmoq, egallab olmoq: (keyin va'da) podshox
o'zga yurtni egallab olganidan keln va'dasini bajardi;
3013.
Invalidate (invelideyt) - nogiron qilmoq, vayron qilmoq: (invalid qilmoq)
o'xshash so'zla desak ham bo'ladi,
3014.
Invaluable (inveluyebl) - bebaho, qimmatli: (invalid yubileyi) urush
vahriylari o' zinnginvalid do'sti yubileyiga qimmatli sovg'alar berishdi;
3015.
Invarieble (inverayebl) - o'zgarmas: (ildirayotib) Baliqchi qarmog'iga
o'lja ildirayotib suvda og'ir nrsa o'zgarmasdm turganini ko'rib o'takasi yorildi;
3016.
Invasion (inveyjn)-hujum qilish, bosib olish: (insulin) Bemordorixonaga
hujum qilib t'aqat insulinlami olib ketdU
3017.
emas,
Inverse(invers)-qarama-qarshi,aksincha: (ilvirs) Qarshingizdayowoyi
akisnch4 qo'lga o'rgatilgan ilvir turganini tasavrnr qiling;
30fE. .Inversion (inverjn) 3019.
Invest (invest)
-
o'rnini almashtirish: (inversiya) o'xshash so'zlar;
pulni j oylashtirmoq: "investitsiya" so'zini eslang;
3020.
lnvestigate (investigeyt) - tekshirmoq, aniqlamoq: (investitsiya Gel.tsni)
Microsoft investitsiyasi Bill Geytsm boyishiga sabab bo'lgan;
3021.
Inviolable (invayolebl)
3022.
Invisible (invizibl)
buzilmas, ajralmas, muqaddas: (sokin voleybol)
Sokm plyalda voleybol o'ynash a;ralmas do'sflar ortmshga yordarn bermasa kerak,
-
-
ko'rinmas: "visible" so'zining antonimi;
3023.
lnvoice (invoys) - lalidura {io'natilgan molning narxi va ro'yxati}:
(kelishini boisi) Ilon Mask suniy ong insonyatning dushmaniga aylanadi degan
fikrga kelishini boisi u jo'natgan faktura huljatlari elektron nusxasi o'zguib
qolganidan ta4jubga tushgan edi;
3024.
Involuntary (involyunteri) - bexosdan: (kiyinvol yunglary) Labarant yangl
hodimga hafsidik qoidasidek kiyinvol it lunglui alergiya tarqatadi deb tushuntirdi;
*
3025.
Inward (inuad)
-
ichki, aqriy, ruhiy: (invalid) Nik vuychich jismonan
rnvalid bo'lishiga qaramay, aqliy va ruhiy jihatdan kuchli shaxs;
1026.
Irascible (ayreskibt) - jahldor,
odamlaming tez jaxli chiqadi;
3027.
jio,a'ki: (rezkiy-tez)
IaxJdor, jbzaki
kinoya, kesatiq: (ayron) Ayron sotuvchiga krnoya brlan
gapirganingizni faraz qiling;
Irony (ayreni)
-
3028.
-
Irresistible (irrezistibl) - yengib bo'lmas, behisob, jozibador: (krizisda
bo'lib) Nokia kompayasi krizisda bo'lib, rming honrgi holati yaqrn orada yengrb
bo' lmas ahvolligi aytilmoqd4
3029.
Irrespective (irrespektiv)
- ...ga qaramasdan:
(inspektor) Impektor
ogohlanttuganiga qmamasdan jinoyatchr qochib keflshga urindi;
3030.
Irrevocable (irrevokebl) - qat'iy, o'zgarmasl (vocabulary) Ushbu
lug'atni qat'iy, o'zgarmas mukammal qo'llanma sifafida qabul qilishingiz mumkin;
3031. Irritation (iriteyshn) - g'azablanish; jahl: (kiritay shuni) Sovuqda turgan
itri ko'rgan qorovul g'azabidan
tushib ichkarga kiritay shuni dedi;
Issue (ishshyu) - muammo, nashr (qilmoq), avlod: (ish) Akam
taxrinyatda noshir bo'lib ishlaydi. U twli xil global muammoli, siyosiy-ishtimoiy
3032.
mavzudagi maqolalarni nashr qiladi: uning ishi shu;
3033.
Item (a1tim)
303.
Itinerant (itinerent)
- paragraf,
masala: (aytdim) Ikftichi bolaning ustozi senga
hamma masalani ishlab kel deb aytdim tushundingru deb do'q urdi;
-
darbadar, ssyyor: (vegetarian) Darbadar kezib
yurgan vegetmian daydini atasawur qiling;
3035. ltinerary (itinerari) - marshrlt, yo'lboshchi: (itdiyalik)
yo'lboshlovchi gid turistlarga kulgrli talaffzda gapirib hayron qoldirdi;
257
ltalyalik
3036. Janitor (ienite) tamirlovchi, l'arrosh: (Janet) Jmet
Jekson
qo'shiqchilikdan bo'sh paytlarida vokzalda fa'rosh bo'lib ishlar ekan,
3037.
Jaundice (io:n.dis) - sariq kasalligi, hasad: (ion desa) shuncha boyligingiz
bor, sog'logingrz joyda jesani gz-cllt, ha deb birovga hasad qilavennasdan;
3038.
Jeopardise(ieapadayz)-xavfsolmoq:(gepard)Farazqiling:
Qanhingizdan chiqqan yirtqich gepard sizga xavf solmoqd4
3039.
Jerk (iek)
-
o'rmondasiz.
laqir-notavon, silkinish, siltamoq (ierkimoq) qo'tni srltab
jerkib gapirish odobdm emas;
3040.
Jewel
fiuil)
uchrm hamma
3041.
- qimmatbaho tosh: (i1ul) tog'larda iyul oyrda qorlar erigani
joy ochilib qolgan odamlar esatog'ga chrqib terishga tushib ketdi;
Jinks (iinks)
- o'yin-kulgi, shodlik (iin kosa) Chiroqda yashaydigan jin
endi kosada yashayman deb shodligidan kosa ichida raqsga tushmoqda;
31t42. Jitters (iittes) - jahl,
g'azabz (iildsiz) G'azablangan ustoz o'quvchisining
jilclsiz kitobini yirtib tashladi;
3043.
Jockey CIokiy) - chavandoz: (yoki) Qadimda shaxzodalar merganlik yoki
chavandodikni brlishlari shrt bo'lgan;
3044.
Jot down (iot daun) - qisqa qilib yoznoq: (ijodda u) Do'stlari roman yozib
o'tirgan yozuvchiga qarab birisi shuni qisqa qilib yozib qo'ya qolmaydimi desa
boshqasi jim hozir ijodda u xalaqit bermaylik dedi;
3045.
Jovial (ioviyel)
- dilkash, xushchaqchaq: (Javlon) Javlon isnrli do'stim
juda dilkash va xushchaqchaq;
3046.
Judgement (iajment)-sud qarori, likr, muhokama: (iaji ment) Sud qaron
bilal jaiji ment quyon harnmadek maosh oladigan bo'ldi;
3047.
Judicious fiudishes)
-
dono, mulohazali: (iuda) Arastu juda dono va
muloxazaliy bo'lgan;
3048.
Juicy (iyusi)
-
shirali, semuv: 'Juice" so'zidan olingan;
3049,
Jumble (iambl) - qorishtirmoq, aralashtirmoq: (iambil) Sho'rva qaynab
chiqqach jmbil solib aralashtiring;
3050.
Junction (iankshn) - birlashish nuqtasi, ittifoq: (iang kirishing) Gifler o'z
qoshinijangga lorishib italyanlar bilan brlashish nuqtasini xaritadan ko'rsatdi;
3051.
Jury (iyuri)
-
sud maslahatchisi, hakam:
3052.
-
3053.
Justify (iastifay)
(iuri)
O'xshash so,zlar;
Justice (iastis) adolafli hukm chiqarish, sud: (ia siz): Adolafli hukm
chiqargan sudyagajabirlanuvchija siz qonuniy ish qilar ekansiz deb qanak chaldi;
-
oqlamoq, kechirmoq: (Jasur) Rost gapirgani uchun
sudya J asurni ke chirdi;
3054.
Kernel (kenl)
- don, mag'iz, mohiyat, asos: (kanal) yo'lda ketayotib bir
kishining kanalga bir qop donni tashlab yuborganini ko'rib, nega unday qilganining
moluyati va sababiru so'radim;
3055.
Key-note (kiy-nout) - asosiy ma,no, tushuncha: (kino) Hozirgi filmlanring
ko'pchiligi o'xshashligidan kinoning boshidanoq asosiy ma'nosini tushunib olish
mumkin:
3056. .Kidnap (kidnep) - bola o'g'irlamoq: (kids, napitka) O'g'rilm
yosh
bolalarni 'napitka va shokolad beraman" deb aldab o'g'irlab ketadi;
3057.
Kindle (kindl) - hayajonga solmoq, uyg,otmoq: (kinder) Bir yosh ona
uyquchi o'g'lini "kinder beranan" deb uyg'ofinoqda;
3058.
Knack(nek)-mahorat, ustalik (kek) Ayyortulkikeksaqlabyurkanbo'rini
yana ustalik brlan aldab ketdi
3059.
Knob (nob)
- shish, g'urra, dasta, sop: (knopka) Bir semiz kishi dastasi
knopkali ketmonda uchib ketayotganda devorga urilib peshonasi g'urra bo'ldi;
3060.
Knoll (nol)
darajada bo'ladi;
3061.
- tepalik
(nol) Tog'ning baland tepaligida ko'prncha harorat nol
Knot (not) - tugun, bog'ich, guruh: (nota) Musiqa danida bolalar guruh
bo'lib notal ami a1.tmoqd4
259
3162.
Lad (led) - o'spirin yigit: (led) O'spinn yigit led chiroqlandan hmr tej amkor
lampochka ixtiro qildi;
3063.
Lack (lek)
yetishmovchilik, muhtoj bo'lmoq: (lak) Tirnoqlarimga lak
qo'yayotgan erlim tugab qolib, oxirgi barmog'imga yetmay qoldr;
-
3064.
Lag (leg) - ortda (kech) qolmoq: (legioner) Bunyodkorlegionerlami kech
olib kelgani uchun chempionatda ancha ortda qolib ketdi;
Lament (leymint) - ylg'I, hasrat, motam tutmoq: (limon) .Chippolrro',
filmini eslang: poliz ekinla'i limorming qilrnishla'idm dod solib yig'lashmoqda
3065.
3066.
Landmark (lendmak) - muhim davr(bosqich), chcgara chizig'i: (endi
maktab) Yaponiyadek bzda han endi maktab muhim davr hisoblmadrgan bo'ldr,
3067.
Landscape (lenskeyp) - manza.ra, landshaft: Telefon yoki kompluter
foniga qo'yish uchun manzarali rasmlardan foydalmganingizda shu so'zga duch
kelasiz;
3068.
Lane (leyn) - so'qmoq, tor yo'lak: (kuylayin) Qizil qalpoqcha so'qmoq
bo'ylab ashula aytib ketayotib endi nima haqida kuylayn deb o'ylanib qoldi;
3069.
Languid (lenguid)
-
3070. Lanky (lenki) -
bo'shashgan, lanj: o'xshash so'zlar;
novcha, oriq: (lanka) Oriq va novcha bola lmka
o'ynamoqda;
3071. Lap (lep) hamma ovqatni
tili
ttzza,
tur, rekorddan oshirmoqr yalab yemoq: (lab) iflm
va labi bilan yalab yeydi;
3072.
Lapse (leps) - xato, vaqt, egalik huquqini yo'qotish: (G. Leps) Honanda
G. kps bir qo'shiqni xato kuylagani uchun egalik xuquqini yo'gotishi mumkrn.
3073. Larceny (lasini) - o'g'irlik:
(lasina) o'g'irlikda gumon qilinayotgan
jinoyatchi ko'plab qizlaming lasinasini o'margani ham malum boldi;
3074. Lark (lak) - quvnoqlik, so'fito'tg'ay: (laylak) Bir laylak quvnoq
so'fito'rg'ay bilan do'st tutindi;
260
3075.
Lass (les)
- qiz bola: (bliss) odatda chempion qrzlar blissni ichishni yoqtiradi;
3076.
_
Lasting (lasing)
kiYtshmoqd4
3077.
Lately (leytli)
- davomli, doimiy: (lasina) Hozirdaqizlar doim qoralasina
-
yaqinda, yaqin kunlarda: (ktiyentli) yaqrn kunlada
kliyenfli savdogarlar davlatimiz iqsodida rlobiy o'zgarishlar qilishmoqchi;
3078.
Latent (leltin) - maxfiy, yashirin: (zaytun) zayttrn mevasi ichida yashirin
bo'lgan zarmli elementlar aniqlandi;
-
3079. Lateral (leytirel) - yon tarafdagi, chetdagi: (sulaytiril) Ukol qilib
sula)'tirilgan
fil o'zini
chetdagi darantgaborib suyadi;
3{1E0. Lafitude (letityud) - kenglilro keng dunyoqarash: (etyud)
Sar'atrung
tanqidiy etyudjamidaishlash uchun keng zal kerak bo'ladi;
-
3081.
Launch (launch)
-
uchirmoq, ish boshlamoq: (hot lanch) Hafta boshi
Dushmbada ish bosNashdm oldin [611- yeb olsangiz charchab qolmaysiz;
3082.
Lavish (levish) - behuda sarf qilmoq, isrofgar: (klavish) Kompyuter
klavishlarida Xitoy ierogliflarini joylab chiqaman deb behuda urinmmg ularni
sanog'i yo'q;
3083. Lax (leks) -
beparvo: (leksiya) Ko'pincha leksiya payhda o'quvchilar
berparvo o'tirishadi;
30E4. Lay (ley) -
qo'ymoq, yoznoq, tayyorlamoq, tuxum qo'ymoq: (laylak)
Laylak faqat stolbmi ustidagi iniga tuxum qo'yadi;
3085.
-
qavat, qatlam: (Bleyr) Siyosatchi Toni Bleyr hujjatlrni
qaval-qavat qdrb Al$yau Yewopadm chrqrshrga sabab bo'lgan ma'iumot to'plab
-
Layer (leyr)
tashladi;
3086.
Layman (lelmen)
-
tajribasiz kishi: (qilay men) Tajribasiz kishi ish
kerakligrdan nimani bo'lsa qilay men deb qaysarlik qilmoqda;
zoL
30E7.
Layout (leyaut)-joylashish tartibi: (oqlayotib) Perlbktsiomst odam devor
oqlayotib ham cho'tkalarini tartibi bilan joylashtirib chiqdi;
3088.
Leadership (lideship)
30E9.
Leading (liding)
3090.
League (ligyu)
-
rahbarlik: (liderlik) O'xshash so'zlar;
-
bosh, asosiy, eng muhim: (Lizing) Asosiy rolda
o' tiradigan insonlarning hammasi lizing orqali ko'tarilishgan;
ittifoq, liga: O'xshash so'zW;
-
3091. Leak (lik) -
oqmoq, sizib chiqmoq: (suyuqlik) Cho'ldan suyuqlik sizib
chiqayotgan edi, borib ko'rsak u neft ekar;
3092.
Leap (lip) - sakramoq, irg'imoq: (lip) Yonayotgan to'pni suvga irg'itgan
edrk lip etib o'chrb goldi;
3093.
Lease (liz)
sharbromasi
-
ijara shartnomasi, ijaraga olmoq/bermoq: (lizing) Ijara
bllanlizingqilib mulk sotib olish ommalashmoqda;
J094.
Lecture (lekche)
3095.
Legasy (ligeysi)
-
ma'ru2a, leksiya: o'xshash so'zlar:
-
mol-mulk, meros: (ligasi) Jahonda futbol ligasini
o'tkazish o'tgan asrlardan beri meros bo'lib o'tkazilib kelinmoqd4
30%.
Legal (legl)
3097.
Legendary (ejendri)
-
qonuniy, huquqiy: (Legal) O'xshash so'zlar;
-
afsonaviy: (lagandagi) Aftonaviy boks qiroli
Tayson choyxonada lagandagi birkilo oshni yeb bitirdi;
309E.
Legislation (lejisleyshn) - qonun chiqarish/tuzish: (majlis ishi) Deputatlar
qonun tuzishda majlis ishlaridan nmiga o'tmay qoldi,
3099. Legitimate (lejitimeyt) - qonuniy, rasmiy: (ijtimoiy)
eomrniy
ko'rsatmaltrda yordan pulini t'aqat rltimoiy muxtoj oilalarga benlishi ko'rsatilgan,
lekin bazilar... :
3100.
Lengthen (lensin)
-
uzay(tir)moq: (lenin) Lenindm so'ng Stalin
Komurustik patrtiyamng umrini uzaytrishga haakat qrtgan;
3101. Lenient (leniyent) -
muroyim, yumshoq: (linyani) Kecha operafor
muloyimlik bilan telefon linyani bo'shatib qo,yishimni iltimos qildi;
3lw.
Lest (lest) - ishqilib, nima bo'lganda hain: (list) kofe ichayotganingizda
insho yozilgan listlaringizga kotb to'kib yubordingu;
3103.
Lery (levi) - yig'moq, undirmoq: (leva) halol leva qilayotgan traktorchining
traktorini soliqchilar soliq sifatida undirib olib qo'yishdi;
3104. Liability
(layebiliti)
-
burch, mas'uliyat: (tayoqatli) Layoqatli
askar
burchini bqjmish uchun tinmay hizmd qilmoqda;
3105. Liable (layebl) - mas'ul, javobgar:
(valeybol) valeybolda g,alaba
qozonishni istasangiz, j avobgarlikni zimmangizga olishingz shart;
3106. Liberal (libirel) - erkin fikr
yurituvchi, liberal: Liberal demokratik
partiyasini eslmg;
3107.
Liberate (libereyt)
-
3108.
License (laysens)
-
ozod qilmoq: (qiliberay) Boshlig'imga osh qilib beray
shunda meni qo'shimcha ishlardan ozod qilar;
ruxsatnoma, guvohnoma {bermoq}: (litsenziya)
O'xshash so'zlar:
3109. Lift 0if0 - ko'tarmoq,
3110.
Likely (laykli)
o'g'irlamoq, havo harakati, lift: O'xshash so'zlar;
- ehtimol: (laylakli) Iaylakli yurtning odamlan tinch-totuv
yashashi ehtimoldan holi emas;
3111.
Likewise (laykvays)-xuddi o'zi,ayni paytda,shuningdek: (laykavaysa)
Laykaitim huddi xolamdek vaysaqi bo'lib qoldi;
3112.
Limb (lim)
- tana a'msi, buta-shox: (lo'm) qadinda
odaml artemir
kmyob
bo'lgani uchun shox-butalardan lo'm yasashgan ekan;
3113.
Limber (limbe) - sport bilan shug'ullanmoq: (klimber) Klimber sport
kiyinrlari sport bilar shug'ullanish uchun moslangan;
263
3f
14.
Limp (limp) - oqsoq, m'rg'a yunnoq: (limfa) oyog'imng limi'atugunla:rga
shikast yetgan Doktor Haus oqsoqlanib luradigan bo'lib qoldi;
3115.
Linger (linje)
-
kechikmoq, ushlanib qotmoq: (lunj) Lunjini to'ldirib
yong'oq yeyayotgan olmaxon kechikkani uchun uzur so'ragan gaplarini hech kim
tushunmadi:
3116.
Linguist (linuist)
3117. Link (link) -
-
tilshunos, (lingvist) o'xshash so'zlar;
bog'lovchi)
z niir xalqasi: (Linkoln) L'nkoln AeSH
prezidenti bo'lgan davrda qoratanlilami zanjirdan ozod qilisbni boshlab yubordi;
3118.
Liquidate (likuideyt)
- biznesni tugatmoq, barxam bermoq: (lik dieta)
Shukurillo lsroilovning semtzlik dietasi bizresi tugdildr;
3119. Literacy (litiresi) - savod, savodxonlik:
(tatareya)Yaponiyada
savodxonlikni lotareyakabi yutib olishning iloji yo'q, hammasigamehnat orqaligina
enshish mumkin;
3120.
Literally (litireli)
3121,
.Literary (litireri)
haqiqiy, so'zma-so'z: (litrli) Bo'g'cha bolasi besh litrli
nesfle suvi idishidagl yozuvni so'zma-so'z o'qirnoqd4
kitoblardan juml
a
-
- adabiy: (keltirar) Ona tili ustozim ko'pincha adabiy
ketirardi;
3122.
Literate (litireyt)
3123.
Livelihood (laivlihud)
o'qimishli, savodli: (elektr ayt) Savodli odam ayt elektr
puli shunchayam qimmat bo'ladimi deb nolidi;
-
-
yashashmanbai, oziq-ovqat: (lavlagi huddi)
xitoyliklarnazarid4 lavlagi xuddi guruch kabi yashash manbai hisoblanadi;
3124.
Livestock (livstok)
-
chorva, mol: (Sevastopol) Sevastopol dunyodagr eng
ko'p chorva yetishtiradigan shahar hisoblanadi;
3125.
Load (lod) - yuk(lamoq), to'ldirmoq: (Jan klod) Jan klod Vandarn kanazni
to'ldrnb tarvuz yuklab qishloqlada sotyabdr;
3126.
Loan (lon)
-
qarz (bermoq): (London)Londonda krideflar qmz sifatida
emas, sovg' a qilinayotgan emish;
264
3127. Lobby (lobbi) - koridor,
ko'ndirishga urinmoq: (hobbi) hobbi
deb
koridorda futbol o'ynayapti bolalar;
3128.
Locality (lokeliti) - yer, joy: (lokatr) Rossiya o'rmonlijoylarida odamtar
polniy lokatrli antenada yurishadi;
3129.
Locate (lokeyt)
-
biror narsaning joyini aniqlamoq, joylashtirmoq:
(loqayd) Loqayd qarg'a qayerlarga yong'oqlami yashirganini esidan chiqardi;
3130.
Lock-out (lok-aut) - tabrikaning yopitishi: (tak ot) tabnkaning yopilishrga
sabab uning ishchilari odamlarga lak otgani sabab bo'ldi;
3131.
Lodging (lojing)
- turar joy, manzil: (lojuvard)lojuvard toshli turtr joy-
uylar qurilishr ommalashib borayapti;
3132.
Lofty (lofti)
-
takabbur, kibrli: (lifti) tassawur qiling, kibrli insonlar bino
liftiga chiqayotganda lift ishlamay qoldi;
3133.
Loiter (loyte)
-
sang'imoq,daydimoq: (loy tep) qishloqda daydr bolalar loy
tepib sang'ib yuradi;
3134.
Longing (longin)
- ishtiyoq, intilish:
(login) Facebook ishtiyoqi balandlrga
logrmm eslay olmasa harn ochib beryapti;
3135.
Longitude (longityud)
anakonda ilonini tutdi;
-
uzunlik: (ilonini tut) Ovchila uzunligi
13
metrlik
3136.
Loom (lum) -to'quv dastgohi, uzoqdan ko'rinmoq: (madum) Mazlurdar
uzoqdan ko'rinadi deb o'ylanang ular yaqinda tursa hmr farqlay olmaysiz;
3137.
Loop-hole (lup-ho'l) - qochish yo'li: (quluf ho'l) Jinoyatchilar qamoqdan
qochish yo'lidag eshikni qulti ho'l bo'lganidar um bir urishda buzib qochib
qolishdi;
3138.
Loose (luz)
-
erkin, bemalol, keng kiflm: (luza) Mahorafli o'yinchi keng
ktymda ham barcha sharlami luzaga tushira oldi;
zo5
3139.
Loosen (luzen) - bo'shashtirmoq: (luzani) Bilyardda sharlar tushavenb
luzani materialini bo'shashtirib qo'ygan;
3f40.
Lout (lo'ut)
-
qo'pol odam: (sovut) Qo'pol ritsar sowt sig'may kiya
ohnaganidan oddiy kiyimda jangga
kirishdr; *
3141, Lucid(lyusid)-tiniq, ravshan: (Lyusi dedi) Ko'rodamko'ziravshanlashib
qizim seru tiniqko'ryabman Lyusi dedi;
3lA.
Lukewarm (llukvo'm)
3143.
Lumber (lambe)
-
behalsala, sust: (lyukoyl) Lyukloyl hizmatchilm
sust ishlaganidan kompanya bakrot bo'lish arafasida turibdi;
-
sekin harakatlanmoq, arralab kesmoqr eski-tuski:
(labim) Tish do'ktor ukolidan keyin labim sekin harakatlanadigan bo,lib qoldi;
3144.
Lump (lamp)
bo'linib ketdi:
3f45.
-
burda, bo'lak, shish: (lampa) Lampa yorilib bo'laldarga
Luxury (lagziri)
-
hashamat, dabdaba:
bilan dabdabali bo'lib o'tdi;
3146. Lyric (layrik) -
(la4i)
his-tuyg'uni ifodalaydigan,
Xorazm to'ylarida lazgi
lirik she'r, kuy-, lirik:
o'xshash so'zla;
3147. Magic (meyjik) -
sehrli, mo'jiza: (mujik) mujik bolalar go'yoki bir
xudoning moJizasidir;
314E. Magnilicent
(megnilisen) - hashamatli, hayratlanarli: (magintotbn)
oldingi magintofonlrning oldida hozirgilari ancha hashamatli;
3149.
Magnitude (megnityud)
-
o'lcham, ahamiyat: (magnit yut) magnitli
kompas yutrb olsangrz, ',ning o'ichanimng ahamiyati yo'q, chunkr u baribrr janubru
ko'rsataveradi :
3f50.
Maiden (meydn)
-
turmush qurmagan: (maydon) Nawo'z bayrami
boladtgan maydonchaga taqat turmush qurmagan qiz]ar va fe'ygeqlm yrg'rlgan;
zoo
.
Nlaintain (meynteyn) - mavjud, qo'llab-quwaUamoq, saqlamoq: (mayin
tayin) mayin ovodi va tayinli xonmadalami qolab-quwatlash uchun Nihol joriy
qilindi;
315f
3152. Majestic (mejestik) -
oliyjanob, saxiy: (masjiddek) Saxiy odarnlar
masjiddek pok joylarda yordam qo'lini uzatadi;
3153.
Major (meyjo') - ko'p, yirik, voyaga y€tgan, mayor: o'xshash so'zlar;
3154.
Malice (males)
3155.
Malign (melayn) - befoyda, za'rarli- (malina) malina ko'p iste'mol qilinsa
yomonlili, adovat: (malades) adovaflik urug'rni ttgatgarl
odamlarga otanga rahmat yoki malades deging keladi;
-
zararli oqibatlarga olib kelishi aniqlandi;
3156.
Malnutrition (molnatrishn) - och-nahor yurish: (mol natarius) och-nahor
yurishga yoliqmaslik uchun boylik va mollarini notarius orqali sug'urta qildirish
lozim;'
3157.
Malpractice (molprektis) - noqonuniy harakat: (molparast) Ulugbekning
molparast o'g'li otasiga qarshi noqonuniy hrakat qilib uni qatl ettirgan;
315E.
Manil'est (menil'est) - aniq bayon etmoQr isbotlamoq: (manit'est) Buxoro
amiri Olimxon jadidchilikni rivojlantirish manifestiga imzo qo'ydi, unda anirlikni
rivojlantirishda j adidlar asosiy roldaligi isbotlangan;
3159.
Manifesto (menil'esta) - bildirgi: (manil'esti) podshoh manitbstidagr asosiy
fikrlar bildirgi sifatida qaraladi;
3160.
Manifold (menifo'ld)
-
turli-tuman, rang-barang: (mina fol) afg'onlar
turli-tumar joylarga mina qo'yganligi fblbinning fblida oshkor boldi;
3161. Manoeuvre (menouvr) - hiyla-nayrang: (dinozavr)
insonlaming
dinozavrni buysundirishga kuchlari yetmagach xiyla orqali uni buysundirdi;
3162.
Mansion (menjn)
seroy, ko'pxonali katta uy: (mijing) ko'p xonali uyda
qamalib voyaga yetgan odam mijing va mayda gap bolib qoladi;
-
3163.
- qo'lda boshqariladigan,
Manual (menuel)
qo'llanma: (tunnel) Ganga
tunnelining qurilishida birorta ham qolda boshqariladigan mashina qatnashmagan;
3164-
Margin (majin)
3f65.
Marginal (majinl)
3166.
Marina (meri:ne)
-
hoshiya, chegara, farq: (matn) inshoning matndan fmqi
inshoning marzusi erkin bo'ladi;
- kam, muhim bo'lmagan, hoshiyaga yozilgan:
(matnli) odatda hoshiyaga yoztJ.ganfilalar matnli bo'ladi;
kichik sohil, port: (merini) port shahalar menru o2lan
-
saylaydi;
3167.
Merine (merin)
-
dengi4a oid, dengiz askari: (Merlin) sehrgar Merlin
dengrz safanga chiqdr;
3168. Meriner (marine) -
dengizchi: (barini) dengizchi safari tugamasdan
ovqatining bmini yeb boldi;
3169.
lVlarked (makid)
-
belgilangan, farqli: (paket) korzinka bilan makro
paketlari bir-biridan tubdan fmq qiladi;
3170.
Marsh (mash)
- botqoqlk
(masha) gollandiyalik masha botqoqlikda botib
qolib ftetdr;
3171. Martyr (matir) -
shahid(bo'tmoq): (patir) urushda shahid bolishini
bitnasdan qaytib kelsin patir tishlatishgan;
3172.
Marvellous (mavilos) - ajoyib, a'lo, shohona; (manavi losos) aloyb ta'mga
ega baliq manavi o'zimizning lososda;
3173.
Masculine (meskulin)
muskulli bolisha&;
-
erkaklarga xos: (muskulli) o2bekerkaklari
3174.
Massacre (mesekr) - ommaviy qirg'in, xunredik: (musirka) fashistlaming
ommaviy qirg'ini vaqtidako'chalarga hech kim qaranagani uchun musirkalardagilar
yrllab qolib ketadi;
3175. Match
(mech)
-
gugurt, musobaqa, nikoh, mosini topmoq:
pechkaga ko'mir solingach gugurt bilan yoqiladi;
(pech)
3176.
Mate (meyt)
qolishdi;
-
3177.
-
do'st, sherik, ...dosh: (metro) mefroda ikki do'st uchrashib
Material (metiriyl)
-
moddiy, ashyoviy manba, muhim: o'xshash so'zlar;
317E. Matricutate (metrikyuleyt) -
otiygohga qabul qit(in)moq: (metirka)
oliygohga metirka bilan huiiat topshirib bolmaydi;
3179. Maturity
(metyuriti)
-
balog'at yoshi: (met-yurist) balog'at yoshiga
yetayotgan har yosh yo med yo yurist bo'lishga havasmand bo'ladi;
3f80.
Means (mins)
ancha qiyin ish;
-
vosita, uslub,
boylik (iensi) faqd jensi sotib boyib ketish
.
Meantime (mintaym) - shu vaqt ichida: (mini talur) boksda mini taymlar
bo'ladi, shu vaqt ichida bokschilar o'zlarini yana o'nglab oladi;
31Ef
3182.
-
Measure (meze)
o'lchamoq, me'yor, chora: (muzey) muzeydagi
talonchrlik uchun politsiya biron chora ko'rmadi;
3f&i.
Meditation (mediteyshn)
okshash
soZlr;
-
o'ylash, fikr-mulohaza qilish: (meditatsiya)
3184. Meek (mik) - mo'min, muloyim: (miki) Miki
maus mo'min-qobil
sichqonch4
3185.
melda
3186.
Mellow (melou)
-
pishgan, ko'pni ko'rgan: (mel) ko'pni ko'rgan o'qituvchi
zot yozadi;
Memorize (memorayz)
-
eslab- yodga olmoq: (memoriy) Amir Temur
Ahmad Yassaviyni eslab unga memoriy obida bunyod ettirgan;
31E7.
Nlend (mend) - ta'mirlamoq,yamemoq, tuzalmoq: (ment) patrull menflari
halokatga uchragan altomobilni ta'mirlafishga j o'natdi;
3f
88.
Mention (menshn)
eslatmoq, aytib o'tmoq: (men shuni) Ko'pincha nutq
yakunida men shuru a1.tib o'tmoqchimanki deb yakunlanadi;
-
31E9.
Merchant (metshnt) - tijoratchi, savdogar: (mergan) earoqchilarmergani
savdogarlarni tuyalmini kanonda otib yiqitdi;
3190.
Mere (meya)
- aniq, shubhasiz: (miya) miya shubhasiz butun jismimizni
boshqanb turadi;
3191.
Merely (meriti)
-
shunchaki, shunday: (beril) aktiyorlar nafaqat teatrda
bdzan hayotdaham roliga shunday berilib ketadi;
3192. Merge (mei) -
birlash(tir)moq, aralash(tir)moq: (mesh)
Sahroda
suvsizlikdan qiynalmaslik uchun suv to'la meshga yalpiz solib aralashtirdi;
3193. Merit (merit) -
fazilat, layoqat: (erit) ruhshunos shrmday fazllai.ga ega
bo'ladrki, har qanday insonni erita oladi;
3194.
-
Mess (mes)
taomlar tez ayruyd1'
tartibsizlik, ko'ngilsidik, aynitmoq: (mis) mis idishdagi
3195. Midst (midst) -
o'rtasida, orasida: (medetsina) ko'pchilik talabalar
meditsina qiyinligi uchm o'qishning o'rtasida tashlab ketadi;
3196.
Mighty (mayti)
- o'ta, ulkan, kuchli: (mayizi) Ulkanva kuchli dev mayizini
maydaligidan qopi bilan yeb o'tinbdi;
3197.
Milestone (maylstoun) - mil toshi, muhim davr: (mayli ustun) Fransiyada
Napoleon dawi ustunlarda vino saqlash uchun muhim dar hisoblangan;
319E.
Minister (ministe)
3199. Minor (mayno') -
-
vazir, ruhoniy: (minister)
-
o'xshash so,zlar;
kichikroQ, kamroq, o'spirin: (mayna) armiyaga endi
kelgan o'spirinlarni dembllar m ayna-mazax qiladi ba'zan,
3200.
Minority (mayno'riti)
- o4 kam: (mayna ritm) Malna ntm bilan raqsga
tushayotganida qushlarning ozginasi unga qanak chaldi;
3201. Mirth (mi:z) - xursandchilik
(muz) muzda sirpmchiq uchib xursandchilik
qrlay desangiz Nextga bonng:
270
321n. Misapply
(miseplay)
-
yanglishmoq, suiiste'mol qilmoq: (display)
telefonning desplayini tez boshqarils4 baban yanglishadi;
3203.
Misapprehension
(miseprehenshn) anglashitmovchilik (Miss,
Abraham) Br go'zal xonim, ya'ni Miss Abraham Linkoln bilan hazil qrldi va bum
anglashilmovchilil deb talqin qilishdi;
3204.
Miscellaneous (misselenous) turli xil: (missiyali nos) Maxfiy agent har
doim ishrga qarab turli xil noslar chekadi va ularni missiati nos deb atadi:
3205.
-
Mischief (mischiyf)
-
ofat, omr berish, to'polon: (Mischiev) Sinfimizda
Mischiev degan bezori bola harrmaga ozor berardi;
3206.
lVliser (mayze) - xasis, ziqna: (mayiz) xasis odamla hafto bir donamayzm
ham minnat qilib beradi;
32W.
Misery (mizeri)
-
qashshoqlik (Missuri) AQSFIning Missuri shtati aholisi
qashshoqhkda yashaydr;
320E. Misfit (mislit) -
mos kelmaslik (mis
it)
Robotlar tarlovida mis ir mos
talablaga kelmadi;
32W.
-
Nlishap (misxap) omadsiz(lik): (masxab) Omadsizlik qaysi masxabdan
ekanligingizga qaamaydi;
3210.
Misgiving (misgiving) - qo'rquv, andisha, gumon: (miskin) ((Shum bola''
lilmini eslang: bezorilar boshlig'i bozorda bir miskin bechoraring hmyoniga
uzugini solib qo'yib uning yoqasidan tutib, "shu odamda gumonim bot'' deb u
miskinni o' g' irlikda ayblaydi ;
3211. Nlislay (misley) - yo'qotmoq, qo'ygan joyini unutmoq:
(misol)
Parishonxotirlar ko'pincha narsasini yo'qotib qo'yadi. Misol uchun kalitri qayerga
qo'yganini eslolmay qidirib yuradi;
3212.
Mislead (mislid) - yo'ldan urmoq: (misli) Ba'zr myatr yomonlar szga mrsh
do'st tutinib, aslida yo'ldan urishga harakat qiladi. Unday sohta do'stlardan ehtiyot
bo'line!:
271,
3213. Mob (mob) -
olomon, xaloyiq: (mobodo) olomon uyiga tarqalmas4
hukumat armiyani ishga solish bilan qo'rqitdi;
3214. Mobile (mobayl) -
harakatlanadigan: (mobil) Doimiy hamrohingiz
bo'lganmobrl telefbningiarng ma'nosini endi bilib oldingizmi? ! ;
3215.
Mobilize (mo,bilaiz)
-
safarbar etmoq, harakatga kettirmoq: (mobiliz)
sizning ayfon appardiga tegishli mobilingizni intemet orqali ham harakatga keltirsa
bo'ladi:
3216.
Mode (mo'ud)
-
usul, tarzo shakl, ko'rinish: (moda, modul) o'xshash
so'zla.
3217. Nlodity (modithy) -
o'zgartirmoq, ilbdalamoq: (moddiy foyda) lsh
tartibini yangicha g'oyalm bilan o'zgartirish ko'proq moddiy foyda ko'rishni
ifodalaydi:
3218. Mollify
(molilhy)
-
ovutmoq, tinchlantirmoq: (Moily) Molly ismli qiz
yo'lda ketayotib yig'layotgan bolakayni ko'rib qoldi va shokolad berib uni owtdi;
3219.
Momentary (momenteri)
-
bir lahzalili, oniy: (momentalniy)
o'xshash
so'zlar;
3220.
Momentous (momentos) - za rr, muhim: (mamont) Mamontlar engzaflx
narsalarni yeb, muhim bo'lmaganlarini yeyishmagan;
3221.
Momentum (momentum) - harakatga keltiruvchi kucho impuls, turtki:
(moment) Uydagi katta soafimizga faqil. bir turtki bergan momentda ishlab yana
harakatga keltiruvchi kuchni kutib to'xtab turaveradi;
3222. Moor (mua) -
chakalakzor: ('l'oms
Mur) tsir icuni loms Mur
chakalakzorda adashib qoldi;
3223. Moral (morl) -
axloq-odob(li), manaviy, xulosa: (moralniy) bu so'zni
btlsangiz kerak;
3224.
Moreover (mo'rouve)
-
yana, bundan tashqari: (meyoriy) meyoriy
qoidalarga yana iroda han kiradi;
272
3225.
Mortgage (m o'tgeyj) - garov(ga qo'ymoq): (mudatgich) Kreditga mashina
olmoqchi edi4 muzlatgicbni garovga qo'yishga to'g'ri keldi;
3226.
Motion (mo'ushn) - harakat, taklif, istak (mashina) Mashina haydashni
luda xoxlaysiz, irnmo otangsz faqat oliygohga o,qishga kirganingizdan so,ng
mashina olib berishini altdi. Endi astoydil harakat qilmoqdasiz;
3227.
Motivate (motiveyt)
3228.
Motivation (motiveyshn)
- sabab bo'lmoq, undemoq: (motivatsiya)
mashhur
shaxslaming motivatsiyasi bizda yangi qirralarmng ochilisluga sabab bo'ladi;
o'xshash
so'dr;
3229. Mould
(mo'uld)
-
- undovchi kuch, asos, sabab, turtki: (motivatsiya)
yemir(il)moq, mog'orlamoq, qat'iy-irodali: (mol-
dunyo) ko'p mol-dunyo yrg'gan firawning davlati baribir yemirildi;
3230.
Mourn (mo'n)
- yig'lamoq, motam tutmoq: (ho'ng-ho'ng) Kimningdir
;anozasrda odamiar ho'ng-ho'ng yrg'lab motdn tutmoqdq
3231.
Movement (murment) - harakatlanish, rivojlanish: (Move - qimirlamoq,
ment) Notmish mentla harakaflanish chogidafinli xil qimirlayotgan mashinalarni
ko'nshdi;
3232,
Muddle (madl) - tartibsidik, to'zi(t)moq: (mador) Ishdan charchab uyga
kelsam hammayoq to'zib yotibdi. Uyni tartibga keltirguncha tinka-madorim
qolmadi;
3233.
Muffle (mafl)
sharf o'ramoq, tovushni pastlatmoq: (mafia) Qora jipda
mafiachilar gaplashib o'tiribdi. Sharfo'rab olgani past ovozda sheriklariga bankni
-
o'marish rej asiru tushuntirmo qda;
3234.
Multiple (maltipl)
- ko'p sonli: (multiple choice) Bu so'zni bilasiz; ko'p
variantli test turi shundav ataladi:
3235. Plultiply (maltiplay) -
ko'paytirmoq: (multipanorama) Multipanarama
dasturida qiziq multfilmlar soni kun sayin ko'paymoqda;
3236.
Multitude (maltityud)
-
ko'pchilik, xalq-omma: (Matluba) Xalq atisti
Mafluba Dadaboyevani keksalarimizningto' pchiligr yaxshi biladr;
2t5
3237. Nlunicipality (manisipeliti) - shahar hokimiyati: (Munisa) Shahar
hokimiyati madaniyat saroyida Mwrisaning konserti bo'ladi. shoshiling chiptalar
soni chegaralangan...
323E. Murmur (marmar) - shivirlamoq: (marmar) Marmrdan
qurilgan
sayr qilib yurgan sayyohlar shivirlab
Tojmahal binosida
o,zaro
nimalarnidirgapl ashmoq d4
3239.
Muse (myuz) - chuqur (yaxshilab) o'ylamoq: (muz) Br kuni do,sttrn muz
saroyida muz uchishga borishni taklif qildi. Imtihon yaqinligi sababli yaxshilab
o'ylab ko'rib bormasligimni altdim;
3240.
Muslin (maslin)
-
mato, masla: o'xshash so'zlm;
''upqa
3241.
Mutual (myuchl) - ikki taraflama, qo'shma: (muchal) Muchal yoshingiz
sanasida yirik qo'shms korxona bilan ikki taraflamalik fovdali bitim
imzolayotganingzm tasawur qrling;
3242.
Mystic (mistik)
-
sirli, maxfiy, ilohiy: (mistik) Agata Kristining mistik
janrdagi hikoyalarini sevib o' qiyman;
3243. Nab (neb) - tutib
olmoq, gamamoq: (nabira) Yalmog'iz kampir qor
boboning nabirasini tutib olib kulbasiga qamab qo'ydi;
3244.
Naive (neiv)
bo'ladi;
3245.
-
Naked (nekd)
qotillik 1uz berdi;
sodda,
-
go'l: (nerv)
Sodda insonlarning nervi bumini uchida
ochiq-sochiq, oshkora: (neksiyada) Neksiyada oshkora
3246.
Namely (neymli) - nomli, ya'ni, ifodali, altish mumkinki: (namli) Namli
doka uyda ya'ni oiladajanjal bo'lganini ifodalaydi;
3247.
Nape (neyp)
bo'ladr;
- gardan, bo'yin: (nepal) Nepallik odamlaming bo,ym uzun
3248. Nappy (neppi) - yo'rgak, taglik (happy) Tinmay
yig'layotgan
chaqaloqning tagligini almashtirgan edim hursand bo'lib kula boshladi;
274
3249.
Narrate (nareyt)
3250.
Narrator (nareyte)
hikoya (bayon) qitmoq: (nariyat) armiyadagi ndyatlar
orasida soldatlarga chet el hikoyalai hikoya qilinadi;
-
hikoya aytuvchi: (orator) oratorlarning vazifasi faqat
nurq so'zlash emas, ularhikoya aluvchilik harr qiladr ba,zan;
-
3251.
Narrow-minded (narou-mayndid) - tor fikrli, kaltafahm: (nara mayna)
ahmoqlaming narasidan tor fikrli ekani ayon boladi va kaltafabmligi uchun
boshqalaga mayna bo'l adi;
3252.
Nasal (nesel) - burun, dimog'ida gapiradigan: (nasl) Dimog'ida gapirish
odati ham nasldan-naslga o'tishi mumkin ekan;
3253.
Nasty (nesty) - yoqimsiz, qo'pol, g,azabli: (Nasf to'y) ovozi yoqimsiz
xonandalaming nafrini tiyolmay to'yda sharmanda bo'ldi;
3254.
Native (neltiv)
mebaltiy, tug'ilib o'sgan: (neytral) Afrikadagi mahhaliy
aholi nelral hududga borgani uchun terrorchilar qurboni bo'ldi;
-
3255.
Naturalize (neychrelayz) - boshqa davlat fuqaroligiga o't(kaz)moq:
(naychi rays) Mahallamizdagtr naycbt raysga boshqa davlat fuqaroligini olishini
aytdU
32ffi.
-
Nausea (no'usi) ko'ngil aynish: (nos) nos chekish nafaqat tishga ziyoni
bor, yana u bir umrlik ko'ngil aynishiga ham duchor qil adi,
3257.
fu
Naval (nevl)
-
harbiy dengiz llotiga oid: (nevali) AQSHning nevali
qarolari harbiy dengizchilikda yuborilmaydi;
3258.
kema qatnaydigan: (nerv gerbli) qroqchilar
kemada qahaydrganlandng nerviga tegib, ajal aksi tushrrilgan gerbli kemasida
Navigable (nevigebl)
-
hujum qiladi;
3259.
Navigation (nevigeyshn)
-
kemani boshqarish: (navigatsiya) O'xshash
so'zlar;
3260.
Navy (nevi) - harbiy dengiz kuchlari: (Neviya) qadimgi Ossuriya polraxti
Neviya kuchlarining asosini harbiy dengizchilikdir;
275
J261.
Neat (nit)
-
toza-orasta, tajribali: (net) orasta qiAw netgakirmaydi deb
bekor ay.tishgan;
3262.
-
Necessitate (nesesiteyt) zaruratga aylantirmoq: (nestle sayti) nestleni
reklama qilish unga sayt yartishni zararilga aylantirdi;
3263.
Needy (nidi) faqir, muhtoj: (Kenedi) AeSH prezidenti Kenedi faqir va
muhtojlaga yordarn ko'rsatishga va'da bergandi;
-
3264.
Negate (nigeyt) - rad(inkor) etmoq: (megabayt) Ucell milozmng megabayt
haqidagi iltimosini rad qildi;
3265.
-
Negation (nigeyshn) tonish, hech narsa, tan olmaslik (nega yoshni)
miioz yegan taomini tan olmagani uchun restoran olisantga nega yosh bolaga xizmat
ks'rsatding deb ishdan bo'shatdi;
3266.
Negative (negetiv)
so'zIml
- inkor qiluvchi, salbiy natijasi4 negativ: O,xshash
3267.
Neglect (niglekt) - e'tiborsiz (beparvo) bo'lmoq: (Negr, leksiya) Bir negr
kafta zalda leksiya o'qimoqd4 ko'pchilik unga e'tiborsizlik qilmoqda;
3268.
Negligence (neglijens)
- beparvolik, sovuqqonlik: (nagli jinsi) Ko'chada
nagli jinsi shim xo'jayinidan uning shuncha ushlab turishiga beparvolik bilan
yechilib ketmoda;
3269.
Negotiation (negoshieyshn) - kelishuv, muzokara: (nega osh yeysan)
Bo'kib qolib shifoxonaga kelgan bemorag shifokor nega osh yeysan bunchalik ko'p
deb so'radi, u bo'lsa inqillab zo'rg'a gapirdi bir kilo osh yeyishga puldan kelishuv
garovi qilgandik dedi;
3270. Nervous (nevous)
-
asabiy,
jur' atsiz: o'xshash so'ziar,
3271.
Network (netvo'k) - tarmoq, shoxobcha: (netbuk) Paynet shoxobchalarda
netbukdan foydal anish taqiqlmdi;
3272.
Neutral (nyutrel)
-
neytral, betarat, xolis: o'xshash so'zlar;
3273.
Neutron (nyutren) - neytron (atom yadrosi tarkibidagi elektr zaryadidan
xoli bo'lgan zarra: (nyuton) Nyuton domli zarrani ixtiro qilgan;
3274.
Nevertheless (neveziles)
3275,
Nickel (nik,l)
3276.
Niggardly (nigedli)
-
...ga qaramay, ammo, biroq: (nega vazilin)
Mtloznrng nega vazllin surtyabsz deyishiga qaramasdan mas4jist unrng
hanmayog'ini yog' lab tashladi;
-
nikel (kumushsimon metal): o'xshash so'zlar;
-
xasis, ziqna: (yigitti) xasis odam yigifli-bolali
bolishiga qaranasdan farzandim yo'q deydi-ya;
3277.
Nightmare (naytmeye) - bosinqirash, jomor tush ko'rish: (Night
mayor) Br mayor tunda yomon tushla ko'rdi vatinimsiz alahsirab chiqdi;
-
tun,
3278.
Nimble (nimbl) - zukko, chaqqon: (nima balo) Zukko chaqqon yigit bir
balo bo'lib, ahmoqqa aylanib qoldi, qolganlar rmi ko'rib: "Bung animabalo bo'ldi?"
deb hayraUanishdr;
3279.
Nip (nip)
- chaqmoq, tishlamoq, sovuq urmoq: (Ip) Siz yo'lga katta ip
tortdingiz va birdan kimdir kelib oyog'ingizni tishlab oldi;
3280.
Nitrogen (naytrojn)
- azot (kimyoviy element, gaz): (Nitro, gen) Azotru
ko'p lutib yuborganingiz uchun geningizdan g'alati bolalar tug'ila boshladi, ularga
bir gapinangiz bas, orqasidan nitrosi chiqib, uchib yuradi;
32t1.
Nobility (nobiliti) - aslzodalik, dvoryanlik: (nobil iti) Nobel aslzodaligi
uchwr itini ham restoranda dvoryanlar bilan ovqdlantirardi;
3282.
Nod (nod)
-
bosh silkitmoq {xo'p ma'nosida}, vaqtni boy bennoq:
(nodon) Nodon odam seni dorga osamiz degan jallodga xo'p ma'nosida bosh
silkitmoq;
32&f.
Noisy (noyzi)
-
shovqin-suronli: (nayza) saroyda shovqin-suronli kunlar
boshlanganda nayzali askarlarga ehtryoj ortadi;
3284. Nomad (no'med) - ko'chmanchi, daydi: (nomard)
mug'ullar
ko'chmanchilar orasidagi eng nomard qabila hisoblanadi, chunki ular ortdan
pistirmada hujum qrladi;
277
32E5.
Nominal (nominel)
shartli, ahamiyatsiz, atalgan: (nominal)
-
o'xshash
so'zlar;
3286.
Nominee (nomini) - nommd: (nomini) Tuman hokimi o'z nomini deputat
nomzodligiga qo'ynoqchr;
3287.
Non-comittal (non-komitl)
-
noaniq, mujmal: (non kometa) noaniq
narsaluga e'tibor qilmasdm non yesangiz, bir kwd kometaga o'xshab o,zi oldizdan
chiqib qoladr;
3288.
Nonentify (nonentiti)
bekorchi: (non entensiv) bekorchilar nonni entinsiv
omil deb o'ylagani uchun mehnat qilmay och qolishdi;
-
32E9.
Nonetheless (nonsles) - shunga qaramay: (nonsiz) Atirkaga ko'plab oziqovqat yetlaib berilishiga qa:amasdm ko'pchilik aholi hali ham suvsiz va nonsiz
yashamoqd4
32m.
Nonliction (nonlikshin) - badiy to'qima bo'lmagan, hujjatli {asar, ish,
fi|m..): (non ekshin) Yangi filmdanon haqida ekshin film yardilmoqda:
3291.
-
Nonsense (nonsens)
arzimas ish, safsata: (nonsiz) Bir kishi "bir bonka
qaymoqm nonsiz yeb qo'ydrm'- deb saf'sdasotmoqda;
3292.
Nook (nuk)
nok veb turibsiz:
-
pana joy, ovloq
3293.
Norm (no'm)
3294.
Normally (no'meli)
3295.
Notable (no'tebl)
-
yer: (nok)
Pma joyda hammad.m yashirib
namuna, mezon: (norma) o'xshash so'zlar:
-
-
odatda, normal: o'xshash so'zlar;
taniqli, mashhur: (Nota) Tariqli musiqachi notalar
yordamida butun dunyoni o' ynatmoqd4
3296.
-
3297.
-
Notify (notifay)
xabar elon qilishdr;
xabar (e'lon) qilmoq: (notiq fayz) yunon notiqlari fayzli
Notion (noushn) fikr, g'oya, tushuncha, nazariya: (naushnik) naushnik
yaratish g'oyasi Pop radioni ixtiro qilgandan sohgina shakllmgan;
27A
J298.
Notary (noteri)
ol ganidan j uda
-
notarius: (tottery) Notmius lotoreyadan kafta pul yutib
xursand,
3299.
Notorious (noto'rio's) - yomonotliq, ashaddiy: (notarius) Tajribali
notarius ashaddry jrnoyatchi bilantrl birikttgani uchun yomonotliq bo'ldi;
3300.
Notwithstanding (notuizstending) - ...ga qaramasdan, biroq: (nota uz
tanda) Motsat notalari uzilganiga qtramasdan sog' tanda sog'lom aql deb intilishda
davom etgani uchun buyuk sha,xs bo'ldi;
3301. Nought (nout) - nol, mavjud
klaviaturasida nol
3302.
emas:
(noutbuk)
Noutbukimning
raqad mavjud emas;
Novel (novel)
-
roman, novella, yangi, g'alafi: o'xshash so'dar;
Novelty (novelti) - yangilik, g'aroyib: (nobel) G'aroyrb kashfiyot va
yangilik ywatganngu uchun nobel mukofotiga sazovor bo'ldingiz;
3303.
3304.
Novice (novays) - yangi (tajribasiz) kishi: (nowoysiz) bir tajnbasiz kishi
nolvoysiz nowolxona ocbibdi;
3305.
Nowadays (nauvedeys)
-
shu kunlarda, hozirgi paytda: bu so'zni
o'rgangansiz;
3306.
Nuisance (nyuizens)
-
g'ashni keltiruvchi, nafratlantiruvchi: (New
Zelandiya) New Zelandiya aholisi inglizludannafrdlanuvchi yagona millatdir;
3307.
Null (nat) - kuchsiz" belbyda, arzimas: (nol) befbyda lilalar bilan yashash
odamni nol holiga keltirdi;
3308. Nullify
(nalifay)
-
bekor qilmoq, o'z kuchini yo'qotmoq: (Nilufar)
Nilufinming diplomi yo'qolganligi sababli bekor qilininib, o'z kuchini yo'qotdl;
33(D.
Numerous (nyumerous) - ko'p(sonli), ancha: (nomer) Telefonimga virus
tushib, anchagina nomerlar o'chib ketdi;
3310. Nurture (nu:chu) - boqmoq, tarbiyalamoq: (ninachi)
tarbiyalagan inson Ginnes rekordlar kitobiga kiritildi;
279
mnachim
3311.
Nutty (natti)
- yong'oqli, telbalarcha: 'huf' so'zidan olingan, bu so'zni
bilasiz;
3312.
Nylon (nilon)
3313.
oak (o'ak)
-
neylon (sun'iy tolali mato): o'xshash so'zlar:
eman daraxti : (oq) obodonlashtrnsh xodimlan ko'chalmdasi
emm daraxtini oqqa bo'yashmoqda;
-
3314.
oar (o'a) - eshkak{chi}: (or) Bir yosh yigit eshkak eshib odarnlarni qayiqda
sayr qildirib pul ishlr edi, odarnlarmng gap-so'zidan or qilib eshkakchilikni
tashladi;
3315.
obedient (obediyent)
abedjo'nat deb tel qildr,
3316. obesity
(obesiti)
-
- itoatgo'y:
(abed
semizlik: (olib
jo'nat) hokim itoatgo'y sekratmiga
isit)
Semizlikdan qiynalayotgan
Amerikalik yana gamburger olib isittib yemoqda;
.
Objection (objekshn) - e'tirol kamchilik (M. Jekson) Maykl Jeksonnrng
xaal,iteridagi kamchiliklarga ko'plab e'tirozlar bo'lga4 ammo uning ijodini butun
dunyo tan olgan;
3317
331E.
Objective (objektiv)
bu so'zni bilasiz;
3319.
-
betaral, haqiqiy, moddiy narsa, maqsad, obyektiv:
Obligation (obligeyshn)
so'zla;
-
burch, majburiyat: (obligatsiya)
o,xshash
3320.
Oblige (oblayj) - majbur qilmoq, iltifot ko'rsatmoq: (obbo plyaj) rahbar
yordamchilarini daryo sohiliga taklif qildi, ulm esa obbo, yana plyajmi deb rrni rad
qilishdi;
3321.
Obliged (oblijd) - minnatdor: (iild) Opangiz kirobingizga yangi jild qoplab
berganidan juda minnatdor bo'ldrnglz;
3322.
obliterate (oblitereyt) - o'chirib tashlamoq: (titerature) Sobiq sovet tizimi
dawida literaturnidagi jahon tillari univenititutiga oid bir qancha adabiyotimiz
namunalmi o' chirib taslrlangan edi;
280
3323. oblivion
_
(oblivion)
-
unuti(li)sh, kechirish: (vavilon) qadimgi vavilon
boyligrni unutish bu o'zni halokatga muqrlrriu qilishdir;
3324.
obscene (obsin) - beodob, axloqsiz: (o'psin ) To'yda kelin-kuyov bir-biriga
uzuk taqdi, hamma qar-sak chalib ulami olqishlayotganda qandaydir adoqsiz beodob
odam baqirib "kelin kuyovni o'psin' deya xushtak chaldi;
3325.
-
observance (obzevens) rioya qilish, bajarish, kuzatish: (abzas) insho
yozishda rioya qrlish kerak bolgan qoida abzasdan yozish kerak;
-
3326.
-
Obsess (obses)
berilib ketmoq, savdoyi bo'lmoq, ishqiboz bo'lmoq:
(odobsiz) axloqsiz va odobsiz shohjoriyalari bilan maishatparastlikka berilib ketdi;
.
Obsolete (obsolit) - eski, iste'moldan chiqqan: (olib sot) eski mahsulotla'ni
olib sotish qatiyan man qilinadi;
3327
3328.
-
Obstinate (obstineyt)
o'jar, qaysar: (ob-havo, stansiya) O'jar bir yigit
ob-havodan noliy boshladi, shu payt, stansiyada qor yog'a boshladr;
Obstruction (obstrakshn) - to,siq-go'v, qiyinchilik (abstrakt-yuzaki)
to'siq-g'ovlaga yuzaki qararnasdan ulami yengrsh yo'llarini izlash lozim;
3329.
333{f. Obtain (obteyn) -
erishmoq, yetishmoq: (obdon-yaxshilab) IELTS da
yuqori natijaga erishish uchun ingliz tilini obdon o'qib yaxshilab o'rganish kerak;
3331.
Obviously (obviusli) - aniq-ravshan, yaqqol: (virus) Komptuteimtez-tez
qotrb qolmoqda aniq virus tushgan bo'Isa kerak;
3332.
-
Occasion (okeyjn)
Qandaydir hodisa sabab
borarmidineizl:
-
hodisa, imkoniyat, sabab (bo'lmoq): (okean)
bo'lib
kemada okeanda suzish imkoniyati paydo bo'lsa
3333.
Occasional (okeyjinet) - tasodifiy: (okey sbinel) tasodifiy urushl wgaba'zan
askarlar okey deb shinel kiyavemraydi;
3334.
Occasionally (okejineli) - gohida, ba'zanz (aka shinelli) Gitler shinelli
akasiga havas qilib, harbiy sohaga ham kirib borgan;
281
3335.
Occupation (okyupeyshn) - kasb, ishg'ol qilish: (okupatsiya) 2 jahon
urushi tugagach SSSR armiyasi Germariyani ishg'olqilib, uni o'z okupatsiyasiga
avlantirdi:
3336.
Occupy (okyupay) - istiqomat qilmoq, zabt etmoq, shug'ullanmoq:
(okop-xandaq) Germaniyaning okoplarida askrlari bolsa ham u baribir SSSR
tomonidan zabt etildil
3337.
Occur (okkyur)
- sodir bo'lmoq, hayoliga(miyasiga)
kelmoq: (oqqush)
qadimda odamlar oqqushlar boshqa olkaga ketib qols4 biror falokat sodir boladi
deb hisoblashgan;
333E. Occurance(okkyurens)-voqea, hodisa: (kurash) Kurashdaqiziqvoqealar
han bo'lib hradi. Misol uchun Rio olimpiadasidagi finaldagi mo'g'ul
murabbiysining holatini eslang;
3339. Odd (od) -
tasodiliy, toq, qoldiq: (oddiy) oddry insonlarnurg hayoti
tasodiflmga boy bo'ladi oddda;
3340.
Odds (ods)
- imkoniyat,
farq, ehtimollik (Odisey) lunonlarning Odisey
dostomdagi Odiseymng imkoniyati cheksrzligr haqida so2 boradi;
3341. . Odour (odo') - muattar hid,
sharaf-shon: (ado) bulbulni atirgulning
muattar hidi ado qilgani uchun u yana gulga qo'naveradi;
3342,
-
Oll'ence (oll'ens) ayb, haqoratlash, hujum: (olitser) rus rmiyasimng
g'alabasining omili ofitserlarning hujumkorlik qobiliyati;
3343.
Offend (offend) - xafa (iinoyat) qilmoq: (uffendi) o'g'rining uyida yegulig
qolmas4 uffendi yanajinoyat qilish kerak deb o'g'irlik qiladi;
3344. Offer(offe)-taklif
(taqdim) etmoq, sodirbo'lmoq: (kofe) Italiyadakelgan
mehmonga kofe taklif qilish odaf tusiga kirgan;
3345. Otlicial
(olishl)
-
rasmiy, xiznatga oid, mansabdor shaxs: "ollice"
so'zidan olingan;
282
3346. ollicious
(olishous)
-
xira, jonga tegadigan: (olis) Tasawur
qilrng:
ofisingizda xira pashshalar ko'payib ketdi. Atrofingizda o'ralashib juda jonga
tegmoqda: tezroq biror chora topish kerak;
3347. Otlset (ot'set) -
tenglashtirmoq,
o'rnini to'ldirmoq, navda: (otsayt)
Ofsalda qolib jarima olgan futbolchini trener boshqasi bilan o,mini to'ldirdi;
334E. offspring
(ofspring)
- nasl-avlod, zurriyot: (ofetser piring) ofetser ko'p
jonzoilar bolalab nasl qoldiradi;
3349.
Ointment (oynment) - malham, dori: (oy ment) oyda menflarning vazifasi
bemodaga malham dori berishdir;
J350.
Omen (omen)
-
ishora, alomat: (omin) Omin ishorasi ko'p ma'noni
anglatadi;
335f
.
Ominous (ominyus)
- xavfli, vahimali: (minus) Ko'zin$zn
tekshirtirgandrngrz minus nechchidir chiqdi:
davolatmasangiz bo'lmaydi,
minus bu- xavfli
degani, tezda
3352.
Omission (omishshn) - tushirib qoldirish, ochiq(oraliq) joy: (amnitsiya)
lngfidar jnoyatchilarni amnitsiyaga chiqanshdagi odati qiziq: qamoqxonaeshigim
ochiq qoldiradi;
3353.
Omit (omit)
- qoldirib/o'tkazib yubormoq,
qo'ldan boy bermoq: (Homit)
Otabekning dushmani Homit Kumushni qo'ldan boy berganidan alamzada yuripti;
3354.
Omnipotent (omnipotent) - qudratli, har narsaga qodir: (so,mni potent)
O'zbekiston so'mni potent qilishga qudratli yewopa banklariga ruxsat bermadi;
3355.
Onrush (onrash) - siquv, hujum: (Arash) Qo'shrqchi Arashga konsertda
hujum qilishganini tasawur qiling;
3356.
Onset (onset) - boshlanish: (osont) biror ishni qilishda qiynalsangiz, ortga
chekinmang, boshlanishi doim osont bo'lnagan;
3357.
Opaque (opekyu) - qorong'i: (kopeyka) qorong'idakopeykaterish igrada
quduq qazish bilan barobar desa mubolag'a bolmaydi;
335E.
Open-minded (o'pn-mayndid) - ochiq ko,ngil, dunyoq qarashi keng:
(open-ochiq, maydon) Ochiq maydonda dunyo qarashi keng odamlm majlis
qilishmoqda;
3359.
Operate (opereyt)-ish-harakat qilmoq, boshqarmoq, operatsiya qilmoq:
o'xshash so'zlar;
3360.
-
Operative (opereytiv)
so'zla;
3361.
Opponent (oponent)
-
amaldagi, kuchga kirgan: (operativ) o'xshash
raqib, opponent: o'xshash soZlar;
3362.
Opportune (opotlun) - qulay, maqsadga muvoliq: (kopot yop) shevrolit
neksiyaning qulayliglaridan biri kopoti avtomatik tarzda yopiladi;
3363.
Opportunity(opotyuniti)-qulayfursat,imkoniyat: buso'zni bilasiz, oldin
o'rgangansiz;
3364.
Oppose (oppo'uz)
-
qarshi chiqmoq, e'tiroz bildirmoq: "opposite', so'zini
eslang;
3365.
Opposition (oppozishn)
-
qarshilik, raqibtik sinonim so'zlm;
3366.
Oppressive (opressiv) - shafqatsi4 mlim: (agressiv) "sohibjamol va
maxluq'multfilmini eslymiz: undagi shafqdsiz, agressiv va qo'pol maxluqni ko'z
oldrngrzga keltinng;
3367.
Optical (optikel)
336E.
Optimism (optimizn)
- ko'4a(ko'rishga) oid, optik
-
o'xshash so'zlar,
optimizn (doim ijobiy likr (kaytiyat)da bo'tish):
o'xshash so'z1ar;
3369.
Orchard (o:tched)
-
mevali bog': (otchada) Bolakay kichkina otchada
mevati bog'dasayr qilrb yunbdr,
3370.
Ordeal (o'diyel) - taqdir sinovi: (Odil) Odil o'z maqsadi yo'lida juda ko'p
taqdir sinovlarini boshdan kechirdi;
244
3371. orderly (o'deli) ha
tartib-intizomli: (order-buyruq) Tartib-intizomli
askar
qanday buymqni vaqtidabajmadi;
3372.
ore (o'r)
3373.
Organic (o'genik)
3374.
Organizer (o'genayze)
ruda (metal): (o'roq) Tasawur qiling: temir rudasidan yasalgan
o'roqda o't o'mroqdasiz;
-
3375. Orientate
organik, jonli-tirik: o'xshash so'zlar;
-
-
(oriyenteyt)
tashkilotchi: (organizator) o'xshash so'zlar,
-
yo'naltirmoq: (orientir) to'g'ri
orentirga
yo'naltirilgan g'azab nuqsonlarni yashiradi;
3376,
Origin (orijn)
3377,
Original (orijinel)
asl manba, kelib chiqish: (sariq
Alouddinningsehrgar jiniga taqaladi;
-
so'zla;
-
3378.
Originate (orijineyt)
3379.
.Oscillate (ossileyt)
jin)
sariq jrn kelib chrqishi
original, asl nusxa, haqiqiy: (original) o'xshash
yaratmoq, boshlamoq, sodir bo'lmoq: (ori jo'nat)
inson o'zida or-nomusni yaratish uchun manmanlikni yo'qlik qarigaj o'nafish lozim;
-
(ositmoq) Sport maydonchasidatumiga
osilib tebranib turganingizni tasawur qiling;
- tebrat(n)moq:
3380. Ostensible (osensibl) - ochiq-oydin, oshkora: (ostin, sabrli)
mehmonxonadagi oshkora qotillik butun mehmonxonani ostln-ustrm qilib tekshrrish
uchunsabrli bolish kerak;
338f. Ostentation (osenteyshn) -
maqtanish, kerilish: (oson Tyanshan)
maqtanishmas-u o2beklar Tyanshan tog'rni osongina zabt etishdr;
3382.
Oust (oust)
-
haydamoq, birovning o'rnini egallamoq: (ot ust) ot ustida
chorvani boqish ancha oson;
33&'.
Outbreak (autbrik) - to'satdan yuz berish, isyon: (ot birik) mug'ullm
Xitoyni bosib olishda qo'l kelgan voqea Xitoyning otliq qo'shini birikmagani sabab;
26>
33E4.
Outcast (autkes) - badarg'a qilingan: (atkas) N4alyonni badarg'a qrlish
atkas qilingach u yana taxtni egallab oldi;
3385.
-
Outcome (autkam) natija, oqibat: (O'ktam) Oktam ishning natijasini
bilgani uchun unga berilib krrishmadr;
3386.
Outcry (autkray) - umumiy norozilik (O'tkuriy) Ruslmga qarshi umruniy
norozilikka O'tkuriy boshchilik qildi;
33E7.
Outdo (autdu)
-
ustun chiqmoq, ortiq bajarmoq: (audio) NBK studro
yozuvni audio ko'rinishidan mp3 qilishni ortiq bajarolmadi;
3388. Outfit (autht) -
kiyrm bilan ta'minlamoq, jiho4 kompaniya: (ot fitnes)
poygaga qatnashishdan oldrn otlami jftodan bilan birga titres qildrna maqsadga
muvfiq boladi;
3389.
Outgoings (autgoins)
-
sarf-harajat: (o,tgan) har otgan kuni oxirida bir
sarf:xaraj atl arga naz ar tashlamsadan uyquga ketmang, tusobli do't ayrilmas;
3390.
Outer (aute)
- tashqi, sirtqi: (karate) karde bilan shug'ullmgan
kishilm
tashqi ko'rinishidar ancha ko'rkam boladi;
339f.
.Outlaw (autlo'u) - qochoq, noqonuniy: (o'tov) qoraqalpoq qochoqlan
otovga yashiringanda bir chaqimchi ulami sotib berdi;
3392.
Outlet (autlet)
- chiqish yo'li: (atlet) Atleflaming chiqish yo'liga gullar
sochil ganini tasavnrr qiling;
3393. Outline (autlayn) - tashqi ko'rinish, sxema: (a o'tvolayin)
ko'rinishi bashang olifta yigit moshina signal chalganida
3394. Outlive (autliv) -
a
Tashqi
o'tvolayin dedi;
boshdan kechirmoq, chidamoq: (Aut, live) Aut
otuvchilar, uzoq yashashdi va boshdan ko'p nanalami kechirishdi;
3395.
Outlook(autluk)-nuqtai-nazar,dunyoqarash: (out, look) Siztashqaridan
o' zingSzga qarasangiz, dunyoqarashin gSz biroz o' zgara boshlaydi;
3396.
Outlying (autlaying) - olis, yiroq: (out, lak) Tashqmida olis yurtlarda lak
qo'yib yurish urfbo'lgan ekan;
286
3397.
Output (autput) - unumdorlik, mahsulot ishlab chiqarish: (Out, put)
Tashqarida ishlab chiqrish jarayonini to'xtatishdi, mahsuloflarni barchasini
stoll arga qo' yib chiqishdi;
339E. Outrage(autreyj)-zo'ravonlilg
zulm, g'azab: (skaut reynjerlar) Senalda
skart reynjerla bezorilarni dodini berib zulmga chek qo'ydi;
3399. Outright
(autrayt)
-
tamoman, umuman, ochiqchasiga: (Out, right)
Ochiqchasiga aytganda, o'ng taratla yurib, tashqanga chiqsangrz, o'z yo'lingizm
topib olasiz;
3400.
Outset (autset) - boshlanish, start: (set) Tennis musobaqasiga start berildi:
binnctu setning boshidanoq hamyurtimiz tashabbusni o'z qo'liga oldi;
3401.
Outstanding (autstending) - mashhur, qaz, munozarali: (stend) Mashhur
artistning stenddagi sur'ati munozarali shov-shuvga sabab bo'ldi;
3402.
Oufweigh (autuey) - ortiqroq (muhimroq, og'irroq) bo'lmoq: (otay)
armiyada askalar bir-biridan ortiqroq bolaman deb men hmr bir otay deb
komardiming ketidan yurishadi;
3403.
Outwit (autuit)
341t4.
C)utworn (autuon)
aldamoq: (artrit) Avtobusga bir keksa otaxon chiqdi.
Eshik oldidagi o'rindiqda o'tirgan yosh yigrt o'midan turmay 'btaxon uzr men ko'p
tikturolmayman sababi artrit bilan og'riganman' deb aldadi;
-
-
eskirgan, iste'moldan chiqqan: (atom) Chemobll
halokatiga sabab eskirgan atom stansiyasidan foydalanish;
3405.
Overall (overo'l) - barcha(si), umumiy, maxsus ish kiyimi: (owora)
barcha oworagarchilikka sabab blror hodisaga noto'g'ri minosabatda bo'lshdan
boshlanadi:
3406.
Overcast (ovekast) - bulutli, g'amgin, xafa: (kasting) Kastingdan o'ta
olmagamngrzdan xata bo'lib, g'amgin xolda ko'chaga chiqsangiz havo ham bulutligo'yo dardingizga sherik bo'lgandek... ;
247
341J7. Overcharge (ovechaj)
narxni oshirmoq, ko'p (vazita) yuklamoq:
(charchamoq) Telefoningizga ko'p nana luklaganingizdm charchab qotib
-
qolmoqd4
3408.
Overcome (o'vekam) - g'olib boulmoq, o'ziga tortmoq: (ukam) Sport
musobaqasida g'olib bo'lgan ukam harnmaning e'tiborini tortmoqd4
-
3409.
Overdo (ovedu)
mubolag'a qilmoq, ko'p urinmoq, ortiqcha pishirib
yubormoq: (Ouen, do - qilmoq) Mashhur tutbolchi Ouen ovqat qilmoqchi bo'ldi
va lekin ortiqcha pishirib yubordi;
3410.
Overhaul (ove ho:l) - diqqat bilan tekshirmoq, to'liq ta'mirlamoq:
(obbo' ho'l) Diqqat bilan tekshrayotgan tergovchi jinoyatchrga qarab obbo' ho,l
qilib qo'yibsanku qo'rqqaningdan deb kuldi;
3411.
Overhear (o'vehiya)
olingan;
-
eshitib qolmoq, quloq solmoq: ..hear" so'zidan
3412.
overlap (o'velep)
-
3413.
Overleaf (o'velif)
- narigi betda: (obi lit't) Oqtosh sanatoryasining
qisman berkitmoq (uvittab) Uvillab turgan bo'rilar
to'dasini o'rmon qisman berkitib twgandi;
betida.obi
lift
degan shifo
narigi
lift bor ekan;
3414.
Overlook (o'veluk) - ko'rmaslikka olmoq, nezorat qilmoq, yuqoridan
qaramoq: (opa-uka) Opa o'z ukasini nazorat qilib ba'zi kamchiliklanm
ko'rmaslikka olmoqda;
3415.
Overrate (o'vereyt)
-
ortiqcha baholamoq: (operator) Operdor
"hammadan zo'rman" deb o'ziga ortiqcha baxo bermoqda;
3416.
Override (o'verayd) - rad etmoq: (ovraydi) Ayyor tulki o'z aybini rad
etish uchun hammani owavdi:
3417.
Overrun (o'veran) - bosib olmoe, zabt etmoq: (ovora) pingvinlar butun
o'rmonni zabt etish uchun bekorga ovora bo'lmoqda;
248
3418.
Oversight (o'vesayt)
3419.
overt (o'vet)
-
e'tiborsidik, xatolik: (ofsayt) Futbol bo,yicha
jahon chempionati bo'funoqda: hakmr e'tiborsizligi tufayli ofsaytni payqamay
xatolikkayo'l qo'ydi;
-
ochiq-oshkora: (Robert) Robert isnrlijrnoyatchi o'z aybim
ochiq-oshkortan oldi;
3420.
overtake (o'veteyk) - tenglashmoq, to'satdan kelib qolmoq: (kovatok)
Kovatokli osh pishirgan edim to'saldan kutilmagan mehmonlm kelib qolishdi;
3421.
Overthrow (o'vesrou)
3422.
Overtime (o'vetaym)
ag'darmoq, g,olib chiqmoq: (ovsar) Ovsar
shoqol qirol sherni taxtdan ag'darib, o'zi hukmron bo'lmoqchi edi;
-
ishdan tashqari, qo'shimcha vaqt: (otam) Otam
ishdm tashqari bo'sh vaqtida ov qilish bilan shug;ullmadi;
-
3423.
Overwhelm (o'vevelm) - yengmoq, suv bosmoq, chulg'ab olmoq:
(oynavand) Oy'navand upr suv bosganini ko'rib, sizni qo'rquv chulg'ab olganim
his eting;
3424. Overwhelming (o'vevelming) - yengib bo,lmas, son-sanoqsiz:
(oyoqyalang) Son-smoqsiz dushman bilan oyoqyalang j ang qilayotgan yengrlmas
jangchini tasawur qiling;
3425.
Owe (oue) - qarzl,or bo'lmoq: (ov) Sizdan katta pul olib, qarzdor bo'lgan
do'stingiz bilar birga ov qilayotganingrzni his eting;
3426.
Owing (ouving)
3427.
Own (o'uvn)
-
o'zining, xususiy, tug'ishgan, sevimli: Bu so'zni bilasiz;
3428.
Own (o'uvn)
-
egalik qilmoq, iqror bo'lmoq: Ko'p ma'noli so'z;
to'lanmagan, natijasida, sababli: (oving) ..Yaxsbj
merganliging sababli oving baroridan kelishiga ishonaman" dedi Maugli bo'riga;
-
3429. Onnership
(o'uvneship) - xo'jayinchilik, mulkdorlik (ovunishib)
O'zicha xo'jayinchilik qilib o'tirgan boshliq o'g'illari o'yin bilan ovunishib
o'tiribdi;
249
3430.
Oxen (ogzen) - qora
molni tasawur qiling;
343f
.
3432.
Omne (omun)
-
Oyster (oysta)
mol: (ozg'in) XoJayni
ovqat bermagan ozg'in qora
ozon qatlami: o'xshash so'zlar;
-
dengiz molyuskasi: (ostriy-achchiq) yaqrnda yapon
oshxonasida ovqatlandim. Sushi mengajuda yoqdi ammo dengiz molyuskasi biroz
achchiq ekan;
3433.
Pace (peys) - Qadam, yurish: (paysal) - eadam yurishlami tasawur ojling
va paysalga solinishni tasawur qiling. Ana endi qo'rqayotgan odam o'zini paysalga
solib qadam bosayotganini tasawur qiling,
3434.
Pack (pak) -qog'ozga o,ralgan narsa, tugun: (pakana) - pakana gnom
kaaaiila qog' ozga o'rai gan iugunni orqai ab keiyabdi;
3435.
Packaging (pakijing) - joylash, o'rash, solish: (bagajidagi) - tassawr
qiling, o'grilar ulkan samalyot bagajida$ yuklami sumkasiga sig'dira olishmayapti;
3436,
yumshoq mato: (Ipad) - lpadizri yumshoq matenal bilan
yaxshilab himoya qilib o'rab qo'ygandiz lekin baribir sinib qoldi;
Pad(pad)
-
3437.
Painting (pelnting) - Bo'yamoq, chizmoq, tasvirlamoql (paynet) - pul
to'lash r-tehr:n payl'ictg? keldingiz r-r,verda, brr kar hoclim ishlmkan siz nnga
raqamingizni chizib tasvirlab, bo'yab tushuntira olmay qiynalib ketdingiz;
3438.
Pale (peyl) - rangi o'chgan, oqarib ketgan: (piyola) - do'stingizga hazil
qilmoqchi bo'lib piyolada choy berib u ichayotganida choytzdagi zaxar tez tasir
qiia<ii ciegan eciiz qo'rqqaniriar rangi oqarib ketcii;
3439.
Palm (pa:m) - qo'lning ichki qismi, kaft. 2) palma daraxti: (patma) ko'chadabirfokuschinamoyishko'rsatyapti. U qo'lini ochsapalmao'sip chiqarkan;
3440.
Pamphlet (pamllet)
-
kichik kitobcha, bir-ikki varoqli, biron narca
haqida ma'lumot beruvchi: (pamlchoy) - tassavur qiling, hammayoqda
shovshuvli habar, kichik kitob, broshyuralarda tarqalyapti. panrlchoy sotvolgan
odamga bittadan neksya avtomobili sovg'a qilinarkan " REKLAMA"
3441.
Pan (pan) - qattiq kritika qilish nimanidir, kichik qozoncha, tova: (pand- g'azablangan bosh oshpaz qo'lida tova bilan yordanchilariga pand nasihat qilyapti;
nasihat)
3442.
Pane (peyn) - Eshik yoki oynadagi mavda ovna bo'laklari: (eynshteyn) kntubxonaga kirish uchun eshik oynalarini sindiryapti;
3443.
Panel (panl) - Ro,yxat, komissiya, mutaxassisla guruhi: (penalti) ro'yxatdagi bir guruh mutaxassislami birortasi hm futboldagi yangr yaratilgan
robot darvozabonga penaltidan gol wolmadi. UZB terma jarnoasiga shrmday temir
o'yinchilar kerak;
34M.
Panorama (panora:ma) - manzarani keng va bepoyon bo'lib ko'rinishi:
(panorama) - panorama kino teatrida hamm4 keng, chiroyli kino zalida film
ko'raniz deb borishadi lekin unday bo'lmaydi u yer tor va noqulay;
3445.
Pant (pant) - hansirab nafas olish: (nantera) - tassavur qiling ortingrzdan
panterakdtatezlikda lugurib kelyapti, menimchahansirab, charchab qolsangiz ham
yugurgan bo'lmdingiz;
3446.
Pantry (pantri) - oziq-ovqat saqlanadigan oshxona javoni/ kichik xona:
(manii qozon) - manti qozon shtrklida qurilgnn kicirik omborxon4 tassavur qilaylik
uni ichida korzinka martetdagi hamma nrsa bor;
3447.
pants (pants)
ich kiyim. 2. tr'oydasiz- sifatsiz: (panda) - kunfu padadagi
PO o'ziga loyiq ich kiyim topolmay xitoyning sifafsiz buyumlarini kiyim jan
-
qilishga majbur;
3448.
Par (pa:) teng qiymat yoki darajali: (parashut) - uchayotgan parashutchi
ikki tarafidan teng drajani olmma qulashi miq;
3449.
-
3450.
-
.Paradise (peradays) jannat: (parda) - qalin pardalardan ortida jannat
turibdi lekin hech o'taolmayabsiz, keyin uyg'onsangiz bu tush ekani ma'lrrm bo'ldi,
Paralyse (parelayz) tananing bir qismiharakatdan to'xtashi, qotib
qofishi. 2) qtror qila olmaslikka sahah ho'lish: (paralich) - tuman hokimi
tribunada so'zga chiqib gapirayoganidatili pralich bo'lib gapiraolmay qoldi,
3451.
Parameter (pramta) - o'lchov, o'lcham, andaza: (parameter) - Mars
sayyorasida topligan dengizning aniq parmetrlmini bilish uchun robot kosmonar-t
uohiriirii;
3452.
parasite (parasalt) - parazit (boshqa organism hisobiga yashovchi
mavjudod): (parazit) - parazit o'simliklar va hasharoflarga qarshi qo'llaniladigan
yangi dorilar sepelgan edi ular batar kuchayrb ketdi endi mamlakat bo'ylab
odarnl arga taxdid solishmoqdq
3453.
Parliament (paliment)
so' zl ar,
- parlament (siyosiy partialar guruhi): O'xshash
291,
3454.
Partial (pashr)
345.1
Participant (patisipant)
-
qisman, to'ra bo'rmagan, biroz: (parcha) - Abdulla
Qaxoming daxshat hikoyasidan bir parcha o'qiboq odamni vaxima bosishi aniq;
-
ishtirokchi, qatnashuvchi: (patnis) - zakovat
ishtirokchil ariga hittadan pafnis herih shunga tuzsa ho'ladigan 'eng qiyin savolni
tuzishni buyurishdrU
34{. - participate (patisipeyt) - qatnashmoq, ishtirok
kasalxonada og'ir ahvolda yotgan patsiyent
etmoq: (patsiyent) -
o'z twitterida ikki oydan tirl trecn rum
habar oimayotgani haqida habar qoldirgan edi, bir kun ichidi bufim kasalxona
internetda yordam berishda ishtirok etayotgan do'stu-birodarlariga to'lib ketdi,
3457.
Particle (pa:tikl) - nimaningdir juda kichik, mayda qismi: (arktika) olimlm kelrng yuz villiklada, agar ekologiya shu tariqaa yomonlashib borsa,
afiikani mayda muz mderiklarga bo'linib ketishidan ogohlantirishmoqda;
3458._ Partition (patishn)
-
bo,laklash, parchalash 2)bo'lim, qism: (pafirni
ushatish) - sovchilarga rozilik berilib endi patir ushatilayotgan edi 6irdan
kelirr xonaga krib to'yni to'xtatishlarini aytdi:. .
tb'tuiat
3459.
Passion (pashn) - gayrat, jo,shqinlik, zavq: (pashsha) - piyoladagi aroqqa
tushgan pashshani zavqijo'shib qo'shiq ayta boshladi;
34ffi,
Passive (pasiv) - lholyatsi4 harakatsiz, sust: (pessimist) - pessimist, har
qilmaslikka
ishni
bahona izlaydigaa aktiv bo'lmagan odamni tassawr qilvolauriz,
unga bir karobka shokolad bersangz ham ochishga erinib yemiman diyapti;
3461.
Pastime (pa:staym) - ennRk, ovrrnchoq, bo'sh vaqtdngi mashg'rrlof:
(pasxa) - pasxa bayramida bolalar tuxumlarni bo'yash uychalar yasash bilan
o' Aariga ovunchoq topishadi;
3462.
Pasture (pa:sche)- o't-o'lan bilan qoplangan dala: (pastliklar) - dalaning
pasiici suvga yaqin qismiar yii bo'yi yashil o't-o'im bilan qoplangan bo'larii;
3463.
-
Patch (pach) biror bir o'zgacha hudud. 2) kiyimdagi yamoq: (pat) zamonaviy so'ngi modalarda tovus patidan kiyimlrga yamoq berish wf bo,libdi,
buni kiyish uchun o'zgacha hududlarsa yashash kerak;
3464.
Patent (peytnt) - aniq, ravshan, ochiq-oydin: (paytda) - komedik kinolar
ko'rayotgan paytda Mister Bin umuman kulmas ekm;
3465.
Path (pa:s)
-
so'qmoq yo'|, yo'lka: (pasiga)
bo'ylab pastga tushayotgan yo'lovchi adashib qoldi;
292
-
o'rmonda
so'poq i;o'l
3466,
Pathetic (pasetik)
Pasternak
-
ta,sirli, lurakni ezadigan: (pasternak)
asarlarini o'qiganda ta'sirl anmas dm iloji yo'q;
-
yozucvhi
3467.
Patriot (patriot) - vatanparvar, jonkuyar kishi: (patriot) - Rossiyaning
Pdriot a\tomobil i chinakan vdannarvar insonlar uchun;
3468.
Patrol (ptroul) - patrul, patrullik qitmoq: (patrul) - Toshkentda kechasi
patrul haftiy hrr;mati yaxshi ishlagani tufayli tinchmiz;
3469.
Patron (peitran) -homiy, yonini oluvchi. 2) doimiy xaridor: (patron)
do'koningizda jaxlizd chiqargan doimiy hmidorga qarata altomatda o'q
otayotganingizda patron tugap qoldi;
3470.
Patronage (peitranij)
homiylik qilish, vasiy bo'lish, otaliqqa olish:
(patriarx) qadimda qabila boshlig'ipatriarxlar bo'lga4 boshqa so'z bilan aytganda
otaliqqa qabilani ol ganl ar;
-
3471.
Pave (peiv) - yer ustidan tosh termoq: (pivo) qarochilar bochkadagi
pivolami yerga ko'mib irsiidarr tosh y'otqizib chiqishdi;
3472.
Pavement (peivment)-qattiq jism bilan qoplangan yo'lak: (parlament) palamnetga oboradigan yo'l qimmatbaxo marmar bilan qoplangan;
3473.
Pawn (po:n) aarov, garovga bermoq. 2)piyoda {shaxmatda}, malay,
yugurdak: (poni) - sezaming poni otini garovda yrtqazib qo'ygan malayni boshini
obtashashni buYurdi;
3474.
Peak (pi:k) - eng yuqori nuqta, tog' cho'qqisi. 2) pik payti, kunning eng
payti:
(pik) - Toshkent yo'llarida pik paytlan tirtandlikdan qunrlish uchun
tig'iz
xatto tog' cho'qqisidan ham o'tishga tayyor bo'lib qolasan;
3475.
Pebble (pebl)
- shag'al, tekis (silliq) tosh: (pedal) - velosipedni shag'al
JUVUaIr fla-Vua:jnua €l|B Kalta Kuull pcuau ii.ri'ga
Iusilar eKtui,
3476.
Peck (pek) - cho'qish, tumshug'i bilan urish: (pekarni) - pekamiy ishchilar
ertalab kelishsa hamma nonlami kaptarla cho'qilab ketishgan ekan;
3477.
Peculiar (pikulia) - o'ziga hos, alohida, o'zgacha: (peyjer) - hozirgi kunda
hattokiy o'ziga hos pejerlarham modadan qoldi;
3478.
Pedestrian (pedastrien) - piyoda.2) qiziq bo'lmagan, zerikrli: (peshexod)
- neshexod yo'lkasidan o'taverib zerikkan piyoda, avtomohil ,rro'lidan o'zisa tunel
qurdirishga qaror qildi;
293
3479.
Peel (pi:l) -po'stini archilash: (pila) - tassavur qiling, siz olmari po'stini
moto pila bilan archiyapsiz;
3480. Peer (pie) - ehtiyotkorlik bilan yoki
yaxshilab qarash. 2) teng
vosh/mansab: (piyoz) - parl amentdagi tens mansahli shaxsl ar mohir oshpaznino
piyoz archishiga ehtiyotkorlik bilan qarab turishibdi;
3481.
Penalty(penlty) - jam,tanbeh: (penalty) - tutboldahakan jazo tariqasida
noto' g'ri penalty belgiladi;
34E2.
Pending (pending) - nimadur sodir bo'lish aral'asida: (pingvin) imperator pingvinlari yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi;
3483.
Penetrate (penitrelt)
... \zra o'tish, ...ga kirish. 2) o'qib o'rganish
{tushunish maqsadida}: (pantera) - pushti pantera filmidapolitsachi o'rganishlari
-
sababli olmosni hukumatga qaytaradi;
34U.
Pension (penshn) pensia, qarilik nafaqasi: (pensiya) - pensiya fondi
yaxshilanib boradi churki hamma ishchilar ham pensiya yoshiga yetaverishmaydi.
Als
us
-
!
3485.
-
3486. .Percent (pesent)
-
Perceive (persi:v) ishonch hosil qilish, bir qarorga kelish: (persik
{shaftoli}) - persik yani shaftolilar majlisda yig'ilishib kim birinchi kompot
bo'lishida bir qarorga kelisholmayabdi;
-
foiz: (personal) Apple kompanyasi enjinering
yo'nalishidagi personallar maoshini 80 foizga oshirishni vada qildi;
3487.
Pci"ccpfion (pcscpshn) - sczish, fushunish, faxmlash: (rcscpshon) resepshon yani qabulda o'tirgan administrator mijoai yarim gapidan faxmlashni
o'rganmasa butun bizresni barbod qilishi mumkin;
3488.
Perch (pach) - chekka va baland joyda o'tirish: (pachka) - bnjinni gugurr
pachkalaridan ustun yasab ustiga chiqib namoyish ko'rsatayotgandi birdan yomb
ketdi;
3489.
Perfect (pefekt)
-
ajoyrb. 2) mutlaqo to'g'ri, xatosiz: (perfeksionist) uddahuron perfeksi onistl ar hech oachon o'z ishlarini chala tashl ah ketm aydi;
3490.
Performance (pfomans) - ijro, namoish, tomosha: (prefarator) - sirkda
fokuschi o'z tanasidan prefarator bilan teshib o'tib bo'lmasligini namoyish
qilmoqda;
294
3491.
Pertume (pelyum)
yoqimli hid. 2) atir: (par{umeriya) -hur_hgo'y,
parffumeriada atirning yangicha
dollar pulining hidi kelib turaoigan xiti yaratildi;
I
^
34ry.
Peril (perl) - juda havfli narsa, katta havf: (persil
.Persil sodasi bilan bolalar kiyimlarini rvish havli ekan;
{kir yuvish kukuni}) -
3493.
Period (piriod) - d.avri, ...vaqt mobaynida: (piramida) _ o,tgan ming
davr mobaynida pirarnidalar o,ztarovatinihech ham yo,qotrnagan; -
yillik
3494- Peripheriai (perifri) - muhim bo'rmagan. 2) kompyuterga uranuvchi
qandaydir
qo'shimcha uskuna: (periprava {ziravorlar}) --- muhirn bo'lamgan
hulj at qog' odaridan periprava solish
u
hun idish yasayabsiz;
3495.
Perish (perish) - ado bo'rish, buzurish, yakson qitish: (parii) -teroristlar
qo'liga o'tgan Parij shahri yakson bo'lish arafasida turibdi;
3496.
Permanent (pemanent) - vmq vaqt yoki butun umr davom etuvchi:
(terminator) - filmdagi terminator butun umr davom etuvchi kuchga ega edi agar
uru mefal sifttida eritib yuborishmaganida;
3497.
Perpetual (pepechual) - har doim bir xil uslubda davom etuvchi,
takrorlanuvchi: (periplyot) - kopiadan chizilgan qog'ozlarni perplyot qilish har
doim bir xil ko'rinishda yasalmoqd4
349t. Perplex (pepleks) -
chalg'itish va havotirga solib qo'yish tushunarsiz
holat bilan: (paypoq leksiya) - ulkan paypoq tribunaga chiqvolib kiyimlarga
leksiya o'qiyapti, ular paypoqning tushunmsaiz lehn jazavada aytilgan giplandan
havotirda;
349,9. Persecute (pesikyut)
taqib etmoq,quvg'in qilmoq: (pedikyur) kompanyadagi hunuk ayol pedikyur qilib kelgan ayolhamtasbtarinl ishdan bo'shatib
quvg'in qilinishini talab qilib o'zini yettinch qavatdar tashlanoqchi;
-
3500.
Perseverance (pesivierens) - tirishooqlik,
bozorda peso dan hammaga kasal luqtirib ivirsib
oat'iylik: (pes
odam ivirsih) -
luripdi;
3501.
Percist (pesist)
(pessimist) - pessimist
yoqimsiz hissiyot yoki holatning davom etishi:
odamlar doim yomon holatlar davom etishiga sabab
bo'iishadi;
3502.
Personal (pesnl) - shaxsiy, bir kishiga tegishliy, maxsus: (personalniy) _
beelinedagi personalniy kabinet htzniliga o'xshas[ shaxsiy tauneioasturnl ucett
ham yaratganida operatomi kutib yigirma minutlab vaqt smflamasdik;
295
3503.
Personnel (pesonel) - kompanyada ishlovchi hodimlar: (pensioner) - bir
kompanyada ishlab nafaqaga chiqqan pensionerlar 70 yillik lubeleyini sobiq
idorasida o'tkazishdi;
3504.
Perspective pespektiv) - istiqhot, kelajak: (pepsi) - pepsi ichimlik
kompanyasi hozldaCoca-cnla dan ko'ra archakelajagi bor ichinrlik chunki u arzon
va sifatli;
3505.
Persuade (pesueyd) - ishontirmoq, ko'ndinnoq: (pistolet) - politsiya bank
o'g'riiarini pistoierlarini tashiab tasiim bo'isa qo'yib yuborishga ishontirdi;
3506.
Pertain (peteyn) - birovga tegishli bo'lmoq, qarashli bo'lmoq: (protain)
- organizmdagi protain yani oqsillm bir kishiga qmashli emas ular barchaga birdek
zann.'
3507.
- munosib, mos, muvofiq: (patent) - siz bir yil
vaqfzglznr ketkazib yatil.gan dasturingiz patent talablarigamos kelmay radetildi;
Pertinent (petinent)
3508.
Peiturb (peta:b) - kimnidir- havotirga solib qo'yish: (plastic titba) - issiq
suv plastik trubasi yorilib suv otilib chiqishi uy egasidan ko'ra pastki qavatdagi
qo'shnisini ko'proq havotirga solyapti;
35(D.
Peruse (peru:z) - nimaningdir ichidan o,qib o'ziga qiziqarli ma'lumot
idash: (Feruz) - Feruz ismli talaba gazetato'liq o'qishga vagtini qzg'onib faqat
q2iqarli maqolasini o' qiydi;
3510.
Pest (pest) - zararkunanda, kushanda {o'simliklar va hasharotlalga
nisbatan). 2,) jonga tekkan, xira / shilqim odam: (nastel) - bolnitsada yotgan
bemor xonadoshi pastehni olib qo'yaverganidan shikoyat qilib uni hmmaga bu
zarukunanda jonimga tegdi deb noliyabdi;
3511.
Pet (pet) - uyda boqiladigan xonaki jonivorlar: (bet) - uyda boqiladigan
hayvoniar haqida hech bo'ibasa 500 beiii roman yozish heciricimning qo'lidan
kelmaydi;
3512.
Petition (petishn)
3513.
Petroleum (petrolium)
iltimosnoma, a,riza, murojaatnoma: (petitsiya) mamlakatda sudlar o'lim iazosini olib taslash bo'yicha hukumatga petitsiya
jo'natishi qamoqdagilarga juda ma'qul keldi;
-
- neft, neftga oid maxsulotlar: (petrol) - petrol
quyish sharobchalmi neft kompanyalari inqirozidan keyin avtomobilllarni elektor
4!,,^,^+l^^L
L^tl^J:,
^t+:FL^^
r!6rxrr64 \,
yuv vaar.rallu +:-;-:^ulrrtsar r.rr4J
-^:L,,-v!r.r uU t<iiji,
296
3514. Petfy (peti) - muhim
bo'lmagan va etibor talab qilinmayadigan:
(pediator) - bolalm shifokori, pediatorlar, yengil kasalliklarni muhim emas deb
etirborsiz qoldirishadi vabu yomon oqibatlm bilan tugashi mumkin;
3515.
Phase (feiz) bosqich, palla, davr: (feyz control) odamni telefon fep kontrol bloki tanimay unga ochilmadi;
-
boraft dawidan o'tgan
3516.
Phenomenon (fenomnen) - g'aroyib va kamdan-kam uchraydigan
hodisa: (penoplast) - akfa romlarini o'matib rom chetlariga penoplast yoqayorgan
ishciriiznni ko'rgan boiakay g'arofiiib deb yubordi,
3517.
Philosophy (fitosefi) - falsafa, filosofiya: (filosofiya) - universiteflarda
falsafa darslari reytingi oshayabdi, rmi asosiy yo'nalishdagi darslar sifatida
o'qitilishga siz ham ovoz bering;
3518.
Phonetic (fonetik) -fonetika: tovushlarni o'rganuvchi fan: (fonetika) ingiliz tilini fonetikasini o'rganishdan charchagan o' quvchi dodlavordi,
3519.
-
Photograph (fotogra;f) -fofogra{i1a: (fotografiya) sn fotografiyaga
hunuk tushaman deb o'zingizni owtmarg siz tabiatan o'zi uncha chiroylimassiz;
3520.
Phrase (freiz)
bo'lishi aniq;
- ibora: (fraza) - har qanday til o'rganishda frazalar qiyin
3521.
Physical (tizikal) - jismoniy: (fizik) - tizik olim, Albert Einshtey4 jismoruy
mehnatdan ko'ra odam aqliy mehnatda ko'proq charchashini isboflagan;
3522.
Physician (fidshan)
-
davolovchi, shifokor: (fizicheskiy)
-
ruhiy
kassall ikl ar shifoxonasidagi ashaddiy telbalar ham fizicheskiy baopvat hamshiradan
rosa qo'ryishar ekm;
3523.
Piano (piyanou)
3524.
Pick (pik)
terishayapdi;
-
-
pianino: O'xshash so'zlaq
taniamoq, uanoq, termoq: (tik) - tik ierakiadan boiaiar meva
3525.
Picnic (piknik) - bog' sayrio sayr qilib dalaga chiqish: (picnic) - bog'
sawiga chiqqan sawoh adashib qolib bir hafta faqat sumkasida qolgan picnic
shokoladlarini yeb tirik qoldi;
3526,
Picturesque (pikchuresk)
-
chiroyli, manzarali fioyga nisbatan):
(pichanzor) - shaharlik odamga xatto daladagi pichanzor ham mantzarali ko'rinadi;
297
3527.
Pier (pia) - to'lqin qaytargich (portlarda), 2) ko'prik ustuni, ko'prik
tirgagichi: (piyola) - shaharda yangicha ko'rinishda piyolasimon ko'prik ustunlari
paydo bo'laboshladi;
3528.
Pigment (pigment) - organizmda badan, soch va h.klarga rang
kirituvchi tebii bo'yoq moddasi: (pigmentatsiya) - atbinos odamlar organizmi
pigmentatsiya buzilishi natij asida tarasi butunlay rangsiz bo,ladi;
3529, Pile (payl) - g'aram, to'da, to'p. 2) taxlamoq, g'amlamoq, uyib
tashiamoq: (fayl) - boshtig'ingiz bitzur oyiik oshirib berisiri haqitta
gaplashgandingiz bir kunda minglab fayllami stolingizga uyib tashladi;
3530. Pilgrim (pilgrim) -
muqaddas joylarga borib ziyorat qiluvchi kishi,
sayyoh ziyoratchi, hoii: (DJ Piligrim) - taniqli bastakor DJ piligrim Makkaga
ziyorat qilinish taqiqlab qo'yildi;
3531.
Pill (pit) - hap dori, yumaloq dori, dori bermoq. 2) jahldor odam: (fit) quturgan filga hap dori ichirib o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan oliftani fil yanchib
tashladi;
3532.
Pillage (pilij) - talamoq, talon-taroj qilmoq {ayniqsa urush paytlarida}
(filga ich) - barda ichib o'tirgan halvonlar, pullarini talash maqsadid4 boyvochcha
filga ich ich deb aroq ichirisbmoqd4
3533.
Pillar (pila)
3534.
Pillow (pelou)
-
ustun, tirgak, suyangich: (pilta) - hosili ko'pligrdan yiqilib
ketayotgan pul daraxtini Buratino pilladan ustun qilib suyab qo'ydi;
qomaeanidan
siz_ua
- tasavvur qiling, to'yda idish
palovni yosti q ichiga solib berishdi;
3535.
Pilot (paylet)
3536.
Pin (pin)
-
yostiq, bolish: (palov)
uchuvchi. 2) tajribali yo'l boshlovchi. 3) boshqarmoq
(paypoq) - AQSH havo kuchlai shu daajada takomillashganki uchuvchilr uchun
hattoki palpoq kiyishni o'rgatuvchi tajribali yo'l boshlovchilar mavjud;
-
nina to'g'nag'ich. 2)sanchib qo,ymoq: (pinhona) - tiqrhnch
avtobusda sizga kimdirpinhonaninato'g'nag'ich sanchib oldi, sizni esako'zda yosh
bilarjim ketishdan boshqa ilojingiz yo'q;
3537.
krib
-
Pinch (pinch) chimehilamoq, qi.smoq: (prnj)
o'lmayotgan jiyaningiz sizri rosa ctumcilayapti;
-
3538. Pine (payn) -
- sov,rq<lan piniiruguga
2) tinkasi qurimoq, zayflashmoq,
sog'lig'ini yo'qotmoq 3) sog'inmoq, qo'msamoq: (pine sigaretasi) - sevgilisini
qo'msagan oshi q
si qil
qarag'ay daraxti.
ib tinkasi quri gun ch a pine
si
garetini chekib o'tirdi
;
3539.
Pioneer (payonia)
-
kashliyotchi, yangilik yaratuvchi, nimanidur eng
birinchi qilib/yaratib beruvchi odam: (pioneer magnitafoni)
-
pioneei
kompanyasi avtomobillarga magritafon yardib berga eng birinchi va eng oldinda
ketayotgan ilg'or brend;
3540.
Pious (payos) - xudojo'y, dindor, taqvodor: (piyonista) - narig dunyoda
pionistaning gunohlai taqvodor odamnikiidan ancha kam ekan chunki u chin
ko'ngilli edi xudojo'y odam esa nomiga majbwan namoz o'qib yurardi;
3,54L
Pirate (payref) - deugiz qaroqchisi 2) muallifning huquqini buzuvch! ./
buzgan kishi: (pirat) - 'tmparrmapu6cxororuopx" fihnini kelrngi yangi seriasini
kapitan Jeksiz yaratishini eshitgan Jonni Dep filrnni yangi qismining disklarini
piratski veniymini trqatib yubordi;
3542. Pisioi (pisti) -
to'pponcha, to,pponchadan o'q uzmoq: (pistoler) hukumat politsachilarpistoletini behosdan odam otib qo'yrsh ko'payganidan keyin
ularga faqat tayoq beradigan bo'ldi;
3543.
Piston (pistn)-porshen: (piston) - dunyodagiengtez yuraryukmashinasiga
24 porshenli motor qo'yib rekord tezliliJca erishdi lekin altomobilni nima uchun
piston deb nomlanganligi noma'lum;
3544.
Pit (pit)
danagini
y
-
chuqur, chuqurlik, o,ra, shaxta 2)meva danagi: (bit) - bit meva
ash ir-moq
chi bo' I i b o' ra kovi ayabdi.
3545.
Pitch (pich) - qora mumo smola, qatron 2'S daraja, meyor: (pichenye) tasavwr qiling pichenyega qora mum surtib yeyabsiz;
3546.
Pitcher (pitche) - ko'zt 2) (sportda) to'pni oshirib beruvchi: (pitcher) belzbolda sportchilar maoshi kanligrdar o'z homiysiga jahl qilib uning
qimmatbaho ko'zasini bir biriga oshirib o'ynashayoygan edi va nihoyat ularni
oyligini oshirib berishga qaror qildi;
3447.
Plague (pleig) - o'lat, qirg'in: (plik) - chiroq ichida yonayotgan plik tutuni
o'lat kasalligiga qarshi sammali vosita ekan;
3548.
Plain (plein)
3549.
Plane (plein)
jmral
aniq, ravshan, tushunarli 2)tekis joy: (pleyboy)
faqat aniq tushurilgan ra,smlarga to'la ma'l_rmotlar ko'rsatadi;
-
-
samolyot. 2)tekislik
3) randa: (aeroplan)
qanotlari randada tekislagandek silliq bo'lishi keralg
299
-
-
pleyboy
aeroplan
3550. Planet (planit) - planeta, sayyora: (planeta) -
quyosh atrolida
harakatl anivchi planetalar haqida NASAga ishonib bo'lmaydi;
3551.
Plantation (planteyshn) - plantatsiya: (playsteyshn) - soNy kompanyasi
pleysteyshn o'yinida yangi plantatsiya qilib ekinl ar eksa bo'ladigan o'yin yaratdi;
3552. Plaster (plaste) - suvoe, suvash 2) plaster fiarohat joyrga
yopishtiriladigan): (plaster) - ustalar devorni suvoq qilishda ptasterdan qo;li
jarohatlarnnasligi uchun foydalanadi;
3553.
Plastic (plastic) -plastmassa 2)mutanosib, kelishgan: (plastik) - soxta
plastik kartadan xarid qilib bo'leaningizdan keyin sotwchi qiz sizni qamoqqa
olinganingiz bilan tabrikladi;
3554.
Plate (pleyt) - tarelka, likopcha 2)plastinka: (polyot) - do'stingiz o'zga
sayyoralik ekanligini uning telefonidagi polyot rgimi holati o'mida uchar likopcha
holati twganidan bilib qoldingiz;
3555.
Plateau (platou) - plato {yassi tog'}: (palto) - sovuq qaxraton qishda dalada
yassi iepaiik<iapaiioingizni usticia mazza qiiib dan olyabsiz;
3556.
platforma, minbar: (platforma) - cho'kayotgan
kema shtumranining hamma platformaga ko'tarilsin deb baqirganini eshitmagan
Platform (platfo:m)
-
kapitan cho'kib ketdi;
3557.
Playwright (pleyrayt)
-
dramaturg, drama yozuvchi adib: (pterga ayt) -
bir dramalurg yozuvchi bemaza asarlarini joylaganidm ishlamay qolgan mp3 pleriga
ayt aytsangchi deb iltimos qilmoqdq
355E.
Plea (pli: ) -
iltijo, yolvorish 2)bahona,vaj 3)shikoyatnoma: (pliiiz) - ispan
qaoqchilariga ingilizchasiga iltijo qilib pliiiz qo'yib yuboringlm deganzga
tushunishmay sizri o'ldirishmoqchi;
3559.
Plead (pli:d) - (sudda) himoya qilmoq, oo,lamoq 2) yolvonb so'ramoq:
(plita) - tassawr qiling sudda uyingizdagr gaz plitasi sizniag ustinggizdan u meni
tozalamaydi, yuvmaydi deb shikoyat qilgan, lekin siz baribir oqlmib chiqdingiz;
3560.
Pleasure (plejo) mamnuniyat, zavq: (pejo) - JizzaxllkJu o'z viloydida
Siiroen Pejo altomobii zavodi quriiayotganicim jucia mmnun;
3561.
-
-
Pledge (plej)
garov, tantanali va'da bermoq: (plyaj)
jamoasi orol dengizi bo'yida tez orada plyaj barpo etishmoqchi;
300
- havaskorlar
3562,
Plight (playt)
.
(o'g,ir) vaziyat, ahvol 2)unashtirish: (play tugmasi)
_
unashtirilgan ygit bo'lajak kelinning intemetda tarqab ketgan videblarini lio'rishga
play knopkasini bosishi bilan yomon ahvolga tushib o'zinilo,qotdi;
3563.
Plot (plot)
- ig'vo, fitna: (plotna) - ig'vogar yaramaslmni og'zini plotna
yopib yunsh buyurildi;
3561.
Plough (plau) - shudgor qilmoq, yerni haydamoq: (plug) - kuzda yerni
plug bilan shudgor qilish qanchalik foyda berishini hamma feimeiiar bilisheanida
cdi ...
3565.
Pluck (plak) - mardlik, jasurlik 2)yulmoq, uzib olmoq 3) sittamoq:
(plakat) - o'zbekistonda yilning eng mard o'g'loni g'olibining ptatatoagi suratini
qizlar talashib yulib, yirtib olishyapti;
3566.
Plug (ptag)
(plak)
-
po'kak, tiqin 2)o't o'chirish krani 3)tiqin tiqib berkitmoq:
qopqog'ini pokak tiqin bilan yopilsa ishonchli
- yog' to'la pilak idishni
berkitiladi;
3567.
Plumb (plam) - tik qoya,2) tot (og'irtik o'lchovi) 3) aniq, muflaqo:
(plazna) - madagaskar orolida turistik hudun qilish uchun hatto tashlandiq tik qoya
joylarga ham reklam
a
uchun plazma ekranli televizorlar o'rnatmoqda;
3568.
Plumber (nlame) - santexnik: (plomba) - eski suv quvurini yamashdan
chmchagan santemik oxiri plombalab yopib tashladi;
3569.
Plume (plu:m) - pat, par: (Pluton) - pluton sayyorasida gravitatsiya yo'qligi
uchun odmr pddek yengl bo'lar ekan;
3570.
Plump (plamp)
-
semiz, do'mboq: (pulam) - vaysaql xotin pulam tugadi
endi nimanga aroq olib ichmoqchism deb piyonista eriga baqiryapti;
3571.
Plunder (plande) - talonchilik, bosqinchilik (pisanda) - o'q o'tmas
kilmlar bilan himoyalangan talonchilar politsiya o'o,larini pisanda c.ilishma.vabdi;
Plunge (planj) - sho'ng'imoq, cho'kmoq: (planka) - hatto suzishni
bilnaydigan odam harn quyrra oltin plankalmi cho'kayotganda suv tubidan olib
jiqishga jurati yetadi;
3572.
3573.
Plus (plas) - qo'shuv belgisi: (plyus) - ko'pdrilk minus belgisidan ko'ra
plulusni avzal ko'radi, aymiqsa maoshini olishda,
301
3574.
Ply (plai)
- qattiq ishlamoq 2)mehmon qilmoq: (plash) - paxta terimida
qattiq ishlagan paxtakorlarga mehmonga kelgan hokimlik odamlari plash sovg'a
qilishmoqda;
3575.
Pneumonia (ny_rmo:uniya) - zotilj am, o'pke_ ya,!lig'laoishi: (pnevma,niya_)
- pnevmoiya kasalligi Osiyo hududida ancha kam uchrash sababi ozodalieimizdan
bo'lsa kerak;
3576.
Poke (pouk) -turtki, zarba, itarish: (chelovek pauk) - chelovek pauk to,ri
yorciami<ia bez oniwga zarba berib uiami zaranizianiira oiacii;
3577.
Polar (poula) -qutbga oid, qutbda bo'ladigan: (polvon) - qutbda chiniqqan
polvon afrikalik raqibini yenga olmadi;
357E.
Pole (poul) - qutb 2)ustun, xoda, uzun tayoq: (pot) - :r;g'ifn qutbdagi uyda
yo'lovchilar adashib qolishmasin deb uy polidan hisoblanganda 30 metrlik ustun
hoda o'rnatib chiroq yoqishdi;
3579.
Policv (nolisi)
-
siyosat
2) rozilik haqida hujjat: (polis) -
sug'ufta
polisingizga sizdan boshqa hechkim xafto siyosatchilarham imzo chekolmaydi;
3580.
Polish (palish) - surtmoq, pardoz bermoq: (poliz) - poliz ekinlari oshqovoq, qown o'zlmiga padoz bermoqda chunki ular ta-vuzga yoqishga harakat
qiiishmoqda;
3581.
Politics (politiks) - siyosat, siyosiy faolyat: (potitika) - siyosiy faolyatlarni
kuzatib borishda politikajurnalini bosib chiqarish kerak;
35E2.
Poll (poul) - ovoz berish, saylov o'tkazish: (polimer) - havoni zararlanishim
oldini olshi maqsadida polimer mahsulotlmini kamayirishga ovoz beraylik;
3583.
Pollute (polu:t) - iflos qilmoq: (popuk) - popuk soctrli qiz harnma yoqni
ifloslantirih endi o'zi tozal amooda:
3584.
Pollution (plu:shn) - ifloslanish, kir qilish: (poroshok) - zelyoniy chay
poroshogi bilan siz kiyimlaringimi kir qilishdm qo'rqmasangiz han bo'ladi;
3585.
Ponder (ponde) - puxia o'yiamoq, chuqur muioxaza qilmoq: (pomidor) pomidomi puxta o'ylangan rejargiz bilan hokim so'zga chiqqmda otmoqchisiz;
3586.
Pony (pony)
chidarnli;
- poni ot: (poni) - poni otdan eshaklar qiyin ishlarga ancha
302
35t7.
Popcorn (popko:n)
-
popkorn: (popkorn)
- btz ntmagadur popkomni
o'zbekcha nomida ishlatma).rniz bodroq deb;
35ry_.
Popular (popyula) - ommaviy,2) mashhur, dong'i chiqqan: (pop yo'li) Namansanni pop.vo'li mamlakatda m ashxurli gi uni eng sifatli quril gani-ekan;
3589.
Popularity (popyularity)
-
mashhurlik, shuxrat: (popuri) san'afkorlar
qo'shiq aytishning popuri usluni uncha shuxrat qozonmagan dep o'ylashadi;
-
3590.
Porceiain (po:slin) - chinni buyumiar: (posilka) - xitoydar bizga kuniga
necha ming tonnalab chirmi buyumlm solingan posilkalar kelishini bilsangiz edi;
3591.
Porch (po:ch)
podyezd 2)eshik oldi, alvon: (pochka) - bank hodimining
uyiga sig'magan pochka-pochka pullari podyezdga ham toshib chiqib ketdi;
-
3592.
Pore (po: ) - teridagi teshikchalar 2)diqqat bilan o'rganmoq: (po) - kung
fu pandadagr Po sport sirlarini xatto diqqat bilan o'rganmagan bo'lsa ham u kunfu
ustasi bo'la oldi;
3593.
Port (po:t)
- potr, badargoh: (port) - bandargohda
kemalar turadigan port
shunchalik kattaki unda hafto samalyot ham bemalol joylasha oladi;
3594. Portable (po:tbl) - ixcham, mo,jaz, ko'chma, ko,tarib
yurishga
moslangan: (portal) - o'zga dr,rnyoga, o'tacligan portallar kelajakda telefonlar kabi
ixcham va ko'tarib yunladigan bo'ladi;
3595.
Portion (po:shn) -portsiya, bo'lak: (poshna) - restoranda siz hazillashib
menga antiqa taom opkeling de gandiz sizgabir portsiya bottuka poshnalrini pishirib
keiishcii;
3596.
Portrait (po:tret) - portret {kishi surati tushirilgan}: (portret) - faktlar
shuni korsatadiki odan portreti eng murakkab rasm chizish uslubi ekan;
3597.
Portray (potrey) - portret chizmoq, tasvirlamoq: (portativ) - portativli 3D
skaneri odam portretini tasvirlashni chizishni o'rgandi;
3598.
gavdani ma'lum bir holatda tutish 2) soxta qiyofa: (poza) kemiruvchi hayvonlar ularga huium qilinayotganida odatda soxta o'lik hawon
pozasida yotib olishadi;
Pose (pouz)
-
3599.
Positive (pozitiv) - ijobiy munosbat 2)haqiqiy: (positiv) - baxtli yashashni
istagan odam shunchaki har narsaga ijobiy munosabatda bo'la olishlari kerak;
lnR
3600.
egalik qilmoq: (poyonsiz) - har bir mehnatkash dehqon o,z
yerini poyonsiz bo'lishi hohlaydi;
Possess (pzes)
-
3601.
Possession (pzeshn) - egalik qilish,2) mol-mulk: (pozitsiya) - natmius molmulkni bo'lib herishda har doim hetaraf Jnzitsada bo'ladi.,
3602.
Post (poust)
-
post, soqchi 2)mansab, lavodm 3)pochta: (post)
_
pochtalami endi postda turgan gai hodimlari yetkazib berdigan bo,ldi;
3603.
Posiage (pousiei)- pochta to'iovi: (pochtachi) - pochtato'lovi kamligidan
pochtachi hodimlar ish taslrlash kuni o'tkazishmoqda;
3604.
Postal (poustl) - pochtaga oid 2)pochtechi 3)otkritka: (pusto,y) - sizga
nomalum manzildanpustoy otkritkalarhechkelganmi, hech qardaytabnik so'zi ham
bo'lmagan;
3605.
Postcard (poustka:d)
-
otkritka: (platskarta) - mefo bekatida havfsizlik
uchrm platskartaning chetida turmang degan otkritkal
u tuqatib
chiqiladigan bo'ldi;
3606.
Posterity (postereti) - nasl, avlod: (post tergovchisi) - post tergovichisi Dan
hodimi lavozimini o'z avlodiga yani o'g'liga qoldirmoqchi bo'lgan boshliqni so'roq
qilnoqda;
3607.
Postpone (postpoun) - keyinga slrrmoq, kechiktirmoq: (posbon) - tungi
qorovullikda o'z navbati almashishi kechiktirilishidm charchagan posbon oxri
uxlab qoldi;
3608.
Fostulate (postyuleyt)
isbotsiz ham qabul qilinaveradigan dastlabki
- posiei yuvish shunchaiik ori<iiy ishki uni
hechqanday faraz yoki qoidalaniz ham b{arsa bo'ladi;
-
qoida, iaraz: (posiei yuvgich)
3609.
Pot (pot) - qozoncha, xumcha, gul tuvak: (potaha) - tassavur qiling sizga
yo'lda bir o'tkinchi otacon bir xum ti[a berib potaha qilib ketdi lekin siz uni olishga
uyalib turibsiz;
3610.
Potent (potnt) - kuchli, o'tkir: (patent) - o'tkir hidli yangr chiqqan dollar
duhisi potentlandi undm pulni hidi kelib turar ekan;
3611.
Potential (potenshl) - imkoniyat, kuch-qudrat: (potensiyali) - kuch
qudratga ega bo'lishni hodasangi kitoblardan potensiyali m'lumotlar olish kerak
bo'ladi;
304
3612.,. Potentiality (potenshiatity)
-
yashirin imkonyaflar: (politsiyachi) politsachilar faqat oylik uchun hizmd qilmaydi ulaming yashirin-imkonyatli pul
keltiradigan ishl ari bor;
3613.
Poultry (pottri)
-
oarranda: (uvildiriq) - parrandalar tuxwn qo,yishadi
baliqlar esa uvildiriq bilan nasl qoldirishadi;
3614.
Pound (paund)
funt sterling (pul birligi), funt {og'irlik o'lchovi =,,454
gram"|: (poda) - bir poda qo'ylar uchun ingiliz ishbilamroni lgirma ming firnt
-
sicriing pui bcrmoqciri;
3615.
Pour (po:u)
- quymoq, to'lonoq, toshmoq: (pora) - katta mansab uchun
pora berish bugungi kunda daryo bo'lib quyilmoqda;
3616.
Poverty (povety)- kambag'allik: (povest)
-
rus yozuvchisi L. Tolstoy
ko'plab povestlaini kambag'allar hayoti haqida yozgan;
3617.
Practicable (praktikbl)
moshinalami prokatga olingan
3618.
Practical (praktikl)
36i9.
Praciicaiiy (prakrikii)
3620.
Prairie (preri)
-
gaz,
amalga oshirib bo,ladigan: (prokat balon) halon bilan pul tejashni amalga oshira olasiz;
-
amalyotga oid, praktika: (praktika)
o'tamagan hodim ish bosNashda qiynalishi twgan gap;
-
praktika
- amaiiy jihatdan, amalda, aslida: (pralitikali)
faqat kitobda o'rganib birinchi marta praktikali operatsiyasini bajarayotgan shifokor
qo'li qaltiramoqda;
- cho'|, dasht: (pari) - cho'lda suvsizlikdan qiynalib ketga
yo'lovchiga pmi qiz suv olib keldi;
3621.
Preach (pri:ch) - va'aonlik qilmoq: (kembrich) - kembrij rmiversitetida
profesorlm vazxonlik qilib hech kimga so'z bermay gapirishmoqd4
3622.
Precaution (prikoushn) - ehtiyotkrlik (prokuror) - prokurorlm hukm
chiqarishda ehtiyotkor bo'lishlari kerak chunki bir insonning taqdiri hal bo'lmoqd4
3623.
Precede (prisi:d)
biror kimsa yoki narsadan oldin yurmoq, odinga
o'tmoq.2) yuqori levozimsa ko'terilmoq: (prinsip) - yuopri lavozimgako'tarilish
udrun bazi keraksiz prinsiplardan voz kechishga to'g'ri keladi;
3624.
-
Precedence (presindens)
chiqmoq: (prezentatsiya)
-
-
birinchilik, navbatdan tashqari
so'zga
yaponya rmiversitetlarida o'zbek talabasi yil
prezentarsiyasi musobaqasida birinchiijkni oi<ii;
305
3625.
Precedent (presidnt) - namuna, o'rnak 2) o'xshash, teng: (prezident) prezident oddiy fuqarolarga o'mak bo'lish maqsadida qarorgohiga velosipedda
boradigan bo'ldi, endi qo'riqchilriga qiyin bo'ladi;
3626.
Preceding (presi:ding) - oldingi, sobiq: (presidanyaning) - sobiq
linoyatchilani jazolash uchun sport mashqlaridar presidanyaning o'mi katta
bo'lmoqda;
3627.
-
Precious (preshes) qimmatbaho, azi4 sevimli, asl: (pirashki) - milliy
latmiar oshxonasitia qimmaibirxo pirasirici iayyorimib ginncsning rckordiar
kitobiga kirdi;
3628.
Precise (prisays) - aniq, ma'lum: (priz ays) - profi education o,quv markazi
eng yomon talabasiga priz qilib ays choyidan bergani ma'lum bo'ldi;
3629.
Precision (prisijn) - aiqlik, merganlik (prujina) - kamondan o'q uzishda
prujinadan foyalanish merganlikni bildirmaydi;
ajdod, ota-bobo: (pridmct scsiyasi) - otabobolmimiz universitetda o'qib turli xil pridmedmetlardan sessiyalar yopishmagan
-26.20. Pi"cdcccsscr (pridscsc)
-
bo'lishsa ham bizdan ko'ra aqliroq bo'lga:rlar;
3631.
Predict (pridikt) - (kelajakni) oldindan aytib berish, bashorat qilmoq:
(riddik) - tantastik tilmdag tuddik ancha yillar awal bashorat qilingan halaskor
bo'lib chiqadi;
3632. Prediction (pridikshn) -oldindan bashorat qitish:
(kampiri
kishnamoqda) - hir cholning e'alati kampiri bo'lgan ekan agar kampiri kishnasa
yomg'ir yog'ishim bashorat qila olrkan;
3633.
Predominant (pridomnent) - ustunlik, afzallik, yuksak: (prezident
dominant) - shimoliy Korea yetakchisi dunyoga o'zi yal<ka prezident dominant
bo'imoqchi;
3634.
Preface (prelis) - so'z boshi, muqaddima: (pres isi) - bir paytlar
og'ilxonaga yashirib qo'yilgan kitobning bosh saxifalmi masalan muqaddimasida
somon presi isi kelib
3635.
turiMi;
Preferable (prfrbl)
-
afzal ko'rish, ko'ngitdagiday: (pirpirak qib) - bir
mast ko'ngildagiday o'tayotgan bazmni hanmangei pirpirak qib yuboraman deb
baqirib bazmnttrur,di
3636.
-
Prel'erence (prel'rnts)
afzal ko'rish, ortiq debbilish: (prel'erator) ko'pchilik ustalar Germanyaning Bosch kompanyasi preferatorini aftal ko'rishadi;
363!-.
(pregnentsi)
- homiladortik 2){tassavurning} boyligi: (ko'prik
_Pregnancy
Nentsi) - AQSHda chaqaloq yo'lda tug'ildi va u ustida tug'ilgan ko'pritiNentsioeu
uning shmafi ga nomlandi;
3638.
Pregnant (pregnant)
yeyish tavsiya etiladi;
.
-
homilador: (pirog non) - homiladorlarga pirog non
3639.
Prejudice (prejudis) - noto'g'ri tushuncha 2) taxminlarga asoslangan
muloxaza: (preprava juda isi) - osh markazi ko'rsatuvi boshlovchisi Murod
R.ajapr,rv ckperiiar noio'g'ri tushunchtsi biian g'otib bo'Igan oshpizga prepravajuda
isi zo'r ekan dep piching gap qildi;
3640.
Preliminary (priliminry) - dastlabki, taxminiy: (pir itim irqiy) - buyuk
Iskmsar ustoziga pirim ilim irqiy tafovutni ozaytirilishiga yo'l eknan degan;
3641.
Prelude (prelyu:d) - kirish, muqaddima: (yopirilgan yod) - kitobning stol
ustiga to'kilib yopirilgan yoddan sarg'ayib o'qib bo'lmas darajaga kelibdi;
3642,
Pi'cmafui'c (prcmcchu) - b*.aqt, bcnrahal 2) shoshilinch qitingan:
(Premyera, chumoli) Bevaqti soat, kutilmaganda chumolilar haqidagi filmni
premyerasi boshlandi;
3643.
Premium (primium) - qo'shimcha haq, mukofot puli 2) sug'urta puli 3)
oliy navli: (premium) - premium klasdagi sug'urta pulini olish uchun odamlm xatto
o'limga ham talyor;
36U.
Prescribe (priskrayb) - ko'rsatma bermoq, tayinlamoq, bulurmoq: (risk
ayb) - kompanya menejeri barcha aktivlarini sotishdagi risk aybdori dep topilib
ishdan olindi;
3645.
Prescribed (priskraybd) - buyurilgan, aniq qoida bilan belgilangan:
(pristavka qorayibdi) - bo'yatishga berilgan pristarka qorayibdi xatto ariq belgilab
ircriigan rangdan harn qoraroq;
3646.
Prescription (priskripshn) - shifokor yozib bergan dori qog'ozio retsept:
(propiska ishini) - viloyatdan kelganlar bemorlarga propiska ishini boshlarnaslik
uchwr shifokorlar tezda retsept yozib berishadi;
3647.
Presence (prezrts) ishtirok etish, bor bo'lish: (prayezroy)
bepul avtobusda yura olislrlari uchun prayeznoyi bolishi kerak;
-
307
-
talabalar
364E.
Present (preant)
-
qatnashayotgan 2) hozirgi, zamonaviy 3) namoyish
etmoq 4)sovg'a: (brizn nt)
ko'pgarida qahashayotganlarga yomg'irda
ivimasliklmi uchun brizent sovg'a qilishdi;
-
3649-
Presentation (preznteyshn)
taqdim etish, topshirish: (prezentatsiya)
kollejlarda prezentatsiya yaxshi topshirgantarga sotrg'ala. topshirib motivatsiya
berilishi kerak
-
3650.
Preservation (prezeveyshn) - saqlash, ehtiyot qilib olib qo'yish
[pirysieyshn) - esiri pieys(eysi'rni ehiiyr-ri qiiib oiib qutyr-gi, biroz mutldaidan
so'ng antikvm molga aylanadi;
365r.
Preserve (prize:v)
saqramoq, muhofaza qilmoq: (priziv) - soldatlar
atrniyagapiziv uchrm chaqirilganida himoya qilishga qasamyod qabul qilishadi;
-
3652.
Preside (prezayd) - raislik qilmoq, rahbarlik qilmoq: (deraza)
boy mamlakatga rahbarlik qilmoqchiligi uyi derazasidan zo,rg, a aytdi;
_
qo'rqoq
-2653.
Prcss (prcs) - mafbuof, nashrcfish 2) qismoq, bosmoq: (prcssa) - malbuot
jurnalistlari pressa deb nomlangan hujjat olib yunhadi;
3654.
Pressure (presha)
t^zyrq / bosim o'tkazish: (pashsha) - sizga ulkan
pashsha kelib uyingdagi bor axlatingni berasan deb tazyiq o'kazmoqd4
3655.
Prestige (presti:i)
obro' etiborga ega;
-
-
obro', nufuz: (presfij) - yevropada prestrj jumali katta
3656. Pres
- siz
mo'ljallab: (kapriz yumolmaydi)
kapriz
sidan ta(minan bir so.at o.q'zingizni
yumolmay
3657.
Presume (prizyum) - ko'zlamoq, niyat qilmoq: (priz yumshoq) - bog'da
ko'pchilik tir o'ynab yutmoqchi bo'lgan priz bu yumshoq o,yinchoq;
365E.
-
Pretense (pritents) da'vo, talab 2) ayyorlik 3)bahona, vaj: (printer) _
pnnteringiz 1rg'lagrday bo'lib xoJayin boshqa kopiya chiqazolmal,rnan deb bahona
qilnoqda;
Pretentiorrs (priten-shrrs) - o' ni ustrrn qilih ko'rsatishga
(preitenziashunos) -
3651.
harakat qilish:
do'konlarda har narsadan shikoyat qilaveradigan miiozga
pritenziashunos deb laqab berildi;
308
3660.
-
g'alaba qoz)nmoq, maqsadga erishmoq 2) keng
_Prevail (priveyl)_
tarqalmoq: (prikol velik) - parij ko' ;halarida rulini o nggi buritsa chapga chapgi
burilsa o'nga buriladigan prikol velik keng tarqaldi;
3661.
Prevailing (priveyting) - ma,lum bir vaqtda ma,lum bir joyda bor
bo'lish: (pul bering) - lo'lilar doim aniq bir joyda va ma'lum vaqtda ko'-chalarda
turvolib pul bering deb so'rab o'tirishadi;
3662.
Prevalent (prevalent) - ko'p uchraydigan, keng tarqalgan: (prinsipli
vaici) - knria o'lnitia ko'pincha kuiiimagumda keradi shundrm bo'ha Grak uni
prinsipli valet deyishadi;
3663.
Previous (pri:vios)
pivosi yaxshiroq edi;
-
oldingi, awargi, itgarigi: (pivosi) - qibrayning awalgr
3664-
Prey (prey) - o'lja, qo'lga kiritilgan narsa: (yopray) - bir fokuschi nmazah
qilgan odam birdaniga ko'rsatilgan tlukdan yopray deb yubordi;
3565. Pric* (prik) -
,:gna, mish 2)ukol qitish 3)teshmoqo sanchmoq: (ko'prik) tasawur qiling Aftkadagi yowoyi odamlar qabiladagr ko'prikdm o'tish-uchun
sizga
3666.
ipa
sanchib olishadi;
Primary (praymery)
- arvalgi, boshlang'ich, quyi, pastki: (premyera) tilm premyerasi boshlang'ich kunlaridanoq kinoteatrlarda chiptalu qolmadi;
3667.
Prime (praym) - dasttabki 2)gullab yashnash, ravnaq topish 3)bosh,
asosiy' muhim: (praym) - Prime education dastlabki qadarnlarini tashlab, gullab
vashnash sari qadam bosmoqd4
3668.
Primitive (primitiv) -sodda, oddiy: (piramida iti) - eng sodda piramida
oldida it haykali bor,
3669.
Frincipai(prinisipi)
- eng muhim, asosiy: (prinsipai) - prinsipai
doim ham eng muhim vazifalarni to'la bajara olmaydi;
r_rdam hzu
3670.
Principle (printsipl) - nuqtal nazar, prinsip 2)tartib, qoida: (prinsip) o'ta prinsipli bo'lish ham qoidalami teskari ishlashiga olib keladi;
3671.
Prior (praya) - burungi, ilgarigi: (maya) - ilgarigi maya qabilasi yashagan
joydar hozir haroba kulbalar qolga holos;
3672- Priority
(prayority)
-
birinchilik, afzaiik (kobra yoritadi)
chiroqlaridan kobra rusumi yaxshiroq yoritadi;
309
-
moshiina
3673.
Privacy (privisi) - yolg'idik 2) sir, maxliylik 3) shaxsiy/ xususiy ish:
(kampir buvisi) - bolakay o'zining qari kampir buvisi qoldirgan shaxsiy tillolarini
bankka oborib topshirdi;
3674.
Privilege (privelej)
-
imtiyoz: (privilegiya) O xshash so'dar:
3675.
Probe (proub) - tekshirish, tergov qilish: (proba) - mutaxasis olib kelingan
qon probalarini tekshirish uchun labaratoriyaga kirib ketdi;
3676.
Probiemaiic (probiemaiic) - shubxaliy 2) muammo va qiyinchiiikiarga
to'la: (problemali) - politsiya odatda shubxali kishilarni problemali ishlar qiladi deb
taqib etishadi;
3677.
Procedure (prosi:iu)
bajariladigan ish tartibi: (prodedura): sudyalaming bajaradigan ish tartibi doimiy kuzatuv prosedurasida tekshirib boriladi;
3678.
-
Proceed (prosi:d) davom etmoq: (rostini)
faqat rostini aytgin deb gapda davom etdi;
-
-
sudya ayblanuvchiga qmab
3679.
Proceedings (prosi:dings) - bajariiadigan ishlar birinma keting
tugatilishi 2)qonuniy choralar: (Professional, sidenka) Barcha bajariladigan
ishlarhmda qonuniy chorala professionallartomonidan bitta sidenkaga o'tirib olib
bajriladi;
36E0.
Proceeds (prosi:dz) - natija / daromad uchun bajariladigan ishlar:
(fotosintez) - o'simliklar quyosh nwini rivojlarishlari uchun olishi fotosintez
deytladi;
3681.
Process (proses) - jaravon: (proses)
yilda ancha past proses ko'rsatmoqd4
- ilm fan o'sish.iarayoni ohirgi ellik
3682.
Procession(proseshn)- odam /narsalarni safbo'libbirtomongalurishi
{marosimlarda}: (porsha) - negadir to'ylarda porsha moshinalarini saf bo'lib
yurgzrnini ko' rmayniz;
3683.
Proclaim (prokleym) - e'lon qilmoq: (pva kley) - pva kley endi metro
bekaflarda harn sotilishi e'lon qilindi;
36E4.
Procure (prokyua) - erishmoq, qo'lga kiritmoq: (rok yuvadi) - qalbdagr
armonli dog'lrni yuvish uchun musiqa turlaridan rok samarali natijaga erishgan,
ishoning rok yuvadi;
3LO
36E5.
Produce (prodyu:s) - ishlab chiqarmoq, yetishtirmoq 2)ko'rsatmoq:
(prodyuser) - bugunning prodyuserlari o'a*iga o'xshagan mahoratli san'at
ustalarini yetishtirmoqda;
3686.
Productive (prodaktiv) - ishlab chiqaradigan 2)foydali va serhosil,
samarali: (produktiv) - sanarali asbob anjomlr bilngina produktiv natijaga
erishish mumkin;
3687. Productivity (prodativity) - unumdorlik (produktivli) -
unumdor
iru'imagan ycriardur hosii oiish uchun produkdvii iimiy isiriar qiiisirimiz kcrak;
3688.
-
Profession (profeshn) kasb, hunar: (profesiya) - kasb-hunar kolejlarini
bitirib profesiya topish qiyin masala emas faqat yaxshi mutaxasis bo'lisangiz bas;
3689.
-
Prol'essional (prol'eshnl) yuqori malakali: (prot'esional)
yuqori malakali profesional ustozlar jalb qilishimiz kerak;
-
maktablarga
3690.
Proficiency (profishentsi) - tajribalilik (qalampir ofitsanti) - qalampir
nomli milliy taomlar oshxonasi ofitsanti ancha hushmomila ekan;
3691. Proficient (pro{ishent) -
- qadimda saroy
mutaxasislri poshshoni kasalligiga davo topolmasa boshida ayrilishgan;
mutaxassis: (poshshoni)
3692, Profiie (proiayi) - yon tomon, yon tarafdan ko,rinish 2)qisqacha
biografik ocherk 3)omma etibori: (profil) - akfa rom profillari yon tarafdan rurcha
qiziq bo'lmasa ham omma etiborini tortgan;
3693.
Profit (profit)
foyda, daromad: (profit) - yig'ilgan daromadni aql bilan
sarflash lozim chrurki daromad har doim harn bo'lavermaydi;
-
3694.
Profound (profaund) - teran, chuqur: (proton)
bog'liq masalalm chuqur ilm talab qiladi;
-
fizikada proton bilan
3695.
Progress (prougres) - jarayon 2) o'sish, yuksalish: (progres) - kundalik
turli-tuman jahon savdo progresini kuzatib oldindm bashorat qilish qiyinekmligiga
amin bo'lasiz;
3696.
Progressive (prooresiv) - taraqqiy etayotgan: (prqgresiv) - ko'z,pa
ko'rinarli progressiv o'sish bilan tilaqqiy etayotgan boshqa manlakatlarga o'mak
bo'lmoqdamiz;
3697.
Prohibit (prohibit)
-
taqiqlamoq: (rohib
arofida sayr qilishga ruxsar bermay<ii;
311
it) - rohib iflar bilan cherkov
369E.
Prohibitive (prohibitiv) - taqiqlovchi, man etuvchi: (poroh ivitib) - urush
dawida soldatlaga poroh ivitib qo'yish man etiladi;
3699.
Project (proje{t) - royiha, reja: (proyekt) - proyektingiz boshlig'ingizga
yoqmagan bo'lsa bosho.a ish topishni rej al ashtirm ang shunchaki n'" o.ting"Ju
ko'proq ishlang;
3700. ?rojection
-
(projekshn)
loyihalashtirish, mo'ljal: (pop jelson)
qiroli Maykol Jekson Afrikani yuksaltirishni loyihalashtirgan ;
-
pop
3701. lrojector (projektor) - loyihalovchi, proyektor 2)ulkan lbnar:
(projektor) qattiq qoriqlanuvchi
-
hududlarni ulkan projektor fonarisiz tasavvur
qilish qiyin;
-
3702.
Proletarian (proliterien)
proletariy {qashshoq fuqaro}: (proletarya) proletarya aholisini kamaytirish uchun qashshoq fuqaroni moddiy
iorda- Uitan
taminlash kerak;
,
3703.
Prolong (prolo:ng)
- davom etmoq, uzaytirmoq
{muddatni}: (rulon) maio sofuv-ciiiiar' ruiorrii gaziuri.ai iaii foyda olisii uchuii maferiaini fortib
rzaltirishadi;
370!.
Prominence (promnents) - bo'rtib chiqqan joy, shish: (orom net) Reklama: shahrimizdagi orom.net sanatoryasida siz eingiz urganda paydo
bo'ladigan shishlmdan tezda forih bo'lasiz;
3705.
Prominent (promnent) - atoqli, mashhur 2) do'ng / tepa joy: lrom
internet) - Engelberg zamon talablariga mos qilib deraza romi intemet tezligini
oshiru.,'chi qunlma bilanriihozladi;
3706.
Promise (promis) - va'da bermoq: (propiska) - sizni roshkent shahrida
propiskaga qo'yib berarnan deb va'da berib chuv tusbirib ketishdi;
37117., Promising (promising)
- m'r bo'lishiga
va'da berish: (ko'proq miskin). -
hukumat ko'proq miskin suv ombori zo'r bo'lib yaxshilanishiga vadi bermoqda;
3708.
Promote (promout) - yuqori lavozimga ko,tarmoq: (promoter) - ta'lim
rrzimimizda promoterlik danlari .ioriy qilinsa ko'pchilik vuoori lavozrmga
ko'tmilish sirlaridan habardor bo'lib tez yuksalardi;
3709.
Prompt (prompt) - aytib turmoq, eslatmoq: (pochtampt) - xatlariningiz
s'7 nnnziTigs vaqtida yetib borishini hohlasangiz Glav pochtarnpt saytini kuzatib
'ooring u ycrda sizning xwng/z qaycrda kciayoi"gtmini ayiib iuradi;
5L2
3710.
Prone (proun) - yuz tuban yotgan: (kapron) - bankni o'manshga ayollar
kapron paypog'ini kiyib kirgan o'g'ri harnmani yuz tubm yotqizib qo'ydt
3711,. Proof (pu:f)
- isbot, daril 2) o'tkaznaslik, ta'sirga berilmaslik: (puf) -
olim yo'rug'lik ta'siriga herilmaslik uchun shamni puf etib o,chirib qo'ydi;
3712.
Propaganda (propaganda) - targ,ibot, tashviqot: (propaganda) -jurnal va
gazetaluda propaganda ma'lumotlr tarqatib biron bir rjobiy tashviqot qilinishini
kutmang;
3713.
Propagate (propagelt)
ko'paymoq, bolalamoq 2)tarqatmoq, targ'ib
qilmoq: (ropara gelts) - ko'chadae'lon tarqatib lurgan bolakay ropaasloi ceytsni
-
ha-ha o'sha
Bill Geytsni uchratdi;
3714.
Propel (prope:l) - surmoq, yurgiznoq: (profrsional pele) - birinchi raqamti
futbolchi profesional Pele maydonda eng omadli o'yin surgan sportchilardan
bo'lgan;
3715.
Propeller(propella)-harakatlantirgich 2)havo vinti, parrak: (propeller)
- iiii' rtiaioiii sarti aiyotni har akarlaltirisli uchun propeller.ini aylantirish kerak bo'larli;
3716.
Proper (propa) - shaxsiy, o'ziga xos 2)mos, munosib: (profesor opa) - ilm
fan rivojida profesor opal arimi ntrng o'ziga xos o'mi bor;
3717.
Property (propeti)
-
mol-mulk, shaxsiy buyum: (ko'proq eti) - qassobga
go'shtning suyaksiz, ko'proq etidan bering desam u g'alati qarab bu mening shaxsiy
buyumim demoqda;
3718, Prophef (prof!t) -
hasho-rsf qilrrvelri, oldindau ayf,ih henrvchi 2)
payg'ambar: (profit) - oldindm altib beruvchi, bashoratchi folbinlaning mijozlari
ko'payib pulli profitini oshirib bormoqda,
3719. Proportion (propoushn) proporsiya, nisbat, mutanosiblik:
(proportsiya) - matemaiikatia proponsiyani o'mi iaqat mutanosibiik<ia keigan
raqamlar uchun qo' ll af I adi ;
3720.
-
Proposal (propoud)
taklif, taqdim: (portlashi sal) - hrbiy robotlar
urushlarda yordami sapyorlaming portlashi sal kamayishiga olib kelardi;
Propose (propouz) - taxmin qilmoq: (produkt pauza) - applening
macbook ishlab chiqarishda produkti pauza qilib turilishi yetarlicha ishchi kuchi
yo'qligr demoqd4
3721.
3722.
-
g'oya, fikr 2)vazifa: (porshen) - avtomobil
motoridagi porshenning qizimasligiga yangi muhandislik g' oyalari bor;
Proposition (propozishn)
3723.
Proprietor (propraito) - mulkdor: (repetitor) - reptitor o'z o,quvchilmiga
mulkdorl ami qandav tunash mumkinligi haqi da dars hermooda;
37U.
Proprietorship (propraitoship)
-
egalili, mulkchilik: (ko'proq parashut)
- adidas kompanyasi ko'proq parashut ishlab chiqarib parashut savdosida yakka o'zi
egalik qilmoqchi;
3725.
proza, sheriyat: (proza) - ptoza uslubida she'r yozish
she'riyatda eng keng tarqalgan san'at turi hisoblanadi;
Prose (prouz)
-
3726.
Prosecute (proseklut) -qonun nomi bilan taqib etmoq 2)darsni davom
ettirmoo: (prorektor yutdi) - talabal ar hil an nrorektor musobaqal ashgandan keyin
prorektor lutdi va dars davom ettirildi;
3727.
Prosecutor (prosekyuto)
-
prokuror: (prokuror)
-
prokuror davlat
hizmatchisi bo'lgani sababli ishni adolatli vabetaraf bo'lib ko'rib chiqadi;
372E.
Prospect (prospekt) -istiqbol, kelajak (prospekt) - Toshkentmng istiqbol
prospektida katta tunel ochilishi kutilmoqda;
3729.
Prosperity (prosperity)
-
rivojlanish: (post perivaldagi)
-
vodiyning
rivojiga hosh post perival dagi o'z hissasini tinchlik saqlash bilan qo'shmoqda
3730.
-
Prosperous (prospres) taraqqiy etgan: (zbros berish) - taraqiy etgan
mamlakatning iqtisodini kompluterday shunchaki zbros berish bilan buza olmaysiz;
373i.
- shunchaki sog'iom hayot
kechirayotgan odam organizmi protein yani oqsillmga muxtoj bo'lmaydi;
3732.
Froiein (proieyn)
-
oqsii, proiein: (protein)
Protest (proutest) noroziliko qarshilik (protest) - norozilikka chiqqan
bollar do'xtir achiq dori berishidan protest boshlmganini afiishmoqda;
-
3733.
Protocol (proteka:l) - protokol, qaror, bayonnoma: (pratakol) - tegovchi
protokol tuzishda aniq bayonnoma qoidalmiga amal qilib tuzish kerak;
.t'llrA
t.ta.
D-^.^.--^
r rururJpE /--^44+^14\
/--^.^.:-\
-,^a^4!-.
trur!ur, pruturtpa
tprurrraJp, - 4ia-^!
tpruruaip, -
r^-^
atiid I\t^Jti iir-x. ..:*^^t:
uiiisuii
J
tushirilgan haykal Fransiyaning prototiplm muzeyida saqlmmoqda;
3735. Provincial (provinshl) - qoloq odam, ko'p
narsadan behabar:
(provinsiyal) - provisiyal sharoitda hayot kechirgan qoloq odarnlar zmon bilan bir
yo'sinda ketishi mushkul bo'ladi;
314
Provision (pro!jn) -ta'minot, yetkazib berish: (sarpo vijdon) to'ylarimizda qudataraflar bulumga ko'proq erishish uchun xatto sarpo va vijdonni
twoziga qo'yib ko'rishdan ham qaytmaydi;
J1x..
,
3717.
Provisional (provijnal) -vaqtinchalik (rivollanish) - viloyatga yangi
hokim bo'lib kelganda dastlab vaqtinchalik rivojlantirishlar kintish odat tusiei
kirmoqda;
3738.
Provocation (provokeyshn) -jahli chiqish 2)ig,vo, xoinona harakat:
(provoiuisiya) - har qanrlay odun o'zini provokaisiya qilinishidar jahli chiqishi
turgan gap;
3739.
-
Provoke (provouk) undamoq, g'ashini keltirmoq: (prava ukamiki) haydovchi dan hodimiga prava ukamiki deb karnandirni g'ashini keltirmoqda;
3740.
Prudence (prudnts) -o'ylab ish qilish, ehtiyotkorlik (ruda nuqtasi) -
shaxtyorlm konda ruda nuqtasini topib uni ehtiyotkorlik bilan qazrb olishmoqd4
3741.
Prudenf (prudnt)
insonlar yashashadi;
37
-
donq mulohazali (Rudin) Rudin shahridamulohazali
A.
Psychology (saykoloji) -psixologiya: (psixologiya) - psixologiya fan sifatida
maktablarda o'qitilganida edi hozir odamlar stresga ancha chidmrli bo'lisharmidi;
3743.
Publication (pablikeyshn) -nashr qilish: (publikatsiya) - publikatsiyada
so'z erkinligi yaxshi yo'lga qo'yilsa nashr qilinadigan maqolalar ko'proq o'qishli
bo'ladi;
31U,
Prrblieify (pablisiti,)
-
oshko-ralik, ochiqlik 2)reklama: (puplisilika,) -
bugungi kundapublisistikadaoshkoralikkayo'l ochib berilishi quvonclrli holatdir;
3745.
Publish (pablish) -nashr etmoqn e'lon qilish, bildirish: (balish) -
shotlandiyada oshpazlar eng kafta balish pishira olib rekord o'rnatishganini e'lon
qiiish<ii;
3746.
oladi;
3747.
Pull (pul) -tortmoq, sudramoq: (pul) - paynet artomati pulingizni tortib
Pulse (pals) -puls,
urishini bilasizrni:
tomir urishi: (puls) - bilakda puls minutiga nechamarta
3748.
Pump (pamp) -nasos, nasos bilan {suv, havo...larni} chiqarmoq: (pamp)
- suv chiqrilishi kerak ho'lgan nasos panp etih yorilih ketdi;
5lJ
Pummel (paml) - sportda raqibni osonlik bitan yegib o'tish: (pamil)
o'zbek sportchilmi bemalol panril choy ichib ham raqibini orofrit ut* y.n!a oladi;
3749-.
_
_
3750.
Punch (panch) -musht biran urmoq 2)teshik-teshik bergi qo,yish: (panja)
- do'sti gapidan achiqlargan bola parjasini musht qilib jadda urib yubordi;
3751. ._Punctual (pangchual) -o,z vaqtida: (changyutgich)
vaqtida tozalab turish uni uzoq isblashini kafolatlaydi; 375?.. . iuppet (papii).--
iimnitiir qo'g'irchoqdek
_ changyutgicbni o,z
boshqarish: (pap eiib)
-
_
kimnidir qo'g'irchoq qilib boshqarayotgan edingiz pap etib pastga tusniu letoi;
3753.
Puppy (papi)
- kuchuk bolasi: (papay) - papay o'zinrngkuchuk bolasiga
ismaloq deb nom berdi;
3754.
Pure (pyua)
_aralashib ketmagan, toza 2,1mttlaqo,
cho'llarda tuya suv mutlaqo ichmaydigan;
-
faqat: (tuya)
_
-4755. Purifi'(p;'*rifa;) -fozalamog,
sof holga ket$imoq: (pyure fayz) _ sofholga
keltirilgan pyure fayz maxsulotlaridan tanalul qiling
3756.
Purity (pyuriti) -ararashib ketmagan, arohida, toza: (yuritib) - savdoda
tozaish yuritib yukalish mumkin;
3757.
Purple (pa:pl) -to'q qizil, girmid: (apple) - apple kompanyasi haridorluga
iphonei ning to'q qizil rangini taqdim etdi;
3758.
Purse (pe:s) -hamyon 2)ma'lum bir narsaga pul sar{lash miqdori: (pes) pes odam hamyoni yo'qalih qolganida havotirda chunki kasali hammaga yuqishi
mumkiq
3759.
Pursue (pesyu:) -ta'qib qilmoq, ketidan bormoq: (pes yudi) - detektiv pes
yuzli gumonlanuvchining ortidan taqib qilmoqd4
376fi.
Pursuit (pesyu:t) - ta'qib, quvg'in 2)mashg'ulot: (pes yut) - mashg,ulotda
yurgi to'xtab qolgan odamga dorisini ichkiza olmay jatrl bilan baqirib ey pes yut
doringni deb aytmoqda,
3761.
Puz'de (pad) - jumboq: (pazanda) - har hir mohir pazanda retsenti o'z
retseptini jumboq qilib hechkimga oshkor qilmaydi;
3762.
Py.amid (piremid)
metrni tashkil etadi:
-
piramida: (piramida)
316
-
eng baland piramida 147
3763.
Qualilication (kuolilkeyshn)
mahoratli koala kalishini toza tutib
3764.
Qualilied (kuolifayd)
-
-
kilb
malaka, mahorat: (koala kalishini) yurarkan;
malakali, puxta bilimli: (kuyov foyda) - puxta
ha,votiy bilimga ega kuyov foyda ko'rish maqsadida bakir qiziga u.vlangan;
376\
Qualify (koulifay) - o'qimoq, biror faolyatga tayyorlamoq: (ko'plab
lifan) - ko'plab lifar mototsikllri faqat bir sohaga mo'ljallanib ishlab chiqilmoqd4
3766.
Quaiiiative (kuolitiiiv)
sifatli bo'lib kelgan;
-
sifaili: (kuloiii tepa) - kulolti icpa chinni buyumlzri
3767.
Quantitative (kuontitiv) - songa miqdorga oid: (kupon titib) - adatdan
kupon titayotgan daydi million dollrlik miqdordagisini topganidan yuragi dosh
berolmay o'lib qoldi;
3768.
Quarter (kuota) - chorak 2)kvartat, mahalla: (kvota) - chorak tugagunicha
talimga kvotala soni oshirilishi kutilmoqdq
3169. Quarterly (koutli) - uch oyda bir marta chiqadigan [iurnal,
ma'lumotlar): (nakoutli) - uch oyda bir marta chiqadigan yevropa jumali
muqovasida o'zbek bokschilari nakoutli g'alaba suratla-i bilar chiqdi;
3770.
Quartz (kuots)
bo'lingan;
-
kvxrtz, chaqmoqtosh: (qavat) Kvartzlar qavatlrga
3771.
Quay (ki: ) - daryo bo'yi, kemalar to'xtash joyi: (kiy) - daryo bo,yidagi
kemalar bandargohi maketini bilyard stolga tuzib chiqib kiy bilan urib
iushurmoqdasiz;
3772.
-
Queer (kuiya) g'alatiroq, shubhali 2)buznoq, yo'ldan adashtirmoq:
(kuya) - kuya kapalagi kiyim kechaklami yeb sifatini buzadi;
3773.
-
Quench (kuench) o'chirmoq, so,ndirmoq: (quvonch) - birinchi sintsa
endi borgan bolani shashtini so'ndirib unga sovg'a yetmay qolganini aytishdi;
3774.
Query (kuiry) - so'roq, shubha, gumon: (kuydi) - sudda jabrlmuvchi
sug'r-rtta puli olish r-rehun ataylab o'zi kuygani -qhubha ostiga oliodi;
3775.
Quest (kuest)
charchavsar kishi:
- qidiruv, idash: (kvas) - yoz kunlri bozorda kvas qidirib
3t7
3776.
Questionnaire (kueschnea) - savol varaqasi: (qush uya) - matematikadagi
mantiqiy savol vmaqalarda nimagadir qush, qush uyasi haqida savollar ko p
uchrmoqdq
3777.
Quilt (kuylt) - par yostiq 2) karovat yopiochiq lildi
- par yostiq yorilib ichidm patlar quyila boshladi;
3778.
Quiver (kuive)
-
qaltiramoq 2)o'qdon: (kivi)
hezak_ uehun:
(quyil)
-
madagaskar jonivorlmi
kividan o'qdon sifatida foydalanib bir biriga uloqtirishmoqda;
3779.
Quota (kuota) - qism, bo'lak, ulush: (kvota) - srzga institutdm bu yil senga
kvotadan ulush tegmabdi sen talaba bo'la olnading degan xat kelibdi;
3780.
-
sitata {matn parchasi} 2)narx: (kuyovga
Quotation (kuoteyshn)
tegishli) - to'yda hir yigit kitohdan sitata keltirib bu asami yozgan odam telba ho'lsa
kerak deb yubordi shunda yonidagr sherigi bir turtib hoy bu kitob axir kuyovga
tegishliku deb uni ovozini o'chirdi;
3781.
Quote (kuout) - sitata keltirmoq 2) dalil qilib ko'rsatmoq 3) qo'shtirnoq
ochmoq 4) narx beigiiamoq: (irvoia) Ishga kirishga turli xil kvotalar mavju4 faqal
kirish oldidan sitatalar keltirishingiz kerak;
3182.
Rack (rak)
qiytn ahvolda qolgan 2)ramka, rom: (rak) - rak kassalligiga
chalingan odamning qiyin ahvolda qolganini faqat yaqinlari tushina olishadi;
-
37&t.
Racket (rakit) - tennis raketkasi 2)shovqin, shovqin-suron: (raketka) yutqazayotgan tennishi koptohri raketga bilan bor kuchida urgandi to'p shovqinsuron bilam borib raqibini yanchib tashladi;
37M.
Radar (reyda) - radiolokator: (reydda) - serqdrov avtomobil yo"lida dan
hodimlari reydda bo'lishadi va turgan gapki u yerda radar o'rnatilib tartib saqlaydi;
3785.
Radiant (reydient) - nurli, yog'duli: (razryad) - operatsiya stolida yotgan
hemor nurl i sh ar,nari ko'ribdi o'zisa kelib ko'zini ochganida esa doktor razryad deb
tok bilan uni xayotga qaytudi;
37K.
Radiate (reydieyt)
-
nur sochmoq: (radiator)
- fermi moshinasi nur
sochgich faralari radiatorda j oylashgan;
37E7. Radiation (reydieyshn) - nurlanish, radiatsiya: (radiatsion) -
atom
portlagan
radiatsion stansiyasi
vaqtda u yerda nurlanish balandligiga tirik organizm
doshberolmaydi;
318
37E8. Radical (radikl) - tubdan, keskin: (radikal) ta'hm tizimi
radrkal
o'zgarishlar asosida keskin yaxshilanishga erishiladi;
3789.
Radius (reydies) - radius, harakatlanish doirasi: (reyka) - ustalar katta
m avdon radiusini revka bilan helgilah chiqishmoqd4
3790.
g'^z b)jahl 2) avjiga chiqmoq {shamol haqida}: (rejisor) rejisor uquvsiz aktyorlmga qarab rol o'ynolmasarg yo'qol deb g'azabda
Rage (reyj)
-
baqirmoqd4
3791.
Raid (reyd) - hujum, o'rab olib tutish, bostirib kirmoq: (reyd) - mahalla
inspektori xonadonlardatartib vatekshirish ishlari olib borishdareyd o'tkazdi;
3792.
Rail (reit) - temir yo'l tiznasi 2) jahl bilan shikoyat qilmoq: (rayr) konduktor chiptasi vo'o vo'lovchini raviga oarab o'tirmay temir vo'l tizmasidan
uloqtirdi deb jahl bilan shikoyat qilmoqda jurnalistlar;
3793,
Rainbow (reynbou)
-
kamalak, kamalakdek rang-barang: (rayhon) -
rayhon gulidagi tongi shudring quyosh nurida kamalakdek tovlmib turibdi;
3794. Rally (rali) - tiklash, jamlash 2)qurultoy, yig'ilish 3)avtopoyga
4)kimnidir masxara qilib kulmoq: (ralli) - mahalla oqsaqollari ko'chalarda ralli
atopoygalarni qisqartirish haqida yrg'ilish o'tkazdi;
3795.
Ramble (rambl) - lbiror maqsadsiz] sayr qilish, tomrxha ko'rish:
(rambler) - ulkan rambler saytrda hech nana xarid qilmasdm hrn shunchaki
tomosha qilish ham odamni zeriktirmaydi;
3796.
Ranch (ranch) - rancho, katta fermer xo'jaligi: (rancho) - kinolarda kafta
rancho yeriariiar huddi j annatga o'xshashiga ishonmang;
3797.
Random (randem) - to'satdan, kutilmaganda 3)noodatiy, g'alati:
(rasman) - qani edi maktablarda tekshiruvga keladigan komissiya rasman
ogohlatirmasdan to'satdan kesa edi, o'qishning haqiqiy axvolini ko'rishardi;
3798.
Range (reinj) - ma'lum bir masofagacha cho'zilgan, cheklangan:
(reynjer) - harbiy reynjerlar aeroportni qo'riqlash uchun ma'lum bir masofaga
tarqalib ketdi;
3799.
Rank (rengk) - martaba, unvon 2)sal, qator: (rang kiritish) - Hindrstonda
oila azosi qandaydir yuqori lavozimga ko'tarilsa rrning butrm usti boshiga rang
kiritib tabrildash wf bo'lgan;
319
3E{f{1. Rapture (rapcho) - shodlik (raptor)
- uydagr chivinlarning shodligr uzoqqa
cho'zilmadi raptor texnikasi ishl atil a boshlagandan so,ng;
3801. Rare (rea) - noyob, kamdan-kam 2) {go'shtga nisbatan} chala
nishirilgan: (real) - Real futbol jamosida hao,iqatdan him noyob o'l,inchilar
yig'ilgan;
3802.
Rarely (rearali)
*
bazida: (derazali)
-
bazida derazali uydamas qorongu
xonada televizor ko' raman;
3E03.
Rat (rat) - kalamush 2)yoqimsiz odam: (ratato'y) - ratilo'y multfilmidagi
oshpaz kalamushni tassalur qiling;
3804.
Ratify (retifay)
3805.
Ratio (reishiou)
-
qonuniy rozilik berilishi: (redaksiya) - redaksiya har
doim hirinchilardan ho'lih o.onunda o'zeartirilishlar yoki oonuniy rozilik berilishl ari
haqida habar beradi;
- yo'l qoidasiga siz
boshqaladan ko'ra yaxshiroq amal qilsangiz noxush vaziyatgatushib qolmaysiz;
-
qiyosiy daraja, nisbat: (rioya)
3E06.
Ration (rashn) - cheklov bilan berish, taqsimlangan: (rasin) - suratlaga
joy qolmaganidan galereya hodimlari rasm chizishga har bir odanga cheklov bilan
ruxsat berdi;
3807-
Rational (rashnl) - aniq fikr voki sabah ko'rsetish: (oshna ol) - o'2. anjo
fikriga ega bo'lmagani sababli odam oshna gapdan ol demoqda;
r
3808.
Rattle (ratl) - bir xil ovoz tarqatib turish 2)jig'iga tegish: (qafl) - dorga
osilib qdl qilingan masxaaboz jallodningjig'igategib o,lmay kulib turibdi;
3E(D.
Ravage (ravij) - nimanidir katta buzulishiga sabab bo'lish: (ravish) ravish bilan sifatni o'mini o'zgartirib ishlatish gramatik qoidalami katta buzilishiga
sabab bo'lmaydi;
3810.
Raw (ro: )
-
hom, nishmasan 2)og'riqli jarohat 3)sovuq havo: (rom) -
sovuq havoda akfa romlari uyni issiq salashda yordam beradi;
3811.
Ray (rey) - nur, uchqun: (reys) - sarnalyot tungi reysidab nur taralib turmasa
avarya holati bo'lishi mumkin;
3E12. Ramr
(reyzo)
-
britva, ustara: (revizor)
britvalami qayt sotmaslikni maslaxat berdi;
320
-
do'konda revizor ishlatrlgan
3E13.
React (riakt) - ta'sir ko'rsatmoq: (ritsar) - ntsa kiyrb olgan sovutidel hech
qanday zarbatasir o'tkaza olmaydi deb o'ylaydi;
3814.
Reactionary (reakshneri) - qarshilik ko'rsatuvchi kishi: (reaktsiya) kimvo ustozimiz reaksiva ko'rsatish hunaqa bo'ladi deh direktorga qanhilik
ko'rsarib uni urib ketdi;
38f5.
Readily (redili)
tezAa, o'ylab o'tirmay, hohlab bajarish: (relsli) tirbandlikdan ketmoqchi bo'lgan haydovchi tezda o'ylab ham o'tirmay poyezdning
reisii yo'i akician yunii;
-
3816.
Realization (rializeyshn) - amalga oshirish 2)aniqlash, yuzrrga chiqarish:
(realizatsiya) - topshirilgan vazifalarni realizatsiya qilish payti kelgani boshliqlar
qochib qolishadi;
3817. Realm (relm) - qiziqtirgan
yo'nalish/uslub 2)qirol yoki qirolicha
tomonidan boshqariluvchimamlakat: (remen) - angliya qirolichasi tomonida
boshqailuvchi mamlakatla bosh vazirlari yig'ilishlarda o'zgachajiloliy remen
+^ ^iL -^t--^
^Li ^i^L ^ l:.
krqru JU zB.r lrxtlrsuaur.
38f8.
Reap (ri:p) hosilni o'rib yig'ib olish: (grip) - kuzda hosilni o'rib yig'ib
olish vaqtida kuchli grip bilan dalada ishlay olmadim;
-
3E19.
Rear (ria) - orqa tarali 2)voyaga yetkazish {bolani}: (Rio) - tuoda qunlgan
sport arenalari orqa tarafi rasvo bo'lib yotgani jumalist va turistlar etiborini tortdi;
3820.
Reasonable (rizrbl) - asosli, haqqoniy: (rizqi bilan) - har kimni rizqi bilan
bergan de,uan aap bor xalqimizd4
3821.
Reassure (ri:ashuo)
kimgadir havotirini ketkazib qulaylik yaratib
(riyokor)
berish:
- riyokor odm kimgadir havotirini ketkazib qulaylik yaratib
berayotgan kishilmni ko'rib hayron bo'lmkar;
-
3E22.
Rebel (rebl) - hukumatga qarshi chiquvchi: (mebel) - ltalyadan hukumatga
qarshi namoyishga chiqqanlar prezident qarorgohi yo'lini uy mebellari bilan yopib
tashladi;
382l,
RebeJlion (rhelion)
qoidalarya ho'ysunmaganlarga nisbafan kucb
ishlatish: (belbog' ionli) - Ko'chada belbog'i ionli yonadiga politsachilardan
extiyot
bo'ling ular qoidalarga
bo'ysunmaganlarga nisbatan
ishlatishadi:
32'J,
juda qattiq kuch
3E24.
Rebuke (ribyuk) - jahl bilan baland gapirish {chunki utar noto,g,ri
gapirishayotgandi): (kirib yuk) - eshikni yarim soat taqillatgan ota o'g'liga uyga
kirib yuklarni olib chiq debiahl bilan balard gapirdi;
3825.
Recall (riko:l)
prikoll uini
estamoq 2)qalta chaqirib olmoq: (prikol) - komedi klab
har eslaganimda kulgudan o'zimni to'xtda olmal.rnan;
-
3826.
Recede (rsi:d) - uzoqlashmoq, tobora yo'q bo'lib bormoq: (rezin)
yo'lda ketayotib ko'rgan yonayotgan rezin tutuni tobora uzoqlashmoqda edr;
3E27.
Receipt (rsi:t) qabul qilib olish: (rus
tuqaroligini qabul qilib oldi;
-
3828.
it) - rossiyalk
rus
iti
- bu
Amerika
Reception (rsepshn)
qabulxona: (ursa pishirar) - qabulxonada pitsa
taworlovchi avtom at yaxshi ishlarnay qol gan paytl arda ustiga qafti qroq bir ursa
-
pishirar ekan;
3829.
Receptionist (rsepshnist) - qabut hodimi: (royalist) - qabul hodimi idoraga
kirib kelayotgan royalist qtga bir ko'rishda oshiq bo'lib qoldi;
3E30.
-
Recession (rseshn)
mamlakat iqtisodiyoti yomon ahvoldagi davr:
(respublika sessiasi) - prezidaent manlakd iqtisodiyoti yomon ahvoldagi davrda
keraksiz respublik sessiasi o'kazmaslikni buyurdi;
3831.
Recipe (respi) - instruksiya, qo'llanma: (pepsi) - pepsi ichish instmksiyasi
yo'q shunchaki qopqoqni ochda ichaver,
3832.
Recipient (rspient) - qabul qilib oluvchi shaxs: (retsept) - bemor
ko'pligidan rulon bo'lib ketgan dorilar retseptini shifokordan qabul qilib oldi;
3E33.
Reciprocal (rsprokal) - o'zaro tushunish, kelishib ish ko'rish: (qo'rs
profesor kal) - universitetda soch to'kilishiga qarshi dori ustida kelishib ish
ko'rishni hohlamagan qo'rs profesor kal bo'lib qoldi;
3834.
Recite (rsa1t) - vozilgan narsani yoddan aytmoq: (bersa ayt) - senga bir
notanish kimsa xat bersa aytgin kelib menga xatdagini yoddan aytib berasan;
3835.
Reckless (rekles)
-
o'ylamay ish qilish, risk: (relssiz)
poyezd
relssiz yo'lga chiqib ketdi;
boshqaruvchisi o'ylamay tez
3E36.
-
'urib
-
Reckon (rekn) o'ylab ko'rish, ishonish: (rukn)
ishonish qiyin bo'lgan ma'lumotlar bilm qiziqtiradi;
522
-
gazeta ruknida odatda
3E37.
Reclaim (rikleym) - o'ziga tegishli narsani qaytarib olish: (reklama) reklama beruvchil ar haraj atlarini savdoga qo'yilgan maxsulotlaridan qaytarib
olishadi;
3838.
Recognition (rikaenishn) - to'g'ri deb qabul qilish 2) tanib olish, bilish:
(evrikani nishonlash) - Ancimed ewika so'zini aytib baltam nishonlardi;
3839.
Recognize (rikognayz) - tanimoq 2)to'g'riligini tan olmoq: (bari ko'k
nayza) - jungli o'rmonlarida yowoyi odanlartanimagan odamni ko'rishganidabari
ko'k nayza biinn hujurn qiiishga oda(itngan;
3840.
Recollection (rekolekshn) - hotiralash, eslash: (kolashnikov) - buyuk
muxandis kolashnikov avtomati ixtirochisini bazida ijobiy bazida esasalbiy o'ylar
bilan eslayniz;
3841.
Recommend (rekomend) - tavsiya etmoq: (komendand) - respublikada
kechki soat o'ndan keyin komendmd palti trziml o'tkazish tavsiya etiknoqd4
3842.
Recommendation (rekomendey'shn) - farsiy'anoma.. (rekomendatsiya) o'qigan joyrngizdan berilgan tavsiyanoma endi ishga joylashishda unchalik
ahamiyatga ega emas bo'lib qoldi;
3843.
Recompense (rekompents) -kompensatsiya, tovon pul to'lash: (reklama
kompensatsiyasi)
-
harid qrlgan buyum reklanadagiga o'xshamagani
sabab
shikoyat qilgan mijozga reklama kompensatsiyasi puli to'lab berildi;
3844.
Reconcile (reknsayl) - yarashish: (berkin sal) - qidiruvdagi jinoyatchilar
nolitsachini ko'rib bir biriga herkin sal ko'rih qoladi hozir deyshyapti;
3845.
Reconnaissance (rekonesns) - razvedka: (konyak isi) - razvedka bo'limi
hodimlmiga xatto konyak isini ham farqlay olish o'rgatiladi,
3846.
Recourse (rikou:s) - yorriam uchun murojai qiimoq: (bir iiriii og,ii1 jurnalistlarga voqeani bir ikki og'n so'zlab berish uchun murojat qilyapman dedi
shahar prokurori;
3847,
Recover (rikove) - soq'aymo-q, vaxshilanmoq: (o'rik ovi) - jinnixonada
o'zini ovchi deb hisoblaydigan telba sog'ayib yana o'rik oviga chiqmoqchi;
3848.
Recreation (rekreyshn) - dam olish: (reklamani eshiting)
paltida reklamani eshiting asab tinchlanishiga yordam beradi;
323
-
dam olish
3E49.
Recruit (rikru:t) - yangi xodim 2)ishga jalb qitmoq: (tirik ruh) - ishga
yangi kelgan hodim tez ishlaganidan hamma uni tirik ruh kabi hmakatlar ekan
demoqdi;
3850.
Rectangle (rektanggl) - to'rtburchak: (kriket angliye)
tmqalgan sport o'yini kriket mgliyada paydo bo'lgan;
3851.
Rectify (rektifay)
-
dunyoda keng
-
xatoni tuzatmoq, to'g'irlamoq: (direktir faylasul) gazetada tungi klub direktiri faylasuf bo'libdi degan xato maqolani tuzatib
a<iashibmiz uzur deb yoz<ii keyrgi soniari<ia;
3852.
Recur (rikoa) - qayta-qayta sodir bo'lmoq, qaltalamoq: (o'rik olma) o'rik olmalaming kassalanib yo'q bo'lib ketishi har faslda qayta-qayta sodir
bo'lmoqda;
3853.
Recurrence (rekarents) - qaytatagan: (materik arena) - Aktika materik
arenasidamuzlr erib ketishi bu yil yozda yana qaflaladi;
3854.
Redeem (idi:m) - o'zii-ri oqiarroq 2)pui io'iab qayia iiklamoq: (boi.dirri)
- o'rmonda quyondan qo'rqadigan bo'ri rrning ustidan lculayotgan do,sflariga kecha
bordim uyida yo'q ekan deb o'zini oqlamoqd4
3E55.
Reed (ri:d)
qoplanmoqd4
3856.
Reef (ri:f)
-
qamish: (Madrid) - Madrid shahri yowoyi qmrislrlar bilan
cho'girtosh,
rift (mit) -
qadimgr miflada aytilishic cho'gr
toshlar insonga madad bo'la olar ekan;
3E57.
Reel (ri:l) - g'altak 2)o'ramoq 3)tebranib yunnoq, boshi gangimoq:
(buril) - moshinadatez burilib ketgan haydovchini boshi gangib qoldi;
3858.
Referee (referi:) - hakam: (referi)
to'xtamm deb aralashib o'zi musht yedi:
-
referi bokschi yiqitganida jangni
3859.
Reference (refrents) - ishora, kesatiq 2)havola 3)tavsiyanoma 4) tartib
raqami: (referat) - o'qituvchi pul olish maqsadida bu referatingni nima qilanan
deb kesatdi;
3E60.
Reline(ritayn)
qo' zg' alon
- tozalamoq 2)takomillashtirmoq: (Rel'eral) Refbrallar
ko'tarishdi hamda birdan tozalanish ishlmi boshlanib ketdi:
3861.
Refined (rifaynd) - takomillashtirilgan: (tashrifi aynidi) - bosh vazir Artel
takomilashtirilsan televizori sotib olish uchun zavodga borish fikri al,nidi chunki
magazinda sotib olmoqchi;
324
3E62,
Relinement (ritlynment) - horatni yumshatish, yaxshilash: (sharif
paynet) - mahallamizdagi Sharif aka qishloq sharoitini yaxshilash maqsadida
ochgan paynetiga Shariftaynet dep nom berdi;
3863.
Reflect (riflekt) -javoh qaltarish, aksini ko'rsatish 2) chuqur mulohaza
yuritish: (reflekt) - fizikaning eng oddiy qoidalaridan biri oynaning ais qilib reflekt
qilishi bo'ladi;
3864.
Reflection (riflekshn) - oynada aksini ko'rish 2) nimaningdir natijasini
ko'rsaiib berish (reiieirtsiya) O'xshr,rsh so'zlar;
3865.
Refrain (rifrein) - qilishdan o'zini tiyish, to'xtatish: (parafin) - ipni tez
yonib ketishidan tiyib turish uchun parafindan foydalariladi bu shandir;
3E66.
Relieshment (retreshment) - {kam miqdorda} ovqat va ichimlik (tlesh
mentoli) - kam miqdorda ovqdlansangiz flesh mentolidan tanawul qiling;
3867.
Refrigerator (rifrijereyto) - muzratgich: (referi generatori) - mahhallada
tok o'chib qol-eanda referi _eeneratori as qotadi;
3868.
Refugee (refyuji: ) qochqin (rejachi) Mohir rejachi qochqinlar qayerga
yashiringanligi sxemasini tuzib berdi;
3869.
-
-
R.eiunri (riianri) iovon puli: (rivojianish iani) - oiiy o'quv yurilarida
manaviy rivojlanish fanlari o'qitilishi Uobiy tasirldni ko'rsatrnoqda;
3870.
Refusal (rifyu:d) - qabul qilinmaydigan, bajarmaydigan: (sharf yuzli) volsalda sharf yuzli yo'lovchilar bileti qabul qilinmaydi,
3871.
Refute (rifyu:t) -xato deb bilish {{ikr, qaror, ...}: (Orif yut) - Orif degan
bolaga dori berib Orifyut doringrri deyapsiz u esa buni xato deb biladi;
3872.
Rcgarding (riga:ding) - haqida: (PJga dini)
tuga dini haqida bong urishmoqd4
- PJgaliklar
dunyoda yangi
3873.
Regardless (riga:dles) -..;ga qaramasdan: (Riga daryosi) - Riga daryosi
tez oqishiga qaramasdan havfsiz va baliq tutish oson,
3874.
-
Regime (reyji:m) boshqaruv uslubio qoidalar: (rejim) - l'abnka qishki
rqimda ishchilmiga yengilroq qoidalar tuzib berdi;
325
3E75.
Regiment (rejiment) - katta guruh qilib yig'ilgan xarbiylar/odamlar:
(rejimli mentlar) - AQSH da fuqarolardan noqonuni pul talab qiluvchi rejimli
mentlar bir guruh qilib yig'ilib qo'lg4 olindi;
3876.
Region (ri:jn) vilovat 2)taxminan: (rayon) - Toshkentnine
rayoni poytaxt markazidan taxminan bir soatlik uzoqlikda joylashgan
-
3877.
Znsi
ota
-
Register (rejiste) amlik ro'yxati 2) ko'rsatib namoyish qilib berish:
(registratsiya) - bazi qimmat restoranlarda ovqatlanish uchun registratsiya raqamini
ko'rsatib irirish kerak bo'iatii;
3878.
Regulate (regyuleyt) - boshqarish: (regulatsiya) - katta yo'llarda svetafor
ishlamasa regulyatsiya qilish murakkablashadi, lekin dan hodimlari darrov
boshqmishadi buni;
3879.
Regulation (regyuleyshn)
20an
.rrr(rv.
D^L^-'<A|nalr /-lrar--l\
D^h:+:+dn
/-.'L-L^t;-:-:l:-L\
Nlrrr'.l
u rrr".r Jr, - r LPrtrtlal -^"+:.
P4Jtrr lr ulralrl lrv r rlrr|rrrt[,
-
boshqaruv: (regulyator shimi)
ketgan harbiy regulyator shimi katta ko'chada yirtilib ketdi;
-
semirib
^l.l:l^
- \Jrturl(r
^**^
vr\rl\r(r
so'zga chiqish repetitsasi payhda hech kim meni eshitnasa kerak deb ruhan
ho'rsinmang;
3881.
Rehearse (rhe:rs) - repititsa, namoyishga chiqishdan oldingi tayorgarlik:
(arahis) - aktyorlar odatda reptitsa paytida arahisli sniker tanavul qilishadi;
3882.
Reign (rein) - mamlakatda qirollik boshqaruvi: (raini qaytarmoq) - dono
qirol mamlakatni boshqarishda odarnlarning raini qaltarmaslikka harakat qiladi;
- simi deb pul yo'qotgan odamga pulini
qaytarish: (Rim bosi) - rimdagi qullarning bosi ulani dep katta pul yoqotdi endi
3EE3. Reimburse (ri:imbous)
ishlab berasanlar deb po'pisa qilmoqda;
3884.
jilovlash (hissiyotni), 2)ot jugani: (rengen) - rensenda
tushayotganingizda qo'rquv hissiyotluingizri jilovlomay qimirlayversangiz rasm
Rein (reyn)
-
hira chiqadi;
3885.
Reinforce (ri:infous) - nimanidir baquvatroq qilib berish: (irim fokus) foibin ovsar otiamga qarab scni harnyr-rningri baquvai qiiib bcraman dcb irim
fokusini ko'rsatib pul oldi;
3886.
Reiterate (ri:itereyt)
-
nimanidur
bir ikki marta qalta
aytish:
(raxbariyat) - raxbariyat har doim hodimini tergab bir narsani qayta altaverishga
odaflangan;
326
38E7.
Reject (rijekt) - qabut qitmastik, ishonmastik: (Rajab) - Rajab ismi tjikcha
ekanligini odamlar qabul qilm adil64
3888.
Rejection (rijekshn)
-
o'zgartirish va yaxshilash tayench nuqtasini:
(injiqsan) - tayanch nuoJaga,vetolmasang sen injio.san;
3889.
Rejoice (rijoys) - sevinmoq, hursand bo'lmoq: (bejoyz) - bejoyiz islrlarga
sevinish aqlli odamning qo'lidat kelmaydi;
-
3E90. Reiax (riia:ks) -tanaffus qiimoq, dam olmoq: (refleiis) _
dars
tayyorlaganda tmaffirs qilmaslikning refleksi yomon oqibatlarga olib keladi;
3891.
Relaxation (rilakseyshn) - {keskinlikni} yumshatish, ko'ngil ochish:
(tilak seshanba) - seshanbada tilak tilasangiz ko'nglingizni yushatishning yaxshi
usulidir;
3892.
_
-
Relay (riley) qaytarish (qilingan ishni), javob qaytarish: (quralay) quralayxo,quralaysenjavobqaytarganingdateshigingdanmo'ralay
3E93.
Release (rili:s) - ozod qilmoq, 2)yengillashtirmoq: (rels) - poyezd yurishrni
tezlashtirish uchun yukla:ni yengillashtirdik;
3894.
-
Relevant (relevant) ishga aloqador, muhim o'rin tutadigan: (relesi
voltda) - moshinardg tok o'tkazib bervuchi relesi 12 voltda ishlaydi;
3895. Reliability (rilayability) -
ishonch: (berilayotib)
-
o'yga berilayotib
ishonchni esdm chiqarmang;
3896.
Reiiabie (riiayabi) - ishonchli, mustahkam: (surilayotib) - ishonchli odam
mansabidan surilayotib ham boshqalarga naf yetkazadi;
3897.
-
Reliance (rilalmts)
ishonch, suyanish: (aynitish)
kuchli bo'ls4 sizri yo'lizdan aynitish shuncha qiyin bo'ladi;
3898.
Relief (rili:t)
-
-
o'zuga ishonchiz
yengillashtirish 2)yordam, ko'mak: (elf)
- afsonalarda
aytilishicha elf-farishtasi insonga so'ngi damda yordamga keladi;
.3899.
Reiieve
(ri!i:v)
-
yengii qiimoq. yoi'dam beiiroq:
(be
rilib) - bcrilib das
qilayotganl arga yordam beringl
3900.
Religious (rilijus) - diniy, hudojo'y: (qilich usti) - hudojo'y odam qilich
ustini yarqiratib atib o'tkirlayabdi;
327
3901.
Relinquish (rilingkuish)- bas qilmoq,to,xtatmoq 2)topshirmoq, bermoq:
(qiriling kuyish) - charchagan tabib j axl ustida bemorlarga;
3902.
Relish (relish)
-
mazza qilish, zavqlanish: (kelish)
zavqlanish o'rniga hammamiz charchab uxlab qolibmiz:
3903.
-
-
Reluctance (relaktents)
xohlamaslik (qora lakdan)
hohlamas qo'liga qora lakdan surtmoqda;
39ft.
Reluciani (reiakint)
parkdan kelishda
-
qizaloq hotrlar
-
majburiyai yuzasidan bajarish: (chelakdan) boshlig'ini rayini qaytarmaslik uchrm hodim majburyt yuzasidan chelakdan bacha
qog' ozlami chiqarib oldi;
3905.
Rely (rilay) - suyanmoq, tayanmoq: (o'rgilay) - bobo nabirasini erkalab
o'zim o'rgilay suyanchimdan deb erkalamoqda;
3906.
Remainder (rimeynde)
kirlar hech tez qurimaydi;
-
qoldiq: (qurimaydi) - qishda dorda qolib ketgan
3907.
Remains (rimeynz) - qolgan /ortgan narsa: (sariq mayanez) - ortib qolgan
mayanezni darxol ishlatmer,ffiglz sariq mayonezga o'zgaradi bu uni buzilganidan
dalolat;
3908.
R-ema-rk- (rima:k) - k-o'rib qolmoq, sezmoq 2) o'z fik-nui bildirmoq:
(ko'rmak) - yorining sekin ortiga qaytayotganini ko'rgan yigit men bu yerga seni
ko'rmak uchun kelgandim dedi;
39(D.
Remarkable (rima:kbl) - ajoyrb 2)mashhur, atoqli: (Karl Marks bilan) mashhu aioqii yozuvciri Kari iviarks biian bir oz suhbaiiasimalgrz uni ajolb fei
atvorga ega ekanligini ko'rish mumkin;
3910.
Remedy (remedi) - tuzatmoq, davolamoq: (komedy) - komedi uz dasturini
endi qaltatuzatib bo'lnasa kerak;
3911.
Remind (rimaynd) - esiga tushirmoq, eslatmoq: (Raymond) - Ralmond
Mutphy kitobini har ko'rganimda qiynalib gramatika o'qiganlarim esimga tushadi;
3972.
-
Reminiscence (reminisens)
esdaiili, xoJira: ('-emenni sen) - samalyotda
halokatga uchrayotgan ayol bolasiga remeni sen taq omon qolsarg mendan hotira
bo'lib qolasar deyapti;
3913.
Remit (rmit)
-
kechirmoq, afv etmoq: (bornridi) - rahmdil shox surgun
qilingan jinoyatchmr kechirib bo'pti bormidi uni avfetdim demoqd4
526
3914.
Remittance (rmitns) - jo'natish, yuborish: (to'r matn) - maxliy bywo
hodimi sirli yozuvlarni balqchilar to'riga ko'rinmas matn qilib yozib qo'shni
mamlakatga yubordi;
3915.
Remnant (remnant) - ortib qolga-n, eskilik sarqiti/qolttig'i: (rembrant) rembrart rasmlarida eskilik qoldig'i sezilib turadr;
3916.
Remove (rimu:v) -'.siljitmoq, o'rnini o'4artirmoq 2)yo'q qilmoq, olib
tashlamoq 3) yechmoq {kiyimni}: (tumov) - sowqda tiymingdni- yechsmgiz
rumormi yo'q qiioimaysiz:
3917.
Renaissance (reneysants)-uyg'onish davri, tiklanish, avj olish: (Beruniy
santa) - Beruniy santa klausl ar tarixida uyg' onish davrini boshl ab bergan;
391,E. Render (rende)
- to'lanadigan haq {biror himat uchun}, 2)biror bir
holatga tushiga/o'zgarishga sababbo'lish: (arenda) - shahar markazlarida uy
arenda to'lovi juda qimmat;
39f9.
Renew (rinyu: ) - yan-cilamog, gayta tiklamoq: (o'rin yuv) - o'z vaqtida
yotgan joyingrzdagi o'rin yuvib turilsa bakterialm qayta tiklana olmaydi;
3920.
Renewable (rinyu:abl) qayta tiklanadigan resurslar: (menyu kabel) qayta tiklanadigan reswslar kabellar orqali menyularga joylmdi;
-
3921.
Renewal (renyu:al) - yangilash 2)muddatini uzaytirish: (rupiya) Hindiston o'z pul birligi rupiyadan kasallik tarqalishi oqibatida yangilamoqd4
3922.
Rent (rent)
berish taqiqlanadi:
3923.
-
Rental (rentl)
to'laydi;
ijara puli 2)ijaraga bermoq: (bent) - gips bentlarini
daraga
- ijara haqi: (ientlmen) - jentlmenlar ijara haqini vaqtida
397i.
Repeai (rpi:l) - bekor qiimoq, kuchini yo'qotmoq iqonuntiai: (qora pul)
- qora bozor pullarini sindirish uchun u qonlman bekor qilindi;
3925.
Repel (rpel) - itarib lubormoq, siljitmoq 2)rad qilmoq, qaytarmoq: (fo,r
pol) - baliqlami to'rdar polga olishni baliqchilar rad qilishdi;
3926.
Repent (rpent) - achinmoq, pushaymon bo,lmoq: (pent-agon) - pentagon
beshafqat bo'lgani uvhun insonlar hayotiga achinmaydi;
3927.
Rcpctition (rcptiyshn)
bilimning onasi takrorlashdir;
-
takrorlash, qaytarish: (rcpi..itsiy) - repititsiyavi;329
392E.
-
Replace (rpleys) o'rnini bosmoq, almashtirib qo,ymoq: (pleystishn) pleystishnning o'mini bosadigan o'yin hali ixtiro qilinmadi;
3929.
-
Replacement (repleysmnt) o'rniga almashtirmoq, vaqtincha o'rniga
ishlab bermoq: (Replace-qayta joylashtirish. ment) Qaytajo-vlashtirishvaqtida
siz ko'p nusmi noto'g'ri sotib yubordingiz, so'ng mentlartekshiruvgakelishdi va
koplab narsalarni o'miga almashtirib betfugjz;
3930.
Replenish (rplenish) - qaytadan namoish qilmoq (tebranish) Yaponyada
samaiyoi isblanishini qay iatian icic vizorda nam oish eiishdi;
3931.
Represent (reprizent) - tanishtirmoq, 2)vakil bo'lib qatnashmoq
3)nimanidir to'ldirmoqbo'lishiga sabab bo'lish: (surpriz net) - internet ko'plarni
surpriz qilib tanishtiradi ;
3932.
Representation (reprizenteyshn) - kimnidir tanishtirmoq fommaga],
2)vakil, vakolatxona: (prezentatsiya shum) - chet el vakolatxonasida
prezentatsiyalar shumlik qilishmoqd4
3933.
Representative (reprizentetiv) - bir xil, o,xshash 2)vakil qilib jo'natilgan/
saylangan kishi (repper asistentlik) Buyuk repperlarga asistentlik qilib saylanish
Eminem orzusi edi;
3934.
Reproach (reprouch)
-
ta'na qilish. yuziga solish: (kefr olgich) -kefr
olgrchlar kefr yaxshimasligini ta'na qilishdi;,
3935.
- nimadandir nusxa olmoq.2) namoish qilmoq
yoki bajarmoq nimanidir: (ko'p prodyus) - ko'p kliplar o'g'rincha prodyusReproduce (riprodyus)
nunoyish qiiinadi;
3936.
Reproduction (ri:prodakshn) - qayta ishlab chiqarich, nusxa olib
ko'paytirish: (reproduksiya) - jahonning eng ilg'or kompanyalari reproduksiya
masalari bo'yicha Xitoyni sudga bermoqchi, sababi ulaming maxsuloflai nusxa olib
ko'chirishdm sifatini yo'qotmoqda;
3911. r Reptile (reptayl) - sudralib yoki o'rmalab yuruvchi hayvon: (reptilya) zologiyada sudralib yuruvchi jonivorlar reptilya deb nomlanadi;
393E.
Repudiate (riprudieyt)
- voz kechmoq, inkor qilmoq: (ko'proq dieta) semizlikdan voz kechish uchun ko'proq dieta qilish lozim;
3939.
Reputable (repyutbl) - hurmatli, iz;atli: (repper yutubda) - zamonaviy
repper yutubda dovrug' qozonmoqda, ahir bu san'at emasku;
394.0.-. Reputation (repyuteyshn)
-
yaxshi nom, obro'-etibor: (reputatsiya)
_
hokim yaxshi nom qozonaman deb harnmaga sharmmda bo'ldi;
3941.
Repute (rpyut) - kimnidir yaxshi/yomon nomi: (harp yut)
qo'rqib icholnayotgan bemorga shifokor e hap yutsmgchi deyapti:
3942.
Request (rekuest)
yetkazmasdan yoping;
-
394-3. Require (rikuaia)
-
bo'lmoq: (tiko)
-
-
dorisini
iltimos, talab: (shikast) - iltimos, eshikni shikast
taiab qiimoq, buyurmoq 2) (nimagadir) muhtoj
zanonimizda mas Linalar turi ko'pligi uchun ti[olarga ehtiyoj
sezilmaydi;
3944.
Requisite (rekvizit) - kerakli, zarur: (rekvizt) - kino olamida rekvizitlar
yani zarwi buyunrla saqlovchilar ancha daromad ko'rishadi;
3945.
Rescind (risi:nd) -bekor qilmoq, yo'qqa chiqarmoq: (qurisinda) - shoshib
hali nam bo'lib turgan maktab form sini kiyayotgan bolaga onasi shoshma sal
qudsinda axir deb baqirdi;
3946.
-
Rescue (reskyu)
qutqarish, ozod qilish: (viski)
doim ham qutqarib qololmaydi;
-viski
asabiylikdan har
3947.
Research (rseach) - tadqiqot, ilmiy idanish: (soch) - sochsiz insonla ko,p
tadqiqot o'tkazgan bo'lavaermaydi;
3948.
Resemblance (riziblents) - o'xshashlik, bir xillik (qizib blender) - haro
isib ketgani dar xatto qizib blenderham odatdagiga o'xshanaydiean tamli shabatl ar
tayorlamoqda;
3949.
Resemble (rzembl) - o'xshash bo'lmoq: (qarz emblemasi) - odamlm qarzi
bilan davlat qazi orasida kata farq bor:davlatnikida emblema bo'ladi;
3950.
Resent (rzent) - qattiq g'azablanmoq: (sent) - kompaniyada sentsiz
irsonlar qattiq g' azablanganda, dollorsidami gapirmasa ham bo'laveradi;
3951.
Resentment (rzentment) - nafrat, qahr, g'azab: (kir sment)
bctonehilanrin g g'uablatsfrga sahab -smenlni ulamjng ustlanni ldr qilganidir;
3952.
-
Reserve (rze:v)
zaxira, g'emlamoq: (chizuv) - davld zaxirasi yozuvchizuvlaming soKaligi tufayli keskin tarzda kamayib ketdi;
331
3953.
Reservoir (rezevua) - suv ombori, hovuz: (rezervar) - chirchiq suv ombori
rezervuari yillik istemol haraj atiga bemalol yetadi;
3954,
Reside (rzayd)
uchun zaryad kerak;
3955.
- istiqomat
Residence (rezidents)
Rezidensiya so' ziga o' xshaydi;
-
qilmoq, yashamoq: (zaryad) - robotlar yashashi
turar joy, qarorgoh 2)istiqomat qiladigan:
3955.
Resideni (rezidni) - rioimiy yashovchi iiuruvchii kishi: (prezideni) - har
bir marnlakatda prezident qarorgohi mustaxkam qo'riqlanuvdri obyektlmdan
hisoblanadi:
3957.
Residual (rztual) - hamon davom etirib kelayotgan {gina. azob...}: (qari
juvon) - qarijuvon yoshlikdagi sevgisini eslab hali ham azob chekib kelmoqd4
3958.
-
Resign (rizayn) ishdan bo'shashi haqida habar bermoq: (rizayn) Rossiyaning Rizayn daryosi harbiy floti kapitani ishdm bo'shashi haqida
L^L^- L^-.r:.
^.;I^--,^^^ llalualr
tElEvluElllaB4
r-rgr ur.
+^l
3959.
Resignation (rezigneyshn) - istefoga chiqish: (lazgini eshitaylik) - istefoga
chiqqan gubernator horazm san'atkori gabir laz$dn.eshrtaylik qani demoqda;
3960.
Resist (rzist) - qarshilik ko'rsatmoq: (aftist) - artist to'ylardar pul olishga
qushi qonunga qarshi chiqishmoqda
3961.
-
qarshi chiqish: (arzisiz taqsir) - ustoziga qanhi
Resistance (rzistents)
chio.ishga trotina olmagan shogird siz harqancha hurm atga arzisiz tac.sir demoqda;
3962.
Resistant (rzistant)
-
chidamli, mustahkam: (kridsdan)
-
chidamli
insonlaming sochlar krisdan oqardi;
3963.
Resoiuic (rczrlui) - barqaror, qat'iy: (go'zai
go'zallihri faqtgina o'tlar bennaydi;
o'i) -
iabiaiga barqaror
3964.
Resolution (rezolu:shn) - qaror chiqarmoq 2)yechimini topmoq 3)aniq
bir bo'laklarga airatmoq: (zolushkani) - zolushkani qiynayotgani jumboqning
yechimini topolmayotgani;
3965.
Resolve (rzo:lv) - niyat, maqsad 2) qaror qabul qilmoq: (rizolik) - rizolik
olishdan maqsad gina-gudratlami kechirish;
3966.
Resort (rm:t)
-
himoya, yordam, madad: (qarz ot) -hrndular ispan
hmbiylaridan himoyalanish uchun qarzga ot olishga majbur bo'lishdi;
552
3967.
Resource .(rzo:s/ ri:sors)
boyliklaiga asos tabiiy resurslar;
3968.
-
boylit<, zahiraz (resurs)
Respect (rspekt)
hurmat, etibor: (respekt)
hurmatli brend trikotai fi rm asi dir;
-
- davlatmng
hanma
- respect o'zbektarning
Respective (rspektiv) - tegishli, aloqador: (inspektir) - o'g'irlikka tegishli
,
ishlaming hammasini inspektir
396.9:
soliyev hal qiladi;
39iq.
-
R.espectively (rspectivly)
ko'rsatilgan tartibda: (respect
Hunnatli insonlar keldi, ularga ko'rsatilgan trtibda iltifot qilmoqdasiz;
-
hurmag
3971.
Respond (rspo:nd) - javob qaytarmoq: (mers fond) - men Amerikadaei
fond moliyachil ariga munosib avob q aytarishni ko,ngli ga tuplb qo'ydi;
_i
397,2. Responsibility(rsponsbliti)- javobgarlik, mas'uliyat:
(resperatorli tig') kasalxonada resperatorli bermor qo'lida tig' ushlab qochlaring men o'zimni
aperatsiya qilaman va javobgarlik ham o'z bo'ynimda deb jon bermoqda,
3973.
javobgar, mas'ul: (sarposi
Responsible (rsponsbl)
javobgar shaxs uning bacha sarposi bilan kelishiga ma'suldir,
-
3974,
-
3975.
-
bilan)
-
kelnga
Restless (restles)
notinch, to'xtovsiz: (relssiz) - kelajakda poyezdlmga
qarot op'yilishi rei al ashtirilmoqda, ul ar relssiz ho'ladi, quyoshdan zaryad oladi
BBC;
Restore (rsto: ) qayta qurmoq, tiklamoq: (prosta) - SSSRning qayta
qurish yillaridagi harakatlari prosta xalqni tinchlantirish uchun bo'lgan;
3976. Restrain (rstreyn) cheklamoq, ozodlikdan mahrum etmoq:
(ko'rsatayin)
- men senga eng kata falokatni ko'rsatayin: inson o'zini o'zi
cheklashidm boshl anadi;
3977.
Restraint (rstreynt) - o'zini tuta hilish, o'zini vo'ootmaslik (fors treyner)
fors-eron ffeynerlanning asosiy yutug'i shogirdlariga o'zini yo'qotmaslikni
o'qtirolganidir;
-
3978.
Restrict (rstrikt) - cheklamoq: (barisi tirik) - orol dengizidagi baliqlarning
barisi iirik qoidi, faqaigina uiu chelciangan suvda hayoi keoiririshga majbur;
3979.
Restriction (rstriktshn) - cheklash, chek qo'yish: (ishtirok etsin) - farmon
parlamentda poraxo'rlikka chek qo'yish uchun unga sodiq harbiylar kiritilsin;
39E0.
Restrictive (rstriktiv) - cheklovchi, chegaralovchi: (risq terib) - o'rmonda
xavfsizlikni cheklovchi organlar bo'lmagani uchwr maynunlar kunduzi risq terib,
tunda daraxtda uxl avdi
3981.
:
Besume (rryu:m)
-
yangida-n boshlamoq, yana davom ettirmoq:
(rezyume) - optimist rezyumelar
hr
qanday sihni boshidan boshlaydi;
3982.
Retail (ri:teyl) - chakana savdo, donalab sotish: (yuritaylik) - bozorlarda
chakana savdoni rivojlantirish uchun xususiy biznesni himoya qilish qonunlmini
l,uriiayiik;
39&1.
Retailer (ri:teyle) - attor, chakana savdogar2)g'iybatchi, gap tashuvchi:
(bari tayyor) - savdogarlar mahsuloflarini tezroq tugatish uchrm bari ishga tayyor
bo'ladi;
3984.
Retain (rteyn) - saqlab qolmoq, asramoq, yodda saqlamoq, eslamoq: (er
tayin) - oila baxt topishi uchun avvalo er tayinli bo'lishi lozim;
3985.
Reiii'e (iitaya) - isrliashiii to'xfafisr'i, istefoga ciiiqish 2) uzoqiashmrrq,
tark etmoq (halotvat toppish uchun) 3)uxlagani yotmoq: (bo'ri tayoq) - uxlagani
yotgan qo'ylarga tashlangani uchun bo'ri cho'ponlardan tayoq yedi;
3986.
Retirement (ritayamnt) - iste'foga chiqmoq: (ari tayrnaut) - ariga boksda
taynout berishmagani uchun u iste'fbga chrqdt;
3987.
Retort (reto:t) - tez javob qaytarish: (retro) - retro qo'shiqchilari mag'lub
bo'lmaslik uchrm tez javob qaytarishi shart;
3988.
Retreat (retri:t)-chekinmoq, orqaga qaytmoq: (berkit) - qo'shin chekimb
mag'lub bo'ldi va unda qo'mondonni berkitish va asrab qolish muammosi paydo
bo'ldi;
39E9. Retroactive (retroacfiv) - qatrul qilina,digan
mr-rddatidao oldin
qoidalarga amal qilinishi: (retroaktiv) - O'xshash so'zlar;
3990.
Reveal (revi:l) -oshkor qilmoq, fosh etmoq: (nevil) - birinchijahon
urushidagi Nevil qirg'ini ishi fosh qilindi, urushga fransuslar aybdor debtopildi;
qasos, o'ch: (revansh) - ruslar nemis revanshchi
Revenge (rve:nj)
kuchlaridan ayovsiz o'ch olishni ko'ngillariga tugib qo'yishdi;
3991.
-
3992. Revenue (revnyu) daromad manbayi, soliq va
{korxona/davlat uchun}: (menyu)
-
to'lamaganni umrbod qamoq jazosi kutadi;
334
solioJar menyusida
davl
yig'imlar
atga soliq
3993.
Reverence (revrents) chuqur hurmat, ehtirom: (rembrant) - Fransiva
muzeyidan o'g'irlab ketilgan rembrant asari qaytargan detektivga muzey hodirnlar
chuqur ehtirom ko'rsatishdi;
3994.
-
R-everse
(rvea;rs)
-
teskari!ilr-, egnlik 2)m'vofaqqiya-tsidik (ritsnr) ntsarlaming muvafaqqiyatsizligiga sabab o'qotar qurollaming paydo bo,lishi,
3995.
.
revert (rvea:0
-
ordingi holatiga qaytmoq: (rivoyat) Rivoyat eshitayotib
oldingi holatga qaytib qolgandek his qiladi odam o'zini;
3996.
-
3997.
-
3998.
Revision (revi:jn)
Review (rvyu: ) ko'zdan kechirish, qayta ko'rib chiqish: (intervyu) primoy intervyu berishdan oldin rmi qayte ko'rib chiqish lozim;
Revise (rva:yz)
tekshirmoq 2)to,g'rilamoq: (vaziyat)
javoblarini vaziyatga qarab to'g'rilab chiqish lozim;
-
-
shpargalka
takrorlash, qaytadan ko,rib chiqish: (richagni) -
fizikadan smestridan o'tish uchun richag qonuni takrorlash zarur;
3999.
Revivai (rcva:yvi)
-
jonlanish, qayta tiklanish: (bcva ayot)
-
oila
iqtisodining qayta tiklanishi uchun beva ayol yana turmushga chiqishga mqbur
bo'ldi;
- .o
a.otl
li^'',i!99!*-*.tn'e
(rvayv)
-
tiklanmoq 2)boshlanmoq: (qor va yowoyi)
-
qor va
yowoyi tabiat insondar oldin boshlangan;
-
4001.
Revoke (rvouk) - {qonun/buyruqlarni} bekor qilmoq: (ribo) - shirkatlada
yani
qarzga berilgan puldm foiz olish qonuni bekor qilindi;
ribo
41t02. Revolt (revolt)
-
qo'zg'olon, isyon: (rimlik) ko'tarilgan isyonni
to'xtatixning eng yaxshi yo'li tomonlaming rizoligi etiborga olib sulh tuzishdir;
-
4003.
Revolution (revolu:shn) - inqilob 2)to'ntarish: (revovolutsiya) - oktyabr
revolutsiyasi ho'lmaganida tarix ham hunchalik keyingr .vuz .villik ino.iloblarni
ko'rmagan bo'larmidi;
4004.
Revolutionary (revolushnary) - inqilobiy: (revolutsionli) - biror bir ishda
revolutsionli o'zgarishlar qilish uchun avalgi inqilobiy tajribala bilan tanishib
ciriqish iozim;
4005.
Revolve (rvo:lv)
ruli oson buraladi:
-
aylantirmoq, buramoq: (volvo) - Volvo yuk maqhinasini
4006.
Reward (rvo:d)
mukolbtlamoq, taqdirlamoq: (yuborvorda) - ta'trlda
Taylandda dam olayotgan kishi ishxonadagi harnkasbining jig'iga tegish uchun
telefon qilibmen yana mukofotlaribmm pellami yuborvorda demoqda;
-
Rh1'thm (rizm) - ritm, marom: (ritm) - hir maromda ku.vlah turoan holaning
qo'shiq ritnini radiodagi musiqa yana ham sho'xroq qilib o'zgartinb yubordi;
4{107.
4008.
Rib (rib)
4009.
Ribbon (ribn)
qovurg'a 2)qirra, o'tkir uch: (qarib) - shikoyat qilib kelgan
bemomi shifokor tekshirib qovurg'alaringiz sizdan han qarib ketibdiku demoqda;
-
-
Ienta, tasma: (beribon)
-
yaralangan
maxliy
agent
boshlig'iga ma'lumotlar yozilgan tasmmi beribon halok bo'ldi;
4010.
Riddte (ridl)
40f1.
Ridge
topishmoq, cho'pchak 2)jumboq qilib gapirmoq: (urildi) vo'lda ketavotsan havdovchi tonishmoo iavobini tonaman dep devorga horih urildi,
-
(rij) - tog' qirrasi/tiznasi 2)tik turmoq: (horij) - hoijga viza
berilishini yangi shartlaridan biri manlakatdagi eng baland tog' qirrasiga chiqib bir
kun tik turish kerak ekan;
4012.
Ridicule (rdikyu:l) - masxara qilish: (bordiku ular) - ayovsiz jangdan
arang omon qolgan askalarga kommdiri kulib yordamchi qo'shin yuborgandim
bordiku ula deb masxma qilyapti;
4013.
Ridiculous (rdikvukles) - ginq, kulgili: (ro'yrost) - masxarahoz hammasa
gaplarini ro'yrost gapirsa han kulgili chiqaveradi;
4014. Rifle (rayfl) - jimirlash, mavjlanish: (kayllar) -
aroqdan mast kayflar
yo'lda murdani ko'rib badani jimirlab ketdi;
4015.
Righteous (rayches) - adolafli 2)xayrli, ezgu: (naychasi)
ezgulik kuyini taratish uchun naychasini chala boshladi;
4016. Rigid (rijid) - qattiq,
altayotgan txr'l
sa h
shiddatli, jiddiy: (bo'ri jiddiy)
-
qo'shiqchi
- bo'ri jiddiy
am o.izil qal po qcha un ga i shonm ayabdi ;
4017.
Rigidity (rijiditi) - mustahkamlik (rejadagi) - akfa romlari doim rejadagi
mustahkam va sifahi saqlab qolishmoqda;
40i8.
Rigor (riga: i rigo: ) - taiabchaniik, qaitiq
yulduzi Luis Figo endi talabchan murabiy bo'ldi;
40f9.
qo'iiik
(Figo) - flrtboining sobiq
Rigorous (rigores) - qahri qattiq,2)sovuq, og'ir: (figaro) - qahri qattiq
figaro haqida opermi hamma eshitgan bo'lsa kerak;
4020.
Rim (rim)
- (ko'mynak/g'ildirak) gardishi 2)band, dasta: (rim) - Rtmda
oltin sopli ketmon qidirilmoqda topib olib kelganga l0 yevro mukofotmish;
4021. Rinse (rins) - q!'iz
chayqamoq
{dori bilan}: (rinza) -
shifokor
hrzalma,votganidan shikoyat qil gan hemoriga inz.a dorisi ichiladigan siz esa faqat
og'izni chayqab qo'ya qolibsiz;
4022.
Riot (rayet)
- isyon/qo'zg'alon ko'tarmoq: (boray etaman) - qo'zgalon
ko'tarilgani haqida Toshkentga boray etaman demoqda chaqimchi;
41123. Rip (rip)
_
- yirtib olmo{, yulmoq 2)ma'lumotdan
nusxa olmoq, kopia:
(berip) - qaroqchilm asimi pulini talayotib bir biriga u senga qo'lidagi pulini berip
o'tirmaydi yulib ol demoqd4
4024.
Ripe (rayp) - pishib _vetilgan meva./ sabzavotlar 2)o'tkir/yoqimsiz {hid}:
(o'rayapti) - bog'bon pishgan mevalarni qishda soluq urmasin deb qog'oz bilan
o'rayapti;
4025. Ripen (raypn) - yetilgan, pishgan 2)nimadir bajarishga tayyor:
(iliryapman) - korzinkirda pishgan sizga qnrab kiryapmtm sumkaga ticmoqd4
4026,
Ripple (ripl) - kuchsiz to'lqin 2)kichik sabab ommaga tarqlib kattalashib
ketishi: (beput) - beeline kuchsiz internet to'lqinl4'i11i bepul tarqatayapti,
4027. llise (rayz) - ko'tarilmoq, baland bo'lmoq 2)qarshi turmoq, bosh
ko'tarmoq: (ko'rsayz) - Space X raketasi birinchi muvofaiyatli parvozida Ilon
Maskning kayfiyati qanchalr ko'tarilganini ko'rsayz edi;
4028. Ris(v (riski) -
xatarli, xavfli: (viski) - moshina boshqaruvida viski ichish
*
raqib, raqobatchi: (xayvon) - hayvonlar insonlarga raqib
xavfli;
-
4029.
Rival (rayvl)
bo'lolmaydi;
4030. Rivalry (rayvlri) -
raqobat, kurash, bahs: (Rivatdo)
-
o'z
dawida
futbo'lchi Rivaldoga raqobatchi bo'lmagan;
.
403f
Roam (roum) - maqsadsiz sayr, darbadarlik (rom) - politsiya maqsadsiz
sayr qilib yurgan darbadar bark eshigi romini huzib kiravotsanida qo'lea oldi,
4032.
Roar (ro: ) - bo'kirmoq, uvillamoq: (brooo) - birnegr ey b'rooo deb quvonib
5izni shaqiryapli;
337
4033.
Roast (roust) -jarkop, qovurma: (roster) - rosterdapishiritganjakopning
tarni bemaz a bo' larkan;
4034.
Robe (roub) - keng kiyim: (rubl)
ko'ylakl ar atiga olti .vur rulhldan narxi;
- egnnglzga
keng va bemalol turadigan
4035.
Robust (robast) - mustahkam, mahkam: (robot) - yaponyaning Toyota
kompanyasi drnyodagi eng mustahkam robotlar islrlab chiqarmoqda;
4035.
Rod (ro:d) - xipchin, novda, savag,ich: (ruda) - shaxra qazishdarudalarni
toshdan yaxshi ajratmayotgan ishchilar brigadir tomonidan savalanrnoqd4
.
Role(roul) - rol, ahamiyat, tutgan o'rni: (ro'y) - mamlakatda kundan kunga
iiobiy voqealar ro'y berishi kelajak yaratish uchun katta ahamiyatga ega;
4037
4038. Roll (roul) -
dumalab harakatlanmoq 2)aylanib turmoq 3)tugun,
o'ralgan narsa: (rul) -kattateilikdaketayotgan moshina rulini tez aylantirish avto
halokaga olib keladi;
4039.
Rooster (ru:ste) - xo'roz 2)urushqoq, janjalkash: (rosti) - maqtmchoq
xo'rozning yugurdak o'rtog'i tovuqlarga qarab bu do'stim rosa urushqoqda deb
maqdab turibti;
4040.
Rot (rot) - ehirish, aynish, br,ra,rlish: (rad) - k_aftela sizga aynigaa ovga,t olib
kelishganda rad etdingiz;
4041. Rotary (routery) -
gardish atrofida aylanish: (rogatka)
- Alpomish
rogatkasidan otgan toshi buhrn yer gardishin aylanib chiqa olar ekan;
4042.
Rotate (routeyt) - aylantirmoqo buramoq: (rota) - rota urushda islrlanay
qolgan tankning stvolini dushmmga qrata aylantirib bwamoqda;
4043.
Rotation (routeyshn)
-
aylanish 2)vaqti-vaqti bilan takrorlanib turish:
(rom anti k) - qizl ar ko'pincha yol g'on rom antik so'zl arga ham boshi ayl anib ketadi;
4044.
Rough (raf)
- noteks,2) qo'rs, 3)qattiq, og'ir,4) dovulli: (raf) - eski raf
marshrutksida notekis yo'llardan yunsh oson bo'lardi,
4045.
Roughiy (raiiy) - qo'poi tarzia, 2) tieyarii: (vaiii) - tio'konda soruvciri
qo'pol gapirgan miiozga dyearli vafli qomadi senga dep aldadi;
4046.
Round (raund) - dumaloq,2\ to'gartk,3) teskari yo'nalish, 4) butun
atrofda, 5) round,6) aylanmoq: (raund) - qo'chqorlmiang qilishiuchun dumaloq
shakilliy ringdajang bor yo'g'i bir raun davom etadi;
4047.
(raundebaut) - chettab o'tmoq, ayranib o,tifladigan yo'l:
-Roundabout
(randa
botinka) - usta g'adir budrligidan aylmib o;tilidigan yog'och [o,prikka
tekislashga randa botinka ixtiro qildi, endi piyodalar qiqa yo'ldan botnkada randa
lab berib o'tishadi;
4048.
Rouse (rauz) - qo'zg'atmoq, uyg'otmoq: (roza) - gullmdan
iliq hislarni uyg' otaoladi ;
4049.
.sa,nab
Route (ru:t)
-
laqil.rczaifoi
yo'nalish, yo'l: (tut) - maxoratli traktorchilm dalada tutlarni
yo'nalishni aniql ab ol adi;
4050.
Routine (ru:ti:n) - aniq belgilangan tartib: (tutun) - tutunning aniq
belgrlangan yo'nalishi yo'q shrming uchun ham betrtib harakatlanadi;
405i.
Royairy (royaity) - qiroi hoiiimiyati,2) muallifning qalam haqi: (royalti)
- qirol hokimiyatidagi qo'shiqlar ko'roq royalli so'zlm bilan bastalargani uchun
ancha j iloli j aran glaydi ;
4052.
Rub (rab) - o'chirmoq {yozilgan so,zri} 2) artmoq: (mo,rab) - ota o'g,liga
mo'rab turgan mollami ovozini o'chir deb baqirmoqda;
4053. Ruin (ru:yn) -
xaroba, vayron qilmoq, barbod bo'lish 2) inqirozga
uchratmoq: (quyun) - quyun butun meksika dalalarini hrobaga aylantirdi;
4054.
xonavayron qiladigan: (Roy jones) - Roy jones
raqiblariga hech qarday imkon qoldirmay honavayon qiladigan bokschi;
Ruinous (ru:ynes)
-
4055.
Rule (ru:l) - hukmronlil6 2) idora qilmoq,3) qoida: (rul) - qani hayot ruli
bo'lsayu qoyidal arni o'shanda boshqarsang;
4056.
Rural (rurl)
qishloqqa oid: (quril) - qishloqda yangi sehirgar chiqibdi u
yerga qarab quril desa o'shajoydauy qurilarkan;
-
4057.
Rust (rast) - z;a'n1"r 2) zanglamoq: (rasta) - yangi qwiigan bozor rastasi
qanday qilib zanglab ketishi mumkin deb hokim baqiryapti;
4058.
Ruthless (ru:sles) - berahm, shafqatsiz: (rulsiz) - robotlashgan avtomobil
shafqatsizlarcha haydovchiga rulini bermay avwrya qilrnoqchi;
4059.
Sack (sak)
-
talon-taroj qilish, talamoq,2)qop, qopga solmoq: (sak) - Sak
qabil asi qo' shni qabil a yerl arini talon-taroj qilishdi)
339
4060.
Sacred (seykrid) - muqaddas, aziz: (serko'l) - sobiq ittitbq burvida Serko'l
muqaddas yerlarimimi to' g'ri chizdi;
4061.
Sacrilice (sakrifays) - qurbonlik" qurbonlik qilmoq: (sikandinaviya) Sikandinavivada yomg'ir ko'p yog'adi;
4062.
Saddle (sadl)
ketdi;
4053.
-
egsr, egarlamoq (sadulla) - Sadulla otini egarlab, sahroga
-
Sag (sag) egish, egmoq, bukmoq (reriiag)
qilayapti, brmaqada yaqinda yopilib ketadi;
4064.
-
Sake (seyk)
maqsadda, niyatida: (suyak)
topilgan suyaklar rentgenga yuborildi;
-
Recitag ko'piab skidkalar
-
Qadimgi mazilgohlardan
4065.
Salmon (saman) - qizil-sariq,2)salmonbaliq,3)losos: (Saman ot) - sarnan
ofli kishi katta va sariq losos ushladi;
106l5.
Saiufe (saiii;t)
bilan nishonladik;
-
qiitlamoq,2) so'i:ashmoq: (Saiyut) - Yang yilni saiyutlar
4067.
Sample (sa:mpl) - namuna, anllozaz (sampi)
talabalrga nanuna berishdi;
- SAMPIda shifokorlar
Sandy (sandiy) - qumli: (sandey) - sandey supper marketlar tizimi
korzinkaday mashxur bo'lib ketishi istagida polini qum bilm qoplab tashladi;
4068.
4069.
Sanitary (sanitry)
-
sanitariya, Sanitar-gigeynik qoidalar: (sanitar) -
bazida saritarl arnins o'zi eieivenik ooidalarga rioya qilmaydi;
4070.
-
piching, kinoya: (sakrab) - Bolakattajuga sakrab,
Sarcasm (sa:kazm)
men sizlardan qo'rqmayman deb piching qilayotganlm ustiga quladi;
4ttiir.
Sarcastic (sa:i<astik)
-
isiehzoii, qattiq botadigan: (Faniastika) -
fantastkianing vatani hindiston degan gaplar gollivud yulduzlariga qattiq botadi;
4072.
Satellite (satlayt) - suniy yo'ldosh, 2) malay 3) yordamchi: (skachat) skachat qilingan ma'lr'motlarda suniy yo'ldosh haqida gap boradi;
4073.
Satire (sataya) - hajviy asar, 2) istehzo, kinoya: (satang) - zmonimuda
satang ayollarga o'rin yo'q deb kinoya qilishadi;
4ti4.
qorrdiiis'u, qanoaiiantirish: (sai'iai-osh) Satisiaciion (saiisfaishni
sartaroshlarjudako'payb ketgani uchun soch olishiga odamlm qanoaflanmayapti,
-
4075.
Satislactory (satist'aktry)
qoniqarli faktga qiziqmaydi;
4076.
-
qoniqarli: (sartarosh lhkt)
- sartaroshlar
-
sauce (so:s) qayla, ziravor: (sos) - qaylada suzayotgan titanikdan sos
signalini kech ol gani uchun unsa vordam berih bo,lmadi,
4077.
saucer (so:use)
to'yrnadi;
-
likopcha (suv oz)
-
likopchada suv oz edi, hech kim
40'7E. S."ylgg (sar'[) ,- yowoyi, vahshiy, 2) tortinchoq odam: (savagich) yowoyi
hindularni inglizlm savagich bilan xaydab soldi;
4079.
Save (seyv)
qalmoql
rdm
-
saqlamoq, xatos qilmoq: (sev)
xalos qildi;
4080.
-
alpomish sevganini
Savings (seyvings) jamg'arma: (sevinglar) - sevinglar kuningiz go,zal
bo'ladi degan gaplarga uncha ishonish qiyin yaxshisi pul jamgaring kuningiz osuda
bo'ladi;
4081.
-
-
taroa,2) tarozi paalasi, 3) qat-qat po'sfloq 4) o'lcham,
masshtab, 5) tangacha {batiq}: (skelet) - tangacha baliqing qattiq po,stidan
Scale (skeyl)
taroziga p all a yas ash mumkin;
4082.
Scan (skan) - diqqat bilan o'rsanih chiqmoo, o'rganib chiqish: (skener)
- ayroportda xodimlar sumkamni diqqat bilan skaner qilishdi;
4083.
scandal (skandl)
degan g'iybat tarqaldi;
-
g'iybatr (Iskandar)
40E4.
-
atroftla Iskandarning shoxi bor
Scar (ska: ) - yara o'rni, yamoq, 2) chandiq: (skar sher)
multfilmidagi skmning ko'zidagr chandig' i tushib qolibdi ;
40E5.
Scarce (skeas) - noyob, nodir: (skeyt)
skeytingizda ji yarin$z tepkil ab uchib yuribdi ;
- eirol
- sizning noyob metaldan
sher
yasalgan
4086.
Scarcely (skeasli) -zo'rg'a, qiyinchilik bilan: (steysi) - fizik olim Steysi
maguaer Eynshteynnazryalariga qarshi chiqqan ilk olim bo'lgan;
4087.
Scare (skea) - vahima, sarosima: (skameyka) - qorong'u bog'da hatto siz
o'tirgan skameyka ham vatrimali ko'rinadi;
4088.
Scarf (ska:f) - sharf, 2) galstug: (shkaf) - shkaf<la sharflar ilinib, sizsa men
galtuppandeb gapirib turibdi ;
34L
40E9.
Scarlet (ska:let)
qo'shig'ini aytyapti;
-
qirmizi, qizil: (skelet) - skeletlar yig'ilib, qirmizi olma
4090.
Scatter (skate) - yoyilib ketmoq, 2) buzmoq, barbod qilmoq: (skat) - skat
balig'i yollih hemalol suzishidar uni beozor demang u hamla o.ilsa huzih tashlashi
mumkin;
4091.
Scene (si:n)
m^nza.rU sahna: (sen) - mashxur o'zbekfilmi, sen yetim
emassan, teatrdagi sahna asari kinodagidalr ham ta'sirliroq chiqibdi;
-
4092.
Scenery (si:nery) - hududning tabiiy ko'rinishi, manzara {teatrda}:
(senary) - tassawr qiling teatrda maxoratli alilyor manzarali tabiatni tariflayman
deb ho'ngrab yig'lab yubordi;
4093.
Scenic (si:nik) - sahnaga oid: (siniq)
o'zgachajilo bermoqda;
-
siniq oynalar sahnaga yoyilib
4094.
Scent (sent) - hid, is, hidlamoq, 2) atir, atir sepmoq, i4 izidan bormoq:
(sent) - gavdming sentiriga sepilgan atir hidi yoqinrliroqbo'lishini bilarmidingz;
4095.
Schedule (sheju:l) - jadval, jadval tuzmoq: (serjun) - se{un maymunlar
qaysi daraxtda bananlar birinchi yeyilishinijadval qilib tuzib chiqmoqdalar;
4096.
Scheme (ski:m) reja, dastur: (ust kiyim) - yangi tuzilgan dastw bo'yicha
odamlar endi usl kilmlarini hajmini kompyuterda o'zgarlira oladi:
-
40y7.
Scholar (skola) -olim, o'qimishli: (s kola) - ayfon va samsung telefonlariga
taqlid qilgan holda koka kola kompanyasi olimlari ham S KOLA nomli yangi
sifatdagi ichimlik o'ylab topishdi;
409E.
Scholarship (skolaship) - stipendiya 2) olimlik (shokoladli shippak) eng yalqov talabalar endi stipendiya o'miga shokoladli shippaklar olishmoqda;
4099.
Scissors (sizox) - qaychi: (siz osayzchi) - darg'azab mijoming sochini
sartaroshlar qo'rqib sochini qaychi bilan siz osayzchi deyishmoqda:
4100.
m^za.x, masxara: (skofandr) - yang modaga ishonib
ko'chada skofandr kiyimida yurgan odamni hamma mazah qilyapti;
Scoff (sko:f)
-
4i0i.
Scoid (skouid) - koyimoq, so'kmoq: (shokoiati)
keyin shokolad berib tasalli brishning foydasi yo'q;
342
-
qaiiiq koyigrurd:mdzm
4Un,
Scope (skoup) - saviya, 2) muhit, 3) imkoniyat: (siquv)
siquvga olganjoydan qochishga imkonyat topa olishmadi;
4103.
_
o,g,rilar politsiya
qrylr
Scorch (sko:ch)
(skoch) - yong'in paytrda o,t ochiruvchr kuyib
.
yaral angan oyog'ini skoch bilan hog'l r tashladi;
4104.
Score (sko: ) -maxsus belgi 2) hisob, achko: (sport) _ sportda maxsus
belgilangan chiziqdan o'tib ketsang2 ochko yo'qotasiz;
4i05.
Scorn (sko:n) - nafratlanish, nafratranmoq: (sokin) - ummonning sokin
tun qo'shig'idan nafrati oshib ketmaydigan odam bo,lmasa kerak;
4106.
scotch (skoch) - kesik, tilingan joy: (skoch) - kesilgan, tilingan joylaga
skoch ichimligi tozalashda yordam beradi;
4lo7-
scout (skaut)
.ii08.
Sciambie (skrambl)
-
razvedkachi: (skaut) - razvedkachilar haqiqiy skautcha
usulda o'nnonda yashirinishadiki ko'z ilg'ashi qiyin;
-
o'r'malab chiqmoq, o,rmalab chiqish: (krcml) Rossiyaning buyuk kreml saroyi devoriga o'rgimchak odam o'rmalab chiqayotgandi
raketa uni urib tushirdi:
4109.
Scrap (skrap) - parcha, bo'lak: (sakrab) - tassawr qrling tort bo'laklari
yeylib ketrshda qo'rqib sakrab qochib ketishmoqda;
4110.
Scrape (skreyp) - tirnalgan joy: (skripka) - qimmatbaho stradivari
skripkasi yerga tushib timaldi endi nanci ancha arzonlashsa kerak;
4lll.
Scratch (skrach)-tirnamoq, qashimoq: (shira) - shirabo'lib qolganjoym
suv bo'lmasa tirnab ketkazish kerak;
4112.
Screen (skri:n) - ekran, ekranlashtirmoq, 2) e'lonlar taxtasi: (eskirgan) T,as-Vegasdagi eskirgan e'lon taxtasi auktsionda besh yuz ming dollarga sotih
olindi;
4113.
Screw (skru: ) * burama mix (shrup), buramoq: (skruch) - SkruchMagdak
seyfi eshiganini shrup bilan maxkamlab qo'ydi, huddi hech kim ocha
oimay<iiganciek,
4114.
Screwdriver (skru:drayve) - atvyortka: (suvdagi) - suvdagi chhigan qutini
ochishda atvyortka qo'l kelmasa kerak;
4115.
Script (skript)
- dasfxat: (eskirib) - hozrgr kunda mashhurludan
olish ancha eskirib qolga odat;
dasxat
4116.
Scrub (skrab)
-
cho'tka bilan tozalamoq, tozalash: (krab) - krab o'z
qisqichlarini cho'tkalab yumoqda;
4117.
Scrutiny (skru:tni)
4118.
Sculptor (skalpte)
4119.
Sculpture (skalpche)
- sinchkov nigoh, diqqat bilan qarash: (kurtkani) do'konda ziona odam ,vangi kurtkari sinchkovlik bilat qara,vapti menimcha avhini
topib arzonl ashtirmo qchi ;
haykaltarosh: (eskalatr) - haykaltarosh asrarlarini
eskalatordm tushirishda sinishidm qo'rqib o'zi ko'tarib olib tushmoqda;
-
-
haykaltaroshlik, haykal yasamoq: (skulptura) skulptwa sohasida faqat haykal yasash bilan mashg'ul bo'lishadi deganla adashadi
bu judakeng qanrovli yo'nalish;
4120.
Seal (si:l) - tulen. tulen ovlamoq: (sil) - eng havfli kasalliklardan biri
bo'lmish sil kasalligi eng birinchi tyulenlardan yuqqan ekan;
Seam (si:m) - chok, tikilgan joy: (sim) - dizayner simlar yordamida
kiyirnlami chokini tikishni urf qilmoqchi uning aytishicha bu uslubda kiyimlar mch
ciriroyii va chirJzrmii bo'lzr ekm,
4121.
4122.
dengiz porti, port shahar: (signal porti) - dengtrz
yaqinidagi port shaharhududlarga dipal porti qurilishi anchahavftlan ogoh qilardi;
Seaport (si:po:t)
-
4123.
.Seashore (si:sho: ) - sohil: (sirli shovqin) - Madagaskar sohillanda odarrlar
sirli shovqinlar eshitisharkan bu mult qaxramon sher aleks bo'lsa kerak;
4lU.
Seasonal (si:znl)
sez)nli, mavsumiy: (sezonli)
n arxi seezonsa qarah o'z,ganh turishi hechkimga sir emas;
-
- bozordagi mahsulotlar
4125.
Secondary (sekndri / seknde:ry) - ikkinchi darajali, 2) o'rta,3) mezoziy
erasiga oid: (sekundomer) yugurish maydonida sportchi sekundomer xatosi tufayli
ilikinchi dmaj ali sovrin berganidan norozi;
4126.
Secret (si:kret)
- sir: (sekret)
iklci kishi brlgan sir sekret emas deyishadiku;
4127.
Section (selishn) - qisim,2) bo'lim, paragraf: (ekshon) filmdagi turli xil
ekshon holatlarni suralga olish eng qiyrn bo'limlardan biridir;
412E.
Sector (sekte) - sector, maydon: (gektar) sizga ming gektar ekin ekrlgan yer
berilsayu siz eplolmasanglz:uyat bo'l arov;
344
4129.
secure (selryua) - himoya qilmoq,2)xotirjam,3) ishochi komit 4)xavl'siz:
(semiz kuya kapalagi) kiyimlarga o'ch bo'lgan ayol buyumlarini himoya qilish
uchun semiz kuya kapalgi bilat jang qilmoqda;
4f30.
Security (sikyuriti) - xavsidik, xavsizlik otganlari, qo'riqchilar:
(sekurity) siz biror nufuzliroq yerga bemalol kirmoqchi bo'lsangiz formasrga
sekurity dep yozib olgan qo'riqchilardan aslo cho'chimang chunki ulaming odatda
kuchi ko'pu aqli yo'q;
4i3i.
seck (si:k) - iziamoq, 2) iniiimoq: (chik) yo'iovciriiarni sarosimaga soiib
qo'ygan chik-chik towshi aslida bomba emas shunchalci unutib qoldirilgan soat
bo'lib chiqdi;
4132.
Seemingly (si:mingli) - chamasi, aftidan, 2) ko'rinishidan: (sakiz
minglik) sizniki sakkizminglik bo'libdi dep baqiradigan ko'rinishidanqo'pol
sotuvchiga mijoz jaxl bilan sening aftidan kaltak yeging kelyapti deyishi bilan
sotuvchi bosilib qoldi;
4133.
Scgmcnt (scgmcnt) - bo'lali pai"cha: (scmcnt) sement ltrkuni asosrm iuda
mayda tosh prchalari tashkil qiladi;
4134-
Select (slekt) - tanlamoq, ajratmoq: (selektor) palanentda selektor orqali
saylangan odamlar endi ish o'rganishga kelgan mutaxasislar bo'lib chiqdi;
4135.
-
4136.
-
selection (slakshn)
saralash: (sitashini) endi rmiversitetlarga yuzni silash
orqali o'quvchilar tanlab olinar ekan;
Senator (seneta)
senator: (senatda) oliy senatda mahalliy onlayn
hisobdagi boyiliklarni boshqarish va ulami hakkerlardar himoya qilishda suniy
ongli robotlar islrlamoqda;
4131.
-
Sensation (senseyshn)
sezgi, his qilish, hayratga soladigan voqea:
(sensatsiya) delfinlami ultra towsh sezgilmini o'zlashtirgan odam hayoti haqiqiy
buguning sensatsiyasiga aylmdi ;
4138.
Sensational (senseyshnl) - hayratga soladigan: (sen eynshteynsan)
maktabda fizikadan a'lo bahoga o'qiydigan bolaga hayratga soladigan tarzda sen
eyneshte ynsan deyrshdi;
4139.
-
Sense (sens) his, tuyg'u, 2) fahm,
sevgi hislarim barbod bo'ladi demoqda;
4i4t.
Sensible (sensbi)
-
aql: (sensiz) romeo Juliettasiga sensiz
aqili, mulohazaii: (sen bii)
sen miilohazali
bo'lishni bil;
4141.
Sensitive (sensitiv)
-
sezgir: (sen stiv) sen Stivjobsning 4lelmr sezggrligrni
eshitganmisan;
4lA. Sensitivity (sensitiviti) - sezgirlik qobiliyati: (santa Klaus) santa klausning
'1,
sezgirlik opbilyali hor, chunki ular faqal opr bor vaoJda kelishadi,
4L43.
Sentence (sentens) -hukm, hukm chiqarmoq: (sen tanish) hayotinpi
taqdir hukmiga topshirishdan oldin wrga ishonsa bo'ladimi, sen shular bilar tanishib
.hq;
4i44,
Seniimeni (seniiment) - hissiyoi, sezish; (saniimeir) santimeircia sezish hisi
bo'ladi, shuning uchun u destimetrga aylanadi;
4145.
Sentimental (sentimentl) - nozik hissiyotga beriluvchan: (sentli mentlar)
hozigi zamonda sentli mentlaming o'ziga xos iihati
nozik hissiyotga
beriluvchan bo'lmaydi;
ulr
4146.
Separate (sepret) - mustaqil, alohida, 2), ajratmoq, 3) tozalamoq:
(zakret) davlatdan mustaqil faoliyat yuritayotgan bmcha web-saytlu zakret qilindi;
4147.
Sequence (si:kuins)
izchillik, tartib, 2) natija, oqibat: (sekund)
sekudlaming fmqli jihati ulartartib bilan olg'ayuradi;
4148.
-
-
Serene (seri:n) musaffo osmon, 2) tinch, osoyishta, 3) toza, musaffo:
(sirena) hrlkil ar osovishta tunda odamlar uvisa o's'ilikka tushi sh san da uyning
sirenasi chalib qoldi;
4149.
Serenity (serenity) - musaffolil6 2)osoyishtalik (sekuriti) davlatdagi jami
osoyishtalikni sekuriti xizrnati tmilab turadi;
4150.
Series (sieri:z)
surpiridar beradi;
-
4151.
Serious (siereus)
muammol ari bo'ladi;
419.
qator: (surpriz) yangr yrlda hamma bir-biriga qdor
-
Seriously (sieriusli)
mo'jizasi;
4i53.
jiddiy, xavfli: (sereomi) sereozni kishilrda jiddiy
-
chindan, astoydil: (brus
li) brusli chindan
xitoy
Session (seshn) yig'iiish, 2)kengashi, !i) o'quv smesiri: (chesni) o'quv
smestrida imtihonlar har doim ham chesni bo'lavermaydi;
-
4154.
Setting (seting) - muhit, sharoit,2) anjom: (beting) shmoit og'ir vaqtlmda
qmz so'ragan insonlrga ayting:beting qlrsin;
346
4155.
Settre (setr) - yo'rga qo'ymoq, har qilmoq: (chet er) marnrakatimizda
chet
el o'quv kunlari yo,lga qo'yildi;
4156'
-
Severe (svia)
o'rnatilmavdi:
_
qattiq' keskin: (svyaz) qaftiq telefonrarga yaxshi svyaz
4157.
-
Shabby (shabi)
uzoqoq yuring;
kiyilgan, eski: (kabi) kiyilgan kiyim kabi insonrardan
4is.
shade (sheyri) - soya, qorongu qirmoq (shaydo) Musiqa shaydosi xonasini
qorong'u qilib sevimli kuyini eshitmoqd4
4159. shaft (sha:ft).- sopr dasta: (kaft) sopsiz pichoqlardm ehtiyot bo'ling,
kaftingimi kesib olasiz;
4160.
Shallow (shalou) - sayo4 sayozjoy, sayozlashmoq: (palov) sayoz joyda
qilingan palov yaxshi chiqmaydi;
-
476i.
Sham (sham)
oxirigacha yonadi;
4la.
-
sharpen (sha:pn)
klryn;
_
-
aylorliti, soxtalik (sham) shamlar ayyorlilni
-
btlmayd.i,
charxlamoq: (klapn) o'zbeklar ixlirosi: charxlaydigan
4163, Sharply (sha:pli) - shatqatsidik bilan: (katil) taqdir shatQatsizlarcha
sevgigakafil bo'ladi;
4164.
Shatter (shata) -sinmoq, sindirmoq, parchalamoq: (rota)
ruslr
rotasi
SSSR narchalangandan so'ng sindi;
_
4165.
-
4i66.
Shave (sheyv) - qirish, soch-soqolini olish: (dev) qadimgi zamonda sochsoqol qo'yish faqat devlmga xos bo'lgan;
Shear (shiya) - qaychi, kesish, qirqmoq, kesmoq: (qiya) qayciri xarita<iagi
tog'larini qiyalab kesmaydi;
4167.
Shed (shed)
qonunidir;
4f
-
to'kmoq, to'kilmoq: (zid) nyutonning 3-qommi: zidlik
68.
Sheer (shi:r) - qiyosi yo'q, 2), mutlaqo, sira:
irsonga qalbi kir insonning qiyosi yo'q;
1769.
Sheet (shi:t)
uni yoqishdir;
-
(kir) biznngolamda yuzi kir
choyshab, 2) varaq: (bit) choy-sh# bi..lab keisa iining davosi
347
4170.
Shell (shel) - chig'anoq, 2) po'choq; po,chog'ini archimoq: (mel) mellarda
po'choq bo'lmaydi;
4171.
-
boshpana, boshpana bermoq: (keltir) muzlik dawida
iamoal ar hammani boshpana-g'orsa keltirolmasan:
Shelter (shelte)
4172.
Shepherd (sheped) - cho'pon, qo'y boqmoq: (shapat) cho'pon shum
bolaning opasi shapatga qo'zi berdi;
4173,
Sheriff (sheref)
yuzasidan;
-
sherii: (sharil) sheriflaming sharifi sir tutiladi, xavfiizlik
4174.
Shield (shi:ld) - g'ov, to'siq: (qilt) ba'zi hayvonlm twrda to'siqqa uchrasa
joyda
qilt etmay yotadi;
bir
4175.
Shift (shift) - o'zgarish, o'zgarmoq, o'zgartirmoq: (taft) o'zgargan inson
taftini o'zidar boshqa hech kim ololmaydi;
4175.
sochish, nui sochmoq: (shayi quyosh har tong
irsonlarga nur sochishga shay bo'ladi, lekin bulut halaqit beradi;
Shine (shayii)
nur
-
4117.
Shiny (shayniy)
yorqin bo'ladi;
-
qo'yoshli, yorqin: (qayni) qaynilaming ludari doim
417E.
j o'
.shipment (shipmnt)- yuk ortish, jo'natish: (shef manti) shef mantilarni
natishdan oldin pishiradi;
4179.
Shipwreck (shiprek) - kema halokati, kema halokatga uchramoq:
(ko'prik) kema halokatiga sahah ko'prikka urilishidir;
4180. Shiver (shiva) - titrash, qaltiramoq, titramoq: (meva)
mevalar
yeyilayotganda titrashdan o'lib qoladi;
4i8i.
Shock (shok)
-
zarba, 2)tebranish, 3) hayrat<ia qoidirmoq: (shok)
bokschilaming zarbasidan miyasi shokka tushadi;
4182.
Short (sho:t) - qisqa,2) yaqin,3) past bo'yli,4) shortik,5) yetishmasilk:
(mot) past bo'yli baland inson baland bo'ylini shaxmatda mot qiladi;
4183.
Shortcut (shutkat)
yo'lini topishdi;
-
qisqa
yo'l: (sho'tka) sho'tkalartufli tozalashning qisqa
348
41E4.
shot (shat)- zambarak o'qi,2) jaranglaydigan: (chat) zambarak o'qlan
biri bilan chatda o'q otishayapti;
4185.
donl
Shove (shav)
-
turtish,
tlfmog, itarmoq, 2) o'zaik
ari l-nav ho'lish uchun janjallashib turtishmoqila;
negiz:
(nav)
b*-
bug,doy
4186,
Shovel (shavl)- kurak, xokandoz, 2) prug tishi: (shavta) traktor prugi bilan
yer haydaganda yer shavla bo'la boshladi;
4i8!.
Shower (shaue)- jala, jala qo'ymoq,2) dush, dush qabut qitmoq: (cnao)
italiyada j alalar chao deb yog' adi;
4188.
shrewd (shru:d)
oldtildi:
4189.
- aqlli, zehnli: (brud) aqlli Sezar raqibi Brud tomonidan
Shriek (shri:k)- qattiq chinqirish, qattiq chinqirmoq: (shrek) shrek
baqirib, og'zidan olov sochib kelayapti;
4i9t.
shriil (shrill)- shiddatli, kuchti: (dritt) hchli insonlardagi drilrar
studdar
bilm ishlayapti;
4191.
Shrine (shrayn)
shirasi aynimaydi;
-
maqbara,
etbr: (shira ayni) maqbaradagi
asalning
4192.
Shrink (shrink) - burushtirmoq,2) qovjiramoq 3) qisqarmoq: (shirinlik)
og'izga tushgan shirinliklar ilojsiz qolib qovjiray boshladi;
4193.
Shroud (shraud) -kafan, 2)parda, qatlam: (hirot) hirot uylarida odatda
parda bo'lmaydi;
4194.
Shrub (shrab) - buta,2) sharbat va aroqdan qilingan ichimlik (ingrab)
butalardar ichimlikri tortib olgandaular ingrab yig'lay boshladi;
4795.
-
4196.
Shuffle (shafl)
Shrug (shrag)
qisisbni bilmaydi;
yeika qisish, yeika qismoq: (ierak) icrai<itr kriinrtiek ycika
-
sharaqlash, shitirlash: (kafl) shamol eshiklani boshqa
sharaqlatmaslikka kafl bo' ldi;
4197.
Shun (shan)
chap berishning
4198.
- qochib qolmoq, chap bermoq: (dan) rus dm xodimlmiga
iloji yo'q;
Shuttcr (shatc)
-
dcraza,fotokamcra cshigi: (shatranj) derazalar ormida
mohir shatranj chempionlar yetishib chiqqan;
349
4199.
-
Sbuttle (shatl) bir xil yo'nalishda/joyda harakatlanuvchi transport:
(qatl) metroning aytganini qilmagani uchun tramvay qatl qilindi;
4200.
Shy (shay) - uyatchang, tortinchoq 2) jur'at qilolmaslik (choy) xitoy
choylan -.66e1d6rchilikda tortinchoqroq bo'lishadi:
4201.
Sick (sik) - kasal, betob 2)charchagan: (tik) gospitaldagi betob askarlar
oyoqda tik turolmayapti:
4242.
-
Sickncss (siirncs)
kasaiiik,
yozing, yoqsa oqibati yomon bo'ladi;
4203.
xasialik (sekin yoz) kasaiiik vaq(ida sckin
qiya bilan, yon taraflama: (said
Sideways (saidvaiz)
ya
rning
cho'qqisida 5aid
izidan boshqa hech zot yo'q;
-
va iz)
tog'
4204.
Siege (si:j) - harbiy kuch bilan qurshab olish (qo'lga olish uchun): (zich)
harbiylar qurshovga olinmasliklari uchrm zich jang qilmaydi;
42+5.
Sierc (sir)
*
elak, g'ahdr': (sur) elakdan suv o'tmai'qolishi mrmkinmi?;
4206.
Sift (sift) -elakden o'tkaznoq 2)sinov qilib kerakli va yaxshilarini olib
qolmoq: (shift) shiftlar suvlami elakdan o'tkazishni yaxshi eplolmaydi;
42117. Sigh
(say) -hansiramoq, nalhs olmoq: (shay) shay turgan sportchilarmng
nafasi hansirab qoldi;
4208.
Sightseeing (saytsi:ing) -diqqatga sazovor
joylar: (sayt so'ng) mashhur
,ioyl ar arval sqvtd4 so'ng amalda ko'rinadi;
4209.
Sign (sayn) -belgi 2)imo, ishora 3)ramz: (dizayn) dizayn ranziy nom
sifatida qiziqchilarga o'tgan;
4270.
Signai (signei) -xabar, beigi: (signai) SOS signaii xavftlan xabar'oeradi;
4211.
Signature (siniche) -imzo chekish,
chekish o'miga sinus belgisini qo'yadi;
qo'l qo'yish: (sinus) fiziklar
imzo
4212.
Signilicance (signilikens) -ahamiyat 2)ma'no, maznun: (sig'inasan)
Jahudiylm ahamyalli odam bo'lishni hohlasang bizning hudoga sig'inasan deb davat
qilishmoqda;
4213.
Sisnificant (signifikent) -muhim. ahamivatli: (sinib ketdi) Hokimvatlmda
muhim odamlar mansablaridan sinib ketdi:
421-4.
._ signily (signifay) -ma'no angratmoq: (sig'in fayl) insonrm f'ayllarga sig'ina
boshlaganda robotla dawi kelgan ma'noni mglatadi;
4215.
Silly (sili)
4216-
similar (simite)
4217.
simpliciry (simplisi:ti) -oddiytitq soddatik (sim ptastik) soddatik aslida
-
tentali, ahmoq: (sila) ahmoqlar doim boshini silaydi;
o'xshash, bir xil: (sim it) shkafitagl
veshelkalarga ilish yazshilik alomati;
,sirn
-
br xil kiyimlarni simli
plastiHa:dan kclib ehrqqan;
Simplify (simplifay) --soddalashtirmoq, osonlashtirmoq:
qog'ozdan ko'ra simlardar pul yasash Ishni ancha
4218.
(sim pul)
osonlashtiradi;
4279.
Simuiaie
(
simyuieit)
-
yolg'ontakam, boshqacha qilib ko'rsatmoq:
(samaliyot) samaliyot uchganda uning bor jozibasi ko'rinadi, uniboshqacha ko'ris-h
mumkin emas l
4220.
Simultaneous (simttineis)
bir paytda sodir bo,lmoq, baravar yrz
bergan: (simli tennis) simli telegraf bilm sinrli tennis bir vaqtda ixtiro qilinganj
4221.
-
sincere (sinsie) -samimiy, ochiq ko'ngil: (sensira) ochiq ko'ngil insonlarni
sensirash odobdan emas;
4222. single (singl) -yolg'ia yakka: (singit) yorg'a
singill aming qadriga yetinglar;
singlisi bor insonrar
4223,
Singular (singyule) -birlik son, yakka 2)boshqacha, o,?{.achaz (sen yo'l)
sen o'z vo'linsni topolmasang boshqacha usullami qo,llah ko'r,
4224. sink (sink) -cho'kmoq:
cho'ka boshladi;
4225- siren (sayrin) -signai
(siniq) siniq kemaning lash-lustrlari zuv tubiga
chaiuvchi mosiama: (sayra) o'g'riiar mosirinaga
teginishgandi signalizatsiya sayrab ketdi;
4226. site (sayt) -turgan/ joylashgan joy
2)vebsayt (internetda): (sayt)
rnternetda sayt odrish undra qiyinmas, ro'yxatdan o,tsa bo'ldi;
4227- skeleton (skeliten) -gavda suyagi, skelet: (skelet) skeletlar
janjallashgandagi
asosiy qoida suyakka urmaslikdir;
351
422E. Sketch (skech) -eskiz, xomaki chizma (reja): (suv kech) xomaki
chizrnalardan sho'xi baliq tutish uchun suvdan kechdi;
4229.
skim (skim) -ajratib olmoq (koopikni suvdan) 2) yuzaki ko'z yugur.tirib
o'qih chiqmoq3)yuzege tegrr tegmfls harakatlanmoq: (Hm) kim han istaydi
kitobga shunchaki ko'z yugurtirib o'qishni;
4230. Skip (skip) -o'tkazib
yubormoq 2) sakramoq: (ko'p) ko,p sakragan
insonlarning hayotining asosiy qismi havoda o'tadi;
4231.
Skirmish (ske:mish) -otishma 2)to'qnashuv: (qamish) qamishlm ko'lga
bostirib kirishgabda otishma bo'ldi, ko'p qanrishlar nobud bo'ldi;
4232.
Skull (skal) -bosh suyagi: (kaD kal insonlarning bosh suyagi qttrq bo'ladi;
4233.
skyrocket (skayrokit) - muval'aqiyatga juda tez, shiddat bilan erishish:
(narkotik) afg' onlar narkotik borasida ulkan muvafaqqiyatga erishishgan,
4234. kyscraper
(skayskreypa) -osmono,par bino: (skripka) osmono'par
binolmda to'ylar faqat skripkajo'rligrda o'tadi;
4235.
Slack (slak) -sust, lanj, juda horigan: (tak) tirnoqlarga tinmasdan lak
surtilaverganidan ular tuni bilan udamay juda lanj bo'lib qolishdi;
4236. Siam (siam) -
(eshikning) qarsiiiab yopiiishi (giiam) giiamfurusiriar
xonadonida eshikning qasillab yopilishi odatiy hol;
4237.
Slander (sla:nde) -bo'hton, tuhmat: (slindir) neksiya silindiri behuda
tuhmatga qolib 15 yilga qanalib ketdi;
4238.
Slap (slap)-shapaloq, tarsaki 2)to,g,rt, ropparosa: (lab) labxiyonat qilgan
bo'lsa ham shapaloqni luz yeydi;
4239.
Slaughtcr (slo:tc) -qiig'in, xunrczlik 2)mollarni so,iish: (sot) nacllarni
so'yishdagi sotqinliklar ko'p qirg'inlmga sabab bo'ldi,
4240.
Slay (sley) -o'ldirmoq, so'ymoq: (kley) amerikada jinoyatchilarni elektr
stuliga kleylab o'ldirish man etildi;
4241. Sfender (slende) -nozik, ozg'in 2)arzimagan, oz4inaz
(slindir)
motosiklning slindiri nozik bo'ladi;
4242.
Slice (slays) -burda, kesim, tilim (Lays) Lays chipslari juda yupqa tilim
qilib pishiriladi;
(slayd) -boshqaruv/muvozanatni yo,qotib ahvolni
yomonlashtirmoq 2)rasmlardantashkil topgan kichik liim:- (slayd) slaydlar
samaliyoti boshqarwni yo' qotib halokatga uchradi;
424:t. qldj
4244. Slight (slayt) -ozeina, sal-pat: (slayt) slayt yaratish insonga sal_pal
tinchlantiradi;
4245.
Sf
ightly (slaytli) -biroz, xiyol: (saydula) saydulla
hayolchan;
ak aTariga quaganda biroz
4246. stim (slim)
-kerishgan qomafli 2)yupqa, ingichka: (bilim) kelishgan
insonlm doim ham bilimli bo'lavermaydi;
4247., slip (slip) -toyib
ketmoq, sirpanmoq: (krip) kliplada ko'z bo'lmagani
uchun tekis yo'ldaham sir.nanih vuradi,
424E.
slipper (slipe) -uy shippagi, tapochka: (bilib) tapochkala qadamini bilib,
o'ylab bosmasaularni hm kim kiyib ketaverdi; .
4:249._ Siippery (siippery) -sirpanchiq 2)abjir, epchil 3)ishonib bo'tmaydigan
odam, ishonchsiz odam: (bilib ber) abjir insonlmdan biror sirni bilib-berish
mumkin emas;
4250. Slit (slit) -kovak, tirqish, voriq: (kalit)
qulflar kalitlarini kovaklardan
topish{i;
4251.
Slogan (slougan) -+hioro chaqiriq, da'vat: (lagan) singan laganlar
insonlarga urush ochishga da'vat qilishdi;
4252.
Slope (sloup) -qiyalik, yonbag'ir: (suluv) tog' yonbag'irlaida bu to'da
suluvlar kapalakdek uchib yuribdi;
4253.
slum (slam) -kulba, vayrona: (spam) kulbalaryoutubega spam yuborishdi
4254.
Slumber (slamba) -uyQu, uxlash, mudrash: (simba) simba uxlaganda
amakisi skar uni o'ldirmoqchi bo'ldi;
4255,
SIump (slamp)-(narx-navo, ishlab chiqarish,...larning) keskin pasayishi:
(lampa,) elektrnine narxi oshgani savin lamnalarning yonishi keskin pasaydi;
4256.
Smart (sma:rt) -aqli, dono 2)tez va oson bajarish 3)yaxshi/chiroyli
ko'rinish: (smart) smart do'konida savdolar tez va oson bo'ladi;
353
4257,
Smash (smesh) -qarsillab urilmoq, 2)sinmoq: (tesh) har salar teshrkdan
sharnol kirganda nimanidir sindirib ketadi , natzm| na zo'rni biladi;
4258.
Smog (smo:g)
aaz I changlanish tutuni: (tomoq) och tomoqqa quruq tutun
"voqmaydi;
4259.
Smooth (smu:z) -tekis, silliq: (muz) muz yuzasi shunday silliq bo'ladiki,
unda aksing ko'rinadi;
4264. Smooihiy (smu:zii) -teirisiamoq, siiiiq qilmoq
2)tutiimasdan,
qiynalmasdan: (mudi) mudi yuzalarni silliqlash shat emas,
4261. Smuggle (smagl) -konrabanda bilan shug'illanmoq:
(iumagul)
kontrabanda bilan shug'ullatuvchilar_iumagulni yoqtirib qoldi;
4262.
Snack (snak)
uchun gazak
aual\
yengil taom yeb olish: (nok) noklar panada o'sgani
shmolini uncha yemaydi;
1263.
Snap (snap) -tishlamoq, chaqmoq: .(gap) gapdan gap chiqib iloniar
tishlamas4 chaqa olmasligini bilib qoldim;
4264.
qo
Snatch (snach) -ushlamoq, tutmoq, ilmoq: (dacha) dachani makon qilgan
nun buzarl ar ushl andi;
4265. Sneak (sni:k) -yomon habarni ohista yetkrznoq /
2)qo'rqoq,yuraksizi)yaramas/ablah odam 4)sekin-asta bekinib
(siniq) siniq ko'ngilli insonlar qo'rqoq bo'ladi;
aytmoq
bormoq:
4266.
Sneer (snia) -maza;x qilish: (Niagara) Niagara sharsharasini mazax qilish
qonun yo"li bilan taqiqlangan;
4267.
Snob (snob)
o'xshaydi;
-olifta / hudbin kishi: (simob) olifta kishilm xuddi
426E. Snobbish (snobish) -quruq oliltagarchilikka
/
simobga
hudbinlikka oid:
(simobsiz) simobsiz insonlar hudbinlikni eplay olmaydi;
4269.
Soak (souk) -ho'llash, namlash, ivitmoq: (sovuq) kiymi ivigan odam tez
sovuq yeydi;
4270.
Soar (so: ) -tez rivojlanish / o'sish 2)ulkan muvofaqqiyatga erishish 3)
(qush yoki samolyot)qanot qoqmay bir tekisda balandda uchish: (sol) solda
suzuvchilar havoda uchish bo'yicha ham ulkm muvafaqqiyatga erishmoqd4
354
4271.
sober (souba) -hushyor 2)narsi tiyiq 3)aqili, murohazari: (truba) aqlli
hubalar hushyor bo'lishib soqchilik qilishdi;
4272.
sociable (soushbl)
dilkash bo'ladi:
-kirishimli (odam), dilkash: (kovush) kovuslrli insonlar
4271. Sociology (sosiotoji). -sotsiologiya, jamiyatshunoslik (sos ilojD
jamiyatshunoslik
fanida Titanik kemasining
haqida ma'lumotlar uchraydi;
4274.
,
sos ;ignali ilojini qilib xabar benlgani
Sock (sok) -paypoq 2)patak 3)mushttab urmoq: (sok) sok ichganlar
mushflab urmaydi;
4275.
Soil (soyl) -yer, zamin, tuproq 2)nimanidir kir qilmoq: (qoyil) bulut
vomo'ir,vog'dirih yerni ko'kartirganiga o, z,i harn qoyil qoldi;
4276. solar (sola) luyosh nuriga oid
2)quyosh nuridan foydalanishga
asoslangan: (bola) quyosh mriga to'yingan bolaring huj ayralari yaxshi rivojlanadi;
4277.
Soidier (soulja) -askar: (o'lja) rim askarlari jangdan o'tjasiz qaytsa nmga
kiritilmagan;
4278.
Sole (soul) - oyoq tagi,2) tagcharm, 3) qalqon baliq, 4) birdan bir:
(qoravul) qalqon baliqlar qarmoqlarga trmi bilan qoravullik qilib chiqishdi;
4279.
Solely (souleli)
faqatgina bolasidir;
4280.
Solemn (solem)
bo'lishadi;
-
faqat, yagona: (botali) bolali ayollaming yagona o,yi
- jiddiy, rasmiy: (zolim) odatda zolim podsholar jiddiy
4281. Solicitor (solisito) -
advokat: (sal sipo) sal sipo shaxslardan advokat
chiqmaydi;
4282, Solidarity (solidarity) - birdamtiko hamjihatlik (sotdatlar)
rim
soldatlarining g' alaba omili ularning birdamligldir,
4283.
Solitary (solitry) - yolg'i12) tanho, 3) odamlardan uzoqdagi: (salyutlar)
yolg'iz in-sonJar;rolg'izliklarini bildimraslik nehun -s4ly_1fla1 olib o'zlanni ou.rtadi;
4284.
Solitude (solityu:d) - yolg'izlik salat 1ut) yolg'izlikning salbiy tomoni bir
bochka salatni faqat o' zingSz yutishingizdir;
355
42E5.
-
Solo (soulou) solo(yakka ovoz,
solochilarni hech kim eshitmayapti;
ijro, ijro qilinadigan): (olov) olov
qalb
4286.
Solution (solu:shn) - ijozat, ro'xsat, 2) eritma: (sariq shim) univenititutda
fao,at ojzlarga sario. shim ro'xsat beril gan,
4287.
Solvent (solvent) - eritgich, erituvchi (soldat) Soldat eritgichni dushman
quroliga quyb zaranizl antirdi,
4288.
Somehow (samhou) - qanday bo'imasin: (samo) qanday bo'imasin
samodan yomg'ir yog'dirish shart;
4289.
Somewhat (samuat)
tayyorlab bo'lmaydi;
4290.
Soothe (su:z)
insonni tinchl antiradi;
-
- biro4 o4ina (tomat) Ozgrna pomidorlardan tomat
tinchlantirmoq, kamaytirmoq {og'riqni}: (suz) suzish
129i.
Sopbisticateri (sofistikeyteri) - faji.ibaii, 2) murakkab, 3) buzib
ko'rsafilgan: (ofisga ketdi) Ayiq ertalab turdida murakkab yo'ldan yurib ofisga
ketdi:
4292.
Sophistication (sofistikayshn)
insonlarga tikm lumaydi;
-
nazokat: (ofis tikan) ofisdagi nazokatli
4293. Sore (so:) -xasta, 2)xafa bo'lgan:
(sos) sos signali doimiy islrlashini
hohlasangiz uni hafa qilmang;
4294.
Sort (so:t)
-
nav, tur, 2) toilhlarga ajratmoq: (soat) soat taquvchilar ikki
toi faga aj ral adi : chap qo'l ga va o'ng qo'l ga taquv chilar;
4295,
Sound (saund) - tovush, 2) taassurot, 3) tuyulmoq: (sauna) vannaga suv
to'ldirsangiz saun adek tu,rrul adi;
4296,
Sour (saua) -achchiq, nordon, achimoq: (sara) saramevalarhar doimham
nordon bo'lavermaydi;
4297,
Source (sours) - manba,
sarchashm a bulo ql ar kiradi;
4298.
Souvenir (su:veniye)
oshadil
2) sarchashma: (resurs) iabiiy
resursiarga
- esdalik: (soniya) esdaliklaming soniya sayin qadri
42y.,
sovereign (sovrin)_- hukmdor, 2) mustaqil, J)
l''ksarq yuqori: (sovrin)
hukndorlar yuqori tabaqalarga sowin berishni yoqtriadi;
4300.
_
sovereignty (sovrinti)
davlat:
4301.
Sow (sou)
-
-
suvernitet: (suverint) suverint davlat bu-mustaqil
yetilgan cho'chqa, 2) sepmoq, elcnoq: (yov) yetilgan
cho' chqalar yov bo'ladr
43fr2. Soy (so'y) -
luviyasi: (soy) soya loviyzui faqaf dniq
suya
vetishtirladi:
soylartla
4303.
spacecraft (speyskraft) - kosmik kema: (zevs kaft) yunonlar olimp xudosi,
kosmik kema yaratgan zevsning kaftiga sig'inishgan;
4304-
spaceship (speysship) - kosmik kema: (pay ip) kosmik kemaning paylari
cho'zilmasligi uchun uni ip bilan bog'lab qo'yishdi
4-2C5.
-
Spacious (spcashcs) bo'sh, bcmalol: (pay chcs) odaniardabemalolchilik
bo'lsa ularning paylari ches bemray qo'yadi;
4306.
-
Span (span) davr, 2) qarich, qarichlamoq, 3) ko'prik uzunligi, bir
boshidan u boshiga bormoq (Ispan) Ispanlar davrida dunyo go'zal edi;
43117.
Spare (spea)
-
raxtradagi,2) bo'sh,3) saqlaqmoq, 4) rahmdit bo'lmoq, 5)
amallamoq: (tepa) davlatlar tepalik tagfariga zaxira saqlarnoqd4
4308.
Spark (spa:k)
uchadi;
-
uchqun, uchqunlanmoq: (spark) spartlar uchqundek
4309.
Sparkle (spa:kl) - porlamoq, ko'rinmoq: (tepa kal) tepa kal insonlarning
boshlari porlab ko'rinadi;
43i0.
Sparnrw (sparou)
aylaradi;
4311.
Spatial (speyshl)
solish yaramaydi;
4312.
Spear (spia)
kopiyasi;
-
-
-
chumchuq: (beparvo) 'ocpzrvo chumchuqiar o'ijaga
koinotga oid: (paysal) koinotga oid ishlami paysalga
n^yza. (kopiya) rimliklar nalzasi yunonlar nayzasining
43!3,
Spccialirc (spcshlayz) - ixtisoslashtirmoq: (pcsh lafz) If"isoslashtirilgan
maktablaming pesh tarafi:lafti halol bo'ladi;
357
4314,
Specialized (speshlayzd) - ixtisoslashtirilgan: (spesnaz) spalperga
ixtisoslashtirilgan spesnazla qwolli kuchlar asosini tashkil qiladi;
4315.
Species (spi:shi:z)
nav, tur: (pish
pishadi, ularnins izidan oplganl ari ham;
-
iz) bug'doy navlmidan ba,zilwi erta
4316.
Specilic (spesifik) - alohida, aniq belgilangan: (spes) amerikadagi alohida
universititutlarda faqrt spes fanlar o' qitila boshlabdi;
43i7.
Specificaiion (spesifikeyshn) - aniq iasviriash: (isib kettii eshikni) Soqov
odam do'stiga isib ketdi eshikni och degan jumlani aniqtawirlab berdi;
43fE.
Specify (spesifay) - aniq belgilaumoq, ko'rsatmoq: (sipo sifat) Sipo sifat
yurgan qiz o'g'rini aniq ko'rsatib berdi;
4319.
-
Specimen (spesimen)
misol, namuna: (spidermen) spidermen yaxshi
fazildi bilan insonlarga misol bo'la oladi;
4320.
Specfacle (spektikl) - spektakl, tomosha: (spekfakt) rim spcl..takllaridajarg
tomoshasi asosiy o'rin tutgan;
4321, Spectacular (spektakyula) jozibali, maftunkor:
(spektakllar)
sp€ktakllarda maftunkor aktrisalm o'ynadi;
4322.
Spectator (spekteyta)
- tomoshabin:
(spark toyota) tomoshabinlar spak
toyota j angidan huzurlanishgan;
4323.
Spectrum (spektram)
-
spektr (obraz): (instagramm) instagrammdagi
obrazlaming hammasi ham inson em as;
4324.
Speculate (spekyuleyt) -olibsotarlik qilmoq, 2) o'ylamoq: (spekulyant)
Spekulyantlarni hozirda biznesmen deb atashmoqda;
4325.
-
Specuiaiion (spekyuieyshn) muiohaza qiiish: (spekuiyani) Q:iavers4
spekulyantlar ancha mulohazali kishilar;
4326.
Speedy (spi:di)
osmon sepadi;
-tezytr r, jadal: (sepadi) tezlurar yomg'irlanri bulufli
4327.
Spell (spel) -afsun,2) sehr qilmoq,3) jozibadorlik,4) har{lab talaffuz
qilmoq: (sel) afsuniga ishongan sehrgarlarningjozibadorligi selda oqib ketdi;
?5C
4328.
Sphere (stia) -soha, 2) shar, 3) globus: (sotia) yer sharida faqatgrna
bolgmiyaning poytaxti sofia shahri:
4329. spill (spil) -to'kmoq: (kokil) kokilli bulutlardan duv-duv tomchilar
to'kil avapti,
439).
Spin (spin) -o'ramoq, yiginnoq: (s-pin) tikuv mashinasi s_pin kodni
kiritmasa ishlamaydi;
433i.
Spirai (spayri) -spirai: (supa ayrii) pritasupasidagi spiral ayritib ketdi;
4332.
Spiritual (spirichu:l)
choliga ruhiy madad bo'ladi;
-r'hiy,
ma'naviy, 2) diniy: (kampir chol) kampir
4333.
spit (spit) -tuflamoq: (spid) sprdga chahngan insonlaming odati tuflashdir,
4334.
spite (spag) 4ina, adovat, xusumat: (payt) adovat paytida adolat bilinadi;
4335.
Splash (splesh) +rrchmoq, sachratmoq: (plash) plashga
yomg'irlar undan o'tmaydi;
sachragan
4336.
splendid (splendid) -hashamatli, dabdabali: (pran did) did bilan qurilgan
uylarning plani zo'r tayyorl angan;
4337. split (split) -yorilish, 2) yorilmoq, tilinmoq: (ptita) tok ko'pligrdan
ulangaq plita ikkiga yorilib ketdi;
4338.
unga
spoil (spoyl) -buz-rnoe: aynitmoq: (sapyorlar) saptorlar sapyorlar buzilgan
ovqatni yemaydi;
4339.
spokesman (spouksmn)
va fokus chiman;
$4A.
kerak;
Sponge (spanj)
-
- maruzachi,
2) vakil: (fokus men) men maruzachi
gubka: (panja) gubkami patjaga emas, qo'iga ushiash
4341.
Sponsor (sponse) - homiy, 2) kafil: (sponsor) davlat homiyligidagi
tashkilotlaga davlat sponsorlik ham qiladi;
4342.
spontaneous (sponteynies)
-
o'z-o'zidan sodir bo'ladigan, beixfiyoriy:
(spo, tennis) tennisda spo odamlarga omad kulib boqadi;
43{3.
Spoon (spu:n) -qoshiq, 2) qoshiq biian oimoq: (kiikun) kikunni -"elka
bilan emas qoshiq aralashtirish kerak;
43M.
Sport (spo:t) -sport: (sport) sportda shaxmatoring o'mi beqiyos;
4345.
Spot (spot) -dog', isnod, 2) dog' qilmoq, isnod keltinnoq, 3) qashqa,
4)joy, nuqta: (spot) wifi spot yaxshi ishlashi uchun joyi yaqinroq bo'lishi shart
emas:
4346.
Sprain (sprein) - payini cho'zib lubormoq, 2) paylarning shikastlanishi:
(asperin) Payini cho'zib olgan bemorga shifokor shunchakiy asperin ichishni
buyurdi;
4347.
Spray (sprey) -+hox, novda,2) suv tomchilari {daryoda oqadigan}: (yo
piray) suv tomchilari yo piray deb daryoga emas, salnoga tushayapi;
4348.
Spring (spring) -bahor, 2) boshlanmoq, 3) boshlanish, 4) sakramoq,
sakrash: (supuring) bahordagi ba'zi bekorchilarga: ha deb sakrapermasdan
ko'chalarni supuring;
4349.
Sprout (spraut) -kurtalq novda: (starshiy brat) lcurtaklarning starshiybrati
kichik nihollar;
4350.
Spur (spa:) -shpora( otliqlar etigidagi temir tepki): (tosh pora) toshlar
otliqlarga pora bera boshladi, boshqa tosjlarni bosmasliklari uchun;
4351.
Square (skuea) -kvadrat, 2) kvadrat shaklidagi, 3)
(sr-rkunat) srrkr,roajda kvadral ehjzish yarshilik aloma.tidir;
4352.
Squash (skuash) +Zmoe, pachoq qilmoq,
kovushli insonlar oshqovoqlarni ezib yurmoqd4
to'g'ri burchak:
2) oshqovoq: (kovush)
kafta
4353.
Squai (siiuai) - cho'irka tushib o'tirish,2) cho'kaiab o'iirmoq,3) pairana
va semiz, 4)ruxsatsiz yashamoq: (bez kod) odamlar ro'xsatsiz yashashlari uchun
ba'zi joylarga bez kodsiz kirolishi shart;
4354.
Squeeze (skui:z)
siqsa sok paydo bo'ladi;
4355.
Squirrel (skuirl)
ochib berayapti;
4356.
- siqish, 2) siqmoq, qismoq: (sok iz) mevalarni bma-iz
-
olmaxon: (qurol) qurolli olma,xonlar guruhi olimpiadani
- zarba berish(uchli qurol bilan), 2) sanchmoq, 3) qattiq
(kitob)
nayzabtTanberilgan
og'riq:
zarbadar ko'ra kitob bilanberiganzwba qattiq
Stab (sta:b)
og'ritadi;
360
4357.
Stability (stabiliti) - chidamlilik, barqarortik: (shtab katit) chidamhlik
shtabining kaliti tawakalchilik va barqarorlikdir;
4358.
Stable (steybl) barqaror, doimiy, 2) otxona, 3) otlarni joylashtirmoq:
(tahl) qadimgi o'zheklar ,verni doimiy o'lchaydigan va soliq soladigan insonlarni
tablchi deyishgan;
4359-
-
stack (sta:k)
g'aram, to?p,2) g'aramramoq:
(katak) towqlar kataklmiga
g'aram to'plamaydi, chrmki ulaming katagigi o'zraidan -boshqa rreJtr
msig'maycii;
4360.
Stadium (steydium)
-
stadion: o'xshash so'zlar;
4361.
Staff (sta:f) -xodim, ishchi: (sharf) sharfsiz ishchilarishxonasakiritilmasin
biritaniya qonuni;
4362.
2) gandiraklab yurmoq, 3)
kelishmoq: (ertaga) gandiraklab yuradigan odanrlar bugun hanl ertaga ham hech
kimni hayrat'Ca qoi dirolmay di ;
Stagger (staga) -hayratda qoldirmoq,
4363. Stain (steyn) -dog' qoldirmoq, 2) shaniga isnod tushirmoq: (tayin)
betayin insonlar o'zidan yaxshigina dog' qoldiradi;
4364.
Staircase (steakeys) -zina, zint xonasi: (stakan) to'yda stakanlarmng
jararg-jurungi ga zinalw o'yinga tushib ketayapti;
4365.
Stake (steyk)
qozi q si fati da foydal
4366.
-{ozi9, 2) stolba: (stoyka) ko'priklar qurilishidastoykalardan
ani I adi ;
Stale (steyl) -eskirgan, aynigan,
2) dim, bo'g'iq: (kokteyl)
aynigan
sutlardan kokteyl qilganning burni o'sib ketadi;
436i.
Staik (sto:k) -poya, gui banrii,2) tantanavor yurmoq,3) pisib bonnoq:
(tok) uzum toklriga o'g'rilar pisib borib o'g'irlaydi;
436E.
Stall (sto:l)
-
do'kon 2)jonivorlar boqiladigan xona: (tol) tol soyasiga
qishloq uchun do'kon va choyxona qurib berildi;
4369, Stammer (stama) duduqlanish: (istama) notiqlar
duduqlarishni
istamaydi;
437X.
Siandard (standed)
-
sifat darajasi,2)ba;"roq: o'xshash so'zlar;
361
4371.
Standardize (standedayz)
-
standardlashtirmoq: (stan dadayz) Jon
Steyenbek sizning asmlaringizni dadayz standardlashtiradi;
4312.
-
Standing (standing)
doimiy, doimiylik, 2) ijitmoiy mavqe: (istading)
ijtimoiy mavopfngning yo'qolishida o'zing yo'o narsani istading;
4373.
standpoint (standpoint)
-
nuqtai nazar: (ieyms bond) odanrlarning nuqtai
nazaiga ko' ra Jeyms bond afsonaviy mavjudot;
4374.
Siapie (steypi)
dastani ayblar;
-
dasta, tuiqich: usta aybiar) usia ishini bajara olmasa
4375.
Stapler (steypla) - stepler: (stepler) steplerlarga ko'pam ishonman
qolganizda sizga tashlanib qoladi;
4376.
Startle (sta:tl)
paqirni satl deyishadi;
-
gyolg'iz
hayratlanirmoq, 2) cho'chimoq: (satl) voha taraflarda
4377.
-
Siar-v'ation (sta:icyshn)
ochlik, ochlikdan
ochlikning ustaviga ko'ra o'limga yoshini aharniyati yo'q;
o'lish: (ustav
yoshin)
4378.
Starve (sta:v) - ochlikdan o'lmoq: (ustav) BMTining yangi ustaviga ko'ra
octrlikdan o'layotganlami qutqarganga oyga uy qurish huquqi beriladi;
4379.
Statesman (steytsmen)
arboblariga po'pisa qilishdi;
-
davlat arbobi: (shtat ment) shtat mentlmi davlat
4380.
Static (statik) - muyozanat yoki turg'un holatdagi: (estetik) estetikachilar
hech oachon turg'unlikka uchramaydi;
438f. Shtionary (steyshnry) -
harakatsizz (yuila shinur) qora bozor yo'q
43ffi,.
yoatv quroliari: (stansiya yashirin) yozuv
bo'lgani uchun qora yuzta shinur soyilmasdan harakatsiz qotib qoldi;
Siaiionery (steyshnry)
-
qurollari plotsiyadan stansiyaga yashirindi;
4383.
Statistics (statistiks) - axborot,2) statistik ma'lumotlar: (estetik) statistik
ma'lumotlardan estetik ma'lumotlar ko'p;
43E4.
Statue (stachu) -haykal: (sochi) sochidagi olimpiadada ruslm jahon
chempioni bo'lishdi;
4385.
Stat'ris (steytes) - huquqiy" hoiai, 2)obro'-e'tiboi: (estetik) estetik
ma'lumotlarga ko'ra huquqiy holatni cheklovchi mamlakatlar kamaymoqda;
43E6.
statute (stachu:t) -qonun, ustav: (yuzta chat) qonun yuzta chdni yopib
qo'ydi;
4387. Steady (stedi) -
mustahkam, doimiy, barqaror: (istadi) nemislar
mustahkam Rerlin devoir buzilishini istadi;
4388.
steak (steyk) -beshteks: (stoyka) stoykarar bayramlarda beshteksni sevib
tanovul qiladi;
4389.
steamer (sti:ma) - poroxod, 2) qosqon: (rsitma) poroxodning isirmasi
chiqqani uchun Angliyadat Fransiyaga yetib kelolmadi;
4390.
qorinl
Steep(sti:p) - singdirmoq, to'yintirmoq: (spit) spitga chalingan maymunlar
dni tez to'yintiradi ;
4391.
Steer (stia) - haydamoq, boshqarmoq,2) axtatangan buzoq: (sita) Hind
kinosidagi Sita mollarini haydab ketib su'ratga tushdi;
4392.
Stem (stem) - tana, poya, 2) o'zalgkelib chiqmoq, mansub bo'lmoq: (sut
em) sut emizuvchilar guruhiga poya kirmaydi;
4393.
stereo (steriou)
-
stereo {fazoviy}: (sut erasi) fazoviy dinazavrlar sut
erasidm so'ng paydo bo'lgan;
4394. Sterling (ste:ling) - lunt-sterling, 2)chin, haqiqiy:
(l'unt-sterling)
inglizlarning pul birligi funt-sterling;
4395.
Stern (stean) - qattiqqo'|, 2) orqa qismi va tomoni: (suv tekin) qattiqqo'l
insonlarning umrlari suv tekin bo'lib o'tib ketadi;
4396. Steward (styu:ad) styuardessa, 2) boshqaruvchi
(Styuardessa) O'xshash so'zlar;
{ofisant}:
439i.
Siick (stik) - tayoq, 2) hassa, 3) botirmoq, 4) yopishtirmoq, 5) qadamoq,
6)tiqilib qolmoq, 7) qo'ymoq: (kesdik) Biz shunchaki tayoqni kesdik va hassa
yasadik;
4398.
o'sadi;
Sticky (stiki)
-
yopishqoq, 2) o'iar, qaysar: (tik) qaysa insonlar tik bo'lib
4399.
Stiff (stif)- qattiq, bukilmas,2) rasmiy, 3)qiyin,4) kuchli, o'tkir: (smurf)
smwfl ar tabiatiga ko'ra bukilmas jonzotlardir;
363
44O0.
Stimulate (stimyuleyt) - jonlantirmoq,2)rag,bailantirmoq: (sut em, yut)
qutb ayig'i sowqda qolgan bolasini sut emizib jonlantirdi;
4401, Stimulation
(stimyuleyshn)
rag'bat, turtki: (sut em, yashaysan)
bo'rilarning shiori: rag'batga ega bo'lish uchun sut emib yashash kerak:
4402.
Sting (sting)
-
- chaqmoq,2) sanchilib kirmoq, 3)og'rimoq: (dasting) ey
chaqmoq seni dastingdan tunlmi uxloknay chiqayapman;
4403.
Siink (siingk)
badbo'yiii! 2) sasimoq: (iingka) buibulning iingka-madrri
quriy bosNadi, gulning badbo' yligidar;
-
4404.
Stipulate (stipyuleyt) - shartlashmoq: (sut pulemyot)
shartlashib oldi: boshqaianial qilmaslikka;
sut
pulemyotlar bilan
4405.
Stipulation (stipluleyshn) - shart, shaft qo,yish: (sotib joylaysan) bozor
shartiga ko'ra kiyimlami sotib, pulini cho'ntakka joylaysan;
4496.
Stitch (stich)
tikib bo'lmatdi;
-
4407.
choll 2) tikmoq,
-
Stock (stoa:k) natt,, mt,
startgacha poyga o'ynashyapti;
44lJE. Stomach (stamak)
kemiradi:
44W.
Stoop (stu:p)
-
-
.,1)
xatqa: (skoch) skochlar bilan choklanr
tur,2) fond, 3) ta'minlamoq: (start)
fondlar
oshqozon, qorin: (tamaki) tamaki oshqozoDni
egilmoq, tanazanlga uchramoq: (tup) tup gullar davlati
tarrtazzluJeauchrayapi:
4410.
Storey (sto:ri:)
4411,
Stout (staut)
-
qavat: (tor) chumoli uyidagr qavatlar tor bo'ladi;
-
semiz, 2) sog'lom: (sut ot) sog'lom golland sigirlari kim
uzoqqa sut oiish bo'yicha garov boyiashcii;
4412. Straightforward (streytfo:uad) - sodda, tushunarli, 2)
rostgo'y:
(standard fond) standard fondlar unchalik rostgo'y bo'lnaydi;
4413.
Strain (streyn) - tortmoq, 2) zo'r berib ishlamoq, 3)kuchaytirmoq, 4)
suanoq, o'tkaznoq(elakdan): (trener) trener zo'r berib mashq qildirdi;
4414.
Strait (streyt) - bo'g'oz(suv yo'li),2) muammos (reyd) muammolami hal
qilish uchun reyd o'tkazish shart emas;
364
4415.
Strand (stra:nd) - bir tutam soch, kokil,2) qirg'oq: (sut round) qrrg,oqda
sutlar bolachilari roundda kurmhdi;
4416. _Strap (strap)
shtrafl
-
arni undi ryapti:
kamar, taqib olmoq: (shtraf) kamar taqqan politsiyachi
4417.
Strategic (strati:jik)
4418.
Strategy (stratejy) -strategiya: O,xshash so,zlm;
-
strategik: O'xshash so,zlar;
4419.
streak (stri:k) - chiziq, chiznoq, 2) faalat,3) tez harakailanmoq: (srok)
hamm6 yrystri fazilatlarning srogi bor;
4420.
strengthen (strengzen)
-
kuchaytirmoq, quwatlnatirmoq: (sut ring
uzun) sut bokschilami ringda kuchaytirishga uzrmdar uzrm duo qildi;
4421.
Stress (stres) - bosim, 2) keskinlik, 3) urg'u berish, urg'u qo';moq, 4)
ta'kidlamoq: (stress) bosim va sfess inson umrining zomini;
4422.
Sireich (strech) - rho'zmoq, yoyilmoq, 2) ko'paytirmoq, oshirmoq, 3)
mubolag'a, 4)maydon, joy, 5) vaqt oralig'i: (strech) yo'lninj ba'zi joylarida
sfretchni yurishga ro'xsat berilgan;
4423.
Stride (strayd) - katta qadam bilan yurmoq, bir hatlab o'tmoq,2) katta
qadam, 3) yutug'lar, muvaffaqiyatlar: (Sprite) Sprite suvini ichgacb, katta
qadarnlar tashlab yurishni boshlaysiz;
4424.
Strife (strayf)
+nrti.1rilr ^^li.L^,i.
Yvrrou\rr'
-
tortishuv, kelishmovchilik (shirakayf) shirakayfodamlar
4425.
Strike (strayk) - urmoq, hamla qilmoq, ish tashlamoq: (stroyka) binoning
sffoyka quruvchilar ish tashlamoqd4
4426. Striking (strayking) -
ajoyrb, hayron qoldiradigan: (trikong) sening
trikong ajoyib isitarkm,
4427.
String (string)
ipga hzila hoshladi,
4428.
-
ip, sim, ipga tiznoq: (turing) tugmalar awal turib, keyin
Strip (strip) {qobiqni) olmoq, chiqarmoq, 2) yech(in)moq, 3)yo'l-yo'l:
(spirt) spirtlaming bo'shab qolgan idishlmi birin-ketin yechina boshladi;
4429, Stripe (strayp) - yo'i-yo'i chiziq: (stop)
bo'lmagani uchun o'zi to'xtolmaydi;
365
chiziqiarda siop tugmasi
4431t. Strive (strayv) - da'vo qilmoq, intilmoq: (strauvs)
strauvslar qancha
osmonga intilmasin baribir uchoLnaydi;
4431,
Stroke (strouk)
keldi;
4432.
Stroll (stroul)
-
zarba, falaj: (terak) bo'rondan teraklar falaj holatiga
- sayr, sayr qilmoq, daydimoq: (stol) temir oyoqli stollar
bilm yog'och oyoqli stellar sayrga chiqishdi;
4433.
siructurai (strakcherai) -strukiuraviy: (terakchalar) terakchaiar har doim
ham strukluraviy o's avennaydi;
4434.
Structure (strakcha)
ihatdan uncha yaxshimas ;
-i
4435.
- o'jar, qayser: (stolba) o'jar stolbaning bo'yl kundan
Stubborn (staban)
kunga o'sib borayapti;
4435.
Studio (sty'udiu)
-
- tuzilish, bino: (turkcha) turkcha binolar qurilishi
studiya.' o';shash soblar;
4431. Stuff (staf) - matrial, narsalar,
mato, tiqishtirmoq, to'ldirmoq: (staj)
matolaming ish staji tugab, pensiyaga chiqa boshladi;
443E. Stufiy (stali:) - dim, bo'g'iq:
(statka) dim havoning ta'rif stafkasi past
baholandi;
4439.
Stumble (stambl) - qoqilmoq, chalinmoq: (shtamp) bosmaxona shtamplari
muz uchayotganda oocilih qo'lini sindirib oldi;
4440.
Sturdy (sta:di) - mustahkam, puxta, chidamli: (yetadi) puxta insonlarning
hamma narsasi yetmli bo'ladi;
444i.
Styie (staii)
-
usiub, moda: (stii) sriiciriiar modani yaxsiri tushurmay<ii;
4442.
-
4443.
-
Subdue (sebdyu) za'bt etmoq: (sud yo'q) mustamlakalarni saqlab qolish
uchun awalo sud tizimini yo'q qilish zarur;
Subject (sabjekt) lan, ega, mayzu, qaram, buysundirmoq: (obyekt)
fanning hamma obyektlari ham insonlarga farovon hayot va'da qilmaydi;
4444.
Subjective (sabjektiv)
-
shaxsiy: (subyektiv) mayrnunlar shaxsiy va
sub-vektiv sabablarga ko'ra odamsa avlana olmaydi:
366
4445.
submarine (sabmori:n) - suv osti kemasi, o'simrigi: (samo ringi) suv osti
kemasi samo ringida g'olib bo,ldi;
4446.
Submerge (sameri).--cho, ktirmoq, g'arq qilmoq: (samuray) samuraylar
vatar sa sodio^ligini ishot o,ilish uchun o'zlarini cho'ktirdilar;
4447.
Submit (sabmit)
-
buysundirmoq, taqdim qilmoq: (sammit) sammit
boshlanganda ishonchli dalillar taqdim qilindi;
444ii.
subordinaie (sabo:dinet) - tobe, qaram qitmoq: (saboxat) saboxar robe
marnlakatda yashashdan ozod bo'lish uchun qo,mondon bo'ldi;
4449.
subscribe (sabskrayb)
qariyb
-
a'm bo'rmoq, obuna bo'rmoq: (sabzi qariyb)l0 000 sabzilar sabzi huquql i himoya qilish tashkiloti gi u;ro to'lishdir
4450.
-
Subsequent (sabsikvent) kelgusi, keyingi: (sabd kvant) sabzilar kvant
fizikasi ma'lumotlariga ko'ra kelgusida yashashga yaroqli sayyora topilmaydi;
145i.
-
subsequenfiy (sabsikventli) kelnchatilq kelgusida; (zaps ekvatentti)
zryslaming ekvalentligi keyinchalik tugatiladi;
4452.
Subsidiary(sabsidi:ry)- qo'shimcha, ikkinchi darajali: (subsidiya) davlat
singan korxonalmga qo'shimcha subsidiya berishni to'xtatdi;
4453. Substantial (sabstainshl) muhim, ma'noli, mahkam,
yoqimli:
(substansiya sol) mahkam binolar qurilishida substaniyaning moddalari solingan;
4454.
Substanfiate (sabstainshieyt)
-
isbotlamoq, tasdiqlamoq: (sabzi stansiya)
Sabzi rediskaxongajaswli-eini isbotlash uchun metro stansiyani ishini to'xtata oldi;
4455.
Substitute (sabstiyut) - o'rinbosar, o'rnida ishlamoq, almashtirmoq:
(sabzi yut) O'rinbosar rahbar bo'lishi uchun butun sabzini lutishiga to'g'ri keldi;
4456.
Subiic (sai:i)
odatiy hol;
-
Jup{s, noziir, muioyim: (qaii) iiozik odrrnitrni qaii qiiish
4457.
Subtract (sabtrak) - ayirmoq, olib tashlamoq: (zavtrak) Zavtakdan og'ir
hazim bo'luvchi taomlami olib tashlang, yo'qsa bu oshqozonga_iabr bo'ladi;
445E.
Subtraction (sabtrakshn)
-
ayirish, chiqarib tashlash: (tabriklasin)
Ishxonasidan haqoratlarib chiqmib yuborilgan hodima ayol buni videoga tushirib
internetgajoyladi va kuchli norozilik boslrlanishiga sabab bo'ldi;
361
4459.
Suburb (sabo:b)
-
shaharga qarashli
joylarqimmafligi sabab odarnlar yashamaydi;
4460.
joy:
(sabab) Shaharga qarashli
-
Succession (sakseshn)
izchillik, uzluksiz, meros: (sakkiz seshanba)
merosga ega bo'lish uchun sakkiz seshanha xizmat o.ilish zarur;
4461..
yillrdataksilar
4452,
-voris, tiavomchi: (saksoniya) nernisiar sakoniya
4463.
{mmoq, so'rmoq: (sak) sak qabilasida bolalar sigir emib kata
4464.
Sulfice (safays) -yetmoq, yetarli bo'lmoq: (safar yoz) safarga yetarli
Successive (saksesiv) - keyingi, so,nggi: (taksi suv) keyingi
suv va sut tashishga yollanadi xolos;
Successonsaksesa)
davomchisidir;
Suck (sak)
bo'lishgan;
narsalami yozmuangtrz och qolasiz;
4455.
Sufficiemt (safishni) - yeiar-li, kifoy'a: (tviyfisent) kayfisenri balard
banklarga pul qo'ysh mablag'ni yetarli miqdorga yetkazishga yordan beradi;
4466. Suit (su:t) -kostyum,
to'plamo mos kelmoq: (sud) kostyumlar sudini
bozorda o'tkazishdi;
4467.
Suitable (su:tbt) - mos, loflq: (sut bilan) sut bilm mos kelmaydrgan qizil
rangdagi ichimlik paydo bo'ldi;
4468.
-
Suitcase (su:tkeys)
kichkina chamadon: (suistemol) o'z vazifasini
suistemol qilgan bo.ixona hodimi ch am adonlarni tekshirayotib ichi dagi narsalarni
olib qo'yarkan;
4469.
Suite (suit) -komplekt, to'plarn: (suv it) Amazon kompanyasi mijozlarga
hiznat ko'rsatishda suv it yordamidatashilishini yo'lga qo'ydi;
4470.
Sullen (salen) -g'amgin, yurakni siqadigan, sekin oqadigan: (salqin)
salqin ob havoda xatto bulutlar ham g'amgin bo'lib qolgandek tuyuladi;
4471. Sultry (saltri) -jazirama, jo'shqin,
otashli: (salta) jaziramada sportchi
yoshlar-io'shqin musiqabilan hamohang salta otishib kayfiyatlarini ko'tarishmoqda;
4472. Sum (sam) - yig'indi, yig'indisini
chiqarmoq, jamlamoq, xulosa
chiqarmoq: (so'm) o'zbek so'mining jami yig'indisi bir kunlik yg'indisi awalgi
kundan ancha ko'p bo'larkan;
368
4473.
Summary (samery)
-
xulosa, qisqacba bayon: (Samarqand) tunstlar
samarqand o'zbekistondagi eng yaxshi viloyat degan xulosaga kelishdi;
4474.
v
summit (samit)
- cho'qqi, rahbarrar uchrashuvi: (sammit) tashqi istrlar
azlrl i $ da y angi samit y g' il ishl ari o'z ishini boshl adi.
4475.
Summon (saman) - chaqiriq(sudga), bajarishni tatab qilmoq: (somon)
mollar somon hashagini to'yimsiz ketishda ayblab uni sudga chaqirishdii
4476.
-
Sun'nurn (sanbo:n) oftobda qorayish, qorayish rangl: (sambo) sambo
kurashchilari quyoshda qoralsh zararli ekadni aytishmoqda;
4477.
sunflower (sanfloua) -kungaboqar: (san filolog) bir tentak kungaboqaga
qarab san filolog ekansanku demoqd4
4478. Sunlight (sanlayt) -nur,yorug'lik
(san leys) san leys chipslarini yeb
ko'rganmisan;
1479.
Siinrise (sanrayz) -quyosh chiqishi: (san'atkor rais) mahallarniz san'atkor
raisito'ylardahan qo'shiq ayibturadi, ovozi unchaemaskulekinhurmai bormayli
aytsin;
4480.
Sunset (sanset) - qo'yosh botishi: (santexnik seti)intemetda smtexnik seti
quyosh botguncha ishlab turadi;
4481.
Sunshine (sanshayn) -qo'yosh yorug'ligi: (shanpan) shanpar vinosini
sifdini bilmoqchi bo'lsangiz uni quyosh nwida tekshiring;
4482. Superb (supe:b) -dabdabali,
qaytarishni xohlamagan odam qarz
ee supe bore kechdim puldan didi;
serhasham: (Ee supe bore) qallzint
beruvchini dabdabdi ziyofatga taklif qildi u esa
44&3.
Sunerficiel {sunefishl) -sirtni. savnz. vuzski- iiddiv hntlmeonn: (srrner
fishka) Las-Vegas kazinosida eng qimmat super fishkalm o'lmalmoqda;
44U.
Superintendent (superintendent) -boshqaruvchi: (super internet)
boshqruvchilar super intemetga ega bo'lmasa ishchilar bormayapti;
44E5.
Superior (supi:ria) --oliy, eng yaxshi, boshliq, rahbar: (spiral) eng ya,xshi
spiralni ruslar ishlab chiqaradi;
44llf.
Supersede (supesi:d) -o'2gartirmoq, almashtirmoq: (surbet sud) swbet
sudl ar dalillami al m ashtirih oo'vihdi:
369
44W.
Supersonic (supesonik) -tovushdan ham tezz (super sandiq) super
sandiqlar tovushdan ham tez ucholadi;
448E.
superstition (supestishn) -xurofot, irim-sirim: (super tish) super tishli
insonl ar xurofotga berilmaydi;
4489.
Supervise (supevayz) -kuzatmoq, boshqarmoq: (sikivaz) xona haroratini
boshqarish uchun sikivaz derazasini berkitish kerak;
449fr.
Supervision (supevijn)
-
iruzaiish, namr^i, rahbarlik: (super vaj)
rahbarlik super vaj o'ylab topdi oylik kechikishi haqid4
4491.
superuisor (supevayze) -nazoratchi, metodist: (ko'p mayiz) metodistlar
ko'p maviz yeyishni maslahat bermaydi;
4492,
Supplement (sapliment) -ilova qitingan narsa, to'ldirmoq: (sabrli ment)
ilovalarni sabrli ment to'ldirmasa boshqasi eplolmaydi;
4493. Siippiementary (sapiimentriy) -qo'shimcha: (sabrti
komentariy-)
qo'shimcha yozishuchun sabrli inson kommentmiy yaratish kerak;
4494.
Supply (saplay)
-
ta'minlamoq, yetkazib bermoq (displey) Samsung
telefonlarga displey yetkazib berishi qiyinligidan narxi baland bo'ladi;
4495.
Suppose (supouz) - deb o'ylamoq, chamalamoq, ko'zlamoq (cho'p oz)
(cho'p oz) kuzda otin choflarini chmalamay olsangiz, qishda otinsiz qolasiz;
:
4496.
Suppress (sapres) - to'xtatmoq, oldini olmoq, yo'qqilmoql (afiris) ruslar
afirislami to'xtatish uchun yangi qontm chiqardi;
4497.
-
449E.
-
Supreme (supri:m)
bosh qo'mondon, oliy, eng yuqori: (supurgim)
Yalmog'izlm qo'mondoni eng yuqori tedikda uchadigan supurgim bilan tmishing
deb jumalistlarga ko'rsatmoqd4
Surcharge (socha:j) ortiqcha ortilgan yuk (Sochi AJ) Ortiqcha yuk
ortilgan kema Sochi aksionerlik jamiyatiga qarashli;
4499.
4500.
Surface (soufis)
Surge (sa:j)
ko'tardi;
4501.
-
-
g'alayon, to'lqin (ranj) Hukumatdan ranjigan aholi g'alayon
Surgeon (so:jn)
sochinlikda yashaydi;
WA.- ust: (ofis) Bino ustidan ofis qurish juda xavfli;
-
jarroh: (to'kin-sochin) Mahoratli janohlar tokin370
451t2, Surgery (so:jriy)
jarrohlik, jarrohtik xonasi: (hijriy) Hijriy yildan
- jalrohlik
melodiy yilga o'tish vaqtida
archa rivoj topdi;
4503.
surmise (samayz) - taxmin, faraz, shubha: (shu mayiz) Alisher shu mayiz
z,ahzrli degan shubhaga bordi;
4504.
Surpass (sopa:s) - ortiq(afzal) bo'lmoq, ustun kelmoq: (qafas)
eafasdagi
qushlardan ozodlikdagi qushlar ustun elishdi;
45q5.
surpius (so:pias) - oriiqcha narsa: (hisobrash) Kassiriar oniqcha nana
hisoblashgani uchun j inoiy j avobgarlikka tortildi,
4506.
surrender (srenda)
-
taslim bo'lish, taslim bo'lmoq: (srena)
Srena
chalgani _iinoyatchilarga taslim bo'l deganidir;
4507. .Survey (so:vey) - so'rash, ko,zdaa kechirish: (noviy) Noviy
odamlar rentgen nurini ya'ni kobdan
ke
chirish apparatini kashf qildi;
4508.
su.-''ilai (svayr{) - tirik qolislr, qotdiq: (sura yuvil)
ag'naganda tirik qolish uchun burchaklarda turing;
4509.
Survive (svayv)
dawda
- tirik qolmoq, umr kechirmoq:
s
uvargan dcvor
ltvilib
(saroy) Smoyda umr
kechirmoq ba2ida qafasga o'xshaydi, tabidni ko'rolmaysan kishi;
451{r. Survivor (svayve) - tirik
saravyovada urushdan
4511.
qolgan odam: (saravyova) Serbiya poyta,.'di
tirik qolgan odamlar juda kam;
Suspect (saspekt)
-
shubhali odam, shubhalanmoq (sasib ketdi)
Politsachini ko'rgan shubhali odam qo'rqqanidan sarg'ayib sasih ketdi;
4512.
-
4513.
-
Suspend (saspend)
to'xtamoq {vaqtincha}, osmoq, ilmoq: (sement)
Toshqinni to'xtatish uchun FW hodinrlari qirg'oqqa sement qoplarni ta.xlab
chiqishdi va sement o'g'irlanmasin degan belgi osib qo'ydi;
Suspense (saspens)
xavotir, noma'lumlik: (uspenskiy) San'dkorlar
Uspenskiy nomli maktab yopilib ketishiga xavotir bildirdi;
4514.
Suspicion (saspishn)-shubha,gumon: (sassiq popushak) Sassiqpopushak
al i sh ar,na ko' ri shi bil an h amm a yo qni s asi tib tash I adi;
opshi shubh
4515.
Suspicious (saspishes)
g' iybafl ashib
-
shubhali: (saviyasiz) Saviyasiz
hammani bir-birl ari ga shubhali ko' z bil m qarashga undaydi;
371
odamlar
4516.
Sustain (sasteyn)
tutib turmoq, tirab qo,ymoq: (saturn) Sdum
tik tutib
-
salyorasida gravitatsion holat yo'q shuning uchrm yerida o'zingimi
turishingiz qiyin;
4517.
Swallow (sualou) - qaldilg'och, chavnamav yutmoq: (sala) ealdirg'ochni
Xitoyliklar sala qilib yeydi va chaynamay lutadi;
4518.
Swamp (sua:mp)
-
botqoq, balchiqzor: (suv amper) Botqoqlikda suv
bo'lmagani uchun elektr amperlari ishlamaydi;
4519.
Swarm (suo:m)
-
gala, to'da, tirmashib chiqmoq: (suv ombor) Suv
ombordagi baliqlar to'da bolib ov qilishadi;
4520.
Sway (suey)
ohista silkinadi:
-
tebranish, silkitish: (kuy) G'i1iak kuyi ta'sirida barglar ham
4521.
Swear (suea) - qasam ichmoq, qasamyod qilmoq: (suva) easanyod
qilmagsl askarlar devor suvashga majbur qilindi;
4522.
-
Sweaier (sueia:)
jemfer, sviier: (sviier) B.azilar jemfer biizur sviterni
farqiga bormas ekan, menga o'xshab;
4523.
Sweep (sui:p) - supurgi, supurib tashlamoq: (suzib) Oldingi zamonlada
supurgini mingan kampir faqat uchardi, endi esa suvda suzayapti ham;
45U.
Swell (suel) - shishmoq, shishirmoq: (seul) Seuldagi odamlar o'zidut o,zi
shishib osmonga uchib ko'tailyapti;
4525.
Snfft (suift)
jadal yura boshladi;
-
ildam,.l:adal: (shift) Shiftdagi o'rgtnchaklar pashshani kc'rib
4526.
Swing (suing) - tebranish, tebranmoq, silkinmoq: (suving) Bola oltin
balig'iga suvingdagi tolqinl6441 hosil bo'lgan shamol daraxt barglrini sekin
sflkrtayapti dedi;
4527.
Syllable (silebl)
-
bo'g'in. bo'g'inlab talaffuz qilmoq: (sulayib
orl)
O'qituvchi o'quvchiga soZlarni bo'g'inlab ayt sulayib o'lgur deyapti;
45?4.
Symbol (simbl)
tovuq deb qtraladil
4529.
la?li
-
ram4 timsol: (dumbil) Dumbil va dangasalik fimsoli
Symbolize (simblayz)
sher ramzi bo'l san:
-
ramzi bo'lmoq: (simba lafz) Simba multik tarixida
45311. Symmetry (simetry)
453-r.
-
...ga moslik, o'xshashlik: (simmetriya)
o,qini o'xshash qilib chizish hisoblashlarda
ikki
Matematikada simmetriya
muhimdir;
Sympathetic (sipasetik)
-
mehribon, ooko'ngil, rahmdil: (tepasi tik)
-
Oqko'ngil isnonlaming tepasidagi sochi tik bolmaydi;
452:
-
453-3.. Sympathy (simpasiy)
-
Sympathize (simpesayz) rahmi kelmoq, rahm qilmoq: (sim pasaydi)
Clegmada qochoqlarga rahmi kelgan s rldat chegara simini
fasaytirib ularni oshirib
o'ikzztii;
hamdardlik, uyg'unlik: (simpatichniy)
Simpatichniy odamlar hamdud bo'lish rdi;
4534.
symphony (simlhiy)
musiqa ijro qiladi;
4535.
-
simtbniya: (simtbniya) simfbmya orkestrlan klassik
symposium (sipouzium)
sino odamlar uzum yem aydi;
-
simfozium: (sipo uzum) Simfoziumlar saroyida
4536.
Symptom (simptem)
4537.
Synonym (sinenim)
-
sinonim: (sinonim) O'xshash so'zla;
453E.
Synthesis (sinsesis)
-
sintez: (sintez) O'xshash so'zlar;
4539.
Synthetic (sinsetik)
-
-
alomat, tashqi betgi: (simptom) O'xshash so'zlar;
sintetik, sohta, yasama: (santehnik)
Sante>mik
umumlashtiruvchi elektr simlarini birma-bir ulay boshladi;
4540.
-
System (sistem) yo'|, usul, tuzum: (sistema) Davlat sistemasida yo'l
biladi ganlar rahbadik qiladi;
4541,
Systematic (sistematik)
-
sistemali, muntazam, tatibli: (sistematik)
'l'able (teybl) stol, jadval, ro'yxat, stolning ustiga qo'ymoq, jadval
tuznoq: (tabel) Maktabda tabeliga a'lo baholar olgan o'quvchi faxriy ro'yxalga
4542.
kiritilda;
4543.
Tablet (tablet)
-
mayda taxta, bloknot, tabletka: (tabletka) Tabletkani
bloknotda saqlab bojxonadan olib o'trnoqchi bo'lganlar ushlandi;
4544.
Tack (tak) - keng qalpoqli mix, knopka, 2)taom, ovqat: (tak) Tak kim
meni ovqatibni yeb qo'yganini bilsm qo'liga knobka qoqarnan deb hammani
qo'rqridi irczori boi4
5t5
4545.
'I'ackle (takl) asbob, bog'lamoq, ushlab olmoq, hal qilmoq: (spektakl)
Spektakldagl qo'g'irchoqlar mqon bilan ushlab turiladi;
4546.
Tact (takt)
ota-onadan o'tadi;
4547.
- odob, nazokat: (fakt) Faktlarga qaragand4 odob odamlarda
Tactics (taktiks)
-
taktika: (taktika) Kunfuda taktika- bu himoya usuli;
4548.
Tag (tag) - mahkamlamoq,2) keyingga qotdirmoq: (tag) Daraxrring ildizi
iagida boisa, u mabftam bolatii;
4549. Tailor (teyla) -
tikuvchi, tikmoq: (tayla) eashqadaryolik tikuvchi ignani
taylayerga deb shevada gapiridi;
4550.
Talent (talnt)-qobiliyat: (talant) Talant, buqobrliyatdir;
4551.
Tally (taliy)
ha+qat yo'qoladi;
4552.
yorliq, ko'chirma: (tatay) Ko'chirmachilik talaygina bolsa"
-
-
Tame (teym) qo'lga o'rgatmoq, qo,lga o'rgatilgan (Temza) Harbiylm
temza daryosi akulalarini qo'lga o'rgatib ularni soqchi qilib qo'ydi;
4553.
Tan (tan)
-
teri, teri oshlamoq, 2) oftobda qorayish,3) jigarrang: (tana)
Oftohda qorayish tana terisi sa .vomon ta'sir
4554.
o.il
adi;
-
Tangle (tangl) nim,ishkal, 2) janjallashmoq: (tanglay) Jarjallashganda
so zlar tanglayda qolib ketadi ba'zan;
4555.
Tap (iap) - jo'mrak, tiqinni chiqarib olmoq, 2) yengil zarba, urmoq, 3)
solmoq, 4) telda gap poylamoq: (tappa) Sher oljasini yengil zarta bilan t4pa
bosdi;
4556.
Tape (teyp) - kaseta, lenta, lentaga yozib olmoq: (toypi uzum) O'hishda
toypi uzumlar qanday yetishtirilgani haqida ma'lumot kasetalarda saqlangan,
4557. Tar (ta:) -
qatron, qatron surtmoq: (tarakan) Tarakanga qarshi qatron
surtsangiz ham foydasi yo'q ekar;
455E.
Target (ta:git)
nishon, mo'ljal (tark et) Hindu merganiga agar mshonni
ura olmasang qabilani taft et deb buyurdi;
-
4559. Tariff
(tarif) - tarif, tarifga kiritmoq, 2) narx qo'yish, narx qo'ymoq:
(tarif) Aloqa narxi va tarif stavkasi oshib ketdi;
374
456q.
vazirh, ish,
topshirmoq: (taskin) yazjfmi vaqtida bajara
-2) seni
ohnagan buxgalterga boshlig'i siqilma
bmibir ishdan bo'shatganman deb taskin
Task (task)
-
berdi;
4s6l-
-
Taste (teyst) maz , tam,2') tatimoq: (test) Rolrton lapshasi go,sht tami
keluvchi moddalar bilan testlar o'tkazib haridorlarga tatib ko'rgiidi,
4562.
Taxation (takseyshn) - soriq: (taksi ushtang) soliqlardan qochayotgan
bozorchilar taksi ushlanglar tezroqketaniz deb qochib qolishdi;
4563.
jamoa, 2) birlashmoq: (TfM) TIM konteynerda yuk
tashuvchi korxona xalqmo reyslarda jamoa bo'lib yuk mashinalarda yuradi;
Team .(ti:m)
-
4564.
Teapot (ti:pot) - choynak: (e'tiqod) E'tiqodi musta<kan yrglt bir choynak
chov hilan dushm an qamalida jon saqlay oldi;
4565.
Tear (tea)
4566.
Tease
-
ko'z yoshi, 2) yirtmoq: (tuya) Tuyada ko2 yoshi bo'lmaydi;
(ti:z)
- jahlini chiqarmoq: (tiz) Jallodni jahlini chiqargan
masqrabozni tiz cho'ktirib uzur so'raldi;
4567.
Technical (teknikal) - texikaviy: (tehnikali) Qshloqda chiroq bo'lmasa
so'ngi texnikali u)ryri nima keragi bor;
4568.
Technician (teknishn)
qilmaydi;
4569.
Technique (tekni:k)
yaxshi bilishadi;
4570,
-
metod, uslub: (texnik) Texnik xodimlar metodlarni
Technology (teknoloji)
texnologiyalm davri;
45i't.
- mutaxassis: (tekin ishni) Muta,xassis tekrn ishni
Tedious (ti:dies)
o'tirish zerikarli ekan;
-
-
texnika: (texnologiya) 21-asr texnika va
zerikarii (tig'iz) o'yin iruigu iig'iz payti<ia gazeia o'qib
4572.
Telegraph (teligra:Q
-
telegraf: (telegraf) O'xshmh soZlar;
4573.
Telescope (teliskoup)
-
teleskop: (teleskop) O'xshash so'zlar;
4574.
Telex (teleks) - teleks {telegraf xizmrati}: (intelektsiz) Telex ya'ni telegraf
hizrnati sun'iy intelektsiz harn ishlay oladi;
37s
4575,
Temper (tempa) - fe'l-atvor, 2) kayfiyat: (tepma) Sherni kaytiyatr yaxshi
bo'lganida han tepma tashlanib qoladi;
4576.
Temperature (tempracha)
-
harorat: (temperatura) O'xshash so'zlar;
4577.
I'emple (templ) - ibodafxona, 2) chakka(yuz qismi): (tema pul) .l'ema
yaratuvchilar pul topman deb ibodatxonaga borishganda poltsiyachilar ularning
chakkasiga shapaloq tushirishdi;
4578.
Temporary (temperery)
vaqtincha: (tema peririv) Bugungi dan temasi
peririv paytrda qanday dam olish kerakligini o'rganamiz.;
4579.
-
-
Tempt (tempt) tavakkaliga harakat qilmoq: (tempda) ealin tumanda
trmspor boshqarib ketayotganlar bir tempda tavakkaliga harakalmishmoqda;
45E0.
Temptation (tempteyshn)
- aldov,2) nal's: (tepada yashin) Baland brno
tepasida yashin urdi degan aldovli gaplar intemetda tarqaldi;
458f.
Tenant (tenent)
-
ijarachi, ijaraga olmoq: (tentak) Tentak ijaraga olgan
moshinasini voqib yuhordi;
45E2.
Tend (tend)
moyl bo'lmoq, 2) gramxo'rlik qilmoq: (tender) loyiha
-
tenderda g'olib bo'lishi uchun uni maqullaydigan odanlarga g'amxo'rlik qilish kerak;
45&i.
Tendency (tendentsi)
-
havas,
mofllik:
(tendensiya) O'xshash so'zlar;
4584.
Tender (tenda) - nozilg 2) yumshoq, 3) mehribon,4) rasmiy taklif, taklif
qilmoq: (tanda) Nozik va sog'lom tanda sog' aql;
45E5.
l'enor (tena)
-
tenor {erkaklarning baland ovozi}, 2) umumiy ma'no,
nusxa: (tana) Tananing maket nusxasi tibbiyot akademiyasida o'rganilyapti;
4586.
Tense (tents)
Isiqlik oshganida tent
-
zamon, 2) hayajonli,3)tarang tortilgan, keskin: (tent)
simlri tarmglashadi;
4587.
Tension (tenshn) - keskinlik (dinshunos) Dinshunoslar o'rtasida taxlil
qilish paytlari keskinlikdanjanjal chiqishi tabiiy hol;
4588.
Teniative (tenteiiv)
4589.
Term (to':m)
-
sinashga oiti, tajribaga beriigan: (tentairiik)
Sinashga oid doriland olib kelishdi, ularni iste'mol qilib ko'rish tentaklik;
- muddat, 2) termin, 3)shart, 4) atamoq: (tom) Terminlar
tom mahodaxalq mahaviy mulkidir;
376
4590.
.lbrminal (to':minar)
-
bekat, 2) terminat 3) o'limga orib keradigan
4)oxirgi : (terminal) O'xshash so'zlar;
459-l-, Terminate (to':mineyt)
-
tugatmoq: (taminot) Askalarga ta'minot
kelmagani uchun mag'lub bolishdi:
4592-
Termination (to'mineyshn)
qaytaman, deb vada qildi;
4595.
Tcrmin'iogy (to':min,i'jiy)
4s94.
Terrace (teres)
4595.
Terribly (teribliy)
- ayvon:
-
oxir, poyon: (terminator) Terminator oxirida
-
tcrminol'giya: Okshash soZlar;
(terisi) Bo'ri terisini ayvonga ilish moda bormoqd4
- odam qo'rqadigan
darajada: (terilib) vahima odam
qo'rqadigan dwajaga yetganda qotquvlar terilib kela boshlaydi;
4596- Terrific (terifik) -
dahshatli: (traflik) dahshatli avariyalmga chek qo'yish
uchun patnrllar traffik nazoratini qo'yishdi;
4597.
Territy (terilhy) - vahima solmoq, qo'rqitmoq: (terib lhyl) eo,rqib ketgan
komoyuter yerdan to'kilib ketgan fayllarini terib yuribdi;
4598.
Territory (terito:ry / teritriy)
4599.
Terror (tera / tero)
4600. iestify
-
-
(testifay)
-
maydon: (teritoriya) O'xshash soblar;
qo'rqinch, 2) terror: (terror) O,xshash soblar;
guvohlik bemoq, tasdiqlamoq (testi faylasut)
Sherxonlik testi faylasufl ar tomonidan tasdiqlandi;
.
-
460f
Testimony (testmniy / testimony) ko'rsatma, dalil: (testi mana) Dhnda
testi mma dalil sifatida olingan deb apelyatsagajavob berildi;
46U.
Text (tekst) - matn: (tekst) Ingliz tilidantekstmatnlarini ta{ima qilish ancha
taraqqi)' o.ilmoqd4
4603.
Textile (tekstayl)
to'qimqchilikka oid, 2) gamol: (tekistil)
-
O,zbek
tekistillari ko'plab gazmollami export qilmoqd4
46fr4.
Theatricai (siatriirl)
odamlar kiritilmadi;
-
ieatrga oid, soxta: (teatri kal) iviuqumiy reatriga kai
4605. Theft (seft) - o'g'rilik: (shift) O'g'rilar
kanerani ko'rmay qolga olindi;
377
o'g'irlik qilayotganda shiftdagi
4606.
Theme (si:m)
kelib chiqdi;
4607.
-
mayzu: (sim-sim) Sim-sim katbsida boks mavzusidajanlal
Theoretical (sioretikl)
-
nazariy: (teoritikali) O'xshash so'zlar;
460E.
Theory (siyori) -nazaiya,likr-mulohaza: (sinyor) Senyor va senyoritalar
to'y fikr-mulohazasida bir to'xtmrga kelisha olmadilar;
4609.
Thereby (zebay)
-
shunday qilib: (zeb oy) Zebo oyda hayot bor deb
hisohlaydi, shunday qilih unga horishga qamr o^ildi;
4610.
Therefore (zeafo: ) - shu sababli: (bevafo) Bevafo yomi kechirish qiyin,
shu sababli vafodor bo'inglar;
46i1.
Thermomeier (semomita)
4612.
Thesis (si:sis)
-
tezis,
-
iermometr: o'xshash so'ziar;
2)
dissertatsiya: (sizsiz) janob rektor sizsiz
dessertatsiyaga imzo qo'yishmaydi;
4613.
Thigh (say)
sindirib oldi;
-
son (oyoq qismi): (sayil) osh saytida bir bola sonidagi suyagim
4614. Thirst (so:st) -
chanqash, chanqamoq: (sust) sust ishlagan inson tez
ehalqa;rdi,
4615.
Thorn (so:n) - tikan: (son) atirgul tikanlari oyoq sonlariga kirsa"juda
azob
beradi;
46i6.
Thorough (sara)
asarlarga to'la;
- to'ia, 2)asosii, puxta: (sara) Navoiy kutubxonasi sara
4617.
Thoughtful (so:tful) - o'ychan: (soat pul) bekorchi va o'ychan odarnlarga
otayotgan har sod pul ekmini eslatib qoVish kerak, shrmda ishlaydi;
4618. Thrash (srash) - urmoq, 2)
yanchmoq: (so'rash) o'zbeklar uzrini
so'rashguncha urib qo'ya qoladi;
4679.
Thread (s'-ed) - ip, ip o'tkaznoq; (sredri) sr-edni raznerdagi ipni ignadan
otkazish mcha qiyin;
4620.
Threaten (sretn) - tahdid qilmoq, qo'rqitmoq: (so'ra to'n) qaroqchilar
savdogmlardm to'nlmini so'rab tahdid qilishdi;
37a
tl
4621.
Threshotd (sreshourd) - ostona (isiriq sho'rva) Kasarxonada ostonadan
kirganlarga isiriq sho'rva berib davolash boshlandi,
4622., Thriffy (srifti) - tejamko.r: (shrifti) tejmkor muharrir
uchrm ularning shriftini kichik
qilih yoz.di;
ha:flar joyiru tejash
46?3. Thrill (sril) -
asabiy, hayajon: (suril) asabiy odarnrarga kursisidan suril
demang, oqibati yaxshi bolmaydi;
46Z..
Thrive (srayv)
Gersogovina
polaxti
- yashnamoq, taraqqiy qflmoq: (Saravyova) Bosniya va
Sararyovada poraxo'rlik ancha
traqqiy qildi;
4625.
Throat (srout) - tomoq, harqum: (sara o't) dalada golandiyalik mashaning
tomog'i og'rib qoldi, shuning uchun cho'ponlar unga sara o'tiarni berishayapti;
4626.
Throng (srong) - olomon,2) juda ko'p: (sroging) Demetriy sening sroging
tugayapti, qarzing juda ko'p foiz olayapti, tezroq tolamasang, olomon seni ko'chga
haydaydi;
4627. Throughout (sru:aut) - har tomonlama: (suruv o't)
qo'ylar suruvi
dehqonning g'allao'tlarni hartomonlama yeb, bosib yakson qilishdi;
4628.
-
Thrust (srast) zarba 2) turtish: (sir rost) yaxshi yashashningiring siri
hayotzafralaiga, sabr qilib, rost gapirish;
4629.
Thumb (sam) - bosh barmoq: (so'm) faqat bosh barmoqla orqali so'mlani
sanashnilg
iloji yo'q;
4630. Thuntier (san<ia) -
momoqaidiroq, gumburlamoq: (sandal) hindlm
4631.
jala, bo'ron: (soda stom) qor bo'ronida
yasashdi;
momoqaldiroq bo'lganda oyoqlariga sandal kiyish urf;
Thunderstorm (sadesto:m)
sodadan stomologla qorbobo
4632. Tick (tik) -
chiqillash, chiqillamoq, 2) kredit, qarz" 3) kana: (tik) tik
teraklarda qushlar chiqillashib sayrab twishibdi;
4533. Tide (tayd) - oqim, 2)io'lqiii, g'alay'om 3)o'4garishlar: (tide)
Tide
poroshogi kir kiyimlami tozalab o'zgartira oladi;
4634.
Tidy (taydi)
-
toza,pokizaz (daydi) Daydilarpokizalik nimaligini bilmaydi;
4635.
Tighten (taytn) - qismoq, siqmoq: (tayyor tiyin) Qurumsoq odam tekinga
tayyor tiyin kelsa ham qisib ushlab turadi;
379
4636.
4637
.
Tile (tayl)
-
kal'el:
(taflnli) katbl qrladigan odamla tayinli
Tilt (tilt) - egmoq, og'moq 2)chodi6 soyabon: (qilt) kuchli
qilt etmaydi;
463E.
Timber (timba)
bo'ladr;
shamolda chodir
- xoda, 2) qurilish matriali: (tamba) Shahar eshiklan
xodadan yasalgani uchun eshiklami tarnbalab yopishning foydasi bolmagan;
4639.
Timely (taymli)
-
kerak vaqtida sodir borlish (tayinli) Tayinli istrlar kerak
vaqtida sodrr bo'li,shiga doim nima<iir halaqit beradi,
4640. Timid (timid) -
tortinchoq, 2) qo,rqoq: (limit) Limitdm ko'p tortinchoq
bo'lish ham manmanlikdir;
454i.
Tip (iip)
-
choychaqa,2)oxir,3) sai tegish: (tip) Bashang kiyingan odam
yoniga tip etib qush axlati tushdi, kiyimgiyam sal tegibdi;
4642.
Tissue (tishu: ) - yupqa qimmat mato,2) to'qima,3)qog'oz salfetka: (tish
u) itring tishi u kiygan yupqa qimmal matodan o'tmadi;
4643.
Title (tagl) - sarlavha, sarlavha qo'ymoq, 2) unvon, unvon bermoq, 3)
huquq: (terabaytli) terabaytli kinolmda salavha asosiy o'rinda twadi;
4614. Toasi (iousi) - qoviiriigan non, qovurmoq: (tovus tut)
vodiyda
mehmonlarga tovus tutib qovurib mehmon qilishadi;
4645.
Toe (tou) -oyoq barmog'i, 2) tufli uchi: (yov) do'st boshg4 yov oyoqqa
qaraydi;
4646. Toil (toil) -og'ir mehnat, firishib
ishlamoq: (toy'li) chavandozlar toyli
otlarni og'ir mehnatga va ko'pkariga qo'shmaydi;
4647.
Token (toukn) -belgi, rtmz.2) sovg'a: (to'kin) tug'ilgan kunda sovg'alar
to'kin-sochin boladi;
4648.
Tolerable (tolrbl) - durust, chidasa bo'ladigan: (tol rubl) Ruslar tollmni
durustgina rublga pullaydi;
4649.
Toierance (ioirnts) - chi<iab turishiik (ioiiqtiras) Xotin sergap eiga o'zi
zo'rg'a chidab turibman ko'p gapirib toliqtirasdan odarnni deb nolidi;
4650.
Tolerant (tolrnt) - chidamli: (tollar net) Ruslr pishiq va chidamli tollmni
chet elliklarga net, yahi yo'q deyishdi;
4651..
. _ Tol_erate (torreyt)
chidab bo'ladi;
4652.
Toll (toul)
-
-
chidamoq: (tot red) perevarning tollan soyasidagi redga
boj, 2) qo'ng'iroq ovozi: (tor) eabristondagi tol ichidm kechasi
qo'n g' iroq ovozi eshitilih turardi ;
46s3. Tongue (tang)
gapirotnaydi;
.
4654.
Topic (topik)
gapirilmaydi;
4655.
- tir: (tanga) tanga bariqning tili oltin baliqqa o'xshasad4 ular
-
mavzu: (tropik) Afiika tropiktarida furbol mavzusi haqida
Torch (to:ch) -mash'al: (tochka) qalmi tunda himoya qilish uchun turli
tochkalarga mash'al yoqil di;
4656.
Torrent (tront)
yuvib ketdi;
-
shiddatti oqim, 2) jala: (toronta) Torontani shiddatlijala
4657. Toiture (to:cha) - {itloq,
az,oblamoq: (tokcha) tokchada oHrish
azoblangan odarnning dardini oladi;
4658.
-
Toss (toss) otish, irg'itish: (boss) shatrar bosslari shaharni himoyalash
uchun askarlmga otishga roksat berishdi;
4659.
Tough (tal)
ololmaydi;
4660.
-
tich,,
Tourism (turizn)
foyda tushadi;
qaliq 2) bezori: (tal't) bezori odanlar
-
odam tathni
turizm: (turim) turizmdan davlat g'^rnssiga kfita
4661,
Tow (tou)- pishiq arqon,2) shatakka olmoq, shatakka olish,3) kanopdan
qilingan arqon: (tova) qadimgi misrliklar arqonlarni pishitish uchun tovada
qovurishgan;
4662.
Towel (taul)
bo'ladi;
-
sochiq: (salsoul) Saksouldm sochiq yasasangrz archa qattiq
4663.
Tower (taua) -minora: (tavba) Chin tavbani minoraga chiqmasdan yerda
b{a'sa ham i"iobat tn'l adi;
4664. Trace (treys) - iz, izidan tushmoq: (trest) Nemis festlari
tarafdorlarining izidan tushdi;
381
Gifler
4665.
'l.rack (trak)
l4izidan
Yol/iz insonlaming
4666.
Tractor (trakta)
isblash uchun;
4667
.
4668.
tushmoq, 2) hayot yo'li, 3) tuproq yo'll (terak)
hayot yo'lini terak umriga o\shatishadi;
- traktor: (traktor)
o'zbek traktorlarining hammasi dalada
Tradition (tradishn)
-
Tragedy (trajedy)
fojia: (tragediya) Tragediyadan fojia yasarnang;
-
u
rf-odat, traditsiya: O'xshash so'zlar;
4669. Trail (treyl) -
iz, izidan bormoq, 2) sudralib yurmoq: (treyler) Sudralib
yuruvchilar hujumi haqi6u rr.yler kinosi chiqdi;
4670. Traitor (treyta) - sotqin (traktor)
Urushda sotqinlik qilgan odam traktorda
tankdar opchib keta oldi;
4671.
Tramp (tramp)
-
daydi: (tramp) Tramp Amerika prezidenti bo'lgmicha
ko'cha daydilari bilan islrlagan;
4672.
Trampie (irampi) - o'tni( ko'katni) bosmoq: (tramvay put) shahardagi
frmrvaylm pulli bolgani uchun o'tlami bosish mumkin emas;
4673. Tranquil (trengkuil) qilsanglz, turing
sokin, tinch: (turing ko'l) Sokin hayotni orzu
kol bo'yiga bormniz dedi bola onasiga;
4674.
Transaction (tranzalishn) ish, xizmat, 2) ketishuv: (kran zakaz ishni)
Olmaliq konida kranlar hammaishni Tskaz bo'yicha kelishuv orqali bajarishadi;
-
4675.
Transfer (transfe)
4676.
Transform (transfo:m)
ko'chirmoq (fransfer) Buny'odkor fransfcr uchm Rcal
futbol j amoasidan eng yaxshi to'rtda sportchini O'zbekistonga ko'chirdi;
-
-
o'4artirmoq: (transformator) Elektr voltligrni
kuchaytirish uchun transformatomi o'zgartirishga to'g'ri keldi;
4677.
Translbrmation (translbmeyshn)
- o'zgarish (transformer)
Transtbrmer
kinosida moshinalar birdan robotga o' zgarlb qolishi bilan qiziq;
4678.
Transistor (tranzista)
- radiopriyomnik
(tranzistor) O'xshash so'zlar;
4679.
Transit (tranzit) - yo'l yurish, 2) sayohat, 3) tranzit: (tranzit) Rossiya
bilan elchilik aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgani uchun tranzit boj olinmaydi;
4680.
Transition (tranzishn)
*
barcha ishni insonlar baj argan;
o'tish: (trans, ishni) transportga o'tish dawigacha
46E1.
.l'ransmission (tranzmishn) - ko'rsatuv, 2) uzatish, 3) uzakich: ltrans,
mashina) transport va mashinalar ko,rsatuvini boldar vatayapti;
_
4682.
Transmit (tranznit) bermoq,2) harakatga keltirmoq: (trans,
metr) transportlarni harakatga \u:y.og,
keltirish uchun m-troga ulab titish kerak; '
46q. -. .Transparent (transparnt)
bo'lishadi;
4684.
Transplani (transplant)
-
tiniq: (transport) transportlar tiniq yuzli
- ko'chat qilmoq: (transport lenta) fiansportlar
lental ardan ko'chat olish usulini ymatdilar;
4685.
Transport (transpo:t)
46E6.
I'rap (trap)
-
transport, tashimoq: o'xshash so,zlar;
- qopqon, tuzoq
qo'ymoq, tuzoqqa tushirmoq: (tramp) tramp
saylovda tuzoqqa tushdi;
4697.
Traverse (trave:s)
haydashni m ashq qil ayapti;
4688. Tray
o'ynaydi;
-
ko'ndalang: (prava) prava olganlar ko'ndalang
(trey) -patnis: (treytoriya) patnislar treltoriyasida faqat patnislar
4689.
Treari (tred) - qadam, qadam tashiamoq: (tragedi) tragediyani yaratishda
)unonlar ilk qadamni tashlagan;
4690.
Treason (tri:zr)
parchlarib ketdi;
4691.
Treatment (tritmnt)
davolashning
4692,
keldi;
4694.
xoinlik (turizrn) turizmlar davlati xoinlik natiiasida
- davolash, 2) muomala qilish: (tort manti) asabni
usullri: tort manti yeyish
Tieaty' (tri:ti)
tuzildi;
4693.
-
-
shaitnoma: (tre
Tremble (trembl)
ji)
Trc
jini
4 jiga o'tkazishga shai*,.noma
- titramoq: (kreml) Krernl leninning nutqidan larzaga
Tremendous (trimendes)
ulkan avtobus ymatdi;
4695.
kerak;
-
qo'rqinchli, 2) ulkan: (mersedes) Menedes
Trench (trench) - o'ra, chuqur qadmoq: (qo'rqinch) Qo'rqinchni bir
o'raga ko'mib qo'ymasangiz, sizga pand beradi,
4696, Trend (trend) - moda, uslub, 2) yo'nalish: (brend) Brend moda
mahsulotlari qimmatligidan bozori sinayapti;
46W.
Trial (trayl)
- sinov, ko'rik,2) sud jarayoni:
(Tayland) Taylandda sudni
rohibl ar olih horadi:
4698. Tribe (trayb) - qabila: (tirab) Qabilalaming o'tovi yog'ochlami
qo' yishdan hosil
tirab
bo'ladi;
4699. Tribuie (iribyut) - soiiq, o'ipon, 2)foyda, naf: (iirab, 1rui) Soiiq
hizmatchilari mototsikllarini devorga tirab karta o'yinida yutmoqda;
4700. Trick (trik) - hiyla, ayyorlik (tirik)
Urushdan
tirik
qayrganlar hiyla
natii asida halok bo'1di;
4701.
Trickle (trikl)
4702.
Trifle (ira;{I)
47W.
Trigger (triga)
47M.
I'rim (trim)
- tomchilab oqish, oqmoq:
tomchilab oqishiga qaramasdan j ang qilayapti;
(tiriklar) Tiriklar yomg'irning
aizinragan v'oqea loki gap: (firi* fil) Tirik fllar aizimagan
voqeaga ham bor ovozda kuladi;
-
- tepki: (triko)
Triko kiyganlr l0 tadar tepki yeyishdi;
- butamoq,2) yasatmoq, 3) toza, ixcham, 4) butash: (rim)
Rimliklar g' alabasiga lawdan gulchambar yasatgan;
4705. Triple (tripl) -
uch karra ko'paytirmoq, uchyoqlama, uch hissa katta:
(tre pul) tre pulni uchga ko'paytirsak, 9 ta pul bo'ladi;
4706, Triumph (trayampf) - g'alaba: (trayan) eng qisqa urush Trayan
podshosining g'alabasi bilan tugadi;
47ti.
Triviai (iriviai)
4708.
Tropic (tropik)
-
siyqasi chiqqan, bcma'ni: (iribunal) Sobiq iiiiioqtia
askarlar be'mani hazillarini deb tribunaldaj avob berishgan;
- tropik O'xshash so'dar;
471t9. Tropical (tropikl) - tropikli: O'xshash
4710.
-
so
zlaq
Troublesome (trablsm) sertashvish, notinch: (tirab, sim) Sertashvish
odamni daraxtga tirab sim bilan boylab tashlashdi;
384
4711.
Trumpet (trampit)
-
ko'rib sho'kka tushdi;
karnay: (tramp, it) Tramp it kamay chalayotgamru
4712., Trunk (trank).- daraxtning tanasi, 2) gavdg 3) xartum: (tank) Tanklar
fiflaming xartumi ga o'o. oti shdi ,
4713. Tub (tab) - tog'ora: (ta'b) To'yga nozik ta'b tog'orari mehmonlar
yig'ilishdi;
47i4.
Tube (ryu:b)
ta'mirlmdi;
-
quvur: (iru ba) euwrlar va irubarar aprel va oktabr oyrarida
4715.
Tuck (tak)
-
4716.
Tug (tag)
- sudramoq, 2) silkitib tortmoq: (tag) rron tagi bilan sudralib
yuradi;
4717.
qat, tax: (tok) batareykada elektr toki qatlam bo,ladi;
Tuition (tu:ishn) -o'qitish, ta'lim berish: (tushim) tushimda maymunlm
mensa dars herayotganm ish;
4718.
Tumble (tambl)
eshigi quladi;
47i9.
Tumuii (tyumait)
qor yumalatib ketyabdi;
-
yiqilmoq, qulamoq: (tamba) Tambalangan qalaning
-
qiychuv, to,polon: (yumalat) To'polonda beg'am odam
4720.
Tunnel (tanl) - yerosti yo'li, tunel qunnoq: (tanlov) yerosti yo,lini sifatli
qurish bo'yicha kompanyalar tanlovi bo'ldi;
4721.
Turbulent (to:byulent)
-
bo'ronli, 2) to'polonchi: (turbulent) Bo'ronli
kunlarda turbalent bo'lishiga uchuvchilar odatlanib qolgan;
4722.
Tui'nover (to:nouve)
- oboi'ot, 2) ishchi kiichining
qo'nimsiziigi: (iunov)
Tunov kuni mashina oboroti eng yuqori nuqtaga yetdi;
4723.
Tutor (tyuta)
-
o'qituvchi, tarbiyachi: (Toyota) O'qituvchilarning Toyota
minishga qurbi yetmaydi;
4724. Twig (tuig) -
shoxcha, novda: (tuvag) Tuvagdag gul novdalmi uyga
sig'may ketsa, uni kesib o'tin qilish kerak;
4725. Twilight
(tuaylayt)
-
oqshom: (tualet) Oqshom tualetdar badbo'y hid
kamroo chi o^ishini bilmmidingiz,
385
4726.
Twinkle (tuingkl) - charaqlamoq: (tunikali) Tunrkali tomlar quyosh nurida
charaqlab qushlami ko'zini qamashtirmoqda;
4727.
Twist (tuist)
-
surdea ola hoshladi;
4728.
buramoq, 2) o'ramoq: (turist) Twistlar muzeyni o,rab olib
Typhoon (tagu:n)
-
kuchli to'fon: (ayfon) ayfon kuchli to'fondaham omon
qoladigan smartfon ishlab chiqardi;
4729.
Typicai (iipiki) - xarakierii, o'ziga xos: (iirikiik) o'ziga xos uslubiar biian
changalzordatiriklik uchun kurashgan Robinzon Kruzo;
4730.
Tyranny (tiyreny)
4731.
Tyrant (tayrnt)
4732.
Tvr-e (tava)
zulm: (hayron) shoh zulmiga haFon qolish kerak emas
u shunchaki tatib o'matmoqchi bo'ladi holos;
-
-
zolim: (tayyor net) Zolim odamlar tayyor intemet bo'la
turib xaflami pochtadan almashishadi deb o'ylaysizmi;
stolbaga urildi;
4713. ugly
sotadi;
4734.
(agly)
-
balon: (toya) i"fashina batonlari y-axiaga,r yerda toya-toya
xunuk, ko'ngilsiz: (nagli) Xunuk odamlar dushmanini naeli
Ultimate (altimet)
so'ngi, 2) yakuniy,3) eng olis: (aliment) Dadalar eng
olis hududlardan ham alimentni vaqtida to'lashga majburdirlar;
-
4735. ultimately (altimetly) -
oqibatda, axiri; (alternativliy) Elelcton zanalu
ixtiro qilins4 oqibatda alternativliy energiyaga ehtiyoj qolmaydi deb o'ylashar edi
olimlm;
4736.
ultrasonic (altrasanik) - tovushdan ham tez: (ultra sanoq) Ultra sanoqlar
kompyuterda tovushdan tez harakalmadi;
4737.
Ultraviolet (altavayolet)
-
ultrabinal'sha: (ultra samalyot) ultrabinaliha
rangini yaxshi ko'radiganlar ultra samalyotni boshqara oladi;
4738.
Unanimous (yunanims) - bir ovozda, hamjihatlik bilan qilingan:
(,vtrnonlar) Yuon!ar hamjihaflik bilan shohlarini saylashar eeli;
4739.
Unbearable (anbe:rbl) - juda yomon, juda og'ir: (anor ber) Iso masix
xatto juda yomon odarnlarga ham anor berib siylagan ekar;
386
47411.. Unconscious (ankanches)
-
hushsi4 2) ongsiz: (tank anchasi) Hushsiz
qolgan soldat boshqaruvidagi tank yovning anchasini yanchib
ketdi;
4741-
uncover (enkava) - ochmoq, orib tashramoq: (ana kovak) Kema k4rtani
lmrgan malrossa sichqonrar ana kovak ochib iashrabdi yamJ lo'y aer
'ekor
buyurdi;
4742-
underestimate (anderestimeyt)
-
past baho bermoq: (panda isitma)
Sotuvdagi panda isitmaragani uchun haridorlar unga past baho uirisrra;
474J.
Lhdergo (andegou) - boshdan kechirmoq: (endi gol) Termajamoamiz endi
golni o'z darvozasiga urib shmrnandalikni boshdan kechirmoqd4
4144.
Undergraduate (andegraduet) - oxirgi kurs talabasi 2) tajribasiz: (ancha
gradus) Tairihasiz astronom koinot chizmasida ancha gradusga adashganini bildi;
4745.
Underground (andegraund) - metro 2) yashirin 3) yer ostidagi: (panda
grand) Panda Grandmir mehmonxonasidar joy buyurtirdi;
4745. lintierline (andeiayn) -
tagiga chizmoq, 2) alohida urg,u bermoq:
(aylanayin) Ustoz kam gap bolaga aylanayin she'r yodlashda chiroyli so'zluga
alohida urg'u berib aytgin deb iltimos qildi;
4747.
Underlying (andelaving)
-
asosiy.
2) ... ostida yotgan: (undaylaring)
Undaylaring hech qachon asosiy vazifad qiluvchi odam bo'Lnaydi hammasini
surgun qil dedi Stalin;
4748.
Undermine (andemayn) - yemirmoq, 2) kovlamoq,3) portlatib buznoq:
(panda mayna) Pandalarmayna imru ko."'lab buzishmoqd4
4749.
Underneath (andeni:s)
-
quyida, 2) pastga, 3) tagida: (panda noz)
Daraxtdan pastga tush desa ham panda noz qilib e'tibor bermayabdi;
4750.
Undertake (andeteyk) - zimmasiga olmoq,2) kirishmoq: (andak) Sizning
zerikmay o'tirishingizni zimmunga olganmaq andak gaplashib o'tiraylik jonidan
dedi
to'ti hrshro'y qizga qarab;
4751.
Undertaking (andeteyking) - ish, majhurivat: (xandalak eking) Hukumal
maydonlarga xandalak eking deb buynrq berdi;
4752.
Undo (andu: ) - bekor qilmog, yo'e qilmoq: (Katmandu) Katmandu shahri
poytad shaharlar safidan yo'q qilindi;
387
4753.
Undoubtedly (andautidli) - shubhasiz: (unda auditor) Bizmng ishimizni
kompyuterlar bajuayapti, shubhasiz, unda auditor-iqtisodchilarga o'rin yo,q;
4754,
Undue (andyu:
) - haddan tashqari, o'ta: (adyol) Rossiya adyoli o'ta
issioJigi hilan airalih turadi;
4755.
Uneasy (ani:d) - noqulay, 2) xavotirli: (analiz) Noqulay ob-havoda
insonlarning sezish va maliz qobiliyati sustlashadi;
47ffi,
l-nfair (anfea)
-
atioiaisi4 nohaq: (anaiema) l'unonchada anafema so.zi
adolatsiz podsholarga la'nat degani;
4757.
Unfold (anfould)
sirlmi ochildi;
-
yoymoq, ochmoq: (ana folbin) Ana firibgar folbinning
4758.
Unfortunately (anfo:chunetly)
4759.
Unilbrm (yunitb:m)
4760.
Unique (yunik)
4761.
Unity (yuniti)
-
baxtga qarshi: (ana pochin) Ertalab
savdogar ana pochin qilaman deb haridorga qaragandi baxtga qarshi unda faqat
plastikda pul bor edi;
lbrma, tbrma kiyrnoq, 2) bir xil, bir xillashtirmoq:
(yunisef) Yunisef tashkiloti bolaluga tekin forma tarqddi;
-
-
noyob, yagona: (xunuk) Xmuk ayol o'zini dunyoda
yagon a so' zdm an dem oqd4
- birdamlik
(yutin) Birdanrlik harakatidagilar shirinliklarni
ko' rganda yutinib qo'yayapti;
4762,.
Univcrsai (yunivc:si)
4763.
-
umumiy, univcrsai: Oxshzsh soZiu;
-
Universe (yunive:s) koinot, olam: (yuvinish) Butun koinotda o'rdaklar
uchun yuvinish xonasi yo'qligi uchun o'rdaklar balchiqqa yumalayapti;
4764. Unlikely (unlaykli) haqiqatdan yiroq, noto'g'ri: (ana
like)
Instagrammda ikki dugona ana yana like bosildi suratimga deb bir-birlariga noto'
ma'lumot berishmoqda,
g'ri
4765,
Unload (anloud) - yukini tushirmoq: (Arnold) Ishchilm og'ir yuklmni
tushiraverib Arnold Shvartsnegerday baquvat bo'lib ketishdi,
4766.
Unprecedented (anpresidentid)
-
tengi yo'q, mislsiz: (ana prezident) Ana
bizning prezident tengi yo'q uning deb shimoliy Koeyaliklm maqtanganimaqizmg?ur;
388
4767-. unsatisrbctory(unsatisfaklri) - qoniqarsiz: (kamsit, takt)
olgan bolani kamsitish qonunga xilof, bufakt;
4768' unstable (ansteybr)
--
Qomqars2 baho
o'4aruvchan: (ansambr) sharq tronalarida
oo'shi qchi ansam hlr ar h ar s afar o' z gamvch
anr i
gi bii an
aj rr
ib'turadi,
urwarranted (anuorintid) _
indin) Tekshiruvchi do'kon
476?.
kafrltigi yo'q, 2) ruxsat berilmagan: (anor
hoJarniga ruxsit berilmagan anor indinlacha yo'q
qilinsin deb buyruq berdi;
477|J.
Uphold (aphold) -qullab-quvaflamoq,2) tutib turmoq: (opa, holda) C]pa
ko'p hollarda ukalarini qo'llab-quwatlaydi;
4771. upright (apralt) - tikka,2) tirgovich, tirgak
ko'tari l ganda autsayt ho'ldi
(autsayt) Koptok tikkaga
;
4772.
Upset (apsit) - ag'darmoq,2\ xafz qilmoq: (kamsit) eashqirlar o'z
to'dasini xafa qilnaydi va kamsitrnaydi ham;
4773.
-
shaharya oid: (u bin) Shahu mzrbkzmzsidagi bir relba
qo'lga olindi, aniqlmishicha u Mr Bin edi.
Urban (u:bn)
4774. Urge (u:j) -
ilhomlantiruvchi, undamoq: (burj) Burjlar insonlmni
ilhomlantiruvchi vositaludandir;
4775. Urgent (u:jnt) -
shoshilinch, favqulodda: (o'rgat) Bo'rilar bolasini
favquloddagi holafl arga shay turishga o'rgatadi;
4776.
Utcnsil (1'ufcnsil) - idish-foiaqtar, 2) asboblar: (potcnsial) poiensial
energryaning asosi twli labaatoriya asboblarda ko'rinadi;
4777.
Utility (yuteliti) - naf, foyda: (1uz litrli) Yuz litrli plastik idishlarni ishlab
chiqarish fabrikaga yaxshigina foyda keltirdi;
477E.
Utilization (yutilayzeishn)
4779.
Utilize (yutilayz) - foydalanmoq: (yutiladigan) Oson lutiladigan dorilardan
-
manlaatparastlik, 2) utitarizm: (yutilishi)
Manfaatparastlar lavozimini yo'qotsa tomog'idan suv ham olovdek lutilishi tabiiy;
foydalanish omm alashmoqd4
4780.
Utmost (atmoust) - eng olis: (atmosfera) Atmosfera bunaqa ifloslarishda
eng uzog'i bilan yana 200 yilga dosh bera oladi;
389
47E1.
Utter (ate) -to'la, butunlay,2) talaffudqilmoq: (ato) Jtrr alouddinga menga
butunlay yengilmasli kuchi ato qilingan deb maqtandi;
4782.
Utterance (atrnts ) - hkr bildirish: (atir) Ayollar qanday atirlm ko'proq
chiqarili shi da fi kr hil dirishdi ;
4783.
-
Vacancy (veykntsi) bo'sh o'rin,2) ochiq joy: (vakansiya) Vakansiya
firmasida bo'sh o'rinlar qolmasligi mumkin emas
4iU.
Vacani (veykni) - bo'sh: (voy kei) Teatrda bo'sh joyiar bo'imagani uchun
tik turib tomosha korayotganlarga qo'riqchilr voy ket deb baqirishdi;
4785.
Vacation (vekeyshn)
yosh bolalariga mehnal
mehnat ta'tili, dam olmoq: (bek yosh) Asadbekning
ta'tili bermadi;
-
4786.
Vaccinate (vaksinelt) - chechakka emlamoq: (vaksina) Maynwrlar
boldarini vaksina bilan emlab, hayotini asrab qoldi;
4787.
(vaky'ii:m)
"'aciiiifii
4788.
Vague (veyj)
- vakiiiiili: o'xshash so'ziai;
-
noaniq: (vaj) Bunyodkoming vajlmi noaniq bo'lgani uchun
47E9. Vain (veyn) -
behuda: (vena) Venada imperatorga qashi urinishlaming
trqalildi;
jarnoa
barchasi behuda ketdi;
4790.
Valid (valid)
- ta'sirli, kuchini yo'qotmagan: (valiahd) Valiahdning jaxli
yomon ho'lgani uchun uning ta'sir kuchi yo'oolmadi;
4791.
Validity (velideti)
-
qonuniylik, 2) asoslanganlik 3) yaroqlilik (volidani)
Ajrashmoqchi bo'lganlarni bolalari volidasi bilan qolishi qonuniy asoslangan;
4792.
Vaiiey (vaiiy)
-
vodiy, 2) tarnov: (vaii) Vaii voriiy<ia ieicin konsert berdi,
4793.
Valve (valv) - klapan,2) jo'mrak,3)zolotnik (vafli) Vafli zavoddanhuddi
jo'mrakdar suv chiqqanidek ko'p chiqmoqd4
4794.
bo'1di;
Vanish (vanish)
-
yo'q bo'lmoq: (tanish)
4795.
Saylovda tanish-bilishlik yo'q
Vanity (vanity) - behuda urinish,2) bekorlik, 3) natijasidik (Ivan itini)
Tvan itini sayrga olih chiqishga urunih bekorga vactini o'tkazdi;
5vu
4796.
-
vapor (veypa)
bug', 2) shok natijasida o'zini betob his qilish: (veb
adres) Vep adressingizga bug'li virus keldi, natijada siz shokka tushib, betob bo,lib
qoldiningiz;
4797.
variable (veriebl) - o'zgaruvchan: (valeybor) valeybol jmoasi achkolari
o'zgaruvchan bo'lib hammani hunob qildi;
479'tl.
Variance (verieynts) - zidtik (variant) Shimoliy korealiklar bilan Jmubiy
Koreya doim zidlikda yashaydi;
-
4799.
Variant(veriynt) -variant,2) harxil: (variant)Boshlig'ingizsizgaharxil
vaiantli yumushlar berib sizni ishga ko'mib tashladi;
4800.
variation (veriyeshn) - tur, xil, 2) o'zgarish: (eyneshteyn) Eyneshteyn
fi zi kada turl i xil in o,il ohiy o' z garishl a- qil gan ;
4801.
Varied (veriyd)
48U.
Variety (verayti)
- turli, har xil: (qariydi)
Hamma har xil yoshda qmiydi;
- xilma-xillik (terabalt)
Xotirakartalari xilma-xil bo'lsa
ham faqai ierabayr yoki megabaytiarda o'lchanadi;
4803.
Various (veriys) - har xil, turli, 2) bir qancha: (voris) Waen Balfet
vorislari har xil nayrangfar bilan boylikni olishmoqd4
4E04.
_
-
lak,2) jilo, sayqal, 3) yaltiratmoq: (tanish)
Sayqal
berishning notanish usullari kashfqilindi;
4805.
-
Varnish (va:nish)
^;.t
Vary (very)
i ^^-;nd
- farq qilmoq,2)o'z4arntoq, o'4artirmoql
afidt iio6 fof
4806.
Vast (va:st)
-
4Elr7.
Vault (volt)
-
(eri) Muzlaming
^itd,{i.
keng, kenglik,2) ulkan, katta: (qasd) Sahro kengliklarida
qasd oluvchi qaroqchilar ko'payib bormoqda;
-
sakramoq: (volt) l2{J voit to'k urgan odm bir sakrab tushdr;
4808.
Vegetable (vejtebl) - sabzovot: (rivoj talab) Sabzovot sotuvchilari rivoj
talab joylmga qochib ketmoqd4
_
4809.
-
4810. Veil (veyl) -
Vehicle (vi;ykl)
-
tashish vositalari: (vertical) Yuk tashuvchi vositalm
vertikal harakatlanganda og' irlik orqa tomonga bosiladi;
^h^.,.L.L--
^'.--ih
choyshab, yopinchiq, yopinmoq: (deyl) Deyl Kamegi
l;r^k
-"t^l^.
^il;.L-i
"^-.Li l,^'.^--.
9ruL'|urlJur|Jlu^vr5(lll'
4Ell.
Vein (veyn)
4812. velocity
- vena, qon tomiri: (vena) O'xshash so'zlar;
(velositi)
-
tedik, jadaltik (velosoped) velosopedlm tezligi
kansportl ar ichida oxirgi o'rinda turadi;
4813.
Vengeance (venjents)
qasoskorlr asos slogan;
4814. ventilate
(ventileyt)
aLoh^lldro;;.
4815. ventilation
-
-
o'ch, qasos: (verjiniya) Ve4iniya
shtatiga
shamollatmoq: (ventilator) ventilator odanni
(ventileyshn)
-
havoni yangilash: (ventilyatsani) Havoni
yangilashda ventilyatsa quvuri emas, kondisioner ancha yaxshi ish beradi;
4E16.
venture (ventchi)
4817.
Verbal (ve:bl)
-
avant5rura,2) chayqovchitik (vinchi) Leanardo da
vinchining suratlari avantyuristla tomonidm qalbakilashtirildi;
hrch,rhririh
4818.
/r^'r'o /,.t1;;.
-
og,zaki: (volleybol) Valeybol qoidalarini trener og'zaki
-
Verge (ve:j)
chegara, qirra, yaqinlashmoq: (vaj) Askmla g'avg'oli
che gmaga bormaslik uchun har xil vajlar qilayapti;
48f9. Verity (veriiby) - tekshirmoq, 2) guvohlik bermoq: (berib ayt) Ko'cha
daydisini guvohlik berishicha unga kimdir
bir
chamadon
pul berib aytibdiki
hammasini nochorlarga ishlatishini;
482$.
\/ercatile (te:sifay'!) - egilul'c.rran, 2r\ serqirm, her fomonlama: (r'es tatit)
Serqirra alochi o'quvchilarga maktablar ves tatilni Italyada o'tkazishlrini e'lon
qildi;
4E21. Verse (ve:s)
-
she'r, bayt, she'r yozmoq: (ves) She'r yozuvchilar
badantabiya qilgani uchun ves tashlayapti;
4822.
Version (vejn) - rivoyat 2) variant 3) tarjima: (vijdon) Qadimg yozilgm,
nvoyatri taqima qilib qallob odmning vijdoni uyg'ondi;
4823.
Vessel (vesl)
- kema, samolyot: (vessel) Vessel isimli odamning tomirida
qon samolyot bo'ib oqayapti;
48Z.
4825.
Veteran (vetern)
Veto (vi:tov)
qilolarmidi;
- faxriy inson: (veteran)
O'xshash so'dar;
- veto, bekor qilmoq: (birov) Podsho vetosini birov bekor
392
4E26.
vex (veks)
-
ranjitmoq, o'ksitmoq: (eks) Reks laqabli ko'ppak xo'jayrniru
aytganini qilmay ranjitrnoqd4
4827
.
via (vayi) - orqari, vositasida: (nay) odamlaming
i--n- ato'li'
otnoli
vr Y(ar ra^vr
r,aaarn,
4828-
dardi bir-biriga nay nolasi
vibrate (vabreyt) - ziriltamoq, tebranmoq: (vibratsya) o'xshash sozlar;
4829. vice (vais) -
nuqson, qusur, 2) o'rinbosar, 3) o'rniga: (voiz) voizrik
qiladrganlada ovozida nuqsoni bo,lmasligi kerak;
4830. vicinity (visiniti) - yaqinlik, yonma-yonlik (biz intit) Biz maqsadga
qanchlik yaxshi intilsalg oramiz shunchayaqin qoladi dedi biznesmenlar;
4831.
vicious (vishes) - odobsi4 2) nuqsonli, no'to'g'ri: (dyushes) odobsiz
maylunlar dyushes ichish uchun navbatga turmadi;
4832.
Victorious (vikto:ries) -zafarli,g'olibona: (viktoriya) Qirolichaviktoriya
g'olibona 1,r.uish bilan hindistonga kirib keldi;
4833.
victory (viktri)
g'alaba, zafar, yutuq: (detektr) Metall detektming kashf
qilinishi biming eng kata yutug'imiz dedi bojxonachilar;
-
4834. Vigor (viga) - kuch, mador:
kuchlilargina yashab
(nega) Nega qadimgi zanonlarda t'aqat
qol gan;
4E35.
Vigorous (vigeres) - g'ayratli, zabardast: (pasajer) G'ayratli pasajerlar
a.,tobus to'xtab qolganda artobusni tortib,kelishdi;
4836.
Vine (vayn) - tok, uzum: (kombayn) Bog'imizda bir qancha kombaynlar
uzum yig'ib olishmoqda;
4837. Violate (vayleit) - buanoq,
chetga chiqmoq: (vertolyot) Amerika
vertoliyot desanchilari SSSR mudofaa chizig'ini buzib kirolmadi;
4838.
Violence (vayleints)
-
kuch,2) qahr, g,azab: (valiahd) Qirol g'azab bilan
valiahd shahzodasini saroldan haidab ;'ubordi;
-
4839.
Violent (vayleint)-jazava,2) kuchli: (boy klient) Korzinkadaboyklientlar
shirinliklarga talashib j azavaga tushishdi;
4841f. Violin (vayelin) -
skiripke. g'ijjak: (va yelim) Sttrlpka tayyortashda taxt4
lak bo'yog'i va yelim kerak bo'ladi;
4841. Virtual (ve;t1ul) - haqiqiy, chin: (virtuat) Vrtual dunyomng haqiqiy
qahramoni
m
arslikl ardi r;
4842. Virtually (ve:fyuli) -,'ertualsiz dunyoden
aslida, haqiqattan: (virtualli) Virtualli dunyoning
faqi aslida uncha juda katt4,
4843. Virtue
(ve:tyu) - yaxshi fazilat,2)himmat: (bet yo'q) Hamma yaxshi
fazlatli insonlardahan bet yo'q;
AEM.
Viscous (viskes) - egiluvchan, 2) yopishqoq: (viskas) Mushuklar sevimli
taomi bo'lmish viskas endi egiluvchan idishlmda qadoqlanadi;
4845.
Visible (vizibl) -ko'z4a ko,rinadigan,2) oshkor, aniq: (suzib ol) Rossiya
su.''csti kremasi Fransiya yaqinida crnmaga osh,kor bo'lgach, ruslalmi suzib olib
ketdi;
4846. Vision (vrjen) - ko'rish qobiliyati: (benzin) Benzinli
mashina
haydaydiganlaming ko'rish qobiliyati uncha yaxshi bo'lmaydi;
4847. Visual (vijual) -
ko'rgazmali, ko'rishga oid: (vij, ular) Ko'rgazmali
muzeylar vij-vij, lekin ulardagi bryunrlm soxtaligi uchun vaqtni sarflashga
arzimaydi;
4E4E. Vital (vaytl) -
hayotiy, muhim: (baytaD Baltal oflar uchun yem muhim
ahamyatga eg4
4849. Vivid (vived) l^azL6+ lr^'l ;.tr
4850.
^
,.li
yorqin, 2) jo'shqin, g'ay-atli: (bezbet) Jo'shqin odanlar
.
Vogue (vaug)
- urf, odat: (barg) Uzum barglaridan bahorda taomlar
pishirish urfga kirgan;
4E51.
Void (voyd)
4852.
Voltano (volkeynou)
bo'shliq, 2) bo'sh, 3) bo'shamoq, xoli bo'lmoq: (voydod)
Hokimdan kaltak yegan porar<o'r boshliqla voydodlashib ishdan bo'shashdi;
-
-
vulqon: O'xshash so'zlar;
4853.
Volley (voli) - baravariga o'q uzish, uzmoq: (volli) Baravar o'q uzadigan
mashinalar 2 volli bo'ladi;
4854.
,r^t;t
Voltage (voltij)
-
voltaj ( elektorga oid): (volt) Elektming o'lchami volt
4,1';.
394
4E55.
Volume (voll'u:m)
hajm, ko'lam, 2) jild, tom: (valluta) Ko,plab
-
hqimdagi valyuta barlmotalari yonib ketdi;
4856.
_
Voluntary (volentri) - ko'ngilli: (kalibirti) 45 kalibirli artomaflar taqqan
ko'ngillilar .jarnoa bo'lib,,,elo poygaga qatnashdi;
4857. volunteer (volentia) -
ko'ngili, tatabgor, 2) taktif qilmoq
yordamini): (valentine) Valentine ko'ngilli sifatida wushga ketdi;
{o,z
4E58. vote
(vout) - ovo4 ovoz bermoq: (ovut) chaqaloqlanri owtish uchun
halvonlar har xil ovoz qilishdi:
4859.
Voter (vouta) - saylovchi: (kvota) Saylovchilar ko'p bo'lishini hollovchilar
t;rli k'ctalar sonini oshiradi,
4E60.
voucher (vaucha)
- tilxat, kafil, 2) tasdiqlovchi hujjat: (bolacha) Sher
ovga ketganda uning bolachalariga hech qanday hayvon kafil bo'lmadi;
4E61.
Vow (vau)
qasamyot qilartan;
-
qasam, ont ichmoq: (vav) Vav armryada armis
iflu
ham
4862.
Vowel (vaul) - unli tovush: (va ular) O'quvchila issiq choydan tillarini
k;ydirib olishdi.,.a.;lar uCi tcrushlami alta olmay qoldi;
4863.
Voyage (voij) - dengiz sayohati, safar qilmoq: (voiz) yunon voiz-notiqlar
olimp tog'ida sovuqda muzlab qolshdi;
4864.
Vuigar (valga; -dag'ai, qo'pol, 2) avom: (Volgay Volga daryosidagi oltin
baliq qo'pollik bilan tilaklarni bajrmadi;
4865.
Vulnerable (valnrebl)
-
nozik, zaif: (batl nerv) Imthonda kam ball olgan
talaba ne^'-,4ari acrcha zaif ekan hammaga baqira ketdi;
4866.
Wade (veyd) - sayoz joydan kechmoq: (daydi) Daydilar da.yoning sayoz
joydan kechib o'tolmadi, chunki ular bir fikrga kelisholmadi;
4867.
Wag (vag) - qimirlatmoq, likillatmoq, qimirtatish, 2) masxaraboz: (sag)
Odarnlar sag gilmtlari og'irligidan joyidan qimirlatib bo'lmayotganidan shikoyat
qildi;
4868.
Wage (.,'ey'.i) - macsh, oylik, 2) urush qilmoq, boshlannoq: (peyjer)
Peyjerlilarga yaxshi oylik to'lanmagani uchun ular dangasalik qila boshladi;
4E69.
Wagon (vagn) - vagon, 2)arava: (vagon) Poyezd vagonlarida sudralib
luruvchilarni olib chiqish taqiqlangaq
4870.
Waist (veist)
-
bel: (best) Best odaml ar bel kurak ko'p ishlatadi;
4871.
Waive (veyv) - rad etmoq, tonmoq: (seyl) Shvedsarlar bank seyflariga oltrn
solinishini rad etishdi;
4872.
Wake (veyk) - uyg'onmoq, bedor bo'lmoq 2) kema izi: (velik) Velik
o'zidan to'lqinli kema rzlanru qoldinb y'unb ksty'apti;
4873. Walnut (vo:lnat) -
yong'oq: (vol net) Voli net mashinalard4 aravalmda
yong'oq tashish mm etiladi;
4874. Wander
(vonda)
-
daydimoq, sargardon bo'lmoq: (qonda) tmrakr
moddasi insonlaming qonida dorilar ta'sirida ancha sargardon bo'ldi;
4875.
Ward (vo:d) -vasiylik, vasiylik ostidagi,2) palata: (dod) Palaradagi bemor
nachchal ar r/otrchirn; .r;,t4n rtnrt cntichni.
4876.
Wardrobe (vo:droub)
garderob: (vodorod) Garderobdagi kitoblarda bir
qanchavodorod bombasining portlab ketish siri bor;
-
4877.
-
4878.
Warehouse (veahaus)
Ware(vea) mahsulotlar, 2) sopol buyumlar,3) hushyor: (yeya) Sopot
laganlarda polov yeya turib
-
omborxona: (voy, haus) Voy, doktor Haus
nnlrnrwnn adq lrctnml or-ni rlarrnlorronfi.
4879.
Warfare (vo:fea)
-
urush, jang: (vafli) Vaflilarni yegan insonlar ko'ngilli
bo'lib urushga ketishdil
4E80. Warrant (vo:rnt) - buyruq, 2) himoya qilmoq,.J) vakolat
bermoq:
(garantiya) Hozir hech kim himoya qilishiga garantiya yo'q;
4881.
Warrior (voria) -askar: (borya) Borya askarlarni askiya aytib ruhlantirdi;
4EE2.
Waterproof (vo:tepru:l) - suv o'tmaydigan, 2) plash, 3) suv o,tmaydigan
qilmoq: (vosita turi) Mesh suyuqlik o'tkazmagani uchun suv tashish uchun yaxshi
vosita turi hisobl anadi:
4E8-1. Waver
(.rei^ra)
-
tebranmoq,2)pirpiramcq: (be.,'a) Be.;a shelar ochlikCan
tebrani b-tebrad b ketishyapti ;
4E&4. Wax (vaks) - mum, mumlamoq, 2) chiqmoq, ko,rinmoq, 3)
g'
rz' blanish : (vaksin a) Mumr
4885.
weapon (vepn)
shishlami sindirishdi;
Weary (viery)
-
4EE7.
weather (veza)
-
as a
o,ta
bo'l adi;
qurol: (tepin) Diskatekadagi qurolli odamlar tepinib
-
4886.
ardan yaxshigina vaksina tayyorl
charchagan, charchatmoq, 2) totiqqan, toliqtirmoq:
(eriy) Toliqqan pingvinlar muzlar quyoshda eriy boshlashini tomosha qila boshladi;
ob-havo, 2) shamolga qaragan, shamolda tarqalmoq:
(deraza) Deraza yonidagi radio hm xil ob-havolami aytayapti;
488E.
Weave (vi:v)
si'g'a taqib i';ribd!,
-
- naqsh, bezak,2) to'qimoq:
(dev) Dev qulo'g'iga bezakli
48E9.
weaver (vi:va) - to'quvchi, yigiruvchi: (beva) Ikkinchi j ahon urushida beva
qolgan ayollar jundar gilam to'qiyapti;
4890.
-
W-eb (veb)
o'rgimchak
o'rgimchak to'ri deyishadi;
to'ri, to,rini to'qimoq: (veb)
Vebsaytltrni
4891.
Wedge (yej) - pona, pona qoqmoq: (vrj-vij) O'rmondagi ponalarda
hasharotlar..,lj-vij qilib lc;ylayaptil
4892.
Weed (vi:d) -begona o't, o'tamoq, 2) tamaki: (vid) Tamakilarda na vid, na
did bo?ladi:
4893. W-eid (veid) -
payvantiiamoq:
(bilet) Ko'chada radio-texnikani
palvandlaydigan texniklm o'zlarining ko'rgazmasiga bilefl ar tmqatayapti;
4E94.
Welfare (velfea)
-
farovonlik, tinchlik: (selfr) Olimlar selfining tinchlikka
zarari hnrl i<vini f 4' Li .l I q{ h,.li
-
'
4895.
Whereas (veraz) - holbuki, 2\ ...ga qaramasdan, 3) modomiki: (araz)
Holbuki, o'rmondagi Taz fr9ffinsahayvonlar ahil bo'lolmaydi;
4896. -ffrereby (vebay) -
vositasida, ...gamuvoiiq: (riubay; Dubayning
iltimosiga muvofiq u dunyodagi chiroyli shahm deb e'lon qilndi;
4897.
nnl
-
di'
Whilst (vilst)
- vaqtida,
4898. Whip (vip) -
paytida: (stilist) Stilist yangi smenar paltida uxlab
novda, 2) savalamoq: (vip) Novda ustida o'tirgan bola
qo'shnisining vip wifidan
atd"*ut*t;,
4E99. Whirl (vo:l)
-
aylanma, aylantirmoq, aylanish: (vol) Mashina volimng
aylanmay qolishi natij asida mashina halokatga uchradi;
4900.
Whisper (vispa)
hrlr dr lzn' r.con t".Ll
-
shivirlash, pichirlamoq: (supa) Supa yonidagi dara<tlar
Li! vii
;?li.iliictl'i_i,
4dl"
--i L4^;,.1o
rr.rrlrs4 caiii
^.|:.
4901. Whistle (visl) - hushtak, hushtak chalmoq: (vasl) Majnun vasl
sarxushligidan hushtak chalib yubordi;
491n.
Wholesale (houlseyl) - ulgurji, ko'tara savdo, savdo qilmoq! (hol, seul)
Seuldagi hol-ahvol ko'tara savdo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi;
4903.
Wholesaler (houlseyla) - ulgurji sotuvchi: (hol, siyla) Ulgurji sotuvchi
sar./dogar hol-S..'oli 5'omonl anri taomlar bilan siS4adi;
4904.
Wholesome (houlsm) - foydali, foyda keltiradigan: (hovli sim) Hovlidagi
foydali simlarni kesmaganimiz uchun hovli chorog'ondir;
4905. Wicke<i (vikiti) aunohkor, 2) .axioqsiz: (la'Iiid) Ko'p
adoqsizlikning
bel
ta'kid
gisidir;
4906.
Widespread (vaydspred) - keng tarqalgan: (voy depress) Hindistondagi
ksng tarqalgan ,;rf-odatJaming ba'zila:i od,asileeing r,,oi,-r./ci/lab depressiyaga
uchrashi ga sabab bo' I ayapti;
4907. Width (vits) -
kenglik, cheksizlik (vitsa) Samsung vitsa presidenti Xitoy
sahro kengliklarida adashib yunbdi;
490E.
Wield (vi:ld)
-
ega
bo'lmoq: (iild) Ya<shr jildga
ega bo'lmagan krtob y&xshi
kitobmas;
4909.
Wilderness (vildenes)
eo---.1^ l..fr*-
-
sahro, cho'l: (so,ldi es) Sahroda issiq shmol
.^'lni.
^,.i'-t.it-t4
4910. Willow (vilou) -majnuntol, 2) chillak (velo poyga) Toshkent
ko'chalaridagi vilo poygaga majnrmtol halaqit bergani uchun uni kesib yashlashdi;
4911.
Winding (vaynding)- burash, egri-bugri, buralgan: (vayenni deng) yuzi
egn-bugn insonlarni ko'rsangiz uni vayenni deng;
4912.
Wisdom (vizdm)
dnnnl ilnin o hel oici .rize!
-
e!"r{
donolik, donishmandlik (viza dum) Elchixonada
an
ufi
rmli
h
arnrnnl omi vocarn
acl il,.ti'.
r iaat r vauui i!
iiri,iii,
j ai.ai.iijaiiti
5:r6
4913. wit (vit)- aql,2) mutoyibachi,3) xabardor bo'rmoq: (ht) Kattakiflarjuda
mutoyibachi bo'lishar ekm;
4914. Withdraw
_
(vizdrou) _ chekinmoq, qaltmoq: (biz dron) Biz dronlaga
qarshimiz, ch'.rnki ular yerdayurolmaydi;
4915.
Withdrawal (vizdro:l)
yerlarini qaytarib oldi;
-
qaytarib olish: (qiz troll) Qasoskor qiz trollardan
4916.
Wither (viza)-so'limoq: (viza) Odamlaga chet elgavizaberilmagani uchun
viza olishga uringan odarnla birin-ketin so'lib borayapti;
4917. wthhold
(vizhould)
tc'xtab, hech qayorga
-
-
to'xtatib-ushlab qotmoq: (qiz doulda) eiz doulda
S,.urolmay qoldi;
49rE.
withstand (viatand) - bardosh bermoq, qarshi turmoq: (tuz standard)
Olimlar tuming stmdarligini tekshirganda tuzning bir qanchasi bunga bardosh
beralmay erib ketdi;
4919.
Witness (vitnes) - guvoh, kafil, guvoh bo'lmoq; (sintez) Guvohlaming gapi
ro stligi sintez qilinayapti;
4.o2n. Woe (vou) -
Qa)'E'u, dard: (voy) Voybo', odamlar dardla-idan qutulish
uchun ularni to'plab yoqib 1'uborishdi;
4921.
Wood (vud)
-
o'rmon, 2)taxta: (sud) Yo'lbarslar o'rmonda sud tizimini
boshqaadi;
4922.
Wool (rul) - jun, yung: (ho'l) Juni ko'p qo'yla yomg'irda ivigan junlarini
ko'tmaolmay qoldi;
4923.
r
-
Wording (vo:ding)
olr+i - niliaih
-
tahrir: (bodring) Bodringrring foydasi haqidagi kitob
n-.1,-^u(I.,|.x6q L-;1,.1;.
494.
Worldwide (vo:ldvayd)
4925.
Worst (vo:st)
-
olamshumul: (voydod) Qafasdagi bulbulning
voydodi olamshumul o'zgarishlar qildi va uni o'ldirib qo'ya qolishdi;
-
juda yomon: (post) Postiada teksiuruv luda yomon,
bu
xavfl i j inoyafl arni oldini oladi;
4926. Worthwhile (vosvayl) - arzirli, loflq: (vaysaqi) Vaysaqi insonlar biror
ar-zir.ti ich niltra.'r{il a'l'
4927.
Wrap (rap)
o'ramoq, o'rash 2) ro'mol, 2) yurgaktamoq: (gap) Dalada
bir ayol ro'moliga gapirib luribdi;
-
4928. Wrath (ros) -
qahr-g,azab: (os) Shohning qahriga uchraganlami dorga
^..iohn;.
4929. Wreck (rek) -
halokat, halokatga uchramoq, 2) barbod bo'lmoq, 3)
cho'ktirmoq: (reklama) Reklamani ko'p ko'radiganlaming hayoti barbod bo'ladi;
4930.
wrench (renhch)
- siltash, siltamoq:
(rancho) Rmcholarda yer siltanishlari
qimmatga tushdi;
4931,
Wrestle (resl)
4932.
Wretched (rechid)
-
bellashuv, kurashmoq: (rels).Britaniyadagi hamma relsda
i,";radigan tenikalar kimo'zarga bellashib ketishC;
-
ayanchli, nochor: (richard) Bechora Richard bor
bisotini qimorda yutqazib ayanchli ahvolda qoldi;
4933.
Wring (ring) - qismoq,2) buramoq, qayirmoq: (ring) lUngda br bokschr
raqibining qo'lini burab sindirdi,
4934. Wrinkle (rinkl) ka!) PJrdik Sezar kal
.,'a
ajin, ajin bosmoq 2) g'ijim,3) foydali maslahat: (rim
i';zi
ajinCor bo'lgan;
4935. Wrist (rist) - bilak, 2) qo'lga taqiladigan: (rost) Rost gapiradigan
insonl arning bilagi uzun bo'ladi;
4956.
Yacht (yot)
-
yaxta. yaxtada suznoq: (yot) Yaxtaitr<ta qroqciriiarcian
bekinish uchun yotib olish shart emas;
4937.
Yard (ya:d) - yard(914.4 mm) 2) hovli,3) park, 4)ombor: (yadro) eurolyarog' cmbcridagi yadro bombalar yo'q qilind,
4938.
Yawn (yo:un)
-
esnamoq, esnash: (yapon) Barcha yaponlaming yomon
(iiyan) Gitier otasi o'z
odati esnashdir;
49J9.
-Ylarn (ye:an)
-
4940.
Yeast (yi:st)
xamirtrush: (ye sut) Xanrirturush qo'shilgan sutdan ye deb
azob chekmoq, 2) sog'inmoq;
jiyaniga uylangani, uchwr u ko'p azob chekkan,
cizni
zowar.l
4941.
-
achrnnnnhi.
Yield (yi:eld) - hosil miqdori, 2) ishlab chiqarmoq, 3) voz kechmoq, 4)
taslim bo'lmoq: (yilda) Hosil miqdori har yildaikki barobarga oshayapti;
4942.
Yoke (youk) - buyinturuq, kishan 2) ko'krak-burma (libos)o 3)qo'shmoq:
(yoki) Otlarga odatda buyinturuq yoki kishan solinadi;
4943. Yolk (youk) -
tuxum sarig'i: (yo'q) Hamma tu<unrlarda ham sariq yo'q,
ch.;ski ba'zisida qizil bo'laCi;
4944. 7*al (zizl) -
g'ayrat, qunt, intilish, shijoat: (zil) Zlllar g'ay.at bilan qum
tashib, sement qil ayapti;
4945.
Zealous (zeles)
shijoatri, tirishqoq, havasmand: (zar is) Zalda tnshqoq
-
odarnl ar raqsga tushmo qd4
4946.
Zone (zoun) - hudud,2) kamar, 3) hududlarga bo'lmoq: (azon) Azon
qatlani kern314ep 1*oala^kka bo'lindi;
4947.
Tnolagy (zazoteji)
-
zoologiya: O'xshash so,zlm;
Useful idioms
494Ji.
Junk foof - Nosogilom ovqat;
4919. iiare
a bad lieariache
-
4950.
Give up smoking
4951.
'Have a sense of humour
-
Boshning juda qattiq og'rishi;
Chekishni tashlarnoq;
-
Hazillashishni biladigan;
4952, I was wrong about you - Men sen haqingda noto'g'ri likrda ekanman;
4953. It served him right - U qilmishiga ymashasini oldi;
4954.
For real
4955.
Keep the change
4956.
In every
4957,
On the one hand
4958.
On the other hand -Boshqatomondan;
4959.
Come on!
-
Tog risi:
sense
-
-
Qaytimi
ofthe word
-
l6g1ak
-
s6as'
So'zning to'liq ma'nosid4
Bir tarafdan;
Ro'laqol
I
40L
496il.
I am in a hurry
4961.
Have a rest!
49(O.
Take a seat
-
4963.
Go abroad
-
4964.
Get
4965.
Get nowhere
4966.
Save face
4967.
You failed me
-
-
Shoshilyapmar;
Dam olib oling;
Jo,vlashib oling;
Chet elga chiqmoq;
drunk-Mast bo'tnog
-
-
Hech narsaga erishmaslik;
Obro'sini saqlamoq;
Sen meni sharmanda qilding;
-
4968. It isn't fair- Bu a<lolatdnn emas!
4969.
Round the clock- Kunbo'yi;
4970.
Just the opposite
-
4971.
Word for word
So'zrna-so'z;
4972.
You made my day- Sen meni xrsand ojlding;
4973.
Don't even hint!
-
4974.
Keep your mind
offit! - Buni
4975.
I am in debt to you - Men sening oldrngda qarzdorman;
4976.
Don't demand it from me! -Brmi mendantalab qilmmg!
4977.
In half
4978.
Be more specific
4979.
Don't push - Itamang;
49E0.
Is there a discount?
4981.
They date
-
-
Faqat teskansi;
Hatto ishora ham qilma!
miyangdan chiqarib tashla;
Yarim-yarim;
-
-
Aniqroq gapir;
-
Chegrrma bormi?
Ularuchrashib yurishibdi;
+uz
-_
49E2.
Over there
4983.
Nothing else
49M-
Mind vour own business _ O.z ishing bilan shug.ullan;
-
Hou anau yerda!
-
Boshqa hech narsa;
4985. I will keep my word -Men
4986.
gapimdaturaman;
Think it over-Buni boshqatdan o.ylab ko.r;
49E7. It will work out - Bu rostan ishlaydi (tbyda beradi);
4988.
Enough of it
4989.
Don't go into details
4990.
On me
-
4991.
In a word
-
-
4992.
In short
Qrsqasi;
._
4993.
On and on
4994.
I don't care - Menga farqi yo'o,;
-
4gg5. i'rankly
Bu borada yetarli bo'ldi;
-
-
Detal larga chuqurlashish shart emas;
Men mehmon qilarnan;
-
Bitta so'z bilan;
Tinimsiz:
-
speaking
-
Ochiqchasiga aytadigan bo'lsam;
-
4996.
Take your time
-
_
4997.
What's more
Bundan tashqan;
499E.
Take it easy
4999.
Leave
-
;?'f
, ,2"P'50fi).
11.
-
-
Shoshilmang;
Asabiylashmang;
it on me - Brmi menga qo'lb berine;
The End
- Tmom!
-------
403
To'g'ri va noto'g'ri fe'llar
Ingliz tilidagi fe'llar ikkiga bo'linadi: to'g'ri fe'llar hamda noto'g'ri
fe'1lar.
Bunday ikkilik hosil bo'lishiga o'ziga yarasha sabablar mavjud.
Qadimda Angliyada qirollar va saroy ayonlari fransuz tilida
gaplashishgan, cherkov lotin tilida suhbatlashgan. Ingliz tilida bo'lsa
asosan qaroqchilar, ko'cha bezorilari, kambag'al aholi suhbatlashgan, shu
bois, ko'plab fb'llar buzib altilgan, mana shuning natijasida t-e'llar
hamda noto'g'ri turga bo'linib ketgan.
to'g'ri
Ularning o'rtasida uncha katta farq yo'q. To'g'ri fe'llarga O'tgan
zamonda hamda uchinchi ishlatilish holatida +ed qo'shimchasi qo'shiladi,
xolos. Misol, play - played, count - counted va h.k.
Noto'g'ri fe'llarni bo'lsa o'tgan
zamonda,
ya'ni V2 hamda V3
holatida shakli butunl ay o' zgartiib yuboriladi.
V2
- bu Past Simplening xabar gapidagina
V3
-
qo'llaniladi, xolos. Shu
bois, ularni yodlab olish zarar qilmaydi. Qayerda V2 formulasini
ko'rsangiz, demak u Past Simplening xabar gapi bo'lib chiqadi.
Perfect zamonlarda, Passive zamonTarda hamda sifatdoshda
ishlatiladi. Qayerdaki, V3 formulasini ko'rsangiz, demak bular yuqorida
sanab o'tilganlardan biridir!
Noto'g'ri fe'llarni yodlash Ingliz tilining yana bir qiyinchiliklaridan
biridir, shu bois unga yaxshigina e'tibor qilish lozim. Uni turli xil
uslublarda yodlab ko'rishga urinishgan, biroq barchasi muvatlbqiyatsiz
yakuniga yetgan. Biz noto'g'ri fe'llarni yodlash bo'yicha maxsus texnika
yaratganmiz. Ushbu texnika yordamida siz osonlik bilan barcha noto'g'ri
fe'llami yodlab olishingiz mumkin. Noto'g'ri fe'llarni biz shunchaki
guruhlarga bo'iib chiqdik, o'xshashliklar 100% o'zini oqiadi. Demak, Vl
- bu Present Simplening xabar gapida ishlatiladi. V2 - Past Simple xabar
gapida qo'llaniladi. V3 bo'lsa Perfect, Passive hamda sifatdoshda
qo'llaniladi.
404
Noto' g' ri t'e'llar ro'yxati
l-chi guruh: -"otrght" (ot)- :,oufUt" (ot)Tarjima
vi
v2
O'ylamoq
Tutmoq
Olib kelmoq
Sotib olmoq
Urushmoq
O'rgatmoq
Qidirmoq
Think (sink)
Catch (kech)
Bring (bring)
Quy (bay)
Fight (fayt)
Teach (tich)
Seek (sik)
v3
Thought (sot)
Caught (kot)
Brought (brot)
Bought (bot)
Fought (fot)
Taught (tot)
Sought (sot)
Thought (sot)
aqught (kot)
Brought (brot)
Bought (bot)
Fought (fot)
Taught (tot)
Sought (sot)
2-chiguruh:
Orzu qilmoq
Uxlamoq
Saqlamoq
Taqsimlamoq
Ma'no
bildirmoq
Tark etmoq
His qilmoq
Supurmoq
Egmoq
Qurmoq
Qarz bermoq
Yo'qotmoq
Jo'natmoq
Sarflamoq
-t-t
Dream (drim)
Sleep (slip)
Keep (kip)
Deal (dil)
Mean (min)
Dreamt (dremt)
Slept (slept)
Kept (kept)
Dealt (delO
Meant (ment)
Dreamt (dremt)
Slept (slept)
Kept (kept)
Dealt (delt)
Meant (ment)
Leave (liv)
Feel (fiI)
Sweep (suip)
Bend (bend)
Left (left)
Felt (felt)
Left (1eft)
Felt (felt)
Swept (suept)
Bent (bent)
Swept (suept)
Bent (bent)
Build (bild)
Built (bilt)
Built (bilt)
Lend (lend)
Lose (luz)
Lent (lent)
Lost (lost)
Lent (lent)
Lost (lost)
Send (send)
Spend (spend)
Sent (sent)
Spent (spent)
Sent (sent)
Spent (spent)
3-chi garuh: -uu" (a)-
Yooishtirm
Kavlamoq
Chaqmoq
Tebratmoq
Osib qo'ymoq
Stick (stik
Dig (dig)
Stine (sting)
Swing (suine)
Hang (heng)
-"u'
(a)-
Stuck fstak
Due (dag)
Stung (stang)
Swung (suang)
Hung (hang)
405
Stuck (stak
Dug (dae)
Stung (stang)
Swung (suang)
Hune (hang)
I
Urmoq I Strike (strayk) |
Struck
4-chi guruh: Bir
Kesm
Qo'
Tashlab ketmoq
Garov o'ynamoq
(Narx) turmoq
Terlamoq
Tarqalmoq
Ruxsat bermoo
Teleko'rsatuvlarni
uzatmoq
Zarbabermoq
7.arar velmoa
O'qimoq
O'rnatmoq
Berkitmoq
Tilrnnn
Cut
Put (put)
Quit (kuit)
Bet (beO
Cost (kost)
'.Sweat (suet)
Spread (spred)
Let (let)
Broadcast
(broudkast)
(strak)
Struck
(strak)
xil
Cut
Cut
Put (put)
Put (put)
Quit (kuit)
Bet (bet)
Cost (kost)
Quit (kuit)
Bet (bet)
Cost (kost)
Sweat (suet)
Spread (5pred)
Let (leO
Broadcast
Sweat (suet)
Spread (spred)
(broudkast)
Hit (hit)
Hit (hit)
Hrrrf (hort\
Hurf (horf)
Read (red)
Read (rid)
Set (set)
Shut (shaO
|
Set (set)
Shut (shat)
Qnl it /cnl i+\
Let (le0
Broadcast
(broudkast)
Hit (hit)
Hurt (hort)
Read (red)
Set (set)
Shut (sha0
Yorilmoq
Split (split)
Burst (byorst)
Burst (byorst)
Split (spliO
Burst (byorst)
To'e'ri kelmoq
Fit (fit)
Fit (fio
Fit (fio
S-chi garah: -fi- -tt-
Ring (ring)
Rang (reng)
Rung (reng)
I/.,-,1^-^^
NI.ry r4uruq
c\:- ^\
JrrrB^ \/^:
JurB,
c1^- ^ /^ ^- ^\
D4rrB tJsuB/
Cho'kmoq
Ichmoq
Sink (sink)
Sank (senk)
Sung (sang)
Sunk (sank)
Drink (drink)
Drank (drenk)
Swam (suem)
Eicgan (biecn)
Ran (ren)
Shrank (shrenk)
Sprang (spreng)
Stank (stenk)
Qo'ng'iroq
qilmoq
Suzmoq
E 0snram()q
Yugurmoq
Qisqarmoq
Sakramoq
saslmoq
Swim (suim)
nggln (olgln,
Run (ran)
Shrink (shrink)
Spring (spring)
Stink (stink)
6-chi gurah
406
Drunk (drank)
Swum (suam)
begun (organ)
Run (ran)
Shrunk (shrank)
Sprung (sprang)
Stunk (stank)
|
Suhbatlashmoq
Speak (spik)
Spoke (spouk)
Spoken
(spoukn)
Tanlamoq
Sindirmoq
Choose (chuz)
Chose (chouz)
Chosen (chuzn)
Break (breyk)
Broke (brouk)
Haydamoq
Drive (drayv)
Mudatmoq
O'e'irlamoq
Uyg'otmoq
Yomroq
Ko'tarilmoq
Minmnn
Freeze (friz)
Steal (stil)
Wake (ueyk)
Drove (drouv)
Froze (frouz)
Stole (stoul)
Woke (uok)
Wrote (rout)
Rose (rouz)
Rode (roud)
Broken
(broukn)
Driven (drivn)
Frozen (frouzn)
Stolen (stouln)
Woken (uokn)
Wriuen (ritn)
Risen (rim)
Ridden (ridn)
Write (rayt)
Rise (rayz)
Ride (rayd)
7-chi guruh
T
Trm
on
Maydalamoq
Yashirmoq
Ta'qiqlamoq
Beat (bit)
Beat (bit)
Bit (bit)
Bit (bit)
Hid (hid)
Hide (hayd)
Forbid (fobid)
Unutmoq
Forget (foget)
Forbade
(fobeyd)
Forgot (fogot)
Olmoq
v ur4ruwq
Yemoq
Qaltiramoq
Get (get)
D^ll /''f^1\
r'(lrr
\ ruu
Eat (it)
Shake (sheyk)
Got (got)
rD^ll
rulu
vu t/f^ll\
Ate (eyt)
Shook (shuk)
\,,[Iruq
/.
'F^l-^
r aKE ^--l -\
'T1^ ^l-
/!-l-\
r uuK t rur(,
trEyK,
Beaten (bitn)
Bitten (bitten)
Hidden (hidn)
Forbidden
(fobidn)
Forgotten
(foeotn)
Gotten (gotn)
Fallcn (foln)
Eaten (itn)
Shaken
(sheykn)
Takeii (teykii)
8-chi guruh
tso'lmoq
Become
Became
Kelmoq
(bikam)
Come (kam)
(bikeym)
Came (keym)
9-chi garuh
407
Become
(bikam)
Come (kam)
Esmoq,
,uflamo
Blow
(blou)
Chizmoq
Uchmoq
O'smoq
Bilmoq
Otmoq
Ko'rsatmoq
Draw (drou)
Ely (flay)
Grow (prou)
Know (nou)
Throw (srou)
Show (shou)
Tikmoq
Sew (syu)
|
Blew (bluv)
Blown (bloun)
Drew (dru)
Flew (flu)
Grew (gru)
Knew (nyu)
Threw (sru)
Drawn (droun)
Flown (floun)
Grorryn (groun)
Known (noun)
Thrown (sroun)
Shown (shoun)
Showed
(shoued)
Sewed (syued)
Sewn/sewed
(syuen/syued)
10-chi guruh
Feed (fid)
Boqmoq
Topmoq
Ega bo'lmoq
Eshitmoq
Ushlamoq
Qo'ymoq,
ioylamoq
Olib bormoq
Yoqmoq
Qilmoq
Uchrashmoq
To'lamoq
Gapirmoq
Sotmoq
Nur sochmoq
Otib tashlamoq
Pay (pey)
Say (sey)
Sell (sell)
Shine (shayn)
Shoot (shut)
O'tirmoq
sit (sit)
Turmoq
Altib bermoq
Tushunmoq
Stand (stend)
Yrrfmnn
Fed (fed)
Found (faund)
F{ad (hed)
Heard (hyord)
Fed (fed)
Found (faund)
Had (hed)
Heard (hyord)
Held (held)
Laid (leyd)
Held (held)
Laid (leyd)
Lead (lid)
Led (led)
Led (led)
Light (layt)
Make (meyk)
Meet (mit)
Lit (lit)
Lit (lit)
Made (meyd)
Made (meyd)
Met (met)
Paid (peyd)
Said (seyd)
Sold (sould)
Shone (shoun)
Shot (shot)
Sat (set)
Stood (stud)
Find (favnd)
Have (hev)
Hear (hiye)
Hold (hould)
Lay (ley)
Met(met)
Paid (peyd)
Said (seyd)
Sold (sould)
Shone (shoun)
Shot (shot)
Sat (set)
Stood (stud)
Tell (tell)
Told (tould)
Understood
Understand
(andestend)
Win (rrin)
(andestud)
'Won f
lrnn)
408
Told (tould)
Understood
(andestud)
'Wnn /rrnn\
1l-chi guruh
Bo'lmoq
Be (bi)
Was/were
(uozluor)
Been (bin)
Qilmoq
Bormoq
Ko'rmoq
Yotmoq
Do (du)
Go (gou)
See (si)
Lie (lay)
Did (did)
Went (uent)
Done (dan)
Gone (gan)
Seen (sin)
Lain (leyn)
Saw (sou)
Lay (ley)
I2-chi garuh
Kechirmoq
Bermoq
Forgive (fogiv)
Give (giv)
Forgave
Forgiven
(fogeyv)
(fogivn)
Given (givn)
Gave (gew)
13-chi guruh
So'kinmoq,
qasam ichmoq
Yirtmoq
Kiyib yurmoq
Swear (suie)
Swore (suor)
Sworn (suorn)
Tear (tie)
Wear (uie)
Tore (tor)
Wore (uor)
Tom (torn)
Worn (uorn)
409
Mualliflar:
l.Ayubxon A'zamov
2.Ismatov llhom;.
3. Muhammedov Abdulhamid;
4.Qoraboyeva Dilbar;
S.Burxonov Sha{boz"
6. Mirzabekov Abdutloh;
.
T.YusupovZohiil; :
No'dir;
9.'Tursunov'Sadjar. "
S.Jumaboyev
:
4L0
,
"LIFE IN PROGRESS, kompaniyasi quyida sizlarga
o'z xizmaflarini taklif qiladi
-
Genus test
-
bu nemis olimlari tomonidan ixtiro qilingan
noyob test hisoblanadi. Ushbu test sizdagi barcha i.riv
Genus test
qobiiiyatlarni aniqlab beradi. eaysi fanlarni o.rganishgi
potensialingiz yuqori, qaysi fanlarni o' zlashtirish potensiali past,
qaysi kasblar sizga to'g'ri keladi, qaysi sohani tanlash kerak va
tanlagan sohangizda siz kim bo'la olasiz. Shu kabi o'zingz
haqngzda qinqarli 100ga yaqin ma'lumotlarni genus test sizga
ko'rsatib namoyish qilib beradi.
100% English
Ingliz tilini tez va samarali o'rganishni istaysizni? Eng so'nggi
texnologiyalar hamda butunjahonga mashhur,,Meta-ta'lim,,
metociikasiga asoslangan yuqori sifatli kurslarimizga taklif
qilamiz.
- | soatJ32Ota so'z;zodlash imkoniyati;
- 5 kun ichida - Grammatika: <dVlental cards> hamda <Sliding
-
system> dasturlari orqali;
7 kun ichida -
Speaking (15 daqiqa to'xtamay gapirish
san'ati);
20 soatlListening ko'nikmasi;
1 oyltntermediate darajasi;
3oylELTS7,5-8ball.
Genius club
l4a'lurnot bilan ishlashda qiyrnchitiklar
bormi?
arzandingiz a'lochi bo'lishini hamda tengdoshlariga nisbatan
ancha aqlliroq bo'lishini istaysizni? Istagan til yoki fanni qisqa
F
4Lt
muddatdatez hamda uzoq muddatga eslab qolishni xohlaysimri?
Simi "Genius club" ya'ni "Daholarklubi"gataklif qilib qolamiz.
- I das/3200ta so'z o'qish ko'nikmasi -Tez. o'qish saa'a.ti;
- 8 soat/1000ta Xitoy ieroglifi, I soat/l50-320taIneliz ispan,
italiyan, koreys, fransuz tilidagi so'zlar - Superxotira;
- Mnemonika mashqlari;
- Ma'iumot biian ishiash ko'nii<maiari;
- I oyltarix, biologiya, kimyo va istagan fan;
- Mental cards 1 kechada bir necha kitobni
-
konspektlashtirish ko' nikmasi :
2 soat/ lta kitob o'qib tugatish ko'nikmasi.
Ushbu dastur Yewopadagi birinchi raqamli dasturlardan biri
iiisobiariarii. 20i6 yilda i0 iiriiiionga yaqiii yosiiiar ushbu
dasturdan muvaffaqiyatli o'tib, turli xil rekordlarni o'rnatishdi.
I yilllta
Oliy ta'limni yakunlashdi;
6 oyllta sinfni yakunlashdi;
1 oy/Universitetga tayyorgarlik ko'rishdi.
5000 w,ords in a montk
Siz soatiga nechta so'z yodlay olasiz? 2}tami? Yoki 30tami?
Agar xotirasi maksimal darajda rivojlangan shaxs bo'lsangiz
uzog'I bilan 5Otaga yaqin so'z yodlay olishingiz mumkin.
Biz ishlab chiqqan metodika bo'yicha esa siz 1
soatda
o'rtasha 150-32Ua so'z yodla-sh imkoniyatiga. ega bo'lasiz.
Ushbu ko'nikma har bir insonda to'liq chiqa olishini texnika
o'zida isbotladi.
Biz ishiab chiqqan yangi innovasion superiugat yorciamicia
siz 1 oy ichida 500fta so'z yodlab olish imkoniyatiga ega
bo'lasiz.
Lug'at o'z ichiga:
- Xotira mashqlari;
- 20 daojqada 80,00fta so'z yodlash texnikasi;
- So'z yodlash texnikasi;
- 500fta so'zlik assosiativ lug'at;
- Noto'g'ri fe'llarni yodlash tixnikasi;
Akademik so'ziarni oladi.
St at is tik a m a' lumot larig a ko' r a:
- 150ta so'z - Odatiy suhbatlar uchun yetarli;
- 800ta so'z - Turistik sayohatlar uchun yetarli;
- 2000 - 3000ta so'z - Intermediate darajasi, ya.ni talaba
darajasi, nshbu darajada -siz tilde erkin suhbatlasha olasiz;
- 500fta so'z - Advanced darajasi - o'qituvchi darajasi _
_
IELTSdan8-8,5ball;
-
-
Proficiency darajasi - professorlar darjasi
iimiy-texnik kitobiarni o'qiy olish imkoniyati hamda ilmiy
ish qilish imkoniyati.
10,0001a so'z
Hamda olimlar hisob-kitoblariga ko'ra odamlar yiliga o'rtacha
900
1200tagacha so'z yodlashar ekan. Sizga esa ajoyib
imkoniyat taqdim etilmoqda, atiga 3 hafta ichida 6000ta so'z
yodlash imkoniyati.
-
English in 10 dnys
Ingliz tilini tez va samarali o'rganishni istaysizmi? Suhbatlashish
ko'nikmasini to'liq egallashni istaysizmi? Simi l0 kunlik Ingliz tili
kursimizga taklif etamiz.
Ushbu kurs o'z ichiga 70 akademik soatni tashkil qiladi. l0 kun
davomida 7 soatdan trening olib boriladi. Hamda atiga l0 kun ichida siz
erkin suhbatlasha olasiz.
113
Bu kurs kimlar uchun?
''
-
Chet elda sayohat qilishni istaganlar uchun;
Chet elga yashash uchun ketayotganlar uchun;
-
istaganlar uchun;
Til ishqibozlari vatilga qiziquvchi har bir insonuchun.
Ingliz tilida qisqa muddatda erkin suhbatlashishni o'rganishni
LiJb monagement
Life-management - bu muvaffaqiyat sari sizga l00Yo natija
keltiruvchi 50.000 yildan buyon qo'llanilib kelinayotgan maxsus qoidalar
hamda algoritmlar. Ushbu treningizmida siz qanday qilib istagan
orningizga istagan muddatda erishish yo'llarini va aniq strategiyasini
o'rganib olishingiz mumkin.
Bu kimlar uchun?
-
Hayotda o'zini to'liq rivojlantirishni istovchilar uchun;
-
strategiyaga ega bo' lishn i xohlovchi lar uchun;
Hayotda nimagadur erishaman, deb yashovchi har bir inson uchun.
Har qanday orzusiga erishish bo'yicha
1009r'o
natija beruvchi
Manzil: Bodomzor Metro, Hurmatli ko'chasi 24
Telefon raqamlari: +998 91 699-44-93 +998 93 370-17-06
Dastur haqidagi fikr-mulohazalaringizni hamda
azarn
o
i'a)' ubx
o n iZi g m a i I .
natijalaringizni
c o m elektron mannliga yuborishingiz mumkin.
Telegram: @RoyalStatus; @ ayubxonazamov.
Facebook:
lrttps:,"r', ',','.', .liccbooli.com cnglish ir:l.rr olni;nI hs"1;
rvlr'rv. face lrool<.com/K.rry6-reuucB-Genius-club-342 1651 l-28996401.
Sayt: kouching.uz
4r4
Download