Uploaded by Joanna Villanueva Rocio

Grade-2-ROSE -WHLP-Q3 WEEK 6

advertisement
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III – CENTRAL LUZON
SCHOOLS DIVISION OFFICE OF NUEVA ECIJA
BAKAL I ELEMENTARY SCHOOL
WEEKLY HOME LEARNING PLAN
Grade: 2
QUARTER 3– WEEK 6
March 28 , 2022 – April 1, 2022
Day and
Time
Learning Area
Learning Competency
Learning Tasks
Mode of Delivery
Pag-ugnayin ang mga
larawan sa Hanay A at sa
Hanay B upang makabuo ng
Sanhi at bunga.
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
6:00 - 7:00
Wake up, make up your bed, eat breakfast, and get ready for an awesome day!
7:00 - 7:30
Have a short exercise/meditation/bonding with family.
Monday
8:00- 12:10
FILIPINO
1:30-4:50
AP
Araling
Panlipunan
Tuesday
Naiuulat nang Pasalita ang mga nasaksihang
Pangyayari sa Paaralan,sa Pamayanan, Narinig sa
Radyo o Napanood sa Telebisyon. F2PS-Ie-j-3-3.2)
Naipaliliwanag ang mga tungkulin ng pamahalaan
sa komunidad. ( AP2KOM-lh-1)
Basahin ang pahayag . Isulat Personal submission by the parent to the
ang Tama kung wasto ang
teachers at the designated pick-up point
Isinasaad ng pangungusap
barangay
at Mali kung Hindi.
Day and
Time
Learning Area
Learning Competency
Learning Tasks
Mode of Delivery
8:00-12:10
MATHEMATICS
Visualizes ,Represents and Identifies Unit Fractions
with Denominators 10 and below.
(M2NS-Ig-26.3)
Kopyahin ang bawat pigura
sa sagutang papel.Kulayan
ang isang bahagi ng bawat
pigura upang maipakita ang
unit fraction na nasa gilid
nito
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
1:30– 4:50
MAPEH
Musika
Nakikilala ang pagkakaiba ng pagsasalita at pagawit.
(MU2TB-IIIc-4)
Music Module 2, Lesson 2
Quarter 3, Week 6
Worksheets
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
Arts.
Mga likas na bagay at mga bagay na gawa ng
tao.
(A2EL-Ic)
Physical Education
Nauunawaan ang kahalagahan ng panandaliang
pagtigil ng kilos sa pagsasagawa ng mga simetrikal
na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan
maliban sa paa.
(PE2BM-Ig-h-16)
Health
Naisasaalang-alang ang piramide ng pagkain at
ang pingggang pinoy sa pagpili ng tamang
pagkain.
(H2N-Ie-8)
Wednesday
Arts Module 1, Lesson 1
Quarter 3, Week 6
Worksheets
P.E Module 1, Lesson 2
Quarter 3 Week 6
Worksheets
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
Health Module2
Lesson 2
Quarter 3, Week 6
Worksheets
Day and
Time
Learning Area
Learning Competency
Learning Tasks
Mode of Delivery
8:00- 12:10
ENGLISH
Retelling and /or Re-enacting Events from the
story.(EN2BPK-lllb-2)
Based on the story of “ The
Disobedient Child”.Use
letters A to E to arrange in
order the sentences
correctly.
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
1:30– 4:50
ESP
Natutukoy ang kalinisan at kaayusan sa
pamayanan, Tutulong Ako!
(EsP2PKP-Ic-10)
Lagyan ng tsek (/) kung
Personal submission by the parent to the
ang larawan ay nagpapakita teachers at the designated pick-up point
ng tamang gawain at ekis(
barangay
x) kung hindi.
8:00-12:10
Mother Tongue
Natutukoy ang angkop na ekspresyon sa
pagpapahayag ng obligasyon.(MT2GA-Ia-2.1.1)
Ayusin ang mga larawan ng
mga gawain ni Rick ayon sa
pagkakasunod-sunod nito.
1:30 – 4:50
Additional
Activities / Online
Kamustahan
Thursday
Friday
Personal submission by the parent to the
teachers at the designated pick-up point
barangay
Day and
Time
Learning Area
Learning Competency
8:00 – 9:00
Online Kamustahan
9:00 – 12:10
Distribution/ Retrieval of Modules/ Assessment
1:30– 4:50
Distribution/ Retrieval of Modules / Assessment
4:50
onwards
Family Time
Learning Tasks
Prepared by:
MARY ANN V. PACER
Grade 2 Adviser
Checked and Noted:
FLORENCIA S. AUSTRIA
School Head Teacher III
Mode of Delivery
Download