Uploaded by Улжаркын Байменова

7 сын ТЖБ 4тоқ, М.М.

advertisement
«Физика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың
Тапсырмалары 7а сынып
1) Қозғалмайтын блок күштен ұтыс бермейді, ал жұмыстан
A) ұтыс та, ұтылыс та бермейді..
B) 2 есе ұтылыс береді
C) 4 есе ұтылыс береді.
D) 2 есе ұтыс береді
[1]
2) Берілген тұжырымдамалардың қайсысы гелиоцентрлік теориясын
дәлелдейді?
А) планеталар күннің айналасында қозғалады
В) планеталар жерді айнала қозғалады
С) жердің формасы шар тәріздес
Д) жер өз осімен айналады
[1]
3) Көктемгі және күзгі күн теңелу нүктелері қай күндері өтеді?
А) 21 шілде 23 желтоқсан
В) 22 желтоқсан 21 шілде
С) 23 наурыз 21 қыркүйек
Д) 21 наурыз 23 қыркүйек
[1]
4) Төменде бірнеше мысалдар келтірілген, оларды сәйкесінше кинетикалық
және потенциалдық энергияларға ажыратып сәйкес сандарды кестеге жазыңдар.
Мысалдар: ( 1.атылған оқ, 2.жүріп баражатқан машина, 3.алма ағашынан
құлаған алма, 4.қауырсынның жерге түсуі. 5.ұшақтың ұшуы. 6. Ілініп тұрған
шам.
Кинетикалық энергия
Потенциалдық энергия
[2]
5) Күнделікті өмірде қолданып жүрген тістеуікпен шегені бұрап сындыруға
болады. Тістеуіктің айналу өсінен шегеге дейінгі арақашықтық 4 см , ал қолдың
күш түсірген нүктесіне дейінгі арақашықтық 20 см. Қолмен тістеуікті 300 Н
күшпен қысады.
а) Иіндіктің тепе-теңдік шартын жаз:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Шегеге түсетін күшті анықтаңдар?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[3]
6) Күн мен түннің алма-кезек ауысуының және жыл мезгілдерінің ауысуының
себебін жазыңыз.
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2]
7) Доптың жерге соғылу кезіндегі кинетикалық энергиясы 32 Дж. g=10 Н/кг
a) Егер доптың жылдамдығы 8 м/с болса, оның массасы қандай?
_____________________________________________________________________
[2]
b) Доптың ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын табыңыз
_____________________________________________________________________
[2]
c) Доп қандай биіктіктен құлаған?( Ауа кедергісі ескерілмейді.)
_____________________________________________________________________
[2]
8) Суретте көлбеу жазықтық берілген.Көлбеу жазықтықтың бетінде массасы
300 кг бетон тұр. ( g=10 Н/кг )
а) Дененің салмағын есептеңіз.
_____________________________________________________________________
b) Дененің h биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысты есептеңіз.
_____________________________________________________________________
c) Көлбеу жазықтықтағы қозғалған бетонның жасалған толық жұмысты
есептеңіз
_____________________________________________________________________
d) Денені көлбеу жазықтық бойымен биіктікке көтергендегі пайдалы әрекет
коэффициентін анықтаңыз.
_____________________________________________________________________
[4]
Жалпы балл 20
Балл қою кестесі
Тапсырма
1
2
3
4
5
Жауап
А
А
Д
Кинетикалық энергия - 1.2.5
Потенциалдық энергия - 3.4.6
Иіндіктің тепе-теңдік шартын жазады:
F1l1= F2l2
F1= F2l2/ l1
F1=1500 Н
Жердің осінің төңірегінде үздіксіз
айналуы
Жер осінің көлбеулігі және жердің күнді
айнала қозғалуы
Ек=mυ2/2
7
m=1кг
Ек= Ер= 32 Дж
Ер= 32 Дж
Ер=mgh
h=3,2 м
P=mg. P=3000 H
8
Aп= Ph. Aп=6000 Дж
Ат= Fl. Ат=6900 Дж
η= Aп/ Ат *100% η= 87%
Жалпы балл
6
Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
Қосымша ақпарат
1,5 кН жауабыда
қабылданады
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
Физика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
II-Нұсқа
1. Механиканың «Алтын ережесінің» дұрыс екі нұсқасын белгілеңіз.
A) Күштен қанша есе ұтсақ, жолдан сонша есе ұтыламыз
B) Жолдан неше есе ұтсақ, күштен сонша есе ұтыламыз
C) Күштен неше есе ұтсақ, жолдан сонша есе ұтамыз
D) Жолдан неше есе ұтылсақ, жолдан сонша есе ұтамыз
E) Жолдан неше есе ұтылсақ, күштен сонша есе ұтамыз
[2]
2. Берілген мысалдарды екі энергияның түріне ажыратып, кестеге
жазыңыз. Атылған оқ, серіппенің созылуы, жоғары лақтырылған
тас, ұшақтың ұшуы, автомобильдің қозғалысы;
Кинетикалық
Потенциялдық
[2]
3. Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді ажыратыңыз.
a) Берілген суреттегі жүйелердің центріне Жерді, Күнді орналастырыңыз
b) Астына жүйенің атауын жазыңыз
Сілтеме:
«Физика-7» оқулығы, Алматы «Атамұра»2017, Р.Башарұлы, 178 –бет,6.4 және 6.5 суреттер
__________________________
___________________________
[2]
4. Тік жоғары қарай 30 м/с жылдамдықпен лақтырылған массасы 100 г
дененің кинетикалық энергиясын есептеңіз
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
[2]
5. Қатаңдығы 5кН/м серіппеде 2 кг дене жіппен байлаулы тұр. Жіпті
үзген кезде дене 3м/с жылдамдықпен 2 см-ге жоғары көтеріледі.
a)
Потенциалдық
энергиясын
есептеңіз
__________________________________
__________________________________________________________________
__b) Кинетикалық энергиясын
есептеңіз____________________________________
__________________________________________________________________
__
c) Толық энергиясын есептеңіз
_________________________________________
[4]
6. Рычагтың кіші иіні 10 см, ал үлкен иіні 30 см. Кіші иінге 6 Н күш әсер
етеді.
a)Тепе-теңдіктің шартын жазыңыз
______________________________________
b)F2 - күшті есептеңіз
_________________________________________________
[2]
7. «Өзіңді тексер»
а)Алматы және Павлодар облысының географиялық орнының ерекшелігі
неде?______________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
_
b)Жыл мезгілдерінің өзгеруіне байланысты күн мен түннің ауысуын
сипаттаңыз
_________________________________________________________
[2]
8. Оқушы массасы 2 кг жүкті ұзындығы 5м биіктігі 1м көлбеу
жазықтықтың ең биік жеріне бір қалыпты қозғай отырып
орналастырылған. Бұл жағдайда көлбеу жазықтықтың ұзындығына
параллель бағытталған орын ауыстыру күші 8Н-ға тең болған. Оқушы
қондырғының ПӘК-ін есептеп шығарғанда қандай нәтиже алуы тиіс.
a)Пайдалы жұмысты
есептеңіз__________________________________________
b)Толық жұмысты есептеңіз
____________________________________________
c) ПӘК-ті есептеңіз
___________________________________________________
[4]
Жалпы балл: [20]
Балл қою кестесі
Тапсырма
1
А
E
2
Жауап
Кинетикалық
Потенциалдық
Атылған оқ
Серіппенің созылуы
Ұшақтың ұшуы
Жоғары лақтырылған тас
Балл
1
1
1
1
Автомоильдің қозғалысы
3
a)
1
4
b)геоцентрлік, гелиоцентрлік
Ек=mυ2/2
5
45Дж
Қатаңдықты, ұзаруды ХБЖ келтіреді
1
1
1
1
1
1
6
7
Wт=Еп+Ек=9+1=10Дж
Иіндіктің тепе-теңдік шартын жазады:
1
1
a)F1 l1= F2 l2 ,
b)F2= 2 Н
1
=
a)Физикалық-географиялық
мінездемесінде.
1
Қосымша ақпарат
Потенциалдық
энергияға 1 балл
Кинетикалық
энергияға 1балл
Жер мен Күннің
суретін жүйенің
центріне жазса,
суретін салса
қабылданады
Алматы облысы -континентті;
облысы континентті және құрғақ
b) Жердің өз осінен айналуы
8
Павлодар
1
1
1
a) Апайд= 2 кг
b) Атол= F l=8Н
Дж
Дж
c) ПӘК: η=
Жалпы балл
1
1
20
«Физика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
II-Нұсқа
1.Механиканың алтын ережесі:
A)
қарапайым механизмдерді қолданғанда күштен қанша есе ұтсақ, жұмыстан сонша есе
ұтамыз;
B)
қарапайым механизмдерді қолданғанда күштен қанша есе ұтылсақ, қашықтақтан сонша
есе ұтыламыз;
C)
қарапайым механизмдерді қолданғанда күштен қанша есе ұтсақ, қашықтықтан сонша есе
ұтамыз;
D)
қарапайым механизмдерді қолданғанда жұмыстан қанша есе ұтсақ, қашықтықтан сонша
есе ұтамыз;
[1]
2. Центрде күн орналасқан Әлем жүйесін __________жүйе деп атайды
[1]
3.Геоцентрлік жүйені белгілеңіз
А)
B)
C)
D)
Сілтеме: https://www.google.kz
[1]
4.Суреттен кинетикалық энергия мен патенциалдық нүктенің максимум нүктелерін
белгілеңіз
Сілтеме: https://www.google.kz
[2]
5. 9 м/с жылдамдықпен қозғалатын 6 кг дененің кинетикалық энергиясы неге тең ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
[2]
6. Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 30 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.
Сілтеме: https://www.google.kz
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
[3]
7. Тропикалық жыл ұзақтығы қалай анықталады? Оның ұзақтығы қандай?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
[2]
8. 4 м биіктікте орналасқан массасы 3кг дене 180 Дж толық механикалық энергиясына ие.
a) Дененің патенциалдық энергиясын табыңыз
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
[2]
b) Кинетикалық энергияны есептеп шыгарыңыз
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
[2]
9. 50см биіктікке көлбеу жазықтықпен 40 кг жүкті көтеру үшін 50 Н күш қажет. Егер ПӘК
0,5 (50%)
а) Денені h биіктікке көтеруге жұмсалған Ап пайдалы жұмысты анықтаңыз
b) ПӘК формуласынан көлбеу жазықтықтың узындығын табыңыз
с) Толық жұмысты есептеңіз
Балл қою кестесі
Тапсырма
Жауап
Балл
1
С
1
2
гелиоцентрлік
1
3
В
1
1
4
Кинетикалық энергияның максимум нүктесін
белгіледі(ең бастапқы нүктесі)
Патенциалдық энергияның максимум нүктесін
белгіледі (ең жоғарғы нүктесі)
1
Ек=mυ2/2
1
Ек = 486 Дж
1
5
6
Иіндіктің тепе-теңдік шартын жазады:
F1l1= F2l2
1
Қосымша ақпарат
7
8
F2= F1l1/ l2
1
F2=60H
1
Жер орбита бойымен Күнді толық
айналуымен
1
365 тәулік 5 сағат 48 минут 46 секунд
1
а) Еп=mgh
1
120 Дж
1
b) Етол = Ек+Ер , Ек= Етол – Ер
1
60 Дж
9
1
b) η =Aп/Аж= m*g*h/F*l
1
с) Аж= F*l =400 Дж
Жалпы балл
1
а)Ап=mgh = 200 Дж
l= m*g*h/F*η=8м
365 тәулік
1
1
20
Формуласы дұрыс
жазылса
Download