Uploaded by Nedim BAŞAR

magma

advertisement
Şekil 3: İki kez arındırma modelinden bölüm. Santrifüj 2640, ilk magmayı hazırlamak için C şekeri üretir ve
2670, 2. magmayı hazırlamak için iki arındırılmış şekeri üretir. İki kez arındırmış melasın A, B melasına veya
şuruba isteğe bağlı olarak karıştırılması
Tablo 2: Üçlü pişirim şeması için ve (3B) olmadan ve farklı saflıklarda ve sabit hacimsel ve katı
girdisinde şurup için iki kez C-magma (3B + DP) arındırılması ile kaynatma kazanı akış hızları
ve yüzde değişimi
Sonuçlar ve Tartışma
İki kez arındırılmış melası B melasıyla harmanlayan C magma'nın iki kez arındırma sistemi modeli Şekil 3'te
gösterilmektedir. Malzeme akış oranları, kurulu kapasite ile belirlenen boşaltma seviyelerine bağlı
olduğundan, model Lula fabrikası için özeldir. Model, bu fabrika için 2012 sezonu için ortalama parametre
değerleri kullanılarak oluşturuldu.
C-magmanın iki kez arındırma ile ve iki kez arındırma olmadan 3 lü pişirim şemasının simülasyonları, aynı
hacimde şurup girişi, aynı miktarda refraktometrik katı madde (65 Brix) ve 3 farklı şurup saflığı (82, 86 ve 90)
için gerçekleştirildi. . Diğer parametreler fabrika raporunun yılbaşından önceki değerlerine göre
sabitlenmiştir. Üretilen ham şekerin Brix ve Saflığı sırasıyla 99.7 ve 99.3 olarak sabitlendi. Simülasyonlara göre
beklenen akış hızları Tablo 2'de gösterilmektedir. Akış hızı, melas seyreltme veya lapa brixine kuvvetle
bağlıdır. Lapa akışları, ton kamış başına metreküp ve katılarda ton kamış başına ton (Metrik birimler)olarak
rapor edildi. Melas ve magma kamış ton başına katı ton olarak bildirildi. Bu simülasyonlarda önemli bir
gözlem, bu malzemelerin hacimsel oranının, düşük saflıktan yüksek saflığa kadar % 40 ila 60 arasında
dalgalanabilmesine rağmen, belirlenen bir saflık için iki kez arındırma sadece kütle akış oranını +/-% 10
değiştirdiği şeklindedir.
Şekil 4, şurup saflığının kütlesel akış hızı üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu bilgiler, fabrikada kurulu
kapasite dikkate alındığında önemlidir. Şurup saflığı düşük olduğunda (~ 82) düşük dereceli pişirim
istasyonuna ayak uydurabilmek için daha fazla kapasite gerektirir ve saflık yüksek olduğunda (~ 90) yüksek
dereceli istasyon tehlikeye girer.
Şekil 5, magmaların ortalama günlük saflıklarını ve iki kez arındırılmış (DP) melasları göstermektedir.
Beklenen değerler etrafında dalgalanırlar (DP melası ~ 63, 1. Magma ~ 80 ve 2. Magma ~ 93). Düşük saflıkta
yıkama melasının artışına muhtemelen ilk santrifüj setindeki son melasın ilk magmaya sızması neden
olmuştur. (4 SW 4630 - sepet 1170 mm, 2000 rpm ve elek 0.06 mm).
Şekil 6, İki kez arındırma olmadan Westfield tarafından üretilen şekere kıyasla Lula'daki C-magmanın iki kez
arındırılması ile üretilen ham şekeri göstermektedir. 99.2 ° Z'lik bir polarizasyon için Lula fabrikasında bütün
rengin iyileştirilme seviyesi ~% 40 idi. Kristalin çekirdeğinde bulunan renkle ilişkili olan affine rengi, aynı
polarizasyonda ~% 15 azalmıştır.
Tablo 3, C-magma (10/23 / 12-11 / 26/12) iki kez arındırma sürekli çalışmasından bir ay sonra değerlendirilen
şeker kalitesi parametrelerinin ağırlıklı ortalamasını göstermektedir. İletkenlik külü, Lula ham şekeri için
Westfield'e göre % 57 daha düşüktü. İndirgen şekerlerin, sertliğinin veya dekstranın azaltılması, C-magmanın
iki kez arındırılması ile herhangi bir iyileşme göstermedi.
Tablo 4, bazı fabrika performans parametrelerini karşılaştırmaktadır (son 3 yıllık ortalamalarını). İki kez
arındırma sistemi, işleme oranı 2010'da ~%20 oranında artmış olsa da, 2012 yılında fabrikanın genel
iyileşmesini etkilemedi. Lula, bu 3 yıllık dönemde (ASI - Melas Araştırması) son melasın gerçek saflığını % 8
düşürürken, hedef saflık farkı (TPD) 2011'den 2012'ye kadar bir değişiklik göstermedi (TPD = 9.7). Lula ve
Westfield fabrika raporlarına göre, 2012 yılında benzer genel geri kazanımlara (sırasıyla% 85.8 ve% 85.5)
sahiptiler ve 2010'dan 2012'ye kadar melasın gerçek saflığı azaldı (% 8).
Tablo 5, her ayrım için ortalama renk profillerinin bir özetini göstermektedir. C-magmanın iki kez
arındırılması, % 75 renk giderimi sağladı. Lapanın tüm ham şeker rengine göre renk oranı A lapası için yaklaşık
0.04 ve B lapası için 0.03 idi.
Şekil 4. Geleneksel 3 lü pişirim şeması için ve 3 – C magma iki kez arıtımı ile 3 lü pişirim için kamış şurup
saflığının bir fonksiyonu olarak lapa akış oranları
Şekil 5: İki kez arındırmada hedeflenen görünür saflık. (2. magma, 1. magma ve çift arıtım melası)
Şekil 6: Lula (Lu) ve Westfield (Wf) arasındaki ham şeker renk karşılaştırması:
Sonuçlar:
-
2012 sezonunda aynı kaynaklardan gelen kamışı işleyen iki Louisiana fabrikası için elde edilen
sonuçların karşılaştırılması, iki kez arındırma sisteminin ham şeker rengini yaklaşık ~% 50 (pH
8.5'te 3.000 CU'ya kıyasla 1.500) iyileştirdiğini gösterdi.Kül içeriği ~ %60 ve afine renk ~ %20
azaldı. Ham şekerdeki diğer safsızlıklar, bu modifiye edilmiş pişirim şeması kullanılarak
değiştirilmedi. İşleme oranları önceki mevsimlerden daha yüksek olmasına rağmen fabrika
performansı üzerinde tespit edilebilir bir etki yoktu. Lula'nın fabrika performansında iyileşme için
hala yer var, ancak 2012'de öğrenilen deneyim, C-magma'nın iki kez arındırma kullanarak
gelecekteki performansın artırılmasına rehberlik etti.
Download