Uploaded by Ritzman Mamat

Senarai Semak Pendaftaran Tapak Bina JKKP

advertisement
SENARAI SEMAK PENDAFTARAN PENGENDALIAN BANGUNAN ATAU
KERJA BINAAN KEJURUTERAAN (JKJ103)
Bil.
1
2
3
4
Dokumen
Bil. Salinan
Borang permohonan JKJ 103
1
Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan
1
Perlu ditandatangani oleh pengurusan tertinggi
Manual keselamatan
1
Carta organisasi syarikat
Sila berikan maklumat seperti nama dan no. telefon untuk dihubungi
Carta organisasi keselamatan dan kesihatan (Jika ada)
1
Sila berikan maklumat seperti nama dan no. telefon untuk dihubungi. Sila lampirkan bersama
surat lantikan pengerusi, setiausaha dan ahli jawatankuasa yang lain.
1
5
“Letter of award” bagi projek yang dijalankan
1
6
Pelan kedudukan jentera, pejabat tapak, kediaman pekerja, jenis-jenis kerja (“type
of work”)
1
7
8
9
Jenis-jenis kerja seperti” re-baryard”, “carpentry yard”,” batching plan”t dan lain-lain. Jentera
di tapak pembinaan seperti “Bar Bending Machine”, “Generator Set” dan lain lain.
Pelan lokasi tapak pembinaan
Menunjukkan dengan jelas bagaimana hendak ke lokasi tapak pembinaan
1
Jadual kerja binaan yang dirancang dan dijalankan / Gantt Chart
1
Ringkasan Projek:
i. Nama Pengurus Projek:
No. Tel:
ii. Kos Projek (RM):
iii. Tarikh projek pembinaan dimulakan:
iv. Tarikh projek pembinaan dijangka siap:
10
Butiran berkenaan pengamal keselamatan di tapak pembinaan (jika ada)
i. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO):
ii. Penyelia Keselamatan Tapak (SSS):
iii. Pengendali Perancah:
Sila isikan nama, no. tel dan no. pendaftaran JKKP. Kos projek (pembinaan) melebihi RM 20
Juta memerlukan sekurang-kurangnya seorang SHO dan SSS. Kos projek (pembinaan) bernilai
kurang daripada RM20 juta memerlukan sekurang-kurangnya seorang SSS sahaja
**Permohonan yang lengkap diterima akan diproses dalam masa 30 hari waktu bekerja.
Tandakan
(√)
JKJ 103: 1/2
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967
Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970
Peraturan 4
PEMBERITAHU berkenaan BINAAN-BINAAN BANGUNAN dan KERJA-KERJA BINA KEJURUTERAAN
menurut kehendak Seksyen 35 (1) Akta tersebut.
Saya/kami yang bertandatangan di bawah dengan ini, dengan ini memberitahu bahawa saya/kami telah mulai
binaan- binaan bangunan/kerja-kerja bina kejuruteraan, dan butir-butirnya adalah seperti berikut:
A. 1. Nama Pembina
2. Alamat Pos
*Binaan-binaan Bangunan
Kerjabina kejuruteraan
B. Butir-butir Pekerjaan:
1. Jenis Binaan (beri butir-butir lengkap,
misalnya kerjbina jambatan, rancang
usaha perumahan d.l.l.)
Lelaki
2. Bilangan pekerja di tapakbina
3. Pekerja dijalankan untuk :
Nama
Alamat Pos
4.
Kedudukan/tapak kerja (Pelan lakar
menunjukkan kedudukan kilang itu
dengan jalan raya yang berdekatan
sekali dan sebutkan bilangan batu
daripada bandar yang berdekatan dan
tanda-tanda lain, jika ada)
5.
Butir-butir mengenali kontrak kecil jika
ada:
a. Nama dan Alamat Pos
b. Nama dan Alamat Pos
c. Nama dan Alamat Pos
6. Nama arkitek dan perunding-perunding
berkaitan
dengan
rancangusaharancangusaha :
a. Nama dan Alamat Pos
b. Nama dan Alamat Pos
16 tahun dan
lebih
.
Perempuan
Kurang
16 tahun
16 tahun dan
lebih
Kurang
16 tahun
J.K.J 103: 2/2
7. Senarai jentera-jentera pembina termasuklah dandang stim, pengandung tekanan tak berapi, injin
pembakaran dalam, mesin angkat, berserta dengan butir-butir lengkap dalam borang di bawah:-
Bil.
Keterangan
jentera atau
pepasangan
Jenis
buatan
Tahun
dibuat
1
2
3
4
Kuasa kuda
No. Pendaftaran
Tarikh habis
/ Permukaan
semasa Jabatan tempuh perakuan
memanas isian padu
Kejenteraan
kelayakan semasa
5
6
Lain-lain
hal
7
8
Ruang 2 - Sebutkan sama ada dandang stim, pengandung tekanan tak berapi, injin pembakaran dalam, atau perihal
jentera atau mesin angkat.
Ruang 5 - Permukaan memanas, hendaklah diberi dalam kaki persegi, isian padu, hendaklah
diberi kaki padu. Ruang 6 - Tiada, jika tidak didaftar.
8.
Tarikh jentera mula dijalankan :
Saya dengan ini mengaku bahawa pada pengetahuan dan kepercayaan saya, semua butir-butir yang diberi
dalam pemberitahuan ini adalah benar dan jentera yang diguna menurut semua kehendak-kehendak peruntukanperuntukan akta tersebut dan peraturan-peraturan yang berkaitan dibuat di bawahnya.
Tarikh ……………………………………
………………………………………….
Tandatangan Pembina
NOTA –
Bukan boleh digunakan untuk operasi pembinaan dan kerja pembinaan kejuruteraan membawa yang mana
tidak melibatkan penggunaan jentera dan orang yang mana menanggung mereka ada alasan untuk
mempercayai akan disiapkan di suatu tempoh kurang daripada enam minggu.
Download