Uploaded by Trina Baugbog

reusing-plastic-bottles-workshop

advertisement
PAGTATAYANG PAGGANAP BLG. 2
Ikatlong Markahan
#PagmamahalSaKalikasanChallenge
Ipinangalan ni:
Pangalan: Trina A. Baugbog
Baitang & Sekisyon: Grade 10 – St. Arnold
Janssen
#PAGMAMAHALSAKALIKASANCHALLENGE
Lahat ng bagay sa mundo
ay bahagi ng kalikasan at
may kaugnayan sa isa't-isa.
Mahalin natin itong likha
ng Diyos na Maykapal.
MARAMING SALAMAT!
Credits: This presentation template was
created by Slidesgo, and includes icons by
Flaticon, infographics & images by Freepik.
Please keep this slide for attribution
Download