Uploaded by Quyên Lâm Phú

Collins Chinese 3000 words and phrases

advertisement
mandarin
chinese
3000 words and phrases
Published by Collins
An imprint of HarperCollins Publishers
Westerhill Road
Bishopbriggs
Glasgow G64 2QT
First Edition 2019
HarperCollins does not warrant that any
website mentioned in this title will be provided
uninterrupted, that any website will be error
free, that defects will be corrected, or that the
website or the server that makes it available
are free of viruses or bugs. For full terms and
conditions please refer to the site terms
provided on the website.
Version: 2019-04-25
© HarperCollins Publishers 2019
ISBN 978-0-00-832383-7
Collins® is a registered trademark of
HarperCollins Publishers Limited
Typeset by Jouve, India
All rights reserved. No part of this title may
be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission in writing of the Publisher.
This title is sold subject to the conditions
that it shall not, by way of trade or otherwise,
be lent, re-sold, hired out or otherwise
circulated without the Publisher’s prior
consent in any form other than that in which
it is published and without a similar condition
including this condition being imposed on the
subsequent purchaser.
Entered words that we have reason to believe
constitute trademarks have been designated
as such. However, neither the presence nor
absence of such designation should be regarded
as affecting the legal status of any trademark.
2
If you would like to comment on any aspect
of this title, please contact us at the given
address or online.
E-mail dictionaries@harpercollins.co.uk
www.facebook.com/collinsdictionary
@collinsdict
Acknowledgements
We would like to thank those authors and
publishers who kindly gave permission for
copyright material to be used in the Collins
Corpus. We would also like to thank Times
Newspapers Ltd for providing valuable data.
All images from Shutterstock.
managing editor
Maree Airlie
for the publisher
Gerry Breslin
Gina Macleod
Kevin Robbins
Robin Scrimgeour
contributors
Luan Lin
technical support
Claire Dimeo
contents
5
the essentials
17
transport
31
in the home
45
at the shops
67
day-to-day
81
leisure
93
sport
107
health
123
planet earth
137
celebrations and festivals
introduction
The following points have been given to help you when using Mandarin Chinese:
1) How to address people politely
At work, you can call your peers by their names – a rule of thumb is to
always address people by their job title or occupation with their family
name first, for example, ᓴ㗕Ꮬ (zhāng lǎo shī), “Zhang teacher”. You may
also hear ᇣ⥟ (xiǎo Wang), literally “young Wang” or 㗕ᴢ (lǎo Lǐ), “old Li”
in the workplace, although this is rather informal.
When invited to meet a friend’s family, unless they are younger or roughly
the same age, you shouldn’t call them by their names. You can call their
grandparents ⠋⠋/ཊཊ (yé ye/nǎi nai) “grandfather/grandmother”,
and their parents or anyone in that generation নন/䰓ྼ (shū shu/ā yí)
“uncle/auntie”, as if they were your own relatives. Addressing the older
3
generations by their names is considered very rude in Chinese culture.
“Դ” or “ᙼ”? Although both are translated as “you” in English, ᙼ is used
to show respect when addressing, for example, your parents, grandparents,
or boss. On the other hand, Դ is used to address friends and peers.
2) Measure words
Measure words are mandatory in Chinese when using a noun with a
numeral, for example, “one car” is ϔ䕚䔺 (yī liàng chē) and “three
bedrooms” is ϝ䯈ऻᅸ (sān jiān wò shì). In these cases, the measure words
are 䕚 (liàng) and 䯈 (jiān) respectively. Different measure words are used
for different types of objects. The most common measure word is Ͼ (gè)
and this can be used when you don’t know the exact measure word.
3) Tones for ϔ and ϡ
To maintain consistency, we use yī (first tone) as the Pinyin for the
character ϔ and bù (fourth tone) for the character ϡ. This is in line with
the authoritative Contemporary Chinese Dictionary. However, the
pronunciations for these two characters may vary according to the tones
of the characters that proceed or follow them, as shown below:
4
ϔ
tone
examples
When it’s the last character of a
phrase or sentence
First tone
㄀ϔ (dì yī) first
㒳ϔ (tǒng yī) unity
When followed by characters of
the first, second, and third tones
Fourth tone
ϔ໽ (yì tiān) one day
ϔ䍋 (yì qǐ) together
When followed by characters of
the fourth tone
Second tone
ϔ໰ (yí yè) one night
ϔߛ (yí qiè) all
ϡ
tone
examples
When it’s the last character of a
phrase or sentence
Fourth tone
㒱ϡ (jué bù) never
гϡ (yě bù) nor
When followed by characters of
the first, second, and third tones
Fourth tone
ϡ㸠 (bù xíng) no
ϡད (bù hǎo) bad
When followed by characters of
the fourth tone
Second tone
ϡ䫭 (bú cuò) good
ϡএ (bú qù) not going to
the essentials | 日常必备
blue
red
lán sè de
hóng sè de
蓝色的
红色的
yellow
黄色的
green
huáng sè de
绿色的
lǜ sè de
white
白色的
bái sè de
black
黑色的
hēi sè de
the basics | 基础句型和词汇
Hello.
Good afternoon.
See you tomorrow.
你好。
下午好。
明天见。
nǐ hǎo
xià wǔ hǎo
míng tiān jiàn
Hi!
Good night.
Bye!
嗨!
晚安。
再见。
hēi
wǎn ān
zài jiàn
Good morning/
evening.
See you soon.
Have a good day!
早/晚上好。
回头见。
今天过得愉快!
huí tóu jiàn
jīn tiān guò de yú kuài
Yes.
Thank you.
I’m sorry.
是的。
谢谢。
对不起。
shì de
xiè xie
duì bù qǐ
No.
No, thanks.
OK!
不是。
不,谢谢。
好的!
bù shì
bù , xiè xie
hǎo de
I don’t know.
Excuse me.
You’re welcome.
我不知道。
请问。
不客气。
wǒ bù zhī dào
qǐng wèn
bù kè qì
please
Sorry?
I don’t understand.
请
什么?
我没听懂。
qǐng
shén me
wǒ méi tīng dǒng
zǎo/wǎn shàng hǎo
Yes, please.
好的,请。
hǎo de , qǐng
6
about you | 你自己
How old are you?
I’m...
I have a partner.
你多少岁?
我是…。
我有伴侣。
nǐ duō shǎo suì
wǒ shì
wǒ yǒu bàn lǚ
When is your birthday?
Scottish
I’m single.
你的生日是什么
时候?
苏格兰的/人
我单身。
sū gé lán de/rén
wǒ dān shēn
English
I’m divorced.
英格兰的/人
我离婚了。
yīng gé lán de/rén
wǒ lí hūn le
wǒ … suì
Irish
I’m widowed.
I was born in...
爱尔兰的/人
我丧偶。
ài ěr lán de/rén
wǒ sàng ǒu
wǒ shì … shēng de
Welsh
Do you have any
children?
Where do you live?
wēi ěr shì de/rén
nǐ de shēng rì shì shén
me shí hou
I’m … years old.
我…岁。
我是…生的。
你住哪里?
威尔士的/人
nǐ zhù nǎ lǐ
British
Where are you from?
yīng guó de/rén
你从哪里来?
英国的/人
nǐ cóng nǎ lǐ lái
Are you married/
single?
I’m from...
我从…来。
你结婚了/单身
吗?
wǒ cóng … lái
nǐ jié hūn le/dān shēn ma
I live in...
I’m married.
我住在…。
我结婚了。
wǒ zhù zài
wǒ jié hūn le
你有孩子吗?
nǐ yǒu hái zi ma
I have ... children.
我有…个孩子。
wǒ yǒu … gè hái zi
I don’t have any
children.
我没有孩子。
wǒ méi yǒu hái zi
7
family and friends | 家人和朋友
This is my...
daughter
grandson
这是我的…。
女儿
孙子
zhè shì wǒ de
nǚ ér
sūn zi
These are my...
parents
mother-in-law
这些是我的…。
父母
婆母/岳母
zhè xiē shì wǒ de
fù mǔ
pó mǔ/yuè mǔ
husband
mother
father-in-law
丈夫
母亲
公公/岳父
zhàng fu
mǔ qīn
gōng gong/yuè fù
wife
father
daughter-in-law
妻子
父亲
儿媳妇
qī zǐ
fù qīn
ér xí fù
boyfriend
brother
son-in-law
男朋友
兄弟
女婿
nán péng you
xiōng dì
nǚ xu
girlfriend
sister
brother-in-law
女朋友
姐妹
nǚ péng you
jiě mèi
jiě fu/mèi fu
partner
grandfather
sister-in-law
伴侣
祖父
bàn lǚ
zǔ fù
sǎo zi/dì mèi
fiancé/fiancée
grandmother
stepmother
未婚夫/妻
祖母
wèi hūn fū/qī
zǔ mǔ
jì mǔ
son
granddaughter
stepfather
儿子
ér zi
8
孙女
sūn nǚ
姐夫/妹夫
嫂子/弟妹
继母
继父
jì fù
stepson
nephew
friend
继子
侄子/外甥
朋友
jì zǐ
zhí zi/wài sheng
péng you
stepdaughter
niece
baby
继女
侄女/外甥女
婴儿
jì nǚ
zhí nǚ/wài sheng nǚ
yīng ér
uncle
cousin
child
叔叔/舅舅
堂/表兄弟姊妹
孩子
shū shu/jiù jiu
táng/biǎo xiōng dì zǐ mèi
hái zi
aunt
extended family
teenager
姑妈/姨妈
亲戚
青少年
gū mā/yí mā
qīn qi
qīng shào nián
general health and wellbeing | 身体状况
How are you?
So-so.
I’m full.
你好吗?
还行吧。
我吃饱了。
nǐ hǎo ma
hái xíng ba
wǒ chī bǎo le
How’s it going?
Could be worse.
I’m cold.
最近好吗?
一般般。
我很冷。
zuì jìn hǎo ma
yī bān bān
wǒ hěn lěng
Very well, thanks, and
you?
I’m fine.
I’m warm.
挺好的,谢谢。
你呢?
我还好。
我挺暖和。
wǒ hái hǎo
wǒ tǐng nuǎn huo
I’m tired.
happy
我累了。
快乐的
wǒ lèi le
kuài lè de
挺好的。
I’m hungry/thirsty.
excited
tǐng hǎo de
我饿了/渴了。
兴奋的
wǒ è le/kě le
xīng fèn de
tǐng hǎo de , xiè xie.
nǐ ne
Great!
9
surprised
afraid
unwell
惊奇的
害怕的
生病的
jīng qí de
hài pà de
shēng bìng de
annoyed
bored
better
恼怒的
无聊的
好转的
nǎo nù de
wú liáo de
hǎo zhuǎn de
sad
I feel...
worse
悲伤的
我觉得…。
更坏的
bēi shāng de
wǒ jué de
gèng huài de
worried
well
担忧的
健康的
dān yōu de
jiàn kāng de
work | 工作
Where do you work?
I’m self-employed.
I’m travelling.
你在哪儿工作?
我是自由职业
者。
我在旅游。
nǐ zài nǎr gōng zuò
What do you do?
wǒ shì zì yóu zhí yè zhě
wǒ zài lǚ yóu
I work from home.
你做什么工作?
I’m unemployed.
我在家里工作。
nǐ zuò shén me gōng zuò
我没有工作。
wǒ zài jiā lǐ gōng zuò
What’s your
occupation?
I’m at university.
你的职业是?
我兼职/我全职。
我在上大学。
nǐ de zhí yè shì
wǒ zài shàng dà xué
wǒ jiān zhí/wǒ quán zhí
Do you work/study?
I’m retired.
你在上班/上学
吗?
我是…。
我退休了。
wǒ shì
nǐ zài shàng bān/shàng
xué ma
10
wǒ méi yǒu gōng zuò
wǒ tuì xiū le
I work part-/full-time.
I’m a/an...
builder
firefighter
police officer
建筑工人
消防员
警察
jiàn zhù gōng rén
xiāo fáng yuán
jǐng chá
chef
fisherman
厨师
渔民
sailor
chú shī
yú mín
civil servant
IT worker
公务员
信息技术工作者
gōng wù yuán
xìn xī jì shù gōng zuò
zhě
cleaner
清洁工人
qīng jié gōng rén
dentist
牙医
yá yī
doctor
医生
yī shēng
driver
司机
sī jī
electrician
电工
diàn gōng
engineer
工程师
gōng chéng shī
farmer
农民
nóng mín
joiner
木工
mù gōng
journalist
新闻记者
xīn wén jì zhě
lawyer
律师
lǜ shī
mechanic
技工
jì gōng
nurse
护士
hù shi
office worker
办公室人员
bàn gōng shì rén yuán
plumber
管道工
guǎn dào gōng
水手
shuǐ shǒu
salesperson
销售员
xiāo shòu yuán
scientist
科学家
kē xué jiā
soldier
士兵
shì bīng
teacher
老师
lǎo shī
vet
兽医
shòu yī
waiter
服务员
fú wù yuán
waitress
女服务员
nǚ fú wù yuán
I work at/in...
我在…上班。
wǒ zài … shàng bān
11
business
hospital
restaurant
生意
医院
餐馆
shēng yi
yī yuàn
cān guǎn
company
hotel
school
公司
酒店
学校
gōng sī
jiǔ diàn
xué xiào
factory
office
shop
工厂
办公室
商店
gōng chǎng
bàn gōng shì
shāng diàn
morning
midnight
It’s quarter to ten.
早晨
午夜
差一刻十点。
zǎo chén
wǔ yè
chà yī kè shí diǎn
afternoon
What time is it?
It’s 10 a.m.
下午
几点了?
早上十点。
xià wǔ
jǐ diǎn le
zǎo shàng shí diǎn
evening
It’s nine o’clock.
It’s 5 p.m.
晚间
九点。
下午五点。
wǎn jiān
jiǔ diǎn
xià wǔ wǔ diǎn
night
It’s quarter past nine.
It’s 17:30.
夜晚
九点一刻。
下午五点半。
yè wǎn
jiǔ diǎn yī kè
xià wǔ wǔ diǎn bàn
midday
It’s half past nine.
When...?
正午
九点半。
什么时候…?
zhèng wǔ
jiǔ diǎn bàn
shén me shí hou
government
政府
zhèng fǔ
time | 时间
12
... in 60 seconds.
... in half an hour.
soon
…在六十秒内。
…在半小时内。
很快
zài liù shí miǎo nèi
zài bàn xiǎo shí nèi
hěn kuài
... in two minutes.
early
later
早的
晚一点
zài liǎng fēn zhōng nèi
zǎo de
wǎn yī diǎn
... in an hour.
late
now
迟的
现在
chí de
xiàn zài
…在两分钟内。
…在一小时内。
zài yī xiǎo shí nèi
... in quarter of an hour.
…在一刻钟内。
zài yī kè zhōng nèi
days, months, and seasons | 日、月和季度
Monday
Wednesday
Friday
Sunday
星期一
星期三
星期五
星期天
xīng qī yī
xīng qī sān
xīng qī wǔ
xīng qī tiān
Tuesday
Thursday
Saturday
星期二
星期四
星期六
xīng qī èr
xīng qī sì
xīng qī liù
January
April
July
October
一月
四月
七月
十月
yī yuè
sì yuè
qī yuè
shí yuè
February
May
August
November
二月
五月
八月
十一月
èr yuè
wǔ yuè
bā yuè
shí yī yuè
March
June
September
December
三月
六月
九月
十二月
sān yuè
liù yuè
jiǔ yuè
shí èr yuè
13
day
monthly
last Thursday
白天
每月的
上周四
bái tiān
měi yuè de
shàng zhōu sì
weekend
yearly
next Friday
周末
每年的
下周五
zhōu mò
měi nián de
xià zhōu wǔ
week
today
the week before
星期
今天
上一周
xīng qī
jīn tiān
shàng yī zhōu
fortnight
tonight
the week after
两星期
今晚
下一周
liǎng xīng qī
jīn wǎn
xià yī zhōu
month
tomorrow
in February
月
明天
在二月
yuè
míng tiān
zài èr yuè
year
yesterday
in 2018
年
昨天
在2018年
nián
zuó tiān
zài èr líng yī bā nián
decade
the day after tomorrow
in the ’80s
十年
后天
在80年代
shí nián
hòu tiān
zài bā shí nián dài
daily
the day before
yesterday
What day is it?
前天
jīn tiān xīng qī jǐ
每天的
měi tiān de
weekly
一周一次的
yī zhōu yī cì de
fortnightly
每两周的
měi liǎng zhōu de
14
qián tiān
on Mondays
在每周一
zài měi zhōu yī
every Sunday
每周天
měi zhōu tiān
今天星期几?
What is today’s date?
今天几号?
jīn tiān jǐ hào
spring
春天
chūn tiān
summer
winter
in winter
夏天
冬天
在冬季
xià tiān
dōng tiān
zài dōng jì
autumn
in spring
秋天
在春季
qiū tiān
zài chūn jì
weather | 天气
How’s the weather?
It’s cloudy.
It is...
今天天气怎么
样?
今天多云。
天气…。
jīn tiān duō yún
tiān qì
It’s misty.
nice
今天雾蒙蒙的。
好的
jīn tiān wù méng méng de
hǎo de
jīn tiān tiān qì zěn me yàng
What’s the forecast for
today/tomorrow?
天气预报说今/明
天天气怎么样?
It’s foggy/stormy.
horrible
tiān qì yù bào shuō jīn/
míng tiān tiān qì zěn me
yàng
今天有雾/风
暴。
不好的
Is it going to rain?
It’s freezing.
热的
今天特别冷。
rè de
会下雨吗?
huì xià yǔ ma
What a lovely day!
天气真好啊!
tiān qì zhēn hǎo a
What awful weather!
天气真糟糕啊!
tiān qì zhēn zāo gāo a
jīn tiān yǒu wù/fēng bào
jīn tiān tè bié lěng
bù hǎo de
hot
warm
It’s raining/snowing.
温暖的
今天下雨/雪。
wēn nuǎn de
jīn tiān xià yǔ/xuě
cool
It’s windy.
凉爽的
今天刮风。
liáng shuǎng de
jīn tiān guā fēng
It’s sunny.
今天有太阳。
jīn tiān yǒu tài yáng
15
wet
hail
thunder
潮湿的
冰雹
雷
cháo shī de
bīng báo
léi
humid
ice
lightning
潮湿的
冰
闪电
cháo shī de
bīng
shǎn diàn
mild
gale
温和的
大风
wēn hé de
dà fēng
numbers | 数字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
yī
16
èr
17
sān
18
sì
19
wǔ
20
liù
30
qī
40
bā
50
jiǔ
60
shí
70
shí yī
80
shí èr
shí sān
shí sì
shí wǔ
90
100
1 000
1 000 000
十六
十七
十八
十九
二十
三十
四十
五十
六十
七十
八十
九十
一百
一千
一百万
shí liù
shí qī
shí bā
shí jiǔ
èr shí
sān shí
sì shí
wǔ shí
liù shí
qī shí
bā shí
jiǔ shí
yī bǎi
yī qiān
yī bǎi wàn
transport | 交通
helicopter
rotor
blade
zhí shēng fēi jī
xuán yì
luó xuán jiǎng yè piàn
直升飞机
旋翼
螺旋桨叶片
cockpit
驾驶舱
jià shǐ cāng
nose
tail
jī tóu
jī wěi
机头
机尾
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
street
rush hour
to drive
街
高峰时间
驾驶
jiē
gāo fēng shí jiān
jià shǐ
commuter
public transport
to turn
乘车上下班的人
公共交通
转弯
chéng chē shàng xià bān
de rén
gōng gòng jiāo tōng
zhuǎn wān
driver
taxi
to commute
出租车
乘车上下班
chū zū chē
chéng chē shàng xià bān
taxi rank
to take a taxi
出租车搭乘点
打车
chū zū chē dā chéng diǎn
dǎ chē
directions
map
说明
地图
shuō míng
dì tú
route
road sign
路线
路标
lù xiàn
lù biāo
to walk
timetable
走
时刻表
zǒu
shí kè biă o
司机
sī jī
passenger
乘客
chéng kè
pedestrian
行人
xíng rén
traffic
交通
jiāo tōng
traffic jam
交通堵塞
jiāo tōng dǔ sè
18
car | 汽车
vocabulary
people carrier
automatic
fuel tank
三排座家用轿车
自动档汽车
油箱
sān pái zuò jiā yòng jiào
chē
zì dòng dǎng qì chē
yóu xiāng
caravan
electric
gearbox
电动汽车
齿轮箱
diàn dòng qì chē
chǐ lún xiāng
hybrid
Breathalyser®
混合动力汽车
测醉器
hùn hé dòng lì qì chē
cè zuì qì
battery
transmission
电池
变速器
diàn chí
biàn sù qì
brake
to brake
刹车
制动
shā chē
zhì dòng
accelerator
to overtake
加速器
超过
jiā sù qì
chāo guò
air conditioning
to park
空调
停车
kōng tiáo
tíng chē
clutch
to reverse
离合器踏板
倒车
lí hé qì tà bǎn
dào chē
exhaust (pipe)
to slow down
排气管
减速
pái qì guǎn
jiǎn sù
旅游房车
lǚ yóu fáng chē
motorhome
旅宿车
lǚ sù chē
passenger seat
乘客座位
chéng kè zuò wèi
driver’s seat
司机座位
sī jī zuò wèi
back seat
后排座位
hòu pái zuò wèi
child seat
儿童座位
ér tóng zuò wèi
sunroof
天窗
tiān chuāng
engine
发动机
fā dòng jī
19
to speed
to start the engine
to stop
加速/超速
发动引擎
停止
jiā sù/chāo sù
fā dòng yǐn qíng
tíng zhǐ
dashboard
handbrake
sat nav
仪表盘
手闸
导航仪
yí biǎo pán
shǒu zhá
dǎo háng yí
fuel gauge
headrest
seatbelt
燃油量表
头垫
安全带
rán yóu liàng biǎo
tóu diàn
ān quán dài
gearstick
ignition
speedometer
变速杆
点火装置
时速表
biàn sù gān
diǎn huǒ zhuāng zhì
shí sù biǎo
glove compartment
rearview mirror
steering wheel
储物箱
后视镜
方向盘
chǔ wù xiāng
hòu shì jìng
fāng xiàng pán
wheel
door
tyre
轮子
门
轮胎
lún zi
mén
lún tāi
boot
window
number plate
后备箱
窗户
车牌
hòu bèi xiāng
chuāng hu
chē pái
roof
wing
bumper
车顶
挡泥板
保险杠
chē dǐng
dǎng ní bǎn
bǎo xiǎn gàng
interior
exterior
20
bonnet
windscreen wiper
headlight
引擎罩
雨刮
前灯
yǐn qíng zhào
yǔ guā
qián dēng
windscreen
wing mirror
indicator
挡风玻璃
侧视镜
转向灯
dǎng fēng bō li
cè shì jìng
zhuǎn xiàng dēng
tarmac®
diversion
diesel
沥青碎石路面
临时绕行路
柴油
lì qīng suì shí lù miàn
lín shí rào xíng lù
chái yóu
corner
driving licence
roadworks
转弯处
驾照
道路维修
zhuǎn wān chù
jià zhào
dào lù wéi xiū
exit
car registration
document
parking meter
车辆注册文件
tíng chē shōu fèi jī
driving | 开车
vocabulary
出口
chū kǒu
slip road
高速公路匝道
gāo sù gōng lù zā dào
layby
路侧停车带
lù cè tíng chē dài
speed limit
限速
xiàn sù
chē liàng zhù cè wén jiàn
car insurance
车保险
chē bǎo xiǎn
car hire/rental
租车
zū chē
unleaded petrol
无铅汽油
wú qiān qì yóu
停车收费机
bridge
桥
qiáo
car park
停车场
tíng chē chǎng
car wash
洗车场
xǐ chē chǎng
21
fuel pump
pavement
toll point
加油泵
人行道
收费站
jiā yóu bèng
rén xíng dào
shōu fèi zhàn
junction
petrol station
traffic lights
汇合处
加油站
交通灯
huì hé chú
jiā yóu zhàn
jiāo tōng dēng
kerb
pothole
traffic cone
路缘
坑洼
锥形交通路标
lù yuán
kēng wā
lane
road
zhuī xíng jiāo tōng lù
biāo
车道
道路
chē dào
dào lù
motorway
speed camera
高速公路
超速摄像头
gāo sù gōng lù
chāo sù shè xiàng tóu
parking space
ticket machine
停车位
购票机
tíng chē wèi
gòu piào jī
traffic warden
交通管理员
jiāo tōng guǎn lǐ yuán
tunnel
隧道
suì dào
zebra crossing
斑马线
bān mǎ xiàn
car trouble | 汽车故障
vocabulary
accident
collision
mechanic
事故
碰撞
技工
shì gù
pèng zhuàng
jì gōng
breakdown
flat tyre
garage
故障
瘪车胎
汽车修理厂
gù zhàng
biě chē tāi
qì chē xiū lǐ chǎng
22
to break down
to repair
jump leads
坏掉了
修好
跨接电线
huài diào le
xiū hǎo
kuà jiē diàn xiàn
to have an accident
airbag
snow chains
出事故
安全气囊
防滑链
chū shì gù
ān quán qì náng
fáng huá liàn
to have a flat tyre
antifreeze
spare wheel
车胎瘪了
防冻剂
备用轮胎
chē tāi biě le
fáng dòng jì
bèi yòng lún tāi
to change a tyre
garage
tow truck
换轮胎
修车厂
拖车
huàn lún tāi
xiū chē chǎng
tuō chē
to tow
jack
warning triangle
拖
千斤顶
三角形警戒标志
tuō
qiān jīn dǐng
sān jiǎo xíng jǐng jiè biāo
zhì
bus route
bus station
full/half fare
公车路线
公交总站
全/半价
gōng chē lù xiàn
gōng jiāo zǒng zhàn
quán/bàn jià
bus lane
bus stop
concession
公交车道
公共汽车站
优惠价
gōng jiāo chē dào
gōng gòng qì chē zhàn
yōu huì jià
bus pass
fare
shuttle bus
公车通行证
费用
班车
gōng chē tōng xíng zhèng
fèi yòng
bān chē
bus | 公共汽车
vocabulary
23
school bus
to catch the bus
coach
校车
赶公车
长途客车
xiào chē
gǎn gōng chē
cháng tú kè chē
airport bus
bus
minibus
机场巴士
公共汽车
小巴士
jī chǎng bā shì
gōng gòng qì chē
xiǎo bā shì
motorbike | 摩托车
vocabulary
motorcyclist
headlight
crash helmet
摩托车驾驶者
前灯
头盔
mó tuō chē jià shǐ zhě
qián dēng
tóu kuī
moped
mudguard
helmet cam
机动脚踏两用车
挡泥板
头盔摄像头
jī dòng jiǎo tà liǎng yòng
chē
dǎng ní bǎn
tóu kuī shè xiàng tóu
scooter
kickstand
leather gloves
支架
皮手套
zhī jià
pí shǒu tào
exhaust pipe
leather jacket
排气管
皮夹克
pái qì guǎn
pí jiá kè
boots
motorbike
靴子
摩托车
xuē zi
mó tuō chē
轻骑
qīng qí
fuel tank
油箱
yóu xiāng
handlebars
车把
chē bǎ
24
bicycle | 自行车
vocabulary
cyclist
bike stand
骑自行车者
自行车站
to get a puncture
扎破轮胎
qí zì xíng chē zhě
zì xíng chē zhàn
zhā pò lún tāi
mountain bike
child seat
to cycle
山地自行车
儿童座
骑自行车
shān dì zì xíng chē
ér tóng zuò
qí zì xíng chē
road bike
cycle lane/path
to go for a bike ride
公路自行车
自行车道
骑车出游
gōng lù zì xíng chē
zì xíng chē dào
qí chē chū yōu
bell
front light
pump
铃
前灯
自行车打气筒
líng
qián dēng
zì xíng chē dǎ qì tǒng
bike lock
helmet
reflector
自行车锁
头盔
反光片
zì xíng chē suǒ
tóu kuī
fǎn guāng piàn
pedal
brake
gears
踏板
刹车
变速器
tà bǎn
shā chē
biàn sù qì
chain
handlebars
crossbar
链
车把
车梁
liàn
chē bǎ
chē liáng
accessories
bicycle
25
saddle
wheel
tyre
车座
轮轴
轮胎
chē zuò
lún zhóu
lún tāi
frame
车架
chē jià
rail travel | 铁路出行
vocabulary
rail network
coach
single ticket
铁路网
车厢
单程票
tiě lù wǎng
chē xiāng
dān chéng piào
high-speed train
porter
first-class
高铁列车
守门人
一等座
gāo tiě liè chē
shǒu mén rén
yī děng zuò
passenger train
guard
to change trains
客运火车
保安
换乘
kè yùn huǒ chē
bǎo ān
huàn chéng
freight train
line
carriage
货运火车
路线
车厢
huò yùn huǒ chē
lù xiàn
chē xiāng
sleeper
metro station
couchette
卧铺车
地铁站
卧铺
wò pù chē
dì tiě zhàn
wò pù
soft/hard sleeper
left luggage
departure board
软/硬卧
行李寄放处
出发信息牌
ruǎn/yìng wò
xíng li jì fàng chù
chū fā xìn xī pái
26
light railway
restaurant car
轻轨
餐车
ticket office
售票处
qīng guǐ
cān chē
shòu piào chù
locomotive
signal box
track
火车头
铁路信号房
铁轨
huǒ chē tóu
tiě lù xìn hào fáng
tiě guǐ
luggage rack
ticket
train
行李架
票
火车
xíng li jià
piào
huǒ chē
metro
ticket barrier
train station
地铁
检票口
火车站
dì tiě
jiǎn piào kǒu
huǒ chē zhàn
platform
ticket machine
tram
站台
购票机
有轨电车
zhàn tái
gòu piào jī
yǒu guǐ diàn chē
air travel | 航空出行
vocabulary
airline
security
cabin crew
航空公司
安检
乘务员
háng kōng gōng sī
ān jiǎn
chéng wù yuán
flight
passport control
business class
航班
护照检查处
商务舱
háng bān
hù zhào jiǎn chá chù
shāng wù cāng
Arrivals/Departures
customs
economy class
到达/出发
海关
经济舱
dào dá/chū fā
hǎi guān
jīng jì chāng
27
aisle
hand luggage
boarding card
走道
手提行李
登机牌
zǒu dào
shǒu tí xíng li
dēng jī pái
seatbelt
cabin baggage
cabin
安全带
登机箱
机舱
ān quán dài
dēng jī xiāng
jī cāng
tray table
excess baggage
check-in desk
小桌板
超重行李
值机柜台
xiǎo zhuō bǎn
chāo zhòng xíng li
zhí jī guì tái
overhead locker
connecting flight
cockpit
头顶行李柜
联程航班
驾驶舱
tóu dǐng xíng li guì
lián chéng háng bān
jià shǐ cāng
wing
jetlag
duty-free shop
机翼
时差
免税商店
jī yì
shí chā
miǎn shuì shāng diàn
fuselage
to check in (online)
holdall
机身
(网上)值机
手提包
jī shēn
(wǎng shàng) zhí jī
shǒu tí bāo
engine
aeroplane
information board
发动机
飞机
离港信息牌
fā dòng jī
fēi jī
lí gǎng xìn xī pái
hold
airport
luggage trolley
行李舱
机场
行李推车
xíng li cāng
jī chǎng
xíng li tuī chē
hold luggage
baggage reclaim
passport
托运的行李
行李领取
护照
tuō yùn de xíng li
xíng li lǐng qǔ
hù zhào
28
pilot
suitcase
terminal
飞行员
行李箱
航站楼
fēi xíng yuán
xíng li xiāng
háng zhàn lóu
runway
跑道
pǎo dào
ferry and boat travel | 渡船出行
vocabulary
ferry
harbour
crew
渡轮
海港
全体船员
dù lún
hǎi gǎng
quán tǐ chuán yuán
ferry crossing
port
to board
轮渡
港口
登上
lún dù
gǎng kǒu
dēng shàng
ferry terminal
coastguard
to sail
渡船码头
海岸警卫队
航行
dù chuán mǎ tóu
hǎi àn jǐng wèi duì
háng xíng
car deck
captain
to dock
泊车甲板
船长
停靠码头
bó chē jiǎ bǎn
chuán zhǎng
tíng kào mǎ tóu
anchor
gangway
lifebuoy
锚
舷梯
救生圈
máo
xián tī
jiù shēng quān
buoy
jetty
lifejacket
浮标
防波堤
救生衣
fú biāo
fáng bō dī
jiù shēng yī
general
29
ferry
stern
lifeboat
radar
船尾
救生艇
雷达
chuán wěi
jiù shēng tǐng
léi dá
deck
porthole
bow
甲板
舷窗
船头
jiǎ bǎn
xián chuāng
chuán tóu
canal boat
liner
trawler
运河船
度假邮轮
拖网渔船
yùn hé chuán
dù jià yóu lún
tuō wǎng yú chuán
inflatable dinghy
sailing boat
yacht
充气救生艇
帆船
游艇
chōng qì jiù shēng tǐng
fān chuán
yóu tǐng
other boats
30
in the home | 在家里
block of flats
roof
gōng yù lóu
wū dǐng
公寓楼
屋顶
balcony
阳台
yáng tái
window
窗户
chuāng hu
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
building
landlord
rent
建筑物
房东
租金
jiàn zhù wù
fáng dōng
zū jīn
address
landlady
holiday let
地址
女房东
度假房
dì zhǐ
nǚ fáng dōng
dù jià fáng
suburb
tenant
to rent
郊区
房客
租住
jiāo qū
fáng kè
zū zhù
letting agent
neighbour
to own
房屋中介
邻居
拥有
fáng wū zhōng jiè
lín jū
yōng yǒu
estate agent
mortgage
to move house
房地产经纪人
购房按揭
搬家
fáng dì chǎn jīng jì rén
gòu fáng àn jiē
bān jiā
bungalow
detached house
studio flat
平房
独栋别墅
独立套间
píng fáng
dú dòng bié shù
dú lì tào jiān
courtyard house
high-rise block
villa
四合院
高层公寓楼
别墅
sì hé yuàn
gāo céng gōng yù lóu
bié shù
types of building
32
the house | 房屋
vocabulary
room
adaptor
satellite dish
房间
适配器
电视天线
fáng jiān
shì pèi qì
diàn shì tiān xiàn
ceiling
socket
back door
天花板
插座
后门
tiān huā bǎn
chā zuò
hòu mén
wall
extension cable
skylight
墙壁
延长线
天窗
qiáng bì
yán cháng xiàn
tiān chuāng
floor
electricity
light bulb
地板
电
电灯泡
dì bǎn
diàn
diàn dēng pào
battery
air conditioning
to fix
电池
空调
修好
diàn chí
kōng tiáo
xiū hǎo
plug
central heating
to decorate
插头
中央暖气
装饰
chā tóu
zhōng yāng nuǎn qì
zhuāng shì
boiler
heater
security alarm
锅炉
电暖气
警报系统
guō lú
diàn nuǎn qì
jǐng bào xì tǒng
ceiling fan
meter
smoke alarm
吊扇
计量表
烟雾报警器
diào shàn
jì liáng biǎo
yān wù bào jǐng qì
fusebox
radiator
thermostat
保险盒
散热器
温控器
bǎo xiǎn hé
sàn rè qì
wēn kòng qì
inside
33
outside
chimney
drainpipe
driveway
烟囱
排水管
私人车道
yān cōng
pái shuǐ guǎn
sī rén chē dào
aerial
roof
front door
天线
屋顶
前门
tiān xiàn
wū dǐng
qián mén
gutter
window
garage
排水沟
窗户
车库
pái shuǐ gōu
chuāng hu
chē kù
the entrance | 大门
vocabulary
threshold/doorway
console table
to buzz somebody in
门口
边桌
开门让…进来
mén kǒu
biān zhuō
kāi mén ràng ... jìn lái
corridor
landing
to come in
走廊
楼梯平台
进来
zǒu láng
lóu tī píng tái
jìn lái
hallway
staircase
to wipe one’s feet
走廊
楼梯
蹭净鞋底
zǒu láng
lóu tī
cèng jìng xié dǐ
coat hook
banister
to hang one’s jacket up
挂衣钩
扶栏
把夹克衫挂起来
guà yī gōu
fú lán
bǎ jiá kè shān guà qǐ lái
34
doorbell
intercom
lift
门铃
对讲电话装置
电梯
mén líng
duì jiǎng diàn huà
zhuāng zhì
diàn tī
key
鞋柜
door handle
门把手
mén bǎ shou
doormat
门口地垫
mén kǒu dì diàn
钥匙
yào shi
key fob
钥匙链
yào shi liàn
shoe cupboard
xié guì
stairwell
楼梯间
lóu tī jiān
the lounge | 客厅
vocabulary
tiled floor
footstool
radio
瓷砖地板
脚凳
收音机
cí zhuān dì bǎn
jiǎo dèng
shōu yīn jī
carpet
coffee table
DVD/ Blu-ray® player
地毯
茶几
影碟播放机
dì tǎn
chá jī
yǐng dié bō fàng jī
sofa bed
ornament
remote control
沙发床
装饰物
遥控器
shā fā chuáng
zhuāng shì wù
yáo kòng qì
suite
wall light
to relax
组合沙发
壁灯
放松
zǔ hé shā fā
bì dēng
fàng sōng
armchair
table lamp
to watch TV
扶手椅
台灯
看电视
fú shǒu yǐ
tái dēng
kàn diàn shì
35
general
bookcase
display cabinet
TV stand
书橱
陈列柜
电视柜
shū chú
chén liè guì
diàn shì guì
curtains
TV
Venetian blind
窗帘
电视
百叶窗帘
chuāng lián
diàn shì
bǎi yè chuāng lián
picture
wooden floor
rug
画/照片
木地板
小地毯
huà/zhào piàn
mù dì bǎn
xiǎo dì tǎn
cushion
sofa
house plant
坐垫
沙发
盆栽植物
zuò diàn
shā fā
pén zāi zhí wù
lounge
the kitchen | 厨房
vocabulary
(electric) cooker
to boil
to steam
电炊具
煮
蒸
diàn chuī jù
zhǔ
zhēng
gas cooker
to fry
to wash up
煤气灶
炸
清洗
méi qì zào
zhá
qīng xǐ
to cook
to stir-fry
to clean the worktops
烹调
炒
清理操作台
péng tiáo
chǎo
qīng lǐ cāo zuò tái
36
miscellaneous items
aluminium foil
clingfilm
tissues
铝箔纸
保鲜膜
纸巾
lǚ bó zhǐ
bǎo xiān mó
zhǐ jīn
casserole dish
grater
pestle and mortar
砂锅
食物磨碎器
杵和研钵
shā guō
shí wù mò suì qì
chǔ hé yán bō
Chinese teapot
kettle
rolling pin
茶壶
电水壶
擀面棍
chá hú
diàn shuǐ hú
gǎn miàn gùn
chopping board
kitchen knife
saucepan
案板
菜刀
炖锅
àn bǎn
cài dāo
dùn guō
colander
kitchen scales
sieve
漏锅
厨房秤
筛子
lòu guō
chú fáng chèng
shāi zi
cooker hood
ladle
spatula
抽油烟机
长柄勺
锅铲
chōu yóu yān jī
cháng bǐng sháo
guō chǎn
electric rice cooker
measuring jug
steamer
电饭锅
量杯
蒸笼
diàn fàn guō
liáng bēi
zhēng lóng
food processor
pedal bin
toaster
食品加工机
脚踏式垃圾桶
烤面包机
shí pǐn jiā gōng jī
jiǎo tà shì lā jī tǒng
kǎo miàn bāo jī
frying pan
peeler
water cooler
煎锅
削皮器
饮水机
jiān guō
xiāo pí qì
yǐn shuǐ jī
kitchen utensils
37
whisk
wok
wooden spoon
搅拌器
炒锅
长柄木勺
jiǎo bàn qì
chǎo guō
cháng bǐng mù sháo
sink
fridge-freezer
drawer
水池
冰箱-冰柜
抽屉
shuǐ chí
bīng xiāng - bīng guì
chōu ti
oven
tap
worktop
烤箱
龙头
操作台
kǎo xiāng
lóng tóu
cāo zuò tái
hob
draining board
tiles
炉盘
滴水板
瓷砖
lú pán
dī shuǐ bǎn
cí zhuān
microwave
cupboard
微波炉
橱柜
wēi bō lú
chú guì
kitchen
the dining room | 餐厅
vocabulary
dining table
tablecloth
to dine
餐桌
桌布
吃饭
cān zhuō
zhuō bù
chī fàn
sideboard
to set the table
to clear the table
碗柜
摆桌子
收拾桌子
wǎn guì
bǎi zhuō zi
shōu shi zhuō zi
38
general
Chinese teacup
plate
thermoflask
茶杯
盘子
保温杯
chá bēi
pán zi
bǎo wēn bēi
knife and fork
spoon
tumbler
刀叉
汤匙
玻璃杯
dāo chā
táng chí
bō li bēi
napkin
teaspoon
wine glass
餐巾
茶匙
红酒杯
cān jīn
chá chí
hóng jiǔ bēi
place mat
chopsticks
soup spoon
餐垫
筷子
汤匙
cān diàn
kuài zi
tāng chí
bowl
teacup
碗
茶杯
wǎn
chá bēi
table setting
the bedroom | 卧室
vocabulary
single bed
bunk beds
spare room
单人床
双层床
备用房
dān rén chuáng
shuāng céng chuáng
bèi yòng fáng
double bed
master bedroom
nursery
双人床
主卧
儿童房
shuāng rén chuáng
zhǔ wò
ér tóng fáng
39
headboard
to sleep
to make the bed
床头板
睡觉
铺床
chuáng tóu bǎn
shuì jiào
pū chuáng
to go to bed
to wake up
to change the sheets
睡觉
醒来
换床单
shuì jiào
xǐng lái
huàn chuáng dān
alarm clock
coat hanger
laundry basket
闹钟
衣架
洗衣篮
nào zhōng
yī jià
xǐ yī lán
bedding
dressing table
sheets
被褥
梳妆台
床单
bèi rù
shū zhuāng tái
chuáng dān
mirror
duvet
pillow
镜子
羽绒被
枕头
jìng zi
yǔ róng bèi
zhěn tou
chest of drawers
curtains
mattress
五斗柜
窗帘
床垫
wǔ dǒu guì
chuāng lián
chuáng diàn
bed
bedside lamp
bedside table
床
床头灯
床头柜
chuáng
chuáng tóu dēng
chuáng tóu guì
general
bedroom
wardrobe
衣柜
yī guì
40
the bathroom | 卫生间
vocabulary
shower curtain
to have a bath/shower
to brush one’s teeth
浴帘
泡澡/洗澡
刷牙
yù lián
pào zǎo/xǐ zǎo
shuā yá
toiletries
to wash one’s hands
to go to the toilet
卫生用品
洗手
上厕所
wèi shēng yòng pǐn
xǐ shǒu
shàng cè suǒ
bath towel
plastic slippers
sponge
浴巾
拖鞋
海绵
yù jīn
tuō xié
hǎi mián
face cloth
shower puff
toilet brush
面巾
浴球
马桶刷
miàn jīn
yù qiú
mǎ tǒng shuā
hairdryer
soap
toilet roll
吹风机
肥皂
卫生卷纸
chuī fēng jī
féi zào
wèi shēng juǎn zhǐ
mirror
toilet
cabinet
镜子
抽水马桶
储藏柜
jìng zi
chōu shuǐ mǎ tǒng
chǔ cáng guì
sink
towel rail
shower cubicle
水池
毛巾架
整体浴室
shuǐ chí
máo jīn jià
zhěng tǐ yù shì
shower
tap
bath
淋浴
龙头
浴缸
lín yù
lóng tóu
yù gāng
other items
bathroom
41
the balcony | 阳台
vocabulary
flowers
bird
to water
花
鸟
浇水
huā
niǎo
jiāo shuǐ
weed
greenhouse
to grow
野草
温室
生长
yě cǎo
wēn shì
shēng zhǎng
soil
to weed
to plant
土壤
除草
种植
tǔ rǎng
chú cǎo
zhòng zhí
flowerpot stand
flowerpot
decking
花架
花盆
花园木地板
huā jià
huā pén
huā yuán mù dì bǎn
shrub
plant
灌木
植物
guàn mù
zhí wù
balcony
general
birdcage
trowel
weedkiller
鸟笼
泥铲
除草剂
niǎo lóng
ní chǎn
chú cǎo jì
gardening gloves
watering can
windowbox
园艺手套
洒水壶
窗台花箱
yuán yì shǒu tào
sǎ shuǐ hú
chuāng tái huā xiāng
trellis
植物爬架
zhí wù pá jià
42
housework | 家务
vocabulary
utility room
to tidy up
dustpan
杂物间
收拾
畚箕
zá wù jiān
shōu shi
běn jī
household appliances
to clean
iron
家用电器
打扫
熨斗
jiā yòng diàn qì
dǎ sǎo
yùn dǒu
dustbin
to take out the rubbish
ironing board
垃圾桶
扔垃圾
熨衣板
lā ji tǒng
rēng lā ji
yùn yī bǎn
bleach
bin bag
mop
漂白剂
垃圾袋
拖把
piǎo bái jì
lā jī dài
tuō bǎ
disinfectant
brush
rubber gloves
消毒剂
扫把
橡胶手套
xiāo dú jì
sào ba
xiàng jiāo shǒu tào
washing-up liquid
bucket
scourer
洗涤剂
桶
刷洗海绵
xǐ dí jì
tǒng
shuā xǐ hǎi mián
to sweep the floor
cloth
tumble drier
扫地
毛巾
烘干机
sǎo dì
máo jīn
hōng gān jī
to do the laundry
clothes horse
vacuum cleaner
洗衣服
晾衣架
吸尘器
xǐ yī fu
liàng yī jià
xī chén qì
to hoover
clothes pegs
washing line
吸尘
衣夹
晾衣绳
xī chén
yī jiá
liàng yī shéng
43
washing machine
washing powder
wastepaper basket
洗衣机
洗衣粉
废纸篓
xǐ yī jī
xǐ yī fěn
fèi zhǐ lǒu
44
at the shops | 在商店里
basket
banana
bread
lán zi
xiāng jiāo
miàn bāo
篮子
vegetable oil
植物油
zhí wù yóu
香蕉
面包
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
shop
checkout
to pay
商店
收款台
付钱
shāng diàn
shōu kuǎn tái
fù qián
supermarket
exchange
to shop (online)
超级市场
换货
(网上)购物
chāo jí shì chǎng
huàn huò
(wǎng shàng) gòu wù
corner shop
refund
banknotes
小卖部
退款
钞票
xiǎo mài bù
tuì kuǎn
chāo piào
shopping centre
receipt
card reader
购物中心
收据
刷卡机
gòu wù zhōng xīn
shōu jù
shuā kǎ jī
market
voucher
coins
市场
凭单
硬币
shì chǎng
píng dān
yìng bì
cash
gift voucher
debit/credit card
现金
礼券
借记卡/信用卡
xiàn jīn
lǐ quàn
jiè jì kǎ/xìn yòng kǎ
change
to browse
paper bag
零钱
随便看看
纸袋
líng qián
suí biàn kàn kan
zhǐ dài
PIN
to buy
plastic bag
密码
买
塑料袋
mì mǎ
mǎi
sù liào dài
46
supermarket | 超级市场
vocabulary
shop assistant
box
tinned
店员
盒子
罐装的
diàn yuán
hé zi
guàn zhuāng de
aisle
carton
fresh
走道
硬纸盒
新鲜的
zǒu dào
yìng zhǐ hé
xīn xiān de
groceries
jar
frozen
食品
罐
冷冻的
shí pǐn
guàn
lěng dòng de
delicatessen
multipack
dairy
熟食店
多件装
奶制的
shú shí diàn
duō jiàn zhuāng
naǐ zhì de
ready meal
packet
low-fat
方便食品
小包
低脂肪的
fāng biàn shí pǐn
xiǎo bāo
dī zhī fáng de
bottle
tin
low-calorie
瓶子
罐头
低热量的
píng zi
guàn tou
dī rè liàng de
basket
scales
trolley
篮子
秤
手推车
lán zi
chèng
shǒu tuī chē
biscuits
honey
instant coffee
饼干
蜂蜜
速溶咖啡
bǐng gān
fēng mì
sù róng kā fēi
general
groceries
47
jam
pepper
sugar
果酱
胡椒粉
糖
guǒ jiàng
hú jiāo fěn
táng
ketchup
rice
teabags
蕃茄酱
大米
茶包
fān qié jiàng
dà mǐ
chá bāo
noodles
salt
vegetable oil
面条
盐
植物油
miàn tiáo
yán
zhí wù yóu
olive oil
soy sauce
橄榄油
酱油
vinegar
gǎn lǎn yóu
jiàng yóu
醋
cù
snacks
candied fruit
crisps
popcorn
蜜饯
炸薯片
爆米花
mì jiàn
zhá shǔ piàn
bào mǐ huā
chocolate
nuts
sweets
巧克力
坚果
糖果
qiǎo kè lì
jiān guǒ
táng guǒ
beer
fruit juice
still water
啤酒
果汁
矿泉水
pí jiǔ
guǒ zhī
kuàng quán shuǐ
fizzy drink
spirits
wine
加汽饮料
烈酒
葡萄酒
jiā qì yǐn liào
liè jiǔ
pú tao jiǔ
drinks
48
market | 市场
vocabulary
indoor market
local
seasonal
室内市场
当地的
季节性的
shì nèi shì chǎng
dāng dì de
jì jié xìng de
night market
organic
home-made
夜市
有机的
自制的
yè shì
yǒu jī de
zì zhì de
trader
basket
produce
商人
篮子
农产品
shāng rén
lán zi
nóng chǎn pǐn
stall
plastic bag
crate
小摊
塑料袋
大货箱
xiǎo tān
sù liào dài
dà huò xiāng
marketplace
customers
顾客
gù kè
fruit and vegetables | 水果和蔬菜
vocabulary
grocer’s
juice
peel
食品店
果汁
果皮
shí pǐn diàn
guǒ zhī
guǒ pí
root vegetable
leaf
pip
根茎蔬菜
菜叶
果仁
gēn jīng shū cài
cài yè
guǒ rén
49
rind
raw
to chop
厚皮
生的
砍
hòu pí
shēng de
kǎn
seed
fresh
to dice
种子
新鲜的
把…切成小块
zhǒng zi
xīn xiān de
bǎ … qiē chéng xiǎo kuài
segment
rotten
to grate
瓣
腐烂的
磨碎
bàn
fǔ làn de
mó suì
skin
ripe
to juice
皮
成熟的
榨汁
pí
chéng shú de
zhà zhī
core
unripe
to peel
果核
生的
剥皮
guǒ hé
shēng de
bāo pí
stone
seedless
to wash
果核
无籽的
洗涤
guǒ hé
wú zǐ de
xǐ dí
apple
blueberry
grape
苹果
蓝莓
葡萄
píng guǒ
lán méi
pú táo
apricot
cantaloupe
grapefruit
杏子
甜瓜
柚子
xìng zi
tián guā
yòu zi
banana
cherry
jujube
香蕉
樱桃
枣
xiāng jiāo
yīng táo
zǎo
fruit
50
kiwi fruit
mulberry
pineapple
猕猴桃
桑椹
菠萝
mí hóu táo
sāng shèn
bō luó
lemon
orange
plum
柠檬
橙
李子
níng méng
chéng
lǐ zi
longan
passion fruit
pomegranate
桂圆
西番莲果
石榴
guì yuán
xī fān lián guǒ
shí liu
lychee
peach
strawberry
荔枝
桃子
草莓
lì zhī
táo zi
cǎo méi
mango
persimmon
watermelon
芒果
柿子
西瓜
máng guǒ
shì zi
xī guā
asparagus
broccoli
celery
芦笋
西兰花
芹菜
lú sǔn
xī lán huā
qín cài
aubergine
cabbage
chilli
茄子
卷心菜
辣椒
qié zi
juǎn xīn cài
là jiāo
bamboo shoots
carrot
Chinese cabbage
竹笋
胡萝卜
大白菜
zhú sǔn
hú luó bo
dà bái cài
beetroot
cauliflower
courgette
甜菜根
菜花
番瓜
tián cài gēn
cài huā
fān guā
vegetables
51
cucumber
mushroom
red pepper
黄瓜
蘑菇
红椒
huán guā
mó gu
hóng jiāo
garlic
onion
spinach
蒜头
洋葱
菠菜
suàn tóu
yáng cōng
bō cài
green beans
pak choi
spring onion
豆角
小白菜
小葱
dòu jiǎo
xiǎo bái cài
xiǎo cōng
lettuce
peas
tomato
生菜
豌豆
番茄
shēng cài
wān dòu
fān qié
lotus root
potato
winter melon
藕
马铃薯
冬瓜
ǒu
mǎ líng shǔ
dōng guā
fishmonger’s | 鱼铺
vocabulary
fishmonger
bone
freshwater
鱼商
鱼刺
淡水的
yú shāng
yú cì
dàn shuǐ de
shellfish
shell
saltwater
贝类
壳
海产的
bèi lèi
ké
hǎi chǎn de
scales
roe
farmed
鱼鳞
鱼籽
养殖的
yú lín
yú zǐ
yǎng zhí de
52
wild
salted
smoked
野生的
盐腌的
烟熏的
yě shēng de
yán yān de
yān xūn de
anchovy
mackerel
sea bass
凤尾鱼
鲭
鲈鱼
fèng wěi yú
qīng
lú yú
carp
monkfish
sea bream
草鱼
安康鱼
海鲷
cǎo yú
ān kāng yú
hǎi diāo
cod
salmon
trout
鳕鱼
大马哈鱼
鳟鱼
xuě yú
dà mǎ hā yú
zūn yú
haddock
sardine
tuna
黑线鳕
沙丁鱼
金枪鱼
hēi xiàn xuě
shā dīng yú
jīn qiāng yú
clam
mussel
scallop
蛤蜊
贻贝
扇贝
gé lí
yí bèi
shàn bèi
crab
octopus
sea urchin
螃蟹
章鱼
海胆
páng xiè
zhāng yú
hǎi dǎn
crayfish
oyster
shrimp
小龙虾
蚝
虾
xiǎo lóng xiā
háo
xiā
lobster
prawn
squid
龙虾
虾
鱿鱼
lóng xiā
xiā
yóu yú
fish
seafood
53
butcher’s | 肉铺
vocabulary
butcher
offal
bacon
屠夫
动物内脏
咸肉
tú fū
dòng wù nèi zàng
xián ròu
meat
poultry
beefburger
肉
家禽
肉饼
ròu
jiā qín
ròu bǐng
red/white meat
chicken
cured sausage
红/白肉
鸡肉
风干香肠
hóng/bái ròu
jī ròu
fēng gān xiāng cháng
cold meats
duck
ham
熟肉
鸭肉
火腿
shú ròu
yā ròu
huǒ tuǐ
pork
goose
joint
猪肉
鹅肉
zhū ròu
é ròu
beef
raw
牛肉
生的
niú ròu
shēng de
lamb
cooked
羊肉
yáng ròu
game
野味
yě wèi
venison
鹿肉
lù ròu
54
做熟的
zuò shú de
organic
有机的
yǒu jī de
free-range
放养的
fàng yǎng de
大块肉
dà kuài ròu
mince
肉馅
ròu xiàn
ribs
排骨
pái gǔ
sausage
新鲜香肠
xīn xiān xiāng cháng
steak
牛排
niú pái
bakery and patisserie | 面包房和蛋糕店
vocabulary
baker
gluten-free
éclair
面包师
无麸质的
闪电泡芙
miàn bāo shī
wú fū zhì de
shǎn diàn pào fú
bread
to bake
fruit tart
面包
烘焙
水果挞
miàn bāo
hōng bèi
shuǐ guǒ tà
dough
baguette
macaroon
面团
法棍面包
马卡龙
miàn tuán
fǎ gùn miàn bāo
mǎ kǎ lóng
flour
bread rolls
pain au chocolat
面粉
圆形小面包
巧克力包
miàn fěn
yuán xíng xiǎo miàn bāo
qiǎo kè lì bāo
loaf
croissant
pancakes
一条面包
牛角面包
薄煎饼
yī tiáo miàn bāo
niú jiǎo miàn bāo
báo jiān bǐng
steamed bun
Danish pastry
waffle
馒头
丹麦酥皮馅饼
华夫饼
mán tou
dān mài sū pí xiàn bǐng
huá fū bǐng
doughnut
wholemeal bread
炸面圈
全麦面包
zhá miàn quān
quán mài miàn bāo
slice
薄片
báo piàn
55
fresh and dairy products | 鲜蛋和乳制品
vocabulary
egg white/yolk
free-range
cream
蛋白/蛋黄
放养的
奶油
dàn bái/dàn huáng
fàng yǎng de
nǎi yóu
UHT milk
pasteurized/
unpasteurized
egg
巴氏消毒的/
未消毒的
jī dàn
超高温灭菌牛奶
chāo gāo wēn miè jūn
niú nǎi
fresh milk
鲜奶
bā shì xiāo dú de/
wèi xiāo dú de
鸡蛋
milk
牛奶
niú nǎi
xiān nǎi
dairy-free
cheese
无乳制品的
soymilk
wú rǔ zhì pǐn de
豆浆
奶酪
dòu jiāng
nǎi lào
butter
caged
黄油
yoghurt
huáng yóu
酸奶
关在笼子中的
guān zài lóng zi
zhōng de
suān nǎi
pharmacy | 药房/药店
vocabulary
pharmacist
counter
antihistamine
药剂师
柜台
抗组胺剂
yào jì shī
guì tái
kàng zǔ ān jì
cabinet
prescription
antiseptic
储藏柜
处方
杀菌剂
chǔ cáng guì
chǔ fāng
shā jūn jì
56
decongestant
diarrhoea tablets
headache
减充血剂
止泻药
头疼
jiǎn chōng xuè jì
zhǐ xiè yào
tóu téng
medicine
tube
sore throat
药
管
嗓子疼
yào
guǎn
sǎng zi téng
ointment
cold
flu
药膏
感冒
流感
yào gāo
gǎn mào
liú gǎn
painkiller
diarrhoea
stomachache
止痛药
腹泻
胃痛
zhǐ tòng yào
fù xiè
wèi tòng
flu tablets
hay fever
asthma
感冒药
花粉热
哮喘
gǎn mào yào
huā fěn rè
xiào chuǎn
antiseptic cream
cough mixture
plaster
杀菌药膏
止咳药水
创可贴
shā jūn yào gāo
zhǐ ké yào shuǐ
chuāng kě tiē
bandage
drops
protective face mask
绷带
滴剂
口罩
bēng dài
dī jì
kǒu zhào
capsule
insect repellent
sun cream
胶囊
驱虫剂
防晒霜
jiāo náng
qū chóng jì
fáng shài shuāng
condom
lozenge
tablet/pill
避孕套
含片
药片
bì yùn tào
hán piàn
yào piàn
general
57
beauty shop | 美妆店
hygiene
antiperspirant
sanitary towel
soap
止汗剂
卫生巾
肥皂
zhǐ hàn jì
wèi shēng jīn
féi zào
conditioner
shampoo
tampon
护发素
洗发膏
棉条
hù fà sù
xǐ fà gāo
mián tiáo
mouthwash
shaving foam
toothbrush
漱口水
剃须泡
牙刷
shù kǒu shuǐ
tì xū pào
yá shuā
razor
shower gel
toothpaste
剃刀
沐浴露
牙膏
tì dāo
mù yù lù
yá gāo
blusher
foundation
lipstick
胭脂
粉底
口红
yān zhi
fěn dǐ
kǒu hóng
comb
hairbrush
mascara
梳子
发刷
睫毛膏
shū zi
fà shuā
jié máo gāo
eyeliner
hairspray
nail varnish
眼线膏
喷发剂
指甲油
yǎn xiàn gāo
pēn fà jì
zhǐ jia yóu
eyeshadow
lip balm
powder
眼影
润唇膏
粉
yǎn yǐng
rùn chún gāo
fěn
beauty
58
baby goods | 婴儿用品
vocabulary
disposable/reusable
nappy
baby lotion
to be teething
一次性/可洗尿片
婴儿乳液
长牙
yīng ér rǔ yè
zhǎng yá
dummy
to breast-feed
奶嘴
母乳喂养
nǎi zuǐ
mǔ rǔ wèi yǎng
babygro®/sleepsuit
bootees
snowsuit
婴儿连身服
毛线鞋
连身风雪服
yīng ér lián shēn fú
máo xiàn xié
lián shēn fēng xuě fú
bib
mittens
vest
围兜
连指手套
背心
wéi dōu
lián zhǐ shǒu tào
bèi xīn
baby food
cotton bud
nappy
婴儿食品
棉棒
尿片
yīng ér shí pǐn
mián bàng
niào piàn
baby’s bottle
cotton wool
nappy cream
婴儿奶瓶
棉球
护臀霜
yīng ér nǎi píng
mián qiú
hù tún shuāng
changing bag
formula milk
wet wipes
妈咪包
配方奶粉
湿巾
mā mī bāo
pèi fāng nǎi fěn
shī jīn
yī cì xìng/kě xǐ niào piàn
nappy rash
尿布疹
niào bù zhěn
clothing
health and hygiene
59
accessories
baby bath
cot
pram
婴儿浴盆
幼儿床
婴儿车
yīng ér yù pén
yòu ér chuáng
yīng ér chē
baby sling
highchair
pushchair
婴儿背巾
高脚椅子
折叠式婴儿车
yīng ér bēi jīn
gāo jiǎo yǐ zi
zhé dié shì yīng ér chē
newsagent and convenience store |
报刊亭和小卖部/便利店
vocabulary
broadsheet
daily
envelope
严肃报纸
日报
信封
yán sù bào zhǐ
rì bào
xìn fēng
tabloid
weekly
greetings card
八卦杂志
周刊/周报
贺卡
zhōu kān/zhōu bào
hè kǎ
kiosk
book
magazine
亭子
书
杂志
tíng zi
shū
zá zhì
stationery
cigarette
map
文具
香烟
地图
wén jù
xiāng yān
dì tú
tobacconist
comic book
newspaper
香烟店
连环漫画册
报纸
xiāng yān diàn
lián huán màn huà cè
bào zhǐ
vendor
confectionery
notebook
摊贩
糖果
笔记本
tān fàn
táng guǒ
bǐ jì běn
bā guà zá zhì
60
pen
postcard
stamp
水性笔
明信片
邮票
shuǐ xìng bǐ
míng xìn piàn
yóu piào
pencil
scratch card
铅笔
刮刮卡
qiān bǐ
guā guā kǎ
department store | 百货商场
vocabulary
floor
menswear
accessories
楼层
男装
饰品
lóu céng
nán zhuāng
shì pǐn
escalator
womenswear
cosmetics
电动扶梯
女装
化妆品
diàn dòng fú tī
nǚ zhuāng
huà zhuāng pǐn
lift
sportswear
fashion
轿厢式电梯
运动服
时装
jiào xiāng shì diàn tī
yùn dòng fú
shí zhuāng
toilets
swimwear
food and drink
厕所
泳装
食品和饮料
cè suǒ
yǒng zhuāng
shí pǐn hé yǐn liào
counter
brand
footwear
柜台
品牌
鞋类
guì tái
pǐn pái
xié lèi
department
sale
furniture
部门
打折/甩卖
家具
bù mén
dǎ zhé/shuǎi mài
jiā jù
61
kitchenware
lighting
soft furnishings
厨具
照明
室内装饰品
chú jù
zhào míng
shì nèi zhuāng shì pǐn
leather goods
lingerie
toys
皮具
女内衣
玩具
pí jù
nǚ nèi yī
wán jù
clothing and footwear | 衣物和鞋类
vocabulary
fitting room
umbrella
leather
试衣间
伞
皮革
shì yī jiān
sǎn
pí gé
clothes/clothing
scent
silk
衣服
香水
丝绸
yī fu
xiāng shuǐ
sī chóu
shoes/footwear
jewellery
size (clothing)
鞋类
珠宝首饰
尺寸
xié lèi
zhū bǎo shǒu shì
chǐ cùn
underwear
wool
size (shoe)
内衣裤
毛
码数
nèi yī kù
máo
mǎ shù
wallet
denim
to try on
皮夹
牛仔布
试穿
pí jiá
niú zǎi bù
shì chuān
purse
cotton
to fit
钱包
棉布
合身
qián bāo
mián bù
hé shēn
62
clothing
bikini
jumper
sweatshirt
比基尼泳装
套头外衣
长袖无领衫
bǐ jī ní yǒng zhuāng
tào tóu wài yī
cháng xiù wú lǐng shān
blouse
leggings
swimsuit
女衬衫
弹力紧身裤
游泳衣
nǚ chèn shān
tán lì jǐn shēn kù
yóu yǒng yī
coat
pants
(three-piece) suit
外套
男内裤
三件式西装
wài tào
nán nèi kù
sān jiàn shì xī zhuāng
dressing gown
pyjamas
tie
晨衣
睡衣
领带
chén yī
shuì yī
lǐng dài
dungarees
shirt
tights
背带工装裤
衬衫
裤袜
bēi dài gōng
zhuāng kù
chèn shān
kù wà
jacket
shorts
trousers
短裤
裤子
duǎn kù
kù zi
skirt
T-shirt
裙子
T恤衫
qún zi
T xù shān
socks
waterproof jacket
袜子
雨衣
wà zi
yǔ yī
夹克衫
jiá kè shān
jeans
牛仔裤
niú zǎi kù
jogging bottoms
运动裤
yùn dòng kù
63
accessories
baseball cap
earrings
necklace
棒球帽
耳环
项链
bàng qiú mào
ěr huán
xiàng liàn
belt
gloves
scarf
皮带
手套
围巾
pí dài
shǒu tào
wéi jīn
bracelet
handbag
woolly hat
手镯
手袋
毛线帽
shǒu zhuó
shǒu dài
máo xiàn mào
court shoes
lace-up shoes
slippers
半高跟鞋
系带鞋
拖鞋
bàn gāo gēn xié
jì dài xié
tuō xié
high heels
sandals
trainers
高跟鞋
凉鞋
运动鞋
gāo gēn xié
liáng xié
yùn dòng xié
footwear
tool shop | 工具店
vocabulary
home improvements
painting
power tool
家庭装修
粉刷
电动工具
jiā tíng zhuāng xiū
fěn shuā
diàn dòng gōng jù
joinery
decorating
to do DIY
木工
装饰
自己动手
mù gōng
zhuāng shì
zì jǐ dòng shǒu
64
home
hammer
paintbrush
spanner
锤子
漆刷
扳手
chuí zi
qī shuā
bān shǒu
light bulb
pliers
stepladder
电灯泡
老虎钳
梯子
diàn dēng pào
lǎo hǔ qián
tī zi
nails
saw
tiles
钉子
锯子
瓷砖
dīng zi
jù zi
cí zhuān
nuts and bolts
screwdriver
wallpaper
螺母和螺栓
螺丝刀
壁纸
luó mǔ hé luó shuān
luó sī dāo
bì zhǐ
paint
screws
wrench
涂料
螺丝
活动扳手
tú liào
luó sī
huó dòng bān shǒu
garden fork
pruners
trowel
园艺叉
修枝剪
泥铲
yuán yì chā
xiū zhī jiǎn
ní chǎn
gardening gloves
spade
watering can
园艺手套
铁锹
洒水壶
yuán yì shǒu tào
tiě qiāo
sǎ shuǐ hú
garden
65
other shops | 其它商店
vocabulary
antique shop
estate agency
music shop
古董店
房屋中介
乐器行
gǔ dǒng diàn
fáng wū zhōng jiè
yuè qì háng
barber’s
florist’s
optician’s
理发店
花店
眼镜店
lǐ fà diàn
huā diàn
yǎn jìng diàn
beauty salon
furniture store
pet shop
美容院
家具店
宠物店
měi róng yuàn
jiā jù diàn
chǒng wù diàn
bookshop
garden centre
phone shop
书店
园艺中心
手机店
shū diàn
yuán yì zhōng xīn
shǒu jī diàn
car showroom
gift shop
shoe shop
车行
礼品店
鞋店
chē háng
lǐ pǐn diàn
xié diàn
convenience store
hairdresser’s
stationer’s
便利店
美发厅
文具店
biàn lì diàn
měi fà tīng
wén jù diàn
department store
hardware shop
tea shop
百货商店
五金店
茶叶店
bǎi huò shāng diàn
wǔ jīn diàn
chá yè diàn
electrical retailer
jeweller’s shop
travel agent’s
电器行
珠宝店
旅行社
diàn qì háng
zhū bǎo diàn
lǚ xíng shè
66
day-to-day | 日常生活
coffee with milk
handle
niú nǎi kā fēi
bēi bà
牛奶咖啡
杯把
cup
杯子
bēi zi
saucer
碟子
dié zi
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
to wake up
to leave
to meet friends
醒来
离开
交朋友
xǐng lái
lí kāi
jiāo péng you
to get dressed
to study
to go home
穿衣服
学习
回家
chuān yī fu
xué xí
huí jiā
to arrive
to work
to go to bed
到达
工作
睡觉
dào dá
gōng zuò
shuì jiào
breakfast | 早餐
vocabulary
bread and butter
(Chinese) tea
面包和黄油
茶
miàn bāo hé huáng yóu
chá
bread and jam
chocolate spread
面包和果酱
巧克力酱
miàn bāo hé guǒ jiàng
qiǎo ke lì jiàng
to spread
coffee
抹
咖啡
mǒ
kā fēi
to have breakfast
coffee with milk
吃早餐
牛奶咖啡
chī zǎo cān
niú nǎi kā fēi
to skip breakfast
congee
不吃早餐
粥
bù chī zǎo cān
zhōu
68
deep fried breadstick
and soymilk
油条和豆浆
yóu tiáo hé dòu jiāng
green tea
绿茶
lǜ chá
jam
果酱
guǒ jiàng
muesli
牛奶和麦片
niú nǎi hé mài piàn
orange juice
steamed bun
stuffed pancake
果汁
馒头
煎饼
chéng zhī
mán tou
jiān bǐng
peanut butter
花生酱
huā shēng jiàng
lunch and supper | 午饭和晚饭
vocabulary
lunch
supper
午餐
晚饭
to have lunch
进午餐
wǔ cān
wǎn fàn
jìn wǔ cān
dinner
recipe
to have dinner
正餐
菜谱
吃饭
zhèng cān
cài pǔ
chī fàn
Chinese noodles
dumplings
rice noodles
面条
饺子
米线
miàn tiáo
jiǎo zi
mǐ xiàn
Chinese pita bread
rice
饼
米饭
steamed buns with
savoury stuffing
bǐng
mǐ fàn
staple foods
包子
bāo zi
classic chinese dishes
Beijing roast duck
braised pork
北京烤鸭
红烧肉
cumin lamb
孜然羊肉
běi jīng kǎo yā
hóng shāo ròu
zì rán yáng ròu
69
fish-flavoured
aubergine
mapo tofu
steamed sea bass
鱼香茄子
麻婆豆腐
清蒸鲈鱼
má pó dòu fu
qīng zhēng lú yú
pak choi with
mushrooms
steamed Yangcheng
lake crab
香菇油菜
清蒸大闸蟹
xiāng gū yóu cài
qīng zhēng dà zhá xiè
prawn with peas
stir-fried egg with
tomato
yú xiāng qié zi
fish-flavoured
shredded pork
鱼香肉丝
yú xiāng ròu sī
home-style tofu
家常豆腐
jiā cháng dòu fu
hotpot
火锅
huǒ guō
青豆虾仁
qīng dòu xiā rén
saliva chicken
口水鸡
kǒu shuǐ jī
西红柿炒鸡蛋
xī hóng shì chǎo jī dàn
stir-fried winter melon
炒冬瓜
chǎo dōng guā
kai lan with garlic
sour and spicy
shredded potato
蒜蓉芥兰
酸辣土豆丝
松鼠鱼
suàn róng jiè lán
suān là tǔ dòu sī
sōng shǔ yú
kung pao chicken
spicy crayfish
sweet and sour pork
宫爆鸡丁
麻辣小龙虾
糖醋里脊
gōng bào jī dīng
má là xiǎo lóng xiā
táng cù lǐ jǐ
lionhead meatballs
spring roll
twice-cooked pork
狮子头
春卷
回锅肉
shī zi tóu
chūn juǎn
huí guō ròu
glutinous rice balls
with sesame filling
moon cake
汤圆
yuè bǐng
sweet and sour fish
desserts
candied fruit
糖葫芦
táng hú lu
custard tart
蛋挞
dàn tà
70
tāng yuán
月饼
mango sago
steamed bun with red
bean paste
杨枝甘露
豆沙包
yáng zhī gān lù
dòu shā bāo
eating out | 下馆子
vocabulary
set menu
vegetarian
to order
套餐
素食者
点菜
tào cān
sù shí zhě
diǎn cài
daily specials
vegan
to ask for the bill
每日特色菜
严格的素食者
结帐
měi rì tè sè cài
yán gé de sù shí zhě
jié zhàng
service charge
gluten-free
to be served
服务费
无麸质的
受到接待
fú wù fèi
wú fū zhì de
shòu dào jiē dài
place mat
chopsticks
soup spoon
餐垫
筷子
汤匙
cān diàn
kuài zi
tāng chí
bowl
teacup
碗
茶杯
wǎn
chá bēi
table setting
general
bar
menu
soy sauce and vinegar
酒吧
菜单
酱醋
jiǔ bā
cài dān
jiàng cù
bill
salt cellar
spirit glass
账单
盐瓶
白酒杯
zhàng dān
yán píng
bái jiǔ bēi
chilli sauce
serviette
tablecloth
辣椒酱
餐巾纸
台布
là jiāo jiàng
cān jīn zhǐ
tái bù
71
teaset
toothpicks
waiter/waitress
茶壶和茶杯
牙签
服务员/女服务员
chá hú hé chá bēi
yá qiān
fú wù yuán/nǚ fú wù yuán
fast food | 快餐
vocabulary
fast-food chain
to place an order
kebab
连锁快餐店
下单
烤肉串
lián suǒ kuài cān diàn
xià dān
kǎo ròu chuàn
food stall
to collect an order
pizza
小吃摊
取餐
比萨饼
xiǎo chī tān
qǔ cān
bǐ sà bǐng
street food
barbecued squid
sandwich
街边小吃
烤鱿鱼
三明治
jiē biān xiǎo chī
kǎo yóu yú
sān míng zhì
vendor
burger
set meal box
摊贩
汉堡包
盒饭
tān fàn
hàn bǎo bāo
hé fàn
drive-thru
Chinese salad
sushi
免下车的
凉拌菜
寿司
miǎn xià chē de
liáng bàn cài
shòu sī
an order to go/
a takeaway
fries
wonton soup
外卖订单
炸薯条
馄饨
zhá shǔ tiáo
hún tun
hot dog
wrap
热狗
饼卷菜
rè gǒu
bǐng juǎn cài
wài mài dìng dān
delivery charge
送餐费
sòng cān fèi
72
communication and it | 沟通和信息技术
vocabulary
post
mouse
touchscreen
发布
鼠标
触屏
fā bù
shǔ biāo
chù píng
social media
keyboard
screen
社交网络
键盘
屏幕
shè jiāo wǎng luò
jiàn pán
píng mù
email
app
button
电子邮件
应用软件
按钮
diàn zǐ yóu jiàn
yìng yòng ruǎn jiàn
àn niǔ
email address
data
battery
电子邮件地址
流量
电池
diàn zǐ yóu jiàn dì zhǐ
liú liàng
diàn chí
internet
mobile phone
cable
互联网
手机
电线
hù lián wǎng
shǒu jī
diàn xiàn
WiFi
landline
to make a phone call
无线网络
固定电话
打电话
wú xiàn wǎng luò
gù dìng diàn huà
dǎ diàn huà
website
phone call
to send a text
网站
电话
发信息
wǎng zhàn
diàn huà
fā xìn xī
link
text message
链接
文字短信息
liàn jiē
wén zì duǎn xìn xī
(zài wǎng shang) fā bù
icon
voice mail
to download/upload
图标
语音信箱
下载/上传
tú biāo
yǔ yīn xìn xiāng
xià zǎi/shàng chuán
to post (online)
(在网上)发布
73
to charge your phone
computer
SIM card
给手机充电
电脑/计算机
SIM卡
gěi shǒu jī chōng diàn
diàn nǎo/jì suàn jī
S I M kǎ
to switch on/off
mouse mat
smartphone
开/关电源
鼠标垫
智能手机
kāi/guān diàn yuán
shǔ biāo diàn
zhì néng shǒu jī
to click on
phone case
tablet
点击
手机壳
平板电脑
diǎn jī
shǒu jī ké
píng bǎn diàn nǎo
charger
power pack
wireless router
充电器
移动电源
无线路由器
chōng diàn qì
yí dòng diàn yuán
wú xiàn lù yóu qì
education | 教育
vocabulary
nursery school
university
lesson
托儿所
大学
课程
tuō ér suǒ
dà xué
kè chéng
primary school
headteacher
lecture
小学
中小学校长
讲座
xiǎo xué
zhōng xiǎo xué xiào
zhǎng
jiǎng zuò
janitor
辅导课
junior/senior middle
school
初中/高中
看门人
chū zhōng/gāo zhōng
kān mén rén
college
timetable
学院
时间表
xué yuàn
shí jiān biǎo
74
tutorial
fǔ dǎo kè
assignment
任务
rèn wù
homework
playing field
to teach
家庭作业
运动场
讲授
jiā tíng zuò yè
yùn dòng chǎng
jiǎng shòu
exam
playground
to revise
考试
操场
复习
kǎo shì
cāo chǎng
fù xí
degree
halls of residence
to sit an exam
学位
宿舍楼
参加考试
xué wèi
sù shè lóu
cān jiā kǎo shì
undergraduate
student union
to graduate
大学本科生
学生会
毕业
dà xué běn kē shēng
xué shēng huì
bì yè
postgraduate
student card
to study
研究生
学生证
学习
yán jiū shēng
xué shēng zhèng
xué xí
assembly hall
to learn
礼堂
学习
lǐ táng
xué xí
school
classroom
exercise book
hole punch
教室
笔记本
打孔机
jiào shì
bǐ jì běn
dǎ kǒng jī
colouring pencils
felt-tip pens
paper
彩色铅笔
记号笔
纸
cǎi sè qiān bǐ
jì hào bǐ
zhǐ
eraser
fountain pen
paper clip
橡皮擦
钢笔
曲别针
xiàng pí cā
gāng bǐ
qū bié zhēn
75
pen
ruler
stapler
水性笔
尺子
订书机
shuǐ xìng bǐ
chǐ zi
dìng shū jī
pencil
schoolbag
teacher
铅笔
书包
教师
qiān bǐ
shū bāo
jiào shī
pencil case
scissors
textbook
铅笔盒
剪刀
教科书
qiān bǐ hé
jiǎn dāo
jiào kē shū
pupil
sharpener
whiteboard
学生
卷笔刀
白色书写板
xué shēng
juǎn bǐ dāo
bāi sè shū xiě bǎn
campus
lecture hall
library
校园
讲堂
图书馆
xiào yuán
jiǎng táng
tú shū guǎn
canteen
lecturer
student
食堂
讲师
学生
shí táng
jiǎng shī
xué shēng
higher education
the office | 办公室
vocabulary
manager
colleague
human resources
经理
同事
人力资源
jīng lǐ
tóng shì
rén lì zī yuán
staff
client
figures
工作人员
客户
数字
gōng zuò rén yuán
kè hù
shù zì
76
spreadsheet
password
电子计算表
密码
photocopier
复印机
diàn zǐ jì suàn biǎo
mì mǎ
fù yìn jī
presentation
to give a presentation
printer
陈述
做报告
打印机
chén shù
zuò bào gào
dǎ yìn jī
report
to hold a meeting
ring binder
报告
开会
扣眼活页簿
bào gào
kāi huì
kòu yǎn huó yè bù
meeting
to log on/off
scanner
会议
登录/登出
扫描仪
huì yì
dēng lù/dēng chū
sǎo miáo yí
conference call
desk
sticky notes
电话会议
办公桌
便利贴
diàn huà huì yì
bàn gōng zhuō
biàn lì tiē
video conference
filing cabinet
sticky tape
视频会议
文件柜
胶带
shì pín huì yì
wén jiàn guì
jiāo dài
ink cartridge
folder
swivel chair
墨盒
文件夹
转椅
mò hé
wén jiàn jiā
zhuàn yǐ
inbox
in/out tray
telephone
收件箱
收/发件盘
电话
shōu jiàn xiāng
shōu/fā jiàn pán
diàn huà
attachment
laptop
USB stick
附件
笔记本电脑
U盘
fù jiàn
bǐ jì běn diàn nǎo
u pán
username
notepad
用户名
记事本
yòng hù míng
jì shì běn
77
the bank | 银行
vocabulary
branch
overdraft
to make a deposit
支行
透支
存款
zhī háng
tòu zhī
cún kuǎn
cashier
bank transfer
to open an account
收银员
转账
开个账户
shōu yín yuán
zhuǎn zhàng
kāi gè zhàng hù
online banking
chequebook
to change money
网上银行
支票簿
换汇
wǎng shàng yín háng
zhī piào bù
huàn huì
bank account
currency
ATM
银行账户
货币
取款机
yíng háng zhàng hù
huò bì
qǔ kuǎn jī
current account
loan
banknotes
活期账户
贷款
纸币
huó qī zhàng hù
dài kuǎn
zhǐ bì
savings account
mortgage
bureau de change
储蓄账户
购房按揭
外汇兑换所
chǔ xù zhàng hù
gòu fáng àn jiē
wài huì duì huàn suǒ
account number
interest
debit/credit card
银行账号
利息
借记卡/信用卡
yíng háng zhàng hào
lì xī
jiè jì kǎ/xìn yòng kǎ
bank balance
to borrow
exchange rate
银行账户余额
借
汇率
yíng háng zhàng hù yú é
jiè
huì lǜ
bank statement
to withdraw funds
safety deposit box
银行结单
取钱
银行保险箱
yíng háng jié dān
qǔ qián
yín háng bǎo xiǎn xiāng
78
the post office | 邮局
vocabulary
address
to send
package
地址
发送
包裹
dì zhǐ
fā sòng
bāo guǒ
postal van
to return a package
postal worker
邮车
退寄包裹
邮递员
yóu chē
tuì jì bāo guǒ
yóu dì yuán
courier
box
postbox
信使
箱子
邮箱
xìn shǐ
xiāng zi
yóu xiāng
mail
bubble wrap
postcard
邮件
气泡膜
明信片
yóu jiàn
qì pào mó
míng xìn piàn
airmail
envelope
stamp
航空邮件
信封
邮票
háng kōng yóu jiàn
xìn fēng
yóu piào
to post
letter
邮寄
信函
yóu jì
xìn hán
79
in town | 市内
places of importance
café
fire station
office block
咖啡厅
消防队
办公楼
kā fēi tīng
xiāo fáng duì
bàn gōng lóu
church
fountain
park
教堂
喷泉
公园
jiào táng
pēn quán
gōng yuán
cinema
hospital
playground
电影院
医院
儿童游乐场地
diàn yǐng yuàn
yī yuàn
ér tóng yóu lè chǎng dì
conference centre
hotel
police station
会议中心
酒店
警察局
huì yì zhōng xīn
jiǔ diàn
jǐng chá jú
courthouse
library
retail park
法院大楼
图书馆
购物区
fǎ yuàn dà lóu
tú shū guǎn
gòu wù qū
dry cleaner’s
mosque
town hall
干洗店
清真寺
市政厅
gān xǐ diàn
qīng zhēn sì
shì zhèng tīng
80
leisure | 休闲娱乐
tent
guy rope
zhàng peng
zhàng peng qiān suǒ
帐篷
帐篷牵索
flysheet
帐篷外层
zhàng peng
wài céng
groundsheet
铺地防潮布
pū dì fáng cháo bù
tent peg
帐蓬桩
zhàng peng zhuāng
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
activity
cooking
reading
活动
烹饪
阅读
huó dòng
pēng rèn
yuè dú
hobby/pastime
DIY
shopping
业余爱好
自己动手做
购物
yè yú ài hào
zì jǐ dòng shǒu zuò
gòu wù
to be interested in
gaming
sports
对…感兴趣
打游戏
体育活动
duì ... gǎn xìng qù
dǎ yóu xì
tǐ yù huó dòng
to pass the time
going to karaoke
travelling
打发时间
去卡拉OK
旅行
dǎ fā shí jiān
qù kǎ lā O K
lǚ xíng
to relax
jogging
walking
放松
慢跑
步行
fàng sōng
màn pǎo
bù xíng
to enjoy
listening to music
watching TV/films
享受
听音乐
看电视/电影
xiǎng shòu
tīng yīn yuè
kàn diàn shì/diàn yǐng
sightseeing | 观光旅游
vocabulary
tourist
excursion
audio guide
游客
短途旅行
语音导览
yóu kè
duǎn tú lǚ xíng
yǔ yīn dǎo lǎn
tourist attraction
historic site
to visit
旅游景点
历史古迹
游览
lǚ yóu jǐng diǎn
lì shǐ gǔ jì
yóu lǎn
82
art gallery
guidebook
sightseeing bus
艺廊
指南
观光巴士
yì láng
zhǐ nán
guān guāng bā shì
camera
monument
temple
照相机
纪念碑
寺庙
zhào xiàng jī
jì niàn bēi
sì miào
city map
museum
tour guide
城市地图
博物馆
导游
chéng shì dì tú
bó wù guǎn
dǎo yóu
gardens
palace
tourist office
园林
宫殿
旅游服务处
yuán lín
gōng diàn
lǜ yóu fú wù chù
evenings out | 夜生活
vocabulary
a drink
play
一杯酒
戏剧
to order food/drinks
点餐/饮料
yī bēi jiǔ
xì jù
diǎn cān/yǐn liào
nightlife
festival
to see a show
夜生活
节日
看演出
yè shēng huó
jié rì
kàn yǎn chū
party
box office
to watch a film
派对
售票处
看电影
pài duì
shòu piào chù
kàn diàn yǐng
show
to socialize
to go dancing
演出
社交
去跳舞
yǎn chū
shè jiāo
qù tiào wǔ
film
to go out
to enjoy oneself
电影
外出
过得高兴
diàn yǐng
wài chū
guò de gāo xìng
83
ballet
crosstalk
opera
芭蕾
相声
歌剧
bā léi
xiàng sheng
gē jù
bar
funfair
restaurant
酒吧
游乐场
饭馆
jiǔ bā
yóu lè chǎng
fàn guǎn
casino
karaoke
square group-dancing
赌场
卡拉OK
广场舞
dǔ chǎng
kǎ lā OK
guǎng chǎng wǔ
cinema
musical
tea house
电影院
音乐剧
茶楼
diàn yǐng yuàn
yīn yuè jù
chá lóu
concert
nightclub
theatre
音乐会
夜总会
剧场
yīn yuè huì
yè zǒng huì
jù chǎng
inn
full board
wake-up call
小旅馆
食宿全包
叫醒电话
xiǎo lǚ guǎn
shí sù quán bāo
jiào xǐng diàn huà
bed and breakfast
half board
room number
民宿
食宿半包
房号
mín sù
shí sù bàn bāo
fáng hào
room only
room service
per person per night
不含早餐的房间
客房送餐服务
每人每晚
bù hán zǎo cān de fáng
jiān
kè fáng sòng cān fú wù
měi rén měi wǎn
hotel | 酒店
vocabulary
84
to check in
double room
receptionist
入住
双人房
接待员
rù zhù
shuāng rén fáng
jiē dài yuán
to check out
key card
safe
退房
门卡
保险柜
tuì fáng
mén kǎ
bǎo xiǎn guì
to order room service
minibar
single room
点客房送餐
小冰箱
单人房间
diǎn kè fáng sòng cān
xiǎo bīng xiāng
dān rén fáng jiān
corridor
porter
toiletries
走廊
行李员
卫生用品
zǒu láng
xíng li yuán
wèi shēng yòng pǐn
“do not disturb” sign
reception
twin room
“请勿打扰”标志
接待处
双床房
“qǐng wù dǎ rǎo” biāo zhì
jiē dài chù
shuāng chuáng fáng
camper
electricity hook-up
to camp
露营者
电桩
露营
lù yíng zhě
diàn zhuāng
lù yíng
campsite
toilet/shower block
to pitch a tent
露营地
卫生间/浴室
搭帐篷
lù yíng dì
wèi shēng jiān/yù shì
dā zhàng peng
pitch
groundsheet
to take down a tent
铺地防潮布
拆帐篷
pū dì fáng cháo bù
chāi zhàng peng
camping | 露营
vocabulary
(搭帐篷的)地块
(dā zhàng peng de) dì
kuài
85
air bed
cool box
sleeping bag
充气床垫
冷藏箱
睡袋
chōng qì chuáng diàn
lěng cáng xiāng
shuì dài
camping stove
matches
tent
露营灶
火柴
帐篷
lù yíng zào
huǒ chái
zhàng peng
caravan
motorhome
torch
旅游房车
旅宿车
手电筒
lǚ yóu fáng chē
lǚ sù chē
shǒu diàn tǒng
the beach | 海滩
vocabulary
seaside
海滨
“No sunbathing”
“禁止日光浴”
promenade
海滨大道
hǎi bīn
jìn zhǐ rì guāng yù
hǎi bīn dà dào
“No swimming.”
lifeguard
to sunbathe
“禁止游泳”
救生员
晒日光浴
jìn zhǐ yóu yǒng
jiù shēng yuān
shài rì guāng yù
bathing zone
beach hut
to swim
洗浴区
海滩小屋
游泳
xǐ yù qū
hǎi tān xiǎo wū
yóu yǒng
beach ball
bucket and spade
flip-flops
沙滩球
小桶和小铲子
夹趾拖鞋
shā tān qiú
xiǎo tǒng hé xiǎo chǎn zi
jiā zhǐ tuō xié
bikini
deckchair
flippers
比基尼泳装
轻便折叠躺椅
鳍状肢
bǐ jī ní yǒng zhuāng
qīng biàn zhé dié tǎng yǐ
qí zhuàng zhī
general
86
hammock
seaweed
suntan lotion
吊床
海藻
防晒油
diào chuáng
hǎi zǎo
fáng shài yóu
sandcastle
sunglasses
swimming trunks
沙塔
太阳镜
泳裤
shā tǎ
tài yáng jìng
yǒng kù
seashells
sunhat
swimsuit
贝壳
太阳帽
游泳衣
bèi ké
tài yáng mào
yóu yǒng yī
beach towel
sea
parasol
沙滩巾
大海
遮阳伞
shā tān jīn
dà hǎi
zhē yáng sǎn
sand
waves
沙子
海浪
shā zi
hǎi làng
the seaside
music | 音乐
vocabulary
song
singer-songwriter
CD
歌曲
创作型歌手
激光唱片
gē qǔ
chuàng zuò xíng gē shǒu
jī guāng chàng piàn
album
live music
DJ
专辑
现场音乐
唱片骑师
zhuān jí
xiàn chǎng yīn yuè
chàng piàn qí shī
band
gig
乐队
vinyl record
演唱会
yuè duì
黑胶唱片
yǎn chàng huì
hēi jiāo chàng piàn
87
turntable
rap
to play an instrument
说唱乐
演奏乐器
(chàng jī de) chàng pán
shuō chàng yuè
yǎn zòu yuè qì
microphone
classical
to sing
麦克风
古典乐
唱歌
mài kè fēng
gǔ diǎn yuè
chàng gē
pop
folk
to listen to music
流行乐
乡村乐
听音乐
liú xíng yuè
xiāng cūn yuè
tīng yīn yuè
rock
Peking opera
to go to gigs
摇滚乐
京剧
去听演唱会
yáo gǔn yuè
jīng jù
qù tīng yǎn chàng huì
earphones
headphones
speakers
耳机
耳机
扬声器
ěr jī
ěr jī
yáng shēng qì
accordion
cello
drum
手风琴
大提琴
鼓
shǒu fēng qín
dà tí qín
gǔ
acoustic guitar
clarinet
electric guitar
木吉他
单簧管
电吉他
mù jí ta
dān huáng guǎn
diàn jí ta
bass drum
cymbals
flute
大鼓
钹
长笛
dà gǔ
bó
cháng dí
bass guitar
double bass
harp
贝斯
低音提琴
竖琴
bèi si
dī yīn tí qín
shù qín
(唱机的)唱盘
equipment
musical instruments
88
keyboard
saxophone
tuba
键盘
萨克斯管
大号
jiàn pán
sà kè sī guǎn
dà hào
mouth organ
trombone
violin
口琴
长号
小提琴
kǒu qín
cháng hào
xiǎo tí qín
piano
trumpet
xylophone
钢琴
小号
木琴
gāng qín
xiǎo hào
mù qín
traditional chinese instruments
erhu
pipa
zither
二胡
琵琶
古筝
èr hú
pí pa
gǔ zhēng
choir
musician
sheet music
唱诗班
音乐家
乐谱
chàng shī bān
yīn yuè jiā
yuè pǔ
conductor
orchestra
singer
乐队指挥
管弦乐队
歌手
yuè duì zhǐ huī
guǎn xián yuè duì
gē shǒu
general music
photography | 拍照
vocabulary
photographer
photo
selfie
摄影师
照片
自拍照
shè yǐng shī
zhào piàn
zì pāi zhào
89
selfie stick
camera lens
DSLR camera
自拍杆
相机镜头
单反相机
zì pāi gǎn
xiàng jī jìng tóu
dān fǎn xiàng jī
to take a photo/selfie
compact camera
SD card
拍照/自拍
数码相机
记忆卡
pāi zhào/zì pāi
shù mǎ xiàng jī
jì yì kǎ
to zoom in
drone
tripod
拉近镜头
无人机
三脚架
lā jìn jìng tóu
wú rén jī
sān jiǎo jià
player
virtual reality headset
to roll the dice
游戏者
虚拟现实头盔/
眼镜
掷色子
games | 游戏
vocabulary
yóu xì zhě
poker
扑克
xū nǐ xiàn shí tóu kuī/
yǎn jìng
zhì shǎi zi
to win
赢
pū kè
draughts
games console
guó jì tiào qí
to lose
yóu xì jī
hand (in cards)
shū
game controller
yī shǒu pái
board game
yóu xì jī shǒu bǐng
to play
qí lèi yóu xì
video game
wán
游戏机
游戏机手柄
电子游戏
diàn zǐ yóu xì
90
国际跳棋
一手牌
玩
yíng
输
棋类游戏
bowling
保龄球
bǎo líng qiú
cards
darts
go
扑克牌
飞镖
围棋
pū kè pái
fēi biāo
wéi qí
chess
dice
jigsaw puzzle
国际象棋
色子
拼图
guó jì xiàng qí
shǎi zi
pīn tú
Chinese chess
dominoes
mahjong
中国象棋
多米诺骨牌游戏
麻将
zhōng guó xiàng qí
duō mǐ nuò gǔ pái yóu xì
má jiàng
crossword
填字游戏
tián zì yóu xì
arts and crafts | 手工艺
vocabulary
handicrafts
dressmaker
to sew
手工艺
裁缝
缝纫
shǒu gōng yì
cái feng
féng rèn
artist
to paint
to knit
艺术家
画画
编织
yì shù jiā
huà huà
biān zhī
amateur
to sketch
to be creative
业余爱好者
素描
创作
yè yú ài hào zhě
sù miáo
chuàng zuò
embroidery
jewellery-making
model-making
刺绣
首饰制作
模型制作
cì xiù
shǒu shì zhì zuò
mó xíng zhì zuò
general crafts
91
papercrafts
pottery
woodwork
纸艺
制陶
木工
zhǐ yì
zhì táo
mù gōng
calligraphy
ink
pastels
书法
墨水
彩色粉笔
shū fǎ
mò shuǐ
cǎi sè fěn bǐ
calligraphy brush
oil paint
sketchpad
毛笔
油画颜料
素描本
máo bǐ
yóu huà yán liào
sù miáo běn
canvas
paintbrush
traditional black ink
油画布
画笔
墨汁
yóu huà bù
huà bǐ
mò zhī
cross-stitch
palette
十字绣
调色盘
traditional Chinese
painting
shí zì xiù
tiáo sè pán
easel
paper-cutting
画架
剪纸
huà jià
jiǎn zhǐ
水彩
ball of wool
fabric scissors
safety pin
毛线球
裁布剪刀
别针
máo xiàn qiú
cái bù jiǎn dāo
bié zhēn
buttons
knitting needles
sewing machine
扣子
毛衣针
缝纫机
kòu zi
máo yī zhēn
féng rèn jī
fabric
needle and thread
tape measure
布料
针线
卷尺
bù liào
zhēn xiàn
juǎn chǐ
art materials
国画
guó huà
watercolours
shuǐ cǎi
sewing accessories
92
sport | 体育运动
football pitch
centre circle
zú qiú chǎng
kāi qiú qū
足球场
开球区
penalty box
goal
fá qiú qū
qiú mén
罚球区
球门
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
tournament
points
medal
锦标赛
比分
奖章
jǐn biāo sài
bǐ fēn
jiǎng zhāng
competition
locker
podium
比赛
储物柜
领奖台
bǐ sài
chǔ wù guì
lǐng jiǎng tái
league
to coach
referee
联赛
训练
裁判
lián sài
xùn liàn
cái pàn
champion
to compete
scoreboard
冠军
参赛
记分牌
guàn jūn
cān sài
jì fēn pái
competitor
to score
showers
竞争对手
得分
淋浴
jìng zhēng duì shǒu
dé fēn
lín yù
teammate
to win
spectators
队友
赢
观众
duì yǒu
yíng
guān zhòng
sportsperson
to lose
stadium
运动员
输
体育场
yùn dòng yuán
shū
tǐ yù chǎng
coach
to draw
stands
教练
打平
看台
jiào liàn
dǎ píng
kàn tái
manager
changing room
team
经理
更衣室
队
jīng lǐ
gēng yī shì
duì
match
leisure centre
trophy
比赛
休闲中心
奖杯
bǐ sài
xiū xián zhōng xīn
jiǎng bēi
94
wellbeing | 健康
vocabulary
gym
personal trainer
to keep fit
健身房
私人教练
健身
jiàn shēn fáng
sī rén jiào liàn
jiàn shēn
gym instructor
exercise class
to go for a run
健身房教练
健身课程
去跑步
jiàn shēn fáng jiào liàn
jiàn shēn kè chéng
qù pǎo bù
gym membership
to exercise
to go to the gym
健身房会员
锻炼
去健身房
jiàn shēn fáng huì yuán
duàn liàn
qù jiàn shēn fáng
cross trainer
gym ball
skipping rope
椭圆机
健身球
跳绳
tuǒ yuán jī
jiàn shēn qiú
tiào shéng
dumbbell
kettle bell
treadmill
哑铃
壶铃
跑步机
yǎ líng
hú líng
pǎo bù jī
exercise bike
rowing machine
weightlifting bench
动感单车
划船机
卧推椅
dòng gǎn dān chē
huá chuán jī
wò tuī yǐ
Pilates
running
weightlifting
普拉提
跑步
举重
pǔ lā tí
pǎo bù
jǔ zhòng
press-ups
sit-ups
yoga
俯卧撑
仰卧起坐
瑜伽
fǔ wò chēng
yǎng wò qǐ zuò
yú jiā
the gym
activities
95
table tennis | 乒乓球
vocabulary
to play table tennis
to smash
table tennis bat
打乒乓球
扣球
乒乓球拍
dǎ pīng pāng qiú
kòu qiú
pīng pāng qiú pāi
to serve
to hit the net
table tennis net
发球
下网
乒乓球网
fā qiú
xià wǎng
pīng pāng qiú wǎng
to receive
to go off the table
table tennis table
接球
出界
乒乓球台
jiē qiú
chū jiè
pīng pāng qiú tái
basketball | 篮球
vocabulary
layup
to throw
basketball
上篮
投球
篮球
shàng lán
tóu qiú
lán qiú
slam dunk
to dribble
basketball court
灌篮
运球
篮球场
guàn lán
yùn qiú
lán qiú chǎng
free throw
to block
basketball game
罚球
拦截
篮球(赛)
fá qiú
lán jié
lán qiú (sài)
to play basketball
to mark a player
basketball player
打篮球
盯人
篮球运动员
dǎ lán qiú
dīng rén
lán qiú yùn dòng yuán
to catch
basket
basketball shoes
接球
篮筐
篮球鞋
jiē qiú
lán kuāng
lán qiú xié
96
football | 足球
vocabulary
defender
save
to score a goal
防守球员
救球
进球
fáng shǒu qiú yuán
jiù qiú
jìn qiú
striker
foul
football
前锋
犯规
足球
qián fēng
fàn guī
zú qiú
substitute
offside
football boots
替补
越位
足球鞋
tì bǔ
yuè wèi
zú qiú xié
kick-off
penalty
football match
开球
点球
足球(赛)
kāi qiú
diǎn qiú
zú qiú (sài)
half-time
penalty box
football pitch
半场
罚球区
足球场
bàn chǎng
fá qiú qū
full-time
to play football
football player
踢足球
足球队员
全场
quán chǎng
tī zú qiú
extra time
to kick
加时赛
踢
jiā shí sài
tī
injury time
to dribble
伤停补时
shāng tíng bǔ shí
free kick
任意球
rèn yì qiú
header
头球
tóu qiú
带球
dài qiú
to tackle
抢断
qiǎng duàn
to pass the ball
传球
chuán qiú
zú qiú chǎng
zú qiú duì yuán
goal
球门
qiú mén
goalkeeper
守门员
shǒu mén yuán
whistle
哨子
shào zi
yellow/red card
黄/红牌
huáng/hóng pái
97
racket sports | 球拍类运动
vocabulary
ace
double fault
to play tennis
发球得分
双误
打网球
fā qiú dé fēn
shuāng wù
dǎ wǎng qiú
serve
rally
发球
连续对打
to play badminton/
squash
fā qiú
liǎn xù duì dǎ
backhand
singles
反手
单打
fǎn shǒu
dān dǎ
forehand
doubles
正手
双打
zhèng shǒu
shuāng dǎ
fault
top seed
发球失误
头号种子选手
to break his/her serve
fā qiú shī wù
tóu hào zhǒng zi xuǎn
shǒu
破发
pò fā
ball boy/girl
tennis ball
tennis racket
球童
网球
网球拍
qiú tóng
wǎng qiú
wǎng qiú pāi
line judge
tennis court
umpire
线审
网球场
裁判
xiàn shěn
wǎng qiú chǎng
cái pàn
tennis
tennis player
umpire’s chair
网球(运动)
网球运动员
裁判椅
wǎng qiú (yùn dòng)
wǎng qiú yùn dòng yuán
cái pàn yǐ
打羽毛球/壁球
dǎ yǔ máo qiú/bì qiú
to hit
击打
jī dǎ
to serve
发球
fā qiú
tennis
98
badminton
badminton
badminton racket
shuttlecock
羽毛球(运动)
羽毛球拍
羽毛球
yǔ máo qiú (yùn dòng)
yǔ máo qiú pāi
yǔ máo qiú
squash
squash ball
squash racket
壁球(运动)
壁球
壁球拍
bì qiú (yùn dòng)
bì qiú
bì qiú pāi
squash
water sports | 水上运动
vocabulary
breaststroke
swimming lesson
to swim
蛙泳
游泳课
游泳
wā yǒng
yóu yǒng kè
yóu yǒng
backstroke
diving
to dive
仰泳
跳水
跳水
yǎng yǒng
tiào shuǐ
tiào shuǐ
front crawl
diver
to surf
自由泳
跳水者
冲浪
zì yóu yǒng
tiào shuǐ zhě
chōng làng
butterfly
angling
to paddle
蝶泳
垂钓
划水
dié yǒng
chuí diào
huá shuǐ
lane
angler
to row
泳道
垂钓者
划船
yǒng dào
chuí diào zhě
huá chuán
length
surfer
to fish
长度
冲浪者
钓鱼
cháng dù
chōng làng zhě
diào yú
99
pool
armbands
swimmer
swimming trunks
救生充气臂圈
游泳者
泳裤
jiù shēng chōng qì bì
quān
yóu yǒng zhě
yǒng kù
diving board
swimming cap
swimsuit
泳帽
游泳衣
yǒng mào
yóu yǒng yī
swimming pool
water polo
游泳池
水球
yóu yǒng chí
shuǐ qiú
bodyboarding
oars
surfboard
趴板冲浪
桨
冲浪板
pā bǎn chōng làng
jiǎng
chōng làng bǎn
canoeing
paddle
surfing
划独木舟
短桨
冲浪运动
huá dú mù zhōu
duǎn jiǎng
chōng làng yùn dòng
jet ski
paddleboarding
waterskiing
水上摩托艇
桨叶板冲浪
滑水运动
shuǐ shàng mó tuō tǐng
jiǎng yè bǎn chōng làng
huá shuǐ yùn dòng
scuba diving
wetsuit
跳板
tiào bǎn
goggles
游泳镜
yóu yǒng jìng
open water
kayaking
划皮艇
huá pí tǐng
lifejacket
(用水肺)潜水
qián shuǐ fú
snorkelling
windsurfing
救生衣
(用通气管)潜水
jiù shēng yī
(yòng tōng qì guǎn) qián
shuǐ
100
潜水服
(yòng shuǐ fèi) qián shuǐ
帆板运动
fān bǎn yùn dòng
winter sports | 冬季运动
vocabulary
skier
滑雪者
huá xuě zhě
ski resort
滑雪度假村
huá xuě dù jià cūn
ski instructor
滑雪教练
huá xuě jiào liàn
mountain rescue
service
avalanche
山地救援
xuě bēng
shān dì jiù yuán
first-aid kit
急救包
jí jiù bāo
snow
雪
xuě
雪崩
to ski (off-piste)
(在雪道外)滑雪
(zài xuě dào wài) huá xuě
to snowboard
滑雪板滑雪
huá xuě bǎn huá xuě
powder
to go mountain
climbing
粉末
登山
fěn mò
dēng shān
ice
to go sledging
冰
滑雪橇
bīng
huá xuě qiāo
crampons
ice skates
rope
冰爪
溜冰鞋
绳索
bīng zhuǎ
liū bīng xié
shéng suǒ
ice axe
ice skating
sledge
破冰斧
滑冰
雪橇
pò bīng fǔ
huá bīng
xuě qiāo
ski lift
上山吊椅
shàng shān diào yǐ
ice hockey
冰上曲棍球
bīng shàng qū gùn qiú
general
skiing and snowboarding
piste
salopettes
ski boots
滑雪道
滑雪背带裤
滑雪靴
huá xuě dào
huá xuě bēi dài kù
huá xuě xuē
101
ski gloves
ski jacket
ski suit
手套
滑雪衫
滑雪服
shǒu tào
huá xuě shān
huá xuě fú
ski goggles
ski poles
snowboard
护目镜
滑雪杖
滑雪板
hù mù jìng
huá xuě zhàng
huā xuě bǎn
ski helmet
skis
snowboarding boots
头盔
滑雪板
滑雪板靴
tóu kuī
huá xuě bǎn
huá xuě bǎn xuē
combat sports | 搏击运动
vocabulary
fight
fencing
to wrestle
搏击赛
击剑(运动)
摔跤
bó jī sài
jī jiàn (yùn dòng)
shuāi jiāo
boxer
headguard
to punch
拳手
运动护头
击打
quán shǒu
yùn dòng hù tóu
jī dǎ
fighter
mouthguard
to fence
搏击者
运动护齿
击剑
bó jī zhě
yùn dòng hù chǐ
jī jiàn
opponent
to kick
to spar
对手
踢
轻拳出击
duì shǒu
tī
qīng quán chū jī
wrestling
to box
to knock out
摔跤
打拳
击倒对手获胜
shuāi jiāo
dǎ quán
jī dǎo duì shǒu huò shèng
102
boxing
boxing gloves
boxing ring
punchbag
拳击手套
拳击台
沙袋
quán jī shǒu tào
quán jī tái
shā dài
judo
kickboxing
taekwondo
柔道
自由搏击
跆拳道
róu dào
zì yóu bó jī
tái quán dào
karate
Kungfu
tai chi
空手道
功夫
太极拳
kōng shǒu dào
gōng fu
tài jí quán
combat sports
athletics | 田径运动
vocabulary
runner
lane
跑步者
泳道
triple jump
三级跳
pǎo bù zhě
yǒng dào
sān jí tiào
race
start/finish line
heptathlon
赛跑比赛
起点/终点
女子七项全能
sài pǎo bǐ sài
qǐ diǎn/zhōng diǎn
nǚ zǐ qī xiàng quán néng
marathon
heat
decathlon
马拉松
预赛
十项全能
mǎ lā sōng
yù sài
shí xiàng quán néng
sprint
final
to do athletics
疾跑
决赛
参加田径运动
jí pǎo
jué sài
cān jiā tián jìng yùn dòng
relay
starter’s gun
to run
接力赛
发令枪
跑
jiē lì sài
fā lìng qiāng
pǎo
103
to race
high jump
running track
赛跑
跳高
跑道
sài pǎo
tiào gāo
pǎo dào
to jump
hurdles
shot put
跳跃
跨栏
铅球
tiào yuè
kuà lán
qiān qiú
to throw
javelin
spikes
投球
标枪
钉鞋
tóu qiú
biāo qiāng
dīng xié
athlete
long jump
starting block
运动员
跳远
起跑器
yùn dòng yuán
tiào yuǎn
qǐ pǎo qì
discus
pole vault
stopwatch
铁饼
撑杆跳
秒表
tiě bǐng
chēng gān tiào
miǎo biǎo
cycling | 骑自行车
vocabulary
cycling jersey
road/track race
to ride a bike
骑行服
公路赛/场地赛
骑自行车
qí xíng fú
gōng lù sài/chǎng dì sài
qí zì xíng chē
cycling shorts
time trial
to pedal
骑行短裤
计时赛
蹬
qí xíng duǎn kù
jì shí sài
dēng
rider
stage
to crash
骑行者
赛段
摔倒
qí xíng zhě
sài duàn
shuāi dǎo
104
BMX
mountain bike
velodrome
小轮车
山地自行车
室内自行车赛场
xiǎo lún chē
shān dì zì xíng chē
helmet
road bike
shì nèi zì xíng chē sài
chǎng
头盔
公路自行车
tóu kuī
gōng lù zì xíng chē
骑行水壶
minigolf
hole
golf bag
迷你高尔夫
洞
高尔夫球杆袋
mí nǐ gāo ěr fū
dòng
gāo ěr fū qiú gān dài
golf course
handicap
golf ball
高尔夫球场
差点
高尔夫球
gāo ěr fū qiú chǎng
chā diǎn
gāo ěr fū qiú
clubhouse
hole-in-one
golf buggy
俱乐部会所
一杆进洞
高尔夫电瓶车
jù lè bù huì suǒ
yī gān jìn dòng
gāo ěr fū diàn píng chē
caddie
over/under par
golf club
球僮
高于/低于标准杆
高尔夫球杆
qiú tóng
gāo yú/dī yú biāo zhǔn
gān
gāo ěr fū qiú gān
to play golf
高尔夫球手
water bottle
qí xíng shuǐ hú
golf | 高尔夫球
vocabulary
green
果岭
guǒ lǐng
bunker
沙坑
shā kēng
打高尔夫球
dǎ gāo ěr fū qiú
to tee off
开球
kāi qiú
golfer
gāo ěr fū qiú shǒu
tee
球座
qiú zuò
105
other sports | 其它运动
vocabulary
archery
fishing
shooting
射箭
钓鱼
射击
shè jiàn
diào yú
shè jī
baseball
gymnastics
skateboarding
棒球
体操
滑板运动
bàng qiú
tǐ cāo
huá bǎn yùn dòng
climbing
handball
snooker
攀岩
手球
斯诺克台球
pān yán
shǒu qiú
sī nuò kè tái qiú
equestrian
hockey
volleyball
马术
曲棍球
排球
mǎ shù
qū gùn qiú
pái qiú
106
health | 健康
first-aid kit
急救包
jí jiù bāo
bandage
绷带
bēng dài
syringe
注射器
zhù shè qì
tablet
plaster
yào piàn
chuāng kě tiē
药片
创可贴
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
doctor
illness
to be unwell
医生
疾病
生病
yī shēng
jí bìng
shēng bìng
nurse
mental health
to recover
护士
心理健康
恢复
hù shi
xīn lǐ jiàn kāng
huī fù
specialist
treatment
to look after
专科医生
治疗
照顾
zhuān kē yī shēng
zhì liáo
zhào gù
paramedic
symptom
to treat
医务辅助人员
症状
治疗
yī wù fǔ zhù rén yuán
zhèng zhuàng
zhì liáo
first aider
recovery
hospital
急救人员
恢复
医院
jí jiù rén yuán
huī fù
yī yuàn
patient
health insurance
pharmacist
病人
医疗保险
药剂师
bìng rén
yī liáo bǎo xiǎn
yào jì shī
pain
healthy
pharmacy
痛
健康的
药房
tòng
jiàn kāng de
yào fáng
108
the body | 身体
vocabulary
throat
skin
balance
喉咙
皮肤
平衡
hóu lóng
pí fū
píng héng
genitals
(body) hair
to see
外生殖器
体毛
看见
wài shēng zhí qì
tǐ máo
kàn jiàn
breast
height
to smell
乳房
高度
闻
rǔ fáng
gāo dù
wén
eyelash
weight
to hear
睫毛
重量
听
jié máo
zhòng liàng
tīng
eyebrow
sense of hearing
to touch
眉毛
听觉
触摸
méi mao
tīng jué
chù mō
eyelid
sense of sight
to taste
眼皮
视觉
尝
yǎn pí
shì jué
cháng
nostrils
sense of smell
to stand
鼻孔
嗅觉
站立
bí kǒng
xiù jué
zhàn lì
lips
sense of taste
to walk
嘴唇
味觉
走
zuǐ chún
wèi jué
zǒu
tongue
sense of touch
to lose one’s balance
舌头
触觉
失去平衡
shé tou
chù jué
shī qù píng héng
109
face
hair
ear
mouth
头发
耳朵
嘴巴
tóu fa
ěr duo
zuǐ ba
forehead
cheek
jaw
前额
脸颊
颚
qián é
liǎn jiá
è
eye
nose
chin
眼睛
鼻子
下颚
yǎn jing
bí zi
xià è
wrist
palm
finger
手腕
手掌
手指
shǒu wàn
shǒu zhǎng
shǒu zhǐ
fingernail
thumb
指甲
拇指
zhǐ jia
mǔ zhǐ
hand
foot
big toe
toe
heel
大脚趾
脚趾
脚后跟
dà jiǎo zhǐ
jiǎo zhǐ
jiǎo hòu gēn
toenail
sole
ankle
脚趾甲
脚底
踝
jiǎo zhǐ jia
jiǎo dǐ
huái
head
face
neck
头
脸
脖子
tóu
liǎn
bó zi
body – front
110
arm
hand
knee
臂
手
膝盖
bì
shǒu
xī gài
chest
thigh
shin
胸膛
大腿
胫部
xiōng táng
dà tuǐ
jìng bù
abdomen
leg
foot
腹部
腿
足
fù bù
tuǐ
zú
shoulder
back
buttocks
肩膀
后背
臀部
jiān bǎng
hòu bèi
tún bù
elbow
hip
calf
肘
髋
小腿
zhǒu
kuān
xiǎo tuǐ
body – back
the skeleton | 骨骼
vocabulary
organ
lung
kidney
器官
肺
肾
qì guān
fèi
shèn
brain
liver
intestines
头脑
肝脏
肠
tóu nǎo
gān zàng
cháng
heart
stomach
digestive system
心脏
胃
消化系统
xīn zàng
wèi
xiāo huà xì tǒng
111
respiratory system
joint
tissue
呼吸系统
关节
组织
hū xī xì tǒng
guān jié
zǔ zhī
bladder
bone
cell
膀胱
骨头
细胞
páng guāng
gǔ tou
xì bāo
blood
muscle
artery
血液
肌肉
动脉
xuè yè
jī ròu
dòng mài
oxygen
tendon
vein
氧气
腱
静脉
yǎng qì
jiàn
jìng mài
skull
ribs
femur
头骨
肋骨
股骨
tóu gǔ
lèi gǔ
gǔ gǔ
collarbone
spine
kneecap
锁骨
脊柱
膝盖骨
suǒ gǔ
jǐ zhù
xī gài gǔ
vertebrae
ulna
fibula
脊椎
尺骨
腓骨
jǐ zhuī
chǐ gǔ
féi gǔ
humerus
radius
tibia
肱骨
桡骨
胫骨
gōng gǔ
ráo gǔ
jìng gǔ
breastbone
pelvis
胸骨
骨盆
xiōng gǔ
gǔ pén
skeleton
112
seeing a doctor | 看医生
vocabulary
clinic
the pill
examination table
诊所
避孕药
诊查床
zhěn suǒ
bì yùn yào
zhěn chá chuáng
examination
sleeping pill
GP
检查
安眠药
全科医生
jiǎn chá
ān mián yào
quán kē yī shēng
test
to examine
nurse
化验
检查
护士
huà yàn
jiǎn chá
hù shi
prescription
to be on medication
stethoscope
处方
在服药
听诊器
chǔ fāng
zài fú yào
tīng zhěn qì
vaccination
to be allergic to…
syringe
接种疫苗
对…过敏
注射器
jiē zhòng yì miáo
duì ... guò mǐn
zhù shè qì
medication
blood pressure monitor
thermometer
药物
血压仪
温度计
yào wù
xuè yā yí
wēn dù jì
antibiotics
examination room
waiting room
抗生素
检查室
等候室
kàng shēng sù
jiǎn chá shì
děng hòu shì
113
the dentist’s surgery | 牙科诊所
vocabulary
molar
abscess
dentist’s chair
臼齿
脓肿
牙科治疗椅
jiù chǐ
nóng zhǒng
yá kē zhì liáo yǐ
incisor
extraction
dentist’s drill
门牙
拔牙
牙科钻
mén yá
bá yá
yá kē zuàn
canine
to brush one’s teeth
dentures
犬齿
刷牙
牙托
quǎn chǐ
shuā yá
yá tuō
wisdom teeth
to floss
gums
智齿
用牙线洁牙
牙龈
zhì chǐ
yòng yá xiàn jié yá
yá yín
filling
braces
mouthwash
填料
牙套
漱口剂
tián liào
yá tào
shù kǒu jì
crown
dental floss
teeth
人造牙冠
洁牙线
牙齿
rén zào yá guàn
jié yá xiàn
yá chǐ
root canal treatment
dental nurse
toothbrush
根管治疗
牙科护士
牙刷
gēn guǎn zhì liáo
yá kē hù shi
yá shuā
toothache
dentist
toothpaste
牙痛
牙医
牙膏
yá tòng
yá yī
yá gāo
114
the optician’s | 眼镜店
vocabulary
ophthalmologist
short-sighted
contact lens case
眼科医生
近视的
隐形眼镜盒
yǎn kē yī shēng
jìn shì de
yǐn xíng yǎn jìng hé
reading glasses
long-sighted
eye chart
老花镜
远视的
视力表
lǎo huā jìng
yuǎn shì de
shì lì biǎo
bifocals
visually impaired
eye drops
双光眼镜
视力受损的
滴眼液
shuāng guāng yǎn jìng
shì lì shòu sǔn de
dī yǎn yè
lens
blind
eye test
镜头
盲的
视力检查
jìng tóu
máng de
shì lì jiǎn chá
conjunctivitis
colour-blind
frames
结膜炎
色盲的
眼镜框
jié mó yán
sè máng de
yǎn jìng kuàng
stye
to wear glasses
glasses
麦粒肿
带眼镜
眼镜
mài lì zhǒng
dài yǎn jìng
yǎn jìng
blurred vision
to use contacts
glasses case
视力模糊
带隐形眼镜
眼镜盒
shì lì mó hu
dài yǐn xíng yǎn jìng
yǎn jìng hé
cataracts
contact lenses
optician
白内障
隐形眼镜
眼镜店
bái nèi zhàng
yǐn xíng yǎn jìng
yǎn jìng diàn
115
the hospital | 医院
vocabulary
public hospital
intensive care
monitor
公立医院
重症特别护理
监控
gōng lì yī yuàn
zhòng zhèng tè bié hù lǐ
jiān kòng
private hospital
diagnosis
neck brace
私立医院
诊断
颈托
sī lì yī yuàn
zhěn duàn
jǐng tuō
A&E
defibrillator
operating theatre
急救中心
除颤器
手术室
jí jiù zhōng xīn
chú chàn qì
shǒu shù shì
ambulance
to take his/her pulse
oxygen mask
救护车
给他/她把脉
氧气面罩
jiù hù chē
gěi tā/tā bǎ mài
yǎng qì miàn zhào
physiotherapist
to undergo surgery
plaster cast
理疗师
做手术
石膏
lǐ liáo shī
zuò shǒu shù
shí gāo
radiographer
to be admitted/
discharged
ward
住院/出院
bìng fáng
X光医师
X guāng yī shī
surgeon
外科医生
wài kē yī shēng
operation
手术
shǒu shù
scan
扫描
sǎo miáo
116
zhù yuàn/chū yuàn
crutches
拐杖
guǎi zhàng
drip
点滴
diǎn dī
hospital bed
病床
bìng chuáng
病房
wheelchair
轮椅
lún yǐ
X-ray
X光
X guāng
Zimmer frame®
齐默助行架
qí mò zhù xíng jià
injury | 受伤
vocabulary
concussion
whiplash
to injure oneself
脑震荡
颈部扭伤
受伤
nǎo zhèn dàng
jǐng bù niǔ shāng
shòu shāng
accident
swelling
to be unconscious
事故
浮肿
失去知觉
shì gù
fú zhǒng
shī qù zhī jué
dislocation
recovery position
to fall
脱臼
复苏体位
摔倒
tuō jiù
fù sū tǐ wèi
shuāi dǎo
sprain
CPR
to break one’s arm
扭伤
心肺复苏
弄断胳膊
niǔ shāng
xīn fèi fù sū
nòng duàn gē bo
scar
stitches
to twist one’s ankle
伤疤
缝针
扭伤脚踝
shāng bā
féng zhēn
niǔ shāng jiǎo huái
blister
cut
splinter
水疱
割伤
刺
shuǐ pào
gē shāng
cì
bruise
fracture
sting
碰伤
骨折
蛰伤
pèng shāng
gǔ zhé
zhē shāng
burn
graze
sunburn
烫伤
擦伤
晒伤
tàng shāng
cā shāng
shài shāng
injuries
117
first aid
adhesive tape
first-aid kit
plaster
橡皮膏
急救包
创可贴
xiàng pí gāo
jí jiù bāo
chuāng kě tiē
bandage
ice pack
sling
绷带
冰袋
吊腕带
bēng dài
bīng dài
diào wàn dài
dressing
ointment
tweezers
敷料
药膏
镊子
fū liào
yào gāo
niè zi
heart attack
cold
vomiting
心脏病发作
感冒
呕吐
xīn zàng bìng fā zuò
gǎn mào
ǒu tù
stroke
flu
diarrhoea
中风
流感
腹泻
zhòng fēng
liú gǎn
fù xiè
infection
chicken pox
constipation
感染
水痘
便秘
gǎn rǎn
shuǐ dòu
biàn mì
ear infection
stomach bug
diabetes
耳部感染
胃病
糖尿病
ěr bù gǎn rǎn
wèi bìng
táng niào bìng
virus
food poisoning
epilepsy
病毒
食物中毒
癫痫
bìng dú
shí wù zhòng dú
diān xián
illness | 病痛
vocabulary
118
asthma
period pain
to sneeze
哮喘
痛经
打喷嚏
xiào chuǎn
tòng jīng
dǎ pēn tì
dizziness
to have high/low
blood pressure
to vomit
高/低血压
ǒu tù
晕眩
yūn xuàn
inhaler
吸入器
xī rù qì
gāo/dī xuè yā
to cough
咳嗽
ké sou
呕吐
to faint
昏倒
hūn dǎo
general
coughing
nausea
runny nose
咳嗽
反胃
流鼻涕
ké sou
fǎn wèi
liú bí tì
fever
rash
sneezing
发烧
皮疹
打喷嚏
fā shāo
pí zhěn
dǎ pēn tì
pregnancy | 怀孕
vocabulary
pregnant woman
cervix
Caesarean section
孕妇
子宫颈
剖腹产
yùn fù
zǐ gōng jǐng
pōu fù chǎn
foetus
labour
delivery
胎儿
分娩
接生
tāi ér
fēn miǎn
jiē shēng
uterus
epidural
newborn
子宫
硬膜外麻醉剂
新生儿
zǐ gōng
yìng mó wài má zuì jì
xīn shēng ér
119
miscarriage
morning sickness
to give birth
流产
孕妇晨吐
生出
liú chǎn
yùn fù chén tù
shēng chū
stillborn
to fall pregnant
to miscarry
死产的
怀孕
流产
sǐ chǎn de
huái yùn
liú chǎn
due date
to be in labour
to breast-feed
预产期
临产/分娩
哺乳
yù chǎn qī
lín chǎn/fēn miǎn
bǔ rǔ
incubator
midwife
sonographer
恒温箱
助产士
声谱仪医师
héng wēn xiāng
zhù chǎn shì
shēng pǔ yí yī shī
labour suite
pregnancy test
ultrasound
产房
验孕棒
超声波显像/B超
chǎn fáng
yàn yùn bàng
chāo shēng bō xiǎn
xiàng/B chāo
general
alternative therapies | 替代疗法
vocabulary
therapist
masseuse
acupuncturist
治疗师
女按摩师
针灸医师
zhì liáo shī
nǜ àn mó shī
zhēn jiǔ yī shī
masseur
chiropractor
reflexologist
男按摩师
脊椎指压治疗师
反射疗法治疗师
nán àn mó shī
jǐ zhuī zhǐ yā zhì liáo shī
fǎn shè liáo fǎ zhì liáo shī
120
to relax
to massage
to meditate
放松
按摩
冥想
fàng sōng
àn mó
míng xiǎng
essential oil
herbal medicine
homeopathy
精油
草药
顺势疗法
jīng yóu
cǎo yào
shùn shì liáo fǎ
acupuncture
massage
osteopathy
针灸
按摩
整骨疗法
zhēn jiǔ
àn mó
zhěng gǔ liáo fǎ
chiropractic
meditation
reflexology
脊柱推拿
打坐
反射疗法
jǐ zhù tuī ná
dǎ zuò
fǎn shè liáo fǎ
hypnotherapy
moxibustion
thalassotherapy
催眠疗法
艾灸
海水浴疗法
cuī mián liáo fǎ
ài jiǔ
hǎi shuǐ yù liáo fǎ
veterinary clinic
flea
rabies vaccination
兽医诊所
跳蚤
狂犬疫苗
shòu yī zhěn suǒ
tiào zao
kuáng quǎn yì miáo
pet
tick
pet passport
宠物
虱子
宠物护照
chǒng wù
shī zi
chǒng wù hù zhào
general
therapies
the vet | 兽医
vocabulary
121
quarantine
to vaccinate
to spay/neuter
隔离检疫
接种疫苗
做绝育手术
gé lí jiǎn yì
jiē zhòng yì miáo
zuò jué yù shǒu shù
microchip
to worm
to put down
微芯片
驱虫
实施安乐死
wēi xīn piàn
qū chóng
shí shī ān lè sǐ
collar
lead
pet carrier
项圈
狗绳
便携宠物笼
xiàng quān
gǒu shéng
biàn xié chǒng wù lóng
E-collar
muzzle
vet
颈护罩
狗嘴套
兽医
jǐng hù zhào
gǒu zuǐ tào
shòu yī
general
122
planet earth | 地球
parrot
鹦鹉
yīng wǔ
beak
鸟嘴
niǎo zuǐ
tail
尾巴
wěi ba
claw
爪
zhǎo
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
nature reserve
hoof
wing
自然保护区
蹄
翅膀
zì rán bǎo hù qū
tí
chì bǎng
zoo
snout
beak
动物园
鼻
鸟嘴
dòng wù yuán
bí
niǎo zuǐ
animal
mane
warm-blooded
动物
鬃毛
温血的
dòng wù
zōng máo
wēn xuè de
species
tail
cold-blooded
物种
尾巴
冷血的
wù zhǒng
wěi ba
lěng xuè de
fur
claw
to bark
毛皮
爪
犬吠
máo pí
zhǎo
quǎn fèi
wool
horn
to purr
毛
角
猫发呼噜声
máo
jiǎo
māo fā hū lu shēng
paw
feather
to growl
爪
羽毛
咆哮
zhǎo
yǔ máo
páo xiào
124
domestic animals and birds | 家养宠物
vocabulary
fish food
bull
hay
鱼食
公牛
干草
yú shí
gōng niú
gān cǎo
cat litter
sheepdog
straw
猫砂
牧羊犬
稻草
māo shā
mù yáng quǎn
dào cǎo
farmer
guide dog
to have a pet
农民
导盲犬
养宠物
nóng mín
dǎo máng quǎn
yǎng chǒng wù
farm
flock
to walk the dog
农场
群
遛狗
nóng chǎng
qún
liù gǒu
farmland
herd
to go to the vet
耕地
兽群
看兽医
gēng dì
shòu qún
kàn shòu yī
pony
animal feed
to farm
小马驹
饲料
耕种
xiǎo mǎ jū
sì liào
gēng zhòng
budgerigar
cat
ferret
相思鹦鹉
猫
雪貂
xiāng sī yīng wǔ
māo
xuě diāo
canary
dog
goldfish
金丝雀
狗
金鱼
jīn sī què
gǒu
jīn yú
pets
125
guinea pig
horse
rabbit
豚鼠
马
兔子
tún shǔ
mǎ
tù zi
hamster
parrot
rat
仓鼠
鹦鹉
老鼠
cāng shǔ
yīng wǔ
lǎo shǔ
bull
donkey
goose
公牛
毛驴
鹅
gōng niú
máo lǘ
é
chicken
duck
pig
鸡
鸭子
猪
jī
yā zi
zhū
cow
goat
sheep
母牛
山羊
羊
mǔ niú
shān yáng
yáng
calf
foal
lamb
小牛
小马驹
小羊
xiǎo niú
xiǎo mǎ jū
xiǎo yáng
cub
kid
piglet
幼兽
小山羊
猪崽
yòu shòu
xiǎo shān yáng
zhū zǎi
fawn
kitten
puppy
幼鹿
小猫
小狗
yòu lù
xiǎo māo
xiǎo gǒu
farm animals
baby animals
126
general
aquarium
dog basket
pet bowl
水族箱
狗篮
宠物食盆
shuǐ zú xiāng
gǒu lán
chǒng wù shí pén
barn
hutch
pet food
谷仓
兔箱/鼠舍
宠物粮
gǔ cāng
tù xiāng/shǔ shè
chǒng wù liáng
birdcage
kennel
stable
鸟笼
狗窝
马厩
niǎo lóng
gǒu wō
mǎ jiù
cage
litter tray
trough
笼子
猫砂盆
槽
lóng zi
māo shā pén
cáo
mammals | 哺乳动物
vocabulary
badger
fox
mouse
獾
狐狸
老鼠
huān
hú li
lǎo shǔ
bat
hare
otter
蝙蝠
野兔
水獭
biān fú
yě tù
shuǐ tǎ
boar
hedgehog
squirrel
野猪
刺猬
松鼠
yě zhū
cì wei
sōng shǔ
deer
mole
wolf
鹿
鼹鼠
狼
lù
yǎn shǔ
láng
127
other common mammals
bear
giant panda
lion
熊
大熊猫
狮子
xióng
dà xióng māo
shī zi
camel
giraffe
monkey
骆驼
长颈鹿
猴子
luò tuo
cháng jǐng lù
hóu zi
chimpanzee
hippopotamus
rhinoceros
黑猩猩
河马
犀牛
hēi xīng xing
hé mǎ
xī niú
elephant
kangaroo
tiger
大象
袋鼠
老虎
dà xiàng
dài shǔ
lǎo hǔ
blackbird
dove
gull
乌鸫
鸽子
海鸥
wū dōng
gē zi
hǎi ōu
buzzard
eagle
heron
秃鹫
雕
鹭
tū jiù
diāo
lù
crane
finch
kingfisher
仙鹤
雀
翠鸟
xiān hè
què
cuì niǎo
crow
flamingo
lark
乌鸦
火烈鸟
云雀
wū yā
huǒ liè niǎo
yún què
birds | 鸟类
vocabulary
128
ostrich
penguin
stork
鸵鸟
企鹅
鹳
tuó niǎo
qǐ é
guàn
owl
pigeon
swan
猫头鹰
鸽子
天鹅
māo tóu yīng
gē zi
tiān é
peacock
robin
thrush
孔雀
知更鸟
画眉
kǒng què
zhī gēng niǎo
huà méi
pelican
sparrow
vulture
鹈鹕
麻雀
秃鹰
tí hú
má què
tū yīng
amphibians and reptiles | 两栖动物和爬行动物
vocabulary
tadpole
to croak
newt
蝌蚪
呱呱叫
蝾螈
kē dǒu
guā guā jiào
róng yuán
frogspawn
alligator
snake
蛙卵
短吻鳄
蛇
wā luǎn
duǎn wěn è
shé
scales
frog
toad
鳞
青蛙
癞蛤蟆
lín
qīng wā
lài há ma
shell
gecko
tortoise
壳
壁虎
龟
ké
bì hǔ
guī
to hiss
lizard
turtle
发出嘶嘶声
蜥蜴
海龟
fā chū sī sī shēng
xī yì
hǎi guī
129
marine creatures | 海洋生物
vocabulary
coral
jellyfish
sea urchin
珊瑚
水母
海胆
shān hú
shuǐ mǔ
hǎi dǎn
crab
killer whale
shark
螃蟹
虎鲸
鲨鱼
páng xiè
hǔ jīng
shā yú
dolphin
lobster
starfish
海豚
龙虾
海星
hǎi tún
lóng xiā
hǎi xīng
eel
seal
whale
鳗
海豹
鲸
mán
hǎi bào
jīng
minibeasts | 迷你动物
vocabulary
swarm
insect bite
ant
大群
蚊虫叮咬
蚂蚁
dà qún
wén chóng dīng yǎo
mǎ yǐ
colony
to buzz
bee
群落
嗡嗡地响
蜜蜂
qún luò
wēng wēng de xiǎng
mì fēng
cobweb
to sting
beetle
蜘蛛网
蜇
甲虫
zhī zhū wǎng
zhē
jiǎ chóng
130
butterfly
earthworm
moth
蝴蝶
蚯蚓
飞蛾
hú dié
qiū yǐn
fēi é
caterpillar
fly
slug
毛虫
苍蝇
鼻涕虫
máo chóng
cāng ying
bí ti chóng
centipede
grasshopper
snail
蜈蚣
蚱蜢
蜗牛
wú gōng
zhà měng
wō niú
cockroach
ladybird
spider
蟑螂
瓢虫
蜘蛛
zhāng láng
piáo chóng
zhī zhū
cricket
mayfly
wasp
蟋蟀
蜉蝣
黄蜂
xī shuài
fú yóu
huáng fēng
dragonfly
mosquito
woodlouse
蜻蜓
蚊子
潮虫
qīng tíng
wén zi
cháo chóng
stalk
petal
bud
柄
花瓣
芽
bǐng
huā bàn
yá
leaf
pollen
wildflower
叶
花粉
野花
yè
huā fěn
yě huā
flowers | 花
vocabulary
131
grass
daisy
lily-of-the-valley
草
雏菊
铃兰
cǎo
chú jú
líng lán
seed
dandelion
orchid
种子
蒲公英
兰花
zhǒng zi
pú gōng yīng
lán huā
bulb
gypsophila
peony
球茎
满天星
牡丹
qiú jīng
mǎn tiān xīng
mǔ dān
calla lily
hyacinth
poppy
马蹄莲
风信子
罂粟
mǎ tí lián
fēng xìn zi
yīng sù
carnation
iris
rose
康乃馨
鸢尾
玫瑰
kāng nǎi xīn
yuān wěi
méi gui
chrysanthemum
jasmine
sunflower
菊花
茉莉花
向日葵
jú huā
mò lì huā
xiàng rì kuí
daffodil
lily
tulip
水仙
百合花
郁金香
shuǐ xiān
bǎi hé huā
yù jīn xiāng
132
plant life | 植物
vocabulary
tree
root
grapevine
树木
根
葡萄藤
shù mù
gēn
pú tao téng
shrub
conifer
honeysuckle
灌木
针叶树
金银花
guàn mù
zhēn yè shù
jīn yín huā
orchard
pine cone/needle
ivy
果园
松果/针
常春藤
guǒ yuán
sōng guǒ/zhēn
cháng chūn téng
vineyard
broom
lavender
葡萄园
金雀花
熏衣草
pú tao yuán
jīn què huā
xūn yī cǎo
wood
camphor tree
lichen
小树林
樟树
地衣
xiǎo shù lín
zhāng shù
dì yī
branch
chestnut
lilac
树枝
栗子树
紫丁香
shù zhī
lì zi shù
zǐ dīng xiāng
trunk
cypress
moss
树干
柏树
青苔
shù gàn
bǎi shù
qīng tái
bark
fir
oak
树皮
枞树
橡树
shù pí
cōng shù
xiàng shù
berry
fungus
pine
浆果
菌类
松树
jiāng guǒ
jūn lèi
sōng shù
133
plane
poplar
willow
悬铃木
白杨
柳树
xuán líng mù
bái yáng
liǔ shù
land, sea, and sky | 大地、海洋和天空
vocabulary
landscape
estuary
rural
地形
河口
乡村的
dì xíng
hé kǒu
xiāng cūn de
soil
air
urban
土壤
空气
城市的
tǔ rǎng
kōng qì
chéng shì de
mud
atmosphere
polar
泥
大气
两极的
ní
dà qì
liǎng jí de
water
comet
tropical
水
彗星
热带的
shuǐ
huì xīng
rè dài de
cave
forest
hill
洞穴
森林
小山
dòng xué
sēn lín
xiǎo shān
desert
glacier
lake
沙漠
冰河
湖
shā mò
bīng hé
hú
farmland
grassland
marsh
耕地
草原
湿地
gēng dì
cǎo yuán
shī dì
land
134
mountain
rocks
valley
高山
岩石
山谷
gāo shān
yán shí
shān gǔ
pond
scrub
volcano
池塘
灌木丛
火山
chí táng
guàn mù cóng
huǒ shān
river
stream
waterfall
河流
小溪
瀑布
hé liú
xiǎo xī
pù bù
cliff
coral reef
peninsula
悬崖
珊瑚礁
半岛
xuán yá
shān hú jiāo
bàn dǎo
coast
island
rockpool
海岸
岛屿
满潮池
hǎi àn
dǎo yǔ
mǎn cháo chí
aurora
rainbow
sun
极光
彩虹
太阳
jí guāng
cǎi hóng
tài yáng
moon
stars
sunset
月亮
星星
日落
yuè liang
xīng xing
rì luò
sea
sky
135
136
celebrations and festivals | 节庆
lantern
灯笼
dēng long
silk
丝绸
sī chou
tassels
灯穗
dēng suì
the basics | 基础句型和词汇
vocabulary
celebration
good news
cake
庆典
好消息
蛋糕
qìng diǎn
hǎo xiāo xi
dàn gāo
birthday
bad news
decorations
生日
坏消息
装饰品
shēng rì
huài xiāo xi
zhuāng shì pǐn
anniversary
to celebrate
fireworks
周年纪念
庆祝
烟火
zhōu nián jì niàn
qìng zhù
yān huǒ
wedding anniversary
to throw a party
fizzy drink
结婚周年纪念日
办聚会
加汽饮料
jié hūn zhōu nián jì niàn rì
bàn jù huì
jiā qì yǐn liào
public holiday
to toast
gift
公休假期
为…举杯祝酒
礼物
gōng xiū jià qī
wèi … jǔ bēi zhù jiǔ
lǐ wù
religious festival
bouquet
greetings card
宗教节日
花束
贺卡
zōng jiào jié rì
huā shù
hè kǎ
special occasion
box of chocolates
party
特别的日子
盒装巧克力
聚会
tè bié de rì zi
hé zhuāng qiǎo kè lì
jù huì
138
life events | 人生大事
vocabulary
birth
graduation
divorce
出生
毕业
离婚
chū shēng
bì yè
lí hūn
100-day celebration
finding a job
having a child
百日
找工作
生孩子
bǎi rì
zhǎo gōng zuò
shēng hái zi
childhood
falling in love
relocation
童年
谈恋爱
搬家
tóng nián
tán liàn ài
bān jiā
first day of school
engagement
retirement
第一天上学
订婚
退休
dì yī tiān shàng xué
dìng hūn
tuì xiū
passing your driving
test
marriage
funeral
通过驾照考试
婚姻
葬礼
hūn yīn
zàng lǐ
tōng guò jià zhào kǎo shì
festivals | 节假日
vocabulary
Mother’s Day
National Day
New Year's Day
母亲节
国庆节
新年
mǔ qīn jié
guó qìng jié
xīn nián
Father’s Day
May Day
New Year’s card
父亲节
五一
新年贺卡
fù qīn jié
wǔ yī
xīn nián hè kǎ
139
Father Christmas/
Santa Claus
Christmas Day
Christmas Eve
圣诞老人
圣诞节
平安夜
shèng dàn jié
píng ān yè
Children’s Day
Halloween
Ramadan
儿童节
万圣节
斋月
ér tóng jié
wàn shèng jié
zhāi yuè
Chinese New Year
Lantern Festival
Thanksgiving
春节
元宵节
感恩节
chūn jié
yuán xiāo jié
gǎn ēn jié
Christmas
Mid-Autumn Day
Tomb Sweeping Day
圣诞节
中秋节
清明节
shèng dàn Jié
zhōng qiū jié
qīng míng jié
Dragon Boat Festival
New Year’s Eve
Valentine’s Day
端午节
除夕
情人节
duān wǔ jié
chú xī
qíng rén jié
shèng dàn lǎo rén
other festivals
chinese festival food | 节日美食
vocabulary
Chinese New Year’s
Eve dinner
glutinous rice balls
年夜饭
yuán xiāo
nián yè fàn
dumplings
饺子
jiǎo zi
140
元宵
moon cake
月饼
yuè bǐng
rice dumpling in
bamboo leaves
粽子
zòng zi
sweet green rice balls
青团
qīng tuán
chinese festival customs | 中国节日风俗
vocabulary
antithetical couplet
paper-cut decoration
spring migration
对联
剪纸
春运
duì lián
jiǎn zhǐ
chūn yùn
lion dance
red envelope
Chinese zodiac signs
舞狮
红包
十二生肖
wǔ shī
hóng bāo
shí èr shēng xiāo
141
Download