Uploaded by ADHA IDAYU MAHMUD

kertas ppt kh 2017

advertisement
BAHAGIAN A
[60 markah]
Jawab semua soalan.
1.
Maklumat berikut adalah tentang amalan 4M.
A
Menilai
B
Menyusun atur
C
Mendisiplin
D
Membersih
Padankan aktiviti dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.
Menyenggara bengkel dan alatan agar kemas dan selamat digunakan.
Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan tangan dan diri.
Mentaksir kemampuan diri dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.
2.
Tandakan ( √ ) pada peraturan keselamatan diri yang betul di Bengkel Kemahiran Hidup dan
( ꭓ ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.
Murid mestilah mempersiapkan diri dengan pengetahuan asas pertolongan cemas.
Murid tidak semestinya memakai apron semasa melakukan aktiviti di bengkel.
Murid yang pandai boleh terus menggunakan alatan tangan di bengkel tanpa
kebenaran guru.
3.
Berikut adalah sebahagian struktur organisasi Bengkel Kemahiran Hidup.
A Penolong formen
B
Guru
C
Ketua Unit
Susun struktur organisasi berikut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C
dalam ruang yang disediakan.
Formen
4.
Tandakan ( √ ) bagi padanan jenis pemadam api dengan punca kebakaran yang betul dan
( ꭓ ) bagi yang salah.
Jenis pemadam api
Punca kebakaran
Karbon dioksida
Minyak,
cat,
petrol,
Ruang jawapan
lekar,
gas,
peralatan elektrik
5.
Buih
Semua jenis bahan
Air
Plastik, kain, kayu
Nyatakan tiga (3) alatan yang digunakan untuk mengukur dan menanda.
a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
6.
Tuliskan sifat-sifat bagi setiap bahan yang disenaraikan dalam jadual di bawah.
Ringan
Mudah pecah
Pelbagai warna
Jenis Bahan
Mudah dibentuk
Tahan karat
Sifat Bahan
PVC
Keluli lembut
Perspek
7.
Nyatakan tiga jenis mesin dalam membuat projek kerja kayu.
a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
8.
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.
Turpentin
Spirit metil
Tepung penyumbat
Kertas las
a) Bahan pelarut bagi cat licau ialah ____________________.
b) ________________________ digunakan untuk menutup dan menyumbat liang pada ira
kayu.
c) ________________________ digunakan untuk membersihkan, melicinkan dan
menghilangkan tanda atau kesan calar pada permukaan kayu.
9.
Rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis alat kemasan. Kenalpasti alat kemasan berikut dan
nyatakan nama alat kemasan tersebut.
Alatan Kemasan
10.
Nama Alatan Kemasan
Lengkapkan carta alir yang berikut dengan menulis jawapan yang betul bagi A, B dan C.
Kos pengeluaran
A
+
B
+
C
A : ______________________________________
B : ______________________________________
C : ______________________________________
11.
Tandakan ( √ ) pada faktor reka bentuk yang perlu dititikberatkan dalam menghasilkan
projek dan ( ꭓ ) pada yang bukan faktor reka bentuk di ruang yang disediakan.
Ketahanan
Reka bentuk
Kecantikan
12.
Rajah di bawah menunjukkan alatan tangan yang digunakan di Bengkel Kemahiran Hidup.
Padankan alatan tangan berikut dengan menulis A, B dan C berdasarkan nama alatan tangan
yang betul pada petak yang disediakan.
A
B
C
Pisau pemotong perspek
Rivetter
Hot glue gun
13.
Maklumat berikut adalah tentang jenis komponen elektronik.
A
Suis tekan tutup
B
Transistor PNP
C
Transistor NPN
Padankan komponen elektronik yang berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.
14.
Rajah di bawah menunjukkan beberapa alatan tangan komponen elektronik. Nyatakan
fungsi alatan tangan tersebut.
Alatan Tangan
15.
Fungsi
Maklumat berikut adalah mengenai komponen elektrik.
Perintang
Suis
Bateri
Transistor
Kapasitor
Berdasarkan maklumat di atas, padankan simbol dan nama komponen elektronik dengan
menulis pilihan jawapan di ruang yang disediakan.
Simbol
Nama Komponen
a)
b)
c)
16.
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.
Farad
Ohm
F
Ω
a) Unit asas nilai rintangan setiap perintang disukat dalam unit _________________.
b) Keupayaan kapasitor menyimpan cas boleh disukat dalam unit _____________.
c) Simbol bagi unit asas nilai rintangan ialah _______________ .
17.
Berdasarkan jadual di bawah, padankan komponen elektronik pasif dan komponen
elektronik aktif dengan padanan yang sesuai.
Komponen Pasif
Komponen Aktif
18.
Rajah berikut menunjukkan litar skematik projek elektronik.
Padankan simbol dengan fungsinya dengan menulis P, Q dan R pada petak yang disediakan.
Mengawal arus dalam litar.
Meninggikan arus, voltan dan kuasa.
Memancarkan cahaya.
19.
Rajah menunjukkan litar skematik.
Padankan simbol itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
20.
Tandakan (
√
) pada pematerian yang memuaskan dan ( ꭓ ) pada yang tidak memuaskan
pada ruang yang disediakan.
BAHAGIAN B
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan.
21.
Rajah menunjukkan sebuah projek reka bentuk.
a)
Berikan empat ( 4 ) faktor utama reka bentuk yang perlu diertimbangkan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b)
Nyatakan dua ( 2) bahan yang sesuai digunakan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c)
Berikan empat ( 4) kelebihan menggunakan bahan-bahan tersebut.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22.
Jadual adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna.
BAHAN
KUANTITI
KOS SEUNIT
JUMLAH KOS
Kayu
100
RM2.00
RM200.00
Papan lapis
100
RM1.50
MDF
100
RM1.00
Perspek
100
RM0.80
WARNA
NILAI
Hitam
Perang
Merah
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Ungu
Kelabu
Putih
Emas
Perak
Tiada Jalur
23.
Rivet
100
RM0.40
Glu Panas
100
RM0.30
PVC
100
RM0.50
RM40.00
Penggunaan elektrik −
RM50.00
RM50.00
Kos upah
RM120.00
RM120.00
−
a)
Berapakah kos bahan?
b)
Berapakah kos upah untuk 100 unit rak serba guna?
c)
Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna?
Jadual di bawah menunjukkan kod warna perintang. Lengkapkan kod warna perintang berikut
dengan kod warna yang betul.
b)
Berpandukan nilai kod warna dalam jadual di atas, kirakan nilai rintangan jadual di bawah.
Nilai rintangan
Bil
dalam ohm
1
Perak
Hitam
Perang
2
Merah
Ungu
Merah
3
Jingga
Putih
Jingga
4
Kuning
Biru
Kuning
24.
Rajah menunjukkan hasil pematerian yang dilakukan ke atas komponen perintang.
Berdasarkan rajah tersebut,
a)
Huraikan langkah-langkah untuk proses pematerian itu.
b)
Nyatakan tiga (3 ) alat kelengkapan memateri.
P
KERTAS SOALAN TAMAT
Disediakan Oleh,
Disemak Oleh,
Disahkan Oleh,
…………………………………
…………………………………
………………………………
SITI NOR ADHA IDAYU BT MAHMUD
KALAIVAANI A/P PERUMAL
PN. AZMAH BINTI KARIM
GURU MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
GURU KANAN
BIDANG TEKNIK &
VOKASIONAL
Download