Uploaded by loclexuan26392

68-220214

advertisement
DAI HQC QI,]6C (;IA
THAN}I PII lr() ( rri }rr-\il
Sti: l83iDIIQ{i-VP
V/v chuin bi phicn hop v6 kd hoach
dQng n5m 2022
gia.i doan 202
K H OA
0
D EN
C hu v e n
t)J
L UU
HOA xA rror CHa NGniA
UesLp-lg_4s*-Ur
Thdnlr
phi tti Chi ,Vinh, ngil'
nh
VIIT
NAM
-oE'c
08 rhdng 02 ndn 2022
hoa.r
K6 hoarh chiin luoc
l-2025 cua eic dtm vi.
D H o G HC M
h r.
N gd v .,1+) ,0 t-l ./- a
,
vi
c0ric
A 111
,0.;
".[;r..
,,r]c|4
1
L
Kinh g&i:
Llr(11 I
ViQn Mdi truong vd
v
-l'ii
nguyen;
C6c don vi truc thugc.
h0 s0 s0
1tr,rc hi€n y ki6n chi dao cua
GiriLrn
d6c Dai he( Qu6c gia'l'hanh ptr6 ttd Ctri
Minh (DI IQG-I ICM). Van phdng DI{QG-IJCM thdng b6o kd ho4ch Lim viQc cua
Ban Girfun dOc Df
IQ(;-l ICM voi ciic don vi.
cU the
:
N$i dung: K6 ho4ch ho4t dgng nrrm2022. trong do biim sdt vd tri€n khai cp
rhi Ki,i ho4ch chi6n luqrc cia drm vi giai do4n 2A2l-2()25, bao g6m cric ho4t dQng
thuOmg xuy6n, hoat d$ng trQng t6m cua nAm vd tham gia vdo c6c KPls cua
DI{QG-
HCM (dfnh kdm Nghi quy6t so lO-NQ,'DLj nghl'07i01,/2022 cua Ilan Ch6p hanh
Dane bA DI{QG-IICM vi lanh d4o thuc hisn Kd hoach chi6n luqc tsi DHQG-
IICM giai doqn 2021 -2025).
Thoi gian dr; ki5n: rhAng3l2022 (th6ng tin chi ti6t
dQng
sE
bao d6n cdc don vi).
DHQC-IICM th6ng brio din cdc don vi dd chuin bi vd gui kd hoach hogt
nim 2022 vi EIIQC-HCIM tru6c ngdy 25/02t2022 (qua VIn phdng, email:
vnu-officelri vnuhcm.e du.i'n
a
).
_.
Trdn trgng.,:/
TI,. (;IA}T DO(]
..{x pHoxc
Nri nhfn:
-
Nhu [en;
Ban Ci6nr iI& (od bicl:
Ciic lian chtc n nC (d6 thih):
Luu; VT- VP.
\.:,\
N
Binh'l'ti
'a
oi:rc se
rlL.\NH PHo Ho cHl
\u\u
nixc ur oSl r{e( eLo(. crA
ruexu PHo Ho ctti rttru
DAXG
TP
tti
{"Q\(i SA\ VIIT NA]t
Chi ,vti,,*, ngdl'?hluiag 0t nam 2022
sii /0 -sq,ou
}*CHI QU\.ET
cL'A BAN cuep HANU DANG Bo
Vi mot dao thgc hifn.K6 ho4ch Chi6n lugc tpi D3i hgc Qu& gia
Th;hh phd H6 Chi Nlinh. giai doln 2021 * 20:5
r.
KtT euA THUt Hr$N KE lro+cH cHrtN Lrrqc clar Do+N
2020
2016
-
T6ng k6t thsc hien Nghi quydr Dai hgi Dring bo Dsi hqc Quoc gia Thnnh phii
fli) Chi Minh (DHQG-HCM) hin rhu \. nirifm k! 2015 - 2010 vi KE hoph Chi&:
lugc giai doan 1016 - :0:0, cdc dor ,, i thinh vi€n va ryc thugc di thr,rc hiin Ki
holch Chi6n lugc dat duoc nhiiu k,it qua n6i bir. hoiur rhanh phin ldn c:ic chi ti0u
k6 hogch, cp th€ nhu sau:
l.
Cric k6t
qri tllt
<!ugc
tai iinh Bin Tre ri chuvin Truong Dgi
hqc An Giang thirnh truorg dai hoc thirnh viSn cua DHQG-HCM. gop ptrin phrir tridn
dting bg, b€n v&ng cho toirn khu r uc ftng binr Song Cuu Long, diing rhoi philt ri€n
DHQG-HCM theo huong hoin thien m6 hinh da nginh. da linh virc vA ning cao vai
trd phgc .-p cang ddng.
l.l Tha* l{p Phin hiiu DHQG-HCM
l.? H$i d6ng dsi hqc DHQC-HCM tll ph3 duyir Oe an aOi rndi co chi hoqr
dQng cua cric don vi: Trucmg Dai hqc llich Lhoa. Truong Dai hqc qu6c 16. fruong
Dai hec C6ng nghf Thong tin va I'ruong Egi hoc Kinh ti - Luir, Khoa Y.
1.3 Ph€ duy-gt Di dn Khung ndng luc ri phim chit cta sinh vi€n ror nghifp
DHQG-HCM, tri€n khai trong eiai doan 1020 - 1015.
1.4 Tri€n khai co hiiu qui phuong thLrc xct tuldn bang k6r quri rhi ddnh giri nang
luc do DI{QC-HC}{ to chuc.
1.5 DHQC-I lclr'l di dpt <ltroc c:ic kir qui xip hqng qu6c ti nhu: QS World (Top
701 -750); QSAsia(Ial-t4-l).QSCr;rduate[iniplolabiliry(Topi0l-350)vaTHE
(Top 1000+). DfIQG-l ICIrI dtmg tliu tiii Vi0t Nam o hai tirlu chi quan rong li Danh
tiEng hqc thuit vri Danh tiSng rtit nhri turin dung. FIai ritu chi nay DHQC-HClvl
duqc rip thuQc top 100 t)ai h(,,-* hrng tliu chiu i.
1.6 Hinh tharh hi thorrg phong rhi nghi.inr ructng doi toirn di€n, drip img co bin
nhu ciu nghi6n cuu khoa hr;c cua iuc luryng can bQ, giing viOn vir sinh vi€n bao gdm:
02 phdng thi nghigm trqrng diirn cap qu.ic tia. ll phon,e thi nghifrn rrrng diim cip
DH$}-HCIU vi lrin E0 pht)ng rhi nghirim cap Khoa ri I]0 rn6n.
1.7 DHQC-HCM daag r|p trung rliu tu 09 nh6m nghien cuu manh (0J nh6m
diu ru tu ?019 vi 0.1 nhom diu ru ru l0l0) vir 0l Trung rim Xuir sic 1Trung tinr
['\ONLAR) tiip c{n trinh dir khu r uc ra riri gioi.
1.8 tiinh thinh c{c hg sinh thrii khoi nghiGp vi thinh lip 02 doanh nghi€p trg.
thuoc cdc don vj thJ,nh r iin.
1.9 DHQC-HCM dI c6ng U,i UO-::a cong rinh tai cic hpi nghi. rAp chi rrong
vi ngoii nu6c, trong d6 xi lucmg bai ding rgp chi qu6c ra la {.990 bii. r oi 4.456 biri
rhuoc lSuScopus, s6 Ua; bdo lSl Ql gin 50ozi ra cao hon rnrng binh ci nuoc ld,l(p,/ol
ridn hanh itang kj bao hQ so hriu tri ruq voi 571 clon. 2E8 d<x di dugc cip bing, rong
do khorimg 600lo ld cic sing chi. gili phip hriu ich.
I .10 Xa';- dgng dupc m6i quan hi glin ke't vdi cric rnn:ng dai hqc uy tin cua Nhit
Bin, Flir Qu6c, Trung Qu6c, diing *roi li mgt rrong n.h&ng rhi.nh viin sring ldp cua
Mgng luoi c:ic lruong dai hoc Chiu Au - Dong Nam A t ASF-.{-[.IN[NET}. thiinh vien
Tr5 chuc Dai hqc Fhfp ngir (Agence Llniversitaire Francophonie - AL|Fi.
l.l I Thu h6i dugc khoing
8"19'o
rong
diin tich dit rhuoc Khu quy hogch xiy
dWg DHQG-I{CM, hoiin thrnh khoang -ll% difn tich san xi1- dinrg thco quy hoach.
hoin thinh khoing 65% chi€u rjii duong vA difn tich giao th6ng chinh trong Khu d6
rhiDHQG-rlclvl.
1.12 Hodn ttrinh cong t6c dqt lgi t€n duong trong Khu d6 thi rhco t6n cdc danh
nhin vin h6a, grio dpc, khoa hgc Vi€t Nanr vi rh6 gidi. lt6i ten duong diu co.rnghia vi gin voi c6nh quan khu vyc dit t€n.
l.l3 Hoan tlr.iah x;iy dyng 02 trgm xu l! nuoc thli cong suit 3.000m3ingdy
d€rn. Day li 02 tram x* l-v.. nuoc thri diu ti€n. li nin ring, gop phin rhgc hiin cong
tric brio v-9 m6i tru&ng trong Khu d6 thi DHQG-HCII.
I . 14 DHQG-HCIr{ cing di hoin thirnh, dua vio su dung 01 nhi c6ng vu dip
(mg nhu c:iu o vi sinh hoqt hing ngiy cue cin b0. c6n3 eh*c. vi,in chuc. giing vi6n
tri dang c0ng uic tai DHQC-[IC]{.
2"
[I1n ch6 vi
nguy-On nh6n
B6n cenh nh&ng
kit
qua dat duuc nhu trtn, mtrr so chi ti6u quan trgng dd d{t ra
cta Kii ho4ch Chi6n luqc giai doqn 201 6 - 20lO vin chua dat, cin d6p tyc phin diu
thuc hidn trong giai doAn l0l I - 1025 nhu sau:
3.I Quy mi d;io t4o hQ cao ddng chtra gidm rlugc rheo muc ti6u cdn du6i "100.
do 19 trinh dimg tul in sinh cte cic don ti con chirn!.2 T1: lf hqrc r i,in cao hrTc so voi -sinh viin dai hoc chinh qul chua dlt muc li0u
Ii 10%. do c6ng uic tuyin sirtr satr dai hc,c cin glp nhi.iu snc ip vi clnh trafi rnit
khic. quy m6 dio tao dai hoc lqi co xu hudrrg nga.v cirng tirng. Ngoii ra, nrpr s6 qu;dinh phrip lu{t chrra hoirn toin pht hqp v6i qu1. m6. hinh rhfrc va su phrit tri€n cua
DHQC-HCIV{.
2.3 Ti' lC sinh vi€n chinh qu;- so voi cin L,q giang dqy vir nghi€n cru cs h&u
chra dgt mgc tiCu lir l8:1, do qu1'mo dio rao sinh viin chlnh quy lugt qud dinh
huong c0a K6 hoqch Chiin lurrc di de ra.
l.a Ty 19 tdng doanh thu chulin giao c6ng nghf ha.rg ntun chra dqr mgc tiiu
di ra ln reng l6qu nam, do <ioanh thu nay chu yiiu din tu hai dqn v!: Truong Eai hSc
B6ch khoa, Vi€n Moi tru&ng vi Tii nguy0n. tu1' nhiSn do c6 sir chuyin d6i co ciu
ud tO cluc vi nhdn su cua Vi€n, n€n dan dln doanh rhu chuy6n giao cdng nghg cia
Viin giim
so uoi mpc ti€u, lirn inh huurrg d€n <ioanh thu .t,ryen
giro.ang
n!4.u,
todn EHQC-HCM.
2.5 Diin dch dir thu h6i duqc chua dat muc tieu 95% ra fh6i tuqng xriy dyng
trong Khu d6 thi DHQC-HCM chua dqr myc tiiu 4l%, do cr5ng t6c btii thuing glli
phong mNr bing cdn gap nhi€u kho klrin l<rn. khOng thu h6i duoc mit bing cho diu
tu xiy' drmg. Dong thoi. nguon rOn bd tri cho cong tic hoi thuong giii ph6ng m{t
bing di chiim phin lun, DHQC-HCM cung khong bo rri v6n duo. c theo nhu ciu cho
..^.
cong t^dc diu tu xiy d-rmg tqi nhtmg nui di ct-r rnir bing.
Tr6n co so phdn dch nhimg ngu1.On nhin vd kdr qua dot dugc. Ban Chip hnnh
Dang b0 DHQG-HCM xriy dpg va ban hinh Nghi qulir linh dao rhp hign Kd
hoach Clhi6n lugc giai do4n 2021 -1015 tti DHQG-I{CNI nhim thgc hifn co hiiu
quri nhigm vU chinh tri. gop phin vio thgc hi|n thrinh cong ciic ngi dung Ngh! qul it
D9i hQi dai bidu Dang ba DHQG-HCM lln tht VI nhifm kj, 2020 - 2015 tli d€ ra.
lL Mge ttich, y6u ciu
l. Mgc ilich
- Nhnm ph6t hu1- suc manh cua h9 rhring ri to chuc thgc hiin dong b9, higu qua
Kii ho4ch Chi6n luoc giai dogn 2021 - 1025 tai DHQC-HCM; e6p phiin thyc hi€n
rhirrh c6ng Ngh! quyit D?i hQi &i biiu Ding b0 lin rtrt vi, nhi(m k! 2020 - 2015.
- Ndng cao sai tri linh dao cta ccp uy cic cip trong vi(c tnnh doo thuc hifn K6
hoAch Chiin lugc c6 hirru qui tai DHQG-HClvl. ciic truong dqi hqc thdnh vi6n va cic
don vi tryc thuQc.
I
l. I cu cau
Cip uy cric co so ding, cric to chuc doan th€. c:ic
: .,
dcm
vi thi,r*r vi€'n, truc thuo:
t6 chuc qudn rri6r cdc nOi dung Ngfi! quy8t,,'i ui€n khai rhuc hi€n nghi0m tuc
qi
don
v!.
lIL Cic nrgc ti6u ri
l. Mgc ti6u
chi ti6u co b:in ddn nrinr 2015
DHQC-HC:VI phin <liu phAt tri€n h;'rh6ng ri hoin
thiln m6 hinh DHQG-HCivl tr0n cu so tu clrt rJui hoc gin voi tr:iich nhifrn giii trinh.
K€ hoqch Chi6n luqc giai dop 202 I l0l5 dti ra 6 nhom chi6n luoc tuong img voi
ciic muc ti€u nhu sau:
Cisi doan
l02l - lO:i.
M$t
li
xir" dung mo hinh quin tri dai hoc tiOn ti6n theo xu hu<ing th6 gioi,
dam
bio sg linh dqo rodn di6n cua Ding, ddng rhoi tao moi truong d€ riu:c
oiy inat rridn
tinh li6n th6ng. g6n kdl tuong rac trong mQr hq rhon-{ da dalg
tr€n nin rara *.,r0
&i hpc brin sic Vi€r Narn; xiy drng DHeG-HCM da nganh da ITnh vgc, hoat d6ng
higu qud; dgi ng0 ciin b6, chu.v6n m6n d0 phim chir chinh tri, da.o d,c.
ning luc vi
uy tin, ngang tim nhi6m vu; phdt hu;- v! ri. vai tro cua cong rdc rhanh rra, pfrap
cne
trong c6ng tic qurin ly1; diy m?nh, doi mrii cric phong rnio thi dua va c6ng t6c
thi dua,
khen thuong. tgo slr d6rg b0, nhip nhdrng rong vi€c t6 chuc thuc hi6n.
Hai li. ddo tao lguon nhin luc chir luons cao co ning lqc din dit, co khi ntrng
cAnh Fanh tr€n th! truong qu6c d vi mang hin sic ri€ng rrong
S. nguyEn s6; h9
qurin
thdng
lj drio t3o, cong uic sinh vidn v'gn hrinh hi€u qun nhim roi uu h6a ngu6n
lgc vi thric &i;- ch6t luSng da), ve hec uong b5i canh tu chu dgi hqc; h€ rh6ng bno
&im ckit lugng vln hAnh hiiu 9ua d6ng bg o dr ci cic cip, rrong do chir lugng dio
tgo thu&ng xu,'-€n dugc girim siit, ddnh
gii vi cii
titin.
Ba lir, phit
triin khoa hoc vi cdng nghg, ddi moi sang tao du nlng litc rhfc hiQn
nhigm vir chiSn luoc qutic gir, nhi6m vu phir rriSn r.ung cua dir nuoc. ning tim r-i
rh{i qu& tE cia DI{QC-}tCtvl.
n6n n, cUl d$ng hfi nhip, hqp tric khu vuc vn th€ gioi, thric d6y c6c hoar dgng
quan h9 d6i ngo4i; tnng cuong gan kdt dia phuong, phuc vu cQng dong. hqp tdc doanh
': ning cao hinh iih vi vi th€ cua DHQC-HClvt.
nghifp nhim
Ntrm li, tep lrung phiir trien khu do rhi DHQc-t{cltt rhrinh khu d0 thi dd hgc
th6ng minh d Vi€t Nam, hudng toi trng trudng xanh, phdt tridn bin vfrng; khai thic
rrii uu tai nguy6n co so v6t chit rsi phia ftng Thnnh ph6 H6 Chi t\.linh vi ti ciu n6i
voi tinh Binh Duong; ning cao chdt luqng co so vit chit trong giring dgy vi hqc 4p
cua gidmg vi,in, sinh vi€n.
S6u la phfu ridn nguin thu vir ning cao hi6u qui su dung ngu6n lyc tii chinh.
2.
Cic chi ti6u rtgt dagc d6n ninr 2025
hiiu Dang bQ DI IQG-IlC\'I l.in thu VI nhi{m ki
2020 - 2025, Ki ho4ch Chi6n lugc giai doqn 20:l - l0:5 xdc dinh cic chi ti0u cq
rhi can ph6n diu dat duqc nhu sau:
(I) Ti lq s6 sinh vi6n chilh qu1'so voi s6 c*n b<l girlne d?y vi nghi€n cru co
hsr: dot ru I 8: I tro xu5ng.
(I ) 1
r- li so giang r iin co h&u co hgc r i tiirr si so r oi s6 gidng I iin co htiu dat
Cin cu
Nq.iri qu1 6t Dai hQi dai
t& 50% tro len.
56 chuong rrinh <luoc cip 1tl: bing cua 0l co so clio tao lrong hq thdng
DHQC-HCNi ) li l2 chuong trinh.
(4) Ti lf co rhuc hiqn c6ng nhqn nr6n hot, tin chi qua lai gi0a c6c co so dio
chuong trinh dio r4o d1i h-crc r'a sau dqi hgc clat l000zir.
rAo d6i
.- "di*,.(5) Ti le s6i. hac vidn sau dai htlcsovoi sinhviindai hoc chinh quy dat tu 207o
{3)
trd l6n.
{6)
s6 luqng chuong rrinh ddo r4o dugc kidm dinh theo c6c ti8u chuin vi ki6m
dinh co so ddo t?o dar 35 chuong rinh (rrong d6 co 20 chucrng trinh
dugc kidm dinh
rndi vi 07 don ridio tpo duoc r.ii ki€m dinh).
(7) Sd chuong rinh ddo tao trinh d6 dai h9c li6n nginh ttSt 20 chuong trinh.
(S) 56 mdn hoc ding chung h9 th6ng hgc ligu s6 d4t l5 m6n.
(9) T{ lg % chuong trinh sau,rai hqc ridn khai CDIO dat 30a/o.
(10) s6 lugng chuong trinh dio rao dat chu6n kiim dinh theo ri€u chuin
khu
vuc vi qu6c t6 aat t0O chuong trinh.
(l
Xdy dpg md hinh vi ban hanh euy ch6 ti€n k€t hqp r6c 03 nhe DHeC_
HCM - Doanh nghiQp - Dja phuong.
( l2) Nh6m nghien cuu mirnh li€n ngdnh vi Trung tAm xuft
sic tuong duong
khu ruc ChAu A vi th6 gioi dgr it nhrir t0 nh6m( 13) C6ng b6 thue"- co sd dE li6u ScopusAf,eb of Science dgr ttr l5.O0O tro l€n.
( la) Xdy dpg Tap chi Phrlt triin Khoa hgc vi cSng ngh€ det chuin Scopus,
( I 5) OA tiil du 6n nghi€n ctu li€n nginh dar it nhit l0 da tni/dg en.
( l6) Phrir minh sang ch6, gidi phdp hru ich qu6c 16 dqr 05 sing ch6, I 0 giei phip
:
lml lcn quoc
te.
( I 7) Trung tam khoi nghifp chuydn d€ tsi Khu Cong nghQ phin m6m DHQGHCM dat 02 rrung tim.
(18) Quy ch6 su dpng chung c6c phong thi nghifm nghien ciru trong DHQGHCIU d+t 01 quy ch€.
(19) S.i lusng ds en qu& td tang l,l lin so vdi giai doan 20t6 - 2020.
(20) Phan trem dien tich thu h6i dugc clat 100%.
(?l) T,3ng diin tich sin xiy dyng hoirn thrinh tr6n t6ng diin rich sin xiy dpg
cta DHQG-HCM theo quy ho+ch dat 4.1% tro l€n.
(?2) Ngu6n thu ting so v6i ni.m trudc da-t 7a/o/n m.
l)
.:.
rv. cAc cIAr PHAP TRQNG'r'Alr
Hoirn thi€n hE th6ng phdp ly trong qudn lf, diiu hinh cria DHQG-HCM vi
cric dsn vi thinh vi6n, truc rhupc theo hudng ting tinh t1rchd vA rrich nhi€m xn hQi;
,:. .. :
doi moi cdu trirc quin tri, quan 1..;'va ph6t tri€n dai hqc theo m6 hinh d+i hgc ti€n ti€n
pht hqp bria sic Vift Nam; hoan thi€n ciu truc t6 chric DHQG-HCtvl da nginh, da
linh vuc theo huong rinh ggn vA hi6u qud; thu h[t, tulin dung, sri dpng vi quin 11'
hiiu qui': nguon nhAn luc ui ndng, chu;-On n:on gioi; dnu tu phiit ui€n ki€n thric, kj'
nang diii voi tldi ngi nhin su c6 ning lgc, u1- tin, chuydn nghigp, ngang tim nhi-6m
vu; hoi,n thifn c6ng dc rhanh tra - phip ch5; dOi mdi vir ning cao chSt lugng c6ng
r6c thi tlua khen thuong; xiy dpg, vin hinh h9 th6ng th6ng tin vir co so d& ti$u trong
l.
cdng t6c quirn
l/
ta-i
DHQG-HCM.
3. Xn1' dgng mJu hinh nguii hoc phn h-rrp vsi K-hunc ning luc r,i phim chir
nguoi hgc t6t nghiip cna DHQC-HCII: c6ng tic ruvin sinh dtro. c ro chuc theo huong
itiy m4nh tu chri vi. qu& 16 hoi nhim tu16n chon rhi sinh gioi, c6 ning lyc vi thii
d$ phir hqp vsi muc ti6u diro tao cua EHQC-HCM; c6ng tiic dio reo van hanh theo
chuin mgc qu6c ti! rong ky nguy€o v5: hE thting quin l.',- dAo r?e vi c6ng t:ic sinh
,^
.4.
. .
vien trong boi cdnh tu chri duoc ho:in thifn. tao cic diiu kien thuc diy chrit luryng
giang dey, hSc 4p.rin luyin trong troirn DHQC-HCII: h3 rhiing hio dam ch6r tugng
hin trong duqc hoin thiin, hoqt dqng higu qui phir hqp vsi xu huong quoc re: chrit
lugng dio qo crla DHQC-HC\'I du(,rc khEng dinh th6ng qua viic ki6m dinh chdr
lugrg vA x6p hgng theo ti€u chuin qu6c tii.
3. Pkit tri€n co so hg ring nghiin cuu khoa hgc rii cong nghg; diy mqnh nghi€n
cuu khoa hoc co birn trong khoa hoc tu nhi€n, khoa hoc xi htii vi nh6n vin. khoa hgc
lien ngrinh dat trinh d9 ticn tidn cua th6 gioi; phit trien ngfii€n crru cong nghs tiin
ridn, diy- manh nghicln cr.nr ung rJung, chu;-Bn eiao cong ngtrq. phnt rri€n sin phim
qu,ic gre diy- mAnh nghi6n c&u phpc ru phit trien vtng. phuc vu conq dong: phir
ri6n cdc hoar d$ng khoi nghigp rir doi moi s:ing qo, tlng cudng quirr tri vi khai thric
hiqu qud ai sin tri tu€ vi chuy'in giao c6ng ngh€i tldp nrc hoan thiQn co che quan li'
khoa hqc vi c6ng nghg.
4. Chrl d$ng hQi nhep quoc ti: ning cao hinh d.nh va vi thd cua DHQC-HCNI
rong nudc vA qu& t6: tang cutmg hgp tic trong nurrc vii q*i t6 ttri:c ddy nir:g cao
ctrir tuqn-s dio tgo, ndng luc nghiSn cuu khoa hgc va quan tri dgi hac, co srr r'6t chir
tgi EHQC-HCIV!; ting cuimg gin kit dla phucrng. hqp tic doanh ngfriip vn phgc vp
cqng dAn&
5. Hoan thinh cong t,ic boi thu$ng. gini ph6*g m{r bingl phit tridn khdng gian
khu <t6 &i DHQC-HCM xanh, thin thi|n v6i m6i truong; phdr tri6n h! rhiing qud'n
lf thong minh; dim bio an ninh trit tr trong khu d0 thi dqi hqc.
6. Da dang hod Irguin thu: gic lang qu] m6 ngu6n thu; ning carr hi{u tlun si
dqng ngu6n luc
tii
chinh.
v.TOcHUcrH[rc
HIEN
l. Giao Ban Thuong vu Dang t1, Ban Giim d& PHQ6-HCI{ xny dgng kE
hoach, chi d?o, triin khai thyc hifn Nghi qulit rrong tocn &ing b$'
l. Giao Bur Tu16n ciio Dirng n1 DHQC-HCIrI. T6 Oen r'{n to chuc qudn triQr
cic ngi dung cua Nghi qul it tton!, to:in Ding b,i.
3. TA Chian lutrc chiu riich nhi.irn pnOi hqp voi cdc Ban ehtrc ning DHQGtlCM tong hqp, b{io cao dinh k! viSc rri6n khei thuc hiin \Slri qu1dt, tham mrru Brn
Chip hinh so kit. tong k6t Nehiqui6t.
4.
Vin phong Iling
triin khai Nghi qur'6r.
t1- chiu trdch nhi0nr d6n doc, nhic nho
rifc
thi,c hign
vi
7
5.
iy
co sd rting tri chric qu.in tri6r, tri6n khai Orgc hifu Ngbi quy€t
vn Bdr rteo chinh quyin xey dpng kii hoach tri chric thuc hign phi hqp v6i di& kien
C6c c6p
oia llon vi.
T/TII BAN CHAP HANH
Ngi ohf,o:
- BTV Thinh riy TP.HCM.
- VP, c& Ban dum muu Thinl 0y, UBKT Thnnh
riy TP.HCId,
- Ban ChAp hnnh Dnng bO DHQG-HCM,
- B.n Cinm ddc DHQCIICM,
- VP, UBKT, cdc Ban D&rg *y DHQG-HCM,
- VP, c& Ban ch[a nang DHQC-HCM,
- NMm C&rg uic Chi€n luqc DAng ty DHQCHCM,
Cic T6. nhdm c6p ny phy trCch cnc Fnh rlrc
chuytn m6n cuo Ddng riy DHQGHCM,
-
- Cdttg ttcnn, 8an C5n sy DoAn DHQC-HCM,
- Bl thu DAng riy, I{ifu rnrdng tru&ng D?t hec An
OianC
- Co sO dAng uyc rhuQc,
- Lur YP Dnng
f.
Bi TI{U
euda
V0 IIAi QuAn
Download