Uploaded by arnakornm

สื่อประกอบการสอน เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก-03231722

advertisement
รายวิชา กลุ่มบูรณาการ
(แกนหลักประวัติศาสตร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยดาบหัก
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถเล่าประวัติ
พระยาพิชัยดาบหักได้
4
• เดิมชื่อว่า จ้อย
• เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๔ ที่หมู่บ้านห้วยคา
เมืองพิชัย
• เมื่ออายุ ๑๔ ปี เปลี่ยนชื่อเป็น ทองดี
• มีนิสัยรักการต่อสู้
(ขอขอบคุณ http://siriwan5625.blogspot.com/2016/09/blog-post_89.html)
• พระเจ้าตากสินสมัยทรงดารง
ตาแหน่งพระยาตากได้เห็นฝีมือ จึงชวน
เข้ารับราชการจนได้ เป็นหลวงพิชัย
อาสา
(ขอขอบคุณ http://siriwan5625.blogspot.com/2016/09/blog-post_89.html)
เป็นผู้มีปัญญาดี
ขยัน หมั่นฝึกซ้อม
มีชื่อเสียงในการต่อสู้
และแข่งขันชกมวย
(ขอขอบคุณ https://th.wikipedia.org/wiki)
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๙ พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ ท่านได้
เข้าร่วมกับทัพของพระยาตากตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปได้
(ขอขอบคุณ http://www.kittiart.net/product/371)
ได้ช่วยพระยาตากโจมตีเมืองระยองและจันทบุรี
(ขอขอบคุณ http://www.kittiart.net/product/371)
ได้ร่วมกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สาเร็จ
ใน พ.ศ. ๒๓๑๐
(ขอขอบคุณ https://beammie285lovely.wordpress.com/tag)
• เมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หลวงพิชัยอาสาให้เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ มีตาแหน่งเป็น
นายทหารเอกราชองครักษ์
• ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาสีหราชเดโช จนในที่สุดได้รับ
บรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นพระยาพิชัย เจ้าเมืองพิชัย
11
ใน พ.ศ. ๒๓๑๕ พม่ า ยกทั พ
ขึ้ น ไปตี เ มื อ งลั บ แลและเมื อ ง
พิ ชั ย พระยาพิ ชั ย เป็ น ผู้ น า
ออกรบป้ อ งกั น เมื อ งจนพม่ า
ถอยทัพกลับไป
(ขอขอบคุณ http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=1047704)
อี ก ๑ ปี ต่ อ มาทั พ พม่ า ก็
เข้ า โจมตี เ มื อ งพิ ชั ย อี ก
พระยาพิชัยได้ต่อสู้กับพม่า
จนดาบหั ก ในที่ ร บ แต่ ก็
เอาชนะพม่าได้ จึงได้นาม
ว่า พระยาพิชัยดาบหัก
(ขอขอบคุณ https://mgronline.com/local/detail/9570000108197)
ทรงชักชวนพระยาพิชัยให้รับราชการ
ต่อไป แต่พระยาพิชัยมีความซื่อสัตย์
และจงรักภักดีอย่างสูงต่อสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช จึงไม่ยอมรับ
ราชการ แต่ยอมถูกประหารชีวิตตาม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(ขอขอบคุณ http://siriwan5625.blogspot.com/2016/09/blog-post_89.html)
พระยาพิชัยถึง
แก่กรรมเมือง
พ.ศ. ๒๓๒๕
รวมอายุ ๔๑ ปี
(ขอขอบคุณ https://sites.google.com/site/maxnum0707/phraya-phichay-dab-hak)
ตาแหน่งรับราชการ
-
หลวงพิชัยอาสา
เจ้าหมื่นไวยวรนาถ
พระยาสีหราชเดโช
พระยาพิชัย
พระปรางค์
วัดราชคฤห์วรวิหาร
สถานที่บรรจุอัฐิของ
พระยาพิชัยดาบหัก
(ขอขอบคุณ https://th.wikipedia.org/wiki/%)
ถูกหรือผิด

✓

✓

เดิมชื่อว่า จ้อย ต่อเมื่อรับราชการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น พิชัย
เกิดที่อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รับราชการครั้งแรกในตาแหน่งหลวงพิชยั อาสากับพระยาอุตรดิตถ์
ได้นามว่าพระยาพิชัยดาบหัก จากการสู้รบกับพม่าจนดาบหักแต่ก็ชนะ
เมื่อสิ้นสมัยธนบุรีได้เข้ารับราชการในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อไป
ลองทาดู หนูทาได้
(ขอขอบคุณ https://th.wikipedia.org/wiki)
๑. นักเรียนจะนาแบบอย่างที่ดีของ
พระยาพิชัยดาบหักไปปฏิบัติอย่างไร
๑.๑......................................................
๑.๒....................................................
๑.๓.....................................................
๒. เพราะเหตุใ ดพระยาพิ ชั ย จึง ได้ น ามว่ า
พระยาพิชัยดาบหัก
ตอบ
๓. พระยาพิชัยมีอุปนิสัยอย่างไร
ตอบ
21
มาเฉลยคาตอบ
กันเถอะ !
22
๑. นักเรียนจะนาแบบอย่างที่ดีของ
พระยาพิชัยดาบหักไปปฏิบัติอย่างไร
ความขยัน
๑.๑.......................................................
ความกล้าหาญ
๑.๒.....................................................
เสียสละ
๑.๓.....................................................
๒. เพราะเหตุใ ดพระยาพิ ชั ย จึง ได้ น ามว่ า
พระยาพิชัยดาบหัก
•ต่อสู้กับพม่าจนดาบหัก
24
๓. พระยาพิชัยมีอุปนิสัยอย่างไร
•รักการต่อสู้
•ซื่อสัตย์
•จงรักภักดี
25
สรุป
นาม "พระยาพิ ชั ย ดาบหั ก " นั้ น
คนไทยได้เรียกและได้เล่าขานกัน
มานานมากกว่ า ๒๐๐ ปี แล้ ว
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี โดยมีปรากฎ
ข้ อ ความในพระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา
26
Download