Uploaded by lyapqh

ULANGKAJI BM F3

advertisement
pola ayat
KESALAHAN BAHASA ( e i t i )
ULANG KAJI UNTUK
PEPERIKSAAN BAHASA MELAYU
analisis subjek dan
predikat
susunan ayat
biasa > songsang
tukar ayat
aktif > pasif
AYAT PENYATA
cerakin ayat
majmuk > tunggal
SINTAKSIS / AYAT
PERIBAHASA
+
situasi
PEMAHAMAN PETIKAN
NOVEL
-tingkatan 3 ( KBAT)
AYAT TANYA
LARANGAN
jenis-jenis ayat
SILAAN
AYAT PERINTAH
RUMUSAN
SURUHAN
tukar
cakap ajuk > cakap pindah
AYAT SERUAN
- kata pinjaman (B. Inggeris,B. Arab dll.)
- kata ganda
- huruf berganda
- tanda sempang
EJAAN (e)
- kata hubung
- kata tegas
- kata seru
- kata penguat (sas-,ter-, paling, sekali)
- kata bilangan
- kata perintah
- kata majmuk
- kata ganda
- kata bantu (akan, mampu, boleh, dapat)
- aktif / pasif
- hukum DM (lain-lain hal x hal-hal lain / )
TATABAHASA (t)
IMBUHAN (i)
ASLI BM
- apitan
- awalan
- akhiran
- sisipan
KARANGAN
-karangan respon terbuka (5m)
ISTILAH (i)
PINJAMAN
(dwi-,pra-,pasca-,pro-,
anti-,juru-)
- Istilah yang tidak sesuai
DiKeMaSeN
Diri
Keluarga / ibu bapa
Masyarakat
- didikan agama
- perhatian/kasih sayang
- suri teladan (role model)
- kemantapan kewangan
- ilmu keibubapaan
- memantau
- nasihat/motivasi
- bawa / hantar ke program/
sertai pertandingan
- aktiviti hari keluarga/gotongroyong/kemasyarakatan
- prihatin/ saling menegur
- ceramah
- lapor/ adu salah laku
- anjur program/pertandingan
Sekolah
Negara / kerajaan
Media massa
pembelajaran
dan
pemudahcaraan (PdPc)
- kokurikulum
- anjur aktiviti/program /
pertandingan
- nasihat
- tindakan disiplin
- program kerohanian
- mengadakan kempen
- anjur aktiviti/program /
pertandingan
- penguatkusaan undang-undang
- kerjasama/berganding bahu
dengan pemimpin (wakil rakyat)
- dana sumber kewangan
- prasarana (khidmat nasihat)
- dirikan pusat/institusi/latihan
- siar rancangan /program
- membuat iklan
-mencipta lagu-lagu
ulang
tayang
video/
dokumentasi
- kesedaran
- motivasi
- taat perintah Tuhan
- gigih
- rakan sebaya
- jati diri
- tuntut ilmu
- bersungguh-sungguh
- mempunyai prinsip hidup
- sertai aktiviti
- pegang kepada ajaran agama
KRITERIA KEJAYAAN
i. mengulang kaji soalan PT3
BAHASA MELAYU PT3
(100 markah)
KERTAS 1 (60m)
KERTAS 2 (40m)
A) objektif (20m)
A) karangan pendek (10m)
B) -analisis kesalahan bahasa (eiti)
- pemahaman teks
- peribahasa
(15m)
B) karangan umum (30m)
C) novel (10m)
D) rumusan/ringkasan/ulasan
RANGKA PERENGGAN
I - Isi
H - Huraian (mengapa)
C - Contoh
Pp - Penegas perenggan
Download