Uploaded by Thới Thị Cẩm Nhiên

UMSBALA ĐIỂM A THỰC HÀNH MÔ

advertisement
1. Da
2. Tiêu hóa.
a) Thực quản
Dạ dày đơn
C) dạ dày cơ( mề ) và dạ dày tuyến ở gia cầm
d) ruột non ( tá không tràng)
tá tràng
Không tràng
hồi tràng
3) lá lách
Download