Uploaded by Umi Abihaa

pelan mengajar teori

advertisement
KOLEJ NEGERI CHEDANG CAMPUS
TAMAN BUKIT CHEDANG,
70300 SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN.
PELAN MENGAJAR – TEORI
(THEORY LESSON PLAN)
KOD DAN NAMA
PROGRAM / PROGRAM
CODE AND NAME
FB-024-2:2012 OFFICE ADMINISTRATION
TAHAP / LEVEL
L2
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE
N821-001-3:2020-C01- FRONT OFFICE RECEPTION
1. ATTEND TO VISITOR.
NO. DAN PERNYATAAN
AKTIVITI KERJA/
WORK ACTIVITIES NO.
AND STATEMENT
NO. KOD / CODE NO.:
2. HANDLE OFFICE INCOMING/ OUTGOING
COMMUNICATION
3. HANDLE OFFICE INCOMING/ OUTGOING ITEMS.
4. RECORD FRONT OFFICE RECEPTION ACTIVITIES.
FB-024-2:2012-C01/KP(1/4)PM
MukaSurat / Page :
1 Drp / Of 7
TEMPAT /PLACE:
BILIK KULIAH
TEMPOH /
DURATION : 7 JAM
NO. KOD / CODE NO.:
N821-001-3:2020-C01/KP(1/4)PM
MukaSurat / Page :
2 Drp / Of 7
TAJUK/TITLE :
PERSEDIAAN MENGHADIRI PELAWAT
TUJUAN PENGAJARAN/INSTRUCTIONAL AIMS :
Pelatih-pelatih mesti boleh:1. Terangkan proses perkhidmatan pelanggan
ALAT BANTUAN MENGAJAR /
INSTRUCTIONAL AIDS
BAHAN PEMBELAJARAN
/LEARNING MATERIALS
TAJUK /
TITLE
Kertas Penerangan
FB-024-2:2012-C01/P(4/5)
Kertas Tugasan
FB-024-2:2012-C01/T(4/5)
ALAT PANDANG DENGAR /
AUDIO VISUAL AIDS
PERALATAN, KELENGKAPAN
DAN BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENT AND
MATERIALS
Power Point Slide
Whiteboard
NO. KOD /
CODE NO.
C01/P(4/5)
C01/T(4/5)
PP
WB
KUANTITI/
QUANTITY
Marker Pen
PemadamWhiteboard
Laptop
LCD Projector
2
1
1
1
NO. KOD / CODE NO.:FB-024-2:2012-C01/KP(4/5)PM
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )
MukaSurat / Page :
3 Drp / Of 7
ALAT
BANTUAN MASA/
TIME
MENGAJAR
/ INST. AIDS
PERSEDIAAN / PREPARATION :
1. Selesakan pelatih.



Beri salam dan salam sejahtera.
Tanya tentang keadaan pelajar.
Tulis kursus,tahap,nama dan tarikh.
2. Semak kehadiran pelatih.
3. Tekan aspek mengenai disiplin, tatatertib dan kerjasama.
4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua hala / minta
relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan.
5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih.
 Kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau pelatihan
lepas untuk dapatkan tajuk.
6. Nyatakan TAJUK dan tuliskan di whiteboard.
PROSEDUR PANGGILAN TELEFON MASUK
7. Berikan tujuan dan tuliskan di whiteboard.
Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Terangkan mengenai pengendalian telefon.
ii. Senaraikan tugas-tugas dalam organisasi
8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.

Pelatih-pelatih akan dapat mengetahui mengenai pengadilan
panggilan masuk telefon dan etika menjawab telefon.
9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari
melalui sesi soal-jawab
 Adakah anda tahu cara mengendalikan telefon ketika berurusan
dengan pelanggan.

Pernahkah anda mempelajari mengenai prosedur dan etika
penerimaan telefon.
PP
WB
1 JAM
NO. KOD / CODE NO.: FB-024-2:2012-C01/KP(4/5)PM
TOPIK
PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL
TOPICS)
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )
MukaSurat / Page :
4 Drp / Of 7
ALAT
BANTUAN
MENGAJAR
/ INST. AIDS
MASA/
TIME
PENYAMPAIAN/
PRESENTATION:
1.
Mengenai
pengendalian
1.1
Cara pengendalian telefon ada beberapa
peringkat seperti :-
telefon
i.
Peringkat pertama-persediaan
 Contoh
amalan-amalan
yang
perlu
dilakukan
ii.
Peringkat kedua-sambutan telefon.
 Contoh-contoh
amalan
yang
perlu
dilakukan
iii.
Sambutan ketiga-Pengendalian panggilan.
 Contoh
amalan-amalan
yang
perlu
dilakukan
iv.
Peringkat keempat-Menamatkan panggilan
 Contoh amalan-amalan yang dilakukan
2. Senaraikan
1. Operator Telefon
tugas-tugas
dalam organisasi
 Tugas / tindakan operator telefon
2. Pembantu Khas

Tugas / tindakan pembantu khas
3. Pegawai-Pegawai

Tugas / tindakan pegawai-pegawai
4 jam
30
minit
NO. KOD / CODE NO.:FB-024-2:2012-C01/KP(4/5)PM
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )
MukaSurat / Page :
6 Drp / Of 7
ALAT
BANTUAN
MENGAJAR /
INST. AIDS
MASA/
TIME
C01/KP(4/5)
30 minit
PENGGUNAAN / APPLICATION :
1. Edarkan Kertas Penerangan .
2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas
Penerangan yang diberi.
3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.
4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk
yang telah dipelajari.
S1 : Berikan peringkat menjawab telefon
J1 : Peringkat satu, peringkat dua,peringkat ketiga dan b
peringkat keempat.
S2 : Apakah tugas operator
J2 :
Menerima dan membuat panggilan
- minta pelatih jawab
5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang
diberi serta beri pujian/motivasi.
NO. KOD / CODE NO.:FB-024-2:2012-C01/KP(4/5)PM
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )
MukaSurat / Page :
7 Drp / Of 7
ALAT
BANTUAN
MENGAJAR /
INST. AIDS
MASA/
TIME
C01/KT(4/5)
1 JAM
PENGESAHAN /CONFIRMATION :
1. Arahkan pelatih untuk bersedia bagi aktiviti seterusnya.
2. Edarkan Kertas Tugasan.
3. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan kepada pelajaran
yang telah dipelajari.
4. Nyatakan masa yang diberikan - 1 JAM
5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau
bertanya.
6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.
7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya.
8. Beritahu TAJUK pelajaran yang akan datang dan minta bersedia.
PROSEDUR PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILI
9. Ucapan perpisahan.
Download