Uploaded by jmafarjeh2020

physics22

advertisement
6.
ErimesılarıL, > L, olan X ve Y katılarıısı hızı sabit Öz-
Isıl dengede bulunan su —
deş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık - zaman grafikleri şe-
buz karışımının içindeki buz
kildeki gibi oluyor.
miktarının zamanla azaldığı
Sıcaklık
ew
2T
g
3T
X
e
ır?
0
gözleniyor.
Sıcaklık
OR
Buna göre, buz miktarının
Y
azalmasının nedeni,
NN
KI
Zaman
0
aa
Zaman
Il.
Sistemin ısıtılması
İL.
Suya aynı sıcaklıkta tuz atılması
Il.
Basıncın azalması
yargılarından hangileri olabilir?
Buna göre,
Il.
Il.
A) Yalnız|
Ynin kütlesi X inkinden büyüktür.
GC) Ive
E) 1, ii veli
B) Yalnız Il
D) ivelli
Katı haldeki ısı sığalarıeşittir.
IN. X in katı halinin öz ısısı Y nin katı halinin öz ısısına
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) ivelli
B) Yalnız Il
D) Yalnız |
10. Sıcaklığı T, olan katı bir
cisim birim zamanda sabit
C) Il ve İli
Su kütlesi
şi
T;
ısı veren Isıtıcıile ısıtıldığın-
E) Ivelli
da sıcaklık - zaman grafiği
şekildeki gibi olmaktadır.
T,
Buna göre, katı madde-
Y
O
t,
nin kütlesi artırıldığında
Kütlesi 10 gram olan katı
bir madde, isı hızı sabit
TCo)
celiklerinden hangisi artar?
bir ısıtıcı ile ısıtıldığında
sıcaklık — zaman grafiği
şekildeki gibi oluyor.
20
0
3
Zaman
Maddenin katı haldeki öz ısısı 2 cal/g.*C olduğuna
A) xyvet,
B) 100
C) 140
B) yveT,
11.
E)t,veT,
Şekildeki X, Y ve z
doğrularının
D) 160
C) xt, veT,
D) x, yve T,
göre, erime ısısı kaç cal/g dir?
A)80
Sıcaklık
hangileri
z
bir maddenin sıcaklığı-
E) 180
nın aldığı ısı enerjisine
Y
göre değişimini göste-
Xx
ren bir grafik olamaz?
8.
Zaman
x uzunluğu, y uzunluğu, t, süresi, T, sıcaklığı ni-
60
$SUPARA
7.
t
Bir gaz, eşit zamanda eşit ısı vererek soğuyor. Gazın
A) Yalnız Y
sıcaklığının zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi
is
enerjisi
B) Yalnız X
D) Yvez
C)Xvez
E)XveY
oluyor.
Sıcaklık
12.
Isıca yalıtılmış ortamda,
ısıl dengede olan su ve
Sukütlesi
2m
buz karışımı ısıtılıyor. Su
7
Zaman
kütlesinin
verilen
ısıya
göre değişim grafiği şe-
o"
kildeki gibi oluyor. Suya
2G ısı verildiğinde suyun
Buna göre, bu maddenin erime ısısının yoğun-
L
o(0
i
a
sıcaklığı T *C oluyor.
Buzun ve suyun kütlesi 2 katına çıkartılıp ısıtılınca
laşma ısısına oranı — kaçtır?
Ly
suyun sıcaklığının T *C olması için karışıma ne kadarlık ısı verilmesi gerekir?
1
A) ) —
7
1
B) ) —
3
1
Cc) ) —
>
Isı
20
D)1
)
E)3
)
A) 20
B)2,50
C)30
D) 4a
E) sa
Download