Uploaded by Verica B

Kaleidoskop kulture

advertisement
Kaleidoskop kulture i kulturnih dešavanja u Subotici
Projektom je predviđeno pokretanje veb sajta o kulturi i kulturnim dešavanjima u Subotici.
Bogata kulturna baština Subotice i kalendar kulturnih dešavanja bi se predstavili na veb sajtu
„Kaleidoskop kulture“. Veb sajtovi omogućavaju kulturnim institucijama i manifestacijama kontinuiranu
prezentaciju, informisanje ciljnih javnosti, izgrađivanje kulturnih potreba i uspostavljanje saradnje sa
umetnicima i drugim kulturnim institucijama.
Novi mediji, pre svega Internet, otvorili su potpuno nove mogućnosti odnosima s javnošću i
marketinškoj komunikaciji. Novi mediji postali sastavni deo života korisnika i komunikacije i
neizostavan deo u oblasti kulture i umetnosti s obzirom da je misija svake kulturne institucije
permanentna prezentacija, približavanje i popularizacija kulturnih vrednosti. Upotreba novih medija u
promotivne svrhe omogućava kulturnim institucijama da približe aktivnosti i novosti ciljnim javnostima,
izgrađivanje pozitivnog imidža, dosezanje do širih ciljnih grupa i privlačenje nove publike. Od svih
pomenutih komunikacijskih kanala u predstavljanju kulture najveći značaj ima Internet.
Kaleidoskop kulture može biti dugoročno održiv i u velikoj meri doprineti razvoju kulture i
manifestacija na tržištu Grada Subotice kroz:

Promociju kulturnih dešavanja u Subotici i kvalitetniju informisanost o kulturnim događajima;

Izgradnju svesnosti i stvaranje želje za posetom kulturnim ustanovama i događajima u
Subotici;

Efikasnijoj komunikaciji svih aktera u kulturi sa posetiocima;

Povećanju vidljivosti ustanova kulture i događaja u široj populaciji regiona.
Kaleiodoskop kulture će svoje aktivnosti realizovati kroz:



Izradu veb sajta,
Razvoj poznatljivosti kulturnih proizvoda i manifestacija sa podrućja Subotice,
Usluge menadžmenta u kulturi.
Internet, kao medij odnosa s javnošću i marketinške komunikacije, omogućava kulturnim institucijama
komunikaciju sa ciljnim javnostima putem Internet prezentacije i drugih Internet servisa, oglašavanje
putem banera i linkova na prezentacijama drugih organizacija, pružanje usluga i/ili prodaju proizvoda.
Osnovne prednosti Interneta, kao medija odnosa s javnošću su sledeće:



Interaktivnost - Internet je medij koji omogućava dvosmernu komunikaciju,
dijalog između kulturne institucije i korisnika/publike i aktivnu participaciju
korisnika.
Kapacitet informacija – Internet omogućava kontinuirano predstavljanje
kompleksnih informacija o instituciji, uslugama i umetničkim doživljajima na
zahtev korisnika/kupaca/zainteresovanih pojedinaca. Institucija ima i mogućnost
multimedijalnog predstavljanja (npr. virtuelne galerije) i odgovaranja na često
postavljena pitanja (engl. frequently asked questions-FAQ).
Kombinovanje interpersonalne (direktne) i masovne komunikacije. Internet
omogućava prilagođavanje usluga institucije kulture i umetnosti individualnom
profilu korisnika, kao i masovnu komunikaciju sa velikim brojem pojedinaca.
Izgrađivanje odnosa sa ciljnim javnostima.




Prisutnost kulturne institucije na Internetu ukazuje da organizacija brine o korisnicima, da ih
redovno informiše i da ispunjava uslove dvosmerne komunikacije.
Dosezanje do širih ciljnih grupa i privlačenje nove publike. Internet omogućava
pristup geografski, demografski i psihografski različitim grupama i pojedincima
koji dele zajednička interesovanja. Pojedinci mogu biti okupljeni na veb sajtu,
mejling listi, forumu ili čet sesiji.
Prikupljanje podataka. Internet omogućava prikupljanje podataka o
korisnicima/posetiocima sajta i formiranje baza podataka.
Smanjenje troškova. Internet omogućava smanjenje troškova u komuniciranju sa
ciljnim javnostima.
Merenje izloženosti. Internet omogućava merenje različitih parametara kao što su
broj posetilaca, vreme koje je svaki posetilac proveo na Veb stranici, otvaranje
banera, broj poseta preko linkova postavljenih na drugim stranicama i sl.
Vidljivost projekta i plan komunikacije biće osmišljen putem internet marketing komunikacije
kroz facebook i instagram kampanju, kreiranjem kratkih video sadržaja, obaveštavanje stanovništvo
direktno na tržištu, kao i putem elektronskih digitalnih imedija o pogodnostima koje nudi projekat,
kako bi se omogućila dalja održivost na ekonomskim osnovama.
Projekat će biti sproveden od strane stručnjaka iz oblasti kulture i menadžmenta.
Planirano je da za projekat budu angažovani vodeći stručnjaci iz kulturnih institucija, menadžeri
kulture, kustosi muzeja i drugi kulturni radnici koji bi dali korisne informacije na izradi sajta. Sa druge
strane, za izradu sajta će se angažovati kompanija koja je poznata i uspešna u domenu internet
marketing tehnologija. Ceo proces na prikupljanju građe, informacija, istraživanju biće jedan
menadžment proces koji treba da obuhvati delatnost kulture grada Subotice i kvalitetno informiše
njene građane.
Download