Uploaded by Gelai Robles

Pananaliksik Essay Questions

advertisement
Pananaliksik Essay Questions
Sagutin ang mga tanong.
1. Bakit mahalaga ang pananaliksik bago bumuo at magbahagi ng pahayag ng
kaalaman sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon?
Ang pananaliksik ay ang pagtuklas at pagsubok ng isang teorya upang
lutasin ang problema o hadlang sa buhay ng isang suliranin na nangangailangan
na bigyan ng solusyon. Ito ay ginagamit para maghanap ng solusyon sa isang
suliranin, makatuklas ng bagong kaalaman, konsepto, at makapangalap ng mga
impormasyon.
Ginagawa ito bago bumuo ng isang pahayag upang makapagbahagi tayo
ngmaaasahan at makabuluhang impormasyon. Napakahalaga ng pananaliksik
bago bumuo at magbahagi ng pahayag ng kaalaman sa isang tiyak na
sitwasyong pangkomunikasyon dahil nakadaragdag ito ng impormasyon at mga
ideyang maaaring magamit kapag ang isang tao ay nagpapahayag o di kaya ay
nakikipag palitan ng nalalaman sa isang argumento. Sa ating pananaliksik,
lumalawak ang sakop ngating kaalaman, na nakakatulong naman upang
masiguro na bawat anggulo ng pinag-uusapanay nabibigyang pansin at
nabibigyang linaw. Sa paraang ito, makakapagpalitan ng ideya angbawat
indibidwal at makabubuo ng isang pahayag na may saysay.
Kapag hindi sapat ang kaalaman mo sa isang bagay at kulang ka sa
pananaliksik, maaring makabuo ng tanong ang iyong kausap at maging dahilan
para ikaw ang tuluyang maubusan ng ideya. Ayon nga sa isang kasabihan, "mas
lamang ang may alam".
2. Tumukoy ng isang napapanahong isyu sa bansa kaugnay ng iyong larangan
o disiplima. Kung ikaw ay magpoprodyus ng poster tungkol sa isyung ito
anu- anong batis ng impormasyon ang iyong bibigyang prayoridad? Bakit?
Isa sa mga napapanahong isyu kaugnay ng inhinyeryang kemikal ay ang mga
ganap ng mga inhinyero sa larangang ito sa pagsugpo ng virus na nagbibigaypahirap sa kasalukuyan sa bawat aspeto ng buhay ng mga Pilipino, ang COVID19. Bilang kasapi ng komunidad ng agham at may sapat na kaalaman dito,
inaasahan na magkaroon din ng kontribusyon ang mga inhinyero sa nasabing
larangan upang mas madaling makabuo ng bakuna o gamut sa nasabing virus.
Sa pagpoprodyus ng isang makasaysayang poster, kinakailangan na ito’y
hindi lamang siksik sa impormasyon ngunit dapat din na malinaw at madaling
intindihin ang mga nakapaloob dito. Sa nasabing isyu, maaaring bigyan ko ng
prayoridad kung ano ang panganib na dala ng COVID-19 sa bawat tao at kung
gaano kahalaga ang pagsugpo dito ng mga taong mas may kaalaman sa agham.
Maaari ring mailagay dito ang paghikayat sa iba pang miyembro ng komunidad
ng agham na makisama sa pagtuklas ng iba pang solusyon upang mawakasan
ang pandemya. Ang mga paalala kung paano makaiiwas sa virus ay maaari ring
isama
base na rin sa mga protocol na pangkalusugan na ipinatupad ng
pamahalaan.
Mahalaga na bigyang prayoridad at isama ang mga bagay na ito sapagkat
mabibigyang tulong ng mga ito ang mga taong makakabasa o makakakita ng
poster kung ito ay magagawa man. Sabi nga nila, ay “lamang at ligtas ang may
alam”.
3. Ikaw ay naimbitahang magbigay ng talumpati sa isang online na
pagpupulong ng isang organisasyon ng mga kabataan tungkol sa
kalagayan ng edukasyon sa ating bansa ngayon. Paano ka mangangalap
ng impormasyon na gagawin mong saligan ng iyong talumpati?
Ang pagkakaroon ng pagkakataong makapagbigay ng isang talumpati sa
harap ng mga kapwa ko kabataan ay isang pribiliheyo para sa akin kahit pa ito’y
online. Di waglit sa kaalaman ng karamihan na nagkaroon ng napakalaking
pagbabago sa kalagayan ng edukasyon at karamihan sa mga nakakapagpatuloy
ng pagpasok ay iyong may mga kaya sa buhay sapagkat kinakailangan ngayon
ng mga gadgets atbp. upang makasabay sa mga aralin.
Sa paggawa ng isang talumpati lalo na at ang layunin nito ay
makapagbigay ng impormasyon, marapat lamang na magsaliksik ng maayos at
piliin ang mga tamang saligan ng mga datos na ipapaloob dito. Sa panahon
ngayon ay napakarami nang impormasyon ang madali nating makukuha o
magagamit sa internet ngunit dapat ay mag-ingat tayo sa paggamit ng mga ito
sapagkat may ilan na hindi wasto o hindi totoo. Kung ang hinahanap natin ay
impormasyong walang opinion ay maaaring sa primaryang batis tayo kumuha o
magsaliksik tulad ng mga disertasyon, sarbey, at mga artikulo at balita. Pwede
rin akong kumuha ng
impormasyon base sa mga panayam sa iba pang
nakakaranas ng pagbabago sa
sistema ng ating edukasyon (sekundaryang
batis) at ibahagi sa mga kasama sa pagpupulong. Maaari ring maging saligan
ang aking sarili sa paglalagay ng aking
sariling opinyon at karanasan sa
kalagayan ng edukasyon sa ating bansa ngayon.
4. Sa iyong karanasan ng pananaliksik sa hayskul, paano pinag-uugnay-ugnay
ang mga impormasyon na galing sa iba’t-ibang batis? Paano naman
ginagawan ng buod ang mga pinag-ugnayugnay na impormasyon?
Base sa mga nakaraang pananaliksik at sa aking mga karanasan sa
paggawa
ng
mga
disertasyon
o
tesis,
pinag-uugnay-ugnay
ang
mga
impormasyon ayon sa napiling paksa. Isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik
ay ang mga kaugnay ng pag-aaral at literatura na tumutukoy sa mga pag-aaral o
mga babasahin na kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Dito ay tinutukoy din ang
mga
may-akda ng mga kaugnay na pag-aaral o literatura sa kasalukuyang
pananaliksik. Ang bahaging ito ay naglalaman ng pagkaka-ugnay-ugnay ng mga
naunang pag-aaral sa bawat isa at sa kasalukuyang pag-aaral. Ikinukumpara ang
mga nilalaman at pinagtutulad ang mga prosesong ginamit o di kaya’y ang mga
paksa ng bawat isa. Pag-ugnay-ugnayin ang mga ideyang ito upang mabuo ang
pinakapunto o tesis. Ang mga kinalabasan ng interbyu, sarbey, o mga
eksperimento ay ikinokonekta sa mga datos sa literatura at iba pang pag-aaral
upang magkaroon ng malinaw na kasagutan. Sa pag-uugnay-ugnay ng mga
impormasyon, marapat lamang na suriin kung sa iisang paksa lamang ito
pumapatungkol at alisin kung wala namang ugnayan sa isa’t isa. Huwag gumamit
ng mga salita o pangungusap mula sa teksto. Hindi rin inirerekomenda na tularin
mismo ang mga salita sa mga batis ng impormasyon sapagkat ito ay magiging
isang paraan ng plagiarism kaya’t dapat ay ideya lamang ang kunin at isali sa
iyong pananaliksik.
Pagkatapos ng pag-uugnay-ugnay ng mga impormasyon ay maaari nang sulatin
ang buod at dapat ay tiyakin ang organisasyon ng teksto. Sa pagbubuod ng
impormasyon, pinapalitaw ang pangunahing puntong nakukuha sa nga pinag
ugnay-ugnay at tinatahi-tahing impormasyon. Una, basahin nang mabuti ang
teksto bago tukuyin ang mga susing salita, paksang pangungusap at pinakatema.
Sunod ay kahingian sa ilang uri ng material ang angkop na elemento at
estruktura ng buod. Sa pagbubuod ng teksto mula sa panayam, talakayan at iba
pang
etnograpikong pamamaraan ng pangangalap ng datos, ang coding ay
isang mabisang paraan. Iwasan rin ang mapanlahat na pahayag kung kaunti
lang ang bilang ng kalahok o tinanong (Jimenez, 1982).
5. Bakit mahalagang gamitin ang wikang Filipino sa pagpoproseso ng
impormasyon para sa komunikasyon, mula sa pagpili ng paksang
sisiyasatin hanggang sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman?
Mahalaga na gamitin ang ating sariling wika na wikang Filipino sa
pagproseso ng impormasyon para sa komunikasyon upang mas lalong
magkaunawaan at magkaintindihan ang taong nag-uusap. Bilang ito ang mas
alam
gamitin at mas madaling unawain ng mga Pilipino, mas madaling
maiintindihan ng masa kung ano ang nais nating ipabatid sa mga impormasyong
ating sinasaliksik
at ipinapakalap. Kung sariling wika ang gagamitin natin sa
pagpapahayag ng impormasyon mas magiging matagumpay ang komunikasyon
sapagkat naayon at angkop ito sa wikang nakagisnan at nakamulatan. Ito ang
magiging daan sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa ating kapwa. Ang
paggamit ng sariling wika ang magiging daan upang mapaunlad ang kaalaman at
kakayanan, mas mapapabilis ang pagtuklas sa mga bagong kaalaman at mas
magiging positibo ang magiging pananaw ng tao.
Download