Uploaded by Marc Christian Ballao

BAHAGI 4 - JANN ROSSEL RAMBAC

advertisement
BAHAGI 4
Kabanata 31: Unang Pagsubok ni Haring
Salermo
Jann Rossel L. Rambac
Nagising si Haring Salermo at nakita si Don Juan sa
hardin. Nalaman ng hari ang pakay ni Don Juan.
Pinatuloy siya ng hari sa loob ng palasyo subalit
magalang na tumanggi ang prinsipe at naghintay nang
ipag-uutos. Nagpakuha ang hari sa utusan ng isang salop
ng trigong kaaani pa lamang at ibinigay kay Don Juan
para itanim. Tuwang-tuwa ang hari nang makaalis na si
Don Juan sapagkat madadagdagan ang mga prinsipe,
konde, at kabalyero na naging bato. Malungkot na
nakipagkita si Don Juan kay Maria Blanca sapagkat hindi
matutupad ang ipinag-utos ng hari. Pinawi ni Maria
Blanca ang pag-aalala ng prinsipe. Pinagpahinga at
pinatulog niya ng mahimbing si Don Juan sa loob ng
tinutuluyang bahay. Ginamit ng prinsesa ang mahika
blangka para tupdin ang utos ng hari. Malalim na ang
gabi at napatag na ni Maria Blanca ang bundok. Isinabog
niya ang trigo at iglap na namunga. Noong oras ding iyon
ay inani ni Maria Blanca ang mga bunga para dalhin sa
lutuan ng tinapay. Nagalapong at namasa ng mga Intsik
ang trigong inani ni Maria Blanca. Kinabukasan ay
inihain sa hari ang tinapay. Natupad ang unang
kahilingan ng hari na almusalin ang iba't ibang hugis at
makukulay na tinapay mula sa isang supot ng trigo.
Download