Uploaded by calusinkamille0918

Salitang Balbal sa Letrang P

advertisement
Salitang Balbal sa Letrang p
pagoda - [pa-go-da] adj. pagod
palpak - [pal-pak] adj. 1. hindi maayos na trabaho; 2. hindi magandang pagkakagawa
papable - [pa-pa-ble] n. magandang lalaki
pards - [pards] n. 1. pare; 2. kumapare
pasaway-[pa-sa-way] adj. matigas ang ulo
patok - [pa-tok] n. 1. sikat; 2. kilalang tao
payatot -[pa-ya-tot] adj. manipis ang pangangatawan
PLS - Please
pipol - [pi-pol] n. mga tao
pogi - [po-gi] n. magandang lalaki
POV - point of view
praning -[pra-ning] adj. baliw
promdi -[prom-di] n. probinsyana
pudra -[pu-dra] n. ama
purita -[pu-ri-ta] adj. mahirap
Salitang Balbal sa Letrang B
bading - [ ba-ding] n. lalaking may pusong babae
BFF- best friends forever
bakokang -[ba-ko-kang] n. peklat
balimbing - [ba-lim-bing] n. 1. taksil; 2. traydor
baliw- [ba-liw] (adj./pu.) may sira ang ulo
baryabols- [bar-ya-bols] n. barya
bayawak- [ba-ya-wak] n. pulis
bebot-[be-bot] n. dalaga
bobits-[bo-bits] (adj./pu.) babaeng mahina ang
ulo
boplogs -[bop-logs] (adj./pu.) bobo
boyak - [bo-yak] n. mga kabataang lalaki
BRB - be right back
brenggol - [breng-gol] adj. malungkot
bukbok- [buk-bok] adj. maraming tigayawak
butata - [bu-ta-ta] v. 1. sumabad; 2. umagaw; 3.
supalpal
butaw - [bu-taw] adj. walang pakinabang
butingting - [bu-ting-ting] v. tinitingnan
Salitang Balbal sa Letrang W
wais - [wa-is] adj. mautak
walanjo - [wa-lan-jo] int. ang galing
warla -[war-la] n. away
wititit - [wi-ti-tit] n. hindi
witty - [wit-ty] adj. Matalino
W8 - wait
Download