Uploaded by Jacqueline Lacuesta

filipino-dictionary-amp-thesaurus

advertisement
CONTRIBUTORS
Agullana, Clemenzar – G
Bautista, Micaela – M
Bunquin, Marlane Daile – T
Cayton, Joey Chris – O
Co, Lovely Kim – U
Crisostomo, Erika – I, J
Delos Santos, Jan Vincent - W
Desabille, Dena Mae Amor – C, D,
P
Esguerra, Cyrus – Editor
Fabon, Mary Angela – H, P
Lopez, Denise Joy Emmanuelle –
K
Mamuric, Monica Carla – N, NG
Masamayor, Ella Mae – A, editor
Milan, Mark Jason – L
Rodriguez, Harriet Marie - R
Salivio, Daniel John – E, F
Sia, Rani Aidelind – Y
Sison, Paulo Ross – S
Virtudazo, Jessa Mae - B
•
FILIPINO – FILIPINO THESAURUS
A
aba/abang (pd)– mapagpakumbaba, modesto,
humilde, mabini, mapitagan, mayumi,
hamak,
abala (png)- antala, molestiya, perhuwisyo,
pagkabantiti,pagkabalam, pagkabinbin, biso,
distraksyon, sagabal, gambala; abalain
aber (pd) – sige
aberya (png)– problema, suliranin
abo (png)- sinisa, margaha, titis
abot (png/pd)–dukwang, duklay, dunghalin,
dumunghal, duhapangin, dumuhapang,
makuha, makakuha, matamo, makamit,
mabawi, mahawakan, maisapalad,
mapasakamay; maabot, marating, mahabol;
abutin
abre (png)- bukas
abredor (png)- opener
abubot (png)– gamit, palamuti
abuhin (pu)– mala-abo
abuloy (png)– limos, kaloob,
abutan (pd)– nahabol,
abutan (pd)– bigyan,
agham (png)- siyensiya
agila (png)- banoy
agimat (png)– anting-anting, kabag, mutya,
amuleto, dupil, bertud, talisman
ahas (png)- dahong palay, kamamalo,
pakupis, ulupong, sawa, serpyente, taong
buhong, mapagkanulo, taksil o traydor
akala (png/pd) – pag-asa, hinuha, pag-isip,
paniniwala, pag-asam; akalain
akit (pd)- rahuyuin, hibuin, akiti, sulsulan, upatan,
tuksuhin, halinahin, mangudyok, himuki;
akitin
aklas (png)–welga, rebolusyon, alsa
aklat (png)– libro
alaala (png)- memorya, rekuwerdo, ; alalahanin
alabok (png)– alikabok, gabok, galabok
alahas (png)– hiyas, bato
alak (png)-alkohol
alakdan (png)- atangatang
alam (pu)– malay, mukat, batid, dilat, mulat, gising,
pukaw, talos; alamin
alang-alang (pa)– para (sa kanya)
alanganin (pu)- delikado
alapaap (png)– langit, kalangitan
ale (png)–babae, ginang, binibini, dalaga,
aligid (png)– pag-ikot,
alikabok (png)- gabok, galabok, alabok
alila (png)– katulong, kasambahay, utusan,
tagapaglingkod, alipin
alimango (beach crab) (png)– alimasag (spider
crab), talangka (river crab)
alindog (png)– kagandahan, ganda, kariktan,
bighani, karilagan, aya, pang-akit,
alingasaw (png)– baho,
alinlangan (png)- alap-ap, sapantaha, hinala, duda,
agam-agam, ligamgam; kaba; pag-iisip,
pagkaligalig (ng isip); ngani-ngani;
pangamba, alinlangan, pag-aalanganin;
pagaatubili, suspetsya,
alipin (png)– alila, katulong, kasambahay, utusan,
tagapaglingkod
alipusta (png/pd)– asar, aglahiin, tuyain,
uruyin, libakin, uyamin, pasulan, insult,
pangungutya, alimura, panlalait, hamakin,
takapanan, pang-aaliktiya, panunuya,
alipustahin
alis (pd)– lilisan, lalakad, iiwan, lalayo; umalis
alisin (pd)– tatanggalin, ililipat, babakbakin,
paknitin, tungkabin, laplapin, lapnisin,
tuklapin, hubarin, patalsikin, sibakin,
dismisin, sisantehin,
alis (yao) (pd)– yumao, pumanaw, sumakabilang
buhay
alitan (png)– away, gusot, gulo, argumento,
iringan, sigalot, hidwaan, kagalitan
aliw (png/pd)– pasayahin, libangin; aliwin
alkalde (png)- mayor
alkila (png)– renta, arinda, bayad, upa
alma (png)– reklamo, pagpigil. ; umalma
almusal (png)- agahan
alo (png)– tulong, damay, konsolasyon, aluin
alog (pd)- yugyugin, giwangin, luglugin, kalugin,
alugin, iligin, paligpigin, tigtigin, tagtagin,
ag-agin, ug-ugin, ig-igin; ugain, wagwagin,
tagtagin; taktakin, itaktak, idakdak,
pagpagin, yamutmutin, yutyutin, yumutyot,
mangaliglig, mangiliglig, mangaog,
mangatal, manginig, mangaykay; paligpigin,
pilingin, pumilig-pilig, kalugin, pagpagin,
pumagpag, tigtigin, iwagawang, yanigin,
iwaswas, kalugin; alugin
alok (png)– handog, alay, hain; alukin
alpiler (png)– aspili, herpin, ipit, perdible,
alsa (png)– rebolusyon, aklas, welga
alsa-balutan (pd)– layas
alulod (png)– salulo, paagusan
ama (png)- itay, tatay, papa
amain (png)- madrasto
amo (png)– pinuno, hepe, amo, superbisor,
manedyer (manager), kapatas, kabisi, tsip
amo (pu)– maamo, mapagkumbaba, masunurin,
asal-tupa
anluwage (png)– karpentero
ano (ptg)– ha
antas (png)- lebel
antay (pd)– hintay, antabay, abang; antayin
antot (pu)- baho
arangkada (pd)– pakitang-gilas, galingan,
rumatsada
araro (png/pd)– paragos; araruhin
asa (png/pd)– dumepende, sumandig, sumandal,
tiwala, pananalig, esperansa, sampalataya;
asahan
asan (ptg)– saan
asosasyon (png)– grupo, samahan, lapian, liga,
kapisanan, kalipunan, katipunan;
pagsasanib; pagsasama; kaugnayan,
kuneksyon, pagpapakahulugan;
pakikihalubilo, pakikisalamuha
asta (png)– galaw, kilos
asungot (slang) (pu)– nakaiinis, abala, pamuwisit
asul (pu)- bughaw
asunto (png)- kaso
atake (png)– paglusob, pagsalakay, pagdaluhong,
paninibasib; atakihin
ataul (png)– kabaong, kaskete,
ate (png)– ditse, sanse, utol (na babae)
atras (pd)– urong, humapay ; atrasan
atrasado (pu)- late
ayos (png)– kaayusan, disposisyon, kaanyuan,
kamada, gayak
ayusin (pd)– balakin, aregluhin, maghanda, ihanda,
pagkasunduan
B
baak (png) - ligasgas, lamat, lahang, gwang
babad (png)- tigmak
babag (png)– labanan, suntukan
bading (pu)– bakla
bago (pd)- palit, palitan
badlis (png)– linya, sulat
bagsak (pd)– hulog, laglag, lagpak
badong (png)– mayamang lalaki
bagsik (png)– bangis; higpit, paghigpit; pagsungit
baga (png)– pigsa
bagyo (png)– buhawi, unos, sigwa
bag (png)– bayong, bali, supot, lagayan,
karsamunela
bahagi (png)– kapiraso, kaputol; kaloob, bigay,
limos
bahagya (pu)– konti, bihira
bagabag (png)– ligalig, yamot; sikang, abala
bagal (pu)– kupad, kuyad; tagal
bagahe (png)– maleta, dala-dalahan
bagay (png)- gamit
bagay (pu)- ayon, kaaya-aya, ukol
baging (png)– lipay
bago (pa) – sa unahan, sa harap, sa tapat
bago (pu)- sariwa
bago (pa)- muna
bagon (png) – malaking karro
bahay (png)– tahanan
bahay-bata (png)– matris
baho (png)– alingasaw, amoy, anghit, bantot
bai (png)– lawa
baile (png)– sayawan
bait (png)– kagandahang-loob,
baka (pa)– siguro, malamang, yata, marahil
bakal (png)– asero
bakas (png)– yapak, tanda, bakat
bantog (png)– kilala, magiting, tangi
bakbak (pd)– tanggalin, tiklapin; pilat, peklat
banyaga (png/pu)– dayuhan
bakla (pu)- bading
bara (png) – harang; barahan
bakod (png)- sangga
baraha (png)- tarheta
bakol (png)– buslo, batulang
baril (png)– sandata
bala (png)– hamon, pananakot
barilan (png)– putukan
balabal (png)- kapote
baro (png)– damit, suot
balahibo (png)– buhok, pakpak
basa (pu)- halumigmig
balak (png)– plano, akala, panukala
basagulero (pu)- barumbado
balakid (png)– hadlang
basahan (png)– pamunas, trapo
balang (png)– lukton, dayupay; hipong malaki
basura (png)– sukal, dumi
balanse (png)– panimbang
bata (png)- supling, sanggol, anak; pekas;
balap (png)– badlis, linya, sinyales
balat (png)–talukap, upak; kwero
bata (png)- balabal
balat-kayo (png)– mascara
batas (png)– utos, kautusan
balbas (png)– bigote
bati (png)– pugay, yukod
baldado (pu)– paralitiko
batingaw (png)- kampana
balde (png)– timba, panalok
batis (png)– bukal, sibol
balibol (png)– pangbutas, barena
bato-balani (png)- magneto
baliktad (pu)- baligtad
batugan (pu)– tamad
balimbing (pu)– taksil, hindi tapat
batulang (png)– basket, see buslo
balisong (png)– kutsilyo; slang bente-nuwebe
bawang (png)– slang uri ng paputok
baliw (png/pu)– sira ulo, buang
bebot (png)– babae; seksing babae (slang)
balo (png/pu)– biyuda, biyudo
benta (png)– tinda, lako
balon (png)– tangke
bibig (png)– bunganga
balot (png)– takip, tungtong
bigas (png)– palay, kanin
baluktot (pu)– masama; balikuko
bigay (png)– handog, kaloob
banat (png)– unat
bigkas (png)– badya, pananalita
bandido (png)- tulisan
bigkis (png)– tali
banga (png)– tapayan
biglaan (pu)– kaginsa-ginsa, kadingat-dingat
bangag, slang (png/pu)– adik, bange, bangenge
bigote (png)– balbas
bangga (png)– bunggo, umpog
bihasa (pu)– sanay, datihan; marunong, maalam
bango (png)– salimuyak, halimuyak, amoy
bilang (png)- numero
bagkus (pa)– liban, kundi, subali
bilanggo (png)– preso, bihag
bangungot (png)– masamang panaginip
bilangguan (png)- presinto
bansag (png)– ngalan, tawag
bilasa (pu)– panis
bata (pd)– tiis, tiisin
bilugin (pd)- (slang) utuin, paniwalain
bugso (png)– daloy; pusok; hulog
binibini (png)– dalaga
bukal (png)– pinagmumulan, pinagbubuhatan;
limpak; balon; see batis
bingit (png/pu)– gilid, tabi, kanto; malapit (bingit
ng kamatayan)
buhaghag (png)– halaghag
bintana (png)- dungawan
buhol (png)– tali, talibugso
bintang (png)– paratang; sumbong, hinala,
sapantaha, haka
buhong (png)– kontrabida, masama, kalaban,
salarin, taong hamak
biro (png)– tukso
buho (png)– bukawe
bisyo (png)– masamang gawi, sala
bukas (pu)– walang takip
bitag (png)– lalang, panghuli, silo, pamilo, hibo
bukawe (png)– bukawi, tambo, kawayan
bitak (png)–ukit, butas, hukay, puwang; yungib,
lungga; putok; lahang see baak
bukbok (png)– amag; slang tagihawat
bitbit (png)– dala, pasan; sampay, laylay
bukol (png)– pamamaga, tumor
bithay (png)– bugtungan, turingan
bulagsak (png)– alibughak
bituin (png)– tala
bulalas (png)– sigalbo
bituka (png)– lamang-loob, kaloob-looban
bulo (png)– itak; guyang toro
biyahe (png)- paglalakbay
bulok (pu)– bugok, bobo, walang laman; sira;
hamak, masama
buko (png)– usbong,
biyaya (png)– pakinabang, kabutihang-gawa,
kagandahang-loob
bulong (png)– humanas
bobo (pu)– hunghang
bulubok (png) – bula, kulo
bombo (png/pu)– slang buntis
bulwak (png)– silakbo, kulo
bopol (pu)– bobo, bugok, engot
bulyaw (png)– sigaw, hiyaw
bote (png)– botelya, prasko
bunganga (png)– bibig
brodkaster (png)– mamamahayag
bungangera (png)– tsismosa
buang (png/pu)– buwang, baliw
bungisngis (pd)- ngisi, hagikhik
bubog (png)- kristal
bunggo (png)– bangga, umpog; tagpo, sagupa
bubot (pu)– hilaw
bungkal (png)– hukay, halukay
bubuyog (png)– putakti,
buslo (png)– basket, bilao, bakol, kaing, batulang
buga (png)– silakbo
buso (png)- maninisid
bugok (pu)– bobo
C
Cabisera (png) – kabisera, punong lungsod
Champorado (png) – tsamporado or sampurado
Caminero (png) – kaminero, manggagawa sa kalye
Chocolate (png) – tsokolate o sokolate
Cinco (pbg) – singko, lima
Chorizo (png) – soriso, langgonisa
D
Daán (png) – kalsada, kalye, bagtasan, landas,
lagusan, lansangan
Dalampasigan (png) – pangpang, wawa, baybayindagat
Daán (pby) – siyento, 100
Dalandan (png) – sintunes, sintures, dalanghita
Dabog (png) – padyak, tarang, pagsunod na pagalit
Dalangin (png) – dasal, panalangin
Dakilà (pri) – marangal, katangi-tangi, bunyi
Dalaw (png) – bisita, panauhin
Dakíp (png) – huli, pikot, aresto, bihag
Dali (png) – pulgada
Dako (png) – gawi, direksyon
Dalisay (pri) – busilak, puro, malinis
Dagán (png) – bigat, karga, pataw, diin
Dálitâ (png) – hirap, hinagpis, dusa, tiisin
Dagasâ (pri) – biglang dating, sagasa
Dalubhasà (pri) – eksperto, espesyalista, paham,
bihasa
Dagat (png) – karagatan, malaking bahagi ng tubig
Dagdág (png) – pagdami, padami
Dagil (png) – sagi, siko
Dagim (png) – ulap, alapaap
Dagis (png) – pag-ire
Dagit (png) – sunggab
Dagitab (png) – kuryente, elektrisidad
Daluhong (png) – atake, lusob, salakay, daluyong
Damay (png) – tulong, pagdalo, saklolo, sokoro,
abuloy
Dambá (png) – talon, lukso, sikad
Dambóng (png) – nakaw, harap, panloloob
Damdam (png) – dama, wari, pakiramdam
Daglát (png) – paikli sa salita
Dampâ (png) – kubo, barung-barong, munting
bahay
Daglî (pby) – agad, dali-dali, kagyat
Dampî (png) – hipo
Dagok (png) – suntok, bigwas, buntal, hampas
Dampot (png) – pulot
Dagsâ (png) – biglang dami, sagana
Damulag (png) – kalabaw, dambuhala
Dagtâ(png) – katas, mantas
Dangál (png) – puri, kabunyian, katapatan
Dagundóng (png) – malakas na ugong
Dahan (png) – hinay, kupad, dalang, bagal, hina
Daos (png) – diwang, pagsasagawa, pagtatanghal,
elebrasyon
Dahás (png) – lupit, bangis, puwersa, lakas
Dapat (pri) – kailangan, nararapat
Dahil (pkl) – sapagkat, pagkat
Dapwâ (ptg) – datapwat, ngunit, subalit
Dahon (png) – pahina ng aklat, talulot ng halaman
Darang (png) – salab, pagtuyo sa apoy
Dahóp (pri) – salat, hikahos, kapos
Dasal (png) – panalangin, panaghoy
Daíg (pri) – gahis, gapi, talo, supil, suko
Datal (png) – pagdating, pagsapit
Daigdíg (png) – mundo, sanlibutan, lupa
Datig (png) – sanib, dugtong, dagdag
Daíng (png) – panaghoy, pagtangis, hinaing,
taghoy, pakiusap, pagsamo, pagluhog
Dawit (png) – damay, halo
Dalahikan (png) – daungan, pantalan, lunsaran
Dekada (png) – sampung taon
Dayuhan (pri) – taga-ibang lugar o bansa
Dalahirà (pri) – tsismosa, daldalera
Dalamhatì(png) – hinagpis, dalita, pighati, lumbay,
lungkot, panimdim
Delantera (png) – bukana, harapan
Demonyo (png) – diyablo, Satanas, makasalanan,
masamang tao
Dukhâ (pri) – maralita, mahirap, pobre
Diga (png) – salita, pagpapahayag ng pag-ibig
Duda (pri) – alinlangan
Digma (png) – giyera, paglalaban, paghahamok
Dugtong (png) – dagdag, sugpong, dugsong
Dilág (png) – binibini, dalaga, tsiks
Duhagi (pri) – api, dusta, lupig, sawi, ayop
Dilàg (png) – alindog, ganda, ringal
Dulâ (png) – drama
Dilát (png) – mulat ang mata, bukas, mulaga
Dulang (png) – lamesa, mesa
Dildíl (png) – pagsimot, paggigiit
Dulíng (pri) – banlag
Dilì (pby) – hindî, dî
Dulóg (png) – dalo, sipot, pagharap, pagpapakita
Dilig (png) – pagsasaboy ng tubig
Dulot (png) – handog, alay, bigay
Dilim (png) – kalabuan, kaitiman
Dilubyo (png) – gunaw, malaking baha
Dumi (png) – dungis, anos, dusing, libag, tubal,
mantas, kalat, sukal, basura
Dimpol (png) – biloy
Dumog (pri) – lulong, sama-samang pagdalo
Dini (pby) – dito, rito, rine
Dunong (png) – talino, talas ng isip, unawa, intindi
Dinig (png) – dingig, ulinig
Dungaw (png) – sungaw
Dingas (png) – ningas
Dunggol (png) – bigwas, suntok
Dingding (png) – pader, partisyon
Dungis (png) – anos, dumi
Direksiyon (png) – tinitirhan, address, dako, gawi,
banda, pamamahala, mando, orden
Dupiki (png) – tunog ng kampana
Diskurso (png) – talumpati
Dupok (png) – hunâ, madaling masira
Disenyo (png) – dibuho, plano, krokis
Dupong (png) – agipo
Disiplina (png) – kaayusan, pagsunod, pagpapanuto
Durâ (png) – laway, lura
Ditse (png) – tawag sa pangalawang matandang
kapatid na babae
Duróg (pri) – luray, basag na basag, pira-piraso
Diwà (png) – isipan, bait, malay-tao, buod, espiritu,
sustansiya, pakiramdam
Dusa (png) – hirap, dalita, sakit
Dukot (png) – hugot, nakaw, kulimbat
Dupilas (png) – pagkadulas, dapilos
Durungawan (png) – bintana
Diwatà (png) – mutya, musa, nimpa, paraluman,
diyosa
Dustâ (png) – hamak, imbi, alipusta, api
Diyata? (pby) – tunay ba?, Siyanga ba?, Totoo?
Duwág (pri) – mahina ang loob, hindi matapang,
matatakutin, takot
Duungan (png) – daungan, piyer, pantalan
Dote (png) – bigay-kaya, kaloob sa mag-aasawa,
magmamadre or magpapari
Dwende (png) – tiyanak, nuno sa punso
Drama (png) – dula
Duweto (png) – saliwan ng dalawa
Dukál (png) – dungkal, kalkal, bungkal
Duyan (png) – higaang inuugoy, swing
E
eba (png) – babae
ebanghelista (png)- pastor, pari, isa sa apat na
sumulat ng Gospel,misyonero , mangangaral
ebidensya (png) - pruweba, prueba
edad (png) - gulang, taon, anyos, tanda, katandaan
edipisyo (png)- gusali, istrukrura
edisyon (png)- lathala, labas, kopya
editor (png)- patnugot
elastik (pu)- matalbog
elegante (pu)- marangya, sosyal, maringal
eleksyon (png)- halalan, botohan
elektrisidad (png)- kuryente
elevator (png)- elebetor, elebador; alsador, asensor,
aparatong pantaas; pang-angat, pambuhat
elise (png)- sindirit, propeler
editoryal (png)- patnugutan, opinyonado
embahada (png)- pasuguan
edukado (pu)- may pinag-aralan, kulturado
embahador (png)- ambasador, sugo,lakansugo,
kinatawan
edukasyon (png)- pag-aaral, pagtuturo
ehemplo (png)- padron, sampol, parisan,
pamarisan; pasimundan, huwaran, uliran,
modelo, halimbawa, pagpapakita
embalsamuhin (pd)- pabanguhin, pabanguhan,
balsamuhin
ekis (png) - krus, "x"
embudo (png)- balisunsong, balisuso; tsimineya
eklipse (png) - paglalaho o paglamlam ng liwanag
emigrasyon (png)- pandarayuhan
ekonomikal (pu)- matipid, napaghuhusto,
napagkakasya, ekonomiko, menos
emir (png)- namumuno, hari, presidente, emperador
eksakto (pu)- masayap, agpang, tamang-tama, sapul
na sapol; tumbok na tumbok, lapat na lapat,
hustung-husto; walang labis-walang kulang;
tumpak natumpak; singkad; swak na swak;
patok na patok
emperador (png)- namumuno, hari, presidente,
emir
eksamen (pd)- sulitin, aninawin; tingnan, masdang
mabuti; pag-aralan, alamin; suriin; siyasatin;
tanungin; tingnan, bulatlatin, latlatin;
busisiin
eksaminasyon (png)- pagsusulit,pagsusuri,
pagsisiyasat
embargohin (pd)- bawiin
empatso (png)- impatso; hindi pagkatunaw; ahito;
ahito
emperatris (png)- reyna
emperdible (png)- imperdible
emplasto (png)- pasta, pampasta, pantapal, pats,
pampalitada, plaster, yeso, argamansa
empleyado (png)- kawani, tauhan
empleyo (png)- trabaho
eksena (png)- pangyayari, kaganapan, tagpo
enamel (png)- esmalte
eksenadora (pu)- papansin, pasikat, eskandalosa
enamorada (png)- katipan, kasintahan
ekskursyon (png)- pagliliwaliw ; pamamasyal;
paglilibot
engkantada (png)- lambana, diwata, duwende;
badaf, dyokles (bakla); engkanto
eksperto (png) - sanay, bihasa, mahusay, magaling,
batikan, dalubhasa, matinik
engkanto (png)- laman-lupa, engkantada,
eksploytasyon (png)- pagsasamantala,
pagmamalabis, panggagamit,
eksray (png)- rayos ekis, x-ray
ekstra (pu)- karagdagan, kalabisan, butal, putal,
sobra, labis, timbaw, pandagdag
ektarya (png)- hektarya
ekwador (png)- ekweytor, guhit pabilog ng mundo
engkargado (png)- mayordomo; tagapangalaga;
katiwala; kustodyan (custodian); bandahali
engkuwentro (png)- sagupaan, labanan,
paghahamok, pagbabaka,pakikipagtalad,
paglalamas; saluno; pagkikita, pagtatagpo,
engot (png)- tunggak, banday, gunggong, timang,
istupido, pulpol; gago, ang-ang, bugok,
ugak, tugak, ugok, ungas, tunggok, urat,
engrande (pu)- bulaksak, maaksaya, bulagsak;
prodigal; magastos, marangya; bulang-gugo;
sobra-sobra; labis-labis
erbolaryo (png)- manggagamot
ere (png)- hangin; kahambugan
eredero (png)- tagapagmana, kalansak
ensayo (png)- praktis
entrada (png)- pasukan
erehe (png)- heretiko; taong sumasalungat sa
doktrina
entrega (pd)- ibigay
ermita (png)- tirahan ng ermitanyo; abadiya
epektibo (pu)- mabisa
eskandalosa (png)- eksendora
epekto (png)- dulot, resulta, kinalabasan;
kinahahantungan; impluwensya
esmalte (png)- enamel
espada (png)- samurai,
epidemya (png)- salot, peste
estante (png)- kabinet
epiko (png)- tulaing pangkabayanihan;
makasaysayang pangyayari
estranghero (png)- bago,
estrelya (png)- bituin
erap (png)- pare, kaibigan, kumpare, katoto, amigo,
kasangga, kabagang, kasama, kakampi,
kapanalig, katapatang loob, kaututang-dila;
katalamitan
estudyante (png)- mag-aaral,
F
Fan (png)- tagahanga, tagasubaybay, tagasuporta
Ferry (png)- bangka, barko
Faminismo (png)- peminism, simulaing
naghahangad ng pantay o parehas na
karapatan para sa mga babae
Formal (pu)- pormal
G
gaan (png.) – kaginhawaan
gaas (png.)- petrolyo
gaban (png.) – oberkot, abrigo, sobretodo
gabay (png.) – barandilya, patnubay, panuto
gabok (png.) – alikabok, pulbos
gabot –(png.) – agaw, dukot, halbot, bunot
gakgak (png.) – daldal, satsat
gadgad (png.) – kayod, kudkod, himay
gagad (png.) – panggagaya, mimiko, imitasyon
gahak (pu.) – punit, wasak, sira
gahaman (pu.) – maimbot, sakim, ganid
gahasa (pu.) – marahas, mapusok
gahi (png.) – lamat, putok, pilas, sira
gahis (pu.) – talo, daig, lupig
gahol (pu.) – kapos, kulang, huli
gala (png.) – kasayahan, libot, pasyal, biyahe,
paglalayag
galak (png.) – tuwa, lugot, ligaya, saya
galamay (png.) – katulong, tauhan; mga paa ng
talangka
galamgam (png.) – kiliti, kalamkam
galante (pu.) – maginoo, mapitagan, matulungin
galanteria (png.) – katapangan, pagkamaginoo
galang (png.) – pitagan, pakundangan, respeto;
pulseras, breslet
galanggalang (png.) – (anat.) pulso, pupulsuhan
galapong (png.) – giniling na basing bigas
galas (png.) – kagilasan; kagaspangan ng ugali;
pagiging masuwerte
galaw (png.) – kilos, kibo, uga, likot, tinag
galawad (png.) – pagtataas ng kamay
galawgaw (png.) – kiliti, kalamkam
galawid (png.) – pangkukunwari; dahilan, sanhi;
pangyayari
galbanisado (png.) – yero
galera (png.) – sabungan
galerya (png.) – tanghalan; bulwagan
galgal (png.) – ulol, luko-luko, hangal, tanga
gali (png.) – tuwa, galak
galigid (png.) – paanan ng bundok
galili (png.) bangin
galing (png.) – buti, husay, kadalubhasaan
galing (pd.) – buhat, umpisa
galit (png.) – ngitngit, hinanakit, poot, yamot, muhi
galmos (png.) – kalmot, gurlis
galos (png.) – gasgas, kalmos
galukgok (png.) – garukgok
galugad (png.) – eksplorasyong paglalakbay
galyetas (png.) – biskwit
gambala (png.) – gulo, abala, ligalig
gamit (png.) – kasangkapan, instrument
gamol (png.) dungis sa mukha
gamos (png.) – kamot sa mukha; moral na
pamimilit
gamot (png.) – medisina, droga, reseta, remedy,
lunas, antidote
gampanan (pd.) – gawin, tupadrin, tapusin
gamusa (png.) – malambot na balat ng hayop
gana (png.) – sigla, sikap, sipag, hilih, interes
ganado (png.) – bakahan
ganansiya (png.) – tubo, pakinabang
ganap (pu.) – lubos, buo, perpekto, kompleto,
tapos, yari
ganda (png.) – dilag, dikit, inam, buti
ganid (pu.) – sakim, gahaman
ganid (png.) – maninila, hayop, halimaw
ganiri (pa.) – ganuto, gayari
ganit (png.) – gaot, kunat, tigas, tibay
ganito (pa.) – ganiri, gayari
ganiyan (pa.) – gaya niyan
ganoon (pa.) – gayon, gaya niyon
ganot (png.) – pagtabak, pagbunot, pagtigpas
gansal (pu.) – hindi pares, nones
ganti (png.) – sagot, tugon; higanti
gantimpala (png.) – premyo, gawad, karangalan
gantso (png.) – kalawit; panloloko sa isang bilihan
ganyak (png.) – hikayat, himok, akit, udyok, buyo
gaod (png.) – sagwan
gapak (png.) – bangal
gapi (png.) – supil, talo, lupig, bihag, suko
gapo (pu.) – bulok, sira, gato
gapong (pu.) – amputado, putol, pungkol
gapos (png.) – posas, pangaw, tanikala
gara (png.) – bikas, kisig, ganda, elegansya, garbo,
gilas
garalgal (png.) kalampag, kalantog
garantisado (pu.) – pinananagutan, sinasagot;
mabisa, epektibo
garantiya (png.) – panagot, piyansa
garapa (png.) – garapon, botelya
garapal (pu.) – magaspang, bastos, walang galang
garapata (png.) – (eng.) pulgas, hanip
gargaho (png.) – (med.) plema, kalaghala
gargantilya (png.) – kuwintas na tamang-tama lang
sa leeg
gargara (png.) – mumog
garil (pu.) – ngongo, utal, humal
garing (png.) – marpil
garote (png.) – gilutina, bibitayan
garter (png.) – ligas
gasa (png.) – bendahe, panali sa sugat; bulyaw,
sigaw, mura
gasak (pu.) – pilas, punit, gahak, gisi
gasang (png.) – batong durog
gasket (png.) – sapatilya
gaseta (png.) – magasin, rebista
gasgas (pu.) – pulpol, gastado, gamit na
gaslaw (png.) – harot, likot, karatsa
gaspang (png.) – kaligasgasan; kabastusan
gastador (png.) – bulagsak, mapagtapon
gatgat (png.) – ukit, kanal, uka
gatid (png.) – tinik sa balat
gatil (png.) – (anat.) litid
gatla (png.) – lamat, tanda, marka
gato (pu.) – marupok, gapok
gatod (png.) – kahitiran, kaseksihan, kalandian
gatong (png.) – pampaningas, pampasiklab
gatos (png.) – bilyon
gawa (png.) – trabaho, hanapbuhay; katha, likha,
obra
gawa (pu.) – yari, likha, inakda
gawa (pu./pa.) – dahil sa, sanhi ng
gawak (png.) – gahi, punit, sira; windang
gawad (png.) – premyo, gantimpala
gaway (png.) – ingkanto, kulam, ohiya, usog
gawi (png.) – kiling, hilig, baling; ugali
gaya (png.) – imitasyon, pagtulad
gaya (pu.) – kawangis, katulad, kapara
gayak (png.) – adorno, dekorasyon, palamuti
gayak (pu.|) – preparado, handa
gayang (png.) – sibat, lansa, habalina
gayat (png.) – hiwang maninipis
gaygay (png.) – eksplorasyon, paglalakbay, galugad
gayot (png.) – ganit, kunat, tigas
gayuma (png.) – gamut na pambaibig; halina, akit
gera (png.) – dimaan, giyera
gewang (png.) – galaw, gibang, suray
giba (pu.) – wasak, guho, sira, bagsak
gibik (png.) – hinging-saklolo
gikgik (png.) – halakhak, hagikgik, pagtawa ng
malakas
gikla (png.) – gulat, baghan, gilalas
gigi (png.) – kupad, kuyad, hinay, bagal
gigi (pu.) – palatawa, bungisngis
gigil (png.) – pagngangalit ng ngipin dahil sa tuwa o
sa galit
giit (png.) – pagpipilit
gilalas (png.) – mangha, gulat, taka
gilas (png.) – galing, buti, igi, husay
gilid (png.) – tabi, bingit, poder
giling (png.) – kiskis, kabyaw, pagpulbos
gilit (png.) – hiwa, tahada, taga, kadlit
giliw (png.) – sinta, irog, mahal, mutya, liyag
gimbal (png.) – ingay, linggal, ugong, lagapak
gimbulo (png.) – pagkainggit, pananaghili
ginang (png.) – misis, senyora, matrona
ginaok (png.) – bagkat, tiratira, pulot
ginda (png.) – gawi, hilig
ginhawa (png.) – kariwasaan, katiwasayan
ginoo (png.) – mister, kabalyero, senyor
gipit (pu.) – hikahos, hirap, dahop, kulang
gipo (pu.) – bulok, gapok
gipos (pu.) – naupod, naubos
gipuspos (pu.) – walang-aigla, nalulumbay,
naghihimutok
giray (png.) – hapay, suray
gisgis (pu.) – kalag, kalas
gising (pu.) – aktibo, masigla, alerto
gitaw (png.) – sulpot, litaw, sikat
gitgit (png.) – latay, banil
giting (png.) – tapang, kabayanihan, kadakilaan
gitla (png.) – gulat, mangha
gitna ( png.) – sentro
giya (pnd.) – patnubay, taga-akay
giyagis (pu.)- sakmal, ligalig
giyan (png.) – humaling, pagkagusto
glorya (png.) – luwalhati; kalangitan; kabantugan
gloryeta (png.) – kiyosko; paganapan
gloryoso (pu.) – maluwalhati, maringal, marilag
glosaryo (png.) – talahaluganan, talaturingan
glutoniso (pu.) – malagkit
gobernador (png.) – punong-lalawigan
gobyerno (png.) – pamahalaan
golpe (png.) – bugbog, hampas, palo
gong (png.) – kulintang, batingaw
grabador (png.) – eskultor, manlililok
grabe (pu.) – malala, mabigat, mahalaga
grabidad (png.) – kabigatan, kaselanan, kaseryuhan
gradas (png.) – baitang ng hagdanan; palapag
grado (png.) – antas, digri, titulo; nota, marka
gradwal (pu.) – banayad, unti-unti, hinay-hinay
gradwasyon (png.) – pagtatapos
gramar (png.) – baralila
grande (pu.) – malaki at maganda; dakila,
maharlika, maringal; kagalang-galang;
pinakamataas, puro
grandyosidad (png.) – kadakilaan, kamahalan,
karangalan, karingalan
granero (png.) – kamalig, baysa, bangan
grano (png.) – butil
grap (png.) – talaguhitan, talangguhit, guhitbanghay
grapik (pu.) – buhay, maliwanag
grasya (png.) – biyaya, pagpala
grasyosa (pu.) – magiliw, mapagmahal, mabait
gratipikahan (pd.) magbigay-lugod; pagbigyan,
sundin; masiyahan
gratipikasyon (png.) – pagbigay-kasiyahan,
katuwaan, kaluguran; pabuya, gantimpala
gratis (pa./pu.) – libre, walang-bayad
gratitud (png.) – pasasalamat
gril (png.) – rehas; parilya, ihawang kasangkapan
gris (png./pu.) – kulay-abo, abuhin
groseri (png.) – abaseria, komestibles, biberes
groto (png.) – malaking kuweba, yungib
gruesa (png.) – labindalawang dosena
gubat (png.) – kakahuyan
gukgok (png.) – igik ng baboy
gugol (png.) – gastos, gasta
guhit (png.) – linya, gurlis; hangganan; drowing,
larawan
guho (png.) – pagkagiba, pagkatibag, pagbagsak,
paglagpak
gulang (png.) – taon, edad, tanda, anyo
gulangan (pd.) – lamangan, agrabiyaduhin
gulanit (pu.) – gisi-gisi, punit-punit
gulat (png.) – pagkabigla, takot, sindak, mangha,
sorpresa
gulaylay (png.) – himlay, gupiling; pamamahinga,
pananahimik
gulgol (png.) – desetsos, pinagtabasan
gulilat (png.) – sindak, takot, gulat
gulo (png.) – awayan, labanan, babag; ligalig,
bagabag, gusot
gulok (png.) – tabak, itak, kampit
gulod (png.) – ibabaw ng burol
gulong (png.) – ruweda
gulumihanan (png.) – kalituhan
gumban (png.) – bitak sa lupa
gumi (png.) – bigote, balbas
gumon (png.) – babad, lublob
gunaguna (png.) – kutob, salagimsim
gunamgunam (png.) – dilidili, pagwawari,
pagmumuni-muni
gunaw (png.) – malaking baha, dilubyo; pagpuksa,
pagwasak
guniguni (png.) – imahinasyon, kinikinita,
sagimsim, bisyon
gunita (png.) – rekoleksyon, memorya, alaala
gunggong (png.) – hangal, tunggak, ungas
gupiling (png.) – himlay, pamamahinga, pag-idlip
guro (png.) – titser, instruktor, tagapagturo
guryon (png.) – saranggola, bulador
gusali (png.) – bilding, edipisyo
gusano (png.) – uod
gusgos (png.) – nanlilimahid, marumi
gusilaw (png.) – gwardabista, bisera
gusto (png.) – ibig, nasa, nais, hilig
gutay (pu.) – punit-punit, walat, gahak
gutom (png.) – hayok, kadayukdukan
guwang (pu.) – walang-laman, basyo
guwapo (pu.) – maalindog, marilag
guwardiya (png.) – bantay, sentinel, tanod
guya (png.) – bulo, bagong silang na kalabaw
guyam (png.) – langgam, hantik, kuwitib
H
Ha (pdm) – hane, ano
Habà (png) - tagal, layo, distansya, wakas
Habág (pd) – awa
Habagat (png) – hanging mula sa timog
Habambuhay (pa) – walang kamatayan
Haban (png/pu) – ube, lila, biyuleta, murado
Habang (pa) – samantala, mientras, sa sandal
Habang (pu) – tabingi, hiwid, di-simetrikal
Habas (png) – tipuno, laki; dalatan, hinasikan;
kalyo; pagkasawa, pagkasuya, pagkabundat
Habay (png) – panghuli ng isda
Habhab (png) – nguya, laklak, sabsab, ngabngab,
sibasib
Habi (png) – tahi, lala, wanla
Habi (pdm) – alis, magbigay-daan
Habid (png) – haling, salabid, halabid, sabid,
pagkakasalimuot
Habihan (png) – panahian, tahian
Habihin (pd)– tahiin
Habilin (png) – bilin, utos, atas, kagustuhan,
kahilingan, hiling, lagak, patago, deposito
Habin (png) – sinulid, hapin
Habit (png) – habso, ugali, gawi, hilig
Hablá (pd) – kaso, sakdal, demanda, reklamo,
akusasyon, keha, sumbong, paratang
Hablon (png) – damit na habing-bisaya
Hablot (png) – kuha, nakaw, dampot
Habol (png) – kailangan, interes
Habol (pd) – abot
Habonera (png) – sabunan
Habong (png) – kubol, kubo, kubong, langitlangitan, damara, sibi; gloryeta, pabelyon
Habulin (pd) – abutin, kakailanganin
Habso (pu) – maluwag, malubay, nakakalas
Habubos (png) – matipuno, malakas
Habyog (png) – pagkalundo
Hadhad (png) – dasdas, gasgas, kuskos, kalkal
Hadláng (png) – harang, pigil, sagabal, tinik, salot
Hagabhab (png) – hagok ng paghinga, langhap,
singhot
Hagad (png) – pulis, bantay
Hagahal (pu) – walang-pitagan, walang-hiya, nangiinsulto, nangungutya
Hagak (png) – hingal, singhap
Hagakhak (png) – katinisan ng tinig
Hagalgal (png) – pagtawa, halakhak
Hagap (png) – haka, muni, isip, palagay, idea,
akala
Hagayhay (png) – mabining ingay
Hagdán (png) – baitang
Hagdanan (png) – akyatan, babaan
Hagibis (png) – haginit, harurot, tulin
Hagilap (png) – hanap, suyod, tuklas, sugpo,
apuhap
Haging (png) - ugong
Haginit (png) - hagibis
Hagíp (png) – tama, palo, hampas
Hagikhik (png) – tawa, bungisngis
Hagis (png) – itsa, pukol, tapon, bato
Hagkan (pd) - halikan
Hagod (png) – himas, hipo, masahe, haplos, hilot
Hagok (png) – hilik, hagak
Hagot (png) - abaka
Hagpang (png) - baitang, yabag, antas, grado,
paraan, hakbang
Hagpos (png) – hagod, himas, hilot, masahe, kalag,
hulagpos, kawala, alpas, habso
Hagulhol (png) – iyak, tangis, nguyngoy
Hagunghong (png) - alingawngaw
Hagunot (png) – ugong, haginit, ragasa, hagibis
Hagunoy (png) – baging
Hagupit (png) – hampas, palo, hambalos
Hagway (png) – taas, tayos, tangkad
Hain (png) – paggayak ng pagkain, ahin, handog,
alay, sakripisyo
Haiskul (png) – paaralang sekundarya, mataas na
paaralan
Hakà (png) – sabi, opinyon, palagay, kuro-kuro,
wari, hagap, haraya, isip, suspetsa, hinala,
bintang, sapantaha
Hakab (pu) – hustung-husto, dikit
Hakbang (png) – lakad, paso, lakbang, lakbaw,
laktaw, lakdaw, baitang, progreso, pagunlad, pagsulong
Hakot (png) – ipon, imbak, kuha, lulan, dala, karga,
hila
Halaan (png) – kabibi, kabiya
Halabid (png) – pagkakabuhol-buhol
Halabok (pu) – kulo, sulak, bulbok, napulbos,
nangangamoy, sumisingaw, namamaho
Halabos (png) – pagbabanli, pagsasangkutsa
Halaga (png) – presyo, kabuluhan, importansya,
bigat, silbi, kwenta, balor, balwasyon
Halaghag (pu) – busalsal, walang-ingat, bulagsak,
pabaya, lagalag, palaboy, layas, tamad,
batugan
Halak (png) – paghagok dahil sa sipon
Halakhak (png) – tawa, hagakhak, hagalgal
Halál (png) - boto
Halalan (png) – eleksyon, botohan
Halaman (png) – tanim,
Halamanán (png) – hardin, taniman
Halang (png) – harang, hadlang, sagwil, sagabal
Halang (pu) – kasalungat
Halas (png) – galos
Halata (pu) – kapuna-puna, kapansin-pansin,
nakikita, di-maikakaila, punado, bistado
Halaw (pu) – hango, base, hapaw, sinipi
Halay (png) – sagwa, laswa, kabastusan,
kabulgaran
Halayhay (png) – linya, hanay, hilera
Halayin (pd) – hiyain, abusuhin
Halbot (png) – labnot, hatak, baltak, galbot, hablot
Haligi (png) – tukod, pilar, poste
Halik (png) – (halikan) hagkan, beso
Halika (pa) – tara, tena, tayo na
Halikwat (png) – pagsikwat, pagbiling
Halili (png) – kapalit, sustituto, relebo, kasunod,
susesor
Halimaw (png) – mamaw, higante, aswang, hayop,
animal
Halimaw (pu) – malupit, mabagsik, ganid
Halimbawà (png) – modelo, kinatawan, ehemplo,
muwestra, tularan, uliran
Halimbukay (png) – salpok
Halimhim (png) - paglimlim
Halimuyak (png) – bango, samyo, dapyo
Halimuymoy (png) – lawak, distansya
Halina (png) – pang-akit, balani, gayuma, lamuyot,
himok, pangganyak
Haling (pu) – hibang, nahuhumaling, baliw, ulol,
mahilig
Halinghing (png) – daing, ungal
Halip (pu) – imbes, lugal
Haliparot (pu) – alembong, kiri, malandi
Halipaw (pu) – kalos, hapaw
Halit (pu) – pigtal, punit, pilas, tanggal, pitas, gisi
Halkon (png) – lawin, agila
Halò (png) – lahok, sama, timpla, dagdag, banto
Halos (pa) – bahagya na, malapit na, muntik na
Halpok (pu) – bulok, sira, bilasa
Haltak (png) – pagbatak, baltak
Halubilo (png) – libumbon, pakikisama
Halughog (png) – hanap, hagilap, siyasat, kapkap,
halungkat
Halúin (pd) – itimpla, ilahok, isama, ipagsamasama
Halukay (png) – hukay, hanap, hagilap
Halumigmig (png) – umido, lamig
Halungkal (png) – halungkat, halughog, halukay
Haluyhoy (png) – halinghing, daing, ungal
Hamak (pu) – aba, mababa, walang-kabuluhan,
imbi
Hamaka (png) – duyan
Hambal (png) – habag, awa, lunos, lungkot,
lumbay, lagim
Hambalang (pu) – balandra, harang, haling,
timbuwang, nakakalat
Hambalos (png) – palo, hampas, hagip, bugbog
Hambing (pu) – wangki, wangis, tulad, kahawig,
pareho, animo, kamukha
Hambóg (pu) – palalo, mayabang, mahangin,
mapagmataas, mapagmalaki, banidoso,
banidosa, arogante, masiging, alangas,
burot, pasikatero, balunlugod
Hambot (png) – pag-aagawan
Hamig (png) – pagkolekta, pagkabig, pag-ilit,
pagkamkam
Hamit (png) – hamon
Hamóg (png) – singaw, alimuom, halumigmig
Hamok (png) – (hamukin) talunin, sugpuin,
pagbabaka, paglalaban, pag-aaway
Hamón (png) – baboy
Hámon (png) – reto, tutol, anyaya, himok, hamit,
disapyo
Hampás (png) – palo, hagip, hampas, hambalos,
haplit, bugbog, halubid
Hana (png) - panghihina
Hanap (pd) – hagilap, suyod, tuklas, sugpo
Hanapbuhay (png) – trabaho, propesyon, negosyo,
pinagkakakitaan
Hanay (png) – hilera, pila, linya, halayhay
Handâ (png) – gayak, ayos, preparasyon, nalalaan
Handáan (png) – kainan, piging, pagdiriwang,
pista, salu-salo
Handóg (png) – alay, sakripisyo, abuloy, regalo
Handulong (pu) – agresibo, marahas, mapusok,
mabalasik
Handusay (png) – lupasay, timbuwang, lupagi
Hanga (png) – idolo, admirasyon, tangi
Hangád (png) – nais, nasa, ibig, gusto, interes,
ambisyon, pangarap, adhikain, lunggatiin,
layunin
Hangal (pu) – loko, hibang, baliw, bobo, tonto,
ungas, tanga, estupido, ignorante, tunggak,
torpe, gunggong, uslak
Hangárin (png) – intensyon, balak, hangad, tangka
Hangga (png) – resulta, dulo, katapusan, bunga,
hantong, wakas
Hanggan (png) – resulta, dulo, katapusan, bunga,
hantong, wakas
Hanghang (png) - anghang
Hangin (png) – panahon, klima, simoy
Hangis (png) – kapurulan
Hanglay (png) – kasim, labsak
Hango (png) – galing, mula, halaw, kuha, hapaw
Hangos (png) – hingal, hapo, pagod, pagal, singhap
Hangyod (png) – mesa, papag, dulang
Hanip (png) – pulgas, garapata, kuto
Hantad (pu) – nakalantad, labas, kita, litaw,
nakabuyangyang, bilad
Hantik (png) – langgam
Hantong (png) – destinasyon, pupuntahan,
katapusan, wakas, dulo, mapapala,
masasapit, hanggan, hangga
Hantungan (png) – himpilan, hintuan, tigilan,
terminal, hanggahan, wakas, hangganan
Hapág (png) – mesa, lamesa, dulang
Hapag-kainan (png) – kainan
Hapay (png) – tagilid, killing, hilig, laylay, yuko,
tungo
Hapdî (png) – sakit, antak, kirot
Hapila (png) – harang, pilapil, sangga, tambak
Hapin (png) – sinulid, pisi
Hapís (png) – dalamhati, lungkot, lumbay,
hinagpis, pighati
Hapit (pu) – pitis, kapit, lapat, plastado
Haplit (png) – hampas, palo, hagupit
Haplós (png) – hawak, dama, himas, masahe,
hagpos, hagod, pahid
Hapò (png) – hingal, pagod, pagal
Hapón (png) – Hapones, Haponesa
Hapyaw (pu) – daplis, saglit, sandali, kaunti,
bahagya
Hara (pu) – nakahalang
Harabe (png) – arnibal, sirup
Haragan (pu) – pilyo, lakwatswero, palaboy,
aligandero
Harana (png) – awit, serenata
Haranahin (pd) – awitan, suyuin
Harang (png) – hadlang, salot, sagabal, pigil
Harap (pa) – unahan, bukana, delantera, patsada
Harap (png) – pagdalo, presensya, pagdulog
Haraya (png) – guniguni, dalumat, hiraya,
imahinasyon
Hardin (png) – taniman, halamanan
Harì (png) – pinuno, lider, sukdulan, datu
Harmonya (png) – pagkakaisa, melodiya
Harót (png) – likot, kulit, karos, liksi, bilis
Harurot (png) – hataw, gilas, haginit, dagunot
Hasà (png) – talas, talim
Hasàin (pd) – patalasin, pagbutihin, iensayo
Hasik (png) – kalat, saboy, sabog, punla, tanim
Hatak (png) – bunot, hila, batak, dukot, banat, unat,
haltak, baltak, kaladkad, arastre
Hataw (png) – bigay-todo, puspos, sayaw, indak;
hambalos, hampas, bugbog, palo
Hatì (png) – parte, bahagi, dibisyon, partisyon,
pagitan, hangganan
Hatíd (png) – dala, bigay, sama, sabay
Hatol (png) – desisyon, pasya, sentensya, husga
Hawa (png) – paglipat ng sakit
Hawak (png) – kapit, tangan,
Hawakan (pd) – kapitan, tangnan
Hawan (png) – paglilinis
Hawas (pu) – makisig, matikas, malindig, payat,
manipis
Hawhaw (png) - banlaw
Hawì (png) – (hawiin) alisin, itabi, paghihiwahiwalay
Hawìg (png) – wangis, tulad, wangki, paris
Hawla (png) – kulungan
Hayag (png) – deklarasyon, manipesto
Hayag (pu) – lantad, kita, tahas, bilad, litaw
Hayan (pa) – ayan
Hayap (png) – talim, talas, saklap, pait
Hayin (png) – handa, pakain, handog, alay,
sakripisyo
Hayok (pu) – dayukdok, gutom, dayupay,
mapangamkam
Hayop (png) – animal, damulag, bestya, dambuhala
Hayun (pa) – ayun
Hele (png) – awit
Helehele (png) – pagpapakipot, pagkukunwari
Helmet (png) – kupya, bastipol, salakot
Heneral (png) – opisyal
Heneralidad (png) – kasaklawan, panlahat
Heneralisahin (pd) – magpahayag
Henerasyon (png) – salinlahi
Henerosidad (png) – kagandahang-loob, kabutihan,
pagkamapagbigay, pagkabukas-palad
Heneroso (pu) – mapagkaloob, mapagbigay, bukaspalad
Henyo (pu) – matalino, maalam, pantas, paham,
dalubhasa
Hepe (png) – pinuno, tsip, bos
Herenggilya (png) – karayom
Hestikulasyon (png) – kumpas, kampay
Hesto (png) – kumpas, pakunwari
Heto (pa) – eto, ito
Hibáng (pu) – lito, loko, aliw, baliw, (nahihibang)
nawawala sa katinuan, nagdidiliryo
Hibas (png) – pagbaba, paghupa, pagbawas,
paghulaw, pag-urong, pagtila
Hibi (png) – ngiwi, hikbi
Hibìk (png) – iyak, tangis, taghoy, daing,
tanguyngoy
Hibing (pu) – tagibang, tabingi, di-pantay, tawisi
Hibla (png) – piraso
Hibo (png) – akit, hikayat, ulok, budyok, tahuyo,
amuki, himok, lansi, lalang, pain, tentasyon,
tukso
Hibok (png) – palpitasyon, tibok, tahip, kaba,
bulbok, bulabok
Hidhid (pu) – tipid
Hidlaw (png) – nostalhiya, galimgim, pagkagiliw,
pananabik
Hidwa (png/pu) – kasalungat, kontra, laban, tiwali,
anomalo, lihis, sinsay, lisya
Higâ (png) – pahinga, tumba, timbuwang, tihaya,
hapay, himlay
Higáan (png) – tulugan, kama, katre, banig, papag
Higab (png) - hikab
Higad (png) - uod
Higante (png) – dambuhala
Higing (png) – dinig, ulinig, kariringgan
Higit (png) – labis, sobra, bentaha, hila, batak
Higitin (pd) - batakin
Higop (png) – sipsip, inom, supsop, hitit, ut-ut
Higpit (png) – igot, sikip, hapit, igting
Hihip (png) – simoy, bulos, dapyo
Hikà (png) – asma (asthma), hapo
Hikáb (png) – higab
Hikahós (png) – hirap, dusa, kulang, salat, dahop,
kapos, dukha, brok
Hikaw (png) – abubot, aksesorya, perlas
Hikayat (png) – himok, pilit, kumbinse
Hikbi (png) – iyak, nguyngoy
Hiklat (pu) – hilat, banat, biklat
Hila (png) – bunot, hila, batak, dukot, banat, unat,
haltak, baltak, hatak
Hilab (png) – hilom, galing, pawi
Hilabi (png) – pag-uumit, pangungupit,
pagnanakaw
Hilabo (png) – labulabo, gimbal
Hilabos (png) – halabos
Hilaga (png) – norte
Hilagpos (png) – pagkawala, pagtakas, pag-alpas,
pagtipas
Hilagyo (png) – diwa, espiritu, kakanyahan,
esensya
Hilahil (png) – pag-aalaala, pagkabahala,
pagkabalisa, pangangamba
Hilahod (pu) - pakaladkad
Hilakbot (png) – gulilat, gulat, takot, kilabot
Hilata (pu) – nakahiga, nakahimlay
Hiláw (pu) – mura, bata, sariwa, bubot
Hilbana (png) - basting
Hilera (png) – pila, hanay
Hili (png) – selos, inggitn pangingimbulo, imbidya
Hilig (png) –gusto, ibig
Hilíg (pu) - hapay, hilis
Hilík (png) – singasing, hagok
Hilíng (png o pd) – pakiusap, hingi, pithaya
Hilis (png) – putol, hiwa, gayat
Hilis (pu) – hiwid, hiris, tursido, hiwas, linsad, lisya
Hilo (png) – liyo, lula, sawan
Hilod (png) – kuskos, kayod
Hilom (png) – (maghilom) gumaling, mawala
Hilot (png) – masahe, himas
Himagal (png) – sweldo, kita, bayad, upa,
gantimpagal
Himagas (png) – matamis, minatamis, postre, dulse
Himagsík (png) –aklas
Himagsikan (png) – rebolusyon, pag-aaklas,
rebelyon
Himala (png) – milagro, kababalaghan, misteryo,
hiwaga
Himaling (png) – obsesyon, giyan, pagkahibang
Himandak (png) – pandak, unano
Himas (png) – hipo, hawak, dama
Himasmas (png) – malay, katinuan
Himasok (png) – pakikialam, pakikisali
Himatay (png) – pagkawalang-malay
Himáy (png) – sala, durog, (himayin) ipira-piraso
Himbíng (pu) – sarap
Himig (png) – tono, melodiya, harmony, tunog
Himlay (png) – higa, idlip, tulog, pahinga, hilata
Himo (png) – pagpapahid, pagpupunas
Himok (png) – hamon, anyaya, pilit, kumbinse,
hikayat
Himpapawid (png) – papawirin, langit, kalangitan,
panginorin
Himpil (png) - dating, daong, hinto, tigil
Himpilan (png) – datingan, daungan, istasyon,
kwartel
Himulmol (png) – buhol, gulo, nisnis
Himutok (png) – hinaing, daing, tampo, hinagpis,
pagdaramdam, haluhoy, taghoy
Hinà (pu o png) – (kahinaan) kapansanan
Hinagap (png) – akala, kamalayan
Hinagpís (png) – hapis, lungkot, dalamhati, pighati,
lumbay
Hinaharap (png) – kinabukasan
Hinahon (png) – lumanay, kalma, serenidad, tining,
kapanatagan, katahimikan, katiwasayan
Hinaing (png) – daing, pakiusap, luhog, hinakdal,
samo, pamanhik, panikluhod
Hinakot (png) – pangamba, takot, kutob
Hinala (png) – duda, kwestyon, suspetsa,
sapantaha, bintang, suspisyon
Hinampo (png) – pagdaramdam, tampo, hinakdal
Hinang (png) – welding, soldadura, solder, sulda
Hinas (png) – kinang
Hinaw (png) – paghuhugas
Hinawa (png) – sawa, suya, uma, umay, tusing,
pagod, yamot
Hinay (png) – dalang, kuyad, bagal, hina, kupad,
dahan, yumi, hinhin
Hinayang (png) – sisi
Hinay-hinay (pa) – dahan-dahan, unti-unti
Hindî (pa) – ayaw, bawal, huwag
Hinete (png) – mangangabayo
Hingá (png) – respirasyon
Hingal (png) – hapo, pagod, pagal
Hinggíl (pang-ukol) – tungkol, ukol
Hingi (png) – petisyon, kahilingan, pamanhik,
pakiusap, samo
Hingkod (pu) – pilay, pilantod
Hinhin (png) – yumi, bini
Hiniksik (png) - paghihinguto
Hiningá (png) – respirasyon
Hinlog (png) – kamag-anak, angkan, partidos,
paryente, erensya
Hinóg (pu) – magulang, handa, manibalang
Hintáy (png) – abang, antabay
Hintô (png) – tigil, para, tahan, himpil, humpay
Hinuha (png) – sapantaha, palagay, akala, hulo,
opinyon, paniwala, hula, isip, bintang
Hinuhod (png) – payag, sang-ayon, tango,
pahintulot
Hipak (pu) – humpak, himpak, lubog, impis, pipis,
plat
Hipan (pd) – bugahan
Hipig (png) – idlip
Hipno (png) – kopya, salin, sipi, duplikado
Hipò (png) – kapkap, salat, apuhap, kapa, dama
Hira (png) – piknki, pamamasyal
Hira (pu) – limang, lito, gulo
Hirám (pu) – hinalaw, binuod, kinuha, hinango
Hirang (png) – mahal, mutya, irog, giliw, sinta
Hirap (png o pd) – dusa, pagsubok, hikahos
Hirati (pu) – sanay, bihasa, dati
Hiraya (png) – haraya, imahinasyon, bisyon,
guniguni, pangitain
Hiris (pu) – pahilig, patagilid, pahiwid, pahiwas
Hirit (png) – gilas, sabi, singit
Hiro (png) – ikot, inog, ikit
Hità (png) – pata
Hitad (pu) – lantod, landi, kiri, balihanda, handak,
kirimpot
Hithit (png) – sipsip, higop, supsop, langhap
Hitik (pu) – puno, umaapaw, puro, sagana,
mabunga
Hitit (png) – hithit
Hitso (png) – nganga, buyo
Hitsura (png) – anyo, itsura, bikas, tikas, porma,
pigura, asta, gayak, hugis, tindig
Hiwà (png) – laslas, tistis, sugat, putol, gayat, gatla
Hiwagà (png) – misteryo, kababalaghan
Hiwaláy (png) – bukod, hati, tanggal, awat, layo,
watak-watak
Hiwas (pu) – pangiwi, pahilis, hiwid, pahilig,
tagilid
Hiwatig (png) – paramdam, babala, hudyat,
palatandaan, tanda, marka, parinig, pasaring,
pagunita, mungkahi, himaton, paunawa
Hiwid (pu) – linsad, tursido, lisya, pilipit
Hiyâ (png) – dangal, puri
Hiyang (pu) – bagay, angkop, tama, agpang,
kasundo, sanay, nakabubuti
Hiyás (png) – kristal, bato, diamante, alahas
Hiyáw (pd) – sigaw, bulyaw
Holster (png) – kaluban
Homosekswal (png/pu) – binabae, bading, bakla,
tomboy, tibo
Hotel (png) – otel
Hoyero (png) – mang-aalahas
Hubád (pu) – hubo, tiwangwang
Hubô (pu) – hubad
Hubog (png) – hugis, hutok, kurba, korte, anyo
Hudas (pu) – palamara, taksil, traidor, lilo, sukab
Hudyat (png) – senyas, senyal, palatandaan, tanda
Hugas (png) – hilamos, mumog, laba, linis, basa
Hugásan (pd) – hilamusan, mumugan, labhan,
linisan, basain
Hughog (png) – pagbabanlaw
Hugis (png) – korte, hubog, anyo, tabas, pigura,
porma
Hugnay (png) – sugnay
Hugnos (png) – bugnos, kalas, lugas, kalag
Hugo (png) – ekstrakto, piga, katas
Hugong (png) – ugong, ingay, dagundong, agang,
lagunlon, dagaldal, daguldol, haging, higing
Hugos (png) – paghulog, pkaglalawit
Hugot (png) – baltak, bunot, hila, hagot
Hugpong (png) – dugtong, ugnay, sugpong,
dugsong
Huho (png) – tulo, buhos, balusbos
Hukay (png) – butas, libingan, balon, lungaw,
lubak, baunan
Hukbô (png) – armi, kulupon, kulumpol, kulupol,
armada, ehersito, eskwadra
Huklo (pu) – hukot, sukod, yukod
Huklob (pu) – paugud-ugod, ulianin, matanda,
inutil
Hukóm (png) – mahistrado, huwes, hurado
Hukot (pu) – uklo, kuba, bukot, kurkubado,
baluktot
Hukúman (png) – korte, husgado
Hulà (png o pd) – palagay, paningin
Hulagpos (pu) – habso, kalag, kawala, alpas, kalas
Hulas (png) – lusaw, pagtutubig, tunwa
Hulaw (png) – paghuna, paghupa, paghina
Hulí (ph o pu) – dulo, likod
Huli (png) – dakip, aresto, dakma, bihag
Hulihin (pd) – dakpin, arestuhin
Hulipan (pd) – tagpian, sulsihan
Hulma (png) – molde
Hulog (png) – laglag, bagsak, lagpak
Humal (pu) – ngongo, garil, bulol
Humaling (png) – himaling, obsesyon,
pagkahibang, giyan, pagkalubog
Humpak (pu) – hungkag, hupyak, lubog
Humpáy (png) – tigil, hangganan, hinto, lubay
Huna (png) – hina, buay, dupok
Hunab (png) – radyasyon, singaw, alimuom
Hunghang (pu) – estupido, tonto, tanga, tunggak,
ulol, mangmang, banday
Hungkag (pu) – basyo, guwang, buaw, lungkag,
malukong, hupyak, humpak, walang-laman
Huni (png) – siyap, tinig, tunog
Hunos (png) – pagluluno
Hunta (png) – konseho, kapulungan, lupon,
kalipunan, usapan
Hunyango (png) – bangkalang, kamaleon
Hupa (png) – pagbabawas, pagbaba, pagkati
Hupyak (pu) – humpak
Hura (png) – panunumpa, pagsumpa
Hurado (png) – hukom, mahistrado, huwes
Huramentado (png) – amok
Hurisdiksyon (png) – kapangyarihan, awtoridad,
sakop, saklaw
Hurisprudensya (png) – palabatasan, abogasya,
deretso
Hurnal (png) – hulog, hulugan
Hurno (png) – pugon, oben
Hurunghurong (png) – kalibumbunan, libumbon,
lipumpon
Husay (png) – galing, talino, abilidad, kakayahan,
talent, buti, episensya, kadalubhasaan, ayos
Husgá (png) – akusa, bintang, hatol, pasya,
sentensya
Husgadó (png) – korte, hukuman
Husgáhan (pd) – akusahan, pagbintangan
Hushos (png) – hugso, habso, laglag
Hustipikable (pu) – makatarungan, makatwiran,
nararapat, tumpak, tama, karapat-dapat
Hustisya (png) – katarungan, katwiran, katumpakan
Husto (pu) – makatarungan, makatwiran, nararapat,
tama, wasto, sapat, kainaman, katamtaman,
kasya, eksakto
Huthot (png) – supsop, sipsip, hithit, hitit, ut-ot
Hutok (png) – baluktot, bali, hubog, habyog
Huwád (pu) – palsipikado, peke, imitasyon, kopya
Huwág (pa) – ayaw, hindi, bawal
Huwaran (pu) – halimbawa, modelo
Huwego (png) – sugal; set, terno
Huwes (png) – hukom
Huwisyo (png) – paglilitis, hatol, sentensya, pasya
I
iba (pu) – kaiba, naiiba, iba; bukod, hiwalay;
pekulyar, pambihira; bala-balak,
ibaba (pa) – silong (ng bahay)
iba-iba (pu) - surtido; sari-sari; samu't-sari.
ibig (png) – nais, gusto, inaasam, dalita, kailangan,
kursunada
idlip (png) - sandaling tulog; tulogmanok; hipig,
gupiling; himulmol ng tela;
idolo (png) – bagay o taong sinasamba o
hinahangaan; anito.
igat (png) -. uri ng isda: palos.
igi (pu)- tama, wasto, tumpak, dapat, agpang,
nararapat; akma, angkop, mabuti, bagay,
nababagay; matino, kasiya-siya, magaling,
mahusay; malusog;
igib (pd)- sumalok, pagkuha ng tubig
igkas (pd) – biglaang pagkilos, kawala
iglap (png) - saglit, sandali, kagyat, oras, panahon;
madaliang panahon;
ignorante (pu) - mangmang, maang, walang pinagaralan; walang alam (sa nangyayari); tulingag,
gunggong, ungas.
ihaw (png) - litson; sugba; paisin
ika (pd) – winika, binigkas
ikaw (pt) - sa iyo; mo; ka
ikli (pu) - maigsi, urod, kutod, utod; maliit; kulang,
kapos, gahol;
iklian (pd) - paikliin; paigsiin; bawasan; daglatin;
urudin (sabi sa buhok); pakitirin ang layag;
pahinain; dagdagan ng mantika upang mas
lumutong.
ikom (pd) – tikom, isara
ikot (pd) - baling, pihit; ibiling, bilingin, bumilin,
tambilingin (upang mahilo); baligtarin; bumaligtad
iksamin (pd) - aninawin; tingnan, masdang mabuti;
pag-aralan, alamin; suriin; siyasatin; tanungin;
tingnan, bulatlatin, latlatin; busisi,
iktad (pd) – ilag, iwas
ilag (pd) – iwas, talilis, tiplas, puslit, talikdan, lihis,
magtaki-taki; sumal,
ilan (pu) - bilang; kakaunti, mangilan-ngilan; ilan;
ilang (pu) – hindi komportable; asiwa, hindi
maalwan, hindi maganda ang pakiramdam;
nakakaasiwa; nahihirapan; alumpihit; balis,
ilap (pd) – malikot, hindi madaling mahuli/makuha
ilat (png) – maliit na ilog
ilaw (png) - liwanag; sinag, iluminasyon; bagay na
maliwanag o nagdudulot ng liwanag;
ilalim (pangukol) – mas mababa
ilaya (png) - timog
iling (pd) – umayaw, paggalaw ng ulo upong
umayaw o hindi sumang ayon
ilok (png) - hubog
imahe (png) - litrato, imahen; poon, anino, anyo,
mistula, larawan; kadoble, bagay ng kawangki,
kamukha at katulad; representasyon; karakter;
personipikasyon; pagsasakatawan; pagkakalarawan;
imbak (pd) - tinggal, tago, ipon, impel
imbensyon (png) – bagong bagay
imi (pu) – hiya
imik (pu) – walang kibo
imis (pd) – ligpit, linis
impit (pd) – pigil
impo (png) – matatanda
ina (png) - ima, nanay, mama, inang, inay, mommy;
tawag pag-galang sa may edad na babae
inakay (png) - mga inakay o langkay ng supling ng
hayop; mga anak;
inat (pd) - unat, banat
indayog (png) - imbayog, ugoy, kumpa, ritmo;
tiyempo ng tugtog, kadensya, hagod;
ineng (png) – nene, batang babae
ingat (pd) - alaga, aruga, kandili;
ingay (png) - kaingaya, ngasngas, ngawngaw,
kiyaw-kiyaw, ngakngak; pambubuliglig; komosyon;
panggugulo; bulahaw, pambubulabog;
pangingimbal; gulo, istorbo sa tunog ng radyo;
linggal, lagislis, laginit; ingit, hugong, ugong;
lagunlon, dalagdal, dalugdo; kalantong, kalantog;
pagkupkop;
ingko (png) – ingkong, lolo; paggalang sa
matatandang lalaking hindi kilala
inobasyon (png) - pagbabago; bagay na ginawa at
naiiba
inosente (pu) - walang alam, walang malay, walang
muwang, walang mukat; walang malak, walang
kasalanan, malinis; walang kinalaman, hindi
kasangkot; walang iniisip o binabalak o naidudulot
na makakasama o makapipinsala; madaling
paniwalain; mapaniwalain; hindi sanay; payak,
simple, walang pakunwari; paslit, musmos
inumin (png) - n.- inumin, alak; lagok, inom;
pagkasugapa sa alak; toma, mamam;
inumin (pd) - uminom; tumungga, tumoma;
lumagok; sumipsip; tumagay; maglasing;
inutil (png) walang alam, ignorante
ipa (png) – balat ng palay
ipit (png) – sipit
ipitin (pd) – pitpitin
ipo-ipo (png) - buhawi; ipu-ipo, alimpuyo.
ipon (pd) – itabi, isubi
ipot (png) – malabnaw na dumi
isa (pu) - uno; solo, bugtong; tangi; nagkakaisa;
buo; indibiduwal; magkakapareho, magkakamukha,
magkakaparis, magkakawangis;
isaalang-alang (pd) – ilagay sa panganib
isa-isa (pa)– una-una
isaisip (pd) – ilagay sa isipan
isantabi (pd) - itabi; ipasantabi, iligpit, itago;
ipagwalang-halaga; ipagwalang-saysay, dismisin;
pawalang-bisa.
isapuso (pd) – ilagay sa puso
isip (png) - diwa, utak; talino; kamalayan, ala-ala,
kakayahang maka-alaala, memorya; bait; katinuan;
opinyon, palagay, damdamin;
iskolar (png) - taong edukado; paham; taong bihasa
sa anumang sangay ng kaalaman; taong matalino;
estudyanteng pinagkalooban ng tulong na pinansyal
sa pag-aaral.
isla (png) - pulo
ismid (pd) - irap
isnabero (png) – di namamansin
istorbo (png) – sumira ng katahimikan, kaayusan o
kapayapaan
itak (png) - gulok, pisaw, bolo, panaga, tabak,
kampilan, palasan, palabod, kampit, pilang, garing,
panabas, panghalabas, halabas.
itay (png) - ama, daddy, tatay, tatang, itay; itang,
papa; pinagmulan, ninuno; kanunu-nunuan; unang
nakaisip, nakagawa o nagtatag ng isang bagay;
padre, pari; pinakamatandang kasapi;
itik (png) - pato; papaw (uri ng pato); bibi; gansa,
itim (pu) - kulay-uling; maitim; mauling; negro,
negra; ulikba, madilim
itiman (pd) - gawin na itim, ulingan
ito (pt)- ito; ire; ngayon; yari, niyari;
itsa (pd) - ihagis, ibalibag, ibalibabat, ibalibang;
ipukol, ibato; ibatukal, ihalibas (papataas); itapon;
ibasura; ibagsak, ilagpak; itumba, isalya, ibalya;
ibasibas; lansihin,
iwas (pd) - lihis, tipas, talilis, layo, ilag,
pawalanbisa
iyak (pd) - luha, ngisbi, hibi, hikbi, ngalngal;
hagulgol, haluyhay, ngulango; palakat, nguyngoy,
iyakin (pu) – mababaw ang luha
iyan (pu) – ini, ito
iyo (pt)- mo, ninyo, sa iyo; -iyo; inyo; inyong;
J
jakpot (png) - malaki o naipong papremyo o
gantimpala.
jeep (png) – dyip
juego (png) – laro
jug (png) - pitsel o sisidlan ng tubig, alak o iba pang
likido na may makipot na bibig at hawakan sa gilid;
galong; kalalang, parunggo.
K
K – Pangatlong titik sa alpabetong Filipino,
karaniwan ay pamalit sa “c” at “q” ng
alpabetong Ingles
Ka (panghalip) – Ikaw
Kaabalahan (Png) – gulo, aberya, alalahanin,
pasanin
Kaakit-akit (Pu) – maganda, marikit, kahali-halina,
kabigha-bighani
Kaagaw (Png) – karibal, katalo, kaagtas,
katunggali, kalaban
Kaagulo (Png) – kalunya, kulasisi, kabit, babae
Kaalaman (Png) – karunungan, pang-unawa,
kamalayan; lahat ng nalalamang dulot ng
pag-aaral; pag-aaral, erudisyon,
Kaalit (Png) – kabaka, kadigma, kaagtas, kalaban,
kabaka; katunggali, kasalungat, katalo,
kaalit, kaaway, kababag; karibal; kahidwa
Kaanib (Png) – kasanib, katipon, kagawad,
kagrupo; kapangkat
Kaapihan (Png) – siphayo; paniniphayo; pang-aapi,
pangaalipin; pambubusabos; kalupitan;
pagpapabigat
Kaaway (Png) -- kalaban, katunggali, katalo,
kasalungat, kadebate; kahidwa
Kaayusan (Png) – panunuran, ayos, sagansan
Kaba (Png) -- takot, ligalig, pangamba,
pagkabahala, alarma; agam-agam;
aprehensyon; pakiwari, pakiramdam,
ligamgam, balino
Kapatagan (Png) -- timak, pita, lambak
Kababaang-loob (Png) – umildad;
pagpapakumbaba; kawalan ng ere o yabang;
pagpapaka-aba
Kababalaghan (Png) -- himala, milagro, misteryo,
hiwaga
Kabaka (Png) -- kalaban, katunggali, katalo,
kasalungat, kadebate; kahidwa
Kabag (Png) – Masamang hangin sa tiyan; colic
Kabahay (Png) – kasama sa bahay
Kabalalay (Pu) – kaagapay, parallel
Kabalintunaan (Png) -- kabalintunayan;
kabalighua, paradoh, parang magkataliwas
na pahayag ngunit kung lilimiin ay totoo
Kababuyan (Png) -- kahalayan, kalaswaan,
kasagwaan
Kabalitaan (Pu) -- matunog, lutang, balitado,
patok, sikat
Kabalyeriya (Png) -- tropang nakakabayo, mga
tauhang kabayuhan; tropa ng mga tangkeng
pandigma; kabalriya; kabalery
Kabaitan (Png) -- pagiging mahalaga, halaga,
merito; kagandahang asal; pagiging matuwid
ng moralidad, pagiging heneroso; kabutihan
ng puso
Kabalbalan (Png) -- katunggakan, kaungasan;
pagka-istupido; gawain, ideya o salitang
istupido
Kaban (Png) – buslo, kahon, kaha, kahita,
kahetilya, baul, kabangyaman
Kabanalan (Png) -- kasagraduhan
Kabanata (Png) -- serye, yugto
Kabantugan (Png) -- kasikatan; katanyagan
Kabataan (Png) -- kasibulan, kasiglahan
Kabaong (Png) - ataul, handulan, langkayan
Kabaret (Png) -- restorang may palabas upang
malibang ang mga kostumer
Kabatiran (Png) -- pasabi, pahatid, himantong,
kaalaman
Kabiguan (Png) -- paglagpak, pagbagsak sa kurso;
kahinaan, paghina; pagkupas; pagkawala;
lugi, pagkalugi
Kabihasnan (Png) - sibilisasyon; mga bansang
sibilisado; pagka-sibilisado
Kabilaan (Png) – Sa parehong dulo
Kabute (Png) -- payung-payungan, mamarang,
pandung-ahas
Kabutihan (Png) -- kabaitan; pagiging mahalaga,
halaga, merito; kagandahang asal; pagiging
matuwid ng moralidad
Kadena (Png) -- kadenilya, tanikala, kawing
Kagalang-galang (Pu) -- mahalaga; may halaga;
akma sa mabuting asal o mabuting paguugali; sapat ang dami o halaga; maganda
ang ayos o hitsura
Kagandahan (Png) -- kariktan, dilag, karilagan,
bighani, alindog
Kagutuman (Png) -- pagkakagutom, istarbasyon;
kauplakan, pasal, pagkalam ng sikmura
(dahil sa gutom); pagnanais
Kahalayan (Png) – kababuyan, kalaswaan,
kasagwaan; salitang malasw, obsenidad
Kahapisan (Png) – paghihirap, kalungkutan,
kapanglawan, panimdim, lumbay
Kahapon – Noong nagdaang araw
Kahol (Png) – Tahol, bulyaw
Kahon (Png) -- kaha, kahita o kahetilya
Kahoy (Png) -- tabla, troso; panggatong, palatang;
kahuyan, gubat
Kakahuyan (Png) -- gubat, kagubatan
Kakampi (Png) -- tagasuporta; tagapagtaguyod
partisano
Kaklase (Png) -- kamag-aral; kaeskuwela
Kaibigan (Png) -- katoto, amigo; kaalyado,
panyero, panyera, kumpanyero,
kumpanyera; kasangga, kabagang, kasamak,
kakampi, kapanalig, katapatang loob,
kaututang-dila; katalamitan
Kalabasa (Png) – kandos
Kalabaw (Png) -- anuwang; kalakian (lalaking
kalabaw)
Kalaguyo (Png) – kasuyo, kabit; kalunya (kung
babae); lalake, kasiping sa kama
Kalahok (Png) – kasali, kasama, kasosy,
partisipante
Kalandian (Png) -- pakikipaglaro sa pag-ibig;
panandaliang relasyon sa pag-ibig
Kalapati (Png) -- batu-bato (mountain dove), punay
(uri ng ibon), paloma, mensahero ng
kapayapaan; tagapagtaguyod ng mga
simulain ng kapayapaan
Kalaputan (Png) -- ligat o lagkit ng isang likido;
biskosidad
Kalaswaan (Png) -- kahalayan, kababuyan,
kasagwaan; salitang malasw, obsenidad
Kalawang (Png) -- pagkabulok, pagkasira dahil sa
pagkakapabaya
Kalbo (Png) -- kutipyo, upaw, panot; walang
tumutubo (buhok o punong kahoy); katyog;
walang adorno
Kalikasan (Png) -- tanawing likas; pagkaprimitibo; likas na kalagayan
Kalso (Png) -- sabat, katang, kalang
Kalusugan (Png) -- pangangatawan, lakas
Kalye (Png) -- kalsada, kalyehon, lansangan, daan
Kamag-anak (Png) – kauri, kadugo, kapamilya
Kamag-aral (Png) -- kaklase; kaeskuwela
Kamalian (Png) -- pagkakamali, mali; bisala,
pagkabisala; paltos; mintis; talibadbad, sala
Kamatayan (Png) -- pagkamatay, ikinamatay;
pagyao, pagkalagot ng hininga, pagtigok;
pagpanaw; pagsasakabilang-buhay;
kamatayan ng kaluluwa; biglaang
pagwawakas; katapusan, terminasyon
Kambing (Png) – Kabron
Kami (Png) -- tayo, kita, kata, ta, natin
Kamiseta (Png) -- kamisadentro, polo
Kamutin (Png) -- kalmutin; galgalin, kutkutin,
dagilin, gurlisan; gitlian, gutlian; ikaykay,
kumaykay; kulamusin, kulamusan
Kamote (Png) -- lamang ugat na nakakain; ubi,
nami; tugi; kamiging
Kampo (Png) -- kampamento; himpilan; panig;
grupo, partido; kuwartel
Kamposanto (Png) -- simenteryo, libingan; huling
hantungan, himlayan; pantiyon
Kandila (Png) -- sasang; esperma (kandila mula sa
taba ng balyena); yunit ng tindi ng liwanag
Kano (slang) – Amerikano
Kapatid (Png) – utol
Kapayapaan (Png) -- katahimikan, lamikmik,
tampay, katiwasayan; tratadong
pangkapayapaan, kasunduang nag-aalis ng
gulo o away; trangkilidad
Kapighatian (Png) – Kalumbayan, paghihirap,
sakit, dusa, hilahil, pighati; kakapusan,
kakulangan, pagsasalat
Kapilyuhan (Png) – Kalokohan
Kapit-tuko (Png) – kapit nang mabuti
Kapnayan (png) - kimika
Karamihan (Png) -- mayorya, bilang na higit ng isa
sa kalahati ng grupo
Karayom (Png) -- aguha, aguhon; metal na pantahi;
metal na pamponograpo, panggantsilyo o
pang-engrabadura; panturo ng dial o
compass
Karne (Png) -- laman; buod, nilalaman, sustansya,
esensya
Karetela (Png) -- kariton, kalesa, karomata
Kasabay – Kasama
Kasalanan (Png) -- sala, pagsuway sa utos ng
Diyos; pagkakamali; kamalian;
pagkukulang; paglabag; transgresyon
Kasali (Png) -- kalahok; kasama, kasosy,
partisipante
Kasama (Png) -- alalay; kapisan, kasuno, kapiling
Kasamaan (Png) – Katiwalian, karahasan,
kamalian
Kasangkapan (Png) – kagamitan; muwebles, tulad
ng mesa, sofa, kabinet at iba pa
Kasarinlan (Png) -- kalayaan, independensya;
pagsasarili
Kasaysayan (Png) -- tala ng mga pangyayari;
rekord ng nakalipas na mga pangyayar,
historya; nakalipas
Kasintahan (Png) – katipan, irog, sinta, mahal
Kasinungalingan (Png) -- kabulaanan; kamalian;
pandaraya, panlilinlang; desepsyon
Kaso (Png) -- kaukulan; usapin, demanda, asunto;
pangyayari
Kasoy (Png) – balubad
Kasuklaman (Pd) -- ayawan o layuan ang isang
bagay dahil sa kasamaan nito; kamuhian
Kasunduan (Png) -- armonya, aregluhan, pagaayos, tratado; usapan; kontrato, kontrata,
tipanan; pagkakaakma o pagkakabagay;
pagkakasangayon, sang-ayunan,
pagkakasuwato, kompromiso
Katangahan (Png) -- katunggakan, kaungasan;
pagka-istupido; gawain, ideya o salitang
istupido
Katangian (Png) – karakter
Katanyagan (Png) -- popularidad; kabantugan,
kasikatan
Kataas (Png) -- dagta, gata, yago; lurit
Katawa-tawa (Pu) -- nakalilibang, nakaka-aliw;
kaiba
Kati (Png) -- galis; hindi mapakaling pagnanais o
paghahangad ng isang bagay
Katibayan (Png) -- patunay, pagpapatotoo,
pruweba, ebidensya
Katinuan (Png) – tino, katwiran; kasanuan;
kawastuan ng pagpapasya; bait
Katipunan (Png) – samahan, pagkakapatiran;
kapatiran
Katiwalian (Png) -- anomalya, iregularidad, mga
masamang gawain, abnormalidad,
aliwaswas, alingasngas, pandaraya,
kabalbalan
Katotohanan (Png) -- kaganapan; realidad,
aktuwalidad; hindi paglayo sa pamantayan;
katapatan, sinseridad
Katulad (Png) – kapareho, kawangki, kawangis,
kamukha, magkaparis, magkahalintulad,
magkahulilip, mistula; parang; kapara, parapara
Katunggali (Png) -- kalaban, katalo, kasalungat,
kadebate; kahidwa
Katuwiran (Png) -- rason, dahilan, puno't-dulo (ng
mga pangyayari); sanhi; batayan, saligan,
sanligan, pamatagan; makatwirang pag-iisip
o paghuhusga
Kaunlaran (Png) -- paglilinang, pagsulong; asenso,
pag-asenso, resulta ng pag-asenso; progreso;
kaganapan
Kaway (Pd) -- iwasiwas, magwagayway;
iwagayway, ipagaypay; pumagas; bumati (sa
pamamagitan ng pagkaway); ipagaspas,
pumagaspas
Kelot (Png) – lalaki
Kesyo (Pangatnig) – kaysa
Kidlat (Pd) – lintik
Kilala (Pu) – sikat, tanyag, popular
Kilabot (Pu) -- sikat o kilala sa kasamaan,
notoryoso; kalat at pinagtatalakayan o
pinag-uusapan; batid ng lahat; masiklat,
tampa
Kilos (Png) – galaw, isod, sulong
Kiluhin (Pd) – timbangin
Kimika (png) - kapnayan
Kinang (Png) – ningning, kislap, kutitap, antitilaw
Kinilala (Pd) – inalam, tiningnan
Kisap-mata – sa isang iglap
Kita (Png) – sweldo, pera
Kuba (Png) – bukot, hukos
Kubeta (Png) – palikuran
Kubo (Png) – bahay
Kuha (Pd) -- matamo, makamit, mabawi,
mahawakan, maisapalad, mapasakamay;
maabot
Kulang (Pu) - kapos, gahol, sahol, salat, paha,
insupisyente
Kulay (Png) -- dampol, tina, pangtina
Kulog (Png) – dagundong
Kumatok (Pd) -- bambuhin, paluin, katiin,
bundulin, bungguin, sungguin, sagiin
Kumot (Png) – blangket
Kumubkob (Pu) – napaliligiran
Kumupit (Pd) – nandaya, nagnakaw
Kuntento (Pu) – sapat, masaya
Kuno (Pa) -- kesyo, diumano, daw, ra
Kunsabagay (Pangatnig) -- maski papaano o anong
paraan; gayon pa man; sa ano't ano man
Kunyari (Pd) – akalain, magpanggap, maghinuha
Kura (Png) -- pari, ministro; rabi, pastor
Kurakot (Pd) -- pandarambong, pananalanta,
pananalasa, pagnanakaw; bagay na ninakaw
Kuwarta (Png) – pera, salapi, barya, kayamanan
Kuwela (Pu) – nakatatawa, nakaaaliw
Kuwarto (Png) – silid, espasyo
Kuwento (Png) -- salaysay, istorya; balangkas ng
nobela o dula
L
Laab- (png.) alab, ningas, liyab, lagablab
Laan- (png.) taan, handa, ukol
Lababo- (png.) hugasan, hinawan, bangkera
Labada- (png.) labahin, kusutin
Labak- (png.) lubak
Labag- (pu.) sala, salungat
Labaha- (png.) pang-ahit
Laban- (png.) away, tunggali, basag-ulo, baka,
muok
Laban- (pu.) tutol, kontra, labag
Labanan- (png.) pagbabaka, pagpapamuok,
digmaan,
paghamok, kontrahan, duelo
Labatiba- (png.) enema
Labay- (pu.) malago
Labi- (png.) natira
Labian- (pd.) ngusuan
Labintador- (png.) ribentador, paputok
Labis- (png.) sobra, natira
Labnot- (png.) sabunot
Labo- (png.) labusaw, labog
Labor- (png.) palamuti, dekorasyon
Laboratoryo- (png.) gawaan
Laboy- (png) gala, libot, pasyal
Laboy- (pu) palagala, pala-libot, pala-pasyal,
lagalag, layas, libot
Labsa- (png.) lambot
Labso- (pu) madulas
Labulabo- (png.) labanan
Labusak- (pu) gastador, alibugha
Lakad- (png.) hakbang; pakay, layon
Lakambini- (png.) musa
Lakan- (png.) maharlika
Lakandiwa- (png.) tagahatol
Lakas- (png.) puwersa, kalusugan; bagsik, sidhi;
kapangyarihan; impluwensya
Lakatan- (png.) saging
Lakayo- (png.) payaso, komiko, tagapagpatawa
Lakbay- (png.) pagbibiyahe
Lakdaw- (png.) laktaw; labag
Laki- (png.) haba, taas, sukat
Lakip- (pu.) kasama, kaanib, kabilang
Lakit- (png.) medalyon
Laklak- (png.) paglulon, paglunok
Lako- (png.) paninda
Lakom- (png.) pagtipon
Lakos- (png.) bunton, tambak
Laksa- (png.) sampung libo
Laksante- (png.) purga
Laktaw- (png.) hakbang, gatla, liban
Laga- (png.) pakulo
Lagablab- (png.) liyab, alab, lab, ningas, pag-aapoy
Lagak- (png.) piyansa, deposito, habilin, paingat
Lagalag- (pu.) palaboy, gala, layas, laboy
Laganap- (pu.) sabog, kalat, palasak
Lagapak- (pu.) kalabog, tagupak, bagsak
Lagari- (png.) sarutso
Lagas- (pu.) pigtal, tanggal, lugas
Lagaslas- (png.) lagasaw, saluysoy
Lagay- (png.) pag-iiwan, paglapag; suhol
Lagaylay- (pu.) nakabitin, nakayupyop
Lagkit- (png.) kapit, dikit
Lagda- (png.) pasya, utos; pirma, signatura, ngalan
Lagdaan- (pd.) pasyahan; sulatan, pirmahan,
pangalanan
Lagi- (pa.) parati, palagi; madalas
Lagim- (png.) gitla, gikla, hilakbot
Laginit- (png.) haginit, ingay
Laginlin- (png.) lagitlit, lagutak
Lagitik- (png.) lagitgit, lagutok, langitngit
Laglag- (png.) hulog /(pu.) bagsak, nahulog
Lagmak- (pu.) lugmok, lupasay, lupaypay
Lagnat- (png.) sinat
Lagnaw- (png.) labnaw
Lago- (png.) yabong, labay, yamungmong,; sagana,
kapal
Lagok- (png.) lunok, lulon
Lagom- (png.) sakop, saklaw; pagbubuod,
paglalahat
Lagos- (png.) tagos
Lagusan- (png.) tanel
Lagot- (pu.) patid, putol, pigtas
Lagpak- (pu.) bagsak, hulog, laglag
Lagpas- (pu.) lampas, higit, lamang, lusot
Lagpos- (png.) kalag, alpas, lusot
Lagunlon- (png.) kalipumpon, tipon
Lagunot- (png.) lagitik, lagutok
Lagunglong- (png.) lagaslas
Lagutin- (pd.) patirin, putulin
Lagyan- (pd.) sidlan, lamnan
Lagwerta- (png.) hardin, halamanan
Lagyo- (png.) ngalan, pangalan, taguri, tawag,
palayaw
Lagyo- (png.) kaluluwa, ispirito, esensya,
kakayahan
Lahad- (png.) pagsasabi, pagpapaliwanag,
paglalahad
Lahang- (png.) butas, biyak, putok, sira
Lahat- (png.) kabuuan
Lahaw- (png.) sigaw, pag-iingay
Lahi- (png.) lipi, angkan
Lahid- (png.) mantas, bahid
Laho- (png.) eklipse, pagkawala
Lahok- (png.) halo, banto, sali, sama
Lahoy- (png.) daloy, agos (ng dugo)
Laib- (png.) darang, dangdang, pag-iinit (ng dahon
ng saging)
Laing- (png.) gabi (dahon)
Laing- (pu.) tuyo, lanta, luoy
Lait- (png.) dusta, alimura, hamak, mura, alipusta
Lala (paglala)- (png.) paghahabi (ng tela o
sambalilo)
Lala- (png.) sidhi, lubha
Lalag- (png.) tanggal, punit, hiwalay
Lalagukan- (png.) tatagukan, lulununan
Lalagyan- (png.) sisidlan
Lalang- (png.) likha, kapal, gawa; pakana; daya
Lalangin- (png.) likhain, linlangin
Lalas- (pu.) laslas, tastas
Lalawigan- (png.) probinsya
Lalay- (png.) dalisdis, palibis
Lalo- (pa.) higit, labis
Lalos- (png.) lahat, taganas
Laman- (png.) katawan, karne
Lamang-lupa- (png.) halimaw, duwende, tiyanak
Lamang- (pa.) tangi
Lamang- (png.) kahigtan, bentaha
Lamas- (png.) lapirot, lamuray, lamusak;
pakikibaka, digma
Lamat- (png.) bitak, putok, basag, sira
Lamay- (png.) puyat, pulaw, obertaim
Lamba- (png.) lago/ haba (ng buhok, damo, atbp.)
Lambak- (png.) labak, libis
Lambal- (png.) sinulid, mitsa
Lambanog- (png.) gulpi, palo, hagupit
Lambat- (png.) pukot
Lambayog- (png.) kumpol
Lambitin- (png.) kapit
Lambo- (png.) borlas, palawit, lamuymoy
Lambog- (png.) pagpalo, pagbugbog
Lambong- (png.) belo, takip
Lambong- (png.) laga, pakulo, pag-init
Lambot- (png.) lata, hina
Lamig- (png.) ginaw
Lamira- (png.) gitata
Lamlam- (png.) labo, pungay
Lamog- (pu.) pasa, bugbog, malambot
Lamon- (png.) ngata, lapang
Lampa- (png.) mahina
Lampara- (png.) ilawan
Lampas- (pu.) labis, sobra, higit, lubha, masyado
Lampot- (pu.) gusot
Lamukos- (png.) lapirot, kuyumos, piga, durog
Lamukusin- (pd.) lapirutin, kuyumusin, pigain,
durugin
Lamuray- (pu.) munglay, luray, walat
Lamutak- (png.) pisil, piga
Lamutakin- (png.) pisilin, pigain
Lamuymoy- (png.) himulmol, hilatsa
Lamuyot- (png.) pag-akit; pagpapalambot
Lamya- (png.) lamyos, lambing, lambot
Lamyos- (png. )lamya
Lana- (png.) sinulid; langis
Lanaw- (png.) lawa, danaw
Landas- (png.) lagusan, daan
Landi- (png.) kiri, lantod, talandi, hitad
Lanilya- (png.) pranela
Lansak- (png.) lahat, minsanan, pakyawan
Lansag- (pu.) wasak, giba, hiwalay
Lansangan- (png.) daanan, kalye, kalsada
Lansi- (png.) lalang, daya, linlang
Lanta- (pu.) luoy, laing, tuyo
Lantak- (png.) palo, hampas
Lantaka- (png.) armas, kanyon
Lantad- (pu.) hayag, nakikita, litaw, hantad
Lantay- (png.) puro, dalisay
Lantik- (pu.) nakabalantok (na daliri)
Lantod- (pu.) landi, hitad, talandi
Lantong- (png.) baho
Lantot- (png.) baho
Langka- (png.) nangka
Langkap- (png.) kasama, sangkap, lakip
Langkay- (png.) kawan, kumpol, sama-sama
Langkayan- (png.) andas, kalandra
Langgam- (png.) kuwitib, hantik
Langgas- (png.) hugas, linis
Langhap- (png.) singhot, higop
Langis- (png.) lana
Langit- (png.) panginorin
Langitngit- (png.) lagitlit, alatiit
Langlang- (png.) rekado, pansit
Lango- (pu.) lasing
Laon- (pu.) dati, luma, antigo
Laos- (pu.) lipas, tuyo, luma
Laot- (png.) gitna
Lapa- (png.) katay, biyak, hiwa
Lapak/ Lapak - (pd.) putlin, punitin
Lapak- (pu.) punit-punit
Lapad- (png.) lawak, luwang
Lapag- (png.) sahig, silong, ilalim
Lapang- (png.) lamon
Lapastangan- (png.) hipokrito
Lapat- (pu.) akma, husto, agpang
Lapat- (png.) patpat
Lapatan- (pd.) agpangan, punan
Lapay- (png.) limpa
Lapi- (png.) dagdag, kasama, kabit
Lapi/ lapian- (png.) partido
Lapian- (pd.) samahan
Lapirot- (pd.) pindot, lamutak
Lapit-lapit- (pu.) tabi-tabi
Laplap- (pu.) hiwa, talop, tistis
Laplapin- (pd.) hiwain, talupan, tistisin
Lapnos- (pu.) nabanlian, nagasgas
Lapot- (png.) kapal
Lapurit- (pu.) lukot, gusot, lapirot
Larawan- (png.) litrato, imahe
Larga- (pd.) sulong, bira
Laro- (png.) huego, libangan, isports
Laruan- (png.) pook-libangan
Laryo- (png.) baldosa, ladrilyo
Lasa- (png.) linamnam, lasap
Lasap- (png.) pagtikim, paglasa, namnam
Lasapin- (pd.) tikman, lasahin; danasin
Lasaw- (pu.) manipis; pagtutubig-tubig, malabnaw
Laseta- (png.) kortapluma, patalim
Lasgas- (png.) ubod, puso
Lasi- (png.) pagtastas, pagkayas
Lasing- (pu.) lango
Laslas- (pu.) tastas, wakwak, gahak
Lason- (png.) kamandag
Lastiko- (png.) goma
Laswa- (png.) kabastusan, kahalayan
Lata- (png.) tin, metal
Lata- (png.) lambot, panghihina
Latak- (png.) tining, tira-tira
Latag- (png.) lapat
Latay- (png.) marka, balat, sugat
Lathala- (png.) paglilimag, pagsasatitik; balita,
aklat, atbp.
Lati- (png.) tubigan, sapa
Latik- (png.) latak ng niyog
Latoy- (png.) lasa, sarap
Lauya- (png.) nilagang karne
Lawa- (png.) lanaw, dagat-dagatan
Lawak- (png.) lapad, luwang, laki
Lawalawa- (png.) sapot
Laway- (png.) lura, dura
Lawig- (png.) laon, tagal; haba
Lawit- (pu.) nakalaylay, nakabitin, nakasabit
Lawlaw- (pu.) bitin, laylay
Laya- (png.) kasarinlan
Layak- (png.) basura, dumi, sukal, yagit
Layas- (pdm.) alis, layo
Layas- (pu.) palaboy, alisaga
Layaw- (png.) rangya, labis
Laylay- (pu.) lawit, luyloy, bitin, sabit
Layo- (png.) agwat, distansya
Layuan- (pd.) iwasan
Layon- (png.) pakay, sadya, nasa, hangad
Lente- (png.) plaslayt, lens
Leteng- (png.) pisi
Letra- (png.) titik
Libak- (png.) uroy, uyam, tuya; tudyo; pula; insulto
Libad- (pu.) palipat-lipat
Libag- (png.) banil, dumi
Liban- (pu.) di-pumasok, wala, matanig
Libang- (png.) lalang, lansi; pag-aaliw, lingat
Libang- (pu.) nalingat, nawili, nakalimot
Libangan- (png.) aliwan
Libat- (png.) pagsumpong (ng sakit)
Libay- (png.) babaing usa
Libid- (png.) ikid, likid, palupot
Libintador- (png.) rebintador, paputok
Libing- (png.) baon
Libingan- (png.) pantiyon, lagakan, sementero
Libis- (png.) dalisdis, gilid
Liblib- (pu.) tago, ilang, kubli, kaloob-looban
Libo- (png.) sampung daan
Libot- (png.) gala, paglakad-lakad, paglagalag
Libot- (png.) kaligiran
Libot- (pu.) gala, palakad-lakad; lagalag
Libre- (pu.) gratis, malaya
Libro- (png.) aklat
Likas- (pu.) katutubo, taal; natural; bukal
Likas- (png.) pag-alis, pagtatanan
Likat- (png.) intermisyon, pagkakagambala
Likaw- (png.) rolyo
Likaw- (pu.) nakakidkid, nakaikid, nakapulupot
Likbit- (png.) sobre
Likha- (pu.) lalang, katha, gawa
Lumikha- (png.) manlilikha, Diyos, kumapal,
Bathala, lumalang
Likhang-guro- (png.) obra maestro,
pinakamahusay
Likido- (png.) tunaw, tubig
Likmo- (png.) luklok, upo
Likmuan- (png.) silya, bangko, upuan, luklukan
Liko- (pu.) baluktot, kilo, lihis
Likod- (png.) kabila; hulian
Likot- (png.) pagkamagalaw, pagkagalawgaw
Liksi- (png.) kabilisan, kadalian
Liksyon- (png.) aralin, aral, paksa
Likwad- (pu.) patigil-tigil, paunu-uno, pasikut-sikot
Lider- (png.) patnubay, pasimuno, puno, pinuno
Liga- (png.) samahan, alyansa, koalisyon,
asosasyon, pangkat, Grupo
Ligalig- (png.) gulo, bagabag, ligamgam, tigatig
Ligalig- (pu.) tuliro
Ligamgam- (png.) balisa, ligalig, pangamba, takot;
init
Ligas- (png.) bitik
Ligata- (png.) butlig, pantal
Ligaw- (png.) pangingibig, panunuyo
Ligaw- (pu.) lihis, lisya, mali
Ligaya- (png.) kasiyahan, tuwa
Ligid- (png.) palibot, kaligiran
Ligid- (pu.) napaikutan, napaligiran
Ligis- (pu.) durog, giling, dikdik
Liglig- (pu.) alog, kalog, tigtig
Ligoy- (png.) diwari, di-tiyak
Ligpit- (png.) pagtatabi, pag-aayos
Ligsa- (png.) timpalak, paglalaban, kompetensya
Ligta- (png.) kalimot
Ligtas- (pu.) libre, sagip
Liham- (png.) sulat, kalatas
Lihim- (png.) sikreto, di-hayag, lingid
Lihis- Pu.) lisya, linsad, hidwa, mali
Liit- (png.) munti, linggit
Lila- (png.) biyoleta, ube (kulay)
Litik- (png.) karit
Lilo- (pu.) taksil, sukab, palamara, kuhila
Lilok- (png.) ukit, eskultura
Lima- (png.) singko
Limahid- (png.) dumi
Limasin- (pd.) alisin, nakawin, tangayin
Limatik- (png.) linta; makamkam, tuso
Limbag- (png.) imprenta
Limbagin- (pd.) ilathala, iimprenta, ipablis, isatitik
Limbutod- (png.) ungos, litaw, usli
Limiin- (pd.) muniin, isipin, pagnilay-nilayin;
siyasatin
Limit- (png.) dalas, bilis
Limitasyon- (png.) hangganan, dulo
Lilimlim- (png.) halimhim, ukop
Limliman- (pd.) halimhiman, ukupan
Limusan- (pd.) bigyan
Limutin- (pd.) tabunan, kalimutan, ipagpaliban
Limpa- (png.) lapay, isplin
Limpak- (png.) tipak, kimpal
Limpak-limpak- (pu.) maraming-marami,
umaapaw, malaki
Limpi- (pu.) tipon, lipon, sama-sama
Linamnam- (png.) sarap, lasa, umami
Linang- (png.) bukid, bukirin
Linang- (png.) malign, kultura
Linangin- (pd.) payabungin, pagyamanin, idebelop
Linaw- (png.) klaro
Linawan- (pd.) klaruhin
Linawin- (pd.) klaruhin, bigyang-diin, ipaliwanag,
ieksplika
Lindig- (png.) katangkaran, katarikan
Lindol- (png.) yanig, pagyanig
Linib- (png.) bintanilya
Lining- (png.) pagmumuni, pagninilay, pagkabatid,
pagkaalam
Linlang- (png.) daya, panloloko
Linsad- (pu.) diskaril
Linsil- (pu.) mali, di-wasto, di-tumpak, lisya
Linta- (png.) limatik
Lintawanin- (png.) pirata
Lintik- (png.) kislap-dagitab, tungayaw
Lintog- (pu.) lintos, paltos
Linga- (pd.) lingon
Lingap- (png.) pagkandili, pagtangkilik, sulyap
Lingat- (png.) kalimot, pagpapabaya, libang
Lingkaw- (png.) liik, panggapas
Lingkisin- (pd.) higpitan, puluputan
Lingkod- (png.) utusan, naninilbihan, tagisuyo
Linggatong- (png.) ligalig, gulo, agam-agam,
hilahil
Linggo- (png.) pitong araw
Lingid- (pu.) tago, kubli, kanlong, lihim, di-hayag
Lingon- (png.) tingin
Lipa- (png.) patid, tisod, tapilok
Lipak- (png.) kalyo
Lipana- (pu.) nagkalat, laganap
Lipas- (pu.) nakaraan, kupas
Lipas- (pu.) walang bisa, laos, kupas
Lipi- (png.) angkan, lahi
Lipol- (png.) pagpuksa, pagkaubos
Lipol- (pu.) ubos, lagas, wala na
Lipon- (png.) grupo
Lipunan- (png.) sosyedad, tagpuan, kapisanan
Lipos- (pu.) batbat, balot, putos, puspos
Lipot- (pd.) pagbabayan-bayan
Lira- (png.) kudyapi
Lirip- (png.) isip, muni, kuro, lining
Lisan- (png.) alis, yao, panaw
Lisanin- (pd.) iwanan
Lumisan- (pd.) umalis, yumao, pumanaw
Lisensya- (png.) pahintulot, permiso
Liso- (pu.) payak, simple
Liso- (pu.) lito
Lista- (pd.) pagtatala, tala, pagtatanda
Listo- (pu.) maagap, matalino, maliksi
Lisya- (pu.) mali, sala, lihis
Lisyon- (png.) liksyon, aralin
Litak- (png.) lamat, bakat, putok
Litaw- (png.) labas, bunyag
Litaw- (pu.) halata, labas, kita, tanyag, bantog
Literatura- (png.) panitikan
Litid- (png.) ugat
Litis- (png.) pagsulit, pagsiyasat, pagdinig (ng
kaso)
Litisin- (pd.) sulitin, siyasatin
Lito- (pu.) liso, gulo
Lituhin- (pd.) guluhin, linlangin lisuhin
Litrato- (png.) larawan
Litro- (png.) litre, 1.05 kuwarts
Litson- (png.) inihaw
Liwag- (png.) bagal, tagal, kabanayaran
Liwanag- (png.) ilaw, sinag
Liwas- (pu.) lihis
Liwasan- (png.) plasa, parke
Lumiway- (pd.) lumiwas, lumihis, umiwas
Liyab- (png.) lingas, ningas, alab
Liyag- (png.) giliw, mahal, irog, sinta
Liyamado- (pu.) lamang
Liyo- (png.) hilo, lula
Loka/loko- (pu.) hibang, baliw
Lola- (png.) lelang, impo
Lolo- (png.) ingkong, lelong
Lona- (png.) kambas
Loob- (png.) interyor
Looban- (png.) bakuran
Look- (png.) bai
Losa- (png.) porselana
Luad- (png.) lupa
Lubak- (png.) hukay, lumbak
Lubay- (png.) tigil, hinto, tantan
Lubayan- (pd.) tigilan, tantanan
Lubha- (pa.) labis, masyado, lalo
Lubid- (png.) pisi, tali
Lublob- (pd.) lubog
Lubo- (png.) lundo, hukay
Lubog- (pu.) ilalim
Lubos- (pa.) ganap, tandis, sakdal
Lukayo/lakayo- (png.) payaso, bubo, komiko
Lukba- (png.) tuyong karne
Lukban- (png.) suha
Lukbutan- (png.) portamoneda
Luklok- (png.) upo
Luklukan- (png.) upuan
Luko- (pu.) baliw
Lukob- (png.) limlim, pagkupkop, pagtatanggol
Lukut-lukutin- (pd.) kuyumusin, gusutin
Lukot- (pu.) gusot, kulubot
Lukso- (pd.) igpaw, lundag, talon
Lugal- (png.) lugar, lunan
Lugami- (pu.) lupaypay, lugmok, datay
Lugami- (pu.) lublob, gumon
Lugas- (pu.) lagas, lagalag, lugon
Lugaw- (png.) aroskaldo, pospas
Lugay- (png.) lawit
Lugay- (pu.) kalag, lawit, nakalaylay
Lugi- (pu.) talo
Luglog- (pd.) banlaw, anlaw
Lugmok- (pu.) lupaypay, handusay, lugami, tumba
Lugod- (png.) saya, galak, tuwa, sigla, kasiyahangloob
Lugso- (pu.) wasak, sira, lagpak, bagsak
Luho- (png.) rangya
Luhog- (png.) pagmamakaamo, pakiusap,
pamanhik, pagsamo
Lula- (png.) hilo, liyo
Lulan- (png.) karga, dala, sakay, laman
Lulon- (png.) lunok, lagok
Lulunin- (pd.) lunukin, lagukin
Lulong- (pu.) lasing, napasubo
Luma- (pu.) lipas, kupas, laos
Lumanay- (png.) pagkabanayad, pagkahinahon,
pagkamahinhin
Lumaon- (pd.) tumagal
Lumat- (png.) umat, tagal, luwat
Lumbay- (png.) lungkot, pagdaramdam
Lumo- (png.) panlalambot, panghihina, pagkahabag
Lumpo- (pu.) paralisado, pilay
Lunan- (png.) lugar, pook
Lunas- (png.) gamot, remedyo
Lundag- (pd.) talon, igpaw, salta
Lunday- (png.) bangka, bapor
Lundo- (png.) luwag, habso
Luningning- (png.) kinang, ningning, kislap
Luno- (pu.) malambot
Lunok- (pd.) lulon, tungga, lagok
Lunot- (pu.) panat, tuyo
Lunsad- (png.) pagbaba, pagpanaog, patupad
Lunsaran- (png.) piyer, daungan
Lungsod- (png.) siyudad
Lungaw- (png.) hukay, balon
Lungkot- (png,) pighati, lumbay, hapis, dalamhati
Lungga- (png.) yungib, hukay, kulungan
Lunggati- (png.) paghahangad, mithi, nasa,
pangarap, pita
Lungos- (png.) imus, tangos, tangway
Lungoy- (png.) samo, luhog, pakiusap, daing,
pamanhik
Luntian- (png.) berde
Luoy- (pu.) tuyo, lanta
Lupagi- (pu.) lupasay, tingkayad
Lupain- (png.) teritoryo
Lupalop- (png.) kontinente, lugar, sulok
Lupaypay- (pu.) mahina, bagsak
Lupi- (png.) tupi, tiklop
Lupiin- (pd.) itupi, tiklupin
Lupigin- (pd.) talunin, patayin, lipulin
Lupit- (png.) kasamaan, kahigpitan
Lupon- (png.) komite, komisyon
Lura- (png.) dura
Luraan- (pd.) duraan
Luray- (pu.) sira-sira
Lusaw- (pu.) tunaw, nalikwipika
Lusawin- (pd.) tunawin, likwipikahin
Lusob- (png.) atake, arya, larga, sugod
Lusubin- (pd.) atakihin, sugurin
Lusong- (pd.) larga, abante
Lutas- (pu.) naresolba, nasagot
Lutasin- (pd.) resolbahan, sagutin
Lutay- (pu.) durog, basag, sira
Luwa- (pu.) nakaumbok, nakalabas
Luwag- (png.) espasyo, lawak
Luwagan-(pd.) bigyang-espasyo, lawakan, kalagan
Luwal- (png.) labas, exteryor, lantad
Luwalhati- (png.) kasiyahan, yuporya, ekstasi
Luwang- (png.) lapad
Luwat- (png.) haba, tagal
Luyloy- (pu.) laylay, nakausli, nakasabit
M
maaari (pu). puwede, possible,
mangyayari
makaisang puso (pd.) (idyoma)
mapangasawa,
maging asawa,
makataling-puso
makuha (pa./pu). makuha, matamo
makapal ang bulsa (pu). (idyoma) masalapi,
mayaman
makapal ang mukha (pu). (idyoma)
wlalang-hiya, walang-damdamin
makapal ang palad (pu). (idyoma) masipag
makapangyarihan (pu.) awtoritatibo,
maykapangyarihan; malakas, mabisa
makata (png). manunula, manunulat,
mambibigkas ng tula, mambeberso, poeta
makati ang kamay (pu). malikot ang
kamay
makati ang dila (pu). (idyoma) dalahira
makina (png). aparato, masin
makitid (pu). masikip
makitid ang kumot (pu). (idyoma) maralita,
kinakapos sa salapi
maktol (pu). inggit, pag-inggit, pag-ungol;
mungot, pagmumungot
makunat (pu). (idyoma) maramot; gitil,;
dinababali agad, matigas
madaling-araw (png) bukang-liwayway,
pamimitak ng araw
madaling-magbara (pu.) (idyoma) mayamutin,
madaling mainis o
magalit
madla (ph) lahat, tana, ang publiko, ang
taongbayan, ang masa
madre (png) (ekles.) sister, mongha
madrina (png.) ninang
madyik (png.) mahika, mahiya
madyisyan (png.) salamangkero,
nagmamadyik
maestra, maestro (png. ) guro,
tagapagturo,
instructor
maestro (png.) (mus.) konduktor
maga (pu.) bukol, paga, tambok, umbok
mag-anak (png.) pamilya, angkan
mag-asawa (pd) magpakasal, makipag-isang dibdib
magdaragat (png.) marinero,
manlalayag,
mangingisda
maginoo (pu.) kabalyero, ginoo
magnanakaw (png.) mang-uumit, manananso,
mandurukot
magnet (png.) batubalani
magulang (pu.) suwitik, mapanlinlang,
madaya, maalam; hinog,
matanda
magulumihanan (pd.) matigilan;
maligalig ang
kaisipan
mahal (pu.) iniibig, minumutya, nilalangit,
sinisinta, itinatangi, ginigiliw,
iniirog; aristokrata, maharlika,
mabunyi, noble
maharlika (pu.) mahal, noble, marangal,
aristokrata
mahika (pu.) madyik
mahistrado (png.) hukom, huwes
mahiya (png.) madyik, mahika
maaga (pu./pa.) temprano, una, maagap
maagap (pu.) maaga, puntwal, maliksi,
alisto
maalab( pu.) maningas, maliyab,
mapusok,
maapoy, masidhi
maalam (pu.) marunong
maalinsangan (pu.) mabanas
maano (pu.) makuwan
maano (pd.) harinawa, nawa
maantak (pu) makirot, mahapdi
maang (pu.) ignorante, tanga, hangal,
mangmang, walang-muwang,
bobo
maanghit (pu.) amoy-kambing
maapoy (pu.) maalab, maliyab,
maningas;
masidhi, mapusok
maapula (pd.) masawata, masansala,
mapigil, masaway, mapatigil
maawain (pu.)mahabagin
mababa (pu.) hamak, imbi; ilalim
mabagal (pu.) makupadm banayad, dimaliksi, madalang
mabagot (pd.) mainis, mainip, mamuhi,
mayamot
mabagsik (pu.) mabangis, malupit, walang habag,
parang hayop
mabait (pu.) maawain, mahabagin, mabuti
mabalasik (pu.) mabagsik, mabangis,
malupit
mabanaagan (pd.) maaninag, masilayan;
maunawaan
mabangis (pu.) mabagsik, mabalasik,
malupit
mabango (pu.) masamyo, mahalimuyak
makabuhay (pd./pu.) makapagbigaybuhay,
nakakabuhay
malabiga(pu.) satsat, daldal, tsismosa,
tsismoso
malakuko (pu.) maligamgam, mainit-init
malaga (pu.) gutom, dayukdok, hayok
malagkit (pu.) naninikit, madikit
malagihay (pu.) malakuko; sari-sariwa
malahininga (pu.) malakuko
malaman (pd.) mabatid, mahulo, matanto
malaman (pu.) madiwa
malamang (pa.) nakahihigit, higit; posible
malanday (pu.) mababaw
malarya (png.) (med.) kaligkig
malas (pu.) sinasama; walang suwerte,
(kol.)
inaalat; buwisit
malas (png) tingin, masid, tanaw
malasakit (png.) pagkupkop, pagkandili,
pagtingin, pagtangkilik, pag- aalaga
malat (pu.) paos, pagaw
malatuba (pu.) indiperente, walang- bahala, di-nagiintindi, walangmalasakit
malay (png.) pakiramdam, pagkaalam,
malak,
damdam
malay-tao (png.) ulirat, buhay, diwa
malaya (pu). libre, indipendiyente, nagsasarili
maldisyon (png.) sumpa
maleta png.) maletin
mali pu. lisya, di-tama, di-wasto, sinsay,
linsil,
di-tumpak
malik-mata (png.) transpigurasyon, pagbabagonganyo, pag-iibang
anyo; salamangka;
kinikita,
kinikinita
maligno (png.) lamang-lupa
(maliw) ─ pagmamaliw (png.) paglipas,
pagkawala, paglalaho;
pagtatapos, pagkaparam,
pagwawakas
maliwag (pu.) makuyad, makupag, mabagal;
pang-abala
maliwalas (pu.) aliwalas, presko,
mahangin
maltrato (png.) pagmamalupit, pangaapi,
pagmamalabis; masamang trato,
masamang pakikitungo,
masamang
pagpapasunod
mama (png.) di-kilalang lalaki; nanay, ina
mamak (png.) dayami, ginikan
mamamahayag (png.) reporter,
peryodista
mamay (png.) yaya, sisiwa; lolo, ingkong
mamera (pu). manentimos, tig-isang
sentimo, tig-isang pera
mamilaylay (pd.) mamutawi
mamulubi (pd.) mamalimos, magdalita,
maghikahos
mamumuslit (png.) (kol.) kontrabandista,
ismagler
mamutawi (pd.) mamilaylay
man (ptg.) din, rin
mana (png.) erensya, pamana
mana pa’y (pa.) mabuti pa’y, mahanga’y
manaan (pu.) tig-isang-daan,
tigsasandaan
manaka-naka (pa.) madalang, bihira,
maminsan-minsan
manaksi (pd.) tumestigo
manada (png.) kawan, langkay
manadyer (png.) tagapangasiwa
manainga (pd.) umulinig, makinig
mananahi (png.) modista
mananagisana (png). mangkukulam
manananggol (png.) abogado
manaliksik (pd.) tumuklas, maghanap
manang, manong (png.) (ekles.)
hermana,
hermano, banal,
relihiyosa, relihiyoso
manas (png.) (med.) beri-beri
manatili (pd.) manirahan, mamalagi,
pumirmi, magtagal
(manaw) ─ pumanaw (pd.) namatay,
yumao;
umalis
mandadangkal (png.) (ent.) samba- samba
mandamyento (png.) mando, utos, mandato,
order
mandarin (png.) (bot.) dalandan,
dalanghita
mandin (pa.) wari, parang, tila
mando (png.) utos, mandamyento, manda, order;
kapangyarihan,
poder; nasasakupan,
sakop, dominyo
maneho (png.) pagtsutsuper; pamamahala,
pangangasiwa,
pagpapalakad
manhid (png), pamimitig, pangangalay,
pangigimay, pulikat, kalambre
manik (png.) aboloryo
manika (png.) pigurin, papet, tau-tauhan
maniketa png. pihitan, manibela
manigo pu. maunlad, mapalad;
paborable;
buwena-mano
maniobra png. pakana, panlilinlang;
pamamaraan, paraan
manipesto png. pahayag,
proklamasyon
manipi pd. kopyahin, sipiin
manipulahin pd. patakbuhin, hawakan,
paandarin, maimpluwensiyahan;
(kol.) doktorin
(manman) ─ magmanman, manmanan pd.
tiktikan, manubok, magmatyag, magespiya,
magmasid
mano png. santumpok; sanrolyo,
sanlikaw
manok png. (patal.) bata, protehido, tangkilik
manong png. (ekles.) banal, relihiyoso
manood pd. masdan, obserbahan
mansa png. mantsa
mansigit png. templo, simbahan,
iglesiya
manso pu. maamo
manta png. blanket, kumot
mantel png. tapete
mantilya png. belo, talukbong
mantinimyento png. pagpapairal, pagpapanatili,
pagpapamalagi;
sustento, panustos;
ikabubuhay, ikinabubuhay, kabuhayan,
pagkabuhay
mantsa png. dungis, dumi, dusing, lahid, batik,
bahid; kasiraang puri; marika, banil
manulos pd. magpasasa, managana
manuso png. lampin
manya png. sumpong, haling,
pagkahaling,
pagkahibang
manyempo pd. magsamantala
manyur png. pataba, abono (mula sa
dumi
ng hayop)
manggagamot png. duktor
manganino pd. masilong, masungyaw
manggasa png. (bot.) bigas, palay
manggeta png. panikwas, pingga
manggo png. tatangnan, hawakan, puluhan;
manibela
mapagkunwa pd. mapagbalatkayo,
mapagpaimbabaw
mapait pu. masaklap
mapalad pu. masuwerte
mapilit pu. mapanggumiit, mapaggiit,
mapagpumilitmaputi pu. busilak
maputla pu. mabarak
maragundong pu. maalingawngaw, matunog,
maugong
marahan pu. banayad, mahinay,
mabagal,
mahina
marahas pu. mapusok, mabagsik
marahil pa. kaipala; bakasakali
(marali) ─ pamamarali png.
paghahambog,
pagyayabang, pagmamagaling; paninira
maralita pu. dahop, hikahos, kapos, dukha,
mahirap, pobre; pulubi
marami pu. labis-labis, ibayo; sobra
maramot pu. kuripot; di-mahingan, masarili
maramdamin pu. sensitibo; matampuhin
marangal pu. maginoo
marangya pu. magarbo, maringal; palalo,
hambog
marka png. tanda, palatandaan; bahid,
lahid,
dungis, mantsa; antas, nota
marikit pu. marilag, kaakit-akit,
maganda
mariwasa pu. masagana, maalwan, maykaya
marubdob pu. masidhi, mapili, maalab
marumi pu. mailbag, mabanil
marunong pu. matalino
masakim pu. suwapang, makamkam,
mapagimbot
masakit pu. makirot, maantak,
nakakainsulto
masalita pu. sitsit, daldal, mabibig, mabunganga
masama pu. di-mabuti, di-mainam
masangkot pd. masali, mabilang,
madamay
masarap pu. matimyas
masaya pu. maligaya, natutuwa,
nalulugod
masdan pd. tanawin, malasin, tingnan;
suriin,
siyasatin
maselan, maselang pu. pihikan,
delikado,
mapamili
masetera png. plorera
masiba pu. matakaw
masigasig pu. masugid
masinop pu. mapagsimpan, maasikaso,
mapagimis
masinsay pd. maligaw, malisya, malihis
masipag pu. masikhay, masikap
masiso pu. buo, solido
masiyasat pu. mapagtanong, mapag- alam,
mapanuri
masungit pu. talusaling, magagalitin,
mataray
masuyo pu. mapagbigay, magiliw
mataho pd. mabatid, matalos,
malaman,
maunawaan, malirip
mataimtim pu. mataos, matiim, matapat
matalas pu. matalim; matalino
matapobre png. mapanghamak,
mapangmaliit,
mapang-aba
matematika – (png) - sipnayan
matimpi pu. mapagkimkim; mahinahon
matimyas pu. dalisay, wagas, busilak,
matapat
matipuno pu. malusog, balisaksak
matiyaga pu. masigasig, masikap, masikhay,
matiisinn
mato pu. galit, suya, yamot; pagkainis,
pagkalungkot
matres png. kutson
matris png. bahay-bata, inunan
matuwid pu. diretso; tuwid; katwiran
mayabong png. malabay, malago
mayaw png. husay, ayos, inam
maysakit png. pasyente
mayumi pu. mabini, mahinhin
medida png. panukat, sukatan; takalan
meditasyon png. nilaynilay, bulaybulay
memorya png. gunita, alaala
memoryado pu. saulo, kabisado
mensahe png. bilin, pasabi, pahatid, pabatid;
kalatas
merkader png. negosyante, komersyante,
mangangalakal;
biyahero
merkado png. palengke, talipapa, tiyangge,
pamilihan
merit png. galing, buti, kabutihan; halaga,
kahalagahan, kahusayan
metod png. paraan, pamamaraan
mikmik pu. kakapurit, napakaliit, kakatiting
milagro png. himala; kababalaghan
mimika png. manggagaya, manggagagad;
manunulad; pantomina
ministeryo png. gabinete,
departamento,
kagawaran; paglilingkod; pagtulong;
pastor, sugo
miron png. manonood, taga-usyoso
misay png. bigote, balbas
miselanea pu. sari-sari, iba-iba, haluhalo,
samut-sari
misels png. tigdas, bulutong-tubig
miserable pu. aba, karumal-dumal, kadusta-dusta;
nakasusuya; nakaiinis, kahabag-habag
mithi png. ambisyon, pita, pithaya, nasa; adhika,
lunggati
miting png. pulong, kumperensiya; panayam,
interbyu; pagtatagpo, pagkikita; pagkikilala;
pagtitipon;
pagsasalubong
mito png. alamat, katha-katha; gawa-gawa
miyembro png. kaanig, kasapi,
kagawad
modelo png. huwaran, uliran
moderno png. makabago
monarka png. emperador, hari; dugongbughaw
monopolyo png. pagsasarili, kontrolado;
panlalagom
moskitero png. kulambo
moto png. islogan, bansag
mulias ong. bukang-liwayway;
pamamanaag,
pamimitak; madaling-araw
munakala, munukala png. proyekto,
plano;
balak, panukala
mundo png. daigdig, sangkalupaan, sandaigdigan,
sansinukuban
mungkahi png. suhestiyon, panukala,
proposisyon
(muok) ─ nagpamuok pd. nagsagupa,
naglaban, nagbaka, nagdigma,
naghamok
muog png. muralya, kuta, taguan; kuwartel;
pader
mura png. alipusta, pasaring, lait; alimura, sisi,
sermon; aral, pangaral
mura pu. bubot, hilaw, baguhan, sariwa;
barato,
balindang, babarahin
musmos png. paslit, bata;
murang isip; inosente;
mangmang
mamutawi pd. sabihin
mutya png, paraluman, diwata;
bukudtangi,
tangi, pinakatatangi, bugtong; darling, irog,
giliw, hirang, sinta, mahal, kasi; antinganting, galing, agimat
muwang png. alam, muwak; kabatiran; isip, kuro
N
nais (png) – hangarin; kagustuhan; ibig;
namnam (png) – lasa
nanay (png) – inay; inang; mama; mamang
narangha (png) – dalandan
narasyon (png) – pagsasalaysay
nasa (png) – nais; mithiin
nasa – masalalay; isalalay
nasyon (png) – bansa
nasyonal (pu) – pambansa
nasyonalidad (png) – kabansaan
natibo (png) – katutubo
natural (pu) – likas; katutubo; taal; parang totoo
nayon (png) – baryo; barangay
nebera (png) – repridyeretor
neblina (png) – ulap; alapaap
negosyante (png) – mangangalakal
negosyo (png) – hanapbuhay; pangangalakal
nerbiyos (png) – pagkamatatakutin
nerbiyosa-so (pu) – maindahin; matatakutin;
maramdamin; magugulatin; kinakabahan;
biglain
neto (png) – tubo; kinita
nibel (png) – pagkapantay
nigo (png) – sagana; masagana
niig (png) – pag-uulayaw; pagsasarilinan
nilay-nilay (png) – muni-muni; dili-dili; bulaybulay
nimbo (png) – sinag
nimpa (png) – diwata
ninag (png) – radyasyon
ninuno (png) – angkang pinagmulan
ningas (png) – alab; liyab; lagablab; apoy
ningning (png) – sinag; aluningning; luningning;
kislap; kinang; tingkad
nisnis (png) – himulmol
nitso (png) – butas
nobela (png) – kathambuhay
nobelista (png) – mangangathambuhay
nobya (png) – kasintahan; katipan
nobyo (png) – kasintahan; katipan
nombrado (png) – hinirang; tinawag
nood (png) –palabas; tanawin
noon (pa) – dati; dati-rati
normal (png) – karaniwan
norte (pu) – hilaga
nota (png) – marka
notisya (png) – babala; paunawa; patalastas
nulo (pu) – walang-bisa
numero (pu) – bilang
nunal (png) – taling
nuno (png) – lolo; lola
nuno (png) – dwende; tianak
nutnot (pu) – nisnis; nasnas
Ň
NG
ngakngak (png) – nguyngoy; tanguyngoy
ngalan (png) – pangalan; tawag; taguri
ngalan (png) – reputasyon; puri
ngalanan (pd) – tawagin; binyagan
ngalandakan (pd) – ipagparangalan; ipamutak
ngalay (png) - ngalo
ngaligkig (png) – manginig sa ginaw
ngalirang (pu) – tuyot; tuyong-tuyo
ngalit (png) – ngitngit; matinding galit
ngalo (png) – ngalay
ngalukabkab (png) – pagkabakbak; pagkatanggal
ngalumata (pu) – hapis; mukhang pagod; mukhang
may-sakit
ngamba (png) – pagkabahala; bagabag; takot;
sindak; agam-agam
nganib (png) – peligro; krisis
nganingani (png) – guniguni
nganga (png) – pagbuka ng bibig
nganga (pu) – nakatunganga; nakatanga
nganga (png) – hitso
ngapos (pu) – kulang
ngasiwa (png) – pamamatnugot; pamamahala
ngata (png) –nguya
ngatngat (png) – kagat
ngawit (png) – ngalay; ngimay
ngawngaw (png) – ngasngas; daldal; kuskusbalungus
ngibit (png) – ngiwi
ngiki (png) – ginaw
ngidngid (png) – gilagid
ngilin (png) – abstinensya
ngimay (png) – pamamanhid
ngimbulo (png) – inggit
ngimi (png) – kimi
nginig (png) – pangangatal
ngisi (png) – ngisngis
ngitngit (png) – galit
ngiwi (pu) – nakangibit
ngiyaw (png) – ingaw
ngulag (pd) – mangilabot
ngulag (png) – nalalagasan
ngunit (pangatnig) – pero; subalit; datapwat
ngusngos (png) – nguso
nguso (png) – ngusngos
ngutngot (png) - ingit
nguya (png) – ngata
nguyapit (png) – pag-aalimbitin
nguyngoy (png) – ngakngak; hulhol
O
obaryo – (png) bahay-itlog
obispo - bishop
obligado (sapilitan) - (pu) kailangan;
obligasyon (pananagutan) - (png) tungkulin;
panagutan; kautangan; pagbabayaran
obra - (pu) may-kaya; maylakas; may kakayahan
obrero – (png) manggagawa;
obserbasyon - (png) pananaw; pagmamasid; tingin
oditoryum – (png) tanghalan
ohales - (png) uhales
oho - (pa) opo; oo
okasyon – (png) pagdiriwang; pangyayari,
pagkakataon, tiyap; kaganapan, tsansa;
dahilan,sanhi, basehan, batayan,
pangangailangan, bagay na
kailangan
oksidental – (pu) kanluranin; kanluranan; weste
oktopus - (png) kugita; octopus; pugita
okupado - (pu) may inaatupag, abala, hindi
makaugaga, may binubusis, okupado; may
tao; bintay sa trabaho; d umog, gumon,
lulong; subsob; abala.
okupahan –(pd) sakupin; manakop;
tumagal (ng oras o panahon); makapuno sa
isang bagay na kulang o kapos; manirahan,
mamahay, manahanan; maging tenant o
kasama sa bukid; mamalagi; manungkulan
oliba - (png) aseytunas, pitogo, olive
onsa - 1/16 ng isang libra;
onse - (png) labing-isa
oo - (pa) opo, oho
opalo - (png) hiyas
opera - (png) tanghalan
opera - (pd) gumana, umandar,
magpaandar; trumabaho, gumawa; tumalab,
umepekto, magkabisa; tistisin, operahan,
mag-opera
operasyon - (png) pagtitistis, operasyon;
pagpapaandar, pagandar; pag-gawa;
pagsasagawa; pagtakbo, pagpapatakbo; ang
ginagawa sa mga numero o kantidad, tulad
ng mga sumusunod addition, subtraction,
multiplication, division, transposition,
substitution, differentiation, at integration;
kampanyang militar o kampanyang nabal;
sakilos.
opereytor - (png) taong nagpapaandar o
humahawak ng aparato (telephone operator,
halimbawa); mayari (ng negosyo o plota ng
mga sasakyan (taxi operator, halimbawa);
aparatista
opinyon – (png) palagay, tingin, pananaw,
akala, opinyon, haka-haka, pagmumuni;
kurukuro, pala-palagay, wari-wari,
paniniwala, hinuha, sapantaha; kalkula,
tantya, taya; hulo; hagap, hinagap;
damdamin; pulso (ng bayan)
opiser – (png) opisyal; taong komisyonado
sa hukbo; taong lisensiyado bilang master,
mate, chief engineer o assistant engineer sa
barko; pulis; konstable; ranggo sa isang
samahan.
opisina – (png) bupet, opisina, ahensya,
tanggapan; mga taong bumubuo ng isang
opisina; tungkulin, gawain, kapangyarihan
(ng isang katungkulan); puwest, opisyo;
seremonya sa simbahan; mga canonical
hours; panalangin, dasal, pagdarasal,
seremonya, serbisyo orituwal ng simbahan.
oportunidad – (png) magandang
pagkakataon; suwerte; tsansa, oportunidad.
oportunista – (png) taong mapagsamantala,
gahama, o gani, oportunista,
oposisyon - (png) oposisyon; pagsalungat,
antagonismo, pagsuway, pagtutol; posisyon
o kalagayang katapat o kabaligtaran;
sagabal, hadlang
optikal - (pu) optic
optiko - (png) optiko
optimis - sulitin, pakinabangan
optimismo - (png) pinakamaganda o
pinakasulit na kalagayan, dami, antas o uri;
kaligatan, optima
(pu) pinakamainam; pinakamaigi,
pinakasuli, optim
optometri - (png) tagasukat ng salamin
optometris – (png) optometrista
opyo – (png) opyo, opyum, apyan
orador - (png) mananalumpati; tagapagsalit
orakulo -(png) dambana; paring
manghuhula
ora mismo - (pa) ngayon na
ora-orada – (pu) madalian
oras - (png) sandali, saglit, panahon;
okasyo, tiyempo, tsansa, tiyap
oras-oras - (pa) bawat sandali
orasyon – (png) padasal, pangadyi,
panalangin, dalangin, dasa, pakiusap,
panambitan, paghingi ng aksyon ng korte
orbe - (png) bagay na bilog, tulad ng bola;
saklaw, sakop, impluwensya
orbita – (png) orbito, iniikutan
order - (png) utos, atas; mando; pag-uutos;
kapangyarihang mag-utos o magmando;
husay, galing, kaalaman o kasanayan
ordinansa – (png) batas, ley;
hurisprudensya
ordinaryo – (pu) karaniwan; madalas,
malimit, habituwal, nakasanayan,
nakaugalian
oregano - (png) marjoram
orends -(png) lukban, dalanghita,
kabuyaw , kahel
organdi - (png) tela
organisado – (pu) maayos, matatag
organisasyon - (png) organisasyon; pagoorganisa; pagkakatatag, pagtatatag
organismo - buhay na indibidwal
orihinal - (pu) bago, basal; hindi pa
nagagaya o nakokopya; mapanlikha,
mapang-imbento
orkestra - (png) kalipunan ng mga
manunugtog; butaka
orkid - (png) dapo, orkidyas, sanggumay,
waling-waling, kulay na lila
ortograpiya - (png) palatitikan; wastong
palabaybayan; pagsasasimbolo ng mga
tunog ng salit
ortopedik - (png) ortopediko
oryental – (pu) pansilangan, hinggil sa mga
bansang silanganin; makinang at mamahalin
ospital - (png) pagamutan
ostiya - (png) sagradong tinapay
osyano - (png) karagatan
otap – (png) biskwit sa Cebu
otel - (png) hotel
otmil - (png) abena
otso – (png) walo
oyayi - (png) lalabay, kantang pampatulog
ng bata, hele-hele
P
paalam – (png) adyos, paglisan, pag-alis
paanyaya – (png) imbitasyon, pag-aya, paghikayat
pabagsak – (png) suhol, lagay
pabalat – (png) takip, pang-ibabaw
pabango – (png) losyon, perpume
pabaya – (pu) bulagsak, walang ingat
pabuya – (png) regalo, gantimpagod, aginaldo
pakakak – (png) tambuli, trumpeta
pakana – (png) lalang, daya, linlang
pakasing – (png) taginting, kuliling, kililing
pakaw –(pd) isinara, itinarangka, iginagantso,
ikinandado
pakay – (png) layon, mithi, dadya, nasa, pita,
hangad
pakinabang – (png) tubo, interes, napala, natamo
pakinggan – (pd) dinggin, ulinigin
pakita – (png) palabas, iksibit
pakitang-tao – (png) pasikat, pagkukunwari,
paghahambog
pakiusap – (png) pagsamo, pagdaing, panambitan,
pagpapakumbaba, paninikluhod
pakla – (pu) saklap, pait, askad, asim
pakli – (png) sagot, sabad, sabat, tugon
paknit – (pd) tanggal, bakbak, lapnos, punggal
paksa – (png) suliranin, layon, pinag-uusapan,
tinatalakay
pakumbaba –(png) paninikluhod, pagsamo,
pagdaing
pakundangan –(png) galang, pitagan, pagtingin,
pagbibigay
pader – (png) dingding, bakod, kahanggan
padpad – (png) dala, anod, tangay
paga – (pu) maga, bukol, pantal, alsado
pagak – (pu ) paos, pagaw, malat, bahaw
pagamutan – (png) ospital, klinika
pagaw – (pu) malat, paos, bahaw
pagbabahagi – (png) paghahati, pagpaparti,
dibisyon, pag-aayaw-ayaw
pagkaraka – (pa) agad, dali-dali, dagli, kagyat
pagkatao – (pu) maginoo, marangal, kalikasan ng
tao
pagkuwan – (pa) agad-agad, pagdaka, dagli, kagyat
pagdaka – (pa) kaagad, dagli, kagyat, agad
pagdarahop – (png) paghihirap, pagsasalat,
paghihikahos
pag-ibig – (png) paggiliw, pagsinta, pag-irog,
pagmamahal, pagtatangi, pagsusumamo
pagod – (png) hapo, pagal hirap
pagpag – (png) wasiwas, waksi, pilig
paha – (png) bigkis, sinturon, tali
pahalang – (pu) pabalagbag, kasalungat, di paayon
paham – (png) dalubhasa, pantas, matalisik
pahamak – (png) disgrasya, aksidente
pahat – (png) paslit, musmos, walang muwang
pahatid – (png) bilin, pasabi, paalaala
pahayag – (png) patalastas, babala, sinabi, saysay
pahayagan – (png) peryodiko, dyaryo, lathalain
pahid – (pd) haplos, himas, punas
pahilis – (pu) hilig, kiling, di-tuwid, pabalagbag
pahimakas – (png) pamamaalam, huling habilin
pahinante – (png) tagabuhat, kargador, istibador
pahintulot – (png) permiso, pagpayag, pagsangayon
pahinuhod – (pd) pagtango, pagpayag, pagsangayon
pahinga – (png) deskanso, pahingalay, pagtigil,
paghinto
paikpik – (pd) siksik, gitgitin, pigan
pailalim – (pu) pataksil, pababa, traydor, palusong
paimbabaw – (png) pagkukunwari, pagbabalatkayo
pain – (png) pangati, bitag, panlinlang
pait – (png) saklap, hapdi, dita, lasang apdo, kirot
pala – (png) nahita, nakuha, ganti
palakad – (png) regulasyon, tuntunin, patakaran
palakpak – (png) aploso, pagakpak ng kamay
palad – (png) kapalaran, tadhana, swerte
palag – (pd) galaw, pusag, pitlag, tarong
palagay – (png) akala, sapantaha, kuru-kuro
palagi – (pa)parati, lagi, madalas
palahaw – (png) sigaw, hiyaw
palalo – (pu) mayabang, hambog, mapagmataas
palamara – (png) taksil, sukab, lilo
palamuti – (png) adorno, dekorasyon, gayak
palanas – (png) pampang, aplaya, baybayin,
dalampasigan, taganas
palangoy – (png) biya, palutang
palas – (png) talop, tabas, pungos
palasak – (pu) laganap, sagana, pangkaraniwan
palasan – (png) bihuko, yantok, ratan, uway
palasyo – (png) gusali, tahanan ng hari
palatandaan – (png) pinagkakakilanlan, hudyatan,
pampaalalang-marka, senyas
palatol – (png) palugit, pataan, laan, palabis,
pasobra
palayat – (png) bagaso, sapal, ipa
palayaw – (png) tawag, bansag, alyas, turing, taguri
palengke – (png) merkado, tyanggi, pamilihan,
talipapa
palibhasain – (pd) hamakin, dustain, insultuhin
paligid – (png) palibot, paikot, erya
paligsahan – (png) timpalak, kontes, labanan,
tagisan ng talino
paling – (png) kiling, hiwas, hilig
palisin – (png) alisan, walisin, pagpagin
palitan – (png) halinlan, ibahin
Q
R
rabit- (png) kuneho, coneho, cuneho
raket- (png)anomalya, garapál, kabanha,
delihensiya, pangilad, rakit
raketir- (png)mangraraket
radar- (png)sensor
radyo- (png)radyu, radió
ragasa- (pa)madali, marahas, dagasa
raha- (png)panggatong
rahiyo- (png)pang-akit
rahuyo- (png)gayuma, halina, pang-akit
rami- (png)amiray
ramilyete (png)- bukey
rangya- (png)luho
rapol- (png)ripa
rason- (png)katwiran, dahilan, sáncan, pangisip,
panabot, katarongan
rasonable- (pu)makatwiran
raspahin-(png)kayurin
rasyon- (png)pamamahagi, pahat
raya- (png)guhit, salungguhit
rayag- (pd)balik
rayama-(png) laging kasama
rayot- (png) kaguluhan
reaksiyon-(png) tugong-kilos
realista-(png) makatunay, pragmatiko
realse- (pu) also, umbok, paumbok, relyebe, bukol,
pabukol
rebaha- (png) bawas, deskuwento, reduksiyon,
tawad
rebelasyon-(png) pagsisiwalat, pagpapahayag,
paglalantad, pagtatanghal, pagpapakilala, bugna,
pinadayag
rebelde-(png) manghihimagsik, insurekto,
rebolusyonaryo, masakoton, masukihon, suki,
sukol, supil
rebelyon-(png) panghihimagsik, himagsikan,
pagbabangon, pag-aalsa, alamyento, insureksiyon,
rebolusyon, pagsukol
reberebe- (pa) padalus-dalos, sigi-sige, padaskuldaskol
reberendo- (pu) kapita-pitagan, kagalang-galang
rebersible- (pu) baligtaran, baligtarin, mabali
rebisahin- (pd) suriin, repasuhin, iksaminin,
auditin, rebisar, pagtarong
rebisyon- (png) mulinsuri, pagtutuwid, repaso,
ribyu
rebokahin-(pd) bawiin, iurong, pawalang-bisa,
pagbakwi
rebolber- (png) baril, paltik, pistola, sandata, pusil
rebolkar- (png) tuklas, bunyag, tagpuan
rekado- (png) pansahog
rekisa- (pd)paghalughog, pagkapkap
reklamo- (png) tutol, daing
rekobeko- (png) kuriri
rekodo- (png) anggulo
rekomendasyon- (png) tagubilin, pagpaila aron
mahiluna, itugyan , patigayonon
rekord- (png) talaan, kaagi, akta, rehistro, pasulat,
patala
rektanggulo- (png) parihaba, riktangulo
rektipikasyon- (png) pagtutuwid, pagwawasto
rekto- (pu) husto
rekwa- (png) dami, grupo
regadera- (png) pandilig
regalo- (png) bigay, handog, gasa, gasaha, hinatag
regla-(png) guhit
regular-(pu) karaniwan
regulasyon- (png) alituntunin, reglamento
rehiyon- (png) pook, distrito
relasyon-(png) kaugnayan, relación, kalabotan
relebo- (png) kapalit
relihiyon- (png) pananampalataya, relíhion, pagtuo
relos- (png) orasan
remedyo- (png)gamot, lunas, remedió
reparasyon-(png) bayad-pinsala
repaso- (png)balik-aral
repetisyon- (png) pag-uulit, magbalik-balik
repinado- (pu)pino, pulido
replektor- (png) pambalik-sinag
reporma- (png) pagbabago, pamaayo
reporter- (png) tagapagbalita, tigbalita,
magbabalita, magtataho
represko- (png) pampalamig
represantante-(png) kinatawan, representatib,
tinugyanan
repridyeretor- (png) palamigan
reputasyon- (png) puri, dangal, reputáción,
paintungulan, gindungog
reserb-(png) paglaan, pagtabi, pag-ipon, reserbar,
tagan-an
reserba- (png)panlaan, reserbáción, paglain,
pagtagana
reserbado- (png)nakalaan
residensiya- (png)tirahan, tahanan, residenciá,
tucnangan
residente-(png) macatúcnang, puluy-anan
resin- dagta, lagok
resitensiya-(png) tibay, tatag, lakas, kakayahan,
resistencia, pagsukol
resolusyon, (png) kaisahang-pasiya
resorspul- (png) mapágparalan
respeto- (png) galang, respectuán, galangan,
respecto, respetar, pagtahod, tahoray, tahod
responsable- (pu) maaasahan, maquibat
restawran- (png) kantin, kainan, kan-anan,
karenderiya, karihan, risturan
resulta- (png)kinalabasan, bunga, agi, nadangatan,
risultado, salangpotan, sangpotanan
retaso- (png) pinagtabasan, pinagputulan
retinihin- (pd) pigilin, antalahin, bimbinin
retiro- (png) pamamahinga, pahilit, hunong
retraksiyon- (png)pag-uron, pagtalikod, pagbawi
retribusyon- (png)parusa, silot
retsasahin- (pd) tanggihan, dispatsahin
reuma- (png) kalambre, manhid, pulikat, pasma,
ngalay, pamimitig
ribal- (png) kaagaw, kapang-agaw, kaatbang,
manag-atbang, kaindig
ribentador- (png) paputok, libintador, pabuto
riles- (png)daang-bakal
rima- (png) tugma
rimarim- (png) diri, suklam
riwara- (png) disgrasya, kaulawan
riwasa- (pu)masalapi, dato, kuwartahan
rool- (png) disgrasiya, kaulawan
rumi- (png) kalat, bahid, batik, buling, yuta
rurok- (png) itutok, kaitaasan, tugatog, taluktok,
tumoy, kinatumyan
ruta- (png) rumbo, itiniraryo, dakong-puntahin,
panawan, rota
rutin- (png) karaniwang gawi, naandan, rutina
ruweda- (png) gulong, ligid
ruwina-(png) pinagkaguhuan, guho
S
sa gitnâ (pu)- kahalubilo, kasama
sabáw (png)- sopas,
sabí (png)- diga, bigkas
sabíhin (png)- salaysay, ikwento
sablay (png)- sala
ságing (png)- saba
sagip (pd)- ligtas, tinulungan
sagót (png)- tugon, reply
sagwa (pu)- pangit, walang ayos
sagwan (png)- good, gaod
sahod (png)- suweldo
sakim (pu)- timawa, kayamuan, matakaw, siba
sakít (png)- hapdi, kirot
sakit (png)- karamdaman, disease, illness
saklaw (png)- sakop
saklaw (png)- suklop
saklolo (png)- tulong,
sako (png)- supot, langgotse
sakop (png)- saklaw
sakunâ (png)- aksidente, kapahamakan
sala (pu)- sablay
salakayin (pd)- atakihin, halayin, lusubin
salamangka (png)- mahiwaga, kababalaghan
salapî (png)- kuwarta, kuwalta, pera
salat (pu)- kulang, wala
salawál (png)- pantalon
saligan (png)- batayan
salikop (png)- anggulo, panig
salitâ (png)- gumawa, magtrabaho
salitaan (png)- usapan
salo (pd)- hulihin, sapuhin
salo-salo (png)- kainan, bangkete
salungat (png)- laban sa, labag sa
samahán (png)- kapisanan
sambáhan (png)- Simbahan,
sambalílo (png)- sumbrero
sambit (png)- sabi, bigkas, badya
sanay (pu)- eksperto
sandalî (png)- samantala, oras
sandok (png)- tikbo
sanga (png)- sangay
sangay (png)- sanga
sangayon (pa)- payag
sapa (png)- batis, batisan
sapagká't (pa)- mangyari, yamang, dahil sa
sapát (pu)- tama na
saplot (png)- damit, kasuutan
sapot (png)- bahay-gagamba
sarado (pu)- pinid, sara
saranggola (png)- buradol, guryon
sari-sari (pu)- iba’t-iba
sariwà (pu)- bago, kararaan, kalian lamang
sástre (png)- mananahi
sauli (pd)- ibalik, ganti
saya (png)- palda, laylayan.
séda (png)- sutla
segúro (png)- katibayan
seis (png)- anim
selyo (png)- tatak
sensitibo (pu)- maramdamin
senyas (png)- tanda, pirma, lagda
sepílyo (png)- eskoba, brotsa
serbesa (png)- alak
sesenta (pu)- animnapu
setenta (pu)- pitumpo
siba (pu)- sakim, timawa, kayamuan, matakaw
sibuyas (png)- lasuna
sigalot (png)- alitan, babag, away
sigasig (png)- sigla
sigaw (png)- hiyaw
sigla (png)- sigasisg
siglo (png)- dantaon
sigúro (pa)- baka sakali, marahil, kayapala,
síko (png)- kodo, gitgit
silang (png)- kapanganakan, kaarawan
silángan (pd)- subangan
silangánan (pu)- taga-silangan, Oriental
silíd (png)- kamara, kuwarto
silíd-tulugán (png)- silid-higaan
sílya (png)- upuan
simbáhan (png)- sambahan
síming (png)- arte
simula (png)- umpisa
sindak (png)- takot
singáw (png)- usok
sinko (pu)- lima
sinkuwenta (pu)- limampo
sinturón (png)- paha, bigkis
sinúlid (png)- hibla
sipá (png)- tadyak
sipí (png)- salin, kopya
sipnayan (png) - matematika
sirà (png)- dumhan, pinsala, danyos
sisdlan (png)- lalagyan
siyénsiya (png)- agham
siyento (pu)- sandaan
siyete (pu)- pito
sópas (png)- sabaw
subok (png)- sikap, tangka
sugal (png)- pakikipagsapalaran
súgat (png)- samad, kapinsalaan
sugò (png)- embahador, kinatawan
sukì (png)- kliente
sukláy (png)- palong
suklop (png)- saklaw
súlat (png)- liham, letra
sulok (png)- anggulo, panig, salikop, kanto,
tabi
sumbong (png)- daing, tutol
sumpa (png/pd)- murahin, tungayaw
sundalo (png)- kawal
sungay (png)- pansuwag
sunód (pd)- sundan, subaybayan
suwelas (png)- talampakan
suweldo (png)- sahod
T
taad (ng tubo) (png)- pagpapasupling
taal (pu)- Katutubo, naitbo; angkin; likas,tunay
taan (png)- reserba, laan;palabis
taas (png)- tayog, tangkad, layog; timbaw;
kamahalan; kabunyian; kadakilaan
taba (png)- lusog; langis,grasa, sebo
tabak (png)- itak, kampilan, gulok
tabako (png)- sigarilyo
tabad (png)- banto
tabal (png)- baog, matsora
taban (png)- tangan, kapit, hawak
tabang (tubig) (png)- ilog, batis, poso
tabang (png)- walang lasa
tabas (png)- anyo, hugis
tabas (pu)- gapas, putol,tagpas, lagpas
tabi (pd)- slis, layo, habi, urong
tabiki (png)- dingding
tabig (png)- siki, siko
tabil (pd/pu)- masalita, daldal, satsat
tabing (png)- kurtina kansel, telon, biyumbo,
panganglong, o pantakip
tabing (pu)- tawisi, hiwid, hiris; tagibang, ngiwi,
tikwas, hilis
tabingi (pu)- tabingi
tabla (png)- kahoy
tabla (pu)- empate, patas; amanos
tablaw (pu)- tahaw, bukaskas;tantad,bilad,lantad
tableta (png)- pildoras,kapsula;selyo,papelito
tabo (png)- bao o plastic
tabol (png)- hilab
tabon (png)- bunton, tambak, takip; pilapil
taboy (png)- pagpapaalis, bugaw, aboy
tabtab (png)- tapas,tapyas; tabas,
bakbak,lilok,kayas;sibak;dasdas
tabugi (png)- kuyukot
taburete (png)- upuan,likuman,istul
tadhana (png)- takda;batas,tuntunin,alituntunin
tadyak (png)- sipa
tagal (png)- laon,
tibay,luwat,resistensiyal;tatag,tiis,agwanta
tagas (png)- tulo,pawis,kayat,daloy
tagay (png)- inom,barik
tagilid-hilig,killing,tagibang,tawisi,iwarang
taglay (png)- akibat, angkin, dala
tago (pu)- lihim, kubli,lingid
tagos (pu)- lusot,lampas,lagos,taos,tagpos
tagpas (pu)- tigpas,gapas,tabas
tagpi (png)- patse, tagni;tapal;katnig
tagubilin (png)rekomendasyon,instruksiyon,direksyon;bilin
;pasabi
tagumpay (png)- biktorya,
pananalo,pagwawagi;eksito
tagunton (png)paragraph,parapo;talataan,saknungan
taguyod (png)- tulong, tangkilik, tangkakal
tahan (pd)- Tigil,hinto,humpay
tahanan (png)bahay,tirahan,urungan,tuluyan
tahas (pu)tandis,tiyak;tuwiran;direkto,diretso;malinaw
tahaw (pu)- lantad,hayag;ayrelibre
tahi (pd)- Sulsi
tahilan (png)- biga
tahimik (pu)- panatag,tiwasay,payapa,mahinahon
taimtim (pu)- taus-puso,sinsero,tapat
taka (png)- mangha, gilalas
takad (png)- batayan, salalayan,pundasyon,saligan
takad (pd)- Isalig,ibatay, isalalay
takal (png)- medida; sukat
takas (png)- puga, tanan,pagtalilis
takaw (png)- siba, kasakiman
takbo (png)- sibad,yagyag
takda (png)liksiyon;tadhana;limitasyon,taning,palugit
takip (png)- tuntong, tapon, pansaklob,
taklob, suklob
takipsilim (png)- dapithapon,agawdilim
takitaki (png)- diwa,
gunamgunam,akal,banta,dilidili,hagap
taklab (png)- bangan, baisa
taklip (png)- galos, gasgas, halas
taklob (png)- suklob,saklon,takip
takot (png)- pangamba,sindak
taksil (pu)- palamara,sukab,traidor,lilo,kuhila
taktika (png)- pamaraan;istratehiya
tala (png)- nota,lista,ulat
talaan (png)- listahan
talab (pu)- mabisa,
talaga (pa)- siyempre,tiyak,sigurado,tunay nga,oo
nga, siya nga
talamak (pu)grabe,rendido,lipos,tigmak,tigib,nasugapa;
lupasay,laylay,handusay, dapa
talambuhay (png)- biyograpiya
talampak (pu)prangka,tapat,prangko,tahasan,harapan
talangka (png)- alimasag,alimango
talas (png) -hayap,talim;talisik,talino
talastas (pu)- batid, alam, talos, tanto
talatag (png)- hilera,danay,hanay,pila
talatinigan (png)- diksiyunaryo
talento (png)- dunong, talino, alam, apisyon
tali (png)- lubid,leteng
talibas (pu)- pahilis, hiwid, hiris
talibong (png)- punyal, daga, balara, dager
talibugso (pu)- sagunson, talihabso
talim (png)- talas
talino (png)- talento, dunong, talisik
taling (png)- tanda,nunal,talihalat
talipapa (png)- pamilihan, tiyangge,palengke
taliwas (pa)- tangi,maliban,eksepsiyon
talo (png)- nadaig, supil, lupig
talon (png)- lukso, lundag, igpaw, igtad
talsik (png)- tilapon, sabog;
tilamsik;pilansik;tabsik;tabsak,ilandang
taltal (png)- kalog, alog; taktak,yugyog,ig-ig
talukap (png)- takip-mata, balok, talupak
talukbong (png)- belo, pugong, pandong, saklob
talumpati (png)deklarasyon;diskurso;bigkas,resitasyon
tamad (pu)- batugan, pabaya, pangkal, aligandero
tambad (pu)- kita, litaw, labas, lantad, hayag,
tampak
tambok (png)- umbok,bukol,ulbok
tamlay (png)- panlalambot, pagkamaysakit
tampal (png)- sampal, tapik, tampi
tanan (pu)- madla, lahat, bala na, pawa
tanaw (png)- malas, masid, tingin, bista
tanda (png)- gulang, edad, marka,
senyal;turno,ining
tangan (pu)- taban, taglay, hawak
tangay (pu)- dala, dagit, daklot, sunggab;anod
tanggapan (png)- opisina
tanghal (pu)- tampok, tanyag
tangis (png)- iyak
tangka (png)- banta, balak, nasa, pita,
pakay,hangad, adhika
tangkas (png)- tali, bigkis,
pumpon,tungkos,kumpol;kamada
tangkay (png)tatangan,hawakan,mango;uhay;tagdan
tanglaw (png)- liwanag,ilaw;patnubay
tanikala (png)- kadena
tanim (png)- halaman
taning (png)- plaso,termino,takda,tadhana, tipan
tanod (png)- bantay
tanong (png)- usisa, kuwestiyon, interogasyon
tanso (png)- tumbaba,bronse,kobre
tanto (pu)- taho, batid, alam, tatap. Tarok, unawa,
intindi
tanyag (pu)- litaw, bantog, balita, kilala, popular,
sikat
taob (pu)- tiwarik, dapa, tuwad, baligtad subsob,
balintuwad
taos (pu)- dalisay, tapat, wagas, taimtim,
lubos;seryoso
tapa (png)- daing, tuyong karne
tapak (png)- yapak,apak
tapakan (png)- tuntungan,yapakan
tapal (png)- tagpi, tagni, patse,plaster
tapang (png)- giting, sahang
tapat (pu)- marangal, loyal, sinsero, totoo,
tunay;ganap
tapis (png)- tapi, bahag, sarong
tapik (png)- dampi, kalabit, palo
tapon (png)- pasak, takip, sumpal, siksik
tapos (pu)- wakas
tapyas (png)- ukab, tabtab
tarik (pu)- tayog, taas
tasa (png)- mangkok, baso
tasahan (pd)- tulisan
tatak (png)- limbag,bakat,marka
tatag (pu)- tibay
tawa (png)- halakhak,hagalhal,hiki
tawad (png)- palaya, absulusyon diskwento
tawag (png)- bansag
taya (png)- tantiya, kalkula, bintay, pusta
tayo (panghalip)- kata, kami
tayog (pu)- taas, tarikt
tela (png)- kayo, damit
tesauro (png)- talahulugan
testigo (png)- saksi
testimonya (png)- patunay, patotoo, patibay
tibay (png)- tatag, tagal, lakas
tibok (png)- pulso, pintig,kislot,kimbot
tibong (png)- taas, tarik, tayog
tikal (png)- pamitik, pamamanhid, pagod, pagal
tikas (png)- tindig, bikas, hugis, gilas, kiyas, asta
tikim (png)- subok, simsim
tiklap (pu)- bakbak, tuklap, luknap, ukab
tiklop (pu)- tupi,lupi
tikwas (pu)- hindi timbang, nakatuwad, baligtad
tigang (png)-tuyo, tigam, tantang
tigatig (png)- bagabag, balino, ligamgam,
tigagal,abala
tigib (pu)- puno, apaw, lipos, puspos
tigil (png)- tugot, hinto, likat, humpay, pahinga,
tahan, himpil
tigok (png)- lagok, lunok, lulon
tila (pu)- animo’y,para,parang, wari, Anakin,
mandin, yata
tila (pd)- Humupa, tumigil, humina, huminto
tilamsik (png)- talsik,tilabsik
tilapon (png)- ilandang, talsik
tili (png)- sigaw, palahaw, hiyaw, iyak, hagulhol,
irit
tilos (png)- tulid
timpalak (png)- paligsahan, kompetensya, kontes
timpi (png)- pagpipigil, hinahon, control
timpla (png)- lahok, panghalo
tina (png)- pangkulay,anyil,tayum
tinag (png)- galaw, kilos
tindi (png)- sidhi,; bigat, kalubhaan;tiim,lakas
tindig (png)- bikas, kiyas, anyo;tayo, tikas, asta
tingga (png)- plomo, estanyo
tingin (png)- tanaw, sulyap, masid, kita,
malas;sipat, silip;palagay
tinig (png)- boses, tunog, tingig, huni
tipan (png)- tagpuan, sita; takdang araw,
kasunduan, kontrata, tratado
tipo (png)- anyo, hugis, istilo, itsura
tipon (png)- koleksiyon, ipon,akumulasyon
tira (png)- buntal, suntok, bira, palo
tiris (png)- piga, pisa, ligis
tisa (png)- tsok, yeso
titig (png)- tingin, tanaw
tiitk (png)- guhit,letra;inskripsiyon
tiwala (png)- pananalig,kumpiyansa,pag-asa
tiyak (pu)- sigurado
tiyaga (png)- sipag, sikap, sigasig
tiyempo (png)- kumpas, indayog, ritmo, kadensiya
tolda (png)- kambas, tent, kampamento
tono (png)- himig
totoo (pu)- tunay, tapat
trabaho (png)- gawain, hanapbuhay, propesyon
trapo (png)- basahan, pamahid,pamunas
trato (png)- kasunduan, kasulatan, kontrata
trono (png)- luklukan
tropa (png)- barkada, pulutong
tsismis (png)- satsat, daldal, sitsit
tsuper (png)- drayber
tubo (png)- sibol, supling;pakinabang, interes,
kinamulatan
tubog (png)- lubog, sugbo, babad
tugma (pu)- magkasundo, magkaayos
tugon (png)- pakli, sagot, sabat
tukayo (png)- kapangalan, kalagyo, kasangay,
kangalan
tuklap (pu)- bakbak, tiklap, tanggal, ukab
tuklas (png)- diskubre, pagtanto, malaman, mabatid
tukso (png)- biro, panunudyo, siste; hibo, sulsol,
tentasyon
tuktok (png)- pukpok, katok, bumbunan
tuldok (png)– punto, tudlok
tulig (pu)- tuliro, lingming, lito, nataranta, tulingang
tuligsa (pd)- punahin, atakihin
tulin (png)- dalas, bilis, hagibis
tulog (png)- idlip, himlay
tulong (png)- adya, saklolo, bayani; abuloy, ambag,
usong
tumbok (pu)- tama, tukoy, diretso, eksakto; dutdot,
duro, sundot;karambola
tumpak (pu)- husto, wasto, tama,dapat
tunay (pu)- totoo,positibo,aktuwal
tunog (png)- alalad, taginting, ingay
tupi (png)- yupi, tiklop, lupi
turo (png)- aral, aralin, liksiyon, akay, payo, tunton
tusok (png)- tinig, sundot, turok
tutol (png)- kontra, salungat, laban
tuwa (png)- galak, lugod, saya, ligaya
tuwad (pu)- balintuwad, tungo, lungangi
tuwid (pu)- diretso, tiyak, tahas
U
ubak (pangngalan) – balakbak
ubad (pangngalan) – dote, bigay-kaya; panhik, pasunod
ubahob (pangngalan) – pumigasyon, suob, pausok
ubas (pangngalan) – gugo
ubod (pangngalan) – sentro; kaibuturan; buod; sustansiya,
kahalagahan
ubod (pang-uri) – sukdulan; puno
ubos (pang-uri) – said, lipol, puksa, tapos
ubra (pang-uri) – pwede, maaari
udlot (pangngalan) – igtad, ilag; tigil
udyok (pangngalan) – himok, hibo, hibok, buyo, sulsol, ulok
udyong (pangngalan) – duyo, punta, dulo
ug-og (pangngalan) - uga
uga (pangngalan) – yugyog, ug-og, ugoy, liglig
ugak (pang-uri) – tunggak, tanga
ugali (pangngalan) – asal, kinagawian, tradisyon, katangian
ugaog (pangngalan) – pagyugyog, uga, ug-og
ugat (pangngalan) – pinagmulan, pinanggalingan
ugit (pangngalan) – giya, timon
ugma (pangngalan) – armoniya, pagkakasundo; ugnay,
sugpong
ugnay (pangngalan) – koneksiyon, relasyon, sugpong
ugod (pang-uri) – kuba, baluktot
ugok (pang-uri) – estupido, tanga, tonto, ungas, hunghang,
hangal, gunggong
ugong (pangngalan) – hugong, dagundong, agang
ugoy (pangngalan) – undayon, indayog
uhaw (pang-uri) – sabik
uhog (pangngalan) – plema
uk-ok (pang-uri) – dukit, ukit, uka
uka (pangngalan) – hukay, lambak, ukit, ukab, gatgat
ukab (pangngalan) – kabkab, ukit
ukilkil (pangngalan) – giit, pilit, usisa
ukit (pangngalan) – ukab, uka, kutab
uklo (pang-uri) – nakayuko, yukod, uko, uglo
uko (pangngalan) – yukod, pagyuko
ukod (pang-uri) – yukod, uko, yuko
ukol (pangngalan) – sadya; marapat, dapat; tungkol, hinggil
ukyabit (pangngalan) – pagkapit, paglalambitin,
ulahipan (pangngalan) – alupihan
ulak (pangngalan) – ikitan, kidkiran, puluputan, pulunan;
karete
ulam (pangngalan) – biyanda, pagkain
ulang (pangngalan) – sugpo
ulap (pangngalan) – alapaap; lapulap
ulapot (pangngalan) – supot, pitaka
ulat (pangngalan) – paliwanag, report, salaysay, tups, kuwento
ulaw (pangngalan) – liyok
ulay (pangngalan) – bulati
ulayaw (pangngalan) – pagtatalik, pagtatalamitam
ulbo (pangngalan) – kural, banlat
uldog (pangngalan) – pari
ule (pangngalan) – tela
uli (pang-abay) – muli, ulit
ulik-ulik (pangngalan) – pag-aatubili
ulila (pangngalan) – nag-iisa
ulinig (pangngalan) – pagkarinig
ulipores (pangngalan) – alipores, tuta, tauhan, basalyo
uliran (pangngalan) – huwaran,
ulirat (pangngalan) – malay-tao, malay
ulit (pang-abay) – muli, uli
uliuli (pangngalan) – buhawi, alimpuyo
ulo (pangngalan) – kabisera; titulo; pinuno
ulob (pangngalan) – ningas
ulol (pang-uri) – hibang, baliw, loko, sira-ulo, lunatiko
ulok (pangngalan) – himok, hikayat, lamuyot; budyok
ulos (pangngalan) – pansibat, punturok, panundot
ulpot (pangngalan) – pagsulpot
ultaw (pangngalan) – pagdating, paglitaw, pagsulpot
ultimatum (pangngalan) – pasya
ultimo (pang-abay) – kahuli-hulihan, katapusan, huli, pinal
ulupong (pangngalan) – ahas
ulyabid (pangngalan) – bulati tiwa, solitarya
ulyanin (pang-uri) – makakalimutin
ulyaw (pangngalan) – alingawngaw, alalad, alatlat
umaga (pangngalan) – bukang-liwayway
umang (pangngalan) – patibong, bitag, silo, daya
umangan (pandiwa) – tutukan, puntiryahin
umano (pandiwa) – sinabi
umbok (pangngalan) – bukol, tambok; ulbok; umbong
umedad (pangngalan) – kahalumigmigan, kaumiduhan
umedo (pang-uri) – basa-basa, malagihay; halumigmig
umid (pang-uri) – di-makapagsalita, tahimik
umildad (pangngalan) – pagpapakumbaba
umilde (pang-uri) – mapagpakumbaba; hamak, mababa
umilyasyon (pangngalan) – panghihiya, paghamak
umis (pangngalan) - ngiti
umog (pangngalan) – bugbog, dumog, hambalos
umor (pangngalan) – balantong, patawa
umpis (pang-uri) – kuyumpis, impis, hupyak, kupis
umpisa (pang-uri) – simula, pasimula
umpog (pangngalan) - untog
umpok (pangngalan) – grupo, lipon, tipon, barkada, pangkat
una (pang-uri) – primera, pinakamaaga
unan (pangngalan) – dantayan, abrasador
unano (pangngalan) – pandak, punggok
unat (pang-uri) – banat, bintad, diretso, tuwid
unawa (pangngalan) – batid, alam, intindi, watas
unawain (pandiwa) – intindihin, alamin, tarukin, tantuin
unay (pangngalan) – paghihinguto
unda (pangngalan) – arastre, remolke
undap (pangngalan) – andap, kisap, kurap
undayon (pangngalan) – ugoy, indayog; undok, tayon
undok (pangngalan) – tayon, undayon, indayog
undot (pangngalan) – udlot
ungag (pang-uri) – tunggak, ulol, hangal
ungal (pangngalan) – ungol, ngalngal, angal
ungas (pang-uri) – tanga, estupido, ignorante
unggo (pangngalan) – unggoy, tsonggo, matsing
ungi (pang-uri) – tikwas, kibang
ungkat (pangngalan) – untag banggit, usisa
ungol (pangngalan) – angil, ngalngal, ingit, angal
ungos (pangngalan) – lambi, sungki, tungki, usli, higit,
lamang
ungot (pangngalan) – anas, bulong
unibersal (pang-uri) – pangkalahatan, pandaigdig, panlahat
unibersidad (pangngalan) – pamantasan
uniberso (pangngalan) – sansinukob, daigdig, mundo
unidad (pangngalan) – pagkakaisa, pagkakasundo
unika, uniko (pang-uri) – bukod-tangi
unipikasyon (pangngalan) – pag-iisa, pagbubuklod,
pagsasama-sama
unipormado (pang-uri) – magkakatulad, magkakapareho
unipormidad (pangngalan) – pagkakapareho, pagkakatulad,
pagkakaparis
unlad (pangngalan) - progreso
unlak (pangngalan) – pagbibigay, pakundangan,
pagpapahinuhod
uno (pangngalan) – isa
unos (pangngalan) – bagyo, sigwa
unsik (pang-uri) – maliit, katiting
unsiyami (pang-uri) – puril, sawi
untag (pangngalan) – paalaala, ungkat
untay (pang-uri) – tursido, pilipit
unti (pang-uri) – kaliitan, unsik, katiting, munti
untik (pang-uri) - muntik
untog (pangngalan) – umpog, bangga
untol (pangngalan) – udlot, tigil, hinto
unton (pangngalan) – pitaka
untos (pangngalan) – hupa, bawas, tila, hulaw
unyon (pangngalan) – pederasyon, liga
uod (pangngalan) – ulay, uhod
uom (pangngalan) – bangungot
upa (pangngalan) – bayad, renta
upakan (pandiwa) – bugbugin, awayin, sabakan
upang (pangatnig) – para
upasala (pangngalan) – pagmumura, alimura, pandurusta,
insult
upat (pangngalan) – sulsol, udyok
upaw (pang-uri) – kalbo, panot
uplak (pang-uri) – dayukdok, hayok, gutom
upo (pandiwa) – likma, lumikmo, lumuklok
upod (pang-uri) – pulpol, gasgas, gastado
upuan (pangngalan) – silya, likmuan, luklukan
urali (pangngalan) – udyok, upat, sulsol
urang (pangngalan) – istaka, tulos
urangutan (pangngalan) – gorilya
uri (pangngalan) – klase; klasipikasyon
urira (pangngalan) – siyasat, usisa, siyasig
urit (pang-uri) – kulit
urong (pangngalan) – kundot
urong (pandiwa) – atras
uroy (pangngalan) – kutya, libak, turya
usad (pangngalan) – gapang, isod, hilahod
usap (pangngalan) – salitaan, pulong, miting, pag-uusap
usapan (pangngalan) – trato, kasunduan
usapin (pangngalan) – litigasyon
usisa (pangngalan) – ukilkil, pagtatanong, pagsisiyasat,
imbestigasyon
uslak (pang-uri) – hangal, tanga, tunggak
usli (pang-uri) – usbong, umbok, tungki
uso (pangngalan) – moda, palasak, kalakaran
usog (pangngalan) – kabag, tabol
usok (pangngalan) – aso, singaw
usos (pangngalan) – dausos, dulas, dausdos, luslos
usura (pangngalan) – pagpapatubo
usurpasyon (pangngalan) – pang-iilit
utab (pangngalan) – kutab, akab, lukad, ukab
utaba (pangngalan) – pagpopospon, pagpapaliban
utal (pang-uri) – bulol
utang (pangngalan) – bayarin, sagutin, kuwenta
utas (pangngalan) – tapos, lutas, yari
utdo (pangngalan) – kitid, ikli, igsi; utod
utero (pangngalan) – bahay-bata
util (pang-uri) – maykagamitan, magagamit
utol (pangngalan) – kapatid
utong (pangngalan) – tetilya, tsupon, pasusuhan
utos (pangngalan) – atas, mando, orden, mandato
utot (pangngalan) - lagumpit
utuin (pandiwa) – tuyain, ululin
utusan (pandiwa) – atasan
uwi (pandiwa) – balik
uyad (pangngalan) – bagal
uyam (pangngalan) – paghamak, kutya
V
W
wagas (pu)- tunay, puro, dalisay, busilak; tibubos;
malinis; lubos, taganas; ganap; lantay;
walang halo; tapat, kapala; matimyas; totoo,
taos, matapat; lansak, taimtim, taos-puso,
sinsero, matimyas; hindi mapagkunwari,
hindi balatkayo.
wagayway (png)- hayuhay; salipadpad, wasiwas,
pagaspas; pintig, sasal, kaba, tahip; kaba;
komosyon, kaunting gulo; distorsyon; alon,
kulot; liboy; pag-ugoy, indayog; pag-alon,
daluyong; galaw, osilasyon.
wagi (png)- tagumpay, panalo.
waglit (png)- mintis, pagmintis, pagdaplis, pagsala
(sa puntirya); pagpaltos; kabiguang makita,
makamit, makuha, maabot o masalo);
binibini; dalaga, dalagita, dalaginding,
soltera.
wumaglit (pd)- magmintis (sa puntirya); kumabyos;
dumaplis, hindi sumapol o tumama; sumala,
pumalya, pumalpak, pumaltos, magkabisala,
sumablay, lumihis, magsalupirit; hindi
makaabot; hindi makasalo, makasapo o
makakuha; hi ndi makakita o maka-intind,
mabigo; bmalda, umabsen, makaligtaang
isali o gawin; hindi maisama o magaw,
magpalampas; palampasi, maiwanan ng
(miss the bus, halimbawa), makailag,
makaiwas; maisip o maalala; hanap-hanapin;
mangulila sa (isang tao); iwala; ilagay sa
maling lugar o lagayan; ibunton o ituon sa
mali.
wagwagin (pd)- anlawan, banlawan, pagasan,
luglugan; hughugan; hawhawan, waswasan.
Wahi (png)- antas ng pagkakalayu-layo o
pagkakalapit-lapit ng mga datos (data);
paghihiwa-hiwalay sa mga component parts
ng isang complex wave; paghihiwa-hiwalay
ng mga kulay ng sinag ng liwanag,
suspensyon (mga nakalutang na maliliit na
bagay sa likido, gas o solid).
Wagwagin (pd)- yugyugin, giwangin, luglugin,
kalugin; alugin, iligin, paligpigin, tigtigin,
tagtagin; ag-agin; ug-ugin, ig-igin; ugain;
wagwagin, tagtagin; taktakin, itaktak,
idakdak; pagpagin, yamutmutin, yutyutin,
yumutyo t; mangaliglig, mangiliglig;
mangaog, mangatal, manginig, mangaykay;
paligpigin, pilingin, pumilig-pilig, kalugin;
pagpagin, pumagpag; tigtigin; iwagawang,
yanigin, iwaswas; guluhin, intrigahin;
balasahin; papanghinain ang loob; ikaway,
ibanta, iamba (ang kamay); makipagdaupang palad, makipagkamay, kumamay,
kamayan; paspasin; makawala,
makahulagpos; pag-alunin (ang tono o
boses);
wagwag (png)- pagyanig, lindol; pakikipagkamay;
panginginig, pangangatog, pangangaykay;
pag-alog, pagyugyog, pagluglog; pagkalog;
pagwagwag, pagyutyot; panggugulo;
pambabalasa; pag-amba; pagpagpag; bitak
sa bato; bitak sa kahoy, sandali, iglap
(slang); trill (sa music); pinaghalong gatas at
sorbetes na inalog o binate; uri ng pang-atip
o pambubong sa mga kamalig.
wakas (png)- wakas, tapos, katapusan; punta, dulo,
duluhan; bingit; hangganan; kamatayan;
pagkasira, pagkapugto, putol; pagkakapatid
o pagkawasak; pakay, layon, layunin; ang
tinutumbok, tinutungo o pinupuntahan;
kinahantungan, hantungan, kahihinatnan,
resuta, kinalabasan; pangharang (book
ends); parte, dako, bahagi, panig; adj. -nasa
dulo, pinal, dulo, pandulo; pangwakas,
terminasyon, limit, paghinto, pagkakasibak
o pagkakaalis (sa trabaho); pagtigil,
pagwawakas; kinahantungan, kinalabasan,
bunga, resulta; dulo ng salita o katag.
wagwagan (pd)- magsaboy, tumapsak, umalagwak,
bumulwak, pumisik, isaburayra,
sumaburayray, sabuyan; ligwakan (ng
tubig); tumilamsik; pumilansik; umagwa,
lumigwak; bumuluswak; kumamboy (sa
tubig), sumagapak; lumagpas (s a tubig);
lumampok (sa tubig); tumambog, tumimbog
(sa tubig, sumagapak, tumabsak,
maglagusaw, maglabusaw (ng tubig).
wakasan (pd)- tapusin, putulin, wasakin; sirain,
masira; iguho; mamatay, masawi;
magwakas, matapos; utasin, tapusin; yariin,
pinlakin,; ubusin; barnisan o pinturahan;
pakintabin, pagandahin; magtapos (ng pagaaral); makatagpos; huminto, ihinto;
ipagpaliban; magsara; magkasundo;
maghinuha; maghaka, mag-akala; magkuro;
magpasya; mapilitan; maoblig, itigil.
wakwak (png)- -punit, pilas, bilay, gahak, gaak,
gato, gawa, tastas, laslas; luray, lasog; walat,
warat; lusay, sabog, sira;, hati; lapak, luray;
nawindang, windang, munghay, gapak,
gabak, pigta, waak, waang.
bimol; walang pataw na tubo (interest); v.patagin, ibaba ang nota nang kalahati.
walang amoy (pu) – walang samyo o halimuyak.
Wakwakin (pd)- pigtalin, bigtalin, bigtasin,
gahakin, gahiin, wakwakin, wasakin,
punitin, islasin; lagariin nang paayon sa
granahe; ipakita o sabihin nang pabigla,
ibulalas; kumilos nang mabilis at marahas;
manuligsa; bumatikos.
walang anuman (pu) - malugod na tinatanggap;
kasiya-siya, kaaya-aya; sagot sa thank you
(you're welcome -walang anuman);
biyenbenida; malugod o maayang
pagtanggap; pag-estima o pagpapatuloy sa
bisita; pagsalubong; pagbati, pagsalubong,
pagkalugod.
waks, n.- pagkit; tutuli (ear wax); floor wax;
balyena (wax na ginagawang kandila);
paraffin; usang (ng kandila); v. -lagyan o
pahiran ng wax; lumaki, lumakas, dumami;
tumindi; mas bumilog, mas lumiwanag (ang
buwan); mas maging.
walang awa, adj.- hindi makatao; malupit,
mapanakit; barbaro, brutal; hindi kaanyo ng
tao; mala-halimaw, makahayo; walang
habag, walang puso; tampalasan, imbi,
buktot, buhong; masama; balakyo; mahayap,
masangil.
wala, adj.- sero, nulo, butata; awan (Ilokano);
bakante, basyo; hikahos sa, kulang o kapos
sa; salat, gahol.
walang bahala (pu)- hindi namumuroblema;
masaya; walang pakialam sa mundo; may
ugaling bahala na; mapagwalang-bahala;
laya, layaw.
walang, n.- aksesorya, apartment; bagay o bahaging
patag; lupang latian; bahura; kahong
paminhian; palad (ng kamay); impis na
goma ng sasakyan; sapatos na mababa ang
takong; notang mas mababa nang kalahati;
adj.- mayapa (ang la sa); sarat, pango,
pangod, dpa, sungadngad (sabi sa ilong);
nibelado, sapad, impis, kupis, lapad, sapad,
kuyumis, hipak, humpak, pipis; pisa, pisat,
tapil, dapil, dapilpil, pilpil; paril (sabi sa
isang panig ng ulo); patag, planado; agpis,
alipapa, talipya, papa; mababa (ang
takongsabi sa sapatos; lupaypay, plastado,
nanglata, bagsak ang katawan; deretsahan,
tahasan; pirmis, hindi pabagu-bago (sabi rata
o presyo); walang lasa (sabi sa alak); walang
latoy hindi nakakasabik; impis, plat, walang
hangin; mabagal (ang benta); matumall;
walang lalim; hindi makisap sabi sa pintura;
mababa kaysa sa nasabing nota ng
kalahating nota, bimol; eksakto, sabi sa oras;
walang ipinagbago, iyon at iyon din; parepareho ang tono (sabi sa boses); pare-pareho
ang dilim (sabi sa dibuho); maigting ang
pagkakatali, walang lundo; sabi sa layag;
adv.- padapa, pahiga, pabuwal; lubu san,
todo-todo; ganap; mas mababa ang tono,
walang bahid (pu)- tunay, puro, wagas, dalisay,
busilak; tibubos; malinis; lubos, taganas;
ganap; lantay; walang halo; tapat, kapala;
matimyas; teoretikal; banal, birhen;
inosente; walang alam, walang malay,
walang muwang, walang mukat; walang
malak, walang kasalanan, malinis; walang
kinalaman, hindi kasangkot; walang iniisip o
binabalak o naidudulot na ma kakasama o
makapipinsala; madaling paniwalain;
mapaniwalain; hindi sanay; payak, simple,
walang pakunwari; paslit, musmos.
walang basehan (pu)– walang sustansya, walang
saysay o katuturan.
walang bisa (pu)–walang epekto, dulot, silbi,
resulta o kinalabasan; walang
kinahahantungan, impluwensya; walang
kaganapan, pagkakasakatuparan o
pagsasakatotohanan; walang dating,
impresyon, kahulugan o ibig sabihin.
walang galang (pu)-bastos, garu-garo, walang
galang o respeto; walang pitagan o modo;
sungayan, hagahal, tampalasa; primitibo,
hindi sibilisado; aba, mababa ang antas;
garapal, bastos, galawgaw, kangkarot,
walang galang, brusko; hindi pulido o
mahusay ang pagkakagawa; kamas-kamas,
garu-garo; barabara; humigit-kumulang, t
inatantya; masigla at malakas; malupt,
matindi; disintunado, diskordant; salaw,
salagawsaw, garu-garo, barumbado; pangit
ang asa,
walang habas (pu)- walang kumokontrol,
pumipigil, rumerenda o humahawak;
natural, likas; walang ingat, bulagsak,
burara; busalsal, buhalhal, buhanghang;
pabaya; halaghag, madaskol, padaskuldaskol; padalus-dalos, aruhado; walang
pagpapahalaga o pakundangan; walang
habas; rebe-rebe, sige-sige, bara- bara;
alisaga; walang hinahon; banda.
walang halaga (pu)- walang silbi, walang dangal,
hamak; inuti, walang katuturan.
walang handa (pu)- hindi handa; walang gamit
pagdating ng kagipitan; walang inihanda
(impromptu); hindi preparado.
walang hanggan (pu)- panghabang panahon;
walang simula at walang wakas; hanggang
sa kabilang buhay; awangganin walang
limitasyon; napakalaki at hindi mabilang;
walang katapusan, walang puknat, walang
humpay, walang tantan, walang hinto,
walang patid, walang tigil; walang
hangganan, hindi matapus-tapos; dugtungdugtong; kabit-kabit, kawilkawil; hugpunghugp ong, sugpung-sugpon.;
magpasawalanghanggan; walang hanggan;
sa lahat ng panahon; kaylan man,
magpakaylan man.
walang hiya (pu)- walang-hiya, bastos, walang
galang; walang modo, walang pakundangan;
hindi nahihiya; makapal ang mukha;
matapang ang apog; balat-kalabaw.
walang hugis (pu)- walang tiyak na hubog o anyo o
pigura; tagibang, hindi pantay o balanse ang
anyo; malayo sa, o wala sa hubog, anyo o
porma, alangani.
walang humpay (pu)- masagansan; sapin-sapin,
sunud-sunod, dugtung-dugtong, sagadsad;
abut-abot, walang puknat, walang tugot,
walang gatol, walang humpay, walang tigil,
walang putol; paulit-ulit, puspusan, sigida,
sigidahan, masinsin, masansan, tuluytuloy;
singlakas ng dati; hindi humupa o humina;
walang hinto, walang tigil, walang lubay,
walang tugot, walang tantan, walang
humpay; sagasa, todotodo; subung-subo,
walang taros, walang puknat, walang gatol.
walang kakayahan (pu)- walang kakayahan;
walang kapangyarihan, hindi karapat-dapat;
kulang sa mga katangiang kinakailangan o
kinikilala ng bata; kakulangan ng karanasan;
kapaslitan, kabagituhan; kamuraan.
walang kamatayan (pu)- imortal; walang
kamatayan, walang hanggan ang
kabantugan; hindi nasisira o nawawasak;
hinggil sa imortalidad.
walang kapantay (pu)- hindi mapantayan; hindi
magaya; hindi maparisan; walang katapat,
walang kapara; walang kaparis, walang
kapantay; namumukud-tangi.
walang kaparis (pu)- walang kapantay; walang
katapat; walang kasuka, PEERLESSNESS
n..
walang kasalanan (walang sala) (pu)- inosente;
walang alam, walang malay, walang
muwang, walang mukat; walang malak,
walang kasalanan, malinis; walang
kinalaman, hindi kasangkot; walang iniisip o
binabalak o naidudulot na ma kakasama o
makapipinsala; madaling paniwalain;
mapaniwalain; hindi sanay; payak, simple,
walang pakunwari; paslit, musmos, n.- taong
inosente o walang kasalanan; taong
madaling papaniwalain; batang paslit,
musmos.
walang kasama (pu)- nag-iisa; solitaryo; bugtong;
nangungulila; solo, nagsosolo; adv.- lamang,
lang.
walang kasarian (pu)- neutral, balaki; hindi babae
o lalake, walang kasarian, asog; hindi active
o passive (sabi sa pandiwa); walang
pinapanigan, neutral.
walang katapusan (pu)- walang puknat, walang
humpay, walang tantan, walang hinto,
walang patid, walang tigil; walang
hangganan, hindi matapus-tapos; dugtungdugtong; kabit-kabit, kawilkawil; hugpunghugp ong, sugpung-sugpon.
walang katumbas (pu)- hindi matutumbasan ng
salapi; nakakalibang, nakakatwa o balintuna.
walang katuturan (pu)- walang kabuluhan; walang
kahulugan; walang kapararakan; hungkag,
ampaw.
walang kayamanan (pu)- namumulubi,
nagdaralita, nagdarahop, naghihikahos,
nagsasala
walang narating (pu)- hindi kumpleto o hindi buo
ang pagkakagawa; bitin, kulang sa husay o
kagalingan; hindi pa pino ang galaw; garapal
pa, galawgaw, garu-garo pa.
walang pagasa (pu)- walang pag-asa; malab, hindi
na mapagaling, wala nang lunas; imposible,
nakakadiskora,
walang pagsisisi (pu)- walang awa; walang budhi,
walang puso, malupit.
walang puso (pu)- walang puso, walang awa,
walang habag, malupit; walang kalatuylatoy
o damdamin; malamig (ang pakikitungo,
hindi taos sa puso.
walang sala/walang kasalanan (pu)- inosente;
walang alam, walang malay, walang
muwang, walang mukat; walang malak,
walang kasalanan, malinis; walang
kinalaman, hindi kasangkot; walang iniisip o
binabalak o naidudulot na ma kakasama o
makapipinsala; madaling paniwalain;
mapaniwalain; hindi sanay; payak, simple,
walang pakunwari; paslit, musmos.
walang tinatanaw na bukas (pu)- walang pag-asa;
malab, hindi na mapagaling, wala nang
lunas; imposible, nakakadiskora.
wala sa loob (pu)- walang pakialam sa mundo;
malamig ang pakikitungo, malatuba; hindi
nababahala o nagpapahalaga; wala sa loob.
wala sa panahon (pu)- wala sa oras o panahon;
alanganin ang dating; adelantado;
masyadong maaga (ang dating); sala sa
panahon.
walay (pd)- ihiwalay; gawing solo o nag-iisa;
ilingid o itago sa paningin ng iba.
walis (png)- walis; palis; paspas, pagaspas; uri ng
halaman
walis (pd)- walisin, walisan; palisin; palisan;
kumaladkad nang magaan o marahan;
paraanan nang waring pahaplos; maantig,
antigin, umantig; wasakin, paalisin,
palayasin; kumalat, lumaganap; gumalugad;
suyurin; kayurin ang kalaliman (ng dagat);
manalo sa bwat yugto ng timpalak o
paligsahan; manalo nang malaki ang
kalamangan; lumamang ng malaki sa
eleksyon; umihip (sabi sa hangin); dumaan o
kumilos nang mabilis o maringal;
kumambang; n.- pagwawalis; hagod, abot,
saklaw, sakop; palikong daan, kurbada,
kurba; pagkaalun-alon o kulot (ng buhok);
kaminero; tagalinis ng pugon; pinagwalisan;
ang pinanalunan; panalo; pirmes na galaw
ng electron beam, patuwid na patungo sa
cathode ray tube; mahabang sagwa,
sweepstakes; patikwas ng gaod o balo.
walo (pu)- walo; otso; n.- bagay na may
walong sangkap, parte, miyembro o piyesa,
halimbawa: kotseng de-otso ang makina;
adj.; pron..
walumpu (png)- otsenta; adj.; pron..
warat (pu)- nabulabog, nakakalat, kalat; laganap;
nakasaburayray; naglisaw-lisaw, hambalan.
wari (pakiramdam) (png)- pangitain, babala,
merida, hiwatig; kutob, badya, agwero,
premonisyon, pangamba.
wasak (pu)- basag-basag, pira-piraso, tagni-tagni;
pilit na pilit, maski pamali-mali; papatlangpatlang, pauntol-untol; pautal-utal
(halimbawa: broken speech); paudlot-udlot,
hindi panay o tuluy-tuloy; kulang; paiba-iba;
hiwa-hiwalay, putul-putol, may putol, putol
basag, sira, hindi gumagana; windang,
lugami, talunan, naaba; wasak, nabaling hat,
bangal, gapak, lasog, larot, durog, lagot,
bali, linsad, durog (halimbawa: bibinga
(broken pieces of pottery); hindi natupad
(broken promises, halimbawa); nasira,
nalabag (sabi sa pangako); disorganisado;
puta-putaki baku-bako, lubak-lubak,
hukayhukay, hindi pantay, bugkulbugkol;
napaamo (sabi sa hayop); napahina, pagod,
pagal, lupaypay.
wasakin (pd)- wasakin, mangwasak, buwagin,
mambuwag; gibain, manggiba, salantain,
manalanta, manalasa, gutayin, gumutay,
manggutay, durugin, mandurog, lansagin,
manlansag, lagumin, lumagom o lamunin
(ng apoy), mani ra, sirain; patayin; gawing
walang silbi, waratin; mangwarat, igupo,
manggupo, ilugso, manlugso, windangin,
mangwindang, pasabugin, magpasabog,
pilapisin, manilapis (ng pananim); piyapisin,
maniyapis; walatin; lipulin, talunin, gapiin;
puksain; gunawin; paguhuin.
mesa; mantikilya, palaman, atbp.; buong
kaliwa at buong kanang panig ng dyaryo o
magasin na okupado ng , sang lathalain o
anunsyo; dipirensya o agwat ng dalawang
numero, kantidad o halaga
watak-watak (pu)- nabulabog, nakakalat, kalat;
laganap; nakasaburayray; naglisaw-lisaw,
hambalan.
.watawat (png)- bandera, watawat, bandila;
estandarte; uri ng halaman: palawis,
pabuntot ng nota; barko ng almirante; parte
ng dyaryo na naglalaman ng pangalan nito,
sa unang pahina; pamandera ng dyaryo;
sagisag, simbolo, tanda, palatandaan, tatak,
marka, tsapa, emblema; alakbat, akibat,
disenyo; larawang nagbibigay ng aral sa
pamamagitan ng motto o kawikaan.
watot, slang for asawa (png)- kabiyak, asawa; kung
babae: maybahay; ina ng mga bata, ginang,
misis; esposa; kung lalake: tao, lakay, bana,
ama ng mga bata, mister; esposo.
wasto (pu)- tama, wasto, tumpak, akma; tugma;
angkop; walang mali, walang daplis, sala o
mintis; totoo, nararapat; v.- iwasto, ituwid,
itumpak, ipahinuhos, iakma, itama;
pagalitan, sermunan o pagsabihan upang ma
pabuti (mabago ang ugali,
halimbawa);retokehin, kumpunihin, ayusin;
tsekan.
wawa (png)- saog, batis, aspa; ilug-ilugan,
saluysoy.
wastuin (wastuhin) (pd)- itama, gawing tama, akma
o tugma.
weyter (png)- serbidor; bandehado, salver.
watak (png)- kaguluhan, pagiging magulo ng mga
bagay; kalituhan; magulong gayak o
pananamit; v.- guluhin, paguluhin;
palaganapin, isabog, isambulat, ilagom;
ikalat, magkalat, kumalat; maglanip (sabi sa
sugat); i-unat, unatin (spread out); ikagkag
(spread out), sabi sa pakpak; ihagayhay (ang
butil na pinatutuyo); iladlad, magladlad;
ibuka, ibukaka; ibukadkad, ibitadtad;
hataking palayo; maglayu-layo; ipahid,
pahiran; ipabatid; ipaalam; palaguin;
palakihin, pada lasin, palaganapin;
palawakin; n.- pagbabalita; lawak, abot layo;
rantso o lupaing ari ng isang tao; mantel;
takip ng muwebles; pagkaing nakahain sa
welga (png)- pag-alis o paglayas (tanda ng protesta
o pagtutol); v. -aldabisin, hatawin, birahin,
paluin, bambuhin, upakan, tamaan,
patamaan; pukpukin; dunggulin, bungguin,
salakayin, atakihin; lusubin.
wido (png)- talino, talisik, hilig, galing, kakayahan,
abilidad; kaakmaan; inklinasyon;
kaangkupan.
wili (pd)- magpasarap; masarapan; maaliw,
maligayahan; makinabang, mamunini;
masiyahan;adj.- mapagmahal; may hilig o
interes (fond of); iniingat-ingatan, (my
fondest dreams, halimbawa); haling sa;
nawiwili sa; n. -likod o background ng
disenyo sa lace; pundasyon, basehan,
saligan, pamatagan; n.- kasiyahan,
satispaksyon; pagsasakatuparan ng gusto;
reparasyon; pagtitika; pagsisisi;
kompensasyon sa pinsala; bayad-pinsala;
katubusan; pagpupuno (sa kasalanan o
kakulangan); bagay na nagb ibigay
kasiyahan; katuwaan, kasayahan, saya; laro,
paglalaro, pagbibiro; siste; libangan,
dibersyon, aliwan; adj.- nagbibigay-saya.
bigtasin, gahakin, gahiin, wakwakin,
wasakin, punitin, islasin; lagariin nang
paayon sa granahe; ipakita o sabihin nang
pabigla, ibulalas; kumilos nang mabilis at
marahas; manuligsa; bumatikos; n.- gapak,
gabak; punit, pigta; -Sumalangit Nawa (ang
kanyang kaluluwa), gahak, gabak, wakwak,
waak, waang; paglalagari; uri ng lagare (rip
saw); balasaw.
wika (png)- lengguwahe, wika; pananalita; paraan
ng pagsasalita, paraan ng
pakikipagtalastasan o pag-uunawaan ng
dalawang tao, bagay o hayop; partikular na
programa sa computer; linguistics; talatag o
pagkakahanay-hanay ng mga salita
(wording) ngisang dokumento; diyalekto;
salita, pananalita o pagpapahayag;
pagsasalita, pananalita, sambitla; bokadura;
diga, diskarte; pagsasabi, pagsasakataga;
pamumutawi sa bibig; ang namumutawi sa
bibig, sabi, salita, usapan, kumbersasyon,
pag-uusap, talumpati, diskurso; k opya ng
talumpati; estilo o paraan ng pagsasalita.
wisik (wilig) (pd)- wisikan, magwisik, wiligin,
ispreyan, hilamusan (ng pintura); n.- wisik,
wilig, tabsing, isprey; atomizer; wigwigan,
wisikan; budburan, ibudbod, ibulabod,
bulaburan; umambon, umatik-atik; pumatakpatak; pumisik-pisik; n.- wilig, wisik, atik;
ambon; pisik, bulabod, budbod.
wumagayway (pd)- maghayuhay, humayuhay,
sumalipadpad, iwasiwas; pumagaspas;
pumagakpak; pumintig (puso), sumasal,
tumahip, tumibok nang mabilis; kabahan,
kumaba; masabik, maging hindi mapakali;
kumaway; ikaway, iwasiwas,
magwagayway; iwagayway, ipagaypay;
pumagas; bumati (sa pamamagitan ng
pagkaway); ipagaspas, pumagaspas; umalon,
umalun-alon; maging maalon o kulot (sabi
sa buho k); kulutin, ikulot
wikain (png)- kasabihan; kawikaa, adahe;
kasabihan, kawikaan, salawikain.
windang-windang (pu)- wasak, windang, gulanit,
punit, warat, gusgusin, gutay-gutay, luray;
v.- past participle ng tear; adj. -punit, pilas,
bilay, gahak, gaak, gato, gawa, tastas, laslas;
luray, lasog; walat, warat; lusay, sabog, sira;
wakwak, hati; lapak, luray; nawindang,
windang, munghay; v.- pigtalin, bigtalin,
X
Y
yabang, png., kahambugan, kapalaluan,
pagkamataas
yakyak, pu., lagas, pitas, pigtal; laglag
(yabang) – mayaang, pu., ambog, palalo
yakyak, png., pagka-gahasa ; inggit ; hili ; selos,
panubigho
yabo, png., maligat, makunat, maganit
yaga, png., desestos, tapon, aksaya, retaso
yabong, png., labay, lago, lamba
yagang, png., nipis, kapayatan, kayayatan, lagod,
kalirang, yagong
yakag, png., kayag, yaya, aya, anyaya, kumbida,
imbitasyon
yagban, png., pagdaan, daan; ruta, pagruruta
yakap, png., abraso; yapos, akap
yagit, png., sukal, yamutmot, basura, layak
(yakis) – pagkayakis, png., pagtatagis, pagbaaka,
tagis; paghahasa; pagkiskis, pagkuskus;
pang-aayaw-ayaw
yago, png. (bot.) dagta, gata, katas, diyus
yagyag, png., trote, paso
(yama) – karayama , png., katot, kaibigan,
kapalagayang-loob, kantutang-dila, katalik
(yaman) – mayaman, pu., mariwasa, masalapi,
mapilak
yaman, png., pagka-mayroon, pagkamapilak,
pagkamasalapi, riwasa
yamang, yayamang, ptg., pagkat, sapagkat
yamas, png., tining, sapal, latak, bagaso
yamba, png., akma, amba
yambo, png., sukat
(yamo) – mayamo, pu., maimbot, pasikat,
masakim, mapagpasikat; masiba, matakaw
yamot, pagkayamot, png., suya, muhi, inip, inis,
yapak, png., apak, tapak, tuntong ; yuak ; baka
(yapaw) – yumapaw, pd., dagan, pumatong,
umibabaw, kumubabaw, umalapaw
yapos, png., akap, lingkis, abraso
yapyap, png., daldal, sitsit, ngakngak,
pagdadalahira, tsismis, satsat
yari, png., produkto; gawa, tapos, utas
yari, ph., ito, ire
(yari) – niyari, pd., tinapos, ginawa, inutas
(yasang) – kayasangan, png., pagkamagaspang
yasyas, png., pinagkayasan, pinagkayuran,
pinagtabasan
yasyasin, pd., kaskasin, laslasin, kayurin, katkatin
yamuam, yamuyam, png., pinaglalagarian, kusot,
pinagkayasan, pinagkataman, pinagtabtaban
yata, pa., marahil, kaypala, wari, tila, animo
yamungmong, png., labay, yabong, lago
yatab, png., lilik, karit
yamutmot, png., basura, sukal, layak, yagit,
mutmot
yatyat, pu., ukab ; kalawangin ; agnas, ngalatngat
yanig, png., uga, alog, lindol, kalog, yugyog
yaya, png., sisiwa, ama, maymay
yano, png., payak, simple
(yatyat) – pangangayayat, png., pagkapayat
yantok, png., ratan, uway, bihiko ; tumalula,
ubakan, palasan
yatyat, pu., payat
yanga, png., paso, masetera
yangkaw, png., hakbang
yangot, png., balba, bungot
yangutngot, png., langutngot
yangyang, png., darang, dangdang, bilad, ihaw,
tapa, halayhay
yawe, png., suis, iyabe, liyabe
yelo, png., niyede, isno
yeso, png., tsok, plaster
yukayok, png., subsob, subasob; handusay, tungo
yukayok, pu., lugmok, tungo, sawi, klang-palad
yugto, png., bahag; serye
(yugyog) – yugyugin, pd., alugin, ugain, ligligin
(yao) – yumao, pd., pumanaw, namatay, lumayas,
yumaon, umalis
(yumi) – mayumi, pu., mahinhin, mahiyain,
mabini, mahinahon
(yaon) – niyaon, pu., noon, niyan, niyon
yungib, png., lungga, kuwea, katakumba, lungib
(yungyong) – yungyungan, pd., tangkilikin,
liliman, limliman, yupyupin
(yupyop) – yupyupan, pd., limliman, yungyungan,
halimhman
(yupi) – nayupi, pd., natiklop, natupi, nalupi
(yurak) – yurakan, pd., apakan, yapakan, tapakan,
tuntungan
yupi, pu., tiklop, tupi, lupi
yuta, png., sandaang libo
(yupyop) – yumupyop, pd., sumubsob, yumakayok
Z
Download