Uploaded by şafak şengül

DENEME-27-converted

advertisement
DENEME SINAVI-27
S1)Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde
kullanılması hakkındaki yönetmeliğe göreYüz
ve göz koruyucuları Aşağıdaki işlerin
hangisinde kullanılır?
A)Cıvatalama işleri
B)Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş
toplama işleri
C)Presle sıcak demir işleme
D)Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması
işleri
E)Hepsi
S2)İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve
güvenlik şartları yönetmeliğine göre
İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir
makine, alet, tesis ve tesisata ne ad verilir?
S4)İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki,
sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki
yönetmeliğe göre Çalışanın ölümü veya
maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş
kazası veya meslek hastalığının meydana
gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen
iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay süreyle
askıya alınır?
A)12
B)9
C)18
D)6
E)24
S5)Mesleki cilt hastalıkları hangi grup
hastalıklardır ve alt grup ve hastalıkları
nelerdir?
A)Araç
B)Edevat
C)İş ekipmanı
D)El aleti
E)Gereç
A)BGrubu: 25 alt grupta 67 hastalık
B)B Grubu: 2 alt grupta Deri Kanseri & Kanser
dışı deri hastalıkları
C)B Grubu: 6 alt grupta 9 hastalık
D)D Grubu: 4 alt grupta 30 hastalık
E) E Grubu: 7 alt grupta 12 hastalık
S3)Aşağıdakilerden hangisi İş ekipmanlarında
bulunacak asgari genel gereklerden değildir?
S6)Postalar halinde işçi çalıştırılarak
yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul
ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe göre
Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti
yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren
tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24
saatte kaç posta olacak şekilde yapılabilir?
A)Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle
ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir
sistem bulunur.
B)Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi
olan iş ekipmanlarının sebep olduğu tozlara
karşı, öncelikle çalışanın KKD kullanmasıyla
tedbir alınır.
C)İş ekipmanlarının durdurma sistemleri,
çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması
gerekir.
D)İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları
durdurulduğunda, bunları harekete geçiren
enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.
E)Her bir çalışma yerinde, tehlikenin
durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya
bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın
güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak
kumanda sistemi bulunur.
A)2
B)3
C)4
D)5
E)1
S7)Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik
önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre
Asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik
zaman ağırlıklı ortalama sınır değeri en fazla
kaç olmalıdır?
A)0,001 lif/cm3
B)0,01 lif/cm3
C)0,1 lif/cm3
D)0,5 lif/cm3
E)0,4 lif/cm3
S8)1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine
göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az kaç
üyesinin katılmasıyla toplanır?
A)15
B)14
C)12
D)11
E)10
S9)Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve
etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
kapsamında İşletmeci, kantitatif risk
değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli
ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük
kazanın her türlü sonucunun meydana gelme
frekansını ………… seviyesine veya bu
seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek
zorundadır.Cümledeki boşluğa hangisi
gelmelidir?
A)2x10-4/yıl
B)4x10-4/yıl
C)3x10-4/yıl
D)1x10-4/yıl
E)5x10-4/yıl
S10)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin usul ve esasları hakkında
Yönetmeliğe göre İş sağlığı ve güvenliği
çalışanlarına aşağıda verilen eğitimlerden
hangisi uzaktan eğitim ile verilebilir?
l-İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler
ll-İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler
hariç çalışanlara tekrar verilecek temel
eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine
özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan
eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde
uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.
lll-İşe başlama eğitimleri
A)l
B)l-ll
C)ll-lll
D)Yalnız ll
E)l-llll
S11)Çalışanların patlayıcı ortamların
tehlikelerinden korunması hakkındaki
yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi
Patlamadan Korunma Önlemlerinden
değildir?
A)Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı
gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların
isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması
halinde, bunların güvenli bir yere uygun
şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması
sağlanır, bunun yapılması pratik olarak
mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka
uygun önlemler alınır.
B)Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı
ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya
tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu
önlem en düşük riske uygun olur.
C)Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik
oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun
malzemeden yapılmış kişisel koruyucu
donanımlar verilir.
D)Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve
bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda
güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan
Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde
bunlar hizmete sokulabilir.
E)Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir
patlamada, patlamayı kontrol altına almak,
işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza
indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve
bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı,
inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım,
onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler
alınır.
S12)Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü
kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine
göreSigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü
kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücü kaybı
oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu
raporlarını düzenlemeye hangi kurum ve
kuruluşlar yetkilidir?
l- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma
hastaneleri,
ll- Devlet üniversitesi hastaneleri,
lll- Sigortalıların ikamet ettikleri illerde l, ll ve
lV bentlerinde belirtilen hastanelerin
bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam
teşekküllü hastaneleri,yetkilidir.
lV- Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları
hastaneleri
A)l-ll- lV
B)l-ll-lll- lV
C)l-ll
D)l-lll
E)Yalnız lV
S13)Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve
esasları hakkında yönetmeliğe göre Çocuk ve
genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi
kaç günden az olamaz?
A)10
B)15
C)20
D)7
E)5
S14)Gebe veya emziren kadınların
çalıştırılma şartlarıyla emzirme
bakım yurtlarına dair yönetmelik gereği
Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş, kaç aylık
çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula
kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların
bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade
eder?
A)0-60
B)90-120
C)0-90
D)90-120
E)75-90
S15)Tam süreli iş sözleşmesi ile
görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı
işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya
yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu
gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir
yıl içerisinde toplam kaç güne kadarı çalışma
süresinden sayılır?
A)5 gün
B)10 iş günü
C)15
D)5 iş günü
E)30
S16)İşyerlerinde işin durdurulmasına dair
yönetmeliğe göre,aşağıdaki işlerin hangisinde
risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit
edilmesi halinde iş durdurulur
l-Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal,
yapı işleri
ll-Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin
yapıldığı işyerleri
lll-Büyük endüstriyel kazaların olabileceği
işyerlerinde
lV-Kazaların yoğun olduğu inşaat işlerinde
A)l-lV
B)l-ll-lV
C)l-lll-lV
D)Yalnız l
E)l-ll-lll
S17)Sağlık kuralları bakımından günde azami
yedi buçuk saat veya daha az çalışılması
gereken işler hakkında yönetmelik gereği
Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk
saatten daha az çalışılabilecek işlerden
değildir?
A)25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5
hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işler
B)Kaynak işleri
C)Cıva izabe fırınlarında görülen işler
D)Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi
bulunan işler
E)Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen
işler
S18)Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapacak
aracıların olmadığı yerlerde sözleşme işveren
ile işçiler arasında imzalanır. İşveren veya
aracı Yönetmelik ekinde yer alan
sözleşmelerin birer örneğini düzenleme
tarihinden itibaren kaç iş günü içinde
onaylanmak üzere Kuruma ulaştırmak
zorundadır?
A)45
B)30
C)10
D)15
E)20
S19)Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların
sınıflandırılması, ambalajlanması ve
etiketlenmesi hakkında yönetmeliğe göre Çok
düşük parlama noktası ve düşük kaynama
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ve
müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve basıncı
altında hava ile temasında alevlenebilen, gaz
haldeki maddeler ve müstahzarlara ne ad
verilir?
A)Patlayıcı maddeler ve müstahzarlar
B)Çok kolay alevlenir maddeler ve
müstahzarlar
C)Oksitleyici maddeler ve müstahzarlar
D)Kolay alevlenir maddeler ve müstahzarlar
E)Alevlenir maddeler ve müstahzarlar
S20)Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine
göre günlük kaç kilogramdan fazla tıbbi atık
üretmesi durumunda tıbbi atıklarını UATF
düzenleyerek, günlük kaç kilograma kadar
tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık
alındı belgesi/makbuzu kullanarak teslim
etmekle, Sağlık kuruluşları yükümlüdür?
A)1-1
B)2-2
C)1-3
D)5-5
E)3-3
S21)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları
iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile
kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili
mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın
işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl
süreyle saklar?
A)5
B)10
C)8
D)15
E)7
S22)Yetkilendirilmiş İş hijyeni ölçüm, test ve
analiz laboratuvarın;ön yeterlik belgesi bir
kereye mahsus ve ………..yıl süreli olmak
üzere verilir.Yeterlik belgesinin geçerlilik
süresi ……………..yıldır.Cümledeki boşluğa
hangisi gelmelidir?
A)1-4
B)2-4
C)2-5
D)3-5
E)6-1
S23)Asansör periyodik kontrol yönetmeliği
İlgili idare adına periyodik kontrolü yapan A
tipi muayene kuruluşu tarafından Kusursuz
olarak tanımlanan asansöre hangi renkli bilgi
etiketi iliştirilir?
A)Sarı
B)Mavi
C)Yeşil
D)Kırmızı
E)Turuncu
S24)Makina emniyeti yönetmeliğine göre
Aşağıdakilerden hangisi Koruyucu
tertibatlarla ilgili özel kurallardan değildir?
A)Hareketli parçalar operatörün erişim
mesafesi içerisinde iken çalışmaya
başlamamalı,
B)Parçalar hareket halinde iken kişiler bunlara
erişebilmeli
C)Bunların aksamlarından birisinin olmaması
veya arızalanması durumunda hareketli
parçaların çalışmaya başlamasını önlemeli
veya bunları durdurmalıdır.
D)Koruyucu tertibatlar yalnızca bilinçli bir
eylem ile ayarlanabilmelidir.
E)Bunların aksamlarından birisinin olmaması
veya arızalanması durumunda hareketli
parçaların çalışmaya başlamasını
durdurmalıdır.
S25)işyerlerinde işveren veyaişveren vekili
tarafındanyürütülecek iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri hakkındaki yönetmeliğe
göre İşyerlerinde işveren veya işveren vekili
tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerine ilişkin yönetmeliğe göre işveren
yada işveren vekili hangi durumlarda iş sağlığı
ve güvenliği hizmetini yürütebilir?
l-İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları
zorunludur.
ll-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSGKATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli
sayılır.
lll-SGK veri tabanında da işveren veya işveren
vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir.
lV-SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak
kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına
hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde
görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak
kabul edilir.
A)l-ll
B)l-ll-lll
C)ll-lll-lV
D)l-ll-lll-lV
E)lll-lV
S26)Aşağıdakilerden hangisi iş hastalıkları iş
yeri ortamında incelenir ilkesini getirmiştir?
A)Paracelsus
B)Pliny
C)Georgius Agricola
D)Pervical Pott
E)Dr. Bernardino Ramazzani
S27)İlk meslek hastalıkları hastanesi kaç
yılında ve nerede kuruldu?
A)1949 - İstanbul Nişantaşı Meslek Hastalıkları
B)1939 - Ankara Meslek Hastalıkları
C)1949 - Zonguldak Meslek Hastalıkları
D)1949 - Karabük Meslek Hastalıkları
E)1949 - İzmir Meslek Hastalıkları
S28)İş kanununa göre Muvazzaf askerlik
ödevi dışında manevra veya herhangi bir
sebeple silah altına alınan veyahut herhangi
bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden
işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden
ayrıldığı günden başlayarak kaç ay sonra
işverence feshedilmiş sayılır?
A)9
B)4
C)2
D)3
E)1
S29)İş kanununa göre Fazla çalışma ücreti ne
kadardır?
A)Normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde yetmişbeş yükseltilmesi
suretiyle ödenir.
B)Normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesi
suretiyle ödenir.
C)Normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde yüz yükseltilmesi suretiyle
ödenir.
D)Normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde yetmiş yükseltilmesi suretiyle
ödenir.
E)Normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle
ödenir.
S30)İş Kanunu’na göre Yer altında maden
işlerinde çalışan işçilereİşkanunun 42 nci ve
43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde
haftalık............ saati aşan her bir saat fazla
çalışma için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının
.........den az olmamak üzere arttırılması
suretiyle ödenir.Yukarıdaki boşluklara
hangileri gelmelidir?
A)45- Yüzde Elli
B)35-Yüzde Yetmişbeş
C)37.5- Yüzde Yüz
D)45-Yüzde Yirmibeş
E)50-Yüzde Elli
S31)İş kanununa göre İş sözleşmesinden
kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi
olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda
belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi kaç
yıldır?
- Kıdem tazminatı.
- İş sözleşmesinin bildirim şartına
uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
- Kötü niyet tazminatı.
- İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine
uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat
A)1
B)10
C)7
D)5
E)3
S32)İSG kanununa göre İşverenin işin
durdurulmasını gerektiren hususların
giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi
hâlinde, kaç gün içinde işyerinde inceleme
yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?
A)8
B)7
C)6
D)5
E)4
S33)5510 Sayılı sosyal sigortalar ve genel
sağlık sigortası kanununa göreSigortalının
veya işverenin talebi üzerine Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının
sağlık kurullarınca usûlüne uygun
düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî
belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalılar için çalışmagücünün
veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c)
bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma
gücünün en az ………….’ını veya vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma
gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca
tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.
Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A)% 60
B)% 10
C) % 70
D)%100
E)% 50
S34)İLO(Uluslar arası çalışma örgütü)'nun
temel uygulama araçlarındandır.
…………….:İlke ve kuralların belirlenmesinde
temel araçtır.Uluslararası antlaşma
niteliğindedir.Ulusal politikaya yol
gösterir.Ve onaylayan ülkeyi
bağlar.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A)Direktif
B)Sözleşme
C)Protokol
D)Tavsiye kararı
E)Karar
S35)Kaç yıllık sürenin sonunda vize işlemini
tamamlayan kişi ve kurumların;
Uygulanmasının üzerinden en az bir yıl
geçmiş olan tüm ihtar puanları
silinir.Yukarıdaki boşluklara hangisi
gelmelidir?
A)3
B)2
C)5
D)4
E)7
S36)Kalitatif risk değerlendirme
tekniklerinden biridir. Detaylı çalışmalarda
model olarak kullanılabilecek bir yöntemdir.
Mevcut sistemde veya belirlenen süreçte yer
alan potansiyel tehlike alanları tespit edilerek
değer biçilir ve tespit edilen her bir tehlike
için yaklaşık olabilme ihtimalleri
belirlenir.Tanımdaki Risk değerlendirme
metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk
Analysis (PRA)
B)Hata Ağacı Analizi Metodolojisi (Fault Tree
Analysis-FTA)
C)Tehlike ve İşletilebilme Çalışması
Metodolojisi (HazardandOperabilityStudiesHAZOP) :
D)Ön Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard
Analysis – PHA)
E)Neden – Sonuç Analizi (Cause-Consequence
Analysis)
S37)İş sağlığı ve güvenliği riskdeğerlendirmesi
yönetmeliğine göre Hangi durumlarda risk
değerlendirmesi yenilenir?
A)İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik
yapılması, İşyerinde uygulanan teknoloji,
kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler
meydana gelmesi.
B)Üretim yönteminde değişiklikler olması.
C)Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin
bir mevzuat değişikliği olması. Çalışma ortamı
ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre
gerekli görülmesi.
D)İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini
etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya
çıkması
E)Hepsi
S38)İşsağlığı ve güvenliği riskdeğerlendirmesi
yönetmeliğine göre çok tehlikeli iş yerlerinde
risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır?
A)4
B)2
C)6
D)1
E)3
S39)Deniz seviyesinde 1 atmosfer olan hava
basıncı Deniz seviyesinden 20 m derinlikte
kaç atmosfer hava basınç olur?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
S40)Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı
radyasyondan korunmak için alınması
gereken önlemlerdendir?
A)Radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun
özelliklerde koruyucu engel konulmalıdır.
B)Solunum cihazları ve koruyucu elbiseler
giyilmeli.
C)Mendil, havlu, kağıt, pamuklu kumaş vb. gibi
araçlarla solunum yolunun kapatılması
gereklidir.
D)Radyoaktif maddenin yiyecek ve solunum
yoluyla vücuda girmesini önleyici önlemler
alınması gereklidir.
E)Hepsi
S41)Atom çekirdeğinde bulunan yüksüz
parçacıklar olup önemli ve özellikleri olan bir
radyasyon tipidir. Nükleer çekirdek
bölünmesi ve reaksiyonları sırasında
meydana gelirler. Vücudun derinliklerine
girebilirler. Doku hücrelerinin Atom
çekirdekleri içerisine nüfuz edebilirler. Bu
nedenle dokulara zarar verirler.Verilen tanım
aşağıdakilerin hangisidir?
A)Protonlar
B)X-ışınları
C)Alfa ışınların
D)Nötronlar
E)Mikro Dalgalar
S42)Aşağıdakilerden hangisi çalışanların
sağlığı açısından zararlı kimyasal
etmenlerdendir?
A)Ultraviyole ışınlar
B)Titreşim
C) Yüksek düzeyde gürültü
D)Alçak basınç
E)Nitrik asit
S43)Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların
vücuda alınmasını etkileyen faktörlerden
değildir?
A)Parlama noktası
B)Solunum hacimleri (iş yükü, iş enerji
istemleri vb.)
C)Koruyucu cihazlar ve etkinlikleri
D)İşyeri dışındaki maruziyetler
E)Emilim yolu seçenekleri (deri, sindirim vb.)
S44)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu
gazlardır?
l) Karbon monoksit
ll)Hidrojen sülfür
lll)Metan
lV)Hidrojen siyanür
A)l-ll
B)lV-V
C) l-ll-lV
D)lll-lV
E)ll-lll-lV
S45)Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre
Aşağıda verilen virusler hangi sınıf biyolojik
etkenlerdir?
1-Hepatitis E virüsü
2-Hepatitis C virüsü
3-Hepatitis G
4-Hepatitis B virüsü
5-Hepatitis D virüsü (Delta) (b)
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
S46)Manifoldlu asetilen tüp demetlerinde
standartlarda süre belirtilmemişse periyodik
kontrolleri kaç yılda bir yapılır?
A)1
B)2
C)3
D)5
E)6
S47)Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisi gerilim altında
bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya
karşı korunmak için alınacak tedbirlerdir?
A)Koruyucu yalıtma
B)Küçük gerilim
C)Koruma topraklaması
D)Sıfırlama
E)Hepsi
S48)Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliğine göre Yapı
yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den
az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her
ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın
güvenlik holü düzenlenmiş veya
basınçlandırma uygulanmış kaç kaçış
merdiveni yapılması mecburidir?
A)5
B)4
C)3
D)1
E)2
S49)Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliğine göre Kullanıcı yükü
15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası
veya süit oda için birbirinden uzakta
konuşlandırılmış kaç kapı bulunması gerekir?
A)4
B)5
C)3
D)2
E)1
S50)Aşağıdakilerden hangisi fabrika,
imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro
binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde tek
kaçış merdiveni için gerekli şartlardan
değildir?
A)Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
B)Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az
olması,
C)Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
D)Yapı yüksekliğinin 30.50 m’den az olması,
E)İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve
parlayıcı maddelerin kullanılmaması,
TEST BİTTİ.CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DENEME SINAVI-27 CEVAP ANAHTARI
E 11 B 21 D 31 D 41
C 12 A 22 A 32 B 42
B 13 C 23 C 33 A 43
D 14 A 24 B 34 B 44
B 15 D 25 D 35 C 45
A 16 E 26 E 36 D 46
C 17 B 27 A 37 E 47
E 18 C 28 C 38 B 48
D 19 B 29 E 39 C 49
D 20 A 30 C 40 E 50
D
E
A
C
C
A
E
E
D
D
Download