Uploaded by duanmath46

ใบงานประกอบการสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ-03011710

advertisement
ชื่อ-สกุล
วันที่
ชั้น
เดือน
เลขที่
พ.ศ.
บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๑
ใบงาน ๐๑ : แผนภูมิรูปภาพ
จากตารางที่แสดงผลการสํารวจผลไมที่เพื่อนๆ ในหองชอบ ใหสรางงานนําเสนอ
ขอมูลผลไมนี้ ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพที่นาสนใจและเขาใจงาย
จํานวนนักเรียน (คน)
ชนิดของผลไม
๘
สม
๑๐
แอปเปล
๖
แตงโม
๔
มะมวง
องุน
๘
แทนจํานวนนักเรียน ๒ คน
๑. ถาจํานวนนักเรียนที่ชอบมะมวง ๕ คน นักเรียนจะใสรูปแทนจํานวนนักเรียนอยางไร
๒. ถาจํานวนนักเรียนมากกวานี้ เชน ทั้งโรงเรียนจะสามารถสรางแผนภูมิรูปภาพได
หรือไม อยางไร
๑๕๘ ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
Download