Uploaded by Mariel Maraquilla

EPP-IA 5 Activity Sheets v1.0

advertisement
5
Edukasyon
Pantahanan at
Pangkabuhayan
Industrial Arts
Activity Sheets
(1st Quarter)
Department of Education
June 2016
1
Natatalakay ang mga mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pang lokal na materyales sa
pamayanan. (EPP5IA-0a-1)
Activity Sheet # 1
Mga Kaalaman at Kasanayan sa Gawaing Kahoy, Metal, Kawayan, atbp.
Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at kasanayan sa iba’t ibang klase ng gawain
na may kinalaman sa mga materyal tulad ng kahoy, metal, kawayan, atbp ay mahalaga
upang maging matagumpay ang isang mangagawa upang makabuo ng mga kasiya-siyang
proyekto.
Gawain A.
1 - kung ang salita ay nabibilang sa mga mahahalagang
kaalaman sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan, at iba pa., at 2 - kung ang salita
Panuto: Isulat sa mga patlang ang
ay nabibilang sa mga mahahalagang kasanayan sa mga gawaing kahoy, metal,
kawayan, at iba pa.
_____ A. Mga gawaing pangkaligtasan sa lugar kung saan gumagawa
(Safety Practices in the Shop)
_____ B. Pagpipintura (Painting)
_____ C. Pag-uuri ng mga kagamitan (Classification of Tools and Equipment)
_____ D. Pagliliha (Sanding)
_____ E. Pag-aalaga ng mga kagamitan (Maintenance of Tools)
_____ F. Pagpili ng gagamiting turnilyo (Choosing Screws)
_____G. Gamit ng Iba’t ibang Kagamitan (Uses of Different tools)
_____ H. Pagbubutas (Drilling Holes)
_____ I. Kailangang Materyales (Materials Needed )
_____ J. Pagpuputol / Paglalagari (Cutting Materials)
_____ K. Tamang Pagsusukat (Accurate Measurements)
_____ L. Uri at Gamit ng mga Dugtungan (Types and Functions of Joints)
_____ M. Plano ng Paggawa (Project Plan-Sheet)
Gawain B.
Sagutin : Magbigay ng ilang proyekto na maaaring mabuo ng isang manggagawa na may
sapat na kaalaman at kasanayan sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan, atbp.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________ .
2
Nasusunod ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa (EPP5IA-0b-2, 2.1.3)
Activity Sheet # 2
Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa
Ang pagsasagawa ng iba’t ibang proyekto ay isang gawaing kawili-wili, nakalilibang, at
higit sa lahat, kapaki-pakinabang na gawain lalo na kung isasaalang-alang ang pagsunod sa
mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan habang gumagawa.
Gawain A.
Gumawa ng isang panayam sa isang karpintero/manggagawa sa kasalukuyang
ginagawa na workshop room tungkol sa mga sumusunod na impormasyon.
Mga Panuntunang Pangkaligtasan
sa Paggawa
Mga Panuntunang Pangkalusugan sa
Paggawa
Gawain B.
Kausapin ang ilang kamag-aaral na gumawa rin ng panayam sa ibang karpintero/
manggagawa. Gamit ang parehong talaan na nasa Gawain A, paghambingin at bumuo ng
isang bagong listahan ng mga nakuha ninyong impormasyon.
Tandaan Mo
Ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan ay
dapat sundin habang gumagawa upang maiwasan ang
anumang sakuna o disgrasya.
3
Nakagagawa ng mga malikhaing proyekto na gawa sa kahoy, metal, kawayan at iba pang materyales na makikita sa komunidad. (EPP5IA0b-2, 2.1)
Activity Sheet # 3
Malikhaing Proyekto na Gawa sa Kahoy
Gawain:
Bumuo ng isang cookbook stand na yari sa ¾
sumusunod na sukat:
“ kapal na plyboard gamit ang mga
Tanawing itaas
3 3/4 inches
7 inches
5 inches
Back support
8 inches
10 3/4 inches
3 inches
Tanawing harap
Tanawing pantagiliran
Gamit ang isang lagari, putulin ang plyboard sa mga sumusunod na sukat:



isang piraso - 8" lapad x 10" taas (likod)
dalawang piraso - 8" lapad x 3" taas (harap at ilalim)
isang piraso - 5" lapag x 7" taas (suporta sa likod)
Paalala:
Sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa.
1.
2.
3.
4.
5.
Siyasatin kung ang mga kagamitan ay maaayos bago gamitin.
Maging maingat at maayos sa paggamit ng mga kasangkapan.
Gamitin ang angkop na kagamitan sa bawat gawain.
Pagkatapos ng paggawa, itabi nang maayos ang mga kagamitan.
Kung kinakailangan, lagyan ng langis ang mga kagamitang metal upang hindi
kalawangin.
4
Natutukoy at natatalakay ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, metal, kawayan, atbp.
(EPP5IA-0b-2, 2.1.1-2.1.2)
Activity Sheet # 4
Mga Uri ng Kagamitan at Kasangkapan sa Gawaing Kahoy, Metal, Kawayan, atbp.
Gawain A.
Sa loob ng kahong parihaba ay may mga salita. Isulat ang lahat ng salita na dapat
mapabilang sa loob ng oblong 1. Isulat ang lahat ng salita na dapat mapabilang sa loob ng
oblong 2.
martilyo
barena
turnilyo
hand tools
power tools
pait
katam
boltametro(voltmeter)
lagari
testing tools
machinery
sharpening tools
liha
cutting tools
gato(vise)
mulihan(grindestone)
distornilyador(screwdriver)
kasingay (clamp) holding tools
medida
driving tools
marking tools
boring tools
measuring tools
plais
ruler
1.
Mga Uri ng Kagamitan
sa Gawaing Kahoy, Metal Kawayan, atbp.
2.
Mga Kasangkapan sa
Gawaing Kahoy, Metal, Kawayan atbp.
Gawain B.
Humanap ng mga kasama at magbuo ng isang grupo na may 5-6 na kasapi. Talakayin
ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa iba’t ibang klase ng gawain.
5
Nakagagawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad (EPP5IA-0c-3, 3.1)
Activity Sheet # 5
Paggawa ng Proyekto na Ginagamitan ng Elektrisidad
Gawain:
Humanap ng mga kasama at magbuo ng isang grupo na may 2-3 na kasapi. Gumawa ng
isang dagdag na saksakan (extension cord) gamit ang mga sumusnod:
 Kagamitan
o 1 piraso - double outlet
o 4m plat kawad # 18 or # 16
o 2 piraso turnilyo
o 1 piraso – plug na yari sa goma
o 1 maliit na piraso ng tabla, 2
sentimetro pasobra sa laki ng outlet
 Kasangkapan
o
o
o
o
lagari
lapis
ruler
distornilyador
o
o
o
o
pamutol (cutter)
cord stripper
maliit na barena
katam
 Pamamaraan: (Maaaring talakayin at ipakita ng Guro ang bawat hakbang habang
ginagawa ng mga mag-aaral ang proyekto)
1. Maghanda ng plano ng paggawa.
2. Ihanda ang mga kagamitan at kasangkapan.
3. Putulin ang cord sa gustong haba.
4. Paghiwalayin ang 2 kawad 10 sentimetro ang pagitan.
5. Talupan ang magkabilang dulo ng kawad hanggang 2 sentimetro.
6. Pilipitin nang maayos ang 2 kawad.
7. Isuot ang isang kawad sa gomang plug at gumawa ng “underwriter’s knot”.
8. Luwagan ang turnilyo at ipulupot ang pinilipit na kawad.
9. Higpitan ang turnilyo sa dulo.
10. Buksan ang takip ng “double outlet at luwagan ang turnilyo.
11. Ipulupot ang kabilang dulo ng pangalawang kawad sa turnilyo at pagkatapos ay
higpitan.
12. Siguruhin na hindi magkadikit ang dalawang kawad lalu na yung talop na bahagi.
13. Ibalik ang takip ng outlet.
14. Iuka o idikit ang outlet sa kapirasong tabla sa pamamagitan ng turnilyo.
Reflection: Naging madali ba ang paggawa ng extension cord ? Nakatulong ba ang mga
hakbang sa iyong paggawa ng proyekto ?
6
Natatalakay ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing elektrisidad. (EPP5IA-0c-3, 3.1.1)
Activity Sheet # 6
Mga Kaalaman at Kasanayan sa Gawaing Elektrisidad
Gawain A.
Sa ibaba ay may mga larawan na may kinalaman sa mga kagamitang pangelektrisidad. Magbigay ng reaksiyon o komento sa bawat larawan.
Larawan
Obserbasyon/Reaksiyon/Komento
7
Gawain B.
Bumuo ng grupo kasama ang ibang kamag-aaral. Mula sa mga reaksiyon o komento
sa Gawain A, magbuo ng ilang paalala o mga bagay na dapat isaalang-alang na maaaring
magsilbing kaalaman at kasanayan na may kinalaman sa gawaing elektrisidad.
Mga Kaalaman sa Gawaing Elektrisidad
Mga Kasanayan sa Gawaing Elektrisidad
Sumali sa talakayan upang mabatid kung angkop ang mga nabuong kaisipan tungkol
sa mga kaalaman at kasanayan sa gawaing elektrisidad.
8
Natutukoy ang mga materyales at kagamitan sa ginagamit sa gawaing eletrisidad. (EPP5IA-0c-3, 3.1.2)
Activity Sheet # 7
Mga Materyales at Kagamitan na Ginagamit sa Gawaing Elektrisidad
Gawain A.
Panuto: Pagtambalin ang mga larawan sa Hanay A at mga pangalan na nasa Hanay B. Isulat
ang letra ng sagot sa linya na nasa unahan ng bilang.
Hanay A
Hanay B
____ 1.
A. Fish Tape
_____
2.
B. Tape Measure
_____
3.
C. Voltmeter
_____
4.
D. Hammer
_____
5.
E. Channel Lock Pliers
_____
6.
F. Wire Strippers
_____
7.
G. Non-Contact Voltage detector
_____
8.
H. Side Cutter Diagonal Pliers
_____
9.
I. Linesman Pliers
9
_____
10.
J. Torpedo Level
_____
11.
K. Flashlight
_____
12.
L. Allen Wrench (Hex Set)
_____
13.
M. Razor Blade Knife (Utility Knife)
_____
14.
N. Phillips Screwdriver
_____
15.
O. Straight-Blade Screwdriver
_____
16.
P. Wire Crimpers
Gawain B.
Sagutin : Anong kabutihan ang magagawa ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga kagamitan
na ginagamit sa mga gawaing elektrisidad ?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ .
10
Nakabubuo ng plano ng proyekto na nakadisenyo mula sa iba’t ibang materyales na makikita sa pamayanan. (EPP5IA-0d-4)
Activity Sheet # 8
Pagbuo ng Plano ng Proyekto
Gawain A.
Humanap ng mga kasama at magbuo ng isang grupo na may 3-5 na kasapi. Gumawa ng
isang plano ng isang proyekto na ginagamitan ng elektrisidad at maaaring pagkakitaan.
Ipakita ang mga sumusunod:
Pangalan ng proyekto :
Layunin sa paggawa ng proyekto :
Sketch at sukat ng proyekto :
Talaan at halaga ng mga materyales na gagamitin :
Talaan ng kasangkapan :
Mga hakbang sa paggawa :
Gawain B.
Ipasuri sa tatlong (3) kamag-aaral ang inyong nagawang plano. Lagyan ng tsek () ang
hanay ayon sa antas ng kahusayan ng pagkakagawa. Limang (5) puntos ang pinakamataas,
Isang (1) puntos ang pinakamababa.
Antas ng Kahusayan
5
4
3
2
1
Kriterya
1. Maayos ba ang pagkakagawa ng plano ng
proyekto ayon sa layunin nito?
2. Nakakaakit ba ang naisip na pangalan ng
proyekto?
3. Naisa-isa ba ng maayos ang mga
kakailanganing kagamitan?
4. Napag-usapan ba kung saan mangagaling ang
mga kasangkapan sa paggawa ng proyekto ?
5. Ayon sa nagawang sketch, maaari bang
mabenta ang proyekto sa magandang halaga?
Total
_______________________________
Pangalan ng Nagsuri
Batayan:
21- 25
16- 20
11- 15
6-10
5–pababa
(Napakahusay)
(Mas mahusay)
(Mahusay)
(Mahusay-husay)
(Di –mahusay)
11
90%
85%
80%
75%
70%
Total
Naisasagawa ang payak na pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan at kasangkapan sa tahanan o sa paaralan. (EPP5IA-0i-9)
Activity Sheet # 9
Pagkukumpuni ng mga Sirang Kasangkapan
Gawain A.
Kasama ang iba pang kamag-aral, bumuo ng isang grupo na may 3-5 kasapi. Pumili
ng gamit na aayusin mula sa mga sumusunod na sirang bagay.
1. Upuan
2. Pisara
3. Mesa
Ilista ang mga sumusunod:




Mga kagamitan na gagamitin sa pag-aayos ng sirang bagay na napiling ayusin.
Ipaliwanang ang mga paraan na gagawin sa pag-aayos ng sirang bagay na napili.
o Itanong sa Guro kung tama ang paliwanag na ibinigay
o Gawin ang pagwawasto na ibinigay ng Guro
Gumawa ng pamantayan sa paggawa na susundin.
Pumili ng isang kamag-aaral na magsisilbing tagamasid habang nagkukumpuni.
Gawain B.
Ipagamit ang tseklist sa kamag-aaral na nagsilbing tagamasid. Lagyan ng tsek ang
sagot ayon sa ginawang pagmamasid.
1.
2.
3.
4.
5.
Tanong
Pinag-aralan ba ng magkakasama sa grupo ang
dapat kumpunihin sa sirang kagamitan ?
Sinunod ba nila ang wastong pamantayan sa
pagkukumpuni ?
Ginamit ba nila ang angkop na kagamitan sa
pagkukumpuni ?
Sinunod ba nila ang tamang hakbang sa
pagkukumpuni ?
Magagamit ba ng mga kasapi sa grupo ang
natutuhan sa pagkukumpuni ?
12
Oo
Hindi
Download