Uploaded by 0 2

RPH BM

advertisement
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Kelas : 1
Tema : Keluarga Penyayang
Bahasa Melayu
Masa :
Topik : Pandainya Arif
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami.
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul.
i. vokal
ii. konsonan
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Baik hati
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Bahasa
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pensel warna/kotak huruf
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Menyemak/permainan
K= Tugasan pasangan/kumpulan
Pentaksiran:
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membaca dan menyebut - Boleh menyebut huruf yang ditunjukkan.
semua huruf dengan sebutan yang betul dan jelas.
- Boleh sebut huruf vokal dan konsonan.
Pengetahuan
√
AKTIVITI
1. Murid menyebut nama bagi gambar ditunjukkan.(Cth:ayam/ekor/ikan/obor/ular/jam/wau)
2. Murid latih tubi membaca huruf mengikut urutan dengan bimbingan guru.(Buku Teks ms.1)
3. Murid secara pasangan menyebut huruf. Seorang menyebut dan seorang lagi menyemak.
4. Murid menyebut huruf yang ditunjukkan secara rawak.
5. Murid mengambil dua huruf dari kotak huruf lalu mempamerkan dan menyebut huruf tersebut diikut rakan-rakan
sekelas.
6. Permainan. Setiap kumpulan diberi kotak mengandungi kad huruf. Guru menyebut huruf manakala ahli kumpulan
mencari dan mempamerkan huruf dengan pantas. Kumpulan yang dapat mempamerkan huruf dengan betul dan
pantas dianggap pemenang.
7. Murid baca huruf.Kemudian,mewarnakannya.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.2)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai kemahiran dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut sebahagian kecil huruf dengan sebutan yang betul.
Menyebut sebahagian huruf dengan sebutan yang betul.
Menyebut sebahagian besar huruf dengan sebutan yang betul.
Menyebut semua huruf sebutan yang betul.
Menyebut semua huruf dengan sebutan yang betul dan jelas.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
Menyebut semua huruf dengan sebutan yang betul dan jelas
serta menjadi model teladan.
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Kelas : 1
Tema : Keluarga Penyayang
Bahasa Melayu
Masa :
Topik : Belajar Menulis
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
i. huruf
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kerajinan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Seni
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks huruf/kertas surih/kad bintang
KBAT:
Membandingbezakan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Permainan
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat menulis huruf kecil a
- membaca huruf a-z
hingga z dengan teknik yang betul.
- menulis huruf kecil menggunakan kertas surih
- menulis semua huruf dengan teknik yang betul
AKTIVITI
Pengetahuan
1. Membaca membaca huruf kecil a-z.
2. Murid ditunjukkan contoh teknik menulis huruf kecil dengan betul.
3. Murid menulis huruf kecil menggunakan kertas surih. Murid menulis mengikut arah anak panah. (Buku Teks ms.4)
4. Murid menulis huruf kecil mengikut teknik penulisan yang betul dalam buku tulis garis empat.
5. Permainan. Murid dalam kumpulan. Salah seorang daripada ahli kumpulan akan diminta menulis huruf kecil yang
disebut oleh guru pada papan tulis. Semua ahli akan terlibat. Ahli yang betul menulis huruf kecil diberikan satu
bintang. Kumpulan yang banyak mendapat bintang dianggap pemenang.
6. Murid menulis huruf vokal.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.3)
7. Murid secara rawak menulis huruf kecil yang disebut oleh guru di papan tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai kemahiran dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis sebahagian kecil huruf kecil dengan teknik yang betul.
Menulis sebahagian huruf kecil dengan teknik yang betul.
Menulis sebahagian besar huruf kecil dengan teknik yang betul.
Menulis semua huruf kecil dengan teknik yang betul.
Menulis semua huruf kecil dengan teknik yang betul,cantik dan kemas.
Menulis semua huruf kecil dengan teknik yang betul,cantik,kemas dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Kelas : 1
Tema : Keluarga Penyayang
Bahasa Melayu
Masa :
Topik : Cantiknya Tulisan
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
i. huruf
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kerajinan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Seni
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad huruf/kertas surih
KBAT:
Membandingbezakan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Permainan
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat menulis semua huruf
- boleh baca huruf besar
kecil a hingga z dengan teknik yang betul.
- menulis huruf besar dengan teknik yang betul
- boleh tulis huruf yang disebut oleh guru
AKTIVITI
Pengetahuan
1. Membaca membaca huruf besar A-Z .
2. Murid ditunjukkan contoh teknik menulis huruf besar dengan betul. (Buku Teks ms.5)
3. Murid menulis huruf besar menggunakan kertas surih. Murid menulis mengikut arah anak panah.
4. Murid menulis huruf besar mengikut teknik penulisan yang betul dalam buku tulis.
5. Permainan. Murid mengambil kad huruf besar dalam kotak. Murid sebut huruf yang diambil dan menulisnya
di papan tulis dengan teknik yang betul.
6. Murid menulis huruf vokal.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.3)
7. Murid secara rawak menulis huruf besar yang disebut guru di papan tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai kemahiran dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis sebahagian kecil huruf besar dengan teknik yang betul.
Menulis sebahagian huruf besar dengan teknik yang betul.
Menulis sebahagian besar huruf besar dengan teknik yang betul.
Menulis semua huruf besar dengan teknik yang betul.
Menulis semua huruf besar dengan teknik yang betul,cantik dan kemas.
Menulis semua huruf besar dengan teknik yang betul,cantik,
kemas dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluarga Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sebutlah Arif
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang
respons.
mengandungi pelbagai bunyi; i. vokal
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kasih sayang
Kemasyarakatan
Gambar
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengecam
V=
Pemerhatian
A= Menyebut
Lisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyebut dan
- boleh menyebut lima huruf vokal
mengajuk lima daripada enam perkataan mengandungi
- boleh mengajuk lima perkataan mengandungi
bunyi vokal dengan betul.
huruf vokal
- boleh kenal pasti huruf vokal dalam perkataan
AKTIVITI
1. Murid menyebut huruf vokal yang ditunjukkan oleh guru.
2. Murid dibimbing menyebut huruf vokal dengan betul.
3. Murid mengajuk dan menyebut perkataan mengandungi huruf vokal yang disebut oleh guru.(Buku Teks
ms.6)
4. Murid secara bergilir akan menyebut dan murid lain akan mengajuk dan menyebut perkataan tersebut.
5. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf vokal selain yang terdapat dalam teks.
(Cth: asam/apam/epal/imam/otak/orang/ulat/ubat)
6. Guru mempamerkan kad perkataan. Minta murid dalam kumpulan mengenal pasti huruf vokal yang
terdapat dalam perkataan tersebut dan menyebutnya.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut dan mengajuk satu perkataan mengandungi bunyi vokal dengan betul.
Menyebut dan mengajuk dua perkataan mengandungi bunyi vokal dengan betul.
Menyebut dan mengajuk tiga perkataan mengandungi bunyi vokal dengan betul.
Menyebut dan mengajuk empat perkataan mengandungi bunyi vokal dengan
betul.
Menyebut dan mengajuk lima perkataan mengandungi bunyi vokal dengan betul.
Menyebut dan mengajuk enam perkataan mengandungi bunyi vokal dengan
betul dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Ajari Ariff
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang
respons.
mengandungi pelbagai bunyi; i. vokal
Nilai Murni :
Kasih sayang
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Gambar/video
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Video
Pemerhatian
A= Mengajuk dan menyebut
Lisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyebut dan mengajuk - menyebut enam perkataan,frasa dan ayat
dengan betul
lima daripada enam perkataan,frasa dan ayat mengandungi
menyebut
enam huruf vokal denganbetul
bunyi vokal dengan betul.
√
- menulis huruf vokal yang terdapat dalam
perkataan,frasa dan ayat dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid mengajuk lagu yang mengandungi huruf vokal. https://www.youtube.com/watch?v=ETgCjMV1ND4
2. Murid mendengar, mengajuk dan menyebut perkataan, frasa, dan ayat diberi mengandungi huruf vokal.
(Buku Teks ms.7)
3. Murid dalam kumpulan yang boleh membaca akan membaca ayat sementara murid-murid lain mengajuk
dan menyebut perkataan, frasa, dan ayat diberi mengandungi huruf vokal.
4. Murid menunjukkan huruf vokal dalam perkataan pada gambar yang diberi dalam kumpulan.
5. Murid menulis huruf vokal dalam perkataan,frasa dan ayat yang diberi. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.7)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak mengajuk dan menyebut.
Banyak sebutan yang salah.
Mengajuk dan menyebut hampir tepat perkataan ,frasa dan ayat
mengandungi bunyi vokal.
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
vokal dengan tepat serta jelas.
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
vokal dengan tepat,jelas serta bertatasusila .
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
vokal dengan tepat,jelas,bertatasusila serta menjadi model teladan.
sangat terhad
serhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Taman Mini
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan
1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi
memahami.
pelbagai bunyi;
ii. konsonan
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kerjasama
Kemasyarakatan
Teks
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengecam
V=
Pemerhatian
A= Mengajuk dan menyebut
Lisan
K= Tugasan individu/kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengajuk dan
- mengajuk enam perkataan dengan betul
menyebut perkataan,frasa dan ayat mengandungi
- boleh menyebut enam perkataan,frasa dan ayat
pelbagai bunyi kosonan dengan betul.
mengandungi pelbagai bunyi kosonan.
AKTIVITI
1. Murid menyebut benda-benda yang terdapat di sekeliling rumah mereka.
2. Murid membaca senyap perkataan dan ayat dalam teks yang mengandungi pelbagai bunyi konsonan.(Buku
Teks ms. 8)
3. Semua murid mengajuk dan menyebut perkataan serta ayat yang disebut oleh guru.
4. Murid bergilir-gilir menyebut perkataan dan ayat diikuti rakan lain mengajuk dan menyebut.
5. Murid mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat mengandungi bunyi konsonan yang disebut oleh
guru. Kemudian murid menulis huruf konsonan. (Buku Aktiviti ms.8)
6. Murid menulis kembali perkataan,frasa dan ayat dalam buku teks di dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat ____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak mengajuk dan menyebut.
Banyak sebutan yang salah.
Mengajuk dan menyebut hampir tepat perkataan ,frasa dan ayat
mengandungi bunyi konsonan.
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
konsonan dengan tepat serta jelas.
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
konsonan dengan tepat,jelas serta bertatasusila .
Mengajuk dan menyebut perkataan ,frasa dan ayat mengandungi bunyi
konsonan dengan tepat,jelas,bertatasusila serta menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bergembira Dengan Keluarga
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi
respons.
pelbagai vokal;
iii. diftong
iv. vokal berganding
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Hormati -menghormati
Kemasyarakatan
Kad huruf bergambar
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengecam
V=
Lisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengajuk dan
- boleh menyebut perkataan
menyebut sepuluh daripada tiga belas perkataan
- boleh membaca perkataan dan mengajuk sebutan
mengandungi diftong dan vokal berganding dengan
- boleh mengisi tempat kosong dengan perkataan
betul.
sesuai dalam ayat.
AKTIVITI
1. Bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman ke pasar raya.
2. Murid meneliti bahan.(Buku Teks ms. 9)
3. Murid mendengar perkataan yang disebut oleh guru (diftong dan vokal berganding).Kemudian, murid
menyebutnya.
4. Murid diminta secara bergilir menyebut perkataan yang sama dan rakan-rakan lain menyebutnya.(Latih tubi)
5. Permainan. Kad-kad perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding disusun di atas meja. Setiap
ahli kumpulan diminta mengambil salah satu kad,membaca dan menyebutnya di hadapan kelas .Rakan lain
akan mengajuk sebutan dengan betul. Ahli kumpulan yang dapat membaca dan menyebut dengan betul diberi
satu bintang. Kumpulan yang mengumpul banyak bintang dianggap pemenang.
6. Murid ikut sebutan guru dan tulis perkataan yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.9)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut satu perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.
Menyebut 2-3 perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.
Menyebut 4-5 perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.
Menyebut 6-8 perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.
Menyebut 9-10 perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul.
Menyebut 11-13 perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sehari di Putrajaya
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi
respons.
pelbagai vokal;
iii. diftong
iv. vokal berganding
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Bersyukur
Kemasyarakatan
Kad ayat
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengecam
V=
Lisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengajuk dan menyebut - boleh menyebut frasa dan ayat disebut guru
lima frasa dan dua ayat mengandungi diftong dan vokal
- boleh kenal pasti ayat yang guru sebut
berganding dengan betul.
- dapat memadan lima ayat dengan gambar
AKTIVITI
1. Bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman melawat ke suatu tempat bersama keluarga.
2. Murid meneliti bahan.(Buku Teks ms. 10)
3. Murid mendengar frasa dan ayat mengandungi diftong dan vokal berganding yang disebut oleh guru.Kemudian
murid menyebutnya.
4. Murid diminta secara bergilir menyebut frasa dan ayat yang sama dan rakan-rakan lain menyebutnya.(Latih tubi)
5. Permainan.Guru meletakkan kad ayat di dalam bakul. Guru menyebut frasa atau ayat yang terdapat dalam bakul.
Seorang ahli kumpulan diminta mengambil ayat disebut oleh guru dan menyebutnya kembali lalu diajuk oleh
rakan-rakannya.Ahli yang dapat mengambil ayat yang betul dan menyebut dengan tepat diberikan bintang.
6. Murid ikut sebutan guru dan suaikan frasa dan ayat perkataan dengan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.10)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut satu hingga dua frasa mengandungi diftong dan vokal berganding.
Menyebut lima frasa mengandungi diftong dan vokal berganding.
Menyebut tiga frasa dan satu ayat mengandungi diftong dan vokal berganding.
Menyebut lima frasa dan satu ayat mengandungi diftong dan vokal berganding.
Menyebut lima frasa dan dua ayat mengandungi diftong dan vokal berganding.
Menyebut lima frasa dan dua ayat mengandungi diftong dan vokal berganding
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Rajin Membaca
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dengan
2.1.1 Membaca dengan sebutan yag betul.
sebutan yang betul.
iii. suku kata
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kerjasama
Kemasyarakatan
Kad suku kata
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengenal pasti
V=
Lisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membaca semua suku - dapat membezakan bunyi e(pepet) dan e(taling)
kata dengan betul dan sebutan yang jelas.
- boleh membaca semua suku kata dengan betul
- membina sembilan perkataan bermakna daripada
suku kata diberi
AKTIVITI
1. Murid menyebut benda-benda dalam gambar yang ditunjukkan.
2. Murid meneliti suku kata.(Buku Teks ms. 11)
3. Murid dibimbing membaca suku kata. Murid dibimbing membezakan sebutan e(pepet) dan e(taling).
4. Murid membaca suku kata ikut kumpulan.
5. Murid membaca suku kata secara pasangan. Seorang baca dan seorang lagi menyemak.
6. Permainan. Murid dalam kumpulan diberikan pelbagai suku kata. Murid diminta mencantumkan sepuluh suku
kata menjadi perkataan dan menampalnya pada papan putih.
7. Wakil kumpulan membentangkan tugasan dan membacakan suku kata yang dicantumkan diikuti rakan sekelas.
8. Murid membaca suku kata.Kemudian, murid membina perkataan.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.11)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut sebahagian kecil suku kata diberi dengan sebutan yang betul.
Menyebut sebahagian suku kata diberi dengan sebutan yang betul.
Menyebut sebahagian besar suku kata diberi dengan sebutan yang betul.
Menyebut membaca semua suku kata diberi dengan sebutan yang betul.
Menyebut membaca semua suku kata diberi dengan sebutan yang betul
dan jelas.
Menyebut membaca semua suku kata diberi dengan sebutan yang
betul,jelas dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Harmoninya Saudara-mara
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
ii. suku kata
iii. perkataan
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental
Kemasyarakatan
Kertas garis empat
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Membandingbezakan
V=
Penulisan
A= Menulis secara mekanis
Pemerhatian
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis lapan
- menyebut lapan perkataan dengan betul
daripada sepuluh perkataan secara mekanis dengan kemas. - menulis lapan perkataan secara mekanis
- menulis sepuluh perkataan secara mekanis
dalam buku aktiviti
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang saudara-mara yang pernah datang ke rumah.
2. Murid meneliti bahan. (Buku Teks ms.12)
3. Murid menyebut perkataan dalam teks yang disebut oleh guru.
4. Murid menulis perkataan dalam teks secara mekanis pada kertas garis empat.
5. Murid menulis perkataan secara mekanis.(Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.12)
6. Murid mewarna gambar pada Buku Aktiviti Murid.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis satu perkataan secara mekanis dengan kemas.
Menulis 2-3 perkataan secara mekanis dengan kemas.
Menulis 4-5 perkataan secara mekanis dengan kemas.
Menulis 6-7 atau lima perkataan secara mekanis dengan kemas.
Menulis 8-9 perkataan secara mekanis dengan kemas.
Menulis 10 perkataan secara mekanis dengan kemas dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Keluarga Bahagia
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul;
kesantunan bahasa dalam
i. lagu kanak-kanak
bahan sastera.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kasih sayang
Pendidikan Muzik
Video/lirik lagu
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Menyanyi
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyanyi dan
- membaca lirik lagu
menghayati lagu dengan sebutan yang betul dan gaya yang
- menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul
menarik.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang orang yang disayangi dalam keluarga.
2. Murid menonton video lagu ‘Keluarga Bahagia’. http://youtu.be/Is8FwievY3A?list=RDIs8F)
3. Murid membaca lirik lagu. (Buku Teks Jilid 1 ms.13)
4. Murid dibimbing menyanyi ikut perenggan demi perenggan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang tentang gaya yang akan dipersembahkan semasa menyanyi.
6. Setiap kumpulan mempersembahkan nyanyian dengan gaya masing-masing.
7. Murid diberi peluang menyanyi secara solo.
8. Murid menulis lirik lagu ‘Keluarga Bahagia’ dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Selamat Bercuti
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
mengikut konteks.
i. kata nama am
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Hemah tinggi
Kemasyarakatan
Petikan
KBAT:
Menjana idea
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Penulisan
A= Kenal pasti
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengenal pasti kata
- boleh membaca teks
nama am dalam teks dan melengkapkan cerita dengan kata - mengenal pasti kata nama am dalam teks
nama am yang betul.
- melengkapkan ayat dengan kata nama am
- melengkapkan cerita dengan kata nama am
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tempat percutian yang pernah dilawati.
2. Murid meneliti teks dan gambar. (Buku Teks Jilid 1 ms.14)
3. Murid ecara rawak dipilih membaca kuat teks.
4. Murid diperjelaskan tentang kata nama am. Murid mengenal pasti kata nama am dalam teks.
5. Murid dalam kumpulan diberikan petikan. Kemudian,kenal pasti kata nama am dan catatkan pada papan
putih. Tugasan dipamerkan.Kumpulan yang mencatat paling banyak kata am yang betul dikira pemenang.
6. Murid mewarnakan perkataan yang sesuai dan melengkapkan cerita.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.13)
7. Melengkapkan cerita dengan kata nama am yang betul. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms. 14)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Dapur Nenek
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan,frasa dan ayat yang
respons.
mengandungi pelbagai bunyi;
v. digraf
vi. Konsonan bergabung
Nilai Murni :
Kerjasama
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks /kad perkataan
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Lisan
A= Mengajuk dan menyebut
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
- menyebut perkataan,frasa dan ayat mengandungi
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengajuk dan
digraf dan konsonan bergabung
menyebut enam perkataan dan dua frasa mengandungi
- menyebut perkataan dan frasa dan melengkapkan ayat.
digraf dan konsonan bergabung dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang digraph dan konsonan bergabung.
2. Murid meneliti dan membaca senyap teks. (Buku Teks ms. 15)
3. Murid mendengar perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi digrapf dan konsonan terdapat dalam teks.
Kemudian murid menyebutnya.
4. Setiap kumpulan diberikan tiga kad ayat mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Kenal pasti digaf dan
Konsonan bergabung.Ketua kumpulan menyebut diikuti rakan-rakan dalam kumpulan.
5. Ajuk dan sebut perkataan dengan betul.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.15)
6. Murid melengkapkan frasa dan ayat berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.16)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyebut 1-2 perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul.
Menyebut 3 perkataan dan satu frasa mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Menyebut empat perkataan dan satu frasa mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Menyebut lima perkataan dan dua frasa mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Menyebut enam perkataan dan dua frasa mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Menyebut tujuh perkataan dan dua frasa mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Keluargaku Penyayang
Topik : Enaknya Kelupis
Kelas : 1
Masa :
Tarikh :
Hari :
Standard Kandungan :
2.1 Asas membaca dan memahami.
Standard Pembelajaran:
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
iv. frasa
v. perkataan vi. ayat
Nilai Murni :
Menghargai
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/gambar
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca empat ayat
dengan sebutan yang betul.
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca dengan lancar
- membaca dan melengkap ayat
- membaca cerita
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang makanan tradisi.(Tunjukkan gambar)
2. Murid meneliti gambar dan membaca teks secara senyap. (Buku Teks ms.16)
3. Murid dibimbing membaca perkataan,frasa dan ayat dengan betul.
4. Murid membaca ikut kumpulan.
5. Murid membaca secara individu.
6. Murid membaca,kemudian lengkapkan ayat.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.17 )
7. Murid membaca cerita dengan sebutan yang betul.Kemudian warnakan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.18 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membaca satu ayat tetapi tidak lancar.
Membaca satu ayat dengan lancar dan sebutan yang betul.
Membaca dua ayat dengan lancar dan sebutan yang betul.
Membaca tiga ayat dengan lancar dan sebutan yang betul.
Membaca empat ayat dengan lancar dan sebutan yang betul.
Membaca empat ayat dengan lancar dan sebutan yang betul
serta menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Tarian Sumazau
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
iv. frasa
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Patriotisme
Kebudayaan
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Menulis/membaca
K= Tugasan individu/kumpulan
Tarikh :
Hari :
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kertas garis empat/video
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis empat
- membaca teks
frasa secara mekanis dengan kemas.
- menulis lima frasa (buku teks) dengan kemas
- menulis empat frasa (buku aktiviti) dengan kemas
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tarian yang pernah dilihat. Menonton video tarian Sumazau.
2. Murid meneliti gambar dan teks. (Buku Teks ms.17)
3. Murid membaca teks ikut kumpulan.
4. Murid dibimbing menulis frasa bercetak warna biru dalam teks dalam buku tulis.
5. Murid meletakkan hasil kerja di atas meja masing-masing. Rakan-rakan membuat jelajah galeri melihat hasil
kerja rakan-rakan mereka. Hasil kerja yang betul dan kemas dipamerkan di hadapan kelas.
6. Murid menulis frasa secara mekanis. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.19)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menulis satu frasa secara mekanis tetapi tidak kemas.
Menulis satu frasa secara mekanis dengan kemas.
Menulis dua atau empat frasa secara mekanis dengan kemas.
Menulis tiga frasa secara mekanis dengan kemas.
Menulis empat frasa secara mekanis dengan kemas.
Menulis empat frasa secara mekanis dengan kemas dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
Terhad
Memuaskan
Baik
sangat baik
Cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keluargaku Penyayang
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Lawatan ke Muzium Labuan
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
v. ayat
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Menghargai sejarah
Sejarah
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Menulis/membaca
K= Tugasan individu/kumpulan
Tarikh :
Hari :
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kertas garis empat
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis lima
- menulis empat ayat (buku aktiviti)
daripada enam ayat secara mekanis dengan kemas.
- melengkapkan empat ayat dan tulis semula ayat
- menulis enam ayat (buku aktiviti)
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang lawatan ke muzium yang pernah mereka pergi.
2. Murid meneliti gambar dan teks. (Buku Teks ms.18)
3. Murid membaca teks ikut kumpulan.
4. Murid dibimbing menulis ayat yang terdapat dalam teks dengan kemas dalam buku tulis garis empat.
5. Murid membaca dan menulis ayat secara mekanis. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.20 )
6. Murid melengkapkan ayat . Kemudian tulis secara mekanis. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.21)
7. Menulis ayat secara mekanis. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.22)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menulis satu ayat secara mekanis dengan kemas.
Menulis dua ayat secara mekanis dengan kemas.
Menulis tiga ayat secara mekanis dengan kemas.
Menulis empat ayat secara mekanis dengan kemas.
Menulis lima ayat secara mekanis dengan kemas.
Menulis enam ayat secara mekanis dengan kemas dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Masyarakat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kawan Baharu
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
i. soalan
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kerusi/kad nama watak
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Lisan
A= Kerusi panas
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi tiga
- melengkapkan dialog
respons terhadap soalan diberi dengan tepat.
- membuat simulasi dialog
- menjawab soalan yang dikemukakan oleh rakan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang rakan.
2. Murid membaca pernyataan diberi dan dialog yang belum dilengkapkan. (Buku Teks ms. 22)
3. Murid dibimbing tentang kandungan biodata diberi. Murid juga dibimbing memberikan respons terhadap
soalan daripada guru.
4. Murid ikut kumpulan diminta simulasikan dialog.
5. Aktiviti kerusi panas. Seorang murid menjadi pakar (rakan baharu).Rakan-rakan menanyakan soalan.(soalan
boleh disediakan oleh guru) Setiap murid hanya perlu mengemukakan dua soalan sahaja. Pakar digantikan
murid lain.
6. Murid memberikan respons secara bertulis dalam dialog.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.23)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respon/angguk.
Memberi satu respons terhadap soalan tetapi kurang tepat.
Memberi dua respons terhadap soalan dengan tepat.
Memberi dua respons terhadap soalan dengan tepat dan satu soalan
hampir tepat.
Memberi tiga respons terhadap soalan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi tiga respons terhadap soalan dengan tepat ,bertatasusila
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kawan Baharu
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan
memahami;
i. perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Bahasa
KBAT:
Menghubungkaitkan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Permainan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tujuh
daripada lapan perkataan dua dan tiga suku kata
dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/gambar/kad suku kata
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat perkataan dengan betul
- mencantumkan kad suku kata menjadi perkataan
- membaca dan label perkataan dengan gambar
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kawasan sekolah.
2. Murid membaca teks dan meneliti bahan. (Buku Teks ms. 24)
3. Murid dibimbing membaca perkataan dua dan tiga suku kata. Guru baca diikuti murid.
4. Murid membaca secara pasangan.
5. Murid membaca kuat secara individu diikuti oleh rakan-rakan.
6. Permainan. Semua kumpulan diberikan kad suku kata.Ahli kumpulan diminta mencantumkan kad suku kata
menjadi perkataan dua suka kata atau tiga suku kata dalam masa yang ditetapkan. Kemudian, baca
perkataan tersebut. Pemenang dikira berdasarkan jumlah perkataan yang dapat dibentuk.
7. Murid baca dan labelkan. Kemudian warnakan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.24 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membaca 1 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul.
Membaca 2 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul.
Membaca 3-4 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul.
Membaca 5-6 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul.
Membaca 7 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul.
Membaca 8 perkataan dua dan tiga suku kata dengan betul dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Hadiah untuk Sahabat
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
i. perkataan
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kasih sayang
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kertas garis empat
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Menulis/membaca
K= Tugasan individu
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis lapan
- membina perkataan berdasarkan gambar
daripada sepuluh perkataan dengan betul tanpa kesalahan.
(buku aktiviti)
- membina dan menulis perkataan berdasarkan
gambar (lembaran kerja)
AKTIVITI
Pengetahuan
1. Murid meneka tentang kandungan kotak hadiah yang dibawa.
2. Murid membaca dan meneliti gambar dalam bahan. (Buku Teks ms.24)
3. Murid dibimbing membina perkataan berdasarkan gambar.
4. Murid dalam kumpulan berbincang menulis perkataan tentang bahan untuk menyediakan hadiah kertas
garis empat.
5. Murid mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri melihat tugasan rakan-rakan.
6. Murid menulis perkataan berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.25)
7. Murid menulis sepuluh perkataan berdasarkan gambar diberi. (Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis satu perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Menulis dua atau tiga perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Menulis empat atau lima perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Menulis enam hingga perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Menulis lapan atau sembilan perkataan dengan kemas tanpa
kesalahan.
Menulis sepuluh perkataan dengan kemas tanpa kesalahan dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sehari di Sekolah
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
mengikut konteks.
ii. kata nama khas
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Petikan/kad kata khas dan am
KBAT:
Menganalisis
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Penulisan
A= Kenal pasti/permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengenal
- mengenal pasti kata nama khas dalam teks
pasti kata nama khas dalam teks dan membina lima - memilih kata nama khas dalam permainan
ayat menggunakan kata nama khas dengan betul.
- mengisi maklumat diri dengan kata nama khas
- membina lima ayat dengan kata nama khas diberi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang perkara yang dilakukan seharian di sekolah.
2. Murid secara rawak dipilih membaca kuat teks. (Buku Teks ms.25)
3. Murid diperjelaskan tentang kata nama khas.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti kata nama khas dalam teks. Kemudian bentang tugasan.
5. Permainan. Kad kata nama khas dan kata nama am diletakkan dalam kotak. Setiap kumpulan dikehendaki
memilih kata nama khas sahaja dan diletakkan pada papan putih.
6. Murid mengisi tempat kosong dengan maklumat diri.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.26)
7. Murid membina lima ayat menggunakan kata nama khas diberi.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Terima Kasih,Sahabat
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
mengikut konteks.
iii. kata ganti nama
Nilai Murni :
Baik hati
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Petikan
KBAT:
Mencirikan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Penulisan
A= Lakonan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melengkapkan dialog - memahami kata ganti nama melalui simulasi
dengan menggunakan lapan daripada sepuluh kata ganti
- melakonkan dialog
nama dengan betul.
- melengkapkan dialog dengan sepuluh kata
ganti nama
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kawan baik. Mengapakah suka berkawan dengan kawan baik?
2. Murid membaca senyap perbualan. (Buku Teks ms.26)
3. Murid diperjelaskan kata ganti nama . Guru buat simulasi dengan murid untuk menjelaskan jenis kata ganti
nama diri pertama,kedua dan ketiga.
4. Murid dalam kumpulan melakonkan dialog.
5. Murid dibimbing mengenal pasti kata ganti nama yang dicetak warna biru.
6. Murid melengkapkan dialog dengan kata ganti nama. (Lembaran kerja)
7. Murid mengisi tempat kosong dengan kata ganti nama yang betul(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.27 dan 28)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Masyarakat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Ringan Tulang Amalan Mulia
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
ii. suruhan
Nilai Murni :
Kerajinan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kad nama watak/kad situasi
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= simulasi/permainan
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan - melengkapkan dialog dan melakonkannya
respons terhadap dua daripada tiga suruhan diberi
- memberi respons terhadap suruhan
dengan bertatasusila.
- melengkapkan dialog dengan respons yang berhemah
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang suruhan yang emak beri di rumah. Murid tunjukkan cara menjawab suruhan
emak.
2. Murid membaca dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 29)
3. Murid dibimbing memberi respons terhadap suruhan secara bertatasusila.
4. Murid ikut kumpulan berbincang melengkapkan dialog, kemudian melakonkannya.
5. Aktiviti permainan. Murid secara berpasangan diberikan kad situasi berkaitan suruhan. Murid A memberikan
suruhan kepada muird B. Murid B akan memberi respons terhadap suruhan itu. Kemudian,murid B pula
memberi suruhan untuk direspons oleh murid A.
6. Murid melengkapkan dialog dengan jawapan yang betul.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.29)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap suruhan dengan tepat.
Memberi respons terhadap suruhan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap suruhan dengan baik ,bertatasusila dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bersatu Hati
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan
memahami;
ii. frasa
Nilai Murni :
Tolong-menolong
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Bahasa
KBAT:
Mengecam
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca kuat
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tujuh
daripada lapan frasa dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/peta bulatan
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca empat frasa (buku teks)
- membaca lapan frasa(buku aktiviti)
- baca frasa dan melengkapkan dialog
AKTIVITI
1. Murid mencatat nama-nama haiwan pada peta bulatan pada papan tulis.
2. Murid membaca senyap teks . (Buku Teks ms. 28)
3. Murid dibimbing memahami kandungan teks.
4. Murid membaca frasa yang bercetak warna biru yang terdapat dalam teks.
5. Murid membaca kuat seluruh teks secara kumpulan.
6. Murid membaca frasa dalam teks dan menulis frasa yang sesuai berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1
ms.30 )
7. Murid baca dan fahami frasa.Kemudian,lengkapkan dialog.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.31 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membaca satu frasa dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca dua frasa dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca tiga frasa dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca empat atau lima frasa dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca enam atau tujuh frasa dengan betul ,intonasi yang sesuai.
Membaca lapan frasa dengan betul ,intonasi yang sesuai dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Jiran yang Baik
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
ii. frasa
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Semangat bermasyarakat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kertas garis empat
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina dan
- menulis empat frasa
menulis lima daripada enam frasa dengan betul.
- memadankan empat frasa dengan gambar
- membina lima frasa dan menulisnay berdasarkan
gambar
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan nama jiran mereka. Apakah sifat jiran meraka?
2. Murid membaca dan meneliti gambar dalam bahan. (Buku Teks ms.29)
3. Murid dibimbing membina frasa berdasarkan gambar.
4. Murid dalam kumpulan berbincang menulis frasa yang terdapat dalam teks.
5. Ketua kumpulan membentang tugasan. Guru membuat penilaian.
6. Murid memadankan frasa dengan gambar. (Buku Aktiviti Murid Jilid 1 ms.32)
7. Murid membina frasa dan menulisnya berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.33)
8. Murid mewarnakan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.33)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Membina dan menulis satu frasa tanpa kesalahan.
Membina dan menulis dua frasa tanpa kesalahan.
Membina dan menulis tiga frasa tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat frasa tanpa kesalahan.
Membina dan menulis lima frasa tanpa kesalahan.
Membina dan menulis lima frasa tanpa kesalahan dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Mari Berpantun
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul;
kesantunan bahasa dalam
i. pantun dua kerat
bahan sastera.
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan;
i. pantun dua kerat
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Semangat bermasyarakat
Kesusasteraan
Pantun dua kerat/kad bintang
KBAT:
Menganalisis
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Melafazkan pantun
Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina tiga
- membina dan melengkapkan dua rangkap dua kerat
pantun dua kerat secara terkawal dan melafazkan
- melafazkan pantun
dengan intonasi yang sesuai.
- melengkapan tiga rangkap pantun dua kerat
AKTIVITI
1. Murid meneka jenis puisi yang guru lafazkan.
2. Murid membaca senyap pantun dua kerat. (Buku Teks 30)
3. Murid dibimbing membina pantun dua kerat secara terkawal dan melafazkannya.
4. Murid bersama pasangan melafazkan pantun.
5. Murid dengan pasangan melafazkan pantun dua kerat di hadapan kelas.Dua murid menjadi juri untuk
memberikan bintang atas persembahan rakan mereka.
6. Murid membina pantun dua kerat secara terkawal. (Lembaran kerja)
7. Murid melengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai. (Buku Aktivit Jilid 1 ms.34)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Masyarakat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sampaikan Pesan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
iii. pesanan
Nilai Murni :
Hemah Tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak/kad pesanan
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi/permainan
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan
- simulasikan dialog dengan memberi respons
respons terhadap pesanan secara bertatasusila.
- memberi respons terhadap pesanan
- menomborkan gambar mengikut respons
AKTIVITI
1. Murid mendengar beberapa pesanan oleh guru. Murid beri respons.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 31)
3. Murid dibimbing memberi respons terhadap pesanan secara bertatasusila berdasarkan teks.
4. Murid dengan pasangan diminta melakonkan dialog.
5. Aktiviti permainan. Murid diberikan kad pesanan. Murid menyampaikan pesanan. Murid akan memilih rakan
mereka secara rawak untuk memberi respons secara bertatasusila. Aktiviti diteruskan oleh murid lain.
6. Murid nomborkan gambar mengikut respons.Kemudian,dengar dan berikan respons.(Buku Aktiviti Jilid 1
ms.35)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat dan
bertatasusila.
Memberi respons terhadap pesanan dengan baik
,bertatasusila dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Perpustakaan Mini Pak Cik Lokman Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan
memahami; ii. ayat
Nilai Murni :
Baik hati
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
KBAT:
Menghubungkaitkan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Membaca kuat/membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca
empat ayat dalam teks dengan sebutan yang betul
dan menyatakan tiga nilai murni yang terdapat
dalam teks.
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat ayat dalam dua perenggan teks
- melengkapkan teks
- membaca,memahami dan menulis dua kepentingan
membaca
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tajuk buku yang pernah dibaca. Kaitkan dengan perpustakaan.
2. Murid membaca senyap teks . (Buku Teks ms. 32)
3. Murid dibimbing membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami
kandungan teks.
4. Murid membaca ikut kumpulan.
5. Murid membaca kuat teks secara individu. Setiap murid membaca dua perenggan sahaja.
6. Melengkapkan teks dibaca berdasarkan kandungan teks.
7. Murid dalam kumpulan mencari nilai murni yang terdapat dalam teks dan membentangkannya.
8. Murid membaca petikan dan menyatakan kepentingan membaca buku. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.36 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Membaca satu ayat dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca dua ayat dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca tiga ayat dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca empat ayat dengan betul dan intonasi yang sesuai.
Membaca lima ayat dengan betul ,intonasi yang sesuai.
Membaca lima ayat dengan betul ,intonasi yang sesuai dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Jiran yang Baik
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
iii. ayat
Nilai Murni :
Semangat bermasyarakat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Tarikh :
Hari :
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/pensel warna/papan putih
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Penulisan
A= Membentang
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga daripada - membina tiga ayat berdasarkan gambar
empat ayat berpandukan frasa diberi dengan betul.
- menyusun frasa dan empat ayat
- membina ayat berdasarkan frasa
√
AKTIVITI
1. Murid menyatakan tempat mereka selalu membaca buku.
2. Murid membaca teks dan memahami bahan. (Buku Teks ms.33)
3. Murid dibimbing membina ayat berdasarkan gambar satu dan dua.
4. Murid berbincang dalam kumpulan membina ayat bagi gambar tiga menggunakan kata kerja.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menyusun frasa diberi untuk membina ayat berdasarkan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.37)
7. Murid membina ayat berdasarkan frasa diberi. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.38)
8. Murid mewarnakan gambar pada buku aktiviti.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membina dan menulis satu ayat tetapi terdapat kesalahan.
Membina dan menulis satu ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis dua ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis tiga ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul tanpa kesalahan
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Melafazkan Pantun
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul;
kesantunan bahasa dalam
ii. pantun empat kerat
bahan sastera.
Nilai Murni :
Semangat bermasyarakat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kesusasteraan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pantun empat kerat
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Melafazkan pantun/simulasi
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melafazkan empat
- melafazkan empat rangkap pantun
rangkap pantun empat kerat dengan intonasi yang sesuai.
- melengkapkan empat rangkap pantun dan
lafazkan
√
AKTIVITI
1. Murid menonton video pertandingan pantun.
2. Murid membaca senyap pantun empat kerat. (Buku Teks 34)
3. Murid dibimbing melafazkan pantun empat kerat yang terdapat dalam teks.
4. Murid bersama pasangan berlatih melafazkan pantun empat kerat.
5. Simulasi berbalas pantun. Setiap kumpulan diwakili seorang ahli untuk berbalas pantun yang ditetapkan.
Simulasi diteruskan kepada ahli yang lain.
6. Murid dengan pasangan melafazkan pantun empat kerat di hadapan kelas.
7. Murid melengkapkan pantun dan melafazkannya. (Buku Aktiviti 1 ms.39)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Padankan Saya
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
mengikut konteks.
iv. penjodoh bilangan
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT:
Mencirikan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Seni
Gambar/papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Penulisan
A= Kuiz
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis
- mengenal pasti sepuluh penjodoh bilangan dan
sekurang-kurangnya empat daripada lima ayat
penggunaanya
menggunakan penjodoh bilangan dengan betul.
- menyatakan penjodoh bilangan berdasarkan gambar
- membina lima ayat berdasarkan penjodoh bilangan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang penanda buku.(Guru boleh tunjukkan gambar-gambar penanda buku)
2. Murid membaca teks dan gambar. (Buku Teks ms.35)
3. Murid diperjelaskan tentang penjodoh bilangan.
4. Murid dibimbing mengenal pasti penjodoh bilangan dan penggunannya yang terdapat dalam teks.
5. Kuiz bergambar.Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Guru menunjukkan gambar. Semua kumpulan
berbincang dalam masa yang ditetapkan untuk menentukan penjodoh bilangan yang betul. Setiap
kumpulan mengangkat jawapan secara serentak.
6. Murid menulis nama dan melukis objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan diberi.
Kemudian,bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek tersebut.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.40)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Semangat Muhibah
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Hargai Buku
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata kerja mengikut
menggunakan golongan kata
konteks;
mengikut konteks.
i. kata kerja aktif transitif
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT:
Menjanakan idea
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Seni
Papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Penulisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh;
- kenal pasti enam kata kerja dalam bahan
i. mengenal pasti enam kata kerja yang terdapat dalam teks - menyatakan kata kerja berdasarkan aktiviti
dengan betul.
dalam gambar
ii. melengkapkan lima ayat dengan kata kerja yang betul.
- mengisi lima tempat kosong dengan kata kerja
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang gambar yang ditunjukkan.Murid nyatakan aktiviti yang dilakukan.(kata kerja)
2. Murid membaca teks dan gambar.(Buku Teks ms.36) Murid diperjelaskan tentang kata kerja.
3. Murid membaca kuat ayat dalam teks. Murid dibimbing mengenal pasti kata kerja dalam ayat yang dibaca.
4. Pemainan. Guru akan menunjukkan gambar. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan kata
kerja yang sesuai dan catat pada papan putih. Setiap murid akan mengangkat jawapan secara serentak.
5. Murid membaca teks dan menggariskan kata kerja yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.41)
6. Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan kata kerja yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.42)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Zali20
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kemasnya Rambut Rizal
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
maklumat dan idea bagi pelbagai
bertatasusila.
tujuan.
Nilai Murni :
Kebersihan fizikal dan mental
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melakonkan dialog
- melakonkan perbualan
yang telah dilengkapkan dengan sebutan dan intonasi yang - melengkapkan dialog dan lakonkan
sesuai secara bertatasusila.
AKTIVITI
Pengetahuan
√
1. Murid mencatat barang kerperluan menjaga kebersihan pada peta bulatan.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 40)
3. Murid dibimbing bertutur berdasarkan dialog dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
4. Murid secara pasangan melakonkan dialog.
5. Murid melengkapkan dialog.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.43)
6. Murid secara berpasangan melakonkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak bertutur/bertutur tetapi sebutan tidak jelas/intonasi tidak sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang kurang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang masih sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan
bertatasusila.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai,
bertatasusila, dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Nasihat Abang Geraham
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
i. kosa kata
bukan grafik.
Nilai Murni :
Prihatin
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Membaca/membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis empat
daripada lima kosa kata dengan betul berdasarkan gambar.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kamus/papan putih/pensel warna
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat
- memberi makna kosa kata menggunakan kamus
- menulis lima perkataan berdasarkan gambar
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang gigi.(Apakah kegunaan gigi/nama gigi yang mereka tahu) Boleh tunjukkkan
gambar jenis-jenis gigi.
2. Murid membaca senyap teks . (Buku Teks ms. 41)
3. Murid membaca kuat ikut kumpulan.
4. Murid membaca kuat secara individu.
5. Murid dibimbing dalam kumpulan untuk memberikan makna perkataan dengan merujuk kamus.
6. Murid membantangkan tugasan.
7. Murid meneliti gambar, membaca teks dan menulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. (Buku
Aktiviti Jilid 1 ms.44)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membaca baik ,menulis satu perkataan berdasarkan gambar dengan betul .
Membaca baik ,menulis dua perkataan berdasarkan gambar dengan betul.
Membaca baik ,menulis tiga perkataan berdasarkan gambar dengan betul .
Membaca baik ,menulis empat perkataan berdasarkan gambar dengan betul .
Membaca baik ,menulis lima perkataan berdasarkan gambar dengan betul.
Membaca baik ,menulis lima perkataan berdasarkan gambar dengan betul
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Panduan Membeli Kasut
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;
ayat yang bermakna.
i. bertumpu
Nilai Murni :
Rasional
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/pensel warna/papan putih
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mempamer
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis jawapan lima - membaca kuat
daripada enam soalan bertumpu diberi dengan betul.
- menulis jawapan dengan ayat yang gramatis.
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jenis kasut dipakai/di mana beli/berapa harga.
2. Murid meneliti gambar dan teks. (Buku Teks ms.42)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing menjawab soalan pemahaman bagi soalan satu dan dua.
5. Murid dalam kumpulan berbincang menulis jawapan pada papan tulis bagi soalan nombor tiga dan empat.
6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Guru membuat penilaian dan memurnikan.
7. Murid menulis jawapan berdasarkan pernyataan diberi.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.42)
8. Murid mewarnakan gambar pada buku aktiviti.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak menjawab/semua jawapan salah.
Menulis satu jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis dua jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis tiga jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis empat jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis empat jawapan soalan bertumpu dengan betul dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Adjektif
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.3 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
Nilai Murni :
Kebersihan fizikal dan mental
KBAT:
Menghubungkaitkan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Kesihatan
Papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Penulisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh;
- mengenal pasti kata adjektif dalam teks
i. melengkapkan ayat dengan lima kata kata adjektif yang betul.
- membina ayat menggunakan kata adjektif
ii menulis tiga daripada empat ayat menggunakan kata adjektif
- melengkapkan silang kata
dengan betul.
- melengkapkan ayat dengan kata adjektif
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kawasan tempat bermain.
2. Murid membaca teks dan gambar.(Buku Teks ms.43)
3. Murid diperjelaskan tentang kata adjektif.
4. Murid membaca ayat dalam teks. Murid dibimbing mengenal pasti kata adjektif dalam ayat yang dibaca.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat menggunakan kata adjektif diberi pada papan putih.
6. Ketua kumpulan membentangkan tugasan.
7. Pemainan. Murid melengkapkan silang kata dengan kata adjektif yang betul. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.46)
8. Murid melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.47)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Kerja Pasif
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata kerja mengikut
menggunakan golongan kata
konteks;
mengikut konteks.
ii. kata kerja pasif
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kebersihan
Pendidikan Sivik
Papan putih
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjanakan idea
V= Gambar
Penulisan
A= Membentangkan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina empat
- membina lima ayat menggunakan kata kerja pasif
ayat menggunakan kata kerja pasif dengan betul.
- mengenal pasti kata kerja pasif dalam ayat
- membina empat ayat dengan kata kerja pasif
berdasarkan gambar
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang aktiviti dalam gambar. Kaitkan dengan kata kerja .
2. Murid meneliti dan membaca ayat pasif dalam teks.(Buku Teks ms.44)
3. Murid diperjelaskan tentang kata kerja pasif .
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat menggunakan kata kerja pasif yang terdapat dalam teks.
(disangkut/disapu/ditukar/disusun)
5. Pemainan. Guru memberikan kad ayat dalam kumpulan. Ahli kumpulan mengenal pasti kata kerja pasif
yang terdapat dalam ayat dan mencatatnya pada papan putih. Tugasan dipamerkan untuk penilaian guru.
6. Murid membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.48)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Masakan Ibu
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kesederhanan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak/peta bulatan
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan pasangan/kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melakonkan dialog untuk - membaca teks
menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan tepat
- melengkapkan dialog dan melakonkan
secara bertatasusila.
Pengetahuan
√
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang masakan ibu yang disukai dan mencatatnya pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 45)
3. Murid dibimbing menyampaikan maklumat yang terdapat dalam dialog dengan ayat yang lengkap.
4. Murid secara pasangan diberi masa melengkapkan dialog. Kemudian,mereka melakonkan dialog untuk
menyampaikan maklumat.
5. Murid melengkapkan dialog dan membuat simulasi ikut kumpulan.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.49)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bertutur untuk menyampaikan maklumat tetapi tidak tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat tetapi kurang tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat dan garamatis.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat, garamatis dan
bertatasusila.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat, garamatis,
bertatasusila, dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Makanan Kesukaan Rizal
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
ii. idea tersurat
bukan grafik.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Rasional
Pendidikan Kesihatan
Teks/peta pokok
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan
intonasi yang sesuai dan menyatakan empat idea tersurat
berdasarkan empat pernyataan diberi dengan tepat.
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- mengenal pasti dua idea tersurat dalam teks
- menulis empat idea tersurat
AKTIVITI
1. Murid mencatat nama makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat pada peta pokok di papan tulis.
2. Murid membaca senyap teks ‘Makanan Kesukaan Rizal’ . (Buku Teks ms. 46)
3. Murid membaca kuat ikut kumpulan.
4. Murid membaca kuat secara individu. Murid lain menilai dan memberikan bintang.
5. Murid diperjelas tentang idea tersurat. Guru memberikan contoh idea tersurat berdasarkan ayat diberi.
6. Murid dibimbing memahami teks untuk mencari idea tersurat.
7. Murid menulis idea tersurat berdasarkan bahan. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms. 50 )
8. Murid mewarnakan gambar.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang menarik/tidak dapat menyatakan idea tersurat.
Membaca dengan baik dan menyatakan satu idea tersurat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menyatakan dua idea tersurat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menyatakan tiga idea tersurat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menyatakan empat idea tersurat dengan tepat.
Membaca dengan baik ,menyatakan empat idea tersurat dengan tepat dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan
Bahasa Melayu
Topik : Lazatnya Sayur
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
iii. ayat
Kelas : 1
Masa :
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kebersihan fizikal dan mental
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Peta bulatan/gambar
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Mempamer
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina dan
- membina ayat berdasarkan gambar
menulis tiga daripada empat ayat berdasarkan frasa dan
- membina empat ayat berdasarkan frasa diberi.
gambar diberi dengan betul.
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid mencatat nama sayur dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca ayat dalam teks. (Buku Teks ms.47)
3. Murid dibimbing membina ayat yang gramatis berdasarkan gambar yang dipaparkan. (Subjek + predikat)
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat berdasarkan gambar sayuran dan sayuran yang telah
dimasak dalam buku teks.
5. Murid mempamer tugasan. Guru dan murid berbincang untuk menilai ayat yang dibina.
6. Murid membina dan tulis ayat.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.51)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Gagal membina ayat/ayat tidak lengkap/tidak difahami.
Membina dan menulis satu ayat lengkap.
Membina dan menulis dua ayat lengkap.
Membina dan menulis tiga ayat lengkap
Membina dan menulis empat ayat lengkap.
Membina dan menulis empat ayat lengkap dan menjadi
model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Tembikai
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental
Pendidikan Kesihatan
Peta pokok/gambar
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mencirikan
V= Gambar
Penulisan
A= Mempamer
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat maklumat
- mencatat maklumat dalam peta pokok
berdasarkan dua bahan grafik ke dalam rajah dan peta buih - mencatat maklumat dalam rajah
berganda dengan betul.
- mencatat maklumat pada peta buih
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang buah-buahan tempatan.(tunjukkan gambar)
2. Murid membaca ayat dalam teks. (Buku Teks ms.48)
3. Murid dibimbing memahami kandungan teks dan maklumat penting dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina peta pokok pada kertas putih dan mencatatkan maklumat
yang diperlukan tentang tembikai.
5. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Murid melakukan jelajah galeri melihat peta pokok dan tugasan
yang dihasilkan.
6. Murid meneliti gambar dan mencatat maklumat. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.52)
7. Murid membaca teks dan mencatat maklumat. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.53)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan
kedua-duanya terdapat kesalahan.
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan satu
daripadanya betul dan satu lagi sebahagiannya salah.
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan satu
daripadanya betul dan satu lagi terdapat sedikit kesalahan.
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan betul.
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan betul.
Mencatat maklumat diperlukan daripada dua bahan grafik dengan betul
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Hubung
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut
menggunakan golongan kata
konteks.
mengikut konteks.
i. kata hubung gabungan
Nilai Murni :
Prihatin
KBAT:
Mengecam
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Kesihatan
Gambar
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Membina ayat
Penulisan
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh;
- melengkapkan teks dengan tiga kata hubung
i. melengkapkan ayat dan perenggan dengan kata kata
- melengkapkan ayat dengan lima kata hubung
hubung yang betul.
- melengkapkan perenggan dengan kata
ii. menulis tiga ayat menggunakan kata hubung dengan betul.
hubung
- membina tigs ayat dengan kata hubung
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang makanan kegemaran tempatan. (Tunjukkan gambar)
2. Murid membaca teks yang belum lengkap.(Buku Teks ms.49)
3. Murid diperjelaskan tentang kata hubung.
4. Murid dibimbing mengecam dan menggunakan kata hubung berdasarkan teks dibaca.
5. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.54)
6. Murid melengkapkan perenggan dengan kata hubung yang betul. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.55)
7. Murid membina ayat dengan kata hubung diberi.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Seru
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut
menggunakan golongan kata
konteks.
mengikut konteks.
iii. kata seru
Nilai Murni :
Kasih sayang
KBAT:
Mengecam
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Kesihatan
Gambar
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh;
- membina dua ayat dengan kata seru
i. melengkapkan dialog dengan kata kata seru yang betul.
- melengkapkan dialog dengan kata seru
ii. menulis empat ayat menggunakan kata seru dengan betul.
- menulis empat ayat dengan kata seru
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jiran. Kaitkan dengan makanan atau minuman yang diberikan.
2. Murid diperjelaskan tentang kata seru.
3. Murid membaca teks dialog.(Buku Teks ms.50)
4. Murid dibimbing meneliti gambar dan kata seru yang diberikan dalam dialog.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina dua ayat menggunakan kata seru.
6. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat penilaian dan memurnikan.
7. Murid melengkapkan dialog dengan kata seru yang betul.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.56)
8. Murid membina ayat menggunakan kata seru.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bagusnya Bersenam
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
i. soalan
Nilai Murni :
Kebersihan fizikal dan mental
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Gambar/kad bintang
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Simulasi
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi respons
- melengkapkan dialog dan melakonkan
terhadap soalan diberi dengan tepat.
- memberikan respons terhadap soalan
- melengkapkan dialog (buku aktiviti)
AKTIVITI
√
1. Murid bersoal jawab tentang bersenam. (Di mana/dengan siapa/waktu bersenam/pakaian)
2. Murid membaca dan meneliti dialog yang belum dilengkapkan. (Buku Teks ms. 51)
3. Murid dibimbing tentang kandungan dialog.
4. Murid ikut kumpulan berbincang melengkapkan dialog dan melakonkan situasi tersebut.
5. Murid memberi respons terhadap soalan guru berdasaarkan gambar. Guru akan menujukan pada setiap
kumpulan. Ahli kumpulan yang dapat menjawab dengan pantas dan betul akan diberikan satu bintang.
Kumpulan yang memungut banyak bintang dikira pemenang.
6. Murid memberikan respons secara bertulis dengan melengkapkan dialog. Kemudian,simulasikan.(Buku
Aktiviti Jilid 1 ms.51)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respon/angguk.
Memberi respons terhadap soalan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap soalan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat .
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat ,bertatasusila
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Mari Berehat
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
ii. idea tersirat
bukan grafik.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Rasional
Pendidikan Kesihatan
Teks/peta bulatan
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan intonasi
yang sesuai dan menyatakan tiga idea tersirat berdasarkan tiga
idea tersurat dengan tepat.
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Identiti
√
√
Kerohanian
Nasional
Kriteria Kejayaan:
- membaca intensif
- menulis satu idea tersirat (buku teks)
- menulis tiga idea tersirat (buku aktiviti)
AKTIVITI
1. Murid menulis aktiviti yang dilakukan pada masa lapang dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca secara intensif ayat dalam bahan. (Buku Teks ms. 52)
3. Murid dibimbing mencari idea tersirat berdasarkan idea tersurat diberi dalam bahan.
4. Murid dalam kumpulan diberikan ayat (idea tersurat). Ahli kumpulan berbincang mencari idea tersirat
berdasarkan ayat diberi.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid membaca teks dan melengkapkan jadual dengan idea tersirat. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.58 )
7. Murid mewarnakan gambar.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Bacaan kurang menarik/tidak dapat menyatakan idea tersurat.
Membaca dengan baik dan menulis satu idea tersirat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menulis dua idea tersirat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menulis dua idea tersirat dengan tepat
tetapi satu idea tersirat hampir tepat.
Membaca dengan baik dan menulis tiga idea tersirat dengan tepat.
Membaca dengan baik ,menyatakan tiga idea tersurat dengan tepat
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Cergaskan Diri
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;
ayat yang bermakna.
ii. bercapah
Nilai Murni :
Rasional
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Kesihatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
KBAT:
Sintesis
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Kuiz/membentang
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis
- menjawab dua soalan bercapah (buku teks)
jawapan tiga soalan bercapah dengan betul.
- menjawab tiga soalan bercapah
Pengetahuan
√
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kepentingan menjaga kesihatan diri.
2. Murid meneliti gambar dan rangkai kata diberi tentang gambar. (Buku Teks ms.53)
3. Murid dibimbing menjawab soalan bercapah bagi gambar satu.
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menjawab soalan berkaitan gambar dua dan tiga.
5. Setiap kumpulan membentang tugasan. Guru membuat penilaian dan memurnikan.
6. Kuiz pemahaman. Soalan ditujukan kepada setiap kumpulan. Jawapan ditulis pada papan putih dan diangkat
secara serentak. Jawapan tepat diberi dua markah. Hampir tepat satu markah.
7. Murid menulis jawapan bagi soalan bercapah berdasarkan pernyataan diberi.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.60)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis satu jawapan hampir tepat/semua jawapan salah.
Menulis satu jawapan soalan bercapah dengan betul.
Menulis satu jawapan soalan bercapah dengan betul dan satu
jawapan yang masih boleh diterima.
Menulis dua jawapan soalan bercapah dengan betul.
Menulis tiga jawapan soalan bercapah dengan betul.
Menulis tiga jawapan soalan bercapah dengan betul dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Nazri Boleh
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.1 Mengaplikasikan unsur
4.1.1 Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa
keindahan dan kesantunan
yang indah;
bahasa dalam bahan sastera.
i. simpulan bahasa
Nilai Murni :
Kegigihan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kesusasteraan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/gambar
KBAT:
Menaakul
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Bercerita
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita dan
- membaca kuat teks
menuturkan satu perenggan dialog menggunakan simpulan - bercerita tentang teks
bahasa dengan gaya yang menarik.
- melengkapkan cerita dan simulasikan
AKTIVITI
√
1. Murid bersoal jawab tentang permainan yang diminati.(Tunjukkan gambar permainan)
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.54)
3. Semua murid membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing memahami maksud simpulan bahasa yang terdapat dalam teks.
5. Murid dibimbing untuk bercerita dan menuturkan dialog.
6. Murid seramai tiga orang satu kumpulan bercerita dan menuturkan dialog di hadapan kelas.(Murid A
pembaca latar,murid B watak abang Fadil dan murid C watak Nazri)
7. Murid melengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai dan simulasikan. (Buku Aktiviti 1 ms.61)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Perintah
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
ii. kata perintah
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kerjasama
Pendidikan Kesihatan
Kotak/kad ayat/kad kata perintah
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Memadankan
V=
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga ayat
- melakukan arahan diberi dengan betul
menggunakan kata perintah dengan betul.
- melengkapkan ayat dengan kata perintah (kuiz)
- membina ayat menggunakan kata perintah
AKTIVITI
1. Murid melakukan arahan atau perintah yang diberi oleh guru.
2. Murid diperjelaskan tentang kata perintah.
3. Murid meneliti penggunaan kata perintah.(Buku Teks ms.50)
4. Permainan kata perintah. Dua kotak disediakan. Kotak A kad ayat yang tidak lengkap. Kotak B kad kata
perintah. Ahli kumpulan akan mengambil kad ayat dan bawa kepada kumpulan mereka. Mereka bincang
dan mengambil kad kata perintah dalam bakul B dan diletakkan pada ayat yang telah dipilih. Guru akan buat
penilaian.
5. Murid melengkapkan ayat menggunakan kata perintah diberi.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.62)
6. Murid mewarnakan gambar.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Wah,Rajinnya Anak Ibu!
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
ii. suruhan
Nilai Murni :
Berwaspada
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Sivik
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad situasi
KBAT:
Membuat inferens
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi respons - simulasikan dialog
terhadap tiga suruhan diberi dengan bertatasusila.
- memberikan respons terhadap suruhan
- melengkapkan teks dengan respons yang sesuai
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk membantu ibu.
2. Murid membaca dan meneliti dialog yang belum dilengkapkan. (Buku Teks ms. 60)
3. Murid dibimbing memberi respons yang bertatasusila terhadap suruhan yang diberi.
4. Murid melengkapkan dialog. Kemudian,murid secara pasangan simulasikan dialog.
5. Aktiviti memberi respons terhadap suruhan. Setiap murid diberi kad situasi untuk menyampaikan suruhan.
Murid boleh memberikan pesanan kepada rakan-rakan mereka untuk direspons.
6. Murid melengkapkan teks dengan respons yang sesuai. Kemudian,simulasikan.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.63)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi ayat gramatis dan
bertatasusila.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi ayat tidak gramatis.
Memberi respons terhadap suruhan dengan ayat gramatis.
Memberi respons terhadap suruhan dengan ayat gramatis dan
bertatasusila.
Memberi respons terhadap suruhan dengan ayat gramatis,
bertatasusila dan menjadi model teladan.
sangat terhad
Terhad
Memuaskan
Baik
sangat baik
Cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kita Harus Berwaspada
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera; i. cerita
Nilai Murni :
Berhati-hati
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan
intonasi yang sesuai dan melengkapkan peta pokok dengan
betul berdasarkan teks.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/peta buih
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- mencatat maklumat pada peta pokok
- melengkapkan peta pokok berdasarkan teks
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang taman permainan.
2. Murid membaca senyap bahan. (Buku Teks ms. 61)
3. Murid membaca kuat teks mengikut kumpulan.
4. Murid dipilih secara rawak untuk membaca kuat teks.
5. Murid dibimbing memahami kandungan cerita yang dibaca.
6 Murid membina peta buih dan mencatat tentang langkah yang perlu diambil sebelum bermain buaian.
7. Murid membaca teks. Kemudian melengkapkan peta pokok berdasarkan teks. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms. 64 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang lancar/tidak dapat melengkapkan peta pokok.
Membaca kurang lancar,menyatakan satu kandungan teks pada
peta pokok dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan satu kandungan teks pada peta
pokok dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan dua kandungan teks pada peta
pokok dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan tiga kandungan teks pada peta
pokok dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan tiga kandungan teks pada peta
pokok dengan tepat dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Bahasa Melayu
Topik : Rumah Kita Selamat
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.4 Menulis secara imlak;
ayat yang bermakna.
i. perkataan
Kelas : 1
Masa :
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Bertangungjawab
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
V=
A= imlak
K= Tugasan individu
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tujuh
- membaca perkataan dengan betul
daripada lapan perkataan yang disebut oleh guru
- menulis enam perkataan secara imlak (buku teks)
dengan betul.
- menulis lapan perkataan secara imlak (buku aktiviti)
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang keselamatan rumah.
2. Murid membaca kuat teks . (Buku Teks ms.62)
3. Murid membaca perkataan yang dicetak berwarna merah.
4. Murid menulis perkataan yang dicetak warna merah secara imlak.
5. Murid menulis perkataan yang disebut oleh guru dalam buku latihan. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.65)
6. Murid mengeja dan membaca perkataan yang diimlak.
7. Murid tulis perkataan yang diimlakkan.( Buku Aktiviti Jilid 1 ms.60)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menulis satu perkataan yang diimlak dengan betul.
Menulis dua perkataan yang diimlak dengan betul.
Menulis tiga atau empat perkataan yang diimlak dengan betul.
Menulis lima atau enam perkataan yang diimlak dengan betul.
Menulis tujuh perkataan yang diimlak dengan betul.
Menulis lapan perkataan yang diimlak dengan betul dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Naik Kapal Terbang
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
iii. kata sendi nama
Nilai Murni :
Bertanggungjawab
KBAT:
Menjanakan idea
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kemasyarakatan
Teks/papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga ayat - mengenal pasti kata sendi nama
menggunakan kata sendi nama dengan betul.
- melengkapkan cerita dengan kata sendi nama
- membina tiga ayat menggunakan kata sendi nama
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kenderaan yang biasa dinaiki. Kaitkan dengan kapal terbang.
2. Murid diperjelaskan tentang kata sendi nama.
3. Murid membaca teks.(Buku Teks ms.63)
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata sendi dan penggunaannya dalam teks.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat menggunakan kata sendi diberi berpandukan gambar.
6. Murid membentang tugasan.
7. Murid melengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang diberi. .(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.68)
8. Murid membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.67)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
Terhad
memuaskan
Baik
sangat baik
Cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kata Arah
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
v. kata arah
Nilai Murni :
Bertanggungjawab
KBAT:
Menjanakan idea
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Keselamatan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melengkapkan cerita
- mengenal pasti kata arah
dan menulis empat ayat menggunakan kata arah dengan
- melengkapkan cerita dengan kata arah
betul.
- membina lima ayat menggunakan kata arah
AKTIVITI
1. Murid diminta bergerak mengikut arahan guru. Kaitkan dengan kata arah.
2. Murid diperjelaskan tentang kata arah.
3. Murid membaca kuat teks.(Buku Teks ms.64)
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata arah yang terdapat dalam teks.
5. Permainan. Murid dalam kumpulan diberikan sehelai kertas. Menggunakan pensel murid menggaris arah
yang disebut oleh guru. Setelah selesai tugasan dipamerkan.Murid buat jelajah galeri melihat tugasan rakan
mereka.
6. Murid melengkapkan cerita dengan perkataan yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.69 dan 70)
7. Murid membina ayat menggunakan kata arah yang diberi.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Ingatlah Pesanan Guru
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
iii. pesanan
Nilai Murni :
Menjaga keselamatan diri
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kad situasi
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi
- simulasikan dialog
respons terhadap empat pesanan diberi dengan
- memberi respons terhadap pesanan
bertatasusila.
- melengkapkan empat respons terhadap pesanan
√
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pesanan yang biasa ibu beri.
2. Murid membaca dan meneliti dialog. (Buku Teks ms. 65)
3. Murid secara pasangan main peranan untuk memberi respons terhadap pesanan yang didengar.
4. Murid mendengar dan memberi respons terhadap kad situasi pesanan yang guru ujarkan.
5. Murid melengkapkan respons yang sesuai.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.71)
6. Murid memberikan respons yang telah dilengkapkan secara simulasi.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap satu pesanan dengan ayat gramatis .
Memberi respons terhadap dua pesanan dengan ayat gramatis.
Memberi respons terhadap tiga pesanan dengan ayat gramatis.
Memberi respons terhadap empat pesanan dengan ayat
gramatis dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap empat pesanan dengan ayat
gramatis, bertatasusila dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Jauhi Kawasan Ini
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera; ii. pantun
Nilai Murni :
Mematuhi peraturan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
KBAT:
Menjanakan idea
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tiga
pantun dan menyatakan maksudnya dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca pantun dengan intonasi yang sesuai.
- memadankan tiga pantun dengan gambar
- membaca tiga pantun dan menyatakan maksud
AKTIVITI
1. Murid menonton video pantun.
2. Murid meneliti bahan dan membaca pantun. (Buku Teks ms. 66)
3. Murid dibimbing membaca rangkap pantun pertama dan menyatakan maksud pantun. (Buku Teks ms. 67)
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menyatakan maksud pantun dua dan tiga dalam buku teks.
5. Murid membentang tugasan.Guru membuat penilaian.
6 Murid membaca pantun.Kemudian padankan pantun dengan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms. 72 )
7. Murid membaca pantun dan menyatakan maksud pantun. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms. 73 )
8. Murid menyalin semula pantun dan maksud pantun yang terdapat dalam buku teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang lancar/tidak dapat menyatakan maksud pantun.
Membaca pantun dan menyatakan satu maksud pantun hampir betul.
Membaca pantun dan menyatakan satu maksud pantun dengan betul.
Membaca pantun dan menyatakan dua maksud pantun dengan betul.
Membaca pantun dan menyatakan tiga maksud pantun dengan betul.
Membaca pantun dan menyatakan tiga maksud pantun dengan betul
serta menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Bahasa Melayu
Topik : Kita Waspada Kita Selamat
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.4 Menulis secara imlak;
ayat yang bermakna.
iii. ayat
Kelas : 1
Masa :
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Berwaspada
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/pensel warna
KBAT:
Mengecam
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca/menyemak
K= Tugasan kumpulan/pasangan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis empat
- membaca ayat dengan lancar
daripada lima ayat yang diimlakkan dengan betul.
- menulis lima ayat yang diimlakkan (buku teks)
- menulis lima ayat yang diimlakkan (buku aktiviti)
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang langkah keselamatan di taman sains.
2. Murid ikut kumpulan membaca kuat teks . (Buku Teks ms.68)
3. Murid membaca ayat yang dicetak berwarna merah.
4. Murid menulis ayat yang dicetak warna merah secara imlak.
5. Murid secara pasangan menyemak ayat yang diimlak dengan merujuk teks.
6. Murid membaca teks. Kemudian murid menulis ayat yang disebut oleh guru dalam buku latihan. (Buku
Aktiviti Jilid 1 ms.74)
7. Murid mewarnakan gambar dalam buku aktivivti.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menulis satu ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan.
Menulis dua ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan.
Menulis tiga ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan.
Menulis empat ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan.
Menulis lima ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan.
Menulis lima ayat yang diimlak tanpa kesalahan ejaan dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Beringat Sentiasa
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
vi. kata Tanya
Nilai Murni :
Menjaga keselamatan diri
KBAT:
Mencirikan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Moral
Gambar
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis
- memberi respons terhadap empat soalan tentang bahan
tiga ayat menggunakan kata tanya dengan betul. - melengkapkan empat ayat dengan kata tanya
- membina tiga ayat dengan kata tanya
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang gambar yang dtunjukkan. Kaitkan dengan kata tanya.
2. Murid diperjelaskan tentang kata tanya dan penggunaannya.
3. Murid menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bahan.(Buku Teks ms.69)
4. Murid dibimbing membina ayat dengan menggunakan kata tanya berdasarkan gambar satu.(siapa)
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat menggunakan kata tanya diberi.(mana/apa/bila)
6. Murid membentang tugasan. Murid membuat penilaian.
7. Murid melengkapkan ayat dengan kata tanya yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 1 ms.75)
8. Murid membina ayat menggunakan kata tanya.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.76)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bomba Sukarela
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut
menggunakan golongan kata
konteks.
mengikut konteks.
ii. kata perintah
Nilai Murni :
Berwaspada
KBAT:
Menjanakan idea
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Moral
Gambar/kad kata
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina
- mengenal pasti kata perintah
lima ayat menggunakan kata perintah dengan betul. - membina empat ayat dengan kata perintah (buku teks)
- membina tiga ayat dengan kata perintah (buku aktiviti)
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan gambar pasukan uniform termasuk bomba.
2. Murid diperjelaskan tentang kata perintah.
3. Murid membaca pelbagai jenis kata perintah dalam teks.(Buku Teks ms.70)
4. Permainan. Setiap kumpulan diberikan pelbagai kata. Setiap kumpulan perlu mengenal pasti kata perintah
dalam masa yang ditetapkan. Kumpulan yang dapat mengumpulkan dengan pantas kata perintah yang betul
dikira sebagai pemenang.
5. Murid membina ayat menggunakan empat kata perintah diperoleh dalam buku tulis.
6. Murid membina ayat menggunakan kata perintah berdasarkan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 1 ms.78)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
Buku teks muka surat 71-73
Rujuk RPH PKJR
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Pakaian Tradisi
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan.
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Menghargai tradisi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kebudayaan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kad nama pakaian
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Main peranan
K= Tugasan individu
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat menyampaikan
- menyampaikan maklumat satu baju tradisi
satu maklumat tentang satu pakaian tradisional dengan
- menyampaikan satu maklumat tentang bahan
baik dan bertatasusila.
(buku aktiviti)
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pakaian. Kaitkan dengan pakaian tradisional.
2. Murid membaca dan meneliti teks tentang pakaian tradisi. (Buku Teks ms. 78)
3. Murid dibimbing berbual untuk menyampaikan maklumat tentang bahan
4. Menyampaikan maklumat. Setiap murid diberikan satu pakaian tradisi. Murid diminta menyampaikan
maklumat tentang pakaian tersebut di hadapan kelas berdasarkan pernyataan dalam teks.
5. Murid menyampaikan maklumat secara bertulis berdasarkan bahan.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.1)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak mmenyampaikan maklumat/tidak tepat/ayat tidak gramatis.
Menyampaikan maklumat hampir tepat tentang bahan dengan ayat
kurang gramatis.
Menyampaikan maklumat tentang bahan dengan tepat.
Menyampaikan maklumat tentang bahan dengan tepat dan gramatis.
Menyampaikan maklumat tentang bahan dengan tepat, gramatis dan
bertatasusila.
Menyampaikan maklumat tentang bahan dengan tepat, gramatis,
bertatasusila dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Penganan Kak Doli
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
i. kosa kata
bukan grafik.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Menghargai tradisi
Reka Bentuk dan Teknologi
Teks/papan tulis/peta bulatan
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
Gaya Pembelajaran:
V= Gambar
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyatakan
enam daripada lapan kosa kata penting daripada bahan
dengan betul.
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca dan kenal pasti kosa kata penting
- membina empat ayat menggunakan kosa kata
- memilih lapan perkataan yang sesuai untuk
melengkapkan ayat
AKTIVITI
1. Murid menyatakan kuih tradisi yang mereka tahu. Tulis dalam peta bulatan pada papan tulis.
2. Murid membaca teks dan menaakul gambar dalam teks . (Buku Teks ms. 80)
3. Murid membaca kuat ayat dalam teks.
4. Murid dibimbing menaakul gambar dan menyatakan perkataan berdasarkan aktiviti penting dalam gambar.
5. Murid berbincang dalam kumpulan membina ayat menggunakan kosa kata yang dicetak warna merah.
(membancuh/menuangkan/menggoreng/menghidangkan)
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid meneliti gambar, membaca teks dan memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. (Buku
Aktiviti Jilid 2 ms.2)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Membaca kurang lancar/tiada perkataan yang diperoleh.
Membaca dengan baik dan menyatakan satu perkataan dengan betul.
Membaca dengan baik dan menyatakan dua perkataan dengan betul.
Membaca dengan baik dan menyatakan tiga perkataan dengan betul.
Membaca dengan baik dan menyatakan empat perkataan dengan betul.
Membaca dengan baik,menyatakan empat perkataan dengan betul dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Tarian Datun Julud
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
i. ejaan
Nilai Murni :
Menghargai budaya
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Sosiobudaya
KBAT:
Mengecam
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Mengedit
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dua teks
daripada kesalahan ejaan dan memurnikan teks dengan baik.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/video
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- mengenal pasti kesalahan ejaan dalam teks
- menulis sembilan ejaan yang betul
- mengedit dan memurnikan cerita
AKTIVITI
1. Murid menonton video tarian Datun Julud. https://www.youtube.com/watch?v=lBFj87WZ43Y
2. Murid membaca Teks A dan Teks B . (Buku Teks ms. 81)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan dalam Teks B.
4. Murid menyalin teks dengan ejaan yang telah diedit.
5. Murid menulis ejaan yang betul bagi perkataan bergaris. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.4)
6. Murid membetulkan ejaan dan menulis semula cerita yang diedit.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menyalin petikan/tidak memurnikan.
Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan ejaan.
Dapat memurnikan teks tetapi kesalahan ejaan yang sederhana.
Dapat memurnikan teks dengan beberapa kesalahan ejaan.
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan ejaan
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan ejaan dan menjadi
model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Pesta Tamu Besar
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan
5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
ii. kata berimbuhan akhiran
Nilai Murni :
Kesyukuran
KBAT:
Mengenal pasti
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Sosiobudaya
Gambar
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid memilih lima
- menulis kata berimbuhan akhiran
daripada enam kata berimbuhan akhiran yang betul - mengenal pasti kata berimbuhan akhiran
untuk melengkapkan ayat.
- memilih kata berimbuhan akhiran untuk melengkapkan
enam ayat
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang kata berimbuhan akhiran.
2. Murid membaca teks dan mengenal pasti kata berimbuhan akhiran.(Buku Teks ms.82)
3. Murid menulis kata berimbuhan akhiran pada peta bulatan di papan tulis.
4. Permainan. Murid dalam kumpulan diberi pelbagai kata dalam bekas. Setiap kumpulan diminta mengenal
pasti kata berimbuhan akhiran yang terdapat dalam bekas dan menampalnya dalam borang grafik.
5. Mempamerkan tugasan.
6. Murid memilih kata berimbuhan akhiran yang betul untuk melengkapkan ayat dan menyalin ayat tersebut
semula. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.6)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bunga Kebanggaan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
i. soalan
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai alam sekitar
Pendidikan Alam sekitar
Gambar
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menghubungkaitkan
V= Gambar
Pemerhatian
A= Simulasi
Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi empat
- simulasikan dialog secara berpasangan
respons terhadap soalan dengan betul dan bertatasusila.
- memberi respons terhadap empat soalan
- memberi respons lisan terhadap soalan guru
AKTIVITI
1. Murid menamakan jenis-jenis bunga yang diketahui di dalam peta bulatan pada papan putih. Kaitkan dengan
bunga Raflesia. (Tunjukkan gambar)
2. Murid membaca dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 83)
3. Murid dibimbing memberikan respons terhadap soalan dengan jawapan yang lengkap dan gramatis.
4. Murid secara pasangan simulasikan dialog .
5. Murid membaca pernyataan diberi dan memberi respons terhadap soalan dengan melengkapkan dialog.
(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.7)
6. Murid memberikan respons terhadap soalan diajukan oleh guru secara lisan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak dapat memberi respons.
Lambat memberi respons/teragak-agak.
Dapat memberi respons secara bersahaja/kurang tepat.
Dapat memberi respons dengan tepat.
Dapat memahami dan memberi respons dengan tepat dan
bertatasusila.
Dapat memberi respons dengan baik secara bertatasusila
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Burung Kenyalang
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
ii. idea tersurat
bukan grafik.
Nilai Murni :
Cinta akan negara
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Sejarah
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mempamer
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyatakan
enam daripada tujuh idea tersurat berdasarkan
bahan dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kertas putih/peta bulatan
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- menyatakan empat idea tersurat dalam peta bulatan
- menyatakan lapan idea tersurat pada peta dakap
AKTIVITI
1. Murid menyatakan nama burung yang diketahui. Kaitkan dengan burung kenyalang.
2. Murid membaca senyap dan menaakul teks ‘Burung Kenyalang’. (Buku Teks ms. 84)
3. Murid membaca kuat teks ikut kumpulan.
4. Murid dipilih secara rawak untuk membaca kuat teks.
5. Murid diperjelas tentang idea tersurat.
6. Murid berbincang dalam kumpulan membina peta bulatan untuk mencatatkan sifat burung kenyalang.
7. Murid mempamer tugasan.Murid-murid lain membuat jelajah galeri melihat tugasan rakan mereka.
8. Murid membaca dan memahami teks. Kemudian,lengkapkan peta dakap. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.8)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membaca baik dan menyatakan satu idea tersurat dengan betul.
Membaca baik dan menyatakan dua idea tersurat dengan betul.
Membaca baik dan menyatakan tiga idea tersurat dengan betul.
Membaca baik dan menyatakan empat idea tersurat dengan betul.
Membaca baik dan menyatakan lima idea tersurat dengan betul.
Membaca baik,menyatakan enam idea tersurat dengan betul dan
menjadi model teladan
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Pondok Malaysia
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek :
ii. tanda baca
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme
Kemasyarakatan
Teks / kad simbol tanda baca
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menganalisis
V=
Penulisan
A= Pembentangan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengedit lima - mengenal pasti kesalahan tanda baca dalam teks
ayat dan teks cerita daripada kesalahan tanda baca
- mengedit lima ayat dengan tanda baca yang betul
dengan betul dan memurnikannya.
- memurnikan teks cerita dengan tanda baca yang betul
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang kesalahan tanda baca.(simbol tanda baca)
2. Murid membaca teks.(Buku Teks ms.85)
3. Murid berbincang dalam kumpulan mengenal pasti kesalahan tanda baca dan menulisnya dalam kertas
putih. Semua kesalahan tanda baca yang diedit ditulis dengan warna merah.
4. Murid membentangkan tugasan.
5. Murid menulis teks yang telah diedit dalam buku tulis.
6. Murid menyalin ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul.( Buku aktiviti Jilid 2 ms.10)
7. Murid menulis semula cerita dengan tanda baca yang betul .( Buku aktiviti Jilid 2 ms.11)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyalin petikan/tidak memurnikan.
Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan tanda baca.
Memurnikan teks dengan kesalahan tanda baca yang sederhana.
Memurnikan teks dengan beberapa kesalahan tanda baca.
Memurnikan teks tanpa ada kesalahan tanda baca.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
Memurnikan teks tanpa ada kesalahan tanda baca dan menjadi
model teladan.
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Syair Tiga Sahabat
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.3 Melagukan dengan sebutan yang betul;
kesantunan bahasa dalam
i. syair
bahan sastera.
Nilai Murni :
Muafakat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kesusasteraan
KBAT:
Menyesuaikan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Melagukan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melagukan
satu rangkap syair dengan intonasi yang sesuai.
Tarikh :
Hari :
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Teks syair/video
Pentaksiran:
Pemerhatian
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- melagukan satu rangkap syair
- menilai syair dengan melengkapkan borang penilaian
AKTIVITI
1. Murid menonton video syair.
2. Murid membaca dan menaakul rangkap syair. (Buku Teks ms.86)
3. Murid dibimbing melagukan syair.
4. Murid secara kumpulan bertiga berbincang tentang gaya atau aksi melagukan syair.
5. Murid melagukan syair. Setiap murid melagukan satu rangkap syair.
6. Murid melagukan syair ‘Syair Jalur Gemilang’.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.12)
7. Murid lain diminta menilai syair yang dilagukan dengan mengisi borang penilaian.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.12)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sambutan Hari Kebangsaan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata majmuk rangkai kata bebas
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Cinta akan negara
Pendidikan Moral
Papan putih
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengkonsepsi
V= Gambar
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid memadankan perkataan - mencantumkan lima perkataan menjadi kata
menjadi kata majmuk yang betul dan melengkapkan
majmuk
perenggan dengan kata majmuk yang sesuai.
- membina kata majmuk dan melengkapkan
perenggan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang sambutan hari kemerdekaan.
2. Murid diperjelaskan tentang kata majmuk rangkai kata bebas.
3. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam teks .(Buku Teks ms.87)
4. Murid dalam kumpulan mencantumkan perkataan menjadi kata majmuk.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid memadankan perkataan untuk membina kata majmuk. Kemudian, murid melengkapkan perenggan
dengan kata majmuk yang sesuai. (Buku aktiviti Jilid 2 ms.13)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
Terhad
memuaskan
Baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Indahnya Pulau Manukan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan
5.2.3 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata ganda
Nilai Murni :
Menghargai alam sekitar
KBAT:
Membuat inferens
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Alam Sekitar
Papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Bercerita
Penulisan
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid bercerita menggunakan - menyambung cerita menggunakan lima kata ganda
sekurang-kurang empat daripada lima kata ganda
- melengkapkan lima ayat dengan kata ganda
dengan baik.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tempat pelancongan yang dilawati.
2. Murid diperjelaskan tentang kata ganda.
3. Murid membaca dan mengenal pasti kata ganda dalam teks.(Buku Teks ms.88)
4. Murid dibimbing bercerita dengan menggunakan kata ganda.
5. Murid menyambung cerita berdasarkan teks diberi.
6. Murid melengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai .(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.14)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Hargai Kemudahan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
iii. pesanan
Nilai Murni :
Menghargai
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan tiga
- melengkapkan dialog
respons terhadap pesanan secara bertatasusila.
- simulasikan dialog
- memberi tiga respons terhadap pesanan
AKTIVITI
√
1. Murid bersoal jawab tentang buku teks yang dipinjam.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 89)
3. Murid dibimbing memberikan respons secara bertatasusila terhadap pesanan.
4. Murid satu kumpulan empat orang berbincang melengkapkan dialog.
5. Murid melakonkan dialog.
6. Murid memberi respons terhadap pesanan secara bertulis.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.15)
7. Murid melakonkan dialog yang telah dilengkapkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap pesanan dengan baik ,bertatasusila dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Terperangkap di Terowong
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca, dan mengapresiasi
2.3.2 Membaca, memahami dan mempersembahkan karya sastera.
karya sastera dan bukan sastera.
Nilai Murni :
Kerjasama
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Sejarah
KBAT:
Menaakul
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Melakonkan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan baik
dan bercerita tentang dua gambar diberi dengan baik.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kertas putih/peta alir
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- murid bercerita tentang dua gambar
- melengkapkan carta alir
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang katak.
2. Murid membaca senyap dan menaakul teks ‘Terperangkap di Terowong’. (Buku Teks ms. 90)
3. Murid membaca kuat teks ikut kumpulan.
4. Murid dibimbing untuk bercerita. Setiap murid diberikan dua gambar untuk bercerita.
5. Murid dalam kumpulan empat orang mempersembahkan cerita.
6. Murid melengkapkan carta alir dalam kertas putih.
7. Murid mempamer tugasan.Murid-murid lain membuat jelajah galeri melihat tugasan rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak boleh bercerita.
Membaca tidak lancar dan mempersembahkan cerita
menggunakan satu gambar tetapi tidak lancar.
Membaca dan mempersembahkan cerita menggunakan satu
gambar dengan baik.
Membaca dan mempersembahkan cerita menggunakan dua
gambar dengan baik tetapi intonasi kurang sesuai.
Membaca dan mempersembahkan cerita menggunakan dua
gambar dengan baik.
Membaca dan mempersembahkan cerita menggunakan dua
gambar dengan baik serta menjadi model teladan
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Perhimpunan Mingguan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;
ayat yang bermakna.
i. bertumpu
ii. bercapah
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/pensel warna/papan putih
KBAT:
Menjana idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mempamer
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis jawapan - membaca teks
empat daripada lima soalan bertumpu dan bercapah
- menjawab dua soalan pemahaman (buku teks)
diberi dengan betul.
- menjawab lima soalan pemahaman (buku aktiviti)
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang perhimpunan sekolah.(Bila/di mana/apakah aktiviti dan sebagainya)
2. Murid meneliti gambar dan membaca teks. (Buku Teks ms.92)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing menjawab soalan pemahaman bagi soalan satu.
5. Murid dalam kumpulan berbincang menulis jawapan di papan putih bagi soalan nombor dua dan tiga.
6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Guru membuat penilaian dan memurnikan.
7. Murid menulis jawapan berdasarkan gambar dan frasa diberi.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.18)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menulis satu jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis dua jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis tiga jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis empat jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis lima jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis lima jawapan soalan bertumpu dengan betul dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bersopan Santun
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
ii. ayat penyata
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hemah tinggi
Sosiobudaya
Teks /kad ayat
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjana idea
V=
Penulisan
A= Pembentangan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
menulis sekurang-kurang empat daripada lima ayat
penyata dengan betul.
Kriteria Kejayaan:
- membina dua ayat lengkap
- menyusun perkataan untuk membina lima ayat
- menulis lima ayat penyata berdasakan gambar
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang ayat penyata.(Berikan contoh ayat)
2. Murid dbimbing membaca teks dan memahami ayat penyata berdasarkan gambar. (Buku teks ms. 93)
3. Murid dalam kumpulan berbincang membina dua ayat penyata berdasarkan gambar dalam teks.
4. Murid membentangkan tugasan. Guru dan murid kumpulan lain menilai hasil tugasan dan membetulkan
kesalahan.
5. Murid membina dan menulis ayat penyata berdasarkan bahan. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 19)
6. Murid membacakan ayat penyata yang telah dibina.
7. Murid menulis ayat penyata berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 20)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Negaraku Tercinta
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Bantu-membantu
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
ii. ayat tanya dengan kata tanya
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Baik hati
Kemasyarakatan
Teks / papan putih
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjana idea
V=
Penulisan
A= Pembentangan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan menulis - melengkapkan dialog dengan ayat tanya
sekurang-kurangnya empat daripada lima ayat tanya dengan - membina lima ayat tanya secara berpandu
kata tanya dengan betul.
- membina lima ayat tanya
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan ayat tanya dengan kata tanya. Murid diberikan contoh ayat tanya dengan kata tanya.
2. Murid membaca dialog yang tidak lengkap. (Buku Teks ms. 94)
3. Murid dibimbing membina ayat tanya dengan kata tanya.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina empat ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan pernyataan
dan kata tanya diberi.
5. Murid membentangkan tugasan. Guru dan murid kumpulan lain menilai hasil tugasan.
6. Murid membina ayat tanya. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 21)
7. Murid membina ayat tanya dalam dialog diberi. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 22)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Ingat Pesanan Cikgu
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
iii. pesanan
Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak/kad pesanan
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Lisan
A= Main peranan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi
- melakonkan dialog
sekurang-kurangnya satu respons terhadap
- memberi respons terhadap satu pesanan
pesanan secara bertatasusila.
- memberikan empat respons untuk melengkapkan dialog
AKTIVITI
1. Murid menyatakan pesanan yang ibu beri sebelum ke sekolah.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms.98)
3. Murid dibimbing memberi respons berdasarkan dialog terhadap pesanan secara bertatasusila.
4. Murid melakonkan dialog.
5. Aktiviti permainan. Setiap kumpulan diberikan kad pesanan. Seorang ahli Kumpulan A menyampaikan
pesanan kepada seorang ahli Kumpulan B. Kemudian, murid tersebut menyampaikan pesanan itu kepada
ahli Kumpulan C. Murid Kumpulan C akan memberi respons. Guru membuat penilaian sama ada pesanan
yang yang disampaikan menepati. Aktiviti diteruskan dengan ahli kumpulan lain.
6. Murid melakukan aktiviti mendengar dan memberikan respons terhadap pesanan.(Buku Aktiviti Jilid 2
ms.23)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap pesanan dengan baik ,bertatasusila dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Tenggelam dan Timbul
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
iii. idea tersirat
bukan grafik.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Rasional
Sains
Teks/peta pokok
KBAT:
Membuat kesimpulan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dan
menyatakan dua idea tersurat daripada teks dengan betul.
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- menyatakan tiga idea tersirat daripada teks.
- melengkapkan dua idea tersirat dalam ayat
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab dengan murid. (Cth: Mengapakah kamu ke sekolah?) Jelaskan idea tersirat.
2. Murid membaca teks dan menaakul gambar. (Buku Teks ms. 99)
3. Murid dibimbing menaakul teks untuk mendapatkan idea tersirat.
4. Setiap kumpulan diberikan teks. Ahli kumpulan berbincang untuk menyatakan idea tersirat daripada teks.
5. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat penilaian.
6. Murid membaca teks dan menaakul gambar. Kemudian,lengkapkan ayat dengan idea tersirat. (Buku Aktiviti
Jilid 2 ms.24 )
7. Murid menyalin semula petikan di buku teks dan melengkapkan idea tersirat ke dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang menarik/tidak dapat menyatakan idea tersurat.
Membaca baik dan menulis satu idea tersirat dengan tepat .
Membaca baik dan menulis dua idea tersirat hampir tepat .
Membaca baik dan menulis satu idea tersirat dan satu idea
tersirat hampir tepat.
Membaca baik dan menulis dua idea tersirat dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan dua idea tersirat dengan tepat dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Kenali Anggota Badan Kita
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.1 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
i. perkataan
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Sains
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kertas putih
KBAT:
Mencirikan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina dan
- menulis empat perkataan berkaitan anggota badan
menulis empat perkataan berdasarkan gambar dengan - menulis empat perkataan berdasarkan gambar
betul.
- menamakan bahagian-bahagian basikal
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid membaca perkataan yang ditunjukkan.
2. Murid membaca dan meneliti gambar dalam bahan. (Buku Teks ms.100)
3. Murid dibimbing membina perkataan berdasarkan gambar tubuh badan manusia.
4. Murid membina dan menulis perkataan berdasarkan bahan grafik. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.25)
5. Murid membacakan teks grafik yang telah dijawab.
6. Murid dalam kumpulan diminta melukis gambar basikal berwarna merah dalam kertas putih.(Rujuk Buku
Teks ms.97) Kemudian, murid diminta menulis bahagian-bahagian basikal.
7. Murid mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Membina dan menulis perkataan tetapi semua salah ejaan.
Membina dan menulis satu perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Membina dan menulis dua perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Membina dan menulis tiga perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat perkataan dengan kemas tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat perkataan dengan kemas tanpa kesalahan
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
Baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Kenali Anggota Badan Kita
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
ii. frasa
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Sains
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Gambar
KBAT:
Mencirikan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Menulis frasa
K= Tugasan individu
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh
- melengkapkan lima ayat dengan frasa diberi
melengkapkan ayat dengan lima frasa dengan
- melengkapkan teks dengan lima frasa diberi
betul.
- menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dan frasa
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang anggota badan. Guru tunjukkan gambar.
2. Murid menulis frasa yang dibaca oleh guru.
3. Murid dibimbing membina dan menulis frasa berdasarkan bahan. (Buku Teks ms.101)
4. Murid menulis dan melengkapkan ayat dengan frasa diberi dalam buku tulis.
5. Murid melengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.26)
6. Murid menyampaikan maklumat berdasarkan gambar dan frasa yang dibina.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Melengkapkan ayat dengan satu frasa dengan betul .
Melengkapkan ayat dengan dua frasa dengan betul .
Melengkapkan ayat dengan tiga frasa dengan betul .
Melengkapkan ayat dengan empat frasa dengan betul .
Melengkapkan ayat dengan lima frasa dengan betul .
Melengkapkan ayat dengan lima frasa dengan betul dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sains Perubatan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
iii. ayat perintah
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab
Pendidikan Kesihatan
Teks
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjana idea
V=
Penulisan
A= Simulasi
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
- mengenal pasti ayat perintah dalam teks
menulis sekurang-kurangnya tiga daripada empat ayat
- menulis empat ayat perintah berdasarkan gambar
perintah dengan betul.
- membina empat ayat perintah dalam dialog
AKTIVITI
1. Murid melakukan sesuatu yang diminta oleh guru. Kaitkan ayat perintah.
2. Murid diperjelaskan tentang ayat perintah.
3. Murid membaca teks dialog. (Buku Teks ms.102)
4. Murid dibimbing mengenal pasti ayat perintah dalam dialog.
5. Murid dalam kumpulan melakonkan dialog. Guru menilai intonasi murid semasa menuturkan ayat perintah.
6. Murid membina ayat perintah berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.27)
7. Murid membina ayat perintah berdasarkan gambar dan perkataan diberi. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.28)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kamus Elektronik
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
maklumat dan idea bagi pelbagai
bertatasusila.
tujuan.
Nilai Murni :
Menghargai teknologi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Sains
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak/kad bintang
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bertutur untuk
- membaca maklumat
menyampaikan empat maklumat tentang bahan dengan - melakonkan dialog
sebutan dan intonasi yang sesuai secara bertatasusila.
- melengkapkan maklumat dalam dialog dan
simulasikan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kamus elektronik.
2. Murid membaca senyap dan meneliti pernyataan tentang ‘Kamus Elektronik’. (Buku Teks ms.103)
3. Murid dibimbing murid bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4. Murid dalam kumpulan tiga orang melakonkan dialog untuk bertutur berdasarkan gambar dan maklumat.
Simulasi murid dinilai oleh rakan-rakan dengan memberikan bintang.
5. Murid membaca pernyataan kegunaan kamera digital.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.29)
6. Murid melengkapkan dialog. Kemudian, minta murid bertutur.
Pengetahuan
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak bertutur/bertutur tetapi sebutan tidak jelas/intonasi tidak sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang kurang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang masih sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan bertatasusila.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai, bertatasusila,
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kita Memudahkan Kerja
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera; i. cerita
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Reka Bentuk dan Teknologi
KBAT:
Mengkategorikan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/peta bulatan/kad watak
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Main peranan/mempamer
Penulisan
K= Tugasan individu/kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan
intonasi yang sesuai dan melengkapkan peta buih dengan
betul berdasarkan teks.
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- main peranan bagi watak diberikan
- memindahkan maklumat dalan borang grafik
- memindahkan maklumat dalam peta buih
AKTIVITI
1. Murid menulis peralatan yang digunakan di rumah masing-masing dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca kuat bahan. (Buku Teks ms.104)
3. Setiap murid dipakaikan kad watak alatan yang terdapat dalam teks. Setiap watak akan main peranan
sebagai alatan yang diwakili dengan membacakan biodata diri masing-masing.
4. Murid dibimbing memahami dan mengenal pasti kandungan teks.Murid dalam kumpulan berbincang
memindahkan maklumat ke dalam bentuk grafik.
5. Murid mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan rakan.
6. Murid membaca,mengenal pasti kandungan teks untuk melengkapkan grafik.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.30)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang lancar/tidak dapat melengkapkan peta buih.
Membaca kurang lancar,menyatakan satu maklumat teks pada peta buih
dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan dua maklumat teks pada peta buih dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan tiga maklumat teks pada peta buih dengan tepat.
Membaca baik ,menyatakan empat maklumat teks pada peta buih dengan
tepat.
Membaca baik ,menyatakan empat maklumat teks pada peta buih dengan
tepat dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Pintu Pagar Automatik
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
iii. ayat
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Menghargai teknologi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Reka Bentuk dan Teknologi
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis empat
- membina empat ayat bagi membentuk perenggan
ayat berpandukan frasa diberi dengan betul.
- menulis empat ayat berdasarkan frasa dan gambar
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan pagar rumah mereka. (Jenis pagar/bahan diperbuat)
2. Murid membaca teks dan memahami bahan. (Buku Teks ms.106)
3. Murid dibimbing memahami ayat-ayat pada perenggan satu teks ‘Pintu Pagar Automatik’.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat bagi membentuk perenggan dua ‘Pintu Pagar Automatik’.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menulis keseluruhan teks ‘Pintu Pagar Automatik’ dalam buku tulis.
7. Murid menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.32)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Membina dan menulis satu ayat tetapi terdapat kesalahan.
Membina dan menulis satu ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis dua ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis tiga ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul tanpa kesalahan.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul tanpa kesalahan
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Hebat Teknologi
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul;
kesantunan bahasa dalam
ii. pantun empat kerat
bahan sastera.
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan;
ii. pantun empat kerat
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kreativiti dan inovasi
Kesusasteraan
Pantun empat kerat/kad bintang
KBAT:
Mencirikan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Melafazkan pantun
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina empat
- membina tiga pantun empat kerat dan
pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkan dengan
melafazkannya
intonasi yang sesuai.
- melengkapkan empat pantun dan lafazkan
AKTIVITI
1. Murid mendengar pantun yang dilafazkan oleh guru. Murid menyatakan jenis pantun.
2. Murid membaca senyap pantun empat kerat. (Buku Teks 107)
3. Murid dibimbing membina pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkannya.
4. Murid bersama pasangan berlatih melafazkan pantun.
5. Murid dengan pasangan melafazkan pantun empat kerat di hadapan kelas.Dua murid menjadi juri untuk
memberikan bintang atas persembahan rakan mereka.
6. Murid melengkapkan pantun empat kerat dan melafazkannya. (Buku Aktivit Jilid 2 ms.33)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Basikal Solar
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
iv. ayat seruan
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Rasional
Reka Bentuk dan Teknologi
Teks
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menganalisis
V=
Penulisan
A= Simulasi
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
√
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
- mengenal pasti empat ayat seruan dalam teks
menulis sekurang-kurangnya tiga daripada empat ayat
- membina empat ayat seruan berdasarkan gambar
seruan dengan betul.
- melengkapkan dialog dengan ayat seruan
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan gambar basikal solar. Murid menyatakan perasaan melihat basikal solar.
2. Murid diperjelaskan tentang ayat seruan serta penggunaan kata seruan dalam ayat.
3. Murid membaca teks dialog. (Buku Teks ms.108)
4. Murid dibimbing mengenal pasti ayat seruan dalam dialog.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat seruan berdasarkan gambar pada papan putih.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid melengkapkan teks dialog dengan ayat seruan yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.34)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Zali20
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Penyiram Pokok Inovasi
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kreativiti dan inovasi
Sains
Botol/air/pokok bunga
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menghubungkaitkan
V=
Lisan
A= Projek mudah
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh
- membuat alat penyiram pokok
menyampaikan sekurang-kurangnya empat
- menyampaikan maklumat cara membuat penyiram pokok
maklumat daripada bahan dengan tepat secara
- menyampaikan lima maklumat membuat penapis air
bertatasusila.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pokok bunga yang ditanam di rumah mereka. Apakah yang perlu dibuat supaya
pokok bunga hidup subur.
2. Murid membaca senyap dan meneliti teks tentang ‘Penyiram Pokok Inovasi’. (Buku Teks ms. 109)
3. Bimbing murid menghasilkan alat penyiram pokok dalam kumpulan.
4. Murid menyampaikan maklumat cara membuat penyiram pokok inovasi di hadapan kelas.
5. Murid membaca maklumat.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.35)
6. Murid menyampaikan maklumat secara lisan.
7. Murid menyampaikan maklumat secara bertulis. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.36)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menyampaikan satu maklumat kurang tepat.
Menyampaikan satu maklumat dengan tepat.
Menyampaikan dua maklumat dengan tepat.
Menyampaikan tiga maklumat dengan tepat dan gramatis.
Menyampaikan empat maklumat dengan tepat, gramatis dan
bertatasusila.
Menyampaikan empat maklumat dengan tepat, gramatis,
bertatasusila, dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Treler Motosikal Datuk
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera;
ii. pantun
Nilai Murni :
Kreativiti dan inovasi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Reka Bentuk dan Teknologi
KBAT:
Merumus
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melafazkan pantun
dengan intonasi yang sesuai dan menyatakan tiga maksud
pantun dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- melafazkan dua rangkap pantun
- menyatakan maksud dua rangkap pantun
- melengkapkan tiga pernyataan maksud pantun
AKTIVITI
1. Murid membaca pantun yang dipaparkan di papan tulis. Berbincang tentang maksud pantun tersebut.
2. Murid meneliti bahan dan membaca pantun. (Buku Teks ms.110)
3. Murid melafazkan pantun secara pasangan.
4. Murid dibimbing menyatakan maksud bagi pantun rangkap dua.
5. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menyatakan maksud pantun tiga dan empat.
6. Murid membentang tugasan.Guru membuat penilaian.
7. Murid membaca pantun.Kemudian lengkapkan pernyataan diberi. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.37 )
8. Murid membaca pantun dan menyatakan maksud pantun. (Lembaran kerja )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak dapat menyatakan maksud pantun.
Melafazkan dan menyatakan satu maksud pantun hampir betul.
Melafazkan dan menyatakan satu maksud pantun dengan betul
Melafazkan dan menyatakan dua maksud pantun dengan betul.
Melafazkan dan menyatakan tiga maksud pantun dengan betul .
Melafazkan dan menyatakan tiga maksud pantun dengan betul
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Wah,Mudahnya!
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna.
iii. ayat
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Kreativiti dan inovasi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Reka Bentuk dan Teknologi
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
KBAT:
Menyelesaikan masalah
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mempamer
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga
- membina tiga ayat berdasarkan jadual
daripada empat ayat berpandukan gambar dan frasa
- menyusun perkataan menjadi tiga ayat lengkap
diberi dengan betul.
- membina dan menulis empat ayat berdasarkan
gambar
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jadual waktu.Apakah bentuk jadual waktu mereka?Kaitkan dengan kreativiti.
2. Murid meneliti jadual dan membaca teks berkaitan jadual. (Buku Teks ms.111)
3. Murid dibimbing membina ayat berdasarkan rajah dan teks yang diberi.
4. Murid berbincang dalam kumpulan membina ayat berdasarkan pernyataan guru berkaitan jadual. (Cth:
Apakah mata pelajaran yang perlu dibawa setiap hari?) Beri masa untuk kumpulan menjawab. Apabila habis
masa setiap kumpulan mengangkat ayat yang dibina secara serentak. Guru membuat penilaian.
5. Murid menyusun perkataan dan menulis ayat yang lengkap.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.38)
6. Murid membina ayat berdasarkan gambar dan frasa diberi. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.39)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Membina dan menulis satu ayat tetapi tidak gramatis.
Membina dan menulis satu ayat dengan betul dan gramatis.
Membina dan menulis dua ayat dengan betul dan gramatis.
Membina dan menulis tiga ayat dengan betul dan gramatis.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul dan gramatis.
Membina dan menulis empat ayat dengan betul,gramatis dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Mari Bernyanyi
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul;
kesantunan bahasa dalam
ii. lagu rakyat
bahan sastera.
Nilai Murni :
Menjaga kebersihan
KBAT:
Menghubungkaitkan
Pengetahuan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Muzik
Gaya Pembelajaran:
V= Video
A= Menyanyikan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
√
memimpin
Dwibahasa
Kemahiran
Berfikir
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyanyi dua lagu dengan
sebutan dan intonasi yang sesuai.
AKTIVITI
√
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Video
Pentaksiran:
Pemerhatian
Etika dan
Identiti
√
Kerohanian
Nasional
Kriteria Kejayaan:
- menyanyikan lagu dengan gaya
- menyanyi secara duet
√
1. Murid menonton video lagu ‘Wau bulan’.
2. Murid membaca dan meneliti lirik lagu ‘Berus Gigiku Hebat’. (Buku Teks ms.112)
3. Murid dibimbing menyanyikan lagu ‘Berus Gigiku Hebat’.
4. Murid menyanyi lagu ‘Berus Gigiku Hebat’ dalam kumpulan masing-masing dengan gaya.
5. Murid dibimbing menyanyikan lagu ‘Bekas Serba Guna’ mengikut irama lagu ‘Air Pasang Pagi’.(Buku Aktiviti
Jilid 2 ms.40)
6. Murid menyanyikan lagu ‘Bekas Serba Guna’ secara duet.
7. Dua murid terbaik persembahannya diminta sekali lagi menyanyi secara duet.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Perangkap Nyamuk
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut
ayat mengikut konteks.
konteks: i. ayat tunggal
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kreativiti dan inovasi
Reka Bentuk dan Teknologi
Teks /papan putih
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menganalisis
V=
Penulisan
A= Mempamerkan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina lima
- mengenal pasti subjek dan predikat
daripada enam ayat tunggal berdasarkan gambar dan - membina ayat tunggal berdasarkan gambar
frasa dengan betul.
- membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar dan
frasa
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan maksud ayat tunggal. Guru beri contoh ayat tunggal. (satu subjek + satu predikat)
2. Murid membaca teks ’Perangkap Nyamuk’.(Buku Teks ms. 113)
3. Murid dibimbing mengenal pasti ayat tunggal dalam teks. Murid diminta menyatakan subjek dan predikat
dalam ayat tunggal yang dikenal pasti dalam bentuk jadual
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat tunggal berdasarkan tiga gambar yang dipamerkan oleh
guru di papan tulis.
5. Setiap kumpulan akan mempamerkan ayat tunggal yang dibina di bawah gambar yang dipamerkan untuk
dinilai oleh guru.
6. Murid membina ayat tunggal berdasarkan gambardan frasa diberi. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 41)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
Cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Mari Kutip Durian
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut
ayat mengikut konteks.
konteks:
iii. ayat majmuk
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan
Ekonomi
Teks /kertas putih/gambar
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menganalisis
V= Gambar
Penulisan
A= Mempamerkan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina
- mengenal pasti ayat majmuk
empat ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan - membina dua ayat majmuk berdasarkan gambar
kata hubung dengan baik.
- menulis empat ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal
dan kata hubung diberi
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang ayat majmuk dan kaitan dengan kata hubung. Guru beri contoh ayat majmuk.
2. Murid membaca teks. (Buku Teks ms. 114).
3. Murid dibimbing mengenal pasti ayat majmuk dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat majmuk berdasarkan gambar diberi. Setiap kumpulan
diberikan dua gambar yang berbeza. Murid bina ayat majmuk pada kertas putih atau papan putih.
5. Murid mempamerkan tugasan. Murid kumpulan lain membuat jelajah galeri untuk membuat penilaian.
6. Murid menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.42)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Uruslah Saya
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
i. soalan
Nilai Murni :
Kelestarian alam sekitar
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kerusi/kad nama watak
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi/permainan
K= Tugasan pasangan/kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberi respons
- melengkap dialog dan simulasikan
terhadap satu soalan diberi dengan baik dan bertatasusila.. - memberi respons terhadap soalan
- melengkapkan dialog (buku aktiviti)
AKTIVITI
√
1. Murid bersoal jawab tentang aktiviti yang dilakukan untuk membantu ibu mereka.
2. Murid membaca dialog yang belum dilengkapkan dan meneliti gambar dan frasa diberi. (Buku Teks ms. 118)
3. Murid dibimbing tentang kandungan dialog. Murid juga dibimbing memberikan respons terhadap soalan.
4. Murid secara pasangan diminta simulasikan dialog.
5. Aktiviti permainan. Kad soalan diletakkan di atas meja. Seorang murid diminta mengambil soalan dan secara
rawak memilih rakan mereka untuk memberikan respons terhadap soalan. Aktiviti diteruskan kepada murid
lain.
6. Murid melengkapkan dialog. Kemudian simulasikan dialog.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.43)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respon/angguk.
Memberi respons terhadap soalan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap soalan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat .
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap soalan dengan tepat ,bertatasusila dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sungai
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera;
iii. lagu kanak-kanak
Nilai Murni :
Kelestarian Alam sekitar
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
KBAT:
Menghubungkaitkan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyatakan enam
daripada tujuh kebaikan membuang sampah yang terdapat
dalam seni kata lagu dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Seni kata lagu/papan putih
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat seni kata
- menyanyi lagi dengan gerakan
- melengkapkan peta bulatan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kepentingan air kepada manusia.
2. Murid membaca kuat seni kata lagu ‘Sungai’. (Buku Teks ms. 119)
3. Murid menyanyi lagu bersama guru dengan membuat gerakan mengikut seni kata lagu.
4. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan kandungan/pengajaran/nilai daripada lagu tersebut.
5. Murid membentang tugasan.Guru membuat penilaian.
6 Murid memahami seni kata lagu ‘Buanglah Sampah’. Kemudian murid melengkapkan peta bulatan tentang
kebaikan membuang sampah. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 44 )
7. Murid menyanyikan lagu ‘Buanglah Sampah’
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Memahami dan menyatakan satu kandungan lagu dengan betul.
Memahami dan menyatakan dua kandungan lagu dengan betul.
Memahami dan menyatakan tiga kandungan lagu dengan betul.
Memahami dan menyatakan empat atau lima kandungan lagu
dengan betul.
Memahami dan menyatakan enam kandungan lagu dengan betul.
Memahami dan menyatakan tujuh kandungan lagu dengan betul
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kolam Ikan Indira
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;
ayat yang bermakna.
i. bertumpu
Nilai Murni :
Kerjasama
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan putih
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab empat
- membaca dan memahami teks
daripada lima soalan bertumpu dengan betul.
- menjawab empat soalan pemahaman
- menjawab lima soalan berdasarkan gambar
Pengetahuan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang ikan peliharan.
2. Murid membaca dan memahami teks. (Buku Teks ms.120)
3. Murid secara rawak dipilih membaca kuat teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menjawab soalan berkaitan teks.
5. Setiap kumpulan membentang tugasan. Guru membuat penilaian dan memurnikan.
6. Murid menjawab soalan diberikan guru secara lisan.
7. Murid menjawab soalan berdasarkan gambar.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.45)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Menulis satu jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis dua jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis tiga jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis empat jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis lima jawapan soalan bertumpu dengan betul.
Menulis lima jawapan soalan bertumpu dengan betul dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kegunaan Rumput
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan
5.2.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata majmuk rangkai kata bebas
Nilai Murni :
Prihatin
KBAT:
Menjanakan idea
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Alam Sekitar
Papan putih/peta bulatan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V= Gambar
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid menulis empat
- membina tiga ayat menggunakan kata majmuk
ayat menggunakan kata majmuk dengan baik.
- melengkapkan ayat dengan kata majmuk yang betul
- membina empat ayat menggunakan kata majmuk diberi
AKTIVITI
1. Murid mencatat kata majmuk yang mereka tahu pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca ayat dalam teks yang terdapat kata majmuk. (Buku Teks ms.121)
3. Murid dibimbing untuk membina ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan.
4. Murid dalam kumpulan membina ayat menggunakan kata majmuk pada papan putih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid membaca teks ‘Kepentingan Pokok’. Kemudian,tulis kata majmuk yang sesuai tentang kegunaan
pokok.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.46)
7. Murid membina ayat menggunakan kata majmuk diberi dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Kebun Mini
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata ganda
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT:
Mengecam
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Moral
Papan putih/peta buih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Permainan
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis empat
- mengenal pasti kata ganda dalam teks
daripada lima ayat menggunakan kata ganda dengan
- melengkapkan cerita dengan kata ganda
betul.
- membina lima ayat menggunakakn kata ganda
AKTIVITI
1. Murid menamakan pokok-pokok yang ditanam di sekeliling rumah mereka.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.122)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid mengecam kata ganda yang terdapat dalam teks dan mencatatnya dalam peta buih.
5. Murid dalam kumpulan membina ayat menggunakan tiga kata ganda yang terdapat dalam teks.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid melengkapkan cerita menggunakan kata ganda yang sesuai. (Buku aktiviti Jilid 2 ms.48)
8. Murid membina ayat menggunakan kata ganda berdasarkan gambar. (Buku aktiviti Jilid 2 ms.47)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Sayangi Haiwan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
ii. suruhan
Nilai Murni :
Kasih sayang
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kemasyarakatan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/kad nama watak/kad situasi
KBAT:
Menghubungkaitkan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Main peranan
K= Tugasan kumpulan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan respons - simulasikan dialog
terhadap dua suruhan diberi dengan bertatasusila.
- kenal pasti ayat suruhan dalam teks
- melengkapkan dialog dan lakonkan
AKTIVITI
√
1. Murid mendengar ayat-ayat yang disebut oleh guru. Murid menyatakan jenis ayat yang disebut.
2. Murid membaca dialog. (Buku Teks ms.123)
3. Murid mengikut kumpulan (tiga orang- seorang pembaca latar dan dua orang belakon) melakonkan dialog.
4. Murid mengenal pasti ayat suruhan yang terdapat dalam teks.
5. Permainan. Guru membaca ayat suruhan dan ditujukan kepada setiap ahli kumpulan. Ahli kumpulan perlu
memberi respons secara bertatasusila. Respons yang baik akan diberi sepuluh markah. Kumpulan yang dapat
markah tetinggi dianggap pemenang.
6. Murid melengkapkan dialog dan lakonkan.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.49)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap suruhan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap suruhan dengan tepat.
Memberi respons terhadap suruhan dengan tepat dan
bertatasusila.
Memberi respons terhadap suruhan dengan baik
,bertatasusila dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Haiwan yang Prihatin
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca, dan mengapresiasi
2.3.2 Membaca, memahami dan mempersembahkan karya sastera.
karya sastera dan bukan sastera.
Nilai Murni :
Semangat bermasyarakat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
KBAT:
Membuat inferens
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Main peranan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dialog
dengan intonansi yang sesuai dan mempersembahkannya
dalam bentuk lakonan dengan baik.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Peta bulatan/kad nama watak
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- mempersembahkan lakonan
- melengkapkan ayat dan menyampaikan cerita
AKTIVITI
1. Murid memberi nama-nama haiwan liar dan mencatatnya pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid meneliti watak dan membaca senyap dialog. (Buku Teks ms. 124)
3. Semua murid diberikan satu watak haiwan berdasarkan teks. Murid diminta membaca kuat teks dialog untuk
watak mereka.
4. Murid mempersembahkan lakonan.
5. Murid melengkapkan ayat. Kemudian murid menyampaikan cerita. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.50)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak boleh melakonkan.
Membaca dialog dan mempersembahkan lakonan tetapi tidak lancar.
Membaca dialog dan mempersembahkan lakonan tetapi intonasi tidak
sesuai.
Membaca dialog dan mempersembahkan lakonan tetapi intonasi
kurang sesuai.
Membaca dialog dan mempersembahkan lakonan dengan baik.
Membaca dialog dan mempersembahkan lakonan dengan baik dan
menjadi model teladan
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Diari Abang
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Menghargai alam
Pendidikan Alam Sekitar
Peta pokok/peta bulatan
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menghubungkaitkan
V=
Penulisan
A= Mempamer
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
Memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat dua
- mencatat lima maklumat pada peta bulatan
maklumat berdasarkan gambar ke dalam peta pokok
- mencatat maklumat berdasarkan gambar pada peta
dengan betul.
pokok
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tempat yang pernah dilawati. Kaitkan dengan Taman Negara.
2. Murid membaca senyap catatan dalam teks. (Buku Teks ms.126)
3. Murid dibimbing memahami kandungan teks dan maklumat penting dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina peta bulatan pada kertas putih dan mencatatkan maklumat
penting tentang catatan.
5. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Murid melakukan jelajah galeri melihat tugasan yang dihasilkan.
6. Murid meneliti gambar dan mencatat maklumat menggunakkan peta pokok. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.51)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Mencatat satu maklumat daripada bahan grafik dengan betul.
Mencatat dua maklumat daripada bahan grafik dengan betul.
Mencatat tiga maklumat daripada bahan grafik dengan betul.
Mencatat empat maklumat daripada bahan grafik dengan betul.
Mencatat lima maklumat daripada bahan grafik dengan betul.
Mencatat lima maklumat daripada bahan grafik dengan betul
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Taman Botani
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami fungsi dan
5.1.4 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata tugas
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.
mengikut konteks.
i. kata hubung gabungan
Nilai Murni :
Menghargai alam
KBAT:
Menghubungkaitkan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Pendidikan Kesihatan
Peta buih/papan putih
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh;
- membina tiga ayat menggunakan kata hubung
i. melengkapkan ayat dengan kata kata hubung yang betul. - melengkapkan enam ayat dengan kata hubung
ii. menulis lima ayat menggunakan kata hubung dengan
- membina lima ayat menggunakkan kata
betul.
hubung diberi
AKTIVITI
1. Murid menulis kata hubung pada peta buih. (dan/atau/kerana/supaya dsb)
2. Murid membaca ayat yang menggunakan kata hubung.(Buku Teks ms.127)
3. Murid dalam kumpulan membina ayat lain menggunakan kata hubung. (atau/dan/tetapi)
4. Murid membentangkan ayat yang dibina.
5. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.52)
6. Murid membina lima ayat menggunakan kata hubung yang diberi di dalam buku tulis.
7. Murid membaca ayat yang dibina. Guru buat penilaian.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Buku Skrap Kakak
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
ii. ayat penyata
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bersyukur
Sains
Teks /kad ayat
KBAT:
Menjana idea
Pengetahuan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Pembentangan
K= Tugasan kumpulan
√
Kemahiran
√
Berfikir
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
menulis sekurang-kurang lima daripada enam ayat penyata
yang terdapat dalam teks dengan betul.
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- mengenal pasti ayat penyata dalam teks
- menulis enam ayat penyata daripada teks
- menulis tiga ayat penyata berdasarkan gambar
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang ayat penyata.(Berikan contoh ayat)
2. Murid dbimbing membaca dan memahami teks. (Buku Teks ms. 128)
3. Murid dalam kumpulan mengenal pasti ayat penyata yang terdapat dalam teks dibaca dan menulisnya
dalam kertas putih.
4. Murid mempamer tugasan.
5. Murid membina ayat penyata secara lisan berdasarkan gambar yang dipaparkan di papan tulis.
6. Murid menulis ayat penyata yang terdapat dalam petikan. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 53)
7. Murid menulis ayat penyata berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms. 54)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Program Hari Hijau
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberi
1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap;
respons.
iii. pesanan
Nilai Murni :
Hemah Tinggi
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak/kad pesanan
KBAT:
Menjanakan idea
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Main peranan
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan
- melengkapkan dialog dan simulasikan
respons terhadap satu pesanan secara bertatasusila. - memberi respons terhadap pesanan guru
- melengkapkan dialog dan lakkonkan (buku aktiviti)
AKTIVITI
1. Murid mendengar beberapa pesanan oleh guru.
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 129)
3. Murid diminta mendengar dan memahami pesanan. Seterusnya,murid dibimbing memberi respons terhadap
pesanan secara bertatasusila. Murid melengkapkan dialog.
4. Murid dalam kumpulan empat orang membuat simulasi.
5. Guru menyampaikan pesanan. Murid diminta memberikan respons atas pesanan tersebut.
6. Murid melengkapkan perbualan dan melakonkan.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.55)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak memberi respons/angguk.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi kurang tepat.
Memberi respons terhadap pesanan tetapi hampir tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat.
Memberi respons terhadap pesanan dengan tepat dan bertatasusila.
Memberi respons terhadap pesanan dengan baik ,bertatasusila dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Jimatkan Tenaga
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera;
i. cerita
Nilai Murni :
Berjimat cermat
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Alam Sekitar
KBAT:
Penilaian
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membaca
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan
intonasi yang sesuai dan menyatakan dua maklumat
berkaitan teks dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/bil elektrik/papan putih
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:.
- membaca kuat teks
- menyatakan cara menjimatka tenaga elektrik
- menjawab dua soalan tentang teks
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang bil elektrik. Tunjukkan bil elektrik.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.130)
3. Murid membaca teks bersama pasangan. Seorang baca seorang menyemak bacaan rakan secara bergilir.
4. Murid membaca kuat teks.
5. Murid dibimbing memahami kandungan cerita yang dibaca.
6 Murid dalam kumpulan berbincang cara menjimatkan tenaga elektrik di sekolah.Catat dalam peta buih.
7. Murid membentang tugasan.
8. Murid membaca teks. Kemudian,menulis maklumat tentang teks berdasarkan soalan diberi. (Buku Aktiviti
Jilid 2 ms.56 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Bacaan kurang lancar/tidak dapat melengkapkan peta pokok.
Membaca dan menyatakan satu kandungan teks tetapi kurang tepat.
Membaca dan menyatakan satu kandungan teks dengan tepat .
Membaca dan menyatakan satu kandungan teks dengan tepat dan
satu lagi hampir tepat..
Membaca dan menyatakan dua kandungan teks dengan tepat.
Membaca dan menyatakan dua kandungan teks dengan tepat serta
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Beg Mesra Alam
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
i. terkawal
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Mencintai alam sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Papan putih
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjanakan idea
V=
Penulisan
A= Mempamer
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis
- membina ayat bagi perenggan tiga dan empat
sekurang-kurangnya tiga daripada empat perenggan - menulis karangan lengkap
karangan mudah secara terkawal dengan baik.
- menulis karangan dengan mengisi tempat kosong
dengan perkataan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang beg yang digunakan semasa membeli barangan. Kait dengan mesra alam.
2. Murid membaca rangkai kata yang diberi tentang ‘Beg Mesra Alam’. (Buku Teks ms.131)
3. Murid dibimbing memahami maklumat untuk membina karangan bagi perenggan satu dan dua.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat bagi perenggan tiga dan empat.
5. Setiap kumpulan membentangkan tugasan.
6. Murid menulis karangan lengkap tentang ‘Beg Mesra Alam’.
7. Murid menulis karangan dengan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. (Buku Aktiviti Jilid 2
ms.57)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Murid tidak dapat membina ayat.
Menulis satu perenggan untuk membina karangan.
Menulis dua perenggan untuk membina karangan tetapi kurang gramatis.
Menulis dua perenggan untuk membina karangan.
Menulis tiga perenggan untuk membina karangan lengkap.
Menulis tiga perenggan untuk membina karangan lengkap dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Menaiki Komuter
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
iii. ayat perintah
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai alam
Pendidikan Alam Sekitar
Teks/kad situasi
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Mengenal pasti
V=
Penulisan
A= Simulasi
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina
empat ayat perintah dengan betul.
Kriteria Kejayaan:
- kenal pasti ayat perintah dalam dialog
- melengkapkan perbualan dengan empat ayat perintah
- menulis empat ayat perintah berdasarkan maklumat
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang ayat perintah.
2. Murid membaca teks dialog. (Buku Teks ms.102)
3. Murid mengenal pasti ayat perintah yang terdapat dalam dialog.
4. Murid mengikut kumpulan melakonkan dialog. Guru menilai intonasi murid semasa menuturkan ayat
perintah.
5. Murid membina ayat perintah secara llisan berdasarkan kad situasi yang diberi.
5. Murid melengkapkan perbualan dengan ayat perintah. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.59)
6. Murid menulis ayat perintah berdasarkan maklumat. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.60)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat ____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Lindungi Alam
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Aku Senaskah Surat Khabar
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
iv. ayat seruan
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan
Pendidikan Alam Sekitar
Teks/kad ayat
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menghubungkaitkan
V=
Penulisan
A= Permainan
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
menulis sekurang-kurangnya tiga daripada empat ayat
seruan dengan betul.
√
Kriteria Kejayaan:
- mengenal pasti ayat seruan dalam teks
- menulis empat ayat seruan berdasarkan gambar
- mewarnakan kata seru dan bina ayat
AKTIVITI
1. Murid diperjelaskan tentang ayat seruan serta penggunaannya dalam ayat.
2. Murid membaca teks dan mengenal pasti ayat seruan. (Buku Teks ms.133)
3. Permainan. Setiap kumpulan diberi pelbagai jenis ayat. Ahli kumpulan berbincang mengenal pasti ayat
seruan dan menyusunnya di atas meja. Murid membuat jelajah galeri.
4. Murid menulis ayat seruan berdasarkan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.61)
5. Murid mencari dan mewarnakan kata dalam kotak huruf. Kemudian murid membina ayat menggunakan kata
seru yang telah diwarnakan.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.62)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat ____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan
Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Wang untuk Aimi
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
maklumat dan idea bagi pelbagai
bertatasusila.
tujuan.
Nilai Murni :
Keusahawanan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Ekonomi
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kad nama watak
KBAT:
Membuat keputusan
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
Memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bertutur dengan
- membuat simulasi perbualan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai secara
- bertutur menjawab soalan daripada guru
bertatasusila.
- melengkapkan dialog dan melakonkan
√
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab dengan murid tentang wang saku yang diberi oleh ibu bapa mereka. (Cth:Apakah yang
dibeli. Berapakah baki yang tinggal)
2. Murid membaca senyap dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 138)
3. Murid dibimbing bertutur untuk melengkapkan dialog berdasarkan bahan.
4. Murid secara pasangan melakonkan dialog menggunakan sebutan yang betul.
5. Murid bertutur dengan menjawab soalan berdasarkan situasi diberi oleh guru.
6. Murid melengkapkan dialog dan melakonkan situasi secara berpasangan.(Buku Aktiviti Jilid 2 ms.63)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Tidak bertutur/bertutur tetapi sebutan tidak jelas/intonasi tidak sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang kurang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang masih sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai dan bertatasusila.
Bertutur dengan sebutan yang betul,intonasi yang sesuai, bertatasusila,
dan menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Rajin Menabung
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca, memahami dan
2.2.1 Membaca,memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
menaakul bahan grafik dan
iii. idea tersirat
iii. idea tersirat
bukan grafik.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Prihatin
Pendidikan Moral
Papan tulis
KBAT:
Mensintesis
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Membentang
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan
intonasi yang sesuai dan menyatakan tiga idea tersurat
berdasarkan tiga idea tersirat dengan tepat.
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat teks
- menyatakan idea tersurat dan idea tersirat
- membaca teks dan lengkapkan idea tersirat
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cara mereka menabung. (Cth: tabung/bank dsb)
2. Murid membaca,memahami dan menaakul pernyataan yang terdapat dalam bahan. (Buku Teks ms. 139)
3. Murid dibimbing menyatakan idea tersirat berdasarkan pernyataan satu dalam bahan.
4. Murid membaca kuat pernyataan dua dan tiga.Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan idea
tersurat dan tersirat dan mencatatnya pada papan tulis.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mendengar kad situasi yang dibaca oleh guru. Murid diminta menyatakan idea tersurat dan tersirat.
7. Murid membaca teks dan melengkapkan jadual dengan idea tersirat. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.64 )
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Bacaan kurang menarik/tidak dapat menyatakan idea tersurat.
Membaca dengan baik dan menulis satu idea tersirat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menulis dua idea tersirat dengan tepat .
Membaca dengan baik dan menulis dua idea tersirat dengan tepat
tetapi satu idea tersirat hampir tepat.
Membaca dengan baik dan menulis tiga idea tersirat dengan tepat.
Membaca dengan baik ,menyatakan tiga idea tersurat dengan tepat
dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan
Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Membeli Alat Tulis
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
i. ejaan
Nilai Murni :
Rasional
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Ekonomi
KBAT:
Mengenal pasti
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mengedit
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit satu petikan
teks daripada kesalahan ejaan dan memurnikan teks dengan
betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- membetulkan kesalahan ejaan
- memurnikan kesalahan ejaan dalam teks
- mengedit lima kesalahan dalam ayat
AKTIVITI
1. Murid membetulkan perkataan-perkataan yang salah ejaannya di papan tulis.
2. Murid membaca teks. (Buku Teks ms. 140)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan dalam teks dan membetulkan.
4. Murid membaca,mengenal pasti dan mengedit kesalahan ejaan dalam ayat. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.66)
5. Murid membaca teks dan mengedit kesalahan ejaan dan membetulkannya.(Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyalin petikan/tidak memurnikan.
Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan ejaan.
Dapat memurnikan teks dengan kesalahan ejaan yang sederhana.
Dapat memurnikan teks dengan beberapa kesalahan ejaan.
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan ejaan.
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan ejaan dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Di Pejabat Pos
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata berimbuhan awalan ii. kata berimbuhan akhiran
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Bertanggungjawab
Ekonomi
Peta pokok
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Membandingbezakan
V=
Pemerhatian
A= Membandingbeza
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh
- kenal pasti kata imbuhan awalan dan akhiran
mengenal pasti imbuhan awalan dan akhiran - menambahkan imbuhan awalan dan akhiran pada kata dasar
dan membina ayat menggunakan imbuhan
- membina lima ayat dengan kata imbuhan awalan dan
awalan dan akhiran dengan betul.
akhiran
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman ke pejabat pos.
2. Murid diperjelaskan tentang imbuhan awalan dan imbuhan akhiran berserta contoh.
3. Murid membaca teks dan mengenal pasti kata imbuhan awalan dan akhiran.(Buku Teks ms.141)
4. Murid dibimbing berbual berdasarkan gambar menggunakan pasti kata imbuhan awalan dan akhiran
5. Murid bandingbeza kata imbuhan awalan dan akhiran dalam kumpulan. Guru menyebut imbuhan awalan
dan akhiran. Murid membandingbeza imbuhan awalan dan akhiran pada peta pokok.
6. Murid menambahkan imbuhan awalan atau akhiran pada kata dasar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.67)
7. Murid menambahkan imbuhan awalan dan akhiran pada kata dasar. Kemudian,minta murid membina ayat
menggunakan perkataan berimbuhan berdasarkan gambar.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Di Pejabat Pos
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut
mengikut konteks;
konteks.
i. kata majmuk rangkai kata bebas
Nilai Murni :
Menghargai perkhidmatan
KBAT:
Mengenal pasti
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Ekonomi
Gambar
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Membentang
Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid membina dan
- kenal pasti lima kata majmuk dalam teks
menulis empat daripada lima ayat menggunakan kata - memadan kan perkataan membina ayat majmuk dan
majmuk dengan betul.
melabel gambar
- melengkapkan teks dengan kata majmuk
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kata majmuk. Murid berikan contoh kata majmuk.
2. Murid membaca teks.(Buku Teks ms.142)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kata majmuk dalam teks satu dan dua. Kemudian,murid dalam kumpulan
mengenal pasti kata majmuk dalam teks tiga hingga enam dan membentangkannya.
4. Murid membina ayat menggunakan kata majmuk yang terdapat dalam teks secara lisan.
5. Murid memadankan perkataan untuk membina kata majmuk berdasarkan gambar. Kemudian murid bina
ayat menggunakkan kata majmuk tersebut dalam buku tulis.
6. Murid membina kata majmuk. Kemudian murid melengkapkan teks dengan kata majmuk yang dibina. (Buku
Aktiviti Jilid 2 ms.70)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Bahasa Melayu
Topik : Jadikan Teladan
Masa :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Prihatin
KBAT:
Mengenal pasti
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Keusahawanan
Teks/kad nama watak
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Lisan
A= Simulasi
Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyampaikan
- melengkapkan dialog untuk menyampaikan
maklumat mengikut urutan berdasarkan bahan dengan
maklumat
tepat secara bertatasusila.
- menomborkan maklumat ikut urutan
- menyampaikan maklumat berdasarkan bahan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cita-cita mereka.
2. Murid membaca teks berita dan meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 143)
3. Murid dibimbing memahami maklumat dalam berita untuk menyampaikan maklumat dengan melengkapkan
dialog.
4. Murid diminta menomborkan gambar mengikut urutan,kemudian menyampaikan maklumat berdasarkan
bahan. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.71)
5. Murid menulis maklumat yang disampaikan di dalam buku tulis.
6. Murid mewarnakan gambar.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak dapat menyampaikan maklumat.
Menyampaikan maklumat tetapi kurang tepat.
Menyampaikan maklumat mengikut urutan dengan tepat.
Menyampaikan maklumat mengikut urutan dengan tepat dan gramatis.
Menyampaikan maklumat mengikut urutan dengan tepat, gramatis dan
bertatasusila.
Menyampaikan maklumat mengikut urutan dengan tepat,
gramatis,bertatasusila, dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Sikap Baik dalam Berniaga
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera.
bukan sastera;
ii. pantun
Nilai Murni :
Keikhlasan
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pendidikan Moral
KBAT:
Memadankan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Melafazkan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melafazkan pantun
dengan intonasi yang sesuai dan menyatakan maksud tiga
daripada empat pantun dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks pantun
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
Kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- melafazkan pantun
- menyatakan maksud dua pantun
- melengkapkan empat pantun,melafazkan dan
memberi maksudnya
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pantun.
2. Murid membaca senyap pantun. (Buku Teks ms. 144)
3. Murid diminta melafazkan pantun.
4. Murid diminta menyatakan maksud kandungan pantun.
5. Murid melengkapkan pantun. Kemudian melafazkannya secara berpasangan. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.144 )
6 Murid menulis pantun yang dilafazkan di dalam buku tulis dan menyatakan maksudnya.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Melafazkan dengan intonasi tidak sesuai/menyatakan maksud tidak tepat.
Melafazkan pantun dengan intonasi tidak sesuai dan menyatakan satu
maksud pantun tetapi hampir tepat.
Melafazkan pantun dan menyatakan satu maksud pantun dengan tepat
Melafazkan pantun dan,menyatakan dua maksud pantun dengan tepat
Melafazkan pantun dan menyatakan tiga maksud pantun dengan tepat
Melafazkan pantun ,menyatakan tiga maksud pantun dengan tepat dan
menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan
Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Cita –cita Saya
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
ii. tanda baca
Nilai Murni :
Berdikari
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Ekonomi
KBAT:
Menganalisis
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Mengedit
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit tiga
petikan teks daripada kesalahan tanda baca dan
memurnikan dengan betul.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks/papan tulis
Pentaksiran:
Penulisan
Pemerhatian
Etika dan
kerohanian
√
Identiti
Nasional
√
Kriteria Kejayaan:
- mengenal pasti kesalahan tanda baca dalam teks
- membetulkan kesalahan tanda baca dalam tiga teks
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang penggunaan simbol tanda baca.
2. Murid membaca teks ‘Cita-cita Saya’. (Buku Teks ms. 145)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan kesalahan tanda baca yang terdapat dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan mengedit kesalahan tanda baca dalam kertas putih. Setiap kesalahan tanda baca
yang telah diedit ditulis dengan warna merah.
5. Murid mempamerkan tugasan. Murid membuat jelajah galeri.
6. Murid membaca,mengenal pasti dan mengedit kesalahan dalam ayat. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.73)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Menyalin petikan/tidak memurnikan.
Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan tanda baca.
Dapat memurnikan teks dengan kesalahan tanda baca yang sederhana.
Dapat memurnikan teks dengan beberapa kesalahan tanda baca.
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan tanda baca.
Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan tanda baca dan menjadi
model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan
Kelas : 1
Tarikh :
Kewangan
Masa :
Hari :
Topik : Restoran Keluarga
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks:
ayat mengikut konteks.
i. ayat penyata
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama
Keusahawanan
Teks
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjana idea
V=
Penulisan
A= Simulasi
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan menulis
sekurang-kurangnya empat daripada lima ayat penyata
dengan betul.
Kriteria Kejayaan:
- mengenal pasti ayat penyata
- membina dua ayat penyata secara lisan
- membina lima ayat penyata berdasarkan
frasa dan gambar
AKTIVITI
1. Murid memilih ayat penyata yang betul berdasarkan pelbagai ayat yang diberi.
2. Murid diperjelaskan tentang ayat penyata. (ulang kaji)
3. Murid membaca teks dan meneliti frasa dan gambar. (Buku Teks ms.146)
4. Murid dalam kumpulan membina dua ayat penyata berdasarkan frasa dalam teks. (ibu Aimi/pelanggan)
5. Murid membentang tugasan. Guru membuat penilaian.
6. Murid membina dua ayat secara lisan. (mengelap meja/menghidang makanan)
7. Murid membina ayat penyata berdasarkan frasa dan gambar. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.74)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran:
Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan Kelas : 1
Kewangan
Masa :
Topik : Membeli Baju Baru
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
Tarikh :
Hari :
Nilai Murni :
Bijaksana
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Keusahawanan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Peta buih berganda
KBAT:
Menilai/membandingbeza
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Simulasi
K= Tugasan pasangan
Pentaksiran:
Lisan
Pemerhatian
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyampaikan dua - .melengkapkan dialog
maklumat berdasarkan bahan dengan tepat secara
- simulasikan dialog
bertatasusila.
- menulis dua maklumat dan menyampaikannya
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pakaian yang diminati.(Jenama/warna/bentuk dsb) Mengapa?
2. Murid meneliti dialog yang belum lengkap. (Buku Teks ms. 147)
3. Murid dibimbing membaca pernyataan diberi. Berdasarkan pernyataan, minta murid melengkapkan dialog
dalam bahan.
4. Murid membuat perbandingan tentang dua baju yang akan dipilih ke dalam peta buih berganda.
5. Murid secara pasangan melakonkan dialog untuk menyampaikan maklumat.
6. Murid menulis dan menyampaikan maklumat berdasarkan bahan. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.77)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Bertutur untuk menyampaikan maklumat tetapi tidak tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat kurang tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat dan gramatis.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat, gramatis dan
Bertatasusila.
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dengan tepat, gramatis,
bertatasusila, dan menjadi model teladan.
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Membuat Pilihan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca, dan mengapresiasi
2.3.2 Membaca, memahami dan mempersembahkan karya sastera.
karya sastera dan bukan sastera.
Nilai Murni :
Rasional
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Pengurusan Kewangan
KBAT:
Membuat keputusan
Pengetahuan
√
Kemahiran
Berfikir
√
Gaya Pembelajaran:
V=
A= Menceritakan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Kemahiran
Kemahiran
√
memimpin
Dwibahasa
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menceritakan kandungan
dua perenggan teks cerita dengan aksi yang menarik.
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Teks
Pentaksiran:
Pemerhatian
Penulisan
Etika dan
kerohanian
Identiti
Nasional
√
√
Kriteria Kejayaan:
- membaca kuat
- bercerita dengan lancar
- melakonkan teks
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman membeli barangan di pasar raya.
2. Murid membaca senyap teks ‘Membuat Pilihan’. (Buku Teks ms.148)
3. Murid membaca kuat teks ikut kumpulan.
4. Murid dibimbing untuk menceritakan kandungan teks dengan aksi.
5. Murid dengan pasangan diberi masa berlatih untuk menceritakan kandungan teks. Setiap murid akan
menceritakan dua perenggan cerita dengan aksi.
6. Murid melakonkan teks. Kemudian menjawab tiga soalan pemahaman. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.78)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Tidak boleh bercerita.
Membaca tidak lancar dan bercerita menggunakan satu
perenggan dengan aksi kurang menarik.
Membaca dan bercerita menggunakan satu perenggan
dengan aksi menarik.
Membaca dan bercerita menggunakan dua perenggan teks
tetapi aksi kurang menarik.
Membaca dan bercerita menggunakan dua perenggan teks
dengan aksi menarik.
Membaca dan bercerita menggunakan dua perenggan teks
dengan aksi menarik dan menjadi model teladan
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Catatan Jamil
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Kasih sayang
Pengurusan Kewangan
Jadual/grafik
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menghubungkaitkan
V=
Penulisan
A= Mempamer
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat
- membaca kuat
maklumat berdasarkan dua bahan dalam jadual dan
- memindahkan enam maklumat ke dalam jadual
bahan grafik dengan betul.
- memindahkan tiga maklumat dalam borang grafik
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang hadiah yang ibu bapa pernah beri pada mereka. Mengapakah dapat hadiah?
2. Murid membaca dan memahami catatan dalam teks. (Buku Teks ms.149)
3. Murid secara rawak dipilih membaca kuat teks catatan.
4. Murid dibimbing mencatat maklumat dalam jadual tentang perbelanjaan Jamil.
5. Murid dalam kumpulan membaca dan berbincang tentang teks dan memindahkan maklumat daripada teks
ke dalam jadual pada kertas putih. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.79)
6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Murid melakukan jelajah galeri.
7. Murid membaca,memahami dan memindahkan maklumat daripada teks ke dalam bahan grafik. (Buku
Aktiviti Jilid 2 ms.80)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Tafsiran Kemahiran
Prestasi
Mencatat maklumat daripada satu bahan dengan terdapat
kesalahan.
Mencatat maklumat daripada dua bahan dengan satu
daripadanya betul dan satu lagi sebahagiannya salah.
Mencatat maklumat daripada dua bahan dengan satu
daripadanya betul dan satu lagi terdapat sedikit kesalahan.
Mencatat maklumat daripada dua bahan dengan betul.
Mencatat maklumat daripada dua bahan dengan betul.
Mencatat maklumat daripada dua bahan dengan betul dan
menjadi model teladan.
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Catatan
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina
5.3.2 Memahami,mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut
ayat mengikut konteks.
konteks:
i. tunggal
ii. ayat majmuk
Nilai Murni :
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berjimat-cermat
Pengurusan Kewangan
Teks
KBAT:
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
Menjana idea
V=
Penulisan
A= Membentang
Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
Kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan
- mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk
menulis empat ayat tunggal dan ayat majmuk
- mengisi tempat kosong untuk membina ayat majmuk
dengan betul.
- membina ayat tunggal dan ayat majmuk
AKTIVITI
1. Murid mengasingkan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan ayat yang diberi.
2. Murid membaca teks dan meneliti frasa dan gambar. (Buku Teks ms.150)
3. Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks.
4. Murid dibimbing membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi gambar satu.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan frasa dan gambar
dua dan tiga. Kemudian,murid membentang tugasan. Guru membuat penilaian.
6. Murid mengisi tempat kosong untuk membina ayat majmuk. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.82)78. Murid membina
ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar dan perkataan. (Buku Aktiviti Jilid 2
ms.81)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi,Pengurusan dan Kewangan
Kelas : 1
Tarikh :
Bahasa Melayu
Topik : Beringat Semasa Membeli
Masa :
Hari :
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran:
4.2 Menghasilkan bahan sastera
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan;
dengan menyerapkan keindahan
iii. syair – irama Selendang Delima
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif.
Nilai Murni :
Rasional
Hubungan Rentas Kurikulum/EMK:
Kesusasteraan
Alat /Bahan Bantu Mengajar:
Syair
KBAT:
Mencirikan
Gaya Pembelajaran:
Pentaksiran:
V=
Pemerhatian
A= Melagukan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran
Etika dan
Identiti
√
√
√
√
Berfikir
memimpin
Dwibahasa
kerohanian
Nasional
Objektif Pembelajaran:
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melengkapkan tiga
- melagukan syair
rangkap syair dan melagukannya intonasi yang sesuai.
- melengkapkan syair dan melagukannya
√
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang langkah perlu diambil sebelum membeli barangan.
2. Murid membaca syair ‘Beringat Semasa Membeli’ yang belum lengkap . (Buku Teks ms.151)
3. Murid dibimbing melagukan syair bagi rangkap satu.
4. Murid melengkapkan syair dan melagukan secara berpasangan.
5. Murid melengkapkan syair dan melagukannya secara individu. (Buku Aktiviti Jilid 2 ms.84)
6. Murid terbaik melagukan syair diberikan peluang sekali lagi melagukan syair.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan
Pengukuhan
Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan
1
2
3
4
5
6
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir
Prestasi
sangat terhad
terhad
memuaskan
baik
sangat baik
cemerlang
Murid
Download