Uploaded by Hinh Nguyễn

IPS

advertisement
GIỚI THIỆU :
CISCO IPS FIREPOWER
( CONT..)
1. MODULE FW ASA
2. Các mô hình triển khai IPS
3. Luồng Packet Flow
1. MODULE FW ASA
1. MODULE FW ASA
1. Giới thiệu về thiết bị phần cứng Chassis
2. Các mô hình triển khai IPS
3. Luồng Packet Flow
3. Luồng Packet Flow
Download