Uploaded by Rochelle Mudlong

DISCUSSIONS

advertisement
!
Ito ay karaniwang nasa anyong patula.
Layunin nitong manlibak, manukso o
mang-uyam. Ito ay binibigkas sa himig
na may pagbibiro kaya kilala rin sa
tawag na Pagbibirong Tula.
KAHULUGAN:
Halimbawa:
• Ito ay
pangungutya
sa isang
taong duwag.
Ito ay mga paalala o babala na makikita sa mga
pampublikong sasakyan. Nakatutulong ito
upang mapadali ang trabaho ng mga drayber sa
pamamagitan ng malayang pagpaparating ng
mensahe nitong may kinalaman sa pagbibiyahe
ng mga pasahero. Maaari itong nasa anyo ng
salawikain, kasabihan o maikling tula.
KAHULUGAN:
•
Halimbawa:
Ito ay
pangongonsensiya
upang maiwasan
ang pandaraya o
hindi pagbabayad
nang tama.
Ito ay nasa anyong tuluyan. Layunin
nitong pasiglahin at pukawin ang
kaisipan ng mga taong
nagkakatipon-tipon sa isang lugar.
Ito ay nakatutulong sa
pagpapatalas ng isip.
Halimbawa:
• Si Mario ay may limang kapatid. Ang pangalan nila
umpisa sa panganay ay sina Enero, Pebrero, Marso, Abril,
at _____________. Ano ang pangalan ng bunso sa
magkakapatid?
• SAGOT: MARIO
KAHULUGAN:
• Pinupukaw ang kaisipan ng mambabasa. Kung hindi nabigyang-pansin
ang unang pangungusap, maaaring ang unang sagot na maiisip ay
Mayo.
SAGOT: TUGMANG DE
GULONG
SAGOT: TUGMANG DE
GULONG
SAGOT: PALAISIPAN
SAGOT: TUGMANG DE
GULONG
SAGOT: TULA/ AWITING
PANUDYO
SAGOT:TUGMANG DE
GULONG
SAGOT: TULA/ AWITING
PANUDYO
SAGOT: TUGMANG DE
GULONG
SAGOT: PALAISIPAN
SAGOT: TUGMANG DE
GULONG
!
Tula o Awiting Panudyo
Tula o Awiting Panudyo
Tugmang de Gulong
Palaisipan
Palaisipan
!
Ang Venn diagram ay
isang istilo ng diagram
na nagpapakita ng
lohikal na ugnayan sa
pagitan ng mga hanay,
ito ay pinasikat ni John
Venn noong 1880s.
Ginagamit ang diagram
upang magturo ng
teoryang itinakda ng
elementarya, at upang
ilarawan ang simpleng
mga itinakdang ugnayan sa
posibilidad, lohika,
istatistika, linggwistika at
agham sa computer.
Ang venn diagram ay isang
paraan o technique upang
maikumpara ang pagkatulad
at pagkakaiba ng isang
pangngalan.
Ang nasa gilid ng dalawang
bilog o ang hindi naangkop sa
pinagsama ayang pagkaiba o
salungat ng dalawang
pangngalan.
Ang parteng
pinagsama ay ang
pagkakatulad nito
PAGKAKAIBA



PAGKAKAIBA

PAGKAKATULAD



TULANG PANUDYO
PALAISIPAN
PAGKAKAIBA

PAGKAKATULAD



TUGMANG DE GULONG
s
kaalamang bayan
Alejandro Abadilla
s
manukso
kaisipan
Pampublikong sasakyan
Download