Uploaded by Cedric Brull

Template Opdracht1 Academische Schrijfvaardigheden (1)

advertisement
Academische Vaardigheden
Academische Schrijfvaardigheden
Opdracht 1
[Werkgroep]
Naomi Zwanenberg [Studentnummer 1]
Cedric Brull [607574]
Woordenaantal: [Aantal woorden] | Datum: [11-01-2022]
Tekst (500-800 woorden)
Bibliografie
Betrouwbaarheidsrapport
Artikel
Solow
Citaties
Citaties
(GS)
(WoS)
36387
6952
IF
AIS
Rank
15.563 29.871 1/376
(1956)
Conclusie
Dit artikel is
betrouwbaar. Het is
vaak geciteerd, heeft
een hoge IF en AIS en t
staat op nummer 1 in
de ranklist.
Kaldor
3826
159
3.178
4.572
89/376 Dit artikel is minder
(1957)
betrouwbaar. Het is
niet vaak geciteerd,
heeft een relatief lage
IF en AIS en Het staat
lager is op de ranklist
Kuznets 17690
4026
9.170
12.744 3/376
(1955)
Dit artikel is
betrouwbaar. Het is
vaak geciteerd, heeft
een relatief hoge IF en
AIS en staat op
nummer 3 in de
ranklist
2
3
A Contribution to the Theory of Economic Growth
Solow(1956) begint zijn artikel met een statement uit het Harrod-Domar model toe te lichten.
Namelijk, uit dit model kan worden opgemaakt dat economische groei op lange termijn erg onstabiel
is. Dit komt door zogenaamde ‘’vaste proporties’’, oftewel het is niet mogelijk om productiefactoren
(inputs) te substitueren.
Solow(1956) had het idee dat er een drietal factoren zijn die een economie laten groeien. Zo heeft
Solow(1956) als reactie op het Harrod-Domar model drie modellen bedacht die een bepaalde output,
in een economie het BBP, laten groeien. In het eerste model is het de kapitaalaccumulatie die het bbp
laat groeien. Het tweede model gebruikt het eerste model als uitgangspunt en voegt daar een factor
voor de beroepsbevolking aan toe. Bij het laatste model is er een factor voor technologie(vooruitgang)
toegevoegd. Vervolgens illustreert Solow(1956) dat door het gebruik van flexibelere aanames, het
gaat hierbij over de inputs, kan leiden tot een aannemelijker model van economische groei. Een laatste
belangrijk onderdeel dat in het laatste model van Solow(1956) naar voren kwam is dat er aan alle
“stylized effects’’ werd voldaan.
A Model of Economic Growth
Kaldor (1957) geeft in zijn artikel een nieuwe verklaring voor economische groei. Hij baseert zich
hierbij op de Keynesiaanse theorie en het model van Harrod-Domar Model. Eerder werd beschouwd
dat technologische vooruitgang los stond van kapitaalaccumulatie. In tegenstelling tot deze eerdere
modellen is er volgens Kaldor(1957) wel een relatie tussen de technologische vooruitgang en
kapitaalaccumulatie. Verder zijn er een aantal andere basisaannames in het model van Kaldor(1957).
De eerste is dat de productie op korte termijn beperkt wordt door beschikbare grondstoffen, niet de
effectieve vraag. De tweede is dat de groeivoet van kapitaal gelijk is aan de groeivoet van het inkomen.
Verder zal het inkomen pas stijgen als de productiviteit per arbeid stijgt.
Economic Growth and Income Inequality
Econoom Kuznet heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de ontwikkeling van de economische
groei en de inkomensongelijkheid. In het artikel van Kuznet (1955) wordt er gekeken naar de
inkomensongelijkheid. Kuznet laat aan de hand van deze cijfers zien hoe de inkomensongelijkheid is
verminderd in de recentere jaren ten opzichte van 1955 in de ontwikkelde landen. Daarnaast trekt
Kuznet ook de conclusie dat er veel verschillende patronen in de inkomensverdeling mogelijk zijn. Dit
wordt verder uitgewerkt doormiddel van een tabel.
4
Download