Uploaded by Phúc Hà Thanh Hồng

PM Session 1 Slides

advertisement
PRINCIPLE OF
MANAGEMENT
Navigator: Mai Thao
Captain: Bao Thien
Minh Uyen
TABLE OF CONTENTS
Introduction
Big picture of PM
Controlling & Leading
01
02
03 04
Big picture of PM
Planning & Organizing
Q&A
01
A big picture of PM
Note: Không phải hình background :)
Học gì rồi nào?
Chap1 + 2 - Managers’ Management
Chap 3 + 4 + 5 (more info in IB)
● Chap 3: Quản lý doanh nghiệp
● Chap 4: Quản lý nhân sự
● Chap 5: Đánh giá đạo đức
Chap 6: Quá trình thay đổi trong quản lý.
Chap 7: Khó khăn cản trở một manager
MANGER - WHO?
Manager: “someone who coordinates and oversees
work so goals can be accomplished”
●
●
Quan sát
Điều phối
NON-MANAGERIAL EMPLOYEES
MANGER - WHY & HOW?
Purposes:
How:
Effectiveness-> 4 Functions
● ● Management
Efficiency
● ● Decision
making -> 4 Functions
PLANNING
THREE CHAPTERS
CHAP 8
Nụ mục tiêu & Kế
hoạch cho hoa nở
CHAP 10
CHAP 9
Nụ chiến lược
bại não
Nụ doanh
nghiệp mới mọc
PLANNING - WHY?
●
Cụ thể ngày giờ, có deadline, có
mục đích.
→ Giảm thiểu hiểu nhầm, sai việc, tốn
thời gian.
●
Đọc bản đồ
→ Theo dõi tiến độ và đánh giá chất
lượng làm việc của mình cho lần sau.
●
●
Plan mới có được kịch bản
Nhìn xa ra, thấy diễn biến
tiếp theo
→ Giảm thiểu sự bỡ ngỡ even là
sự kiện bất ngờ diễn ra
PLANNING - HOW?
●
●
●
Decision making → 4 Functions
Nhìn xa ra, thấy diễn biến tiếp theo
→ Dự đoán sao?
○ Environmental scanning
(competitor intelligence - stakeholders: competitor)
○ Business intelligence
(company records, industry trends, competitors, market data).
Nhiều thông tin? - Excel, GG Analytics blabla → Digital tools
MỤC TIÊU
CHAP 8
KẾ HOẠCH
●
●
Strategy - chiến lược
Long term
Directional: Điều hướng
Single use - 1 dùng 1
Operation - Vận hành
Short-term
Specific: Hướng dẫn
Standing - dùng hoài
CHAP 9
Hoạch định chiến lược
STRATEGY + PLANNING
● Định nghĩa:
một cái plan gồm có 3 câu hỏi
○ Làm gì?
○ Làm sao?
○ Đối tượng?
CHAP 9
● How: 3 tình trạng
○ Growth
○ Stability
○ Renewal
Hoạch định chiến lược
STRATEGY + PLANNING
○
○
○
○
Concentration: primary products
Vertical integration
■ Âm: input - suppliers
■ Dương: output - distributors
■ (0;0) cả hai
Horizontal integration: + competitors
Diversification: industry
■ Related
■ Unrelated
CHAP 9
Hoạch định chiến lược
STRATEGY + PLANNING
ORGANIZING
Phát triển một cấu trúc tổ chức và phân bổ
nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành
các mục tiêu.
THREE CHAPTERS
CHAP 11
Organize của một tổ
chức lớn như tập
đoàn,cty,...
CHAP 13
CHAP 12
Organize trong phạm
vi một nhóm nhỏ làm
việc chung
HRM- Quản trị nguồn
nhân lực
CHAP 11
CHUYÊN MÔN
HÓA
TẬP
PHÒNG BAN
TRUNG-PHÂN
QUYỀN
CHÍNH
CHUỖITHỨC
CHỈ
HÓA
HUY
PHẠM VI KIỂM
SOÁT
Hỏi: Khi có vấn đề bất ngờ xuất hiện,
ai trong tổ chức sẽ là người đưa ra
quyết định để xử lí, giải quyết nó ?
Centralization–decentralization (Tập
trung - phân quyền) là một quyết định
mang tính cấu trúc về việc ai là người đưa
ra quyết định
CHAP 11
Traditional view
Góc nhìn, quan điểm của thế hệ
cũ, khi mà những concept này
mới được đề ra
Contemporary view
-
Góc nhìn, quan điểm của hôm nay,
của thế kỷ 21
Góc nhìn này có thể giống cũng có
thể khác với traditional view
MECHANISTIC VS ORGANIC
ORGANIATIONS
CHAP
12
Organize trong phạm vi một nhóm
nhỏ làm việc chung
CHAP 13: HRM
Hỏi: Vì sao HRM liên quan đến
mục Organizing ?
LEADING
Bao gồm việc chỉ đạo, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy nhân
viên.
LEADING
CHAP 14
CHAP 15
COMMUNICATION
HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN TẠI
NƠI LÀM VIỆC
CHAP 16
CHAP 17
LEADER/LEADERSHIP
MOTIVATION
CHAP 14
COMMUNICATION
Hỏi: Bạn nghĩ mối liên hệ giữa
Communication và Leading là gì ?
CHAP 15
Organizational behavior
Hỏi: Tại sao phải nghiên cứu, giải thích, dự
đoán và ảnh hưởng đến hành vi của nhân
viên ?
CHAP
16
Hỏi: Theo bạn, leader là một người như thế
nào, leadership là gì ?
CHAP 17
MOTIVATION
CONTROLLING
WHAT?
Quan sát
Đối chiếu
●
●
●
●
Chỉnh đốn
WHY?
Đi lạc chưa?
Employee empowerment: Ủng hộ tinh thần nhân viên
Employee performance:
Feedback/feedforward/concurrent control
Financial controls: Hết tiền chưa? Mất tiền chưa?
Mẹ tôi:
Tôi uống trà sữa chơi
game quá nhiều
Quy chuẩn cũ:
1 ly trà sữa
4 trận rank
Quy chuẩn mới
2 ly một lần
10 trận rank
“Thường thì em có thể tìm thông tin làm case về Starbuck ở đâu
ạ?? Link ở cuối case thường dead hoặc link trang chủ của
Starbuck thường không nói rõ những chủ đề của case đưa ra. Đi
tìm bên ngoài thì nhiều trang đua thông tin ngược nhau”
“Do you have any tips or handbook to help us remember all theories of
PM? I think theories of PM are little bit hard for me to remember”
“Pm có thi giới hạn chương không ạ? Chị có recommend học thuộc
không? Do em hay quên nhưng học thuộc thì em thấy khá nhiều nên em
muốn xin ý kiến từ mng ạ”
Download