YHCTB-99-Lê Quang Bình Minh

advertisement
Bài kiểm tra 45p
Lê Quang Bình Minh - YHCTB - 99
1.D
2.D
3.D
4.D
5. A
6.D
7.D
8.A
9. A
10.C
11.đúng-sai-đúng-sai-đúng
12. A
13. D
14. A
15. A
16. B
17. D
18. A
19. A
20. B
21. A
22. B
23. A
24. A
25. A
26. D
27. A
28. B
29. đúng-sai-sai-đúng-đúng
30. A
31. B
32. B
33. A
34. C
35. A
36. C
37. B
38. B
39. B
40. A
41. C
42. D
43. C
44. A
45. B
46. A
47. A
48. A
49. đúng-đúng-sai-sai-sai
50. A
51. A
52. C
53. B
54. C
55. A
56. A
57. A
58. A
59. B
60. đúng-sai-đúng-sai-đúng
Download