Uploaded by Nguyen TruongGiang

DINH DƯỠNG (thi lên vị trí mới)

advertisement
Nội dung học
1. Kiến thức về sinh hóa cơ bản Về Pro, Carb, Fat.
2. Biết đánh giá về thói quen ăn uống của KH trước khi soạn meal plan.
3. Thiết kế được Meal plan chuẩn với khách hàng, mang tính thực tiễn và bền vững.
4. Các vấn đề y tế có thể ảnh hưởng đến cân nặng.
Leader -> AFM
Pass test: hỗ trợ được PT trong team của mình tối thiểu mỗi PT có 2 KH đạt trên 90% kết quả so với
cam kết.
PT -> Leader
Pass test:
Tối thiểu có 3 KH đạt từ 60- 70% kết quả trở lên so với cam kết hoặc có tối thiểu 3 ảnh before - after
của KH.
Vì kiến thức dinh dưỡng rất rộng và chuyên sâu, những nội dung học ở trên em đã đúc kết được
từ thực tiễn và đưa ra để các bạn có thể áp dụng nhiều trong thực tế.
Nội dung học là như nhau, nhưng pass test là khác nhau. Vì vai trò của một leader là người dẫn
dắt và phát triển các thành viên trong team nên pass test sẽ là hỗ trợ team mình để KH có kết
quả.
Download