Uploaded by Jo Fernandez

Sanhi at Bunga

advertisement
A. PANUTO: Hanapin sa Hanay B ang Bunga na tinutukoy ng larawan sa Hanay A.
Hanay A
1.
Hanay B
A.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
E.
5.
B. PANUTO: Piliin ang titik ng angkop na bunga ng bawat larawan.
1.
2.
a. Si Lisa ay lalong naging malakas
b. Si Lisa ay nilagnat at inubo.
c. Sumakit ang tiyan ni Lisa
a. Dumami ang mga puno sa gubat.
b. Bumaha sa kanilang lugar
c. Pinagalitan sila ng kanilang magulang.
3.
a. Ang bahay ay lalong nagging makalat.
b. Pinagalitan siya ng kanyang nanay.
c. Naging malinis ang bahay.
4.
a. Nasugatan si Boy.
b. Nakatulog si Boy.
c. Nagkasakit si Boy.
5.
a. Natuyo ang mga sampay ni nanay.
b. Bumaha sa lugar.
c. Tumigas ang mga lupa sa bukid.
C. PANUTO: Isulat ang S kung ang larawan ay nagpapakita ng SANHI at B naman kung BUNGA.
Download