Uploaded by munchhave

Filipino Week 7 Gawain Blg 2

advertisement
1. Saan naganap ang nobelang Madame Bovary?
Naganap ang nobelang Madame Bovary sa lugar malapit sa lungsod ng Rouen ng bansang
Pransiya.
2. Ilarawan si Charles Bovary Batay sa mga sumusunod:

Panlabas at panloob na kaanyuan
Hindi nabanggit sa kwento ang panlabas o ang pisikal na kaanyuan ni Charles Bovary, ngunit
siya ay dalawang beses nakapangasawa kaya maaaring siya ay may kagwapuhan at may angking
katalinuhan dahil sya ay isang doktor. Bilang panloob na kaanyuan, siya ay isang mabuting tao at
asawa dahil siya ay maunawain at mapagmahal.

Kursong natapos
Siya ay isang ganap na doktor kaya masasabing nakapagtapos siya sa pag-aaral ng kursong
medisina.

Unang napangasawa
Si Charles Bovary ay naging isang mabuting asawa sa unang babae niyang napangasawa na si
Heloise. Binanggit sa kuwento na kahit nagkaroon siya ng pagtingin kay Emma ay nilayuan niya ito
dahil alam niyang mayroon siyang asawa at ito ay nagseselos. Hindi niya ito piniling saktan.
3. Sa tingin mo ba ay tama ang pagiging mabuti ni Charles sa kabila ng mga ginagawa ng
kanyang asawa? Pangatwiranan ang iyong sagot.
Para sa akin ay tama ang pagiging mabuti ni Charles kahit nagkaroon ng ibang karelasyon ng
kaniyang asawa. Ito ay dahil namayapa na si Emma at wala na siyang ibang magagawa kung siya ay
magagalit pa, ngunit hindi tama na pinili niyang mapag-isa at pabayaan ang kanilang anak.
4. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Charles, ano ang gagawin mo kung malaman mong may
lihim na relasyon ang iyong asawa?
Kung malalaman ko na may lihim na karelasyon ang aking asawa habang ito ay nabubuhay
pa, hihiwalayaan ko ito. Naniniwala ako na ang pag-aasawa ay para lamang sa dalawang taong
nagmamahalan. Hindi ito para sa mga taong naglolokohan lamang at nagpapadala sa tukso. Ngunit
kung malalaman ko ito nang wala na ang aking asawa, wala nang magagawa ang aking galit kaya’t
tatanggapin ko na lamang ito kahit masakit.
5. Sa kabila ng trahedyang naganap, kinakitaan mo ba ng tunay na pag-ibig ang nobela?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
Sa kabila ng pagtataksil ni Emma, masasabi kong makikitaan pa rin ang nobelang ito ng tunay
na pag-ibig sa katauhan ni Charles Bovary. Hindi siya naging mapusok hindi katulad ni Emma. Kahit
siya ay nag-asawang muli pagkatapos ng kaniyang unang asawa, hindi siya gumagawa ng mga bagay
na makakasira sa relasyon nila ni Heloise at maging ng relasyon nila ni Emma. Alam niya kung
paano kontrolin ang sarili dahil nirerespeto niya ang asawa niya. Ito ang hindi kayang gawin ng
karamihan kaya’t nawawasak ang maraming pamilya.
Download