Uploaded by Nguyễn Bình Mai Phương

Chap014 Organization

advertisement
Machine Translated by Google
Chương 14
Tổ chức của
Kinh doanh quốc tế
Machine Translated by Google
Năm phút giấy
Giấy Năm phút:
Cho đến thời điểm này, chúng
tôi đã đề cập đến nhiều thứ, và bạn
đã tiến hành nghiên cứu chi tiết về một
quốc gia (Dự án của bạn liên quan đến
nghiên cứu theo quốc gia cụ thể).
Vui lòng viết một vài đoạn
văn liên quan đến điều gì có ý
nghĩa nhất đối với bạn và tại sao.
Bạn muốn xem thêm điều gì khi chúng
ta tiếp tục?
Machine Translated by Google
Tải xuống Hướng dẫn Nghiên cứu
Tải xuống tài liệu hướng dẫn ôn tập cho kỳ thi số 3
Đi đến:
https://instruction2.mtsac.edu/rjagodka/courpage.htm
Machine Translated by Google
Cơ cấu tổ chức Ba khía
cạnh: 1. Sự khác biệt theo phương
diện • Nơi xác định trách nhiệm ra quyết định (Tập trung
so với Phi tập trung)
2. Sự phân hóa theo chiều ngang • Cách chia thành các đơn vị con (cấu trúc)
3. Cơ chế tích hợp • Cách phối hợp các đơn vị con
• Các nhóm chức năng chéo
• Các ủy ban liên khu vực
Machine Translated by Google
Hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển
là Hệ thống đo lường
Thích hợp ? Công bằng ?
Những chú khỉ biết thế nào là VIDEO "công bằng"
Đo lường hiệu suất của các đơn vị con
Đưa ra đánh giá về việc người quản lý đang điều hành
các đơn vị con đó tốt như thế nào
• Có bao giờ đồng nghiệp nhận được nhiều hơn bạn, mặc dù bạn làm việc chăm chỉ
hơn?
Bạn có cảm thấy giống như con khỉ?
Machine Translated by Google
Tập trung hóa so với phân cấp
(Phân biệt theo chiều dọc)
Tập trung
Phi tập trung
Tạo điều kiện phối hợp
Được hiển thị để thúc đẩy các
Đảm bảo các quyết
cá nhân
định phù hợp với
Linh hoạt hơn
mục tiêu của tổ chức
Có thể dẫn đến các quyết
Cung cấp cho các nhà quản lý cấp
cao nhất khả năng thực hiện thay
đổi
Tránh trùng lặp
hoạt động - chi phí thấp hơn
định tốt hơn
Có thể tăng cường kiểm soát
Nhân đôi nỗ lực chi phí cao hơn
Machine Translated by Google
Cấu trúc trong nước điển hình
Hầu hết các công ty bắt đầu với
KHÔNG có cấu trúc
Khi công ty phát triển
Khởi nghiệp
Nhóm quản lý nhỏ
Phát triển cơ cấu chính thức
Tập trung vào chuỗi giá trị
Lợi thế về chi phí hoặc Sự khác biệt hóa
Chức năng
Cơ cấu chức năng
Cơ cấu sản phẩm
Sản phẩm
Machine Translated by Google
Các cấu trúc quốc tế điển hình
(Sự khác biệt theo chiều ngang)
(1) Bộ phận quốc tế
(2) Khu vực trên toàn thế giới
(3) Sản phẩm trên toàn thế giới (4) Ma trận
Cần trả lời 2 câu hỏi:
Nó là gì? (xác định cấu trúc)
Loại hình công ty nào có thể sử dụng tốt nhất?
Machine Translated by Google
Bộ phận quốc tế
Quốc tế
Trên toàn thế giới
Phân công
Khu vực
Trên toàn thế giới
Ma trận
Sản phẩm
Nó là gì? (xác định cấu trúc)
Tách biệt trong nước và quốc tế
So sánh với các chức năng khác cho $$
Loại hình công ty nào có thể sử dụng tốt nhất?
Mới bắt đầu kinh doanh quốc tế
với văn phòng kinh doanh quốc tế
Xuất khẩu
Machine Translated by Google
Cơ cấu khu vực trên toàn thế giới
Quốc tế
Trên toàn thế giới
Phân công
Khu vực
Trên toàn thế giới
Ma trận
Sản phẩm
Nó là gì? (xác định cấu trúc)
Tách biệt các vùng địa lý
Mỗi
vùng có chức năng riêng
Loại hình công ty nào có thể sử dụng tốt nhất?
Nhiều nhà bán lẻ và nhượng quyền
động tương tự trên toàn thế giới
Có nhiều hoạt
Machine Translated by Google
Nếu Walmart là một quốc gia (2018)
Doanh thu năm 2018 của Walmart
lớn hơn GDP của Ba Lan
Walmart: 514 tỷ USD
GDP của Thái Lan: 487,2 tỷ USD
* Quốc gia lớn thứ 24 trên thế
giới (nếu là một quốc gia)
Machine Translated by Google
Hệ sinh thái Walmart
Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của Walmart
Machine Translated by Google
Nếu Walmart là một Quốc gia
Cơ cấu Bộ phận Quốc tế không hoạt động tốt… • Các
nhà quản lý nước ngoài đăng ký với Bentonville Đã
chuyển sang cơ cấu Khu vực Toàn cầu (vì lợi thế chi phí thấp) •
Quyền tự chủ địa phương trong hoạt động và bán hàng
Nguồn: https://corporate.walmart.com/our-story/our-locations
Machine Translated by Google
Cơ cấu sản phẩm trên toàn thế giới
Quốc tế
Trên toàn thế giới
Phân công
Khu vực
Trên toàn thế giới
Ma trận
Sản phẩm
Nó là gì? (xác định cấu trúc)
Phân chia công ty theo loại sản phẩm
Mỗi công ty có chức năng riêng
Loại hình công ty nào có thể sử dụng tốt nhất?
Nhiều chủng loại sản phẩm trong công ty
nhiều hoạt động trên toàn thế giới
Có
Machine Translated by Google
Cấu trúc ma trận
Quốc tế
Trên toàn thế giới
Phân công
Khu vực
Trên toàn thế giới
Ma trận
Sản phẩm
Nó là gì? (xác định cấu trúc)
Tách biệt công ty theo cả khu vực & sản phẩm
Mỗi công ty có quyền giám sát (> 1 ông chủ)
Loại hình công ty nào có thể sử dụng tốt nhất?
Nhiều công ty con cần hỗ trợ
hoạt động trên toàn thế giới
Có nhiều
Machine Translated by Google
Phù hợp - Biểu mẫu với các công ty
Phù hợp với số nào dưới đây?
1. Một công ty với nhiều khác nhau
các công
ty (mỗi
con (mỗi
ty hỗ
cầntrợ
các
công
ty con
công công
ty cần
chức
năng)
hỗ
trợ
chức năng)
Quốc tế
2. Một công ty có doanh số bán hàng trên toàn bộ
Sản phẩm
Khu vực
thế giới
(không
phải không
một trong
đótrong
là thế
quan
trọng
(bản thân
phải số
một
số giới
đó là
quannó)
trọng
tự
)
3. Một
ty cóty
nhiều
công công
ty khác
nhau
3. công
Một công
có nhiều
ty
khác(không
nhau (không
cónào
công
ty
con nào
công ty
chi
phốiphối
hoạthoạt
động)
chi
động)
Ma trận
4. Một
công
với
nhiều
sảnnhiều
phẩm
khác
nhau
4. ty
Một
công
ty có
nhóm sản phẩm khác nhau
Machine Translated by Google
Các cấu trúc quốc tế điển hình
Hầu hết các công ty bắt đầu với:
Cấu trúc quốc tế
Khi các công ty phát
triển, họ thường chuyển sang:
Khu vực trên toàn thế giới
Sản phẩm trên toàn thế giới
Dựa trên lợi thế chi phí hoặc sự khác biệt
Là áp lực cạnh tranh
Yêu cầu Lợi thế Chi phí VÀ
Phân biệt, sau đó chuyển đến:
Matrix
Machine Translated by Google
Kết hợp Tổ chức với Chiến lược
Chiến lược tiêu chuẩn hóa toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
(Tích hợp H / Khả năng đáp ứng L)
(H Tích hợp / H Đáp ứng)
• Tập trung quyền điều hành
• Một số quyết định tập trung và những quyết định khác
• Nhu cầu kiểm soát cao
• văn hóa tổ chức mạnh mẽ được khuyến khích
được phân cấp
• Nhu cầu phối hợp cao • Khả năng đáp
ứng của địa phương VÀ hiệu quả kinh tế theo quy mô và
địa điểm
• Cơ cấu phân chia sản phẩm trên toàn thế giới
• Cấu trúc ma trận
Chiến lược quốc tế
Chiến lược bản địa hóa
(L Tích hợp / L Khả năng đáp ứng)
(Tích hợp L / Khả năng đáp ứng H)
• Cần kiểm soát ở mức độ vừa phải
• Chia thế giới thành tự trị
• Cần vừa phải để tập trung
• Tính không rõ ràng về hiệu suất thấp VÀ Chi phí
kiểm soát thấp
• Cơ cấu phân chia sản phẩm trên toàn thế giới
khu vực địa lý
• Phân cấp quyền hạn hoạt động
• Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng đáp ứng của
địa phương • Cơ cấu khu vực trên toàn thế giới
Machine Translated by Google
Cơ cấu tổ chức thay đổi như thế nào
theo thời gian?
Mô hình các giai đoạn cấu trúc quốc tế
Machine Translated by Google
Muốn có thêm tín dụng? Lên đến 20 điểm
Để chuẩn bị cho khoản tín dụng bổ sung, vui lòng in ra dự án của
bạn: Trình bày tóm tắt về các phần chính trong dự án của bạn: 1.
Hệ thống chính trị 2. Các ngành then chốt 3. Các cuộc hẹn kinh
doanh
4. Váy công sở
5. Chủ đề hội thoại 6.
Tặng quà Nên mất khoảng 5
- 10 phút
Đăng ký Trang tính trước lớp
Machine Translated by Google
Thảo luận nhóm
1) Giả sử rằng bạn kinh doanh đáng kể ở một số quốc gia Châu Âu và muốn thành
lập một trụ sở chính ở Châu Âu để điều phối các hoạt động. Bạn nên xem xét những
yếu tố nào trong việc lựa chọn một thành phố cho các văn phòng này?
2) Trong một nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn phòng gia đình và công ty con,
người ta kết luận rằng "Những người ở văn phòng trung tâm thường yêu cầu quá
nhiều thông tin chỉ đơn giản là vì họ đang cố gắng kiểm soát. Những người trong
công ty con thường giữ lại thông tin vì họ coi các yêu cầu là vi phạm quyền tự
chủ của họ. “ Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ đề xuất nào để giảm bớt vấn đề (kiểm
soát) này không?
3) Tại sao việc đánh giá hiệu quả hoạt động (trung tâm lợi nhuận và
quản lý) ở nước ngoài lại khó hơn ở trong nước? Những yếu tố nào phải được xem
xét khi đưa ra những đánh giá này?
4) General Electric có các nhà quản lý khu vực điều phối tất cả các hoạt động ở
một quốc gia hoặc nhóm quận nước ngoài nhất định (phân quyền). Bạn nghĩ ưu điểm
và nhược điểm của cách sắp xếp này là gì?
Download