Uploaded by Goksel Sunar

9. hafta Çözelti Seyreltme ve deriştirilme

advertisement
ÇÖZELTİLERDE
SEYRELTME(DİLÜSYONLAR),
DERİŞTİRİLME VE KARIŞIM
• Çözeltiler genellikle derişimi bilinen stok
çözeltilerinden hazırlanır.
• Bunun için stok çözeltiden hesaplanarak
alınan çözelti, istenen hacme göre seçilmiş
balon jojeye alınır ve üzerine hacmi belirten
çizgiye kadar çözücü eklenir. Bu şekilde
başlangıçtaki derişimden daha seyreltik çözelti
hazırlanmış olur.
Konsantre bir çözeltiden dilüe bir çözelti hazırlanmasına
seyreltme (dilusyon) denir
Biyokimyada yapılan seyreltmeler, toplam çözeltinin
bütün özelliklerini içerecek şekilde hazırlanır
1:100’luk seyreltme yapılırken konsantre çözeltiden 1
birim alınarak toplam hacim olan 100 birime tamamlanır
25 µL serum ile 25 µL tuz çözeltisi karıştırılırsa,
serum 25:50= 1/2 oranında seyreltilmiş olur
Sabit konsantrasyondan bir alt düşük konsantrasyona
ulaşmak için seri seyreltmeler yapılır
ÇÖZELTİLERİN SEYRELTİLMESİ
Bir laboratuvarda çözeltilerin seyreltilmesi sık karşılanan
bir olaydır. Bunun için izlenecek yol şöyledir:
1.Mevcut çözelti içinde ne kadar çözünen madde
bulunduğu hesaplanır.
2. Bu madde ile istenen derişimde kaç mililitrelik çözelti
hazırlanabileceği hesaplanır.
3. Hesaplanan hacimden mevcut çözeltinin hacmi
çıkarılarak eklenmesi gereken saf su miktarı bulunur ve
bu, önceki çözeltinin üzerine eklenir.
4.Bu tür bir seyreltme işleminin yapılabilmesi için
kullanılacak çözelti kabının hacmi şüphesiz, (2.) şıkta
hesaplanan hacime eşit veya ondan büyük olmalıdır.
• Çözeltilerin seyreltilmesi
• Seyreltme hesapları, stok çözeltiden alınan çözünen
mol sayısı ile seyreltik çözeltideki çözünenin mol
sayısının aynı olması esasına dayanır ve
• (stok derişimi) (stok hacmi) = (istenen derişim) (istenen
hacim)
• şeklinde ifade edilebilir. Burada eşitliğin her iki
tarafında derişim ve hacim birimlerinin aynı olmasına
dikkat edilmelidir. Çoğu derişimler molarite ve
normalite ile ifade edildiğinden
• kısaca
• M1.V1 = M2.V2 veya N1.V1 = N2.V2
• şeklinde yazılabilir. N1, M1, V1 normalite, molarite ve
hacmin ilk değerleri, N2, M2, V2 ise normalite, molarite
ve hacmin son değerleridir.
•
• Normaliteleri veya molariteleri bilinen çözeltiyi 2 kez
seyreltmek için çözelti hacmi kadar saf çözücü ilave edilir. 3
kez seyreltmek için hacminin 2 katı çözücü, 4 kez seyreltmek
için hacminin 3 katı çözücü ilave edilir.
•
Eski Normalite
• Yeni normalite) = ----------------------------------------•
Seyreltme sayısı
• Normalitesi Bilinen Bir Çözeltiden Düşük Normaliteli Çözelti
Hazırlanması
• Aşağıdaki bağıntıdan faydalanılır,
•
N1 X V1 = N2 X V2
•
N1 X ml1 = N2 X ml2
• N1 = Elimizdeki çözeltinin normalitesi
• ml1 = Bu çözeltiden alınacak miktar
• N2 = Hazırlanan yeni çözeltinin normalitesi
• ml2= Yeni çözeltinin toplam hacmi (ilave edilen distile su
miktarı değil)
• Normaliteleri Farklı İki Cins Çözelti Birbiri İle
Karıştırıldığında Meydana Gelen Yeni
Çözeltinin Normalitesinin Hesabı
• N1 x ml1 + N2 x ml2 = N ( ml1 + ml2 )
• veya
• M1 x ml2 + M2 x ml2 = M ( ml1 + ml2)
bağıntılarından biri kullanılabilir.
Çözeltilerde C molarite (M) veya normalite (N)
olarak ifade edildiği zaman
ÇÖZELTİLERİN DERİŞTİRİLMESİ
• Laboratuvar çalışmaları sırasında bazı
çözeltilerin elde hazır bulunanlarından daha
derişiklerine ihtiyaç duyulabilir. Böyle
durumlarda yeni bir çözelti hazırlamak yerine
bu çözeltiyi deriştirerek kullanmak tercih edilir.
Böylece madde israfı önlenmiş olur. Böyle bir
deriştirme işlemi için şu yol izlenmelidir:
1. Eldeki hazır çözeltide ne kadar çözünen
madde saf olarak vardır, hesaplanır.
2. Hazırlanması istenen çözelti için ne kadar
maddeye ihtiyaç olduğu hesaplanır.
3.Hesaplanan kadar madde ya doğrudan tartılıp
çözeltiye eklenir veya derişik asitler gibi bir sıvı
kullanılması gerekiyorsa, yoğunluk ve yüzde
değerleri yardımıyla kaç mililitre madde
alınması gerektiği hesaplanır ve hesaplanan
kadar madde hazır çözeltiye eklenir.
Çözeltilerin karıştırılması
• Laboratuvarlarda var olan çözeltileri
değerlendirmek için, karıştırarak yeni çözelti
hazırlamak ve bunları kullanmak sık
başvurulan bir durumdur.
• Karıştırma var olan çözeltilerin birbiriyle
karıştırılması olabileceği gibi çözeltilerin su ile
karıştırılması şeklinde de olabilir.
PEARSON KARESİ YÖNTEMİ
• Konsantrasyonları farklı iki çözelti uygun oranlarda
karıştırılarak istenen konsantrasyonda üçüncü bir
çözelti elde etmek için ÇAPRAZ KURALI uygulanır. Bu
yöntem ağırlıkça yüzde olarak verilen çözeltilerde
kullanılır. Eğer çözeltinin yoğunluğu 1’ e yakın ise
ağırlıkça yüzde yerine mL de yazılabilir. Çözeltinin
yoğunluğu 1’ e yakın değil ise % ağırlık dışında bu
hesaplama yanlış sonuç verecektir.
• Bu yöntem %’ li çözeltilerin seyreltilmesinde de
kullanılır. Konsantrasyonları farklı iki çözelti uygun
oranlarda karıştırılarak istenen konsantrasyonda
üçüncü bir çözelti elde etmek için çapraz kuralı
uygulanır.
A: Elimizdeki birinci çözelti.
B: Elimizdeki ikinci çözelti.
C: Hazırlanması istenen çözelti.
(C-B): A çözeltisinden alınacak miktar.
(A-C) : B çözeltisinden alınacak miktar.
A
C- B
C
B
A-C
Dilüsyon oranı: numune hacmi /(numune
hacmi + seyreltici hacmi)
Örnek:
5 ml serumun 15 ml izotonik NaCl ile
seyreltilmesinde seyreltme miktarı kaçtır?
Bir kan örneği izotonik NaCl çözeltisi
kullanılarak 5 kat (1/5 oranında) son hacmi
10 ml olacak şekilde nasıl seyreltilir?
• Örnek: % 95’ lik etil alkol ve %20’ lik etil alkol
kullanılarak, %50’lik etil alkol hazırlanması isteniyor.
• %95’ lik çözeltiden 30 birim ve %20’ lik çözeltiden 45
birim alınarak %50’ lik çözelti elde edilir.
• Örnek: %80’lik bir çözelti seyreltilerek % 35’ lik bir
çözelti elde edilmek isteniyor.
• Bu durumda seyreltme işlemi su ile yapılacağı için
çapraz kuralındaki B yerine suyun konsantrasyonu
yazılır. Suyun konsantrasyonu “0” olduğu için buraya 0
yazılır.
• %80’lik çözeltiden 35 birim alınarak üzerine 45 birim
saf su eklenir. Böylelikle %35’lik çözelti elde edilir.
Download