Uploaded by venex33574

2 IR 2021

advertisement
Laboratorijsko ispitivanje
osetljivosti/rezistencije na insulin
Rezistencija na insulin - definicije
• Stanje smanjene osetljivosti ciljnih tkiva na
normalne koncentracije insulina u cirkulaciji
• Smanjeno insulin-zavisno preuzimanje glukoze
od strane insulin-zavisnih tkiva i povećano
stvaranje glukoze u jetri
• Smanjena sposobnost insulina da snižava
koncentraciju glukoze u krvi
Tipovi rezistencije na insulin
• Periferna
– Mišići – smanjen ulazak glukoze u ćelije
posredstvom GLUT4; smanjena sinteza glikogena
– Masno tkivo - povećana lipoliza; smanjen ulazak
glukoze
• Hepatična
– Povećano stvaranje glukoze u jetri (izostaje
inhibicija glukoneogeneze i glikogenolize; izostaje
aktivacija glikogeneze)
Masno tkivo
Insulin -
Hepatična rezistencija na insulin
Faktori rizika
za razvoj insulinske rezistencije
•
•
•
•
•
•
•
Muški pol
Godine
Gojaznost
Fizička neaktivnost
Alkohol
Pušenje
Lekovi
– glukokortikosteroidi, ciklosporin, hormon rasta, inhibitori
proteaza, tiazidi, β-blokatori
• Bolesti
– Povećana sekrecija antagonista insulina
– Ciroza jetre, hepatitis C
Jetra
Pankreas
Glikogen
Glukagon
Glukoza
Glukoza
AK
AK
Glukoza↑
Laktat
Portalna
vena
TG
Masti
VLDL
Tanko
crevo
Alanin
Masti
MK↑
TG↑
Hilomikroni
Mišići
Limfa
Masno
tkivo
Proteini
Insulinska rezistencija je komponenta
raznih patoloških stanja, kao što su:
• Tip 2 DM
• Poremećaj tolerancije glukoze
• Metabolički sindrom
– Abdominalna gojaznost
– Dislipidemija
• Trigliceridi ↑
• HDL-holesterol↓
– Insulinska rezistencija
– Smanjena tolerancija glukoze
– Hipertenzija
...ali je prisutna i u nekim fiziološkim
stanjima
• Pubertet
– U funkciji rasta i razvoja
– Smanjeni su samo efekti insulina na metabolizam
glukoze, anabolički efekti na proteine su sačuvani
• Trudnoća
– Prolazna fiziološka pojava, razlikuje se od
gestacionog DM
– Izraženija kod gojaznih trudnica
Lokalizacija poremećaja u
signalnom putu insulina
• Prereceptorski poremećaj
– Mutacije insulina; antiinsulinska antitela
• Receptorski poremećaj
–
–
–
–
–
Smanjen broj receptora i degradacija IRS
Mutacije insulinskog receptora
Antitela protiv insulinskog receptora
Fosforilacija receptora na ostacima serina
Oksidativni stres – otežana fosforilacija Tyr IRS-a
• Postreceptorski poremećaj
– Mutacije GLUT4
– TNF-α i IL-6 inhibiraju signalizaciju insulina
• Kombinacija poremećaja
Dejstvo insulina: glavna ciljna tkiva
Skeletni mišići
Srčani mišić
Masno tkivo
Jetra
Značaj metabolizma glukoze
u mišićima
• Skeletni mišići preuzimaju oko 75% glukoze posle
obroka
• Ulazak glukoze u ćelije reguliše brzinu korišćenja
glukoze
• Glukoza se fosforiliše pod dejstvom heksokinaze
(aktivacija insulinom), a zatim se koristi:
– za sintezu glikogena (insulin aktivira glikogen-sintazu),
ili
– za dobijanje ATP-a (insulin indukuje piruvat-kinazu i
povećava enzimsku aktivnost)
Randle-ov ciklus glukoza-masne
kiseline
Objašnjava mehanizam kojim
masne kiseline ometaju normalnu
oksidaciju glukoze pod dejstvom
insulina i ulazak glukoze u mišićne
ćelije
• SMK inhbiraju ekspresiju gena za GLUT 4 u mišićima i masnom tkivu i
ispoljavanje vezikula koje sadržavaju GLUT 4 do membrane.
• SMK sprečavaju ugradnju glukoze u glikogen i stimulišu oslobađanje
glukoze iz jetre. Očito je postojanje fiziološke kompeticije između
iskorištavanja glukoze i masti kao energetske rezerve.
• Oksidacija masti remeti unos i metabolizam glukoze u ćelijama, a glukoza
inhibira iskorištavanje masti.
• Metabolizmom glukoze nastaje acetil CoA, koji se razgrađuje do CO2 i
vode i generiše nastanak ATP-a oksidativnom fosforilacijom. U stanjima
povećane raspoloživosti energetskih supstrata, acetil CoA se konvertuje u
malonil CoA, koji predstavlja prvu stepenicu u sintezi masti, a ujedno je i
snažan inhibitor unosa masnih kiselina u mitohondrije posredovanog
nosačima
I obrnuto: glukoza inhibira oksidaciju
masnih kiselina u jetri
Višak glukoze dovodi do aktivacije
acetil-KoA karboksilaze i stvaranja
malonil-KoA
Malonil-KoA inhibira oksidaciju
masnih kiselina u jetri
Višak masnih kiselina u jetri usmerava
se ka sintezi triglicerida, što može da
dovede do steatoze jetre.
Diacilglicerol put (DAG put)
(za TG u adipoznom tkivu, jetri i bubrezima)
glucose
CH2OH
liver
adipose tissue
CO
NADH+H +
liver
kidney
ADP ATP
NAD+ CH2OH
CH2OH
CHOH
CHOH
phosphoglycerol
glycerol kinase
dehydrogenase
CH2O-PO3H2
CH2OH
CH2O-PO3H2
dihydroxyacetone
phosphate
glycerol
3-phosphoglycerol
RCO¡« SCoA
acyl CoA transferase
HSCoA
HSCoA RCO¡« SCoA CH2OCOR
CH2OCOR
CHOCOR
CH2OCOR
triacylglycerol
CHOCOR
Pi
H2O
CH2OCOR
HSCoA RCO¡« SCoA
CHOH
CHOCOR
CH2OH
phosphatase CH2O-PO3H2
acyl CoA
transferase diacylglycerol
phosphatidate
CH2OCOR
acyl CoA
transferase
CH2O-PO3H2
lysophosphatidate
Novija saznanja o mehanizmima IR
– uloga DAG u mišićima
• Ishrana bogata mastima povećava koncentraciju
diacilglicerola (DAG) u mišićima
• DAG aktivira protein-kinazu C θ (PKC θ)
• PKC θ aktivira Ser/Thr kinaze koje fosforilišu
ostatke serina IRS1
• Fosforilacija Ser sprečava interakciju IRS1 sa
insulinskim receptorom, a time i njegovu
aktivaciju fosforilacijom Tyr
• Ovo prekida signalni put insulina, pa ne dolazi do
translokacije GLUT4 i ulaska glukoze u ćelije
Mišići - normalno
Mišići - insulinska rezistencija
Novija saznanja o mehanizmima IR
– uloga DAG u jetri
• DAG u hepatocitima aktivira PKC ε
• PKC ε aktivira Ser/Thr kinaze koje fosforilišu ostatke
serina IRS1
• Fosforilacija Ser sprečava interakciju IRS1 sa
insulinskim receptorom, a time i njegovu aktivaciju
fosforilacijom Tyr
• Ovo prekida signalni put insulina, pa ne dolazi do
inhibicije glukoneogeneze i stimulacije sinteze
glikogena
Jetra - normalno
Jetra - insulinska rezistencija
Uloga AMPK
• AMPK – AMP-zavisna protein-kinaza
• Senzor energetskog statusa ćelije, aktivira se
povećanjem odnosa [AMP]/[ATP]
– U nedostatku glukoze ili kiseonika
– Povećana potrošnja energije (fizička aktivnost)
• Ubrzava katabolizam glukoze i masti i
poništava kompeticiju glukoze i masnih
kiselina za oksidaciju
• Bigvanidini (Metformin) aktiviraju AMPK
Uloga oksidativnog stresa u razvoju
insulinske rezistencije
Angiotenzin II
NADPH
oksidaza
Insulinski
receptor
Glukoza
Oksidativni
stres
druge
serin-kinaze
Mitohondrije
GLUT4
vezikula
Uloga inflamacije u razvoju insulinske
rezistencije
• TNF-α aktivira Ser/Thr kinaze koje fosforilišu
serinske ostatke IRS i onemogućavaju
aktivaciju IRS
• IL-6 stimuliše vezivanje IRS proteina za
ubikvitin i razlaganje u proteazomu
• IL-1 ometa signalni put insulina (fosforilacija
Ser, snižena koncentracija IRS)
Povezanost gojaznosti i insulinske
rezistencije
•
•
•
•
Dislipidemija
Oksidativi stres
Inflamacija
Adipokini
– Adiponektin
(antiinflamatorni)
– Leptin
– Rezistin –
proinflamatoran
(hepatična IR)
Smanjen broj
insulinskih receptora
Metode za ispitivanje
osetljivosti/rezistencije na insulin
• Testovi koji se koriste u kliničkim istraživanjima
• Jednostavni surogat-indeksi insulinske
senzitivnosti
Testovi koji se koriste u kliničkim
istraživanjima
• HIEG klamp (Hiperinsulinemijski EuGlikemijski
klamp)
– Zlatni standard za procenu insulinske senzitivnosti
• Drugi testovi
– Test supresije insulina
– Analiza minimalnog modela IGTT sa čestim
uzimanjem uzoraka
Princip HIEG klampa
• Test traje 2 – 3 h.
• Infuzija insulina obezbeđuje konstantnu
hiperinsulinemiju
• Infuzijom se daje i poznata, varijabilna količina glukoze,
podešena da održava euglikemiju (4,45 – 5,00 mmol/L,
meri se svakih 5 – 10 min).
• Pod tim uslovima, brzina davanja glukoze u toku
poslednjih 30 min testa jednaka je brzini uklanjanja
glukoze iz krvi, M (mg/kg/min)
• M/I (brzina uklanjanja glukoze po jedinici koncentracije
insulina u plazmi) je mera osetljivosti ispitanika na
insulin
Drugi testovi
– Test supresije insulina
• Posle supresije endogene sekrecije insulina
somatostatinom, daje se poznata količina insulina i
glukoze i meri nivo glukoze u određenim intervalima.
– Analiza minimalnog modela IGTT sa čestim
uzimanjem uzoraka
• Matematička analiza odnosa koncentracija glukoze i
insulina
Surogat-indeksi
• Indeksi izvedeni iz vrednosti OGTT
– pretežno odražavaju perifernu insulinsku
senzitivnost skeletnih mišića
• Indeksi izvedeni iz vrednosti našte
– pretežno odražavaju hepatičnu insulinsku
senzitivnost
Indeksi izvedeni iz vrednosti OGTT
• 75 g glukoze (kao za OGTT)
• Uzorci krvi na 30 min
• Određivanje glukoze i insulina u plazmi
• Neki indeksi sadrže i druge parametre (TT,
ITM, volumen distribucije glukoze)
• Validacija indeksa poređenjem sa rezultatima
HIEG klampa
TT – telesna težina, ITM – indeks telesne mase (BMI – body mass index)
OGIS
http://webmet.pd.cnr.it/ogis/ogis.php
Karakteristike indeksa izvedenih iz
OGTT
• Dobra korelacija sa rezultatima HIEG klampa
• Složeniji od indeksa našte i zahtevaju ispitivanje
od najmanje 2 h
• Drugi fiziološki faktori utiču na vrednosti insulina i
glukoze u toku OGTT
– Brzina apsorpcije glukoze
– Sekrecija endogenog insulina pod uticajem glukoze i
inkretina
– Insulin-nezavisni efekti glukoze na preuzimanje i
stvaranje glukoze
Indeksi izvedeni iz vrednosti našte
• Zasnivaju se na pretpostavkama:
– Stanje gladovanja je ravnotežno stanje u kojem se
stalna koncentracija glukoze održava dejstvom insulina
na hepatičnu produkciju glukoze.
– Hepatična produkcija glukoze jednaka je ukupnoj
potrošnji glukoze u organizmu.
– Koncentracija insulina u plazmi našte zavisi od
insulinske senzitivnosti.
• Indeksi se izračunavaju iz koncentracija glukoze i
insulina i predstavljaju jednostavnu metodu za
procenu osetjivosti/rezistencije na insulin.
• Najčešće korišćeni indeksi: HOMA i QUICKI
HOMA
• HOMA – HOmeostasis Model Assessment
Procena insulinske rezistencije: HOMA-IR
HOMA-IR =
[insulin (μU/mL)] x [glukoza (mmol/L)]
22,5
Procena funkcije β-ćelija: HOMA-B
HOMA-B =
20 x [insulin (μU/mL)]
[glukoza (mmol/L)] - 3,5
Za vredosti glukoze 4,5 mmol/L i insulina 5 μU/mL – HOMA-IR = 1, HOMA-B = 100
HOMA2
• Pojednostavljena formula ima nedostataka
• HOMA2 softver za izračunavanje %S i %B
http://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/index.php
HOMA-IR = 100/%S
QUICKI
• QUantitative Insulin sensitivity ChecK Index
QUICKI =
1
log[insulin (µU/mL)] + log [glukoza (mg/dL)]
• Linearna korelacija sa rezultatima HIEG
klampa
PPAR
• Naziv
– Peroxisome proliferator-activated receptors
– Receptori koji se aktiviraju uz proliferaciju peroksizoma
• Subfamilija nuklearnih receptora (transkripcioni
faktori)
• Vezuju se za DNK kao heterodimeri sa retinoidnim
X receptorima (RXR)
• Deluju na metabolizam lipida i homeostazu glukoze
• PPARα, PPARβ/δ, PPARγ
Prva faza aktivacije transkripcije
• vezivanje endogenih i egzogenih liganada
• heterodimerizacija sa drugim transkripcionim faktorom
RXR retinoid-Xreceptor
Druga faza aktivacije transkripcije
•
•
•
PPAR-RXR prepoznaje mnoge gene u hepatocitima
Prepoznavanje PPRE – (PPAR responsive element) pomoću DNK vezujućeg domena
Sekvenca nukleotida na PPRE je AGGTCA, AGGTCA
PPARα
• Endogeni ligandi: PNMK
• Egzogeni ligandi: fibrati
• Ekspresija: jetra, mišići, srce, bubrezi, makrofage,
endotel
• Efekti
– Proliferacija peroksizoma u hepatocitima
– Stimulacija β-oksidacije masnih kiselina u mitohondrijama
– Aktivacija lipoproteinske lipaze (ubrzan katabolizam
lipoproteina bogatih trigliceridima)
– Aktivacija reverznog transporta holesterola (indukcija
apoAI, apoA2, ACAT1 i SR-B1)
– Inhibicija stvaranja i odgovora na proinflamatorne signale
PPARγ
• Endogeni ligandi: prostaglandin J2 (PGJ2),
linolenska kiselina, PNMK: eikozapentaenska
kiselina (EPA) i dokozaheksaenska kiselina
(DHA).
• Egzogeni ligandi: tiazolidindioni
• Efekti
–
–
–
–
Aktivacija adipocita – povećano skladištenje masti
Povećana sekrecija adiponektina
Inhibicija stvaranja proinflamatornih citokina
Povećanje osetljivosti na insulin
Vaša pitanja?
Download