Uploaded by besh besh

ЗАПИСНИК ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ВОЗИЛО (2)

advertisement
ЗАПИСНИК ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ВОЗИЛО
Датум на примопредавање 14.2.2022
Согласно склучен Договор број
Ваш број
од
.
Договорни страни
1.
– Носител на набавка
2.
– Договорен орган
Се извршува примопредавање на:
Моторно возило марка
, тип
со број на шасија
, број на мотор
при што од страна на договорниот орган е
контатирано дека испорачаната стока одговара на договорениот квантитет и
квалитет.
Со примопредавањето се доставени:

гаранциските листови

сервисната книшка

останата пропратна документација
Одговорно лице за
реализација на договор
носител на набавка
Одговорно лице за
реализација на договор кај
договорен орган
Потпис на носител на набавка
Потпис договорен орган
Download