Uploaded by mjgogani

Samanbank-subswitchSV14001113 v1

advertisement
‫طرح پیشنهادی همکاری تجاری در زمینه‬
‫محصول ‪Sub Switch‬‬
‫زمستان سال ‪1400‬‬
‫شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس‬
‫تهیه شده توسط واحد توسعه کسب و کار‬
‫‪1‬‬
‫پیش گفتار‬
‫هدف ما توسعه خدمات دیجیتالی بانکی است و ایجاد نقاط سرمایه پذیر بین انواع‬
‫مخاطب‬
‫با توجه به اهمیت حضور مداوم در بازار مشتریان‪ ،‬توسعه کسب و کار و ایجاد خط مشیهای توسعه از نیازمندیهای هر واحد خدماتی و تولیدی‬
‫است‪ ،‬لذا بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش فنی سرمایههای انسانی طی یک طرح پیشنهاد همکاری از طریق دو رویکرد خرید و یا مشارکت در‬
‫پروژه‪ ،‬استراتژی توسعه ‪ Sub Switch‬و موارد رشد کسب و کاری را بررسی کنیم‪.‬‬
‫با همین موضوع در طی این سند در کنار شما هستیم ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫پیش گفتار‬
‫‪2‬‬
‫‪1-‬مقدمه‬
‫‪4‬‬
‫‪2-‬هدف از ایجاد طرح همکاری‬
‫‪5‬‬
‫‪3-‬روشهای همکاری‬
‫‪6‬‬
‫‪ .3-1‬انتقال مالکیت محصول‬
‫‪6‬‬
‫‪ .3-2‬مشارکت در پروژه ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3-3‬خالصه مقایسه دو رویکرد همکاری‬
‫‪9‬‬
‫‪4-‬جریان های درآمدی پروژه‬
‫‪10‬‬
‫‪5-‬انواع پلتفرمهای پیشنهادی‬
‫‪11‬‬
‫‪ .5-1‬پلتفرمهای ‪B2B‬‬
‫‪11‬‬
‫‪B2G‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .5-2‬نمونههای‬
‫‪6-‬هزینههای پروژه‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -1‬مقدمه‬
‫حدود سه دهه از حضور اولین دستگاههای کنترل پرداخت بانکی‪ ،‬خود پردازها (‪ ،)ATM‬در بازار ایران میگذرد و در طی‬
‫این مدت انواع دستگاه خودپرداز از برند های مختلف وارد ایران شدند عالوه بر آن این برندها توانستند محصوالت جانبی‬
‫دیگر خود از جمله ‪ Cashless‬و ‪ CRS‬ها را نیز در تمایل بازار ایرانی جا دهند‪.‬‬
‫مدیریت انواع این دستگاهها و نیز بررسی انواع پروتکل ارتباطی مطرح در آنها نیازمند بازنگریهای قابل توجهی در بخش‬
‫واحد فنی توسعه ‪ Switch‬بانکی بود‪ ،‬لذا ‪ Sub Switch‬ها آمدند تا موارد نیازمند توسعه و دغدغه های مطرح به طور‬
‫کامل برونسپاری شده و در واحد های تولیدی خارج از بانک صورت پذیرد‪.‬‬
‫در همین راستا بانکهایی که دارای ‪ Sub Switch‬متمرکز بودند توانستند کنسول های پرداخت بیشتری در سطح کل‬
‫کشور راه اندازی کرده و منافع مالی و درآمدی بیشتری داشته باشند‪.‬‬
‫از سوی دیگر در طی همین انتقاالت با توجه به افزایش محبوبیت انواع پلتفرمهای خدماتی‪ ،‬مبحث توسعه اپلیکیشنهای خدماتی بر روی‬
‫کیوسک ها و ‪ Cashless‬ها مطرح شد که به طور غیر مستقیم مجدد بانک ها ذینفع این خدمات و تراکنش های بانکی حاصل از آن بودند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -2‬هدف از ایجاد طرح همکاری‬
‫هدف از ایجاد طرح همکاری شش موضوع حیاتی در ایجاد بستر ‪ ، Sub switch‬به شرح زیر میباشد‪:‬‬
‫➢ مدیریت تنوع سخت افزار‪ :‬عدم درگیری بانک ها با مدیریت انواع سخت افزار پرداخت و پروتکل های ارتباطی ‪.‬‬
‫با موضوع برونسپاری توسعه ‪ Sub switch‬بانکها دیگر نیازمند جذب سرمایه انسانی جهت مدیریت تنوع باالی سطوح خدماتی نخواهند بود‬
‫و رسیدن به اهداف پروژه ‪ Sub switch‬سریع تر صورت خواهد پذیرفت‪)Agile project( .‬‬
‫➢ توسعه پلتفرم های خدماتی‪ :‬با توجه به انعطاف پذیر بودن کیوسک ها و ‪ Cashless‬ها به توسعه اپلیکیشنهای خدماتی که‬
‫نیازمند تراکنش و پرداخت از سمت کاربر هستند و به طور غیر مستقیم بانک ها ذینفع این خدمات خواهند بود و موارد رقابتی بین‬
‫بانک و توسعه دهندگان پلتفرمها‪ ،‬پروژه توسعه بصورت ‪ Agile‬تعریف میشود لذا بانکها ناچار به افزایش سرمایه انسانی توسعه و‬
‫آشنا به کسب و کار پلتفرم ها می باشند‪ ،‬که این موضوع با برونسپاری سریعتر مدیریت خواهد شد‪.‬‬
‫➢ امکان همکاری بانک ها با واحد های خدماتی بصورت ‪ :B2B‬با توجه به اهمیت توسعه پلتفرمها‪ ،‬بانک ها عالوه بر‬
‫نیازمندی توسعه سرمایه انسانی واحد فنی‪ ،‬نیازمند بازنگری بر روی پروتکلها و ‪ Policy‬های ارتباطی با واحدهای خدماتی و ایجاد‬
‫کانال فروش با آنها هستند که با توجه به ضوابط حاکم و کمبود نیروی بازاریابی ‪ B2B‬در بانک‪ ،‬برونسپاری پروژه ‪Sub switch‬‬
‫باعث سریع شدن نیل به اهداف خواهد بود‪.‬‬
‫➢ افزایش تعداد پایانههای بانکی در سطح کشور‪ :‬با برونسپاری پروژه به شرکتهایی که ظرفیت تولید ‪،‬تامین و پشتیبانی‬
‫سختافزارهای پایانه بانکی را دارند‪ ،‬تعداد پایانه های بانک در سطح کشور افزایش داشته و در بلند مدت ذینفع پروژه بانک خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫➢ افزایش همکاری با نهاد های دولتی ‪ : B2G‬تعریف پلتفرمهای خدماتی بر روی پایانهها به دو صورت رفاهی پرسنل سازمانی و‬
‫نیز خدمات دولتی امکانپذیر است لذا همچنان چالش نیرو انسانی توسعه و کسب و کار به قوت خود باقی خواهد بود‪ .‬الزم به ذکر‬
‫است با توجه به قوانین حاکم نحوه تعامالت کسب و کاری بانکها با سازمانهای دولتی نیز باید بازنگری شود‪.‬‬
‫➢ ارتقا رتبه رقابتی بین بانکها‪ :‬با توجه به رشد سریع خدمات بین بانکها با برونسپاری پروژه ‪ ، Sub switch‬افزایش بهبود‬
‫عملکرد بین رقبا با سرعت بیشتری حاصل خواهد شد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -3‬روشهای همکاری‬
‫روش های پیشنهادی در طی این طرح جهت همکاری پروژه ‪ Sub Switch‬و یا ‪ Chanel manager‬به شرح زیر میباشد‪:‬‬
‫‪ .3-1‬انتقال مالکیت محصول‬
‫در طی این رویکرد تمامی حقوق مالکیت محصول طی یک قرارداد به" شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس" واگذار شده و در طی‬
‫قرارداد تعهدات سهم از بازار برای بانک محترم لحاظ میشود‪.‬‬
‫✓‬
‫در طی این روش نیازمندی های بانک جهت موارد به شرح زیر حذف‬
‫میشود‪:‬‬
‫•‬
‫جذب سرمایه انسانی جهت توسعه پروتکلهای ارتباطی بین انواع سختافزار‬
‫و کنسول‬
‫•‬
‫جذب سرمایه انسانی جهت توسعه پلتفرمهای خدماتی بر روی کیوسک ها‬
‫•‬
‫جذب سرمایه انسانی جهت توسعه کسب و کار مرتبط‬
‫*الزم به ذکر است در طی حذف موارد جذب کارشناس‪ ،‬هزینه های ناشی از آن از جمله آموزش و زمان‬
‫انجام پروژه در مقایسه با رقبا بانکی نیز حذف می شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫تعهدات "شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس" به عنوان خریدار در قرارداد‪ ،‬به شرح میباشد‪:‬‬
‫موارد حقوقی این تعه باید بررسی شود‬
‫‪Commented [SV1]:‬‬
‫➢‬
‫تعهد توسعه محصول جهت ارتباط با انواع پروتکل ارتباطی در انواع سخت افزار‬
‫➢‬
‫تعهد توسعه انواع پلتفرم خدماتی متصل به درگاه بانک (به انتخاب کاربر بین سه بانک سامان‪ ،‬ملت و پاسارگاد)‬
‫‪7‬‬
‫‪ .3-2‬مشارکت در پروژه ‪:‬‬
‫در طی این توافق "شرکت توسعه خدمات الکترونیکی" به عنوان بهرهبردار در طی قرارداد حضور دارد‪ ،‬تمامی راهکارهای توسعه کسب و کار‬
‫اعم از ‪ ،R&D‬توسعه محصول و تست و ارزیابی توسط بانک محترم سامان پیادهسازی شده و توسط شرکت خدمات الکترونیکی آدونیس‬
‫بازاریابی و کانال های فروش ایجاد میشود‪.‬‬
‫با توجه به این روش بانک میبایست موارد زیر را در نظر داشته باشد‪:‬‬
‫•‬
‫جذب سرمایه انسانی جهت توسعه‬
‫•‬
‫جذب سرمایه انسانی جهت بررسی پلتفرم های قابل پیاده سازی‬
‫•‬
‫آموزش سرمایه انسانی‬
‫•‬
‫تعامالت درون بانک جهت افزایش سرمایه مورد نیاز محصول‬
‫•‬
‫تعریف پروژه های ‪ Agile‬جهت رقابت با بانک ها‬
‫•‬
‫تعریف فرآیندهای عدم استهالک سرمایه انسانی‬
‫•‬
‫هزینه های تاخیر اجرای پروژه اعم از پاسخگویی به مشتریان و نیز هزینه های ناشی از تاخیر در جذب سهم از بازار در مقایسه با رقبا‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3-3‬خالصه مقایسه دو رویکرد همکاری‬
‫انتقال مالکیت محصول‬
‫بانک سامان‬
‫•‬
‫•‬
‫مشارکت در پروژه‬
‫بانک سامان‬
‫آدونیس‬
‫آدونیس‬
‫بهرهبرداری‬
‫•‬
‫توسعه محصول‬
‫•‬
‫توسعه محصول‬
‫•‬
‫توسعه بازار‬
‫فروش مستقیم‬
‫•‬
‫توسعه بازار‬
‫•‬
‫مدیریت دانش‬
‫•‬
‫بهرهبرداری از فروش‬
‫پایانه‬
‫•‬
‫مدیریت دانش‬
‫•‬
‫مدیریت زمان‬
‫•‬
‫مدیریت زمان‬
‫•‬
‫ارزیابی و مدیریت‬
‫•‬
‫ارزیابی و مدیریت‬
‫ریسک تاخیر در‬
‫ریسک تاخیر در پروژه‬
‫پروژه‬
‫بهرهبرداری‬
‫غیرمستقیم از‬
‫پلتفرمهای‬
‫خدماتی‬
‫•‬
‫بهرهبرداری از فروش‬
‫•‬
‫بهرهبرداری فروش‬
‫مستقیم پایانه‬
‫تجهیزات و پلتفرم‬
‫•‬
‫خدماتی‬
‫بهرهبرداری‬
‫غیرمستقیم از‬
‫پلتفرمهای خدماتی‬
‫‪9‬‬
‫تجهیزات و پلتفرم‬
‫خدماتی‬
‫‪ -4‬جریان های درآمدی پروژه‬
‫درآمدهای حاصل از این پروژه در چهارم دسته اصلی تقسیم میشوند که با توجه به روش همکاری قابل ارزیابی و محاسبه درصد بهرهبرداری‬
‫است‪.‬‬
‫دسته اول درآمدهای افزایش تعداد پایانهها‪ :‬حضور ‪ Sub switch‬باعث افزایش فروش پایانههای بانک میشود‬
‫دسته دوم درآمدهای تراکنش محور‪ :‬عدم محدودیت ارتباطی‪ ،‬افزایش تعداد پایانهها‪ ،‬حضور پلتفرمهای خدماتی تراکنش محور و ‪...‬‬
‫باعث ایجاد درآمد در طی پروژه خواهد بود‪.‬‬
‫دسته سوم درآمد حاصل از توسعه پلتفرمها‪ :‬درآمد حاصل از فروش و پشتیبانی پلتفرمها‬
‫نیاز به توضیح بیشتر از جانب تیم فنی دارم‬
‫‪Commented [SV2]:‬‬
‫دسته چهارم درآمد اجاره ‪ :‬امکان اجاره و اخذ درآمد‬
‫‪10‬‬
‫‪ -5‬انواع پلتفرمهای پیشنهادی‬
‫نمونه پلتفرمهای قابل توسعه بر روی تجهیزات پایانه بانکی در دو دسته فعالیت های ‪B2B‬و ‪ B2G‬به شرح زیر پیشنهاد میشود‪:‬‬
‫‪ .5-1‬پلتفرمهای ‪B2B‬‬
‫➢‬
‫فروشگاههای زنجیرهای ‪ :‬تعریف انواع فروشگاه بر روی کیوسک متصل به بارکدخوان و کارتخوان که قابلیت اتصال به درگاه بانکی را‬
‫دارد‪.‬‬
‫می ترسم تو قرارداد انحصارا بزنند بانک‬
‫‪Commented [SV3]:‬‬
‫سامان‬
‫(درگاه بانک به انتخاب کاربر از بانک سامان و بانک ملت)‬
‫➢‬
‫مراکز بهداشتی درمانی ‪ :‬تعریف خدمات درمانی بر روی کیوسک مجهز به کارتخوان و امکان اتصال به درگاه بانک‪.‬‬
‫➢‬
‫مراکز تفریحی خدماتی ‪ :‬تعریف خدمت بر روی کیوسک مجهز به کارتخوان و امکان اتصال به درگاه بانک‪.‬‬
‫➢‬
‫بیمهها‪ :‬تعریف خدمات بیمه بر روی کیوسک مجهز به کارتخوان و امکان اتصال به درگاه بانکی ‪.‬‬
‫"این پلتفرمها به صورت گزینهای امکان انتخاب سرویس مورد نیاز و پرداخت هزینه سرویس را بدون دخالت عامل انسانی‬
‫فراهم میکند که طی حذف عامل انسانی سازمان های خریدار کیوسک دارای پلتفرم‪ ،‬هزینه های مربوط به سرمایه انسانی‬
‫و استهالک آن را نخواهند داشت و تمایل در خرید این ارزش پیشنهادی افزایش خواهد یافت‪" .‬‬
‫‪ .5-2‬نمونههای ‪B2G‬‬
‫سرمایهگذاری سازمانهای دولتی بر روی پلتفرمهای متصل به پرداخت در دو سطح زیر امکان پذیر است‪:‬‬
‫‪ -1‬سطوح رفاهی پرسنل سازمان‪ :‬رزور غذا‪ ،‬رزرو بلیت و ‪...‬‬
‫نیاز به تحقیق بیشتر‬
‫‪Commented [SV4]:‬‬
‫‪ -2‬سطوح نظارتی و یا عملیاتی بر روی پایانههای پرداختی‬
‫‪11‬‬
‫‪ -6‬هزینههای پروژه‬
‫هزینههای این پروژه با توجه به رویکردهای درآمدی پیشنهادی‪ ،‬شامل هزینه های جذب و نگهداشت سرمایه انسانی ‪ ،‬هزینه تولید و توسعه‪،‬‬
‫هزینههای سرباری‪ ،‬هزینه تبلیغات و توسعه بازار‪ ،‬هزینههای ناشی از تاخیر در اجرای پروژه و ‪ ...‬است که مطابق با جدول زیر طبقه بندی میشود‪.‬‬
‫هزینه جذب مشتری ‪:‬‬
‫عنوان‬
‫هزینه‬
‫افزایش هزینه ساالنه‬
‫هزینه فروش جدید به هر مشتری‬
‫‪300‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30%‬‬
‫جذب هر مشتری جدید‬
‫نرخ ریزش مشتری‬
‫‪5%‬‬
‫هزینه های منابع انسانی با حداقل تعداد نفرات ‪:‬‬
‫نرخ رشد منابع انسانی‬
‫عنوان‬
‫حقوق‬
‫سال اول‬
‫سال پنجم‬
‫نرخ رشد‬
‫مدیر‬
‫‪210‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫کارشناس فنی ارشد‬
‫‪0‬‬
‫‪150‬‬
‫‪1‬‬
‫کارشناس فنی‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪0‬‬
‫کارشناس پشتیبانی‬
‫‪80‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.4‬‬
‫کارشناس عملیاتی‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫جمع حقوق‬
‫‪6480‬‬
‫‪8400‬‬
‫تعداد پرسنل‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫سربار شامل بیمه‪ ،‬عیدی‪ ،‬سنوات و پاداش‬
‫‪0.6‬‬
‫سایر هزینههای سرباری ‪:‬‬
‫هزینه‬
‫سایر هزینه ها‬
‫اجاره دفترکار به ازای هر کارمند‬
‫‪200‬‬
‫هزینه های مصرفی به ازای هر کارمند‬
‫‪80‬‬
‫هزینه های حقوقی‬
‫‪2%‬‬
‫هزینه های پیش بینی نشده‬
‫افزایش هزینه ساالنه‬
‫‪30%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪12‬‬
‫الزم به ذکر هزینه های تاخیر در پروژه با توجه به نرخ تاثیر سهم از بازار و امکان بازگشت‬
‫مشتری‪ ،‬با توجه به نرخ سهم ما از بازار فعلی با توجه به جریان درآمدی قابل ارزیابی است‬
‫به عنوان مثال سهم بازاری که در سند های تحلیل و پیش بینی لحاظ میشود ‪ ،‬در صورت تاخیر در انجام پروژه‬
‫سهم رقیبان خواهند بود و برای جذب مجدد نیازمند صرف دو برابر هزینه جذب فعلی خواهیم شد (با نرخ تورم‬
‫ثابت)‬
‫‪13‬‬
Download