Uploaded by mjgogani

تعرفه آگهی های ماهنامه عصر تراکنش تا پایان ۱۴۰۰

advertisement
‫تعرفه آگهی ماهنامه عصر تراکنش در سال ‪1۴۰۰‬‬
‫صفحه‬
‫قیمت (تومان)‬
‫لت جلد (دو صفحه روبروی هم)‬
‫‪۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحه ‪ ۲‬جلد‬
‫‪۳۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحه ‪ ۳‬جلد‬
‫‪۳۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫لت پشت جلد (دو صفحه روبروی هم)‬
‫‪۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫پشت جلد‬
‫‪۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحه ‪ 1‬نشریه‬
‫‪۳۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نشریه‬
‫‪۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحه آخر نشریه روبروی صفحه ‪ ۳‬جلد‬
‫‪۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫صفحات داخلی‬
‫‪۱۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫پکیج تخفیف بستهها‬
‫بستهها‬
‫درصد تخفیف‬
‫بسته ‪ ۳‬ماه به بال‬
‫‪ ۵‬درصد‬
‫بسته ‪ 6‬ماه به بال‬
‫‪ ۱۰‬درصد‬
‫بسته ‪ ۱۲‬ماه به بال‬
‫‪ ۲۰‬درصد‬
‫*ماهنامه عصر تراکنش ابتدای هر ماه توزیع میشود؛ در صورت تمایل به انتشار آگهی در هر یک از شمارهها‪،‬‬
‫حداکثر تا هفدهم ماه قبل از انتشار باید موضوع را به واحد بازرگانی و تبلغیات ماهنامه عصر تراکنش اعالم کنید‪.‬‬
‫* برای حفظ نظم در انتشار لزم است فایل آگهی هر شماره حداکثر تا ‪۲۰‬ام ماه قبل آماده شود‪.‬‬
‫تعرفه رپورتاژ در ماهنامه عصر تراکنش در سال ‪1۴۰۰‬‬
‫صفحه‬
‫قیمت (تومان)‬
‫‪ ۲‬صفحه‬
‫‪۱8.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫‪ 4‬صفحه‬
‫‪۳۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫‪ 16‬صفحه (ویژهنامه)‬
‫‪64.۰۰۰.۰۰۰‬‬
‫*ماهنامه عصر تراکنش ابتدای هر ماه توزیع میشود؛ لذا در صورت تمایل به انتشار رپوتاژ در هر یک از شمارهها‪،‬‬
‫حداکثر تا پنجم ماه قبل از انتشار باید این موضوع را به واحد بازرگانی و تبلیغات ماهنامه عصر تراکنش اعالم‬
‫کنید‪.‬‬
‫*در صورت تمایل به انتشار ویژهنامه ‪۱6‬صفحهای در هر یک از شمارهها‪ ،‬حداکثر ‪۳۰‬روز قبل از انتشار باید‬
‫موضوع را به واحد بازرگانی و تبلیغات ماهنامه عصر تراکنش اعالم کنید‪.‬‬
Download