Uploaded by turba decipiat

Akda-na-Nakaatas-sa-Bawat-Grupo-1025

advertisement
Akda na Nakaatas sa Bawat Grupo. Ang numero ng akda, ang numero ng grupo na susundin sa
pagsusunod-sunod na pagtalakay sa klase bukas. Tingnan sa sanayang aklat natin ang mga
nakahandang tanong sa bawat akda, ihanda ang sagot n’yo rito (pasalita lamang ito), bawat
miyembro ay kailangang sasagot bukas. Idagdag sa mga tanong: (may isang akda na walang
tanong sa aklat o konti lang ang mga tanong sa aklat ),
Anong nangingibabaw na kaisipan o mensahe sa akda?
Anong kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alamat ng Bulkang Mayon- Ongga atbp
Alibughang Anak- Inggilan atbp
Naging Sultan si Pilandok- Rafols atbp
Ang Malaking Puso ni Quezon-Sedano atbp
Satanas sa Lupa- Baselonia atbp
Talambuhay ni Miriam Santiago- Calay atbp
Paghandaan ang Tag-ulan-Bula atbp
Iloilo City, Inilagay sa MECQ- Medianero atbp
Sukatan ng Tagumpay-Barroca atbp
Sino Ako-Tiro atbp.
Anong nangingibabaw na kaisipan o mensahe sa akda?
Ang nangingibabaw na kaisipan o mensaheng ipinaparating ng balita ay ang pagsasailalim ng
MECQ sa lalawigan ng Iloilo dahil sa pagtaas ng kaso ng Covid-19.
Anong kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon?
Sa tingin ko ang kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon ay para manatili na maging ligtas ang
sambayan at mabawasan ang pagkalap ng virus sa lugsod. Inemplenta ito ng Iloilo City Mayor
upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa at panatilihin na mababa ang kaso sa lalawigan ng
Iloilo. Nang sa gayon masasabi natin sa kasaluyan na ang lalawigan ng Iloilo ay isa nang Covid
free.
Anong kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon?
Ang kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon ay ang
Download