Uploaded by mars.goedhart

Instructie assessmentgesprek student versie 2018 (1)

advertisement
R.O.C.-Nijmegen, sector zorg en welzijn 2018-2019
Instructie assessmentgesprek student
Tegen het einde van je opleiding, in blok 3 of 4 van het vierde leerjaar wordt een assessment
gesprek gepland. Dit is een gesprek met twee onafhankelijke beoordelaars, waarbij je
aantoont dat je in staat bent op professionele wijze een gesprek te voeren over je handelen
in de praktijk.
Voorafgaand aan het assessment wordt aan jou duidelijk gemaakt welke werkprocessen en
welke competenties in het assessmentgesprek door jou moeten worden aangetoond.
De beoordelaars leggen het gesprek schriftelijk vast en bepalen samen de beoordeling.
Voorbereiding op het gesprek
 Zorg ervoor dat je weet wat er precies beoordeeld wordt tijdens het interview, op welke
manier dat gebeurt en wat er van jou als deelnemer verwacht wordt.
 Zorg ervoor dat je de beoordelingscriteria van het assessmentgesprek kent. Naast
specifieke werkprocessen en competenties wordt ook Nederlands gesprekken voeren
beoordeeld.
 Kies een (kritische) beroepssituatie waarover je het gesprek wilt voeren en waarmee je
goed de werkprocessen met de daarbij behorende competenties kunt laten zien.
De kritische beroepssituatie
-
-
-
-
-
Je zoekt tijdens de stage één, maximaal twee kritische beroepssituaties uit de praktijk
en werkt deze met behulp van de STRAK uit als voorbereiding op het
assessmentgesprek. ( zie bijlage)
Deze uitgewerkte beroepssituatie(s) moet(en) worden ondertekend door de
begeleider in de praktijk op waarheid en authenticiteit. ( Is het echt gebeurd, is het
een situatie waarin jij handelde en een rol had, heb jij de situatie zelf uitgewerkt.)
Bij de ondertekening moet duidelijk de naam en functie van de ondertekenaar zijn
aangegeven evenals de naam van de stageverlenende instelling.
Het is aan jou om een goede keuze te maken met welke situatie(s) jij straks in het
assessmentgesprek de gevraagde werkprocessen en competenties kunt aantonen.
Een kritische beroepssituatie is een situatie waarin zich allerlei omstandigheden,
incidenten en problemen voordoen waarmee je goed moet kunnen omgaan. De
situatie moet representatief zijn voor de beroepspraktijk.
Bij het uitwerken van de kritische beroepssituatie moet je de beoordelingscriteria
goed in de gaten houden. Een hulpmiddel daarbij is om van elke prestatie-indicator in
de beoordelingslijst een vraag te maken. Kun je die dan duidelijk beantwoorden?
Kun je alles aantonen in een gesprek dan is het een goede beroepssituatie voor het
assessmentgesprek.
Je kunt de begeleider in de praktijk vragen of hij/zij mee wil denken over een
geschikte beroepssituatie.
Je neemt de ondertekende uitwerking mee naar het assessmentgesprek.
Geen ondertekende uitwerking = geen assessmentgesprek!
Het uitschrijven van de beroepssituatie is bedoeld als ondersteuning van de
voorbereiding op het assessmentgesprek en wordt daarnaast gebruikt als bewijs van
authenticiteit Het is geen prestatie op zich dat met een cijfer beoordeeld wordt. Je
wordt beoordeeld aan de hand van het assessmentgesprek. Het is niet de bedoeling
dat je, tijdens het assessmentgesprek, uit de uitgewerkte beroepssituatie gaat
voorlezen. Het mag wel gebruikt worden als ondersteuning, bv. voor het geval je het
even niet meer weet.
Instructie assessmentgesprek student versie juni 2018
Pagina 1 van 3
R.O.C.-Nijmegen, sector zorg en welzijn 2018-2019
-
Bedenk kritische vragen die de beoordelaars zouden kunnen hebben over je
verantwoording, bewijslast en toelichting.
Uitvoering van het gesprek
 Zorg ervoor dat je het initiatief neemt in het gesprek. Vertel duidelijk en helder.
 Het interview verloopt volgens een vaste structuur.
 De vragen van de assessoren worden gestructureerd volgens de STRAK
S= Situatie waarin je het werkproces met competentie hebt laten zien
T= Taak, wat was je taak/rol/ verantwoordelijkheid in deze situatie
R= Resultaat: het resultaat van jouw handelen
A= Aanpak, hoe heb je dat aangepakt in die situatie
K= Keuzes, verantwoording van je gemaakte keuzes
Beoordeling
Na het gesprek word je gevraagd om de spreekkamer even te verlaten.
Aan de hand van jouw verhaal ( antwoord op de vragen) bepalen de beoordelaars of je
voldoet aan de criteria.
Na maximaal 15 minuten word je teruggeroepen en ontvang je de beoordeling.
Wat te doen bij een onvoldoende beoordeling?
Als je een onvoldoende voor dit examen hebt behaald moet je op dezelfde dag een
herkansing aanvragen via de normale procedure.
Op de dag dat de assessmentgesprekken worden gevoerd is er een docent aanwezig voor
eventuele vragen.
Bijlage: STRAK
Instructie assessmentgesprek student versie juni 2018
Pagina 2 van 3
R.O.C.-Nijmegen, sector zorg en welzijn 2018-2019
STRAK
De STRAK is een methode die kan worden toegepast bij het examen assessment. Hiermee
kan de student komen tot een verantwoording van gemaakte keuzes op het juiste
beheersingsniveau (voor het assessment is dat: startbekwaam) op basis van toegepaste
kennis.
Situatie
Vertel kort de situatie waarin je succesvol bent geweest of geleerd hebt bij …….….(het
criterium / de criteria) binnen werkproces…….…..(nog in te vullen).
Wie waren erbij betrokken?
Waar speelde de situatie zich af?
Wat was de aanleiding?
Taak
Wat is/was jouw taak?
Wat is/was jouw rol of verantwoordelijkheid?
Wat is/was jouw doel?
Resultaat
Wat is/was het resultaat van jouw handelen?
Aanpak
Hoe heb je dat aangepakt in die situatie?
Keuzes
Welke keuzes heb je gemaakt?
Met welke bedoeling heb je zo gehandeld?
Wat is/was daarin belangrijk?
Welke afweging heb je gemaakt?
Wat zegt het protocol/ het plan over deze situatie?
Welke afspraken zijn in het team gemaakt over deze situatie?
Welke theorie heb je toegepast in deze situatie?
Welke visie heeft de instelling hierop?
Welke conclusie(s) heb je getrokken?
Welke oplossingen of verbetervoorstellen heb je gegeven?
Wat maakt dat je hiervoor gekozen hebt?
Instructie assessmentgesprek student versie juni 2018
Pagina 3 van 3
Download