Uploaded by Altea Marie Taroma

TAROMA, ALTEA MARIE (BANGHAY ARALIN #1)

advertisement
MASUSING BANGHAY ARALIN SA
FILIPINO X
I.
Layunin
Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral na nasa Ikalawang Baitang ay
inaasahang:
 Nagagamit ang mga salitang kilos sa iba’t ibang gawain sa tahanan,
paaralan at pamayanan.
II.
PAKSANG ARALIN
Paksa: Paggamit ng mga Salitang kilos sa Iba’t ibang Gawain sa Tahanan,
Paaralan at Pamayanan.
Sanggunian : Gabay ng Guro pahina
Kagamitan ng Mag-aaral pahina
Iba Pang Kagamitang Panturo: Mga larawan, cartolina, manila paper, larawan ng
puno at bola
III.
PAMAMARAAN
Gawain ng Guro
Gawain ng Mag-aaral
Panimulang Gawain
a.) Panalangin
Tumayo po ang lahat para sa
ating panalangin.
Hannah, maaari mo bang
pamunuan ang ating panalangin?
-
(mananalangin ang mga bata)
-
Magandang umaga din po
b.) Pagbati
Magandang umaga mga bata!
ma’am. (uupo ang mga mag-
Maaari na kayong umupo.
c.) Pagtsetsek ng liban at di liban
aaral)
Mayroon bang lumiban sa klase
ngayong umaga?
-
Wala po ma’am.
Natutuwa akong malaman na
nandito ang lahat.
B. Panlinang na Gawain
a.) Balik Aral
Mga bata magbigay kayo ng
salitang kilos.
-
(Tataas ng kamay ang mga mag-aaral)
Kurt maari ka bang magbigay ng
salitang kilos?
-
Naglalakad po ma’am.
-
Nagtatahi po ma’am.
-
Mga bata po na nagwawalis.
-
Sa bahay o sa tahanan po.
-
Sa paaralan po.
Tama, ano pa Coleen?
Natutuwa ako at naalala pa ninyo
ang ating nakaraang leksyon.
b.) Pagganyak
Mayroon ako ditong larawan. Ano
ang inyong nakikita, Princess?
Saan kaya nagwalis ang bata sa
larawan, Clarence?
Tama!
Saan nyo pa ito ginawa, Akeesha?
Magaling!
A. Paglalahad
Hahatiin ko kayo ngayon sa tatlong
pangkat, tatawag lang ako ng isa sa
bawat pangkat upang kumuha ng
strips, hanapin ang larawan na
kaugnay nito. Idikit sa pisara.
(gagawin ng mga bata)
Gawain sa Tahanan
Gawain sa Paaralan
Gawain sa Pamayanan
B. Pagtatalakay
Masdan ninyo ngayon ang mga
larawan sa pisara. Tama ba ng
pagkakadikit ng inyong mga
kaklase?
-
Opo ma’am.
Pansinin ninyo ang unang larawan
na ginagawa sa tahanan. Ano ang
inyong nakikita, Betina?
-
Nagliligpit po ng higaan ma’am.
Tama, ano naman ang nasa
ikalawang larawan, LJ?
-
Naghahain po ng pagkain ma’am.
-
Pagsunod po sa utos ng magulang.
-
May bata pong nag-uulat sa harap ng klase.
-
Mga bata po na nakikinig sa guro.
-
Gumagawa po ako ng aking takdang-aralin.
Tama.
Masdan ninyo ngayon ang mga
larawan na ginagawa sa
pamayanan. Ano ang inyong
nakikita sa unang larawan, Cielo?
-
Nagtatanim po ng puno sa bundok.
Tama, ano naman ang inyong
nakikita sa ikalawang larawan,
Ryzelle?
-
Pagtawid po ng tama sa daan.
Magaling! Magbigay ka nga ng
isang halimbawa na ginagawa sa
pamayanan, Angel Lyka?
-
Pagpapanatili po na malinis ang isang lugar.
Magaling! Magbigay ka nga ng
isang halimbawa na ginagawa sa
tahanan, Isabelle?
Tama.
Pansinin naman ninyo ang mga
larawan na ginagawa sa paaralan.
Ano ang inyong nakikita sa unang
larawan, Cris?
Tama, Ano naman ang nasa
ikalawang larawan, Kiera?
Magaling! Magbigay ka nga ng
isang halimbawa na ginagawa sa
paaralan, Keifer?
Tama.
E. Paglalapat
a. Mayroon akong inihanda na puno ng
mga salita. Mga salitang kilos sa tahanan,
paaralan at pamayanan.
Kakantahin natin ang ‘Ako ay may lobo’.
Habang kumakanta ipapasa ang bola sa
katabi at kapag sinabi kong ‘tigil’ titigil sa
pagkanta ang lahat, kung sino ang may
hawak ng bola siya ang pipitas ng isang
bunga sa punong ito. Ang pinitas na kilos
ay gagamitin sa pangungusap.
Naintindihan ba ang gagawin mga bata?
-
Opo ma’am.
-
Opo ma’am.
Simulan na natin!
b. Ngayon naman, Hahatiin ko kayo sa
tatlong pangkat. Bawat pangkat ay gagawa
ng isang pangungusap na may salitang
kilos tungkol sa larawan. Bilugan ang
salitang kilos na ginamit. Mayroon lamang
kayong limang minuto upang gawin ito
kasama ang inyong pangkatang ulat.
Ngunit sa ating pangkatang gawain
mayroon tayong dapat tandaan. Basahin
nga natin.
‘Mga panuto sa pangkatang gawain’
1. Sumunod sa panuto na ibinigay sa
bawat pangkat.
2. Makipagtulungan sa bawat miyembro ng
pangkat.
3. Makinig at igalang ang ideya ng bawat
isa.
4. Iayos ang mga kagamitan pagkatapos
gamitin.
Bago magsimula tatawag ako ng isang
bata sa bawat pangkat upang bumunot ng
gagawin.
Handa na ba kayo sa pangkatang
gawain?
Maaari na kayong pumunta sa inyong
mga lugar.
(gagawa ng isang pangungusap tungkol sa
larawan.)
Tingnan natin kong tama ang ginawa ng
bawat pangkat.
Naintindihan na ba ninyo mga bata?
(iuulat ng bawat pangkat sa harap ng klase ang
kanilang ginawa)
-
Opo ma’am.
-
Ang atin pong tinalakay ngayon ay tungkol sa
paggamit ng mga salitang kilos.
-
Sa tahanan, paaralan at pamayanan po.
-
Gumagamit tayo ng mga salitang kilos sa
tahanan, paaralan at pamayanan.
-
Opo.
F. Paglalahat
Ano ang ating tinalakay ngayon, LJ?
Tama! Saan natin ginagamit ang salitang
kilos, Betina?
Magaling.
Ngayon, basahin natin ang inyong mga
sinabi
(tatawag ng isang bata at pangkatan
para sa pagbasa ng paglalahat)
Naintindihan na ba ninyo mga bata?
sKung gayon, may ibibigay akong papel
para sa pagtataya.
V. Pagtataya
Basahin natin ang panuto.
(tatawag ang guro para sa pagbasa ng panuto)
Panuto: Gamitin ang mga salitang kilos sa iba’t-ibang gawain sa tahanan, paaralan at
pamayanan na nasa Hanay B upang mabuo ang pangungusap sa Hanay A. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa patlang bago ang bilang.
Hanay A
1. Ang bata ay
2. Ako ay
3. Si Bob ay
4. Si nanay ay
5. Si CJ ay
ng plato sa kusina ng aming bahay.
ng halaman sa bukid.
ng kanilang ginawa sa pangkatan sa silid aralan.
sa likod ng aming bahay.
sa kanyang kuwaderno sa loob ng silid aralan.
Hanay B
a. nagtatanim
b. naghuhugas
c. nag-uulat
d. nagwawalis
e. nagsusulat
V. Takdang Aralin
Panuto: Gamitin sa pangungusap ang mga salitang kilos na nasa loob ng kahon. Iguhit ang
ibig sabihin ng bawat pangungusap. Kulayan ang iginuhit.
natutulog
tumawid
nagbabasa
1.
2.
3.
Inihanda ni:
ALTTEA MARIE P. TAROMA
GURO SA FILIPINO
Download