Uploaded by Aleksanteri Kivioja

III Miten Euroopan unioni toimii

advertisement
EU:n tärkeimmät toimielimet ovat:
 1) Eurooppa-neuvosto eli huippukokous
 2) Euroopan parlamentti
 3) Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto
 4) Euroopan komissio
 muut toimielimet valvovat, antavat neuvoja ja
valmistelevat edellisten toimintaa





jäsenmaiden hallitusten pääministerit ja joidenkin
maiden valtionpäämiehet
koolla muutaman kerran vuodessa
kokoontuu Brysselissä tai EU:n puheenjohtajamaassa
antaa poliittiset linjaukset
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on EU:n
”presidentti”, jonka toimikausi 2½ vuotta





751 jäsentä eli europarlamentaarikkoa (meppiä)
kaikista jäsenmaista
kokoontuu Strasbourgissa Ranskassa ja Brysselissä
Belgiassa
jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla
istuntokausi 5 vuotta
edustajien määrä suhteessa maan väkilukuun;
Suomella 13 edustajaa





mepit kuuluvat europuolueisiin omien kansallisten
puolueidensa mukaan
työskentelymuotoja täysistunnot ja 20 valiokuntaa
säätää asetukset, direktiivit ja unionin budjetin yhdessä
ministerineuvoston kanssa
valvoo päätösten toimeenpanoa
valvoo demokratian toteutumista:
◦ oikeus valita komission jäsenet
◦ oikeus erottaa komissio epäluottamuslauseella




28 jäsentä eli jäsenmaiden hallitusten ministerit
yhdeksän eri kokoonpanoa: kunkin toimialan ministerit
muodostavat oman kokoonpanonsa (esim.
maatalousministerit)
päätöksenteko: painotetut äänimäärät suhteessa maan
väkilukuun; Suomella 7 ääntä
eniten valtaa ja ylin päätöksentekijä EU:ssa




säätää lait (asetukset ja direktiivit) yhdessä
parlamentin kanssa
solmii EU:n kansainväliset sopimukset kolmansien
maiden (eli unioniin kuulumattomien valtioiden)
kanssa
kehittää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
päätökset tehdään joko:
1) yksimielisesti,
2) enemmistöpäätöksellä tai
3) määräenemmistöllä (joko 73,9% neuvoston äänistä tai 62%
unionin väestöstä päätöksen takana)






28 jäsentä eli komissaaria, kausi 5 vuotta
jäsenmaista riippumaton ylikansallinen elin
ajaa koko unionin etua
aloiteoikeus lainsäädännössä
valvoo päätösten toimeenpanoa, EU:n varojen käyttöä
ja perussopimusten noudattamista
kiistanalainen: käyttää suurta valtaa, mutta ei ole
kansalaisten valitsema

valvontatehtävissä
◦ Euroopan unionin tuomioistuin
◦ tilintarkastustuomioistuin
◦ Euroopan oikeusasiamies

neuvontatehtävissä
◦ talous- ja sosiaalikomitea
◦ alueiden komitea
◦ Euroopan keskuspankki ja investointipankki




sijaitsee Luxemburgissa, yksi tuomari jokaisesta
jäsenmaasta
tuomiovalta asioissa, joista unioni päättää
huolehtii, että eurooppaoikeutta tulkitaan, sovelletaan
ja noudatetaan samoin koko Euroopan unionin alueella
kansalaiset voivat tehdä tuomioistuimelle kanteluja
EU:n toimielinten menettelystä




tarkastaa unionin talousarviota
varmistaa, että varoja on hallinnoitu moitteettomasti
oikeus tarkastaa kaikkien EU:n varoja käsitelleiden
organisaatioiden tilit
voi tarvittaessa viedä asian unionin tuomioistuimen
käsiteltäväksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
◦ edustaa kansalaisyhteiskuntaa ja työmarkkinaosapuolia

Euroopan unionin alueiden komitea
◦ edustaa alueellisia ja paikallisia yhteisöjä

Euroopan keskuspankki
◦ vastaa euroalueen rahapolitiikasta ja määrää ohjauskorot

Euroopan investointipankki
◦ rahoittaa EU:n investointihankkeita

Euroopan oikeusasiamies
◦ suojelee EU:n kansalaisia, yrityksiä ja järjestöjä hallinnollisilta
epäkohdilta
Lisäksi Euroopan unionilla on 19
erillisvirastoa ja –laitosta, jotka
hoitavat tiettyjä tieteellisiä, teknisiä
tai hallinnollisia tehtäviä.




komissio valmistelee ja tekee lakialoitteet
lakialoitteen voivat tehdä myös unionin kansalaiset
(kansalaisaloitteella oltava 1 miljoona allekirjoittajaa ¼
jäsenvaltioista)
ministerineuvosto ja parlamentti säätävät lait (vrt. ero
Suomen lainsäädäntöön)
ehdottaessaan uutta lakia komissio valitsee
päätöksentekotavan
(3 vaihtoehtoa):
1) kuulemismenettely =

parlamentti antaa vain lausunnon laista

ministerineuvosto päättää
2) hyväksyntämenettely =

ministerineuvoston saatava parlamentin suostumus
käsiteltävään lakiin

parlamentti voi hyväksyä tai hylätä lain sellaisenaan,
mutta ei saa muuttaa lain sisältöä
3) tavallinen lainsäätämisjärjestys (ent.
yhteispäätösmenettely )
 parlamentti ja ministerineuvosto päättävät yhdessä, 13 käsittelyä
 yhteispäätösmenettely vahvistaa parlamentin asemaa
 parlamentti voi hylätä neuvoston päätökset


Pyydetään Euroopan komissiota tekemään
halutusta aiheesta lakialoite.
Väh. 1 000 000 allekirjoittajaa ¼ jäsenmaista

https://www.youtube.com/watch?v=8oJ5QFN
F9P8&index=2&list=PLPDrO813wNFTX-axyVo9SkLdsoNOSjuE
Kansalainen ja Eurooppa
19
1)
Euroopan unionin päätöstyypit ovat asetus,
direktiivi ja päätös. Miten kukin niistä vaikuttaa
jäsenmaiden lainsäädäntöön?
(Yo-tehtävä, kevät 2006)
1) asetus

tulee voimaan sellaisenaan koko unionin
alueella

asetuksen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen laki on
kumottava

huom. ero Suomen lainsäädäntöön: Suomessa asetus
= lakia tarkentavat ohjeet lain täytäntöönpanoa
varten
2) direktiivi
 lainsäädäntöohje
 pyrkimys yhdenmukaisiin lakeihin EU:ssa
 kansalliset lait muutettava direktiivin mukaisiksi
määräajan sisällä
3) päätös
 sitoo kaikkia, joille se on tarkoitettu, esim.
jäsenvaltio tai yritys
 sitoo vain vastaanottajaa
-




muita edellisiä vähemmän sitovia EU:n
säädöstyyppejä:
suositus
lausunto
tiedonanto
ilmoitus


unionin budjetti oli 141,5 miljardia 2010 (vrt. Suomen
valtion budjetti 2010: 49,9 mrd.)
unioni rahoittaa toiminnastaan yli 60% jäsenmailta
kerättävistä jäsenmaksuista
◦ määräytyvät bkt:n ja väkiluvun mukaan

toinen tärkeä tulonlähde tuontitullit unionin
ulkopuolisista maista tuotavista tuotteista
◦ pyritään vähentämään, jotta kehitysmaiden tuotteet
pääsisivät Euroopan markkinoille

unionimaat jakautuvat nettosaajiin ja nettomaksajiin
◦ nettomaksaja maksaa EU:lle jäsenmaksuja enemmän kuin saa
sieltä tukiaisia



yleensä vanhat ja pohjoiset jäsenmaat ovat
nettomaksajia
uudet ja eteläiset maat usein nettosaajia
Iso-Britannialla erityisasema: jäsenmaksuhuojennukset
1980-luvulta; muut maksavat brittien puolesta
https://www.europarltv.europa.eu/fi/progra
mme/others/baffled-by-the-eu-budget





laajentuminen lisännyt kustannuksia
lähes 80% EU:n kuluista maatalous- ja aluetukiin, jotka
lisäävät vain vähän kilpailukykyä
tietoyhteiskunta vaatii kilpailukykyä: tarve investoida
koulutukseen, tutkimukseen ja liikenteeseen
kestävä kehitys vaatii lisäinvestointeja
EU:n globaali toiminta vaatii lisäkuluja
1)
Mitä tarkoittavat seuraavat käsitteet:
a) uskottavuusvaje, b) demokratiavaje ja
c) vallan legitimiteettiongelma?
2)
3)
Mitä tarkoittaa EU:n toissijaisuus- eli
subsidiariteettiperiaate?
Tarkastele äänestysaktiivisuusasetelmaa s. 89.
Analysoi maiden välisiä eroja ja pohdi selityksiä
äänestysaktiivisuuden eroille.





EU kärsii monien kansalaistensa mielestä
uskottavuusvajeesta
kansallisten ja unionin etujen välillä ristiriitoja
ristiriidat näkyvät myös parlamentissa, jossa useita
unionin vallan kaventamista vaativia ryhmiä
muutamat ryhmät ajavat maansa eroa EU:sta
vain Grönlanti eronnut yhteisöstä 1982



demokratiavaje = vallan legitimiteettiongelma eli vallan
oikeutuksen ongelma: onko koko EU tarpeellinen?
moni unionin kansalainen kokee, että EU:lla ei ole
mitään annettavaa eikä unionin päätöksentekoon voi
mitenkään vaikuttaa
tämä näkyy laimeana osallistumisena EU-vaaleihin;
äänestysprosentti yleensä alle 50%




maiden oma kansallinen itsemääräämisoikeus
(suvereenius) kaventuu
EU hyödyttää vain Brysselin herroja ja euroeliittiä, ei
tavallista kansaa
unioni olemassa vain, jotta suuryritykset voivat kahmia
voittoja sisämarkkinoilla
yhteinen rahapolitiikka ja valuutta eivät sovi kaikille
unionimaille
Tulkitse kuvaa!






sisämarkkinat ja niiden tuomat edut
laajenevat taloudet ja markkinat unionin alueella
euron tuoma taloudellinen vakaus
laaja yhteistyö ja vuorovaikutus EU:n sisällä
laajat ja monipuoliset mahdollisuudet kansalaisille
(4 vapautta, Schengenin sopimus)
turvallisuus
1) eurofiilit
•
tavoitteena Euroopan federalistinen liittovaltio, joka
lopettaa kansallisvaltioiden ristiriidat
2) euroskeptikot
• yhdentymisen tausta oli kylmässä sodassa
• Neuvostoliiton hajottua yhdentymiselle ei nykyään
enää tarvetta
3) euro-optimistit
 henkinen ilmasto Euroopassa valmis yhdentymiselle
 integraatio hyödyttää talouselämää ja yritystoimintaa
4) europessimistit
 korostavat nationalismia, kansallista kulttuuria ja
taloutta
 kannattajia etenkin uusissa EU-maissa
 eivät usko ”kansalaisten Eurooppaan”
1)
Selvitä Euroopan parlamentin asema ja tehtävät
Euroopan unionin päätöksenteossa (Yo-tehtävä, kevät
2007)
2)
3)
4)
Vertaile komission ja ministerineuvoston tehtäviä ja
roolia unionissa.
Mikä on Eurooppa-neuvoston tehtävä EU:n
päätöksenteossa?
Ota selville, mitä asioita kukin europuolue ajaa
(puolueet s. 76).
1)
2)
3)
4)
Euroopan unionin päätöstyypit ovat asetus, direktiivi ja
päätös. Miten kukin niistä vaikuttaa jäsenmaiden
lainsäädäntöön?
(Yo-tehtävä, kevät 2006)
Mitkä tehtävät komissiolla, parlamentilla ja
ministerineuvostolla on lainsäädännössä?
Miten parlamentin rooli lainsäädännössä vaihtelee eri
päätöksentekotavoissa?
Selvitä, mikä on EU:n kansalaisaloite.
Kansalainen ja Eurooppa
38
1)
2)
3)
4)
5)
Mistä EU saa tulonsa?
Mihin EU kohdentaa menonsa?
Kuinka unionin tuloja on esitetty lisättäväksi?
Pohdi, mitä etuja jäsenmaa saa EU:n jäsenmaksun
vastineeksi?
Pohdi, mitkä tekijät voivat uhata unionin taloutta.


Suomen kansainvälinen asema muuttui 1980- ja 1990luvun vaihteessa
← kylmän sodan loppu, Neuvostoliiton muutokset ja
hajoaminen 1991
- aiemmin NL pyrki estämään Suomea liittymästä
läntisiin järjestöihin
Suomelle tuli tilaisuus lähteä mukaan Länsi-Euroopan
yhdentymiseen





1989 Suomi aloitti EY:n kanssa neuvottelut liittymisestä
ETA:een (Euroopan talousalue = EY:n ja EFTA:n
yhteistalousalue)
1992 Suomi haki EY:n jäsenyyttä yhdessä Ruotsin,
Itävallan ja Norjan kanssa
1994 kansanäänestys Suomen liittymisestä EU:hun;
tulos: 57% puolesta, 43% vastaan
1994 eduskunta päätti lopullisesti liittymisestä
1995 Suomi mukaan unioniin Ruotsin ja Itävallan
kanssa
Puolesta
 turvallisuuspolitiikka:
Venäjän olot sekavat 1990luvun alussa
 ainutlaatuinen tilaisuus
liittyä läntiseen yhteisöön
 Suomen ”läntisyyden
sinetöinti”
Vastaan





turvallisuuspolitiikka: Venäjä
liitosta vastaan
päätösvalta siirtyy Brysseliin
itsenäisyys menetetään
maatalous ei sopeudu EU:n
yhteiseen maatalouspolitiikkaan
pakolaisuus, rikollisuus ja vieraat
vaikutteet Suomeen
Muuttui




kulutustavarat halpenivat
Suomen suljetuille markkinoille
EU:n sisämarkkinoiden myötä
kilpailevia tuotteita
EU-lainsäädäntö voimaan: oma
lainsäädäntövalta väheni
vapaus matkustaa, opiskella ja
työskennellä vapaasti EU:n
alueella
Ei muutosta



muut EU-kansalaiset eivät
rynnänneet ostamaan vapaa-ajan
asuntoja Suomesta
alkoholimonopoli ↔ ongelma
sopeutuminen alkoholin
vapaaseen tuontiin
kansallinen kulttuuri muuttui
vähän




Suomi on ollut aktiivinen EU:n jäsen
Suomi pyrki päätöksenteon ytimeen 1995-2003
(pääministeri Paavo Lipposen linjaus)
Suomi aktiivisempi kuin muut Pohjoismaat, vrt. Ruotsi
ja Tanska esim. euron ulkopuolella
ongelmia EU-suhteessa:
◦ maatalous (pohjoinen sijainti, erityistukien tarve)
◦ turvallisuuspolitiikka (Suomi ei Naton jäsen; Suomi sitoutunut
EU:n yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan)

EU-asiat eivät ole Suomessa ulkopolitiikkaa tai
kansainvälisiä suhteita vaan sisäpolitiikkaa
◦ pääministeri johtaa, kuten muutakin sisäpolitiikkaa

parlamentarismin mukaisesti
1) eduskunta päättää EU-asioista Suomessa
2) valtioneuvosto valmistelee EU-asiat eduskunnan
päätettäväksi


eduskunta käsittelee unionin säädösehdotukset, jotka
kuuluvat eduskunnan toimivaltaan
suuri valiokunta
◦ EU-valiokunta, 25 jäsentä
◦ varmistaa eduskunnan vaikutuksen ja parlamentaarisen
valvonnan EU-asioissa
◦ ilmaisee eduskunnan kannan EU-asioissa

erikoisvaliokunnat
◦ antavat lausuntoja omaan alaansa liittyvissä EU-asioissa
suurelle valiokunnalle
1)
2)
3)
4)
Mitkä tekijät mahdollistivat Suomen liittymisen
Euroopan unioniin?
Ketkä vastustivat, ketkä kannattivat Suomen
liittymistä unioniin?
Mitä uhkia ja mitä mahdollisuuksia ajateltiin EUjäsenyyden tuovan tullessaan? Miten nämä
toteutuivat?
Selvitä, miten EU-asioista päätetään Suomen
poliittisessa järjestelmässä.
1)
2)
3)
Lue fokusaukema s. 96-97 ”Kansalaisten kokemuksia
Euroopan unionista” ja pohdi, missä määrin ja miksi
monet suomalaiset suhtautuvat torjuvasti unioniin.
Pohdi omaa suhtautumistasi unioniin, ja perustele
kantasi.
Pohdi, mitä hyötyjä ja haittoja Suomelle olisi
koitunut, jos se olisi jäänyt EU:n ulkopuolelle.
Download