Uploaded by laczi.zsolti74

KKS2005-English and Hungarian

advertisement
Erőművi Azonosító Rendszer – KKS
Power Station Identification System-KKS
Felhasználói Kézikönyv
User Manual
Tartalomjegyzék
Table of Contents
ERŐMŰVI AZONOSÍTÓ RENDSZER ................................................................................. 4
POWER STATION IDENTIFICATION CODE ...................................................................... 4
BEVEZETÉS ....................................................................................................................... 4
INTRUDUCTION ................................................................................................................. 4
REQUIREMENTS OF IDENTIFICATION CODE ................................................................. 5
AZ ERŐMŰVI AZONOSÍTÓ RENDSZER (KKS) FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA .......... 6
POWER STATION IDENTIFICATION CODE (KKS) STRUCTURE AND USING ............... 6
A KÜLÖNBÖZÕ TÍPUSÚ AZONOSÍTÓK ALKALMAZÁSA ................................................. 9
USING OF DIFFERENT KIND OF IDENTIFICATION CODE .............................................. 9
AZ EGYES JELCSOPORTOK FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA .......................................... 11
STRUCTURE OF BREAKDOWN LEVEL AND CONTENT ............................................... 11
FUNKCIÓKÓD................................................................................................................... 15
FUNCTION CODE ............................................................................................................. 15
A FUNKCIÓKÓDOK FŐCSOPORTJAI ............................................................................. 16
BREAKDOWN LEVEL 1 F1 ............................................................................................... 16
VILLAMOS HÁLÓZATOK (ALÁLLOMÁSOK) ÉS ELOSZTÓBERENDEZÉSEK ................ 19
ELECTRICAL NETWORKS (SUBSTATIONS) AND DISTRIBUTION EQUIPMENTS ....... 19
VILLAMOSENERGIA KIADÁS ÉS HÁZIÜZEMI ELLÁTÁS ................................................ 23
POWER TRANSMISSION AND AUXILIARY POWER SUPPLY ....................................... 23
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK....................................................................... 29
INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT ....................................................... 29
HAGYOMÁNYOS TÜZELŐANYAG ELLÁTÁS ÉS MARADVÁNY ELTÁVOLÍTÁS ........... 33
CONVENTIONAL FUEL SUPPLY AND RESIDUES DISPOSAL ...................................... 33
VÍZELLÁTÁS, VÍZELŐKÉSZÍTÉS ÉS HULLADÉKVÍZ GYŰJTÉS..................................... 36
WATER SUPPLY AND DISPOSAL ................................................................................... 36
HAGYOMÁNYOS HŐTERMELÉS .................................................................................... 39
CONVENTIONAL HEAT GENERATION ........................................................................... 39
GŐZ, VÍZ, GÁZ KÖRFOLYAMAT ...................................................................................... 48
STEAM, WATER, GAS CYCLES ...................................................................................... 48
FŐ GÉPEGYSÉGEK ......................................................................................................... 53
MAIN MACHINE ................................................................................................................ 53
TECHNOLÓGIAI ENERGIASZOLGÁLTATÁS (TÁVHŐ) ................................................... 57
PROCESS ENERGY SUPPLY FOR EXTERNAL USERS (E.G. DISTRICT HEATING) ... 57
HŰTŐVÍZ ELLÁTÁS .......................................................................................................... 59
COOLING WATER SUPPLY ............................................................................................. 59
SEGÉDBERENDEZÉSEK ................................................................................................. 62
AUXILIARY SYSTEM ........................................................................................................ 62
GÁZ ELŐÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS ...................................................................................... 64
GAS PRODUCTION AND HANDLING .............................................................................. 64
MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK ............................................................................................... 65
AUXILIARY SYSTEMS ...................................................................................................... 65
ÉPÍTMÉNYEK ................................................................................................................... 68
STRUCTURES .................................................................................................................. 68
NAGY GÉPEK ................................................................................................................... 69
2 / 181
HEAVY MACHINERY ........................................................................................................ 69
BERENDEZÉSKÓD .......................................................................................................... 70
SYSTEM CODE ................................................................................................................ 70
A BERENDEZÉSKÓDOK FŐCSOPORTJAI ..................................................................... 71
MAIN GROUP OF SYSTEM CODE .................................................................................. 71
ESZKÖZKÓDOK ............................................................................................................... 83
COMPONENT CODE ........................................................................................................ 83
AZ ESZKÖZKÓDOK FŐCSOPORTJAI ............................................................................. 84
MAIN GROUP OF COMPONENT CODE .......................................................................... 84
ALKALMAZÁSI SZABÁLYOK ÉS PÉLDÁK ....................................................................... 89
APPLICATION RULES AND SAMPLES ........................................................................... 89
1. KKS AZONOSÍTÓ A VILLAMOS TECHNOLÓGIÁBAN ................................................. 90
1. KKS IDENTIFICATION CODE IN ELECTRICAL TECHNOLOGY ................................. 90
2. KKS AZONOSÍTÓ A GÉPÉSZ TECHNOLÓGIÁBAN ............................................... 116
2. KKS IDENTIFICATION CODE IN MECHANICAL TECHNOLOGY ........................... 116
3. P&I SÉMÁK KIALAKÍTÁSA A KKS FELHASZNÁLÁSÁVAL ..................................... 131
3. CONFIGURATION OF P&I DIAGRAM USING KKS .................................................. 131
4. MÉRÉSEK FELADAT ORIENTÁLT AZONOSÍTÁSA A P&I SÉMÁKON. .................... 139
4. IDENTIFICATION OF MEASURING ON THE P&I DIAGRAM.................................... 139
6. KKS AZONOSÍTÓ JELEK KÉPZÉSE AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKÁBAN. ...................... 149
6. CREATION OF KKS IDENTIFICATION CODE IN I&C ................................................ 149
7. A JELKÓDOK MEGHATÁROZÁSA ............................................................................. 158
7. IDENTIFICATION OF SIGNAL CODE ......................................................................... 158
Megjegyzés: Az angol nyelvre való fordítás nem teljes, az csak a KKS alkalmazásának
rövid leírására és a címszavakra korlátozódott.
Azokat a jelkódokat, amelyek az adott technológiai berendezésre nem érvényesek pl.
szénszállítás és széntüzelés ill. amelyeket tapasztalatunk szerint nem használnak pl.
helykód a leírásban töröltük ill. nem részleteztük.
Remark:
The English translation is not complete, its content has been limited to short
description of its application and to entries, only. We have deleated respectively and
we have not detailed those KKS codes which are not applicable to the
technologically equipment, e.g. coal transport and firing respectively those which
are not used according to our experience.
3 / 181
ERŐMŰVI AZONOSÍTÓ RENDSZER
POWER STATION IDENTIFICATION CODE
BEVEZETÉS
INTRUDUCTION
Alapvető, hogy az erőmű megvalósításában résztvevők megállapodjanak egy az
erőművet, annak részeit és berendezéseit azonosító rendszer használatában.
Az erőművek méreteiből fakadóan, a különböző telephelyeken megtalálható nagyszámú
résztvevő között kommunikációs problémák merülhetnek fel, melyek előre nem becsülhető
költségnövekedéshez vezethetnek.
Egy azonos alapokon nyugvó azonosítási rendszer nyelvtől és beosztástól függetlenül
minden résztvevőt képessé tesz arra, hogy a felelősségi körébe tartozó erőműrészeket
egységesen és félreérthetetlen módon azonosítani tudja. A KKS Erőművi Azonosító
Rendszer messzemenően megfelel a követelményeknek.
Az erőmű tervezői és üzemeltetői így egy olyan közös, azonos alapokon nyugvó azonosító
rendszert fognak használni, amelynek révén a tervezéshez, a szereléshez és az
üzemeltetéshez szükséges adatok könnyen összegyűjthetők és jól kezelhetők.
A Megrendelő követelményei szerint a “Az Erőművi Létesítmény” esetében a KKS
azonosító rendszert kell használni.
The KKS-System for power plant equipment identification will be used throughout the
construction and operation phases of the plant.
This enables a common method of equipment identification to be used for mechanical,
electrical and civil engineering, industrial engineering and control+ instrumentation
equipment which are all interrelated in complex plants.
KKS is in accordance with the following codes and standards:
Structure of identification codes: IEC750, DIN 40719 Part 2,
Control&instrumentation, measurement : ISO3511/1, DIN 19227 Part 1
Convention:
The KKS identification codes will be written without spacing in all lists and other
documentations; i.e. without a blank beetwen the various breakdown levels. The
identification codes to be used for the plant are described in the following summary.
4 / 181
AZ AZONOSÍTÓ RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
REQUIREMENTS OF IDENTIFICATION CODE
Az azonosító rendszernek a következõ követelményeknek kell eleget tennie:
The identification code shall meet with the following requirements:
-
Határozza meg a teljes létesítményt alrendszereivel egyetemben;
Define the complete plant together with its subsystem
-
Rendelkezzen tartalékokkal a további bővíthetőség érdekében:
The identification code shall have with reserves
-
Az osztályozási rendszernek olyannak kell lennie, hogy az minden erőmű típusra
általánosan alkalmazható legyen; de egyúttal az összes rendszer legyen
egyértelműen azonosítható;
The classification shall be used for all types of Power Station but the complete
system has to be unambigously identified
-
Az összes alrendszer is legyen egyértelműen azonosítható;
The complete subsystem shall be unambigously identified
-
Az azonosító rendszerbeli azonosítókat ne lehessen többször kiosztani;
The identification codes should not be applied more than once
-
Az adathordozó karakterek a különbözõ aláosztások során is rendelkezzenek
-
meghatározott jelentéstartalommal;
The data carrier character after the subordinate identification code have to be
ordered specified report contents
-
A változó rendszerek legyenek változtatható módon azonosíthatóak;
The variable systems shall be identified
-
A felismerhetőség és egyértelműség biztosítása mellett az azonosító jelzések ne
legyenek túl hosszúak;
The identification codes should not be longer than it’s necessary because they shall
be unambigous and recognizable
-
Az azonosító jelzések legyenek alkalmasak adatkezelésre;
The identification codes are used for data processing
-
Vegye figyelembe a létező szabványokat, irányelveket és ajánlásokat.
It shall consider the existing standards, guidelines and recommendations
5 / 181
AZ ERŐMŰVI AZONOSÍTÓ RENDSZER (KKS) FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA
POWER STATION IDENTIFICATION CODE (KKS) STRUCTURE AND USING
- A KKS háromféle azonosításból áll:
- A folyamattal kapcsolatban lévő azonosítás a berendezéseket az erőművi
folyamatokban betöltött feladataik alapján azonosítja;
- A helyazonosítás az alrendszereken belüli elhelyezkedési pontok szerint azonosít;
- A telepítési hely azonosítás a különböző helyiségek, szintek, vagy az erőmű egyéb
területei, helyei szerint azonosítja az ott elhelyezett egységeket és a felszerelt
berendezéseket.
Mindhárom fajta azonosítási módra egy egységes azonosítási szerkezet szolgál, amely
maximálisan négy jelcsoportból áll.
6 / 181
Az azonosító kód felépítése
Structure of identification code
A jelcsoportok
sorszámai
Breakdown
level
0
2
3
Berendezés
Eszköz
megnevezése
Part of Plant System
Title
of
breakdown
level
F0 F1 F2 F3 FN
Az
adathely
G
jelzése
Designation of
data character
Equipment
code
unit Component
code
A1 A2 AN
A3
Az
A A N N N (A) A A N N
A
jelcsoport Erőmű rész
1
azonosító
fajtája
Type
character
Például
Example
(A)
Rendszer
(N) A A
A
NN
B1 B2 BN
(N)
of
1
1
LAB
10
BR
020
(A)
A A NN
A = Betű szimbólumok (latin nagybetűk, speciális szimbólumok)
Alpha-characters (roman letters except I and O, special symbols
N = Numerikus szimbólumok (arab számok)
Numerical characters (arabic numbers)
( ) = Ezek az azonosítók elhagyhatók
These data characters may be onmitted
This type of code is used in most applications, because the components and electrical or
control equipment will be assigned process- and system related identification codes. Parts
of the plant and devices are thus assigned an identification code according to their task in
the total process.
7 / 181
This block expects the prefix symbol “=”; may be onmitted if the information content of the
codes remain unambigous.
G,F0,F1,F2,F3,
According to system code from P&I digram e.g. 11LAB
FN
Line number from P&I diagram, e.g. 20
A1,A2
According to the KKS-system: BR for piping
AN
BR number, e.g. 010
BR010-BR990 for main lines
BR001-BR999 for secondary lines
BR-Code changes when
- System code changes
- Line number changes
- Pipeline branches
-
After process equipment (valve, flow restrictor etc.)
Pipe dimension changes
Design pressure changes
Design temperature changes
Material changes
-
Deliverer changes
8 / 181
A különbözõ típusú azonosítók alkalmazása
USING OF DIFFERENT KIND OF IDENTIFICATION CODE
A fenti táblázat összefoglalja a KKS-ben elõforduló három különböző típusú azonosítás
felépítését és tartalmukat a négy különbözõ jelcsoport esetében.
Funkcionális, a folyamattal kapcsolatos azonosítás
Functionality, identification connection with process
Ebben a típusú azonosításban a teljes rendszer a funkció, a folyamat szerint van
felosztva, hiszen a berendezéseknek és azok részegységeinek is, a folyamattól függően
gépészeti, villamos, irányítástechnikai és építészeti szempontból is azonosíthatóaknak kell
lenniük.
A legtöbb alkalmazási területen a folyamathoz kötött azonosítás a legfontosabb, mivel ez
meg is jeleníthető a gépész, a villamos és irányítástechnikai berendezéseket,
helyiségeket, jelzéseket és megnevezéseket tartalmazó folyamatábrákon.
A villamos és irányítástechnikai területeken a segédrendszerek, az energiaellátás, a
jelzőkörök, szabályozások, a műszerezés, a védelem stb. berendezései a
folyamattervezési körben kezelendők. Hasonlóak alkalmazandók az építészeti
szerkezetek esetében is.
A folyamatokkal összefüggő azonosítás megfelel a DIN 40719, 2. rész, “Üzem”
megnevezésű blokknak.
Ennek a blokknak az előjelzése: “=“.
A szabvány szerint ez az előjelzés elhagyható ha az azonosítás egyértelmű marad.
Helyazonosítás
Identification of place
A folyamattal összefüggő azonosítás mellett a KKS-t lehet használni az elhelyezkedés
azonosításra is, alapvetően villamos és irányítástechnikai berendezések esetében, de
használata nem kizárt gépészeti berendezések esetében sem. A helyazonosítást - például
az elhelyezkedési pontok a szerelési egységeken a berendezésen belül koordináták és
térrészek a helyiségekben, stb. esetében - a BERENDEZÉS csoportok azonosításánál
lehet kiosztani.
9 / 181
Itt a FUNKCIÓ jelcsoportnál a helyazonosításhoz használt betűk megegyeznek a
folyamatokkal összefüggő azonosítás esetében használtakkal. Ez a teljes rendszerben
lehetővé teszi a könnyű azonosíthatóságot. A folyamatokkal összefüggő azonosítás
esetében használt azonosítókkal való összetévesztés kizárt, mivel a DIN 40719, 2. rész
szerint, ”+” előjelet (algebraical sign) kell tenni a “Hely” (Place) megnevezés blokk elé
mindazon esetekben, ha felmerül az összetéveszthetőség lehetősége
(Used before the unit code if the confusion is possible).
A szabvány szerint ez az előjelzés elhagyható ha az azonosítás egyértelmű marad
(According to standard these data characters may be onmitted if the identification is
determining).
Helyiség azonosítás
Identification of rooms
Azt a célt szolgálja, hogy az erőműben beépített összes rendszernek és alrendszernek a
telepítési helye világosan azonosítható legyen. Az épületeket a FUNKCIÓ (Function)
jelcsoportban a különböző épületek helyiségeit, különböző szintjeit pedig a BERENDEZÉS
(System) jelcsoportban azonosítjuk. Ebben az esetben az ESZKÖZ (Component)
jelcsoport elhagyandó.
Az azonosítás előjele “+”.
A tűzszakaszokat a helyiség azonosításnak megfelelően kell kódolni. Például “R”-t
használunk a 2. jelcsoportban a helyiség osztályozásánál, majd három szám következik
(szintenkénti és helyiségenkénti sorszámozás). Az első szám jelzi a szintet (alulról fölfelé
haladva) a második és a harmadik szám a helyiségek sorszámai a megfelelő szinten.
10 / 181
AZ EGYES JELCSOPORTOK
FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA
STRUCTURE OF BREAKDOWN LEVEL
AND CONTENT
A KKS egyes jelcsoportjai alfanumerikus
szerkezetűek, így világosak és könnyen
megjegyezhetőek.
A rendszeren belüli
rendszerosztályozás és sorszámozás
Classification and serial numbering
inside of the system
0. jelcsoport,
0. Breakdown level
Erőmű rész
Part of plant
N
NAAANN
Ha egy erőmű részben (blokkban, vagy
közös berendezésben) több azonos
részegység található (pl. azonos turbina
vagy dízel gépcsoport stb.) az elő szám
az azonos részegységek darabszámának
megfelelően alakul.
N
AANNN
(A)
a jelcsoport az első …n-edik blokkhoz
tartozó berendezéseknél ”1”-től …n-el, a
közös berendezéseknél “0”-val jelölendő.
1. jelcsoport,
1. Breakdown level
Funkció, a rendszer azonosító
előszáma
Function, system identification No.
AAANN
AANNNA
AANNNA
AANN
Az ABC három betűjével történő
azonosítás a teljes erőműre vonatkozóan
ezen jelcsoporton belül osztályozza a
rendszereket, alrendszereket és azok
részeit.
Ahol erre lehetőség van ott mindig
mindhárom betűkódot használni kell. A
jelcsoport elsõ betűjelei az alábbiak:
A funkciókódok fő csoportjai
Main group of function code
A
N
AAANN
AANN
“Az Erőművi Létesítmény” esetében ez
N
N
Villamos hálózatok, alállomás és
elosztóberendezések
Grid and distribution system
AANN
B
Villamosenergia kiadás és
háziüzemi ellátás
Power transmission and auxiliary
power supply
C
Irányítástechnikai berendezések
“Erőművi Létesítmény” esetében
általában a “Funkció - előszám”-ot ”0”-val
jelöljük.
(Irányítástechnikai feladatuk
szerinti felbontásban pl. mérés,
Közös berendezések= 00
Common units = 00
vezérlés, szabályozás)
11 / 181
Instrumentation and control
equipment (I&C)
D
Irányítástechnikai berendezések
(technológiai kapcsolat szerinti
felbontásban pl. fő hűtővízkör,
háziüzemi rendszer)
Instrumentation and control
equipment (I&C)
E
Hagyományos tüzelőanyag ellátás
és maradékanyag eltávolítás
Conventional fuel supply and
residues disposal
G
Vízellátás, vízelőkészítés és
hulladékvíz gyűjtés
Water supply, water treatment and
disposal
H
Hagyományos hőtermelés
Conventional heat generation
L
Gőz, víz, gáz körfolyamat
Steam, water, gas cycle
M
Fő gépegységek
Main machine sets
N
Technológiai energiaszolgáltatás
(pl. Távfűtés)
Process energy supply for ext.
users (e.g. District heating)
P
Hűtővíz ellátás
Cooling water systems
Q
Segédberendezések
Auxiliary ssystems
R
Gáz előállítás és kezelés
Gas produktion and handling
S
Melléklétesítmények
Ancillary systems
U
Építmények
Structures
X
Nagy gépek (pl. dízelgenerátor)
Large machine sets (diesel)
A második és harmadik betű a
főcsoporton belül meghatározza az
egységeket.
Az osztályozás szempontjából a
számoknak nincsen jelentőségük,
egyszerűen aláosztják az utolsó betűjellel
meghatározott berendezéseket sorszám
szerint (pl. csővezetékek, helyiségek,
épületek szintjei, stb.)
Célszerűségi szempontokat figyelembe
véve a számok kiosztásánál a logikai
felépítést is lehet alkalmazni.
2. jelcsoport,
2. Breakdown level
Berendezések
Systems
N
NAAANN
AANNNA
AANN
A folyamathoz kötött osztályozási
rendszerben az első két betű a gépészeti
berendezések és berendezés egységek,
a villamos, és az irányítástechnikai
berendezések, a közvetlen mérő és
jelzőkörök berendezései, valamint
helyiségek ill. tűzszakaszok
megkülönböztetéséhez használatos.
12 / 181
A helyazonosításban ezt a jelcsoportot villamos és irányítástechnikai
berendezések esetében - kezelőtáblákon,
pultokon, vagy szekrényeken a pozíciók
vagy táblakoordináták megadására
használják; gépészeti berendezések
esetében szintén koordinátás
helyazonosítást alkalmazhatunk pl. egy
üzemanyagtartályon belül.
A berendezéskódok főcsoportjai
Main group of system
A
Gépegységek (aggregátok)
Mechanical equipment
B
Készülékek
Mechanical equipment(Apparats)
Közvetlen mérőkörök
C
Direct measuring circuits
D
Szabályozó körök
Control circuits (closed loop)
E
Mérési jelfeldolgozás
Measuring signal processing
G
Villamos berendezések
Electrical erection units, systems
H
Fő- és nagy gépek részegységei
Subassemblies of main and heavy
machinery
R
Különböző épületekben található
helyiségek és tűzszakaszok
Rooms in different kind of building
and fire compartments
A telepítési hely azonosítási
rendszerében ezt a jelcsoportot az
épületeken belüli azonosításra használják
(helyiségek).
Ebben a jelcsoportban a számoknak az
azonosítás szempontjából nincs
jelentőségük, egyszerűen a
berendezések sorszámozását szolgálják.
3. jelcsoport,
3. Breakdown level
Eszközök
Component
A számozásnál általában aláosztódik a
berendezés a sorszám szerint, de
megfelelő logikai rendszert kialakítva meg
lehet határozni a berendezés fajtáját (pl.
szabályozószelep, helyi mérés, L1
fázisáram stb.).
Ha szükséges az utolsó betű (A3) is
használható vezérlő szelepek, többszörös
energiaellátású hajtások, kettős-hőmérők
(kétbetétes) stb. azonosítására, úgymint
a teljes berendezés egység
alrendszereinek azonosítója.
N
NAAANN
AANNNA
AANN
Ez a jelcsoport gépész, villamos és
irányítástechnikai rendszerek esetében
az eszközök azonosítására szolgál.
A gépészeti és folyamattervezői gyakorlat
szempontjából itt a KKS használható a
gépészeti berendezések és
komponenseik, úgymint szivattyúk,
tengelykapcsolók és hajtóművek
azonosítására.
Villamos kapcsolók, nyomógombok,
relék, stb. - a DIN 40719, 2 résznek
megfelelően. A KKS egy “-“ jelölést
13 / 181
tartalmaz az első betű helyén. Ezen
jelcsoportban a jeleket azonosíthatjuk
eredetük és céljuk helye szerint is.
Az első betű a főcsoportokat a második
az alcsoportokat határozza meg.
ha egy kábel BDE-ből CHJ-be megy,
akkor a kábel azonosítója BDE lesz.
A kábelazonosításnál használt számok
használhatók a feszültségszintek és
alkalmazási területek közötti
megkülönböztetésre is.
Az eszközök főcsoportjai
Main group of components
K
Gépészeti eszközök
Mechanical components
M
A gépésztechnológia részegységei
Part components of technology
Q
Irányítástechnikai eszközök
I&C components (not electrical)
X
Jelforrások
Signal source
Y
Jelfelhasználás
Signal tartget
Jelforrások és a jelfelhasználás
azonosítása
Identification of signal source and
application of signals
Ahhoz, hogy egy villamos vagy
irányítástechnikai berendezés áramút
tervén a jelek megfelelő módon
azonosíthatóak legyenek, X és Y előjelek
előzik meg a “jelzés azonosítást” azaz a
3. jelcsoport betűjelét.
Az alkalmazandó jeltartományoknak meg
kell felelniük a különböző irányítástechnikai gyártók előírásainak.
Összetett jelek
Combined signals
Z
-
Villamos eszközök
Electrical components
A számok ebben a jelcsoportban is csak
sorszámozásra használandók.
Megjegyzések a további aláosztásokhoz
és azok alkalmazásához:
Kábelek azonosítása
Identification of cable
A kábel azonosító kódjának osztályozó
része (a betűk) a kábel két végének
megfelelő kódot tartalmazza, és az a
kábelvég-azonosító betű áll elõbb amelyik
az ABC szerint előbb van, és egyben ez
szolgál a kábel azonosítására is. Például
14 / 181
1. Jelcsoport
Breakdown level 1
FUNKCIÓKÓD
FUNCTION CODE
15 / 181
A FUNKCIÓKÓDOK FŐCSOPORTJAI
BREAKDOWN LEVEL 1 F1
A
B
C
D
Villamos hálózatok, alállomás és
elosztóberendezések
Grid and distribution system
Villamosenergia kiadás és
háziüzemi ellátás
Power transmission and auxiliary power
supply
Irányítástechnikai berendezések
Instrumentation and control equipment
(I&C)
Irányítástechnikai berendezések
Instrumentation and control equipment
(I&C) (for use only when the function
codes “CM” to “CT” are insufficient for
identification)
E
Hagyományos tüzelőanyag ellátás és
maradékanyag eltávolítás
Conventional fuel supply and residues
disposal
16 / 181
G
Vízellátás, vízelőkészítés
és hulladékvíz gyűjtés
Water supply, water treatment and
disposal
H
Hagyományos hőtermelés
Conventional heat generation
L
Gőz, víz, gáz körfolyamat
Steam, Water, Gas cycles
M
Fő gépegységek
Main machine sets
N
Technológiai energiaszolgáltatás (pl.
Távfűtés)
Process energy supply for ext. users (e.g.
District heating)
P
Hűtővíz ellátás
Cooling water systems
Q
Segédberendezések
Auxiliary ssystems
R
Gáz előállítás és kezelés
Gas produktion and handling
S
Melléklétesítmények
Ancillary systems
U
Építmények
Structures
X
Nagy gépek
Large machine sets (diesel)
17 / 181
A
A Villamos hálózatok (alállomások)
és elosztóberendezések
AR
Electrical networks (substations)
and distribution equipments
AS
AT
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AJ
AK
AL
AM
AN
> 420 kV kapcsoló berendezés
> 420 kV systems
380 - 420 kV kapcsoló
berendezés
380 - 420 kV systems
220 (<380) kV kapcsoló
berendezés
220 (<380) kV systems
110 (<220) kV kapcsoló
berendezések
110 (<220) kV systems
60 (<110) kV kapcsoló
berendezés
60 (<110) kV systems
45 (<60) kV kapcsoló berendezés
45 (<60) kV systems
30 (<45) kV kapcsoló
berendezések
30 (<45) kV systems
20 (<30) kV kapcsoló
berendezés
20 (<30) kV systems
10 (<20) kV kapcsoló
berendezés
10 (<20) kV systems
6 (<10) kV kapcsoló
berendezés
6 (<10) kV systems
1 (<6) kV kapcsoló berendezés
1 (<6) kV systems
<1 kV kapcsoló berendezés
<1 kV systems
AP
Pultok, vezénylői asztalok
Control consoles (panels,
desks)
AQ
Mérő és fogyasztásmérő
berendezések
AU
Measuring and metering
equipment
Védelmi táblák, szekrények
Protection equipment
Kihelyezett táblák és szekrények
Local panels and cubicles
Transzformátor berendezései
Transformators
Vezérlő - állásjelző és
segédberendezések
Closed loop controls-position
indicators and auxiliary
equipments
AV
AW
AX
AY
18 / 181
Kábelrendező szekrények
Marshaling cubicles
Vezénylő táblák
Control panels
Központi berendezések (pl.
folyamatirányító számítógép)
Central systems (for examle
DCS or PLC)
Hiradástechnikai berendezések
Communication equipment
VILLAMOS HÁLÓZATOK
(ALÁLLOMÁSOK) ÉS
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK
ELECTRICAL NETWORKS
(SUBSTATIONS) AND DISTRIBUTION
EQUIPMENTS
AE
(F3 for subdivision) (to AKZ)
AL 6 (<10) kV kapcsoló berendezés
6 (<10) kV systems
ALA
110 (<220) kV kapcsoló
berendezések
110 (<220) kV systems
felosztáshoz) (ALZ-ig)
6 kV systems
(F3 for subdivision) (to ALZ)
AEA 110 kV-os kapcsoló berendezés
110 (<220) kV systems
AEB (F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (AEZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AEZ)
AH
< 1 kV kapcsoló berendezések
< 1 kV systems
ANA 500…1000 V AC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
500…1000 V AC Low voltage
switchgear, Threephase/single
phase AC
AN
30 (<45) kV kapcsoló
berendezések
30 (<45) kV systems

AHA 30 kV-os kábel
30 kV cable
AHB (F3 rendelkezésre áll további
ANC
felosztáshoz) (AHZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AHZ)
AJ
20 (<30) kV kapcsoló berendezés
20 (<30) kV systems
AJA 20 kV-os kapcsoló berendezések
(F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (AJZ-ig)
20 kV systems
(F3 for subdivision) (to AJZ)
AK
10 (<20) kV kapcsoló berendezés
10 (<20) kV systems
AKA 10 kV-os kapcsoló berendezések
(F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (AKZ-ig)
10 kV systems
6 kV-os kapcsoló berendezések
(F3 rendelkezésre áll további
500…1000 V AC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
500…1000 V AC Low voltage
switchgear
ANE 400/230 V AC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
400/230 V AC Low voltage
switchgear

ANH 400/230 V AC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
400/230 V AC Low voltage
switchgear
ANK 220/110 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
220/1100 V DC Low voltage
switchgear
19 / 181

ANN 220/110 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
220/1100 V DC Low voltage
switchgear
(F3 for subdivision) (to AQZ)
Védelmi táblák és szekrények
Protection equipment(Panels
and Cubicles)
ARA (F3 rendelkezésre áll további
AR
ANQ 60/48 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
60/48 V DC Low voltage
felosztáshoz) (ARZ-ig)
(F3 for subdivision) (to ARZ)
switchgear
AT

ANS 60/48 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
60/48 V DC Low voltage
switchgear
ATA
AU
ANU 24/12 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
24/12 V DC Low voltage
switchgear
felosztáshoz) (AUZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AUZ)
Kábelrendező szekrények
Marshaling cubicles
AVA 120 kV-os sorkapocs szekrény
120kV cubicle with terminals
AV
Pultok, vezénylői asztalok
Control consoles(Desks, Tables)
APA (F3 rendelkezésre áll további
AVB
Mérő és fogyasztásmérő
berendezések
Measuring and metering
equipment
AQA (F3 rendelkezésre áll további
(F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (AVZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AVZ)
felosztáshoz) (APZ-ig)
(F3 for subdivision) (to APZ)
AQ
Vezérlő-, állásjelző és
segédberendezések
Closed loop controls-position
indicators and auxiliary
equipments
AUA (F3 rendelkezésre áll további

ANW 24/12 V DC kisfeszültségű
kapcsoló berendezések
24/12 V DC Low voltage
switchgear
AP
Transzformátor berendezések
Transformators
Fojtótekercs és készülékei
Choking coil and systems
Vezénylő táblák
Control panels
AWA (F3 rendelkezésre áll további
AW
felosztáshoz) (AWZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AWZ)
felosztáshoz) (AQZ-ig)
20 / 181
AX
AXA
Központi berendezések (pl.
folyamatirányító számítógép)
Central systems (for example
DCS or PLC)
(F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (AXZ-ig)
(F3 for subdivision) (to AXZ)
21 / 181
B
B
Villamosenergia kiadás és
háziüzemi ellátás
Power transmission and
auxiliary power supply
BA
Energiakiadás
BB
BC
BD
BF
BH
Power transmission
Közép feszültségű elosztók és
transzformátorok, normál
hálózat
Medium-voltage distribution
BJ
BL
BM
boards and transformers,
normal system
Közép feszültségű elosztók és
transzformátorok, általános
Medium-voltage distribution
boards and transformers,
normal system
Közép feszültségű biztonsági
elosztók és transzformátorok,
(Dízel) 1 biztonsági elosztó
Medium-voltage emergency
distribution boards and
transformers, (Diesel)
emergency distribution 1
0,4 kV főelosztók és
transzformátorok, normál
hálózat
0,4 kV low voltage main
distribution boards and
transformers, normal system
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok
BN
BP
BR
22 / 181
Low voltage main distribution
boards and transformers,
general-purpose
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok
Low voltage subdistribution
boards and transformers,
normal system
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok
Low voltage subdistribution
boards and transformers,
general-purpose
Kisfeszültségű elosztók,
1 biztonsági hálózat
Low voltage emergency
distribution boards and
transformers, (Diesel)
emergency distribution 1
Kisfeszültségű elosztók,
2 biztonsági hálózat
Low voltage emergency
distribution boards and
transformers, (Diesel)
emergency distribution 2
Erősáramú berendezések
fordulatszám szabályozott
hajtásokhoz (pl. frekvencia
szabályozó)
Power installations for variablespeed drives (e.g. for feedwater
pump, exitation equipment, not
power adjusters in switchgear)
Szünetmentes váltakozó áramú
berendezések és elosztók
Low voltage distribution boards,
uninterrupted power suply
BT
BU
BV
BW
Egyenáramú akkumulátor
berendezések
Battery systems
Egyenáramú elosztók, normál
hálózat
DC voltage distribution boards,
normal system
Egyenáramú elosztók,
1 biztonsági hálózat
VILLAMOSENERGIA KIADÁS ÉS
HÁZIÜZEMI ELLÁTÁS
POWER TRANSMISSION AND
AUXILIARY POWER SUPPLY
Energiakiadás
Power transmission
BAA Generátor sínezés
Generator leads (from excl.
generator bushing, icl. current-and
BA
DC voltage distribution boards,
emergency system 1
Egyenáramú elosztók,
2 biztonsági hálózat
DC voltage distribution boards,
emergency system 2
voltage transformers, cooling and
ventilation systems to excl.
generator transformer low side
bushings or to excl. auxiliary power
transformer high side bushings
test)
BAB Generátor mérőcellák, nullponti
cellák
Foundation cabinets
BAC Generátor megszakító
Generator circuit breaker (also
commutating pole circuit breaker,
incl. cooling system)
BAT
Főtranszformátor a
hűtőberendezésével együtt
Generator transformers including
cooling system
BAW Földelő -, villámvédelmi
berendezések
Earthing protection equipment,
Lightning protection equipment
BAX Működtető levegő ellátás
Operation air supply
BAY Vezérlő -, szabályozó-, védelmi
berendezés
Control and protection equipment
23 / 181
400 V main distribution boards
Középfeszültségű elosztók és
transzformátorok
Medium-voltage distribution
boards and transformers,
normal system
BBA Háziüzemi elosztó (6kV)
Medium voltage distribution boards,
normal system, for unit
BFB 400 V főelosztók
400 V main distribution boards
BBB Háziüzemi elosztó (6kV)
Medium voltage distribution boards,
normal system
BH
BB
BBC Készenléti (Stand-by) elosztó
Stand-by distribution boards
BBD Középfeszültségű elosztó (6kV)
Medium voltage distribution boards,
normal system
BBE Középfeszültségű elosztó (6kV)
Medium voltage distribution boards,
normal system
BFE 400 V főelosztók
400 V main distribution boards
BFT Segédüzemi transzformátorok
Unit transformers (auxiliary
transformers)
0,4 kV karbantartási elosztók és
transzformátorok, normál hálózat
0,4 kV low voltage maintenance
distribution boards and
transformers, normal system
BHA 0,4 kV karbantartási elsztó
0,4 kV maintenance distribution
boards
BJ
BBT Háziüzemi transzformátor
Medium voltage unit transformer
BJA
BC
6 kV elosztók és
transzformátorok, normál hálózat
Medium-voltage distribution
boards and transformers, normal
system
BCT Készenléti (Stand-by)
transzformátor
Stand-by transformer
BF
0,4 kV főelosztók és
transzformátorok, normál hálózat
0,4 kV low voltage main
distribution boards and
transformers, normal system
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok
Low voltage subdistribution
boards and transformers,
normal system
Gőzkazán elosztó
Steam boiler distribution boards
BJB
Indító gőzkazán elosztó
Start-up steam boiler distribution
boards
BJC
Gőzturbina elosztó
ST distribution boards
BJD
Forróvíz kazán elosztó
Hotwater boiler distribution boards
BJE
Tápvízrendszer elosztó
Feedwater system distribution
boards
BJF
Világítási elosztó
Lighting distribution boards
BJE
Fűtési rendszer elosztó
BFA 400 V főelosztók
24 / 181
District heating system distribution
boards
BMA Biztonsági elosztó
Emergency distribution
BJG
Hűtővíz rendszer elosztó
Cooling water system distribution
boards

BMS Biztonsági elosztó
Emergency distribution
BJH
Installációs elosztó
Building equipment distribution
boards
BMT Kisfeszültségű háziüzemi
transzformátor (szabad
felhasználás)
Low voltage unit transformer (free
BJM Készenléti (Stand-by) elosztó
Stand-by distribution boards
BJT
Készenléti (Stand-by)
transzformátor
Stand-by transformer
BL
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok
Low voltage subdistribution
boards and transformers,
general-purpose
BLA
Hűtővíz, tüzivíz elosztó
Cooling water, fire fighting water
distribution
BLB
Olajállomás elosztó
Fuel oil system distribution
BLC
Vízelőkészítés elosztó
Water treatment plant distribution
BLE
Kazán olajellátás elosztó
Boiler fuel oil supply
BLH
Karbantartási elosztó
Maintenance distribution
BLT
Transzformátorok
Transformers
BM
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok ,
1 biztonsági hálózat
Low voltage distribution boards
and transformers (emergency
for use)

BMW Kisfeszültségű háziüzemi
transzformátor (szabad
felhasználás)
Low voltage unit transformer (free
for use)
BN
Kisfeszültségű elosztók és
transzformátorok,
2 biztonsági hálózat
Low voltage distribution boards
and transformers (emergency
power system 2)
BNA Biztonsági elosztó
Emergency distribution

BNS Biztonsági elosztó
Emergency distribution
BNT Kisfeszültségű háziüzemi
transzformátor (szabad
felhasználás)
Low voltage unit transformer (free
for use)

BNW Kisfeszültségű háziüzemi
transzformátor (szabad
felhasználás)
power system 1)
25 / 181
BRT Inverter (forgó)
Converter (rotating)
Low voltage unit transformer (free
for use)
BP
BRU Inverter (statikus), vátóáramú
Converter (static) AC
Erősáramú berendezések
fordulatszám szabályozott
hajtásokhoz (pl. tápszivattyú,
gerjesztőberendezés)
Power installations for variablespeed drives (e.g. for feedwater
BRV Biztonsági feszültség előállító
berendezés (ha nem az “X”=nagy
gépek alatt található)
Emergency power generator
equipment (if not under “X”=Heavy
pump, exitation equipment, not
power adjusters in switchgear)
BPA Erősáramú berendezések
fordulatszám szabályozott
hajtásokhoz (szabad felhasználás)
Power installations for variablespeed drives (free for use)

BPU Erősáramú berendezések
BT
BTA
BTL
fordulatszám szabályozott
hajtásokhoz (szabad felhasználás)
Power installations for variablespeed drives (free for use)
BR
machinery)
Szünetmentes váltakozó áramú
berendezések és elosztók
Low voltage distribution boards,
uninterraptible power suply
(converter)
220V DC akkumulátor töltő
220V DC battery chargers
BTM 125 V akkumulátor töltő
125V DC battery chargers
BTN 24 V akkumulátor töltő
24V DC battery chargers
BTV
Akkumulátor töltő
Battery chargers
BTV
Közös berendezések (szabad
felhasználás)
Common equipment (free for use)

BRA Szünetmentes 400/230V elosztó
Low voltage emergency
distribution boards 400/230 V
(uninterraptible)
BTZ

BRS Kisfeszültségű szünetmentes
hálózat és elosztás
Low voltage emergency
distribution boards 400/230 V
BU
(uninterraptible)
Egyenáramú akkumulátor
berendezések
DC Battery systems
220V DC akkumulátor
220V DC battery
Közös berendezések (szabad
felhasználás)
Common equipment (free for use)
Egyenáramú elosztók, normál
hálózat
DC voltage distribution boards,
normal system
BUB 220 V DC egyenáramú főelosztó
220V DC main distribution boards
26 / 181
BUC 220 V DC egyenáramú főelosztó
220V DC main distribution boards
BUD 220 V DC egyenáramú főelosztó
220V DC main distribution boards
BUK 24 V DC konverter
24V DC converter
BV
Egyenáramú elosztók,
1 biztonsági hálózat
DC voltage distribution boards,
emergency system 1
BVA Egyenáramú elosztók, biztonsági
hálózat (szabad felhasználás)
DC voltage distribution boards,
emergency system (free for use)

BVS Egyenáramú elosztók, biztonsági
hálózat (szabad felhasználás)
DC voltage distribution boards,
emergency system (free for use)
Egyenáramú elosztók,
2 biztonsági hálózat
DC voltage distribution boards,
emergency system 2
BWA Egyenáramú elosztók, biztonsági
hálózat (szabad felhasználás)
DC voltage distribution boards,
BW
emergency system (free for use)

BWS Egyenáramú elosztók, biztonsági
hálózat (szabad felhasználás)
DC voltage distribution boards,
emergency system (free for use)
27 / 181
C
C
Irányítástechnikai berendezések
Instrumentation and Control
Equipment
CA
Védelmi reteszelés
Protective interlocks
CB
Funkciócsoport vezérlés,
részcsoport vezérlés
Functional group control,
subloop control
Kétállapotú jelek előkészítése
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CJ
CK
CM
CU
CV
CW
CX
CY
Binary signal preparation
Hajtásvezérlés
Drive control
Hiba- és zavarjelzés
Failure and disturbance signal
Mérés, regisztrálás
Measuring, recording
Szabályozás (a teljesítmény
fokozat kivételével)
Closed loop control (excl. power
section)
Védelem
Protection
Blokk irányítási szint
Unit coordination level
Számítógép
Process computer system
(F2 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (CT-ig)
(F2 for subdivision) (to CT)
CR
Sugárzás (pl. lángőr)
Radiation (f.ex. flame
monitoring)
28 / 181
A szabályozás teljesítmény
fokozata
Closed loop control (incl. power
section)
Rendező elosztó
Marshalling cubicle
Vezénylők
Control rooms
Vezénylőn kívüli irányító helyek
(pl. helyi vezénylő)
Local control station or local
control rooms
Hírközlő berendezések
Communication equipment
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI
BERENDEZÉSEK
INSTRUMENTATION AND CONTROL
EQUIPMENT
Védelmi reteszelés
Protective interlocks
CAA A védelmi reteszelés szekrényei
(felosztás szükség szerint)
(CAA-tól………CAE-ig)
Protective interlock cubicles
(distribution as needed)
(from CAA…..to CAE)
CA
Hajtásvezérlés
Drive control
CDA A hajtásvezérlés szekrényei
(felosztás szükség szerint)
(CDA-tól……CDQ-ig)
Drive control cubicles
(distribution as needed)
(from CDA…..to CDQ)
CD
Hiba- és zavarjelzés
Failure and disturbance signal
CEA A jelzőberendezés szekrényei
(felosztás szükség szerint)
(CEA-tól……CEH-ig)
Failure and disturbance signal
cubicles (distribution as needed)
(from CEA…..to CEH)
CE
Funkciócsoport vezérlés,
részcsoport vezérlés
Functional group control,
subloop control
CBA Funkciócsoport vezérlés
szekrényei
CB
(felosztás szükség szerint)
(CBA-tól………CBF-ig)
Functional group control and
subloop control cubicles
(distribution as needed)
(from CBA…..to CBF)
CEJ
Zavarsorrend regisztrálás
Fault recording cubicle
Mérés, regisztrálás
Measuring, recording
CFA Mérési szekrények
(felosztás szükség szerint)
(CFA-tól…….CFD-ig)
Measuring cubicles (distribution
as needed)
CF
CBP A szinkronizálás szekrényei
Cubicles for synchronization
CBQ Háziüzemi átkapcsolás szekrényei
Cubicles for auxiliary poower
(from CFA…..to CFD)
CFF
changeover
Kétállapotú jelek előkészítése
Binary signal preparation
CCA A kétállapotú jelek előkészítéséhez
tartozó szekrények
(felosztás szükség szerint)
(CCA-tól…CCQ-ig)
Binary signal preparation cubicles
(distribution as needed)
CC
Emisszió mérés szekrényei
Flue gas emmision measurement
cubicle
CFQ Számlálók és regisztrálók
szekrénye
Counter and recording cubicle
(from CCA…..to CCQ)
29 / 181
Szabályozás (a teljesítmény
fokozat kivételével)
Closed loop control (excl. power
section)
CGA Szabályozó szekrények
(felosztás szükség szerint)
(CGH-ig)
Control cubicles (distribution as
needed)
CG
CJ
CJA
CJD
Indítás vezérlés, alapjel vezérlés
(blokk) beleértve a szekrényeket is
Start-up control, setpoint control
(unit)
CJF
Kazán védelem és égővezérlés
szekrénye
BMS system and protection
(to CHG)
Védelem
Protection
CHA A generátor és blokk védelem
szekrénye
Generator and unit protection
cubicle
Blokk irányítási szint
Unit coordination level
Blokkirányító rendszer
Unit control system cubicle
CH
CJJ
Gőzturbina mérések és
szabályozás szekrénye
I&C, protection cubucle for ST
CJN
Generátor gerjesztés szekrénye
Generator exitation cubicle
CJP
Gázturbina, irányító rendszer
szekrényei
I&C cubicle for GT set
CJT
Transzformátorok feszültségszabályozó szekrényei
Transformer voltage control
cubicle
CJU
CHC Transzformátor védelem
szekrénye
Transformator protection cubicle
Egyéb fő - és nagy berendezések
irányítástechnikája (felosztás
szükség szerint)
Other main systems I&C
CHD Transzformátor védelem
(distribution as needed)
CHB Generátor és transzformátor
védelem szekrénye
Generator and transformer
protection cubicle
CHB Generátor és transzformátor
védelem szekrénye
Generator and transformer
protection cubicle
szekrénye
Transformator protection cubicle
CHE (rendelkezésre áll további
felosztáshoz)
(free for use)
CHY Védelmi szekrény „Vész-Ki”
Emergency trip cubicle
Számítógép
Process computer system
CKA Folyamatirányító munkaállomások
(képernyő és billentyüzet, egér,
nyomtató)
Workstations (monitor, pushbutton
station, maus, printer)
CK
CKB Diagnosztikai állomás
Diagnostic station
30 / 181
CKE Mérnöki munkaállomás
Engineering workstation
Vagyonvédelmi rendszer
Monitoring system (for PS area),
Safeguarding system
CKN (rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (CKY-ig)
(distribution as needed to CKY)
CKJ
CKR Emisszió kiértékelő berendezés
Emission data analytical system
A szabályozás teljesítmény
fokozata (meghajtók)
Power amplifier for
control(driver)
CUA (F3 rendelkezésre áll további
CVH Kábelgyűjtő doboz, hőhasznosító
kazán
Junction box, HRSG
CVJ
CVK Kábelgyűjtő doboz, gőzkazán v.
indító gőzkazán
Junction box, aux. boiler-start-up
boiler
CVL
CU
felosztáshoz) (CUQ-ig)
(F3 distribution as needed) (to
CUQ)
CV
Rendező elosztó
Marshalling cubicle
CVA Rendező elosztó
Marshalling cubicle
CVB Rendező elosztó
Marshalling cubicle
CVC Rendező elosztó
Marshalling cubicle
CVD Rendező elosztó
Marshalling cubicle
CVE Kábelgyűjtő doboz, tüzelőolaj
Junction box, fuel oil system
CVF Kábelgyűjtő doboz, földgáz
Junction box, fuel gas system
CVG Kábelgyűjtő doboz, vegyi
vízelőkészítő
Junction box, WTP
Kábelgyűjtő doboz, gázturbina
Junction box, GT
Kábelgyűjtő doboz, víz /
gőzrendszer
Junction box, feedwater/steam
system
CVM Kábelgyűjtő doboz, nagy gépek
(pl. dízel)
Junction box, large machines
(e.g. diesel)
CVN Kábelgyűjtő doboz, távfűtés
Junction box, District heating
CVP Kábelgyűjtő doboz, hűtővíz
rendszer
Junction box, cooling water system
CVQ Kábelgyűjtő doboz,
segédberendezések
Junction box, auxiliary system
CVR Kábelgyűjtő doboz, kondenzátum
rendszer
Junction box, condensate system
CVS Kábelgyűjtő doboz, klíma (fűtés,
hűtés, szellőzés)
Junction box, HVAC
CVT
Kábelgyűjtő doboz, gőzturbina
Junction box, steam turbine
Vezénylők
Control rooms
CWA Vezénylő pult (asztal), kezelői
CW
munkaállomásokhoz
31 / 181
Control desk (table) for
workstations
CWB Vezénylő pult (asztal),
műszakvezető mérnök
Control desk (table) for shift
engineer
CY
CWC Vezénylő pult (asztal)
diagnosztikai állomás
Control desk (table) for diagnostic
CYB
station
CWD Nyomtató asztalok
Table for printers (console)
CWF Vezénylő tábla
Control panels (or large screen
display)
CX
Vezénylőn kívüli irányító helyek
(pl. helyi vezénylő)
Local control stations (e.g.
Local control room)
CXA Helyi vezénylő általában
Local control panel general
CXB Segédkazán
Auxiliary boiler
CXC Vegyi vízelőkészítő
Water Treatment Plant (WTP)
CXD Dízel berendezés
Diesel unit
Hírközlő berendezések
Communication equipment
CYA Telefon berendezés (PABX)
Telephone system
Vezénylői telefon berendezés
Control console telephone system
(in CCR)
CYE Tűzjelző rendszer
Fire alarm system
CYF
Órahálózat (rádiós, vagy műholdas
GPS)
Clock system (radio clock or GPS)
CYK Nagyfrekvenciás telefonhálózat
HF carrier telephone system
CYP Optikai terület ellenőrző
berendezés (pl. erőmű területe)
Optical monitoring system (for
Power Station Area)
CYQ Fölérendelt gázveszély jelző
berendezés (nem berendezéshez
rendelt)
Higher gas alarm system (if not
systematically signed)
CYS Rádiós telefon berendezés
Radiotelephone system
CXE Olajellátás
Fuel oil supply
CXG Hulladékvíz kezelés
Waste water handling
CXK Földgáz
Fuel gas suply
CXM Generátor
Generator
CXP Hűtővíz rendszer
Cooling water system
32 / 181
E
E
EA
EB
EC
ED
EE
EG
EH
Hagyományos tüzelőanyag
ellátás és maradvány eltávolítás
Conventional fuel supply and
residues disposal
Szilárd tüzelőnyag kirakása és
tárolása
HAGYOMÁNYOS TÜZELŐANYAG
ELLÁTÁS ÉS MARADVÁNY
ELTÁVOLÍTÁS
CONVENTIONAL FUEL SUPPLY AND
RESIDUES DISPOSAL
EK
EL
Solid fuel unloading and storage
Szilárd tüzelőanyag mechanikai
előkészítése (darabolás,
keverés, szárítás stb.)
Solid fuel mechanical treatment
(cut up, mixing, drying)
Szilárd tüzelőanyag elosztása
Solid fuel distribution
Szilárd tüzelőanyag kémiai
előkészítése beleértve a
EM
EN
visszamaradó anyag elvezetését
(pl. kéntelenítő berendezés)
Solid fuel chemical treatment
incl. residues disposal (e.g.
unsulphurisation)
Szilárd tüzelőanyag átalakítása
( Gázfejlesztés és kezelés lásd
„R”)
Solid fuel conversion (Gas
production and handling see
“R”)
Folyékony üzemanyag ellátás
Liquid fuel supply
Folyékony tüzelőanyag kémiai
előkészítése és a maradékanyag
elvezetése
Liquid fuel chemical treatment
incl. residues disposal
EP
EQ
ER
ET
33 / 181
Gázellátás (pl. földgáz)
Fuel gas supply (e.g. natural
gas)
Gáznemű tüzelőanyag kémiai
előkészítése és a maradékanyag
elvezetése
Gas fuel chemical treatment and
residues disposal
Adalék anyag ellátás és
előkészítés
Contribution material supply
and treatment
Egyéb tüzelőanyaggal való
ellátás (csak a különböző
tüzelőanyag fajták kombinációja
esetén használható)
Other fuels supply
Egyéb tüzelőanyagok
előkészítése (csak a különböző
tüzelőanyag fajták kombinációja
esetén használható)
Other fuels treatment
Egyéb tüzelőanyagok
átalakítása (csak a különböző
tüzelőanyag fajták kombinációja
esetén használható)
Other fuels conversion
Gyújtó tüzelőanyag ellátás
Ignition fuel supply
Pernye és salakeltávolító
berendezés (az eltávolító
berendezéstől)
EU
Flying ash and slag unloading
system (from unloading)
Égéstermékek előkészítése és
szállítása
Combustion product treatment
and transport
EG
Folyékony üzemanyag ellátás
Liquid fuel supply
EGA Üzemanyag lefejtés a
tárolótartályig, beleértve a lefejtő
szivattyút is
Liquid fuel unloading incl.
unloading pump
EGB Üzemanyag tartályok és
berendezéseik (a lefejtő
berendezéstől a tartály kilépésig)
Fuel oil storage tank and
equipment (from unloading to tank
outlet)
EGC Üzemanyag szivattyúk
(szívóoldaltól a nyomóoldalig)
Fuel oil pumps (from suction side
to discharge side)
EGD Csővezeték rendszer az
üzemanyag tartálytól a fogyasztóig
Piping system from tank to users
EGR Hulladékolaj rendszer, beleértve a
gyűjtőtartályokat és a szivattyúkat,
az olajos szennyvíztisztítót (pl.
sepurátor)
Waste oil system incl. collecting
tanks, pumps and sepurator
EGX Energiaellátás a vezérlő,
szabályozó és védelmi
berendezéshez (ha külön létezik)
Power supply to I&C equipment (if
existing)
EGY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezések (ha külön létezik)
Control and protection equipmen
(if existing)
34 / 181
EK
Gázellátás (pl. földgáz)
Fuel gas supply (e.g. natural
gas)
EKA Csővezeték rendszer (az átvételi
helytől)
Piping system (from supply border)
EKB Folyadék leválasztás
Liquid separation
EKC Előmelegítés (az előmelegítő
belépéstől a kilépésig)
Preheating (from preheater inlet to
outlet)
EKD Redukáló állomás
Reducing station
EKE Mechanikus tisztítás, mosás
Mechanical cleaning, washing
EKF
Tárolás
Storage
EKG Csővezeték rendszer az égőig
Piping system to burner
EKH Nyomásfokozó berendezés
Pressure boosting
EKR Hulladék elvezetés
Waste unloading
EKT
Fűtőközeg
Heating medium
35 / 181
G
G
GA
GB
GC
GD
GH
GK
GM
GQ
GU
Vízellátás, vízelőkészítés és
hulladékvíz gyűjtés
Water supply and disposal
Nyersvíz elõállítás
Raw water supply
Vízelőkészítés (szűrés)
Water treatment (filtering)
Vízelõkészítés (RO = fordított
ozmózis)
Water treatment (RO)
Vízelőkészítés (kevertágyas
ioncserélés)
Water treatment (MBIE)
Elosztó rendszer (nem ivóvíz)
Distribution system (not
drinking water)
Ivóvízellátás
Drinking water supply
Üzemi hulladékvíz gyűjtés és
elvezetés
Works waste water collecting
and disposal
Házi hulladékvizek gyűjtő és
elvezető rendszerei
Homework waste water
collecting and disposal system
Csapadékvíz gyűjtő és elvezető
rendszerek
Drainage collecting and
disposal system
VÍZELLÁTÁS, VÍZELŐKÉSZÍTÉS
HULLADÉKVÍZ GYŰJTÉS
WATER SUPPLY AND DISPOSAL
ÉS
Nyersvíz előállítás (erőművi
vízkivétel)
Raw water supply (at Power
Station)
GAA Előállítás, mechanikai tisztítás
Extraction, mechanical cleaning
GA
GAC Vezeték- és csatornarendszerek
Piping and channel system
GAD Tárolóberendezések
Storage system
GAF Szivattyúk (vízkivétel)
Pump system (from suction to
discharge)
GB
Vízelőkészítés (szűrés)
Water treatment (filtering)
GBA Előszűrés
Prefiltering
GBB Mikroszűrés
Micro filtering
GBJ
Előmelegítés
Preheating
GBK Vezetékrendszer, tárolás, szállítás
Piping system, storage, pump
system
GBN Regeneráló vegyszerellátás
Chemicals supply system
GBR
36 / 181
Öblítő mosóvíz tartályok
rendszere, közömbösítés
Neutralisation system
Vízelőkészítés (RO)
Water treatment (RO)
GCB Biztonsági szűrés
Filtering, mechanical cleaning
Distribution after treatment
(desalination)
GC
GCE Vegyszeradagolás
Chemical dosing system
GCF Vízkezelés berendezése
Water treatment system (e.g. ion
exchanger)
GHD Elosztás az előkészítés után
(egyéb)
Distribution after treatment (other)
GHE Elosztó rendszer (nem ivóvíz)
(szabad felhasználás az egyéb
vízrendszerekre)
Distribution system (not drinking
GCK Vezetékrendszer, tárolás, szállítás
Piping system, storage, pumping
GCR Öblítés
Rinsing system
Vízelőkészítés (kevertágyas
ioncserélés)
Water treatment (MBIE)
GDF Kevertágyas ioncserélők
Mixed beed ion exchanger
GD
GDK Vezetékrendszer, szállítás
Piping system, pump system
GH
Elosztó rendszer (nem ivóvíz)
Distribution system (not
drinking water)
GHA Elosztó rendszer (nem ivóvíz)
(szabad felhasználás az egyéb
vízrendszerekre)
Distribution system (not drinking
water) (free for use for other water
system)
GHB Elosztás az előkészítés után
(lágyítás, karbonát mentesítés)
Distribution after treatment (e.g.
carbonat hardness removal)
water) (free for use for other water
system)

GHU Elosztó rendszer (nem ivóvíz)
(szabad felhasználás az egyéb
vízrendszerekre)
Distribution system (not drinking
water) (free for use for other water
system)
Ivóvízellátás
Drinking water supply
GKA Átvétel
Supply
GK
GKB Fogadás, szállítás (csővezeték
rendszer)
Supply, pumping (piping system
GKC Ivóvízellátás (szabad felhasználás
pl. épületre vonatkoztatva)
Drinking water supply (free for use
e.g. building)

GKU Ivóvízellátás (szabad felhasználás
pl. épületre vonatkoztatva)
Drinking water supply (free for use
e.g. building)
GHC Elosztás az előkészítés után
(sótalanítás)
37 / 181
Üzemi hulladékvíz gyűjtés és
elvezetés
Process waste water collecting
and disposal
GMA Hulladékvíz gyűjtés a
vízelőkészítőből
Waste water collecting from WTP
GM
GMB Hulladékvíz gyűjtés a gázturbinától
és segédberendezéseitől
Waste water collecting from GT
GMC Hulladékvíz gyűjtés a kompresszor
mosástól
Waste water collecting from
compressor washing
GMD Hulladékvíz gyűjtés az üzemanyag
tároló rendszertõl
Waste water collecting from fuel
systems
GME Hulladékvíz gyűjtés kazánházból
Waste water collecting from boiler
house
Házi hulladékvizek gyűjtő és
elvezető rendszerei
Homework waste water
collecting and disposal system
GQA Házi hulladékvizek elvezető
csatornahálózata
Homework waste water channel
system
GQ
Csapadékvíz gyűjtő és elvezető
rendszerek
Drainage collecting and
disposal system
GUA Csapadékvíz elvezető hálózat
Drainage disposal system
GU
38 / 181
H
H
Hagyományos hőtermelés
Conventional heat generation
HA
Nyomás alatti rendszer, víz és
gőzoldal
HB
HC
HD
HF
HH
HJ
HL
HM
Pressure system, water and
steam side
Tartószerkezet, burkolat,
járdaszerkezet
Support structure, enclosure,
steam generator interior
A fűtőfelületek füstgázoldali
tisztító berendezése
Fire side heat transfer surface
cleaning equipment
Pernyeeltávolítás,
salakeltávolítás, poreltávolítás
Flying ash, slag, dust removal
Bunker, adagoló, malom
Storage, feeder, mill
Fő tüzelés
Main firing system
Gyújtó berendezés (ha külön
van)
HAGYOMÁNYOS HŐTERMELÉS
CONVENTIONAL HEAT GENERATION
HN
HR
HS
HT
HU
Ignition system (if existing)
Égési levegő rendszer (primér
és szekunder levegő)
Combustion air system
(primary, secondary)
Gáz előmelegítő berendezés
(zárt rendszerhez)
Gas heating system (to closed
system)
39 / 181
Füstgáz elvezetés (füstgáz
kezelés nélkül)
Flue gas exhaust (without
handling)
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
adszorbciós elven működő
Chemical flue gas treatment
system (adsorptive process)
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
katalitikus elven működő
Chemical flue gas treatment
system (catalityc process)
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
adszorbciós elven működő
Chemical flue gas treatment
system (adsorptive process)
Füstgáz ismételt felmelegítés
Flue gas replicated heating
Nyomás alatti rendszer
Pressure system (water and
steam side)
HAA Kisnyomású előmelegítő
(füstgázzal fűtött)
A kisnyomású előmelegítő
belépéstől a kilépésig
LP part-flow heating (flue gas
A második újrahevítő belépő gyűjtő
kamrától a kilépő gyűjtőkamráig.
Secondary reheat system
HA
HAN Ürítések, víztelenítések,
légtelenítések
A gyűjtőtől az utolsó ürítő
armatúráig
Pressure system drainage and
venting systems
heated) From inlet to outlet.
HAB Nagynyomású előmelegítő
(füstgázzal fűtött)
A kisnyomású előmelegítő
belépéstől a kilépésig
HP part- flow hetaing system.
(flue gas heated) From inlet to
outlet.
HAC ECO
A kazán gyűjtőtől az elgőzölögtető
belépésig beleértve a szabályozó
és segéd fűtőfelületeket is.
Economizer system from incl.
boiler inlet header.
Tartószerkezet, burkolat,
járdaszerkezet
Support structure, enclosure,
steam generator interior
HBA Tartószerkezet és alap
Frame incl. foundations
HB
HBB Burkolat, szigetelés
Enclosures, insulations, sheat
HBC Falazat beleértve a szigetelő
falazatot is
Wall, insulation wall
HBD Járdák, lépcsők
Platforms, stairways
HAD Elgőzölögtető
Az elgőzölögtető belépéstől a
kilépésig.
Evaporator system. From inlet to
outlet.
HBK Kazán belső tere
Tüzelés a füstgáz elvezetésig
Steam generator interior
HAH Nagynyomású túlhevítő
Az elgőzölögtető kilépéstől a
kazán gyűjtő kamrától.
HP superheater system
tisztító berendezése
Fire side heat transfer surface
cleaning equipment
HCA Levegős koromfúvó
Az ellátó berendezés leágazásától.
Air sootblowing system
HAJ
Újrahevítő
A újrahevítő belépő gyűjtő
kamrától a kilépő gyűjtőkamráig.
Reheat system
HAK Második újrahevítő
HC
A fűtőfelületek füstgázoldali
HCB Gőzös koromfúvó
Az ellátó berendezés leágazásától.
Steam sootblowing system
40 / 181
HCC Vizes koromfúvó
Az ellátó berendezés leágazásától.
Water sootblowing system
HCD Öblítő berendezés
Az ellátó berendezés leágazásától.
Flushing equipment
HCE Rázó berendezés
Rapping gear
HCF Golyós tisztító berendezés
Shot cleaning system
HDE Villamos portalanítás
A füstgázcsatorna belépéstől a
kilépésig ill. egy másik rendszerbe
való átadásig.
Electrical dust removal (filtering).
From the flue gas channel inlet to
the outlet or inlet to the other
system.
Pernyeeltávolítás,
salakeltávolítás, poreltávolítás
Flying ash, slag, dust removal
HDA Tűztér pernye eltávolítás, salak
eltávolítás, ágyhamu eltávolítás.
A kihordó berendezéstől az
eltávolító berendezésig.
Combustion chamber flying ash,
bed ash, slag, dust removal. From
the discharge system to the
removal system.
HDB Ágyhamu visszavezetés.
A tűztér kilépéstől ill. az ágyhamu
kilépéstől a tűztér belépésig.
From combustion chamber outlet or
from bed ash outlet to the
HDC Hamu leválasztás és
visszavezetés.
A kihordó berendezéstől az utófűtő
felületekig ill. a füstgáz
porlevállasztástól egy más
rendszerbe való belépésig
Ash removal and ash return.
From the discharge system to the
recovery heating surface or from
HDD Mechanikus portalanítás.
A füstgázcsatorna belépéstől a
kilépésig ill. egy másik rendszerbe
való átadásig.
Mechanical dust removal.
From the flue gas channel inlet to
the outlet or to the other system
inlet.
HD
combustion chamber.
the dust removal to the other
system inlet.
HDF Ciklon portalanítás és
visszavezetés.
A füstgázcsatorna belépéstől a
kilépésig ill. egy másik rendszerbe
való átadásig.
Cyclone dust removal and return.
From the flue gas channel inlet to
the outlet or inlet to the other
system.
HDV Kenőanyag ellátás
Lubricant supply
HDW Segédenergia ellátás a vezérlő,
szabályozó és védelmi
berendezéshez.
Auxiliary power supply to the
control and protection system.
HDY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezés.
Open loop control, closed loop
control and protection system.
41 / 181
Other fuels temporary storage,
pump and distribution system
Égési levegõ ellátás
A csatorna rendszertől a
fogyasztóig.
Combustion air supply system
Fő tüzelés
Main firing
HHA Főégő
Az égő belépéstől, tüzelőanyag és
levegő oldal.
Main burner
From inlet, fuel and air side
HHL
HHB Utánégető rostély
Az utánégető rostély belépéstől
egy másik rendszerig
Afterburner grate from inlet to
HHN Porlasztó levegő ellátás
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Atomizer medium supply (air)
HH
outlet an other system
HHD Egyéb égető berendezés
Belépéstől kilépésig.
Other firing. From inlet to outlet.
HHF Olaj közbenső tárolás, szállítás,
adagolás
A főellátó vezetéktől a közbenső
tároló tartályig, ill. a főégőig.
Oil temporary storage, pump and
distribution system
HHM Porlasztó gőz ellátás
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Atomizer medium supply (steam)
HHP Hűtő közeg hozzávezetés (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Coolant supply system (steam)
HHQ Hűtő közeg hozzávezetés (levegő)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Coolant supply system (air)
HHR Kifuvató közeg hozzávezetés (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Purging medium supply system
(steam)
HHG Gázredukálás, elosztás
A főellátó vezetéktől a főégőig.
Gas pressure reduction,
distribution system
HHS Kifuvató közeg hozzávezetés
(levegő)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Purging medium supply system
(air)
HHH Egyéb tüzelőanyag közbenső
HHT Fűtő közeg hozzávezetés (gőz)
HHJ
tárolása, szállítása és adagolása
Other fuels temporary storage,
pump and distribution system
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Heating medium supply system
(steam)
Egyéb tüzelőanyag közbenső
tárolása, szállítása és adagolása
Other fuels temporary storage,
pump and distribution system
HHU Fűtő közeg hozzávezetés
(melegvíz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Heating medium supply system
(hotwater)
HHK Egyéb tüzelőanyag közbenső
tárolása, szállítása és adagolása
42 / 181
HHX Tápellátás (közeg) a vezérlő,
szabályozó és védelmi
berendezéshez (pl. műszerlevegő)
Medium supply for control and
protection equipment (e.g.
instrument air)
HHY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezés
Control and protection equipment
Combustion air supply. From
ducting system (HLA) to air inlet
(with fan)
HJM Porlasztó közeg ellátás (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Spray medium supply (steam).
From supply system to consumer
HJN
Porlasztó közeg ellátás (levegő)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Spray medium supply (air). From
supply system to consumer
HJP
Hűtő közeg ellátás (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Cooling medium supply (steam).
From supply system to consumer.
HJQ
Hűtő közeg ellátás (levegő)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Cooling medium supply (air)
HHZ Villamos fűtés
Electrical heating
HJ
HJA
HJF
Gyújtó berendezés (ha külön
létezik)
Ignition system (if existing)
Gyújtóégő
Az égő belépéstől, tüzelőanyag és
levegő oldal.
Ignition burners
From inlet, fuel and air side.
Közbenső olajtárolás, szállítás,
adagolás
A fővezetéktől a közbenső
tárolásig, gyújtóégőig.
Oil temporary storage and
distribution. From main pipe to
intermediate storage, ignition
From supply system to consumer
HJR
Kifuvató közeg hozzávezetés (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Blow-down medium admission
(steam). From supply system to
consumer
HJS
Kifuvató közeg hozzávezetés
(levegő)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Blow-down medium admission
burner.
HJG Gázredukálás, elosztás
A fővezetéktől a gyújtóégőig
Gasreduction, distribution.
From main pipe to intermediate to
ignition burner.
HJL
Égési levegő ellátás
A csatorna rendszertől (HLA), a
levegő belépéstől (a ventilátorral
együtt) a fogyasztóig.
(air). From supply system to
consumer
HJT
Fűtő közeg hozzávezetés (gőz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
Heating medium admission
(steam). From supply system to
consumer
HJU
Fűtő közeg hozzávezetés
(melegvíz)
Az ellátó rendszertől a fogyasztóig.
43 / 181
HL
HLA
Heating medium admission
(hotwater). From supply system to
consumer
HMA Előmelegítő
Preheater
Égési levegő rendszer (primér
és szekunder levegő)
Combustion air system
(primary, secondary)
Levegő csatorna rendszer
HMC Utófűtő
Secondary heater
HMB Sugárzó kamra
Radiation chamber
HMD Újrahevítő
Reheater
A levegő belépéstől a tüzelés
leágazásig, malomlevegő, hordozó
levegő.
Air ducting system. From air inlet
to firing junction,mill air,support air.
HLB
Levegő ventilátor
A szívóoldali belépéstől a
kilépésig.
FD fan, from suction side to outlet
HLC Idegen levegő előmelegítés (nem
füstgázzal)
Az előmelegítő belépéstől a
kilépésig.
Foreign air heating (not with flue
gas)
HNC Elszívó ventilátor
A belépéstől a kilépésig
ID flue gas fan. From inlet to
outlet.
HNE Kémény
A belépéstől
Chimney. From inlet
HLD Füstgáz levegő előmelegítő
Az előmelegítő belépéstől a
kilépésig.
Flue gas/air heater
HNF Füstgáz recirkuláció
A füstgázelvezetés leágazástól
egy más rendszerbe való
HLU Levegő nyomásmentesítő
rendszer
Feladata: a levegőrendszer
ellenőrzött nyomásmentesítése.
Air pressure red. system
HM
Füstgáz elvezetés
Flue gas exhaust (without
handling)
HNA Csatorna rendszer
A kazán kilépéstől más rendszerig
ill. a kéményig.
Ducting system. From boiler outlet
to other system resp. chimney
HN
belépésig.
Flue gas recirkulation. From
branch exhaust to other system
inlet.
Gázelőmelegítő berendezés (zárt
rendszerhez)
Gas heating system (closed
HNU Füstgáz nyomásmentesítő
rendszer
Feladata: A füstgázrendszer
ellenőrzött nyomásmentesítése.
Flue gas pressure release system
system)
44 / 181
HR
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
adszorbciós elven működő
Chemical flue gas treatment
system and disposal
(adsorption process)
HRA Vegyi füstgáz kezelés,
maradékanyag elvezetés,
adszorbciós elven, működő
(szabad felhasználás)
Chemical flue gas treatment
system and disposal (absorption
process) (free for use)
Chemical flue gas treatment
system (catalityc process)
HSA Füstgázcsatorna rendszer A “HS”en belül a “HNA”-tól
Flue gas ducting system. Inside
“HS” from “HNA”
HSB Füstgázoldali hőátadás
Flue gas side heat exchange
HSC Füstgázventilátor
Flue gas fan system
HSD Reaktor (Redukció)
Reduktion
HSE Konverter (Oxidáció)
Konverter (Oxidation)

HRU Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
adszorbciós elven működő
(szabad felhasználás)
Chemical flue gas treatment
system and disposal (absorption
process) (free for use)
HRV Kenő anyag ellátás
Lubricating medium supply
HSF
reaktor
HSG Redukáló közeg hígító berendezés
Reduktion medium to diluting
system
HSH Leválasztó (maradék anyag)
Separator (residue)
HSJ
HRW Záró közeg ellátás
Sealing (closing) medium supply
HRX
Tápellátás a vezérlő, szabályozó
HS
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
katalitikus elven működő
Redukáló közeg ellátás és tárolás
Reduktion medium supply and
storage
HSK Redukáló közeg előkészítés és
és védelmi berendezéshez
Supply for control and protection
equipment
HRY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezés
Control and protection equipment
Füstgázoldali tisztítóberendezés a
reaktorhoz
Flue gas side cleaning system for
elosztás
Reduktion medium treatment and
distribution
HSL
Vízellátás és elvezetés
Water supply and drainage
HSM Vegyi és additív anyag ellátás
Chemical and additiv material
supply
HSN Ürítő rendszer
Drainage system
45 / 181
HSQ Permetező berendezés,
víztelenítés
Spray system, drainage
HSR Oxidációs közeg előkészítés és
elosztás
Oxidation medium treatment and
distribution
HTD Füstgáz mosás
Flue gas washing
HTE Füstgáz szűrés és tisztítás
Flue gas filtering and cleaning
HTG Oxidáló berendezés és ellátás
Oxidation system and supply
HTJ
HSS Szállítás, tárolás, töltés (maradék
anyag)
Transport, storage, filling (residue)
HST Öblítő berendezés és ellátás
Purging system and supply
HSU Fűtőközeg rendszer
Heating medium system
HSV Kenő anyag ellátás
Lubricating medium supply
Adszorbciós közeg ellátás és
tárolás
Absorption medium supply and
storage
HTK Adszorbciós közeg előkészítés és
elosztás
Absorption medium treatment and
distribution
HTL
HSW Záró közeg ellátás
Sealing (closing) medium supply
Vezetékrendszer a szilárd anyag
eltávolításhoz
Piping system for solid material
removal
Tápellátás a vezérlő, szabályozó
és védelmi berendezéshez
Supply for control and protection
equipment
HTM Besűrítés, szilárd anyag,
víztelenítés
Concentration, solid material,
drainage
HSY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezés
Control and protection equipment
HTN Szilárd anyag szárítás,
kompaktálás
Solid material driyng, closing
HSX
HT
Vegyi füstgázkezelés,
maradékanyag elvezetés,
abszorbciós elven működő
Chemical flue gas treatment
and disposal (absorption
process)
HTA Füstgázcsatorna rendszer
Flue gas ducting system
HTB Füstgázoldali hőátadás
Flue gas side heat exchange
HTC Füstgáz ventilátor
Flue gas fan system
HTP Szállítás, tárolás, töltés (szilárd
anyag/termék)
Transport, sorage, filling (solid
material/product)
HTQ Vízellátás és eltávolítás
Water supply and drainage
HTS Vegyi anyag és additív anyag
ellátás
Chemical and additiv material
supply
HTT
Ürítő rendszer
Drainage system
HTV Kenő anyag ellátás
46 / 181
(szabad felhasználás)
Sealing medium supply
(free for use)
Lubricating medium supply
HTW Záró közeg ellátás
Sealing (closing) medium supply
HTX Tápellátás a vezérlő, szabályozó
és védelmi berendezéshez
Supply for control and protection
equipment
HTY Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezés
Control and protection equipment

HWU Záró közeg ellátás
(szabad felhasználás)
Sealing medium supply
(free for use)
Füstgáz ismételt felmelegítés
Flue gas replicated heating
HUA Ismételt füstgáz felmelegítés
(szabad felhasználás)
Flue gas replicated heating
(free for use)
HU

HUU Ismételt füstgáz felmelegítés
(szabad felhasználás)
Flue gas replicated heating
(free for use)
HV
Kenőanyag ellátás
Lubricant supply system
HVA Kenőanyag ellátás
(szabad felhasználás)
Lubricant supply system
(free for use)

HVU Kenőanyag ellátás
(szabad felhasználás)
Lubricant supply system
(free for use)
HW
Záró közeg ellátás
Sealing medium supply
HWA Záró közeg ellátás
47 / 181
L
L
Gőz, víz, gáz körfolyamat
GŐZ, VÍZ, GÁZ KÖRFOLYAMAT
STEAM, WATER, GAS CYCLES
LA
Tápvíz rendszer
Feedwater system
LAA
Tárolás, gáztalanítás
A gáztalanító ill. tápvíztartály
belépéstől a kilépésig.
Storage, deaeration. From
Steam, water, gas cycles
LA
Tápvíz rendszer
Feedwater system
LB
Gőzrendszer
deaerator concerning feedwater
tank inlet to outlet
Steam system
LC
Kondenzátum rendszer
LAB
Tápvíz vezeték rendszer (tápvíz
előmelegítés)
A tápvíztartály kilépéstől a kazán
gyűjtőkamráig ill. hőátadásig.
Feedwater piping system
(feedwater preheating). From
feedwater tank outlet to boiler
collector chamber.
LAC
Tápvíz szivattyú
A szívóoldaltól a nyomóoldalig.
Feedwater pump system. From
suction side to discharge side.
LAD
Tápvíz előmelegítés
Az előmelegítő belépéstől a
kilépésig.
HP feedwater heating system.
From preheater inlet to outlet
LAE
Nagynyomású tápvíz
befecskendezés
A tápvíz rendszer leágazástól a
fogyasztóig.
HP desuperheating spray system.
From feedwater system branching
to consumer.
LAF
Középnyomású tápvíz
befecskendezés
Condensate system
LD
Kondenzátum tisztítás
Condensate cleaning (taprogge)
LF
Közös berendezés a gőz, víz,
gáz
körfolyamathoz
Common system for steam,
water, gas cycles
LK
Gáz körfolyamat (zárt rendszer)
Gas cycles (closed system)
LL
Gáz tisztítás (csak zárt
rendszernél)
Gas cleaning (closed system
only)
48 / 181
A szivattyú nyomóoldalától ill. egy
más rendszerhez való leágazástól
a fogyasztóig.
IP desuperheating spray system.
From pump discharge side (from
branching to an other system) to
consumer.
LAH
LB
Gőzrendszer
Steam system
LBA
Főgőz rendszer
A kazán kilépéstől a turbina
főelzáróig ill. a redukáló állomásig.
Main steam piping system. From
boiler outlet to ST main gate valve
or. to the reducing station.
LBB
Meleg újrahevített gőzrendszer
A meleg újrahevítőtől a turbina
felfogó szelepig.
Hot reheat piping system. From
hot reheat system to the ST
collecting valve
LBC
Hideg újrahevített gőzrendszer
A turbina ill. nagynyomású
redukáló kilépéstől az újrahevítő
belépésig.
Cold reheat piping system. From
the ST HP outlet or HP reducing
station outlet to reheater inlet.
LBD
Elvételi rendszer
A leágazástól a fogyasztóig.
Extraction piping system. From
Tápvíz indító és leállító
vezetékrendszer
A tápvíz kilépéstől ill. leágazástól a
tápvíz rendszer betáplálásáig.
Start-up and shutdown piping
system. From the feedwater outlet
(from branching) to feedwater
system supply
LAJ
LAR
Indító és leállító szivattyú
berendezés
A szívóoldaltól a nyomóoldalig.
Start-up and shutdown pump
system
Vész tápvíz vezeték rendszer a
tárolással
Leágazás egy más rendszertől a
tápvíz betáplálásig.
Emergency feedwater piping
system with storage. From
branching an other system to
feedwater supply
LAS
LAT
Vész tápvíz szivattyú
A szívóoldaltól a nyomóoldalig.
Emergency feedwater pump. From
suction side to discharge side.
Vész tápvíz rendszer
Leágazás egy más rendszertől a
tápvíz betáplálásig.
Emergency feedwater system.
From branching an other system to
branching to consumer.
LBE
Ellennyomású rendszer
A turbina kilépéstől a fogyasztóig.
Back-pressure pipimg system.
From ST outlet to consumer.
LBF
Nagynyomású redukáló
HP reducing station
LBG Segédgőz rendszer
Más rendszertől való átvételtől a
fogyasztóig.
feedwater supply
49 / 181
LBH
Auxiliary steam piping system.
From an other system branching to
consumer.
LBT
Vészkondenzáció
Emergency condensing system
Indítógőz rendszer
A kazán kilépéstől ill. frissgőz
(főgőz) vezeték leágazástól az
indító kondenzátorig, vagy más
rendszerig.
Start-up steam system, shutdown
LBU
Szabadra menő és kifuvató
vezeték
Common atmospheric
downstream and blow-down
system
steam system. From boiler outlet
or from live steam branching to the
start-up condenser or to an other
system.
LC
LBJ
Vízleválasztás
Belépéstől a kilépésig.
Water separator/reheater. From
inlet to outlet.
Kondenzátum rendszer
Condensate system
LCA Főkondenzátum rendszer
A kondenzátor kilépéstől a
gáztalanító belépésig.
Main condensate piping system.
From condenser outlet to
deaerator inlet.
LBK
Biztonsági frissgőz (főgőz)
LCB
nyomásmentesítő rendszer
Safety main steam (main steam)
Pressure release system.
LBQ Megcsapolási gőzrendszer a
tápvíz előmelegítéshez
A turbina kilépéstől a tápvíz
előmelegítőig.
Extraction steam piping system for
HP feedwater heating.From ST
LBR
LBS
Főkondenzátum rendszer
szivattyúk
A szívóoldaltól a nyomóoldalig.
Main condensate pump system.
From suction side to discharge
side.
LCC Főkondenzátum előmelegítés
Az előmelegítő belépéstől a
kilépésig.
Main condensate heating system.
outlet to feedwater preheater.
From condensate heating inlet to
Segédturbina vezetékrendszere
Auxiliary steam turbine piping
outlet.
LCE
Megcsapolási gőzrendszer a
főkondenzátum előmelegítéshez
A turbina kilépéstől a
főkondenzátum előmelegítőig.
Extraction steam piping system for
LP feedwater heating. From ST
outlet to main condensate
LCH A tápvíz előmelegítés
kondenzátum rendszere
Az előmelegítő kilépéstől más
rendszerig.
preheater.
50 / 181
Kondenzátum befecskendező
berendezés
Condensate desuperheating spray
system
HP heater drain system. From
heater outlet to an other system.
LCJ
A főkondenzátum előmelegítés
kondenzátum rendszere
Az előmelegítő kilépéstől más
rendszerig.
LP heater drain system.
From heater outlet to an other
system.
LCM A kondenzátum rendszer ürítése,
víztelenítése
A gyűjtőtartálytól ill. utolsó ürítő
armatúrától egy más rendszerbe
való betáplálásig.
Clean drain system. From
collecting tank to an other system.
LCN Segédgőz kondenzátum rendszer
A fogyasztótól egy másik
rendszerig.
Auxiliary steam condensate
system. From consumer to an
other system.
LCP
Tartalék kondenzátum rendszer
beleértve a tárolást és szállítást is
Standby condensate system with
storage and pumping.
LCQ Gőzfejlesztő lelúgozás
A kazán kilépéstől a lúgnyomás
csökkentőig.
Steam generator blowdown
system. From boiler outlet to
blowdown system.
LCR Tartalékkondenzátum
elosztórendszer
Standby condensate distribution
system
LCS
Újrahevítő kondenzátumrendszer
Reheater drain system
LCT
Kondenzátumrendszer
vízleválasztó
Water separator drain system
LD
Kondenzátum tisztítás
Condensate cleaning, polishing
(taprogge)
LDA
Elvezetés a közeg kezelése után
Fluid treatment extraction system
LDB
Szűrés, mechanikus tisztítás
Filtering, mechanical cleaning
LDC Szellőztetés, gáz befecskendezés
Aeration, gas injection
LDD Elektromágneses tisztítás
Elektromagnetic polishing system
LDE
Savadagolás (pl.
karbonátmentesítés)
Acid dosing system (e.g.carbon
removal)
LDF
Ioncserélő, fordított ozmózis (pl.
sótalanításhoz)
Ion exchange, reverse osmosis
system
LDG Elgőzölögtetés (pl. sótalanításhoz)
Evaporation system (e.g. for
desalination)
LDH Gáztalanítás, szárítás
Deaeration, driyng system
LDJ
Előmelegítés, hűtés
Preheating, cooling system
LDK
Vezetékrendszer, közbenső
tárolás, szállítás
Piping system, temporary storage
system, pump system for main
fluid piping system
LDL
Tárolás a körfolyamaton kívül
51 / 181
Storage system outside of fluid
treatment system
LDN Vegyi anyag ellátás
Chemicals supply system
LDP
Regeneráló és öblítő berendezés
Regeneration, flushing equipment
LDQ Oltóberendezés a fő közeghez
Injection system for main fluid
LDR Öblítővíz és maradó anyag
elvezetés
Flushing water and residues
removal system
LDS
Iszapsűrítés
Sludge thickening system
LDT
Fűtő, hűtő és öblítő közeg elosztás
Heating, cooling and flushing fluid
distribution system
LF
Közös berendezés a gőz, víz,
gáz körfolyamathoz
Common system for steam,
water, gas cycles
Közös víztelenítő és légtelenítő
rendszer
Common drain and vent system
LFC
LFG
Szekunder oldali gőzfejlesztő
csőtisztítás
Steam generator secondary side
pipe cleaning
LFJ
Gőzfejlesztő konzerválás
Steam generator conservation
LFN
Vegyszeradagolás a tápvíz és
kondenzátum körfolyamathoz,
beleértve a kazán és turbina
területét is
Dosing system for feedwater
condensate system incl. Including
Boiler and ST area.
52 / 181
M
M
Gőzturbina
Steam turbine
MB
Gázturbina
Gasturbine
Generátor
Generator
Dízelmotor
MK
MJ
Gőzturbina
Steam turbine
MAA Turbina nagynyomású ház
A gőz beömlő szeleptől az elvétel
ill. megcsapolás csonkjáig.
HP turbine house. From inlet valve
MA
Fő gépegységek
Main machine
MA
to extraction or bleeding stub.
Diesel set
MM Kompresszor
Compressor
MP Gázturbina-generátor, gőzturbina
generátor közös berendezései
Common system for gasturbine
and generator, steam turbine
and generator
MR Gázmotor
Gasmotor
MV Kenőanyag ellátó rendszer
Lubricating system
MW Záró közeg ellátás
Sealing fluid system
MX
MY
Működtető levegő ellátás
Operation air supply
Vezérlő -, szabályozó-, és
védelmi berendezések
Control and protection
equipment
FŐ GÉPEGYSÉGEK
MAIN MACHINE
MAB Turbina középnyomású ház
A gőz beömlő szeleptől az elvétel
ill. megcsapolás csonkjáig.
IP turbine house. From steam inlet
valve to extraction or bleeding
stub.
MAC Turbina kisnyomású ház
A gőz beömlő szeleptől az elvétel
ill. megcsapolás csonkjáig.
LP turbine. From steam inlet valve
to extraction or bleeding stub.
MAD Turbina csapágyak
Turbine bearings
MAG Kondenzátor
A kondenzátor belépő csonktól a
kilépő csonkig
Condensing system. From
condenser inlet to outlet.
MAJ
Vákuum mentesítő rendszer
A kondenzátor kilépéstől a
légkörbe való belépésig.
Air removal system. From
condenser outlet to the
atmosphere.
MAK Erőátviteli berendezés a turbina és
a generátor között beleértve a
tengelyforgatót is
53 / 181
Transmission gear beetwen prime
mover and driven machine incl.
turning gear
MAL Víztelenítés és légtelenítés
A gyűjtőtől az utolsó víztelenítő
helyig.
Drain and vent system. From
collecting to the last drainage.
Gázturbina
Gasturbine
MBA Turbina és kompresszor forgórész
közös burkolatban, lefuvató és
ürítő rendszerrel együtt
Turbine, compressor rotor with
coon casing
MAM Gőzelszívó rendszer
Leak-off steam system
MBB Turbinaház és forgórész
Turbine casing and rotor
MAP Kisnyomású megkerülés a
befecskendezéssel együtt
LP turbine bypass with spray.
MBC Kompresszor burkolat és forgórész
Compressor casiong and rotor
MB
MBD Csapágyazás
Bearings
MAQ Légtelenítő rendszer
(az MAL-től elkülönített)
Vent system (independent from
MAL)
MBH Hûtõ és záró gáz rendszer
Cooling and sealing gas system
MBJ
MAV Kenőanyag ellátás
A kenőanyag tartálytól a
fogyasztóig.
Lubricant supply system. From
lubricant storage tank to consumer.
MAW Záró – fűtő – hűtőgőz
Sealing, heating and cooling steam
system
Indítóberendezés transzformátora
Start-up unit transformer
MBK Erőátviteli berendezés (az erő- és
munkagép között, beleértve a
tengelyforgatót, hajtóművet)
Transmission gear beetwen prime
mover and driven machine
MBL Légbeszívó rendszer
Intake air, cold gas system
MAX Nem elektromos vezérlő,
szabályozó, védelmi berendezés a
közegellátással együtt
Non-electric control and protection
equipment with medium supply.
MBM Égőkamra
Combustion chamber
MAY Villamos vezérlő, szabályozó és
védelmi berendezés
Electrical control and protection
equipment
MBQ Begyújtó rendszer (ha van ilyen)
Ignition fuel suply system (if
existing)
MBN Folyékony tüzelőanyag ellátó
rendszer
Liquid fuel supply system
MBP Földgáz ellátó rendszer
Natural gas supply system
MBR Füstgáz rendszer
Exhaust flue gas system
MBS Tárolórendszerek
54 / 181
Stator/rotor liquid cooling system,
Storage system
MBU Sótalanvíz ellátás a füstgáz NOx
csökkentéshez
Demi water supply for NOX
reduction
incl. coolant supply system. From
Stator and rotor inlet to outlet.
MKG Gázhűtés, beleértve a H2-, CO2
ellátást
MBV Kenőolaj ellátás
Lubricant supply system
Az álló és forgórész belépéstől
MBW Tömítőolaj, záróolaj rendszer
Sealing oil supply system
az álló és forgórész kilépésig
MBX Nem villamos vezérlő, szabályozó
és védelmi rendszer (beleértve a
közegellátást)
Non-electric control and protection
incl. H2-, CO2 supply. From Stator
Stator/rotor gas cooling system
and rotor inlet to outlet.
MKH Nitrogénhűtés, beleértve az
ellátást
equipment(with medium supply)
Az álló és forgórész belépéstől
MBY Villamos vezérlő, szabályozó és
védelmi berendezések
Electrical control and protection
equipment
az álló és forgórész kilépésig
Stator/rotor nitrogen cooling
system incl. supply. From Stator
and rotor inlet to outlet.
Generátor
Generator
MKA Generátor
Generator, complete
MKB Generátor gerjesztés ( csak akkor
MK
alkalmazandó, ha az MKC nem
elég a jelölésre)
Generator exciter set, even with
electric generator brake (If MKC
not enough for the identification)
MKC Generátor gerjesztés
Generator exciter set
MKD Csapágyazás
Bearings
MKF Folyadékhűtés (hűtőolajat kivéve)
Az álló és forgórész belépéstől
Az álló és forgórész kilépésig
MKQ MKV kenőközeg ellátás (ha van
ilyen a generátor részére külön)
MKV lubricant supply (if separately
for generator existing )
MKW Tömítőolaj, záróolaj rendszer
Sealing fluid supply system
MP
Gázturbina-generátor közös
berendezések
Gasturbine and generator
common systems
MPA Alapok (bebetonozandó elemek)
Foundations (elements imbed in
concrete)
MPB Burkolatok
Casings
MPS Szárító és konzerváló rendszerek
Dryer and conservations system
55 / 181
Kenőanyag ellátás
Lubricant supply
MVA (F3 rendelkezésre áll további
MV
felosztáshoz) (MVU-ig)
(F3 for subdivision) (to MVU)
MX
Működtető levegő ellátás
Operation air supply
MXA (F3 rendelkezésre áll további
felosztáshoz) (MXZ-ig)
(F3 for subdivision) (to MXZ)
MY
Vezérlő-, szabályozó-, és
védelmi berendezések
Control and protection
equipment
MYA Gőzturbina a generátorral együtt
Steamturbine and generator
together
MYB Gázturbina a generátorral együtt
Gasturbine and generator together
56 / 181
N
N
NA
ND
NG
NK
Technológiai energiaszolgáltatás
(távhő)
Process energy supply for
external users (e.g. District
heating)
Technológiai gőzrendszer és
kondenzátum visszavezetés
Process steam system incl.
condensate return
Technológiai melegvíz rendszer
Process hotwater system
Technológiai levegőrendszer
Process air system
Technológiai gázrendszer
Process gas system
TECHNOLÓGIAI
ENERGIASZOLGÁLTATÁS (TÁVHŐ)
PROCESS ENERGY SUPPLY FOR
EXTERNAL USERS (E.G. DISTRICT
HEATING)
NA
Technológiai gőzrendszer és
kondenzátum visszavezetés
Process steam system incl.
condensate return
NAA Gőzvezeték rendszer
Steam piping system
NAB Kondenzátum vezeték rendszer
Condensate piping system
NAD Technológiai hőátadás
A hőátadó belépéstől a kilépésig.
Process heat transmission system.
From heat transmission inlet to
outlet.
NAE
Vezetékrendszer (Gőz) az “NAE”
–től az “NAJ”-ig csak akkor
használható, ha az “NAA” a
jelölésre már nem elég (szabadon
felhasználható pl. nyomásfokozatonként)
Piping system (steam) from “NAE
to “NAJ” if “NAA” not enough for
identification.

NAJ
Vezetékrendszer (Gőz) az “NAE” –
től az “NAJ”-ig csak akkor
használható, ha az “NAA” a
jelölésre már nem elég (szabadon
felhasználható pl. nyomásfokozatonként)
Piping system (steam) from “NAE
to “NAJ” if “NAA” not enough for
identification (free for use e.g.
according to pressure stage).
57 / 181
NDE Forróvíz tárolás
A tartály belépéstől a tartály
kilépésig
Hotwater storage inlet to outlet.
NAK Vezetékrendszer (Kondenzátum)
az “NAK” –tól az “NAM”-ig csak
akkor használható, ha az “NAB” a
jelölésre már nem elég (szabadon
felhasználható pl. a technológiai
rendszer szerint)
Piping system (condensate) from
“NAK to “NAM” if “NAB” not
NDF Elosztó rendszer (szabad
felhasználás pl. hőmérséklet
fokozatonként)
Distribution system (free for use
e.g. according to temperature
enough for identification (free for
use e.g. according to technological
system).
stage)

NDJ

NAM Vezetékrendszer (Kondenzátum)
az “NAK” –tól az “NAM”-ig csak
akkor használható, ha az “NAB” a
jelölésre már nem elég (szabadon
felhasználható pl. a technológiai
rendszer szerint)
Piping system (condensate) from
“NAK to “NAM” if “NAB” not
enough for identification (free for
use e.g. according to technological
system).
ND
Technológiai melegvíz rendszer
Process hotwater system
NDA Előremenő vezetékrendszer
Piping system (forward)
NDB Visszatérő vezetékrendszer
Piping system (return)
Elosztó rendszer (szabad
felhasználás pl. hőmérséklet
fokozatonként)
Distribution system (free for use
e.g. according to temperature
stage)
NDK Nyomástartó rendszer
Pressurizing system
Technológiai levegőrendszer
Process air system
NGB Levegő vezetékrendszer
Air piping system
NG
NGC Szállító berendezés
Transport system
Technológiai gázrendszer
Process gas system
NKB Vezetékrendszer
Piping system
NK
NDC Forróvíz szivattyúk
Process hotwater pump system
NDD Technológiai hőátadás
A hőátadó belépéstől a kilépésig.
Process heat transfer. From heat
transfer inlet to outlet.
58 / 181
P
P
Hűtővíz ellátás
Cooling water supply
PA
Fő hűtővíz rendszer
Main cooling water system
Fő hűtővíz rendszer kezelés
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PJ
HŰTŐVÍZ ELLÁTÁS
COOLING WATER SUPPLY
PK
PM
Main cooling water handling
Segédhűtővíz rendszer
hagyományos
Auxiliary cooling water system,
conventionell
Segédhűtővíz rendszer kezelés
(hagyományos)
Auxiliary cooling water handling
(conventionell)
Segédhűtővíz rendszer
biztonsági
Emergency auxiliary cooling
water
Segédhűtővíz rendszer kezelés
(biztonsági)
Emergency auxiliary cooling
water handling
Közbenső hűtővíz rendszer
hagyományos
PS
PU
Secondary cooling water
system, conventionell
Közbenső hűtővíz rendszer
kezelés (hagyományos)
Secondary cooling water system
handling (conventionell)
Közbenső hűtővíz rendszer
biztonsági
Emergency secondary cooling
water system
59 / 181
Közbenső hűtővíz rendszer
kezelés (biztonsági)
Emergency secondary cooling
water system handling
(Emergency)
Közbenső hűtővízrendszer
transzformátorhoz (amennyiben
nem rendelkezik saját közbenső
hűtőberendezéssel)
Secondary cooling water system
for transformer (if intercooler
system not existing)
Hűtőtorony levegőztető
berendezés (ha nem a “PAB”
alatt szerepel)
Cooling tower venting system (if
not at “PAB”)
Közös berendezés a hűtővíz
rendszerhez
Common system for cooling
water
Filtering, mechanical cleaning
Fő hűtővíz rendszer
Main cooling water system
PAA Hűtővíz kivétel, mechanikai
tisztítás frissvíz hűtésnél
A hűtővíz kivételtől a mechanikai
tisztítás kilépéséig.
Extraction, mechanical cleaning for
direct cooling. From extraction to
PA
outlet of mechanical cleaning.
PAB Fő hűtővíz vezeték és csatorna
rendszere
Circulating water piping and culvert
system (main)
PAC
Fő hűtővíz szivattyúk
Circulating water pumps (main)
PAD Visszahűtő berendezés
Cooling tower
PAE Hűtőtorony szivattyúk (ha nem
külön berendezés)
Cooling tower pump system (if not
additional)
PAH Kondenzátor tisztítóberendezés
kompletten
Condenser cleaning system
PAR Pótvíz vezetékrendszer
Make-up water piping system
PAS Pótvíz szivattyúk
Make-up water pump system
Fő hűtővíz rendszer kezelés
Main cooling water handling
PBA Elvezetés a közeg kezelése után
(csak akkor, ha nem egy másik
rendszer tartozéka)
Outlet after handling(if not part of
an other system)
PB
PBC Levegőztetés, gázzal való kezelés
Aeration, handling with gas
PBD Karbonátmentesítés
Decarbonisation
PBE Sav adagolás
Acid dosing
PBF
Ioncserélő (pl. sótalanítás)
Ion exchanger (e.g. desalination)
PBG Elgőzölögtetés (pl. sótalanításhoz)
Evaporation (e.g. to desalination
PBH Gáztalanítás, szárítás
Deaeration, drying
PBJ
Előmelegítés, hűtés
Heating, cooling
PBK Vezeték rendszer, közbenső
tárolás, a fő közeg szállítása
Piping system, temporary storage,
main medium transport
PBL
A közeg tárolása a kezelésen kívül
Medium storage without handling
PBN Vegyszerellátás
Chemicals supply
PBP Regeneráló és öblítő berendezés
Regeneration and purging system
PBQ A fő közeg oltó berendezése
(vegyszer)
Main medium injection system
(chemical)
PBR Öblítővíz és maradék anyag
elvezetés
Purging water and residue removal
PBS Iszap sűrítés
Slag thicking
PBT
PBB Szűrés, mechanikus tisztítás
60 / 181
Fűtő, hűtő és öblítő közeg elosztás
Heating, cooling and purging
medium distribution
Aeration, handling with gas
Segédhűtővíz rendszer
hagyományos
Auxiliary cooling water,
conventionell
PCA Hűtővíz kivétel, mechanikai
tisztítás frissvíz hűtésnél
Extraction, mechanical cleaning for
PC
PDD Karbonátmentesítés
Decarbonisation
PDE Sav adagolás
Acid dosing
PDF Ioncserélő (pl. sótalanítás)
Ion exchanger (e.g. desalination)
PDG Elgőzölögtetés (pl. sótalanításhoz)
Evaporating system (e.g.
direct cooling
desalination)
PCB Hűtővíz vezeték és csatorna
rendszere
Pipinng and culvert system
PDH Gáztalanítás, szárítás
Deaeration, drying
PDJ
PCC Szivattyúk
Pump system
PDK Vezeték rendszer, közbenső
tárolás, a fő közeg szállítása
Piping system, temporary storage,
main medium transport
PCD Visszahűtő berendezés
Recooling system
PCH A hőátadó berendezés tisztító
berendezése
Cleaning system for heat
exchanger
PDL
PDP Regeneráló és öblítő berendezés
Regeneration and purging system
PDQ A fő közeg oltó berendezése
(vegyszer)
Main medium injection system
Segédhűtővíz rendszer kezelés
(hagyományos)
(chemical)
Auxiliary cooling water handling
(conventionell)
PDA Elvezetés a közeg kezelése után
(csak akkor, ha nem egy másik
rendszer tartozéka)
Outlet after handling(if not part an
other system)
PDB Szűrés, mechanikus tisztítás
Filtering, mechanical cleaning
A közeg tárolása a kezelésen kívül
Medium storage without handling
PDN Vegyszerellátás
Chemical supply
PCM Mellékhűtővíz rendszer a
generátor hűtéshez
Auxiliary cooling water system for
generator
PD
Előmelegítés, hűtés
Heating, cooling
PDR Öblítővíz és maradék anyag
elvezetés
Purging water and residue removal
PDS Iszap sűrítés
Slag thicking
PDT Fűtő, hűtő és öblítő közeg elosztás
Heating, cooling and purging
medium distribution
PDC Levegőztetés, gázzal való kezelés
61 / 181
Central oil supply and oil
removal
Q
Q
QC
Segédberendezések
Auxiliary system
Központi vegyszerellátás
Central chemical supply
QF
Működtető levegő ellátás
Operation air supply
Műszerlevegő, vezérlő levegő
ellátás
Instrument air, control air
QG
supply
Központi gázellátás zárt gáz
körfolyamatnál
QE
SEGÉDBERENDEZÉSEK
AUXILIARY SYSTEM
QU
analysis)
Central gas supply at closed gas
cycles
QH
Segédgőz ellátás
Auxiliary steam supply
QJ
QK
QL
QM
QS
Elvételi rendszerek
(hagyományos)
pl. vízelemzéshez
Sampling system (e.g. for water
Központi gázellátás, inertgáz is
Central gas supply, inert gas too
Hűtőközeg, hagyományos
Cooling medium, conventionell
Segédkazán tápvíz, gőz és
kondenzátum körfolyamata és
az elosztás
Auxiliary boiler feedwater,steam
and condensate cycles and
distribution
Légnedvesítő berendezés
Air moistening system
Központi olajellátás és
olajmentesítés (ha közös, több
F1 főcsoport vészrendszer
berendezéseihez)
62 / 181
QC
Központi vegyszerellátás
Central chemical supply
QHE Lelúgozó berendezés,
nyomáscsökkentés, víztelenítés
Blowdown system,reducing,
drainage
QCA Központi vegyszerellátás
Central chemical supply

QCU Központi vegyszerellátás
Central chemical supply
QF
QHG Kazán keringtető rendszere
Boiler cycle system
QHH Fő tüzelő berendezés (elektromos
energiával is)
Main firing system (with el. Energy
Műszerlevegő, vezérlő levegő
ellátás
Instrument air, control air
supply
QFA Központi műszerlevegő, vezérlő
levegő ellátás
Central instrument air, control air
supply
QFB Központi műszerlevegő, vezérlő
levegő ellátás, levegő szárító
Central instrument air, control air
supply, driyer
QFC Általános műszerlevegő, vezérlő
levegő ellátás
General central instrument air,
control air supply

QFU Általános műszerlevegő, vezérlő
levegő ellátás
General central instrument air,
control air supply
QH
too)
QHJ
Gyújtó tüzelés
Ignition firing
QHL Égési levegő rendszer
Combustion air system
QHM Gáz előmelegítő rendszer (zárt
rendszer)
Gas preheater system (closed
system)
QHN Füstgáz elvezetés
Flue gas exhaust
Elvételi rendszerek
(hagyományos) pl. kémiai
vízelemzéshez
Sampling system (conventionell)
e.g. water chem. analysis
QUA Elvételi rendszer, hagyományos
Sampling system, conventionell
QU
Segédgőz ellátás
Auxiliary steam supply
QHA Nyomás alatti rendszer
Pressurized system

QUU Elvételi rendszer, hagyományos
Sampling system, conventionell
QHB Tartószerkezet, burkolatok, kazán
belső rész
Structure, casing, boiler indoor
QHC A fűtőfelületek füstgázoldali tisztító
berendezése
Flue gas side heating surface
cleaning system
63 / 181
R
R
GÁZ ELŐÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS
GAS PRODUCTION AND HANDLING
Gáz előállítás és kezelés
Gas production and handling
64 / 181
S
S
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SM
SN
SP
SQ
SR
Melléklétesítmények
Auxiliary systems
Légtechnikai berendezések,
hagyományos
Heating, ventilation, airconditioning (HVAC) systems
MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK
AUXILIARY SYSTEMS
ST
Wokshop, store, laboratory on
controled area
Műhely, raktár, labor
berendezései ellenőrzött
területen kívül
Wokshop, store, laboratory
outside on controled area
for conventional area
Fűtőberendezések
Space heating system
Telepített munkalevegő ellátás
Stationary working air supply
Telepített tisztító berendezés
(dekontaminálás)
Stationary cleaning system
(dekontamination)
Telepített hegesztőgáz rendszer
Fixed welding gas system
Stabil tűzvédelmi berendezések
Stationary fire fighting system
Vízi út rendszerek
Waterway system
Stabil emelőberendezések,
daruk
Stationary elevator system,
crane
Felvonók
Elevator system
Vasúti berendezések
Railway system
Utak
Road installation
Műhely, raktár, labor
berendezései ellenőrzött
területen
65 / 181

SBU Fűtőberendezések
Space heating system
Légtechnikai berendezések
Heating, ventilation, air
conditioning (HVAC) systems
for conventional area
SAA Irányítástechnikai berendezések
helyiségének légkondícionáló
berendezései
I&C rooms HVAC (e.g. CCR)
SA
Telepített munkalevegő ellátás
Stationary working air supply
SCA Munkalevegő ellátás
Working air supply
SC
SCB Munkalevegő ellátás
Working air supply
SAB Akkumulátor berendezések
helyiségének légtechnikai
berendezései
Battery room HVAC
SCC Munkalevegő ellátás
Working air supply

SCU Munkalevegő ellátás
Working air supply
SAC Villamos kapcsolóberendezések
helyiségének légtechnikai
berendezései
MCC (Switch gear) room HVAC
SD
SAE Gázturbina burkolat légtechnikai
Stationary cleaning system
(dekontamination)
berendezései
GT container HVAC
SAF
Olaj szivattyúház légtechnikai
berendezései
Fuel oil station HVAC
SDA Telepített tisztító berendezés
(dekontaminálás)
Stationary cleaning system
(dekontamination)
SAG Tüzivíz szivattyúház légtechnikai
berendezései
Fire fighting water haus HVAC
SAH Kazánok helyiségének légtechnikai
berendezései
Boiler house HVAC
SAR Műhely raktár légtechnikai
berendezései
Wokshop, store HVAC
Fűtőberendezések
Space heating system
SBA Fűtőberendezések
Space heating system
SB
Telepített tisztító berendezés
(dekontaminálás)

SDU Telepített tisztító berendezés
(dekontaminálás)
Stationary cleaning system
(dekontamination)
Stabil tűzvédelmi berendezések
Stationary fire fighting system
SGA Tüzivíz ellátás és elosztás
Fire fighting water supply and
distribution
SG
SGC
Szórt vizes oltóberendezés,
hagyományos
66 / 181
Spray watered fire fighting system,
conventionel
SGE Sprinkler oltóberendezés
Sprinkler type fire fighting system
SGF Habbal oltó berendezések
Fire fighting system with foam
SGJ
CO2 -vel oltó berendezések
CO2 fire fighting system
Vasúti berendezések
Railway system
SPA Vasúti berendezések
Railway system
SP

SPU Vasúti berendezések
Railway system
SGL Porral oltó berendezések
Dust fire fighting system
SQ
Stabil emelőberendezések
Stationary elevator system,
crane
SMA Emelőberendezések és daruk
Elevator system and cranes

SQU Utak
Roads
SM
Utak
Road installation
SQA Utak
Roads
SME Egyéb emelõberendezések (ha
van ilyen)
Other elevator system (if existing)

SMU Emelőberendezések és daruk
Elevator system and cranes
SME Egyéb emelőberendezések (ha
van ilyen)
Other elevator system (if existing)
SN
Felvonók
Elevator system
SNA Felvonó berendezések
Elevator system

SNU Felvonó berendezések
Elevator system
67 / 181
U
U
Építmények
Structures
UA
Hálózati és elosztóberendezések
építményei
Switchyard structure
Energiakivezetés és háziüzemi
ellátás építményei
UB
UC
UE
UG
UH
UM
UP
US
UT
ÉPÍTMÉNYEK
STRUCTURES
Stuctures for power
transmission and auxiliary
power supply
Irányítástechnika építményei
Structures for instrumentation
and control
Üzemanyag ellátás építményei
Structures for conventional fuel
supply and residues disposal
Vízellátás, vízelőkészítés,
hulladékvíz gyűjtés építményei
Structures for water supply and
disposal
Hőtermelés építményei
Structures fir conventional heat
generation
A gőzturbina, gázturbinagenerátor építményei
Structures for main machine
sets
Hűtővíz kivétel építményei
Structures for circulating
(cooling) water systems
Melléklétesítmények építményei
Structures for ancillary systems
Segédberendezések építményei
Structures for auxiliary system
68 / 181
X
X
XJ
XK
XP
XV
XX
XY
NAGY GÉPEK
HEAVY MACHINERY
Nagy gépek (nem a fő
gépegység)
Heavy machinery (not main
machinery)
Dízel motorok
Diesel
Dízel generátorok
Diesel generator
Nagy gépek közös berendezései
Common system for heavy
machinery
Kenőanyag ellátás
Lubrication supply
Működtető közeg ellátás
Control medium supply
Vezérlő, szabályozó és védelmi
berendezések
Control and protection
equipment
69 / 181
2. Jelcsoport
Breakdown level 2
BERENDEZÉSKÓD
System code
70 / 181
2. jelcsoport
Breakdown level 2
A BERENDEZÉSKÓDOK
FŐCSOPORTJAI
MAIN GROUP OF SYSTEM CODE
A
Gépegységek (aggregátok)
Mechanical equipment(aggregates)
B
Készülékek (apparátok)
Mechanical equipment (apparat)
C
Közvetlen mérőkörök
Direct measuring circuits
D
Szabályozó körök
Open loop controls, Closed loop controls
E
Mérési jelfeldolgozás
Measuring signal preparation
G
Villamos szerelési egységek,
berendezések
Electrical component and equipment
H
Fő- és nagy gépek részegységei
Subassemblies for main and heavy
machinery
71 / 181
A
Gépegységek (aggregátok)
Mechanical equipment
(aggregates)
Cleaning, driyng, filtering and
separating equipment
AA
Armaturák, beleértve a meghajtást,
kézit is
Valves, dampers etc.with el. or
hand oprated too.
AB
Lezárások, zsaluk
Isolating elements, air locks
AC
Hőcserélõk
Heat exchangers, heat transfer
surfaces
AE
Forgó, kocsizó, emelő, lengető
működtetők, manipulátor
Turning, driving, lifting and slewing
gear
AF
Emelkedő szállító szalag, adagoló
(mozgólépcső)
Belt conveyor, feeder (staircase)
AG
Generátorok
Generator
AH
Fűtő-hűtő és klímaberendezés
Heating, cooling and air
conditioning units HVAC
AM
Keverő berendezések
Mixers, agitators
AN
Fúvó, kompresszor, ventilátor
Compressor units, fans
AP
Szivattyúk
Pump units
AS
Helyzetbeállító és feszítő
gépegységek
Adjusting and tensioning
equipment for non-electrical
AT
AU
Nem villamos áttételek (pl.
hajtóművek, nyomatékváltók,
tengelykapcsolók, fékek)
Braking, gearbox, coupling,
equipment, non-electrical
converters
AV
Tüzelőberendezések, lángőr
Combustion equipment, flame
guard
AX
Vizsgáló és ellenőrző
gépegységek, berendezések
Test and monitoring equipment for
plant maintenance
variables
Tisztító, szárító, szűrő,
szétválasztó berendezések
72 / 181
B
Készülékek (apparátok)
Mechanical equipment
BB
Tartályok, edények (tároló
berendezések)
Storage equipment (tanks,
vessels,containers)
BF
Alapok
Foundations
BN
Sugárszivattyúk, injektorok,
ejektorok
Jet pumps, ejectors, injectors
BP
Átfolyási mennyiségkorlátozók,
fojtó tárcsák (mérőelemek nem)
Flow restrictors, limiters, orifices
(not measuring elements)
BQ
Tartók, állványok, rögzítők,
csőátvezetések
Hangers, supports, racks, piping
penetrations
BR
Csővezetékek, csatornák
Piping, ductwork, chutes
BS
Hangtompítók
Silencers
BT
Füstgáz-katalizátor
Flue gas catalytic converter
modules
BU
Szigetelések, burkolatok
Insulation, sheating
BY
Mechanikus működtetésű
szabályozók
Mechanical working control
BZ
Különleges készülékek
Special apparat
73 / 181
C
CD
CE
CF
CG
CK
CL
CM
CP
CQ
CS
CT
Közvetlen mérőkörök
Direct measuring circuits
CU
Sűrűség
Density
Villamos jellemzők (pl. áram,
feszültség, villamos
teljesítmény, frekvencia)
Electrical variables (e.g. Current,
voltage, power, frequency)
Mennyiség, átfolyás, áramlás
(tömegáram, térfogatáram)
Quantity, Flow, Rate (Mass flow,
volume flow)
Távolság, hosszúság, helyzet,
forgás irány
Distance, length, position,
direction of rotation
CV
CW
CY
CD
Temperature
Összevont, kombinált jellemzők
Combined variables
Viszkozitás
Viscosity
Súly, erő, tömeg
Weight, Mass
Rezgés, nyúlás
Vibration, Expansion
Sűrűség,
Density
CD001
Sűrűség (sűrűség távadó 4-20
mA)
Density (density transmitter 4-20
mA)
CE
Villamos jellemzők,
Electrical variables
Idő (időtartam)
Time
Szint (határfelület is)
Level(boundary too)
Légnedvesség
Moisture, humidity
Nyomás
Pressure
Minőség, mennyiség (analízis,
anyagjellemzők) CD, CM, CV
kivételével
Quality variables (analysis,
material variable). Exception CD,
CM, CV.
Fordulatszám, sebesség,
frekvencia (mechanikus),
gyorsulás
Rotation, speed, frequency,
acceleration(mechanical)
CE001
Villamos jellemző (pl. áram,
feszültség, villamos
teljesítmény, frekvencia egy
szivattyú motornál, (távadó 420mA)
Electrical variables (e.g. current,
voltage, frequency at el. motor
(transmitter 4-20 mA)
CE100
Árammérés
Current measuring
CE111
L1 Árammérés (v. CE121)
L1 current (or CE121)
CE111A L1 árammérés, 1 áramváltó tek.
L1 current, current transformer 1
coil
CE111B L1 árammérés, 2 áramváltó tek.
L1 current, current transformer 2
coil
Hõmérséklet
74 / 181
CE111C L1 árammérés, 3 áramváltó tek.
L1 current, current transformer 3
coil
L3 PH voltage
CE214
L1-L2 fázis feszültség
L1-L2 PH voltage
CE215
L2-L3 fázis feszültség
L2-L3 PH voltage
CE216
L3-L1 fázis feszültség
L3-L1 PH voltage
CE300
CE112B L2 árammérés, 2 áramváltó tek.
L2 current, current transformer 2
coil
Ellenállás, impedancia,
teljesítmény
Resistance, impedance, power
CE500
CE112C L2 árammérés, 3 áramváltó tek.
L2 current, current transformer
Frekvencia
Frequency
CE600
Különleges mérések: földzárlat,
fázis kiesés
Special measuring : earth fault,
Phase fault
CE900
Kombinált mérések pl.
teljesítmény
Combined measuring e.g. power
CE112
L2 Árammérés (v. CE122)
L2 current (or CE122)
CE112A L2 árammérés, 1 áramváltó tek.
L2 current, current transformer 1
coil
3 coil
CE113
L3 Árammérés (v. CE123)
L3 current (or CE123)
CE113A L3 árammérés, 1 áramváltó tek.
L3 current, current transformer
1coil
CE113B L3 árammérés, 2 áramváltó tek.
L3 current, current transformer
2 coil
CF
CE113C L3 árammérés, 3 áramváltó tek.
L3 current, current transformer 3
coil
CE200
Feszültség mérés
Voltage measuring
CE201
L1-L2 feszültségmérés
L1-L2 voltage measuring
CE210
Csillagpont feszültségmérés (3
fázis)
Neutral point voltage measuring
(3 phase)
CE211
L1 fázis feszültség
L1 PH voltage
CE212
L2 fázis feszültség
L2 PH voltage
CE213
L3 fázis feszültség
Mennyiség, átfolyás, áramlás
(tömegáram, térfogatáram)
Quantity, Flow, Rate (mass flow,
volume flow)
CF001...n Analóg mennyiségmérés
(4-20 mA)
Analogue flow measuring
CF301..n Mennyiség kapcsoló,
áramláskapcsoló (akkor is, ha
a készülék helyszíni
mutatással is rendelkezik)
Binary flow mwasuring (with or
without local indication)
CF501..n Helyi mennyiségmérő,
áramlásmérő (pl. rotaméter)
Local flow meter (e.g.
rotameter)
75 / 181
CG
Combined measuring
circuits
(e.g. CL901, 2 from 3, 3
Measuring e.g. drum level
01HAD10CL001,
01HAD10CL002,
01HAD10CL003 =
01HAD10CL901)
Távolság, hosszúság, helyzet,
forgás irány,
Distance, length, position,
direction of rotation
CG001..n Analóg szelephelyzet távadó
(4-20 mA)
Analogue valve position
CM
transmitter (e.g.with inductive
transmitter)
Légnedvesség,
Air humidity
CG301..n Szelephelyzet (pl.
végálláskapcsoló)
Valve position (e.g. open limit
switch)
CM001..n
CG302..n Szelephelyzet (pl.
végálláskapcsoló)
Valve position (e.g. close limit
CP
Nedvesség távadó
(4-20 mA)
Humidity transmitter
Nyomás,
Pressure
switch)
CK
Idő,
CP001..n
Analóg nyomás távadó
(4-20 mA)
Analogue pressure
transmitter
CP301..n
Nyomás kapcsoló (akkor is,
ha a készülék helyszíni
mutatással is rendelkezik pl.
kontakt manométer)
Binary pressure transmitter
(with or without local
indication).Pressure switch
or manometer with contact.
CP501..n
Helyi nyomásmérő
(manométer)
Local pressure gauge
CP901..n
Összetett mérőkörök
Combined measuring
circuits
Time
CK001
CL
Szint (határfelület is)
Level(boundary too)
CL001..n
Analóg szintmérés (4-20 mA)
Analogue level transmitter
CL301..n
Szintkapcsoló (akkor is, ha a
készülék helyszíni
mutatással is rendelkezik)
Level switch (with or without
local indication)
CL501..n
Helyi szintmérő
Local level indicator
CL901..n
Összetett mérőkörök
76 / 181
CQ
Minőség, mennyiség (analízis,
anyagjellemzők) CD, CM, CV
kivételével,
Quality, Quantity, Analysis
Quality variables (analysis,
material variable). Exception CD,
CM, CV.
CQ001
CQ003
CQ004
CQ005
Víz (gőz) NaOH tartalom
mérés.
Füstgáz HCl tartalom
Water (steam) NaOH content
measuring.
Flue gas HCl content
CQ009
Víz (gőz) NH4OH tartalom
mérés.
Füstgáz HCl tartalom
Water (steam) NH4OH content
measuring.
CQ010
Füstgáz HF (Fluor sav)
Flue gas HF content
CQ011
Füstgáz H2O tartalom
Flue gas H2O content
CQ012
Füstgáz TOC tartalom
Flue gas TOC content
CQ801
Gázérzékelő
Gas detection sensor
Víz (gőz) vezetőképesség S,
füstgáz O2 tartalom
Water (steam) conductivity S
or flue gas O2 content
CQ002
CQ008
Víz (gőz) pH,
füstgáz CO tartalom
Water (steam) pH or flue gas
CO content
Víz (gőz) oldott O2 tartalom,
füstgáz CO2 tartalom
Water (steam) dissolved O2 or
flue gas CO2 content
Víz (gőz) SiO2 tartalom,
füstgáz NOX tartalom
Water (steam) SiO2 or flue gas
NOX content
CR
Sugárzás
Radiation variables
Víz (gőz) P2O5 tartalom,
füstgáz SO2 tartalom
Water (steam) P2O5 content or
Sugárzás (pl. lángőr)
Radiation variables (e.g. flame
monitor)
flue gas SO2 content
CQ006
Víz (gőz) NH3 tartalom,
füstgáz koromszám
Water (steam) NH3 content, or
Flue gas soot number
CQ007
Víz (gőz) nátrium - ion mérés,
füstgáz mérésre szabad (pl.
portartalom)
Water (steam) sodium ion
meas. Free for use flue gas
CS
Fordulatszám, sebesség,
frekvencia (mechanikus),
gyorsulás,
Rotation, speed, frequency,
acceleration(mechanical)
CS001
(e.g. dust content)
77 / 181
Analóg fordulatszámmérő
Analogue rotation measuring
CT
Hőmérséklet,
CV
Viszkozitás,
Temperature
CT001..n Analóg hőmérséklet mérő
(pl. Pt100, hőelem)
Analogue temperature
measuring (e.g. Pt100)
CT301..n Hőmérséklet kapcsoló (akkor
is, ha a készülék helyszíni
CT401
mutatással is rendelkezik)
Local temp. switch (with or
without local indication)
Ellenőrző mérés
Test measuring
CT501..n Helyi hőmérsékletmérő
Local temp. measuring
(indicator)
CT601
Analóg falhőmérséklet mérés
(belül) pl.: dobfal
Analogue wall temperature
(e.g. drum wall) (inside)
CT602
Analóg falhőmérséklet mérés
(kívül) pl.: dobfal
Analogue wall temperature
(e.g. drum wall) (outside)
CT801
Tűzjelző
Fire fighting monitor
CT901
Kombinált mérés
Combined measuring
CU
Viscosity
CV001
CW
Súly, erő, tömeg
Weight, power, mass
CW001
Analóg súly távadó
Analogue weight transmitter
CW301
Súly távadó (kapcsoló)
Weight transmitter (switch)
CY
Rezgés, nyúlás
Vibration, expansion
CY001
Összevont, kombinált jellemzők,
Combined measuring
CU001
Viszkozitás távadó (4-20 mA)
Viscosity transmitter
Összevont, kombinált
mérések (pl. harmatpont)
Combined measuring (e.g.
dew point)
78 / 181
Csapágy rezgés
Bearing vibration transmitter
D
Szabályozó körök
Closed loop, open loop circuits
Combined values
DV
Viszkozitás
Viscosity
DD
Sűrűség
Density
DW
Súly, erő, tömeg
Weight, power, mass
DE
Villamos jellemzők (pl. áram,
feszültség, villamos teljesítmény,
frekvencia
Electrical values (e.g. current,
DY
Rezgés, nyúlás
Vibration, expansion
E
Mérési jelfeldolgozás,
voltage, el. Power, frequency)
DF
DG
Measuring signal processing
Mennyiség, átfolyás, áramlás
(tömegáram, térfogatáram)
Flow, quantity(mass flow,volume
EA
Blokk vezérlés
Unit control
flow)
EB
Távolság, hosszúság, helyzet,
forgás irány
Distance, length, position, rotation
Csoport vezérlés
Group control
EC
Alcsoport vezérlés
Subgroup control
DK
Idő (időtartam)
Time (length of time)
EE
Részcsoport vezérlés
Part control
DL
Szint (határfelület is)
Level(boundary too)
EG
Gyűjtő jelzés
Alarm, annunciation
DM
Légnedvesség
Humidity
EH
Hagyományos jelzőberendezés
Conventional alarm, annunciation
DP
Nyomás
Pressure
EJ
Jelzés nyomtatója
Signal for alarm printer
DQ
Minőség, mennyiség (analízis,
anyagjellemzők) DD, DM, DV
kivételével
Quality variables (analysis,
material variable). Exception CD,
CM, CV.
EK
Logikai kombináció
Gated logic signal
EM
Számítógép nem folyamatirányítási
feladatra
Signal for special computer (E.g.
personal monitoring)
Fordulatszám, sebesség,
frekvencia (mechanikus),gyorsulás
Rotation, speed, frequency
(mech.) acceleration
EN
Folyamatirányító számítógép
Process computer
EP
Folyamatirányító számítógép
Process computer
DT
Hõmérséklet
Temperature
EQ
DU
Összevont, kombinált jellemzők
Számítógép (szabad
felhasználású)
Process computer (free for use)
DS
79 / 181
EU
Összevont mérési jelfeldolgozás
Combined analogue and binary
signal conditioning
EW
Védelem (felosztás szükség
szerint)
Protection (from boiler protection
to turbine protection or return)
EY
EZ
Védelmi reteszelés, fölérendelt,
nem gépegységhez tartozó
Protection interlock,
superordinated, irrelevant for
machine unit
Védelem
Protection
G
Villamos szerelési egységek,
berendezések
Electrical erection units,
systems
GA
Alelosztók és átvezetések
(felosztás szükség szerint)
Junction box and bushing
(free for use)
GB
Alelosztók és átvezetések
Junction box and bushing
(free for use)
GC
Alelosztók és átvezetések
Junction box and bushing
(free for use)
GD
Alelosztók és átvezetések
kábelekhez  1kV
Junction box and bushing
for  1kV cable
GE
Alelosztók és átvezetések
kábelekhez < 1kV
Junction box and bushing
for < 1kV cable
GF
Alelosztók és átvezetések
általában
Junction box and bushing
general
GG
Átvezetések, kábellefedések
Bushing, cable casing
GH
A villamos és irányítástechnika
szerint jelölt egységek (pl.
szekrények, dobozok)
Electrical and I&C identified units
(e.g. cubicle, boxes) as per
process
GK
Az információs és kezelőszervek
számítógéphez és folyamatirányító
berendezéshez
80 / 181
Information display and operator
control equipment for process
computers and automation
systems
GX
Beállító berendezések (villamos
jelekhez)
Actuating equipment for electrical
variables e.g. frequency converter
GM
Gyengeáramú berendezések
alelosztói a posta részére
Junction boxes for light-current
system of National
Telecommunication Services
GY
Alelosztók a gyengeáramú
berendezésekhez (nem postai)
Junction boxes for light-current
systems (not for MATÁV =
Hungarian Telephone Company)
GP
Világítás alelosztói
Subdistribution/ junction boxes for
lighting
GQ
Dugaszoló aljzatok
Subdistribution/ junction boxes for
power sockets
GR
Akkumulátorok
DC generating equipment,
batteries
GS
Kapcsolóberendezések (ha nem a
technológia szerint azonosítják
őket)
Switchgear equipment if not
identified under process equipment
GT
Transzformátorok
(feszültségátalakítók)
Transformer equipment(voltage
transformer)
GU
Konverterek/Inverterek
Converter/Inverter equipment
GV
Épülethez tartozó földelő,
villámvédelmi és túlfeszültség
levezető berendezések
Structure releated earthing and
lightning protection equipment,
surge arrestors
GW
Szekrények tápfeszültség ellátó
berendezései
Cubicle power supply equipment
81 / 181
H
Fő- és nagy gépek részegységei
Subassemblies of main and
heavy machinery
HA
Állórészek
Machine stationary assembly
HB
Forgórészek
Machine rotating assembly
HD
Csapágyazások
Bearing assembly
82 / 181
3. Jelcsoport
Breakdown level 3
ESZKÖZKÓDOK
COMPONENT CODE
83 / 181
AZ ESZKÖZKÓDOK FŐCSOPORTJAI
MAIN GROUP OF COMPONENT CODE
K
Gépészeti eszközök
Mechanical components
M
A gépész technológia részegységei
Part components of technology
Q
Irányítástechnikai eszközök (nem
villamos)
I&C components (not electrical)
X
Jelforrások
Signal source
Y
Jelfelhasználás
Signal target
Z
Összetett jelek
Combined signals
-
Villamos eszközök
Electrical signals
84 / 181
K
Gépészeti eszközök
Mechanical components
KA
Tolózárak, szelepek, csappantyúk,
csapok
Shut-off valves, valves, butterfly
valves etc.
KB
M
Ajtók, kapuk, nyílászárók, fedelek
Doors, gates, shut-off device,
A gépész technológia
részegységei
Part components of technology
MB
Fékek
Breaks
MF
Alapok
Foundations
MG
Hajtóművek
Motors
cover
KC
Hőcserélők, hűtők
Heat exchanger, heater
MK
Tengelykapcsolók
Coupling
KD
Edények/tartályok, medencék,
kigőzölögtetők
Tanks, pits, basin, flash tank
MM
Nem villamos motorok
Not electrical motors
MR
Csővezetéki elemek, csatorna
elemek
Piping elements, channels
MS
Nem villamos helyzetjelzők
Not electrical position indicators
KE
Elfordító, elmozdító, eltoló és
lengető eszközök
Elevation, displacement, shift and
swinging components
KM
Keverők
Mixer
MT
Turbinák
Turbines
KN
Kompresszorok, fúvók, ventilátorok
Compressor, fan, ventilator
MU
KP
Szivattyúk
Pumps
Nem villamos közlőművek, nem
tengelykapcsolók és meghajtók
Not electrical coupling, motors
KT
Tisztítók, szárítók, szétválasztók,
szűrők
Cleaner dryer, separator, filter
KV
Égők
Burners
85 / 181
Q
Irányítástechnikai eszközök
(nem villamos)
I&C components (not electrical)
QB
Mérési jeladók (csak ha nem QPvel azonosított egység, pl.
mérőperem)
Signal transmitter (e.g. orifice)
QH
Jelzőberendezések
Alarm systems
QN
Szabályozók
Controllers
QP
Mérő - és vizsgáló készülékek
Measuring and testing apparatus
Y
equipment)
QR
Mérő (impulzus) csövek
Impulse piping
QS
Kiegyenlítő tartályok a mérőkörben
Vessels in measuring circuits
QT
Védőcsövek, (csak a mérési
jeladó védelme céljából)
Protecting tubes(for measuring
equipments)
X
Jelforrások
Signal source
(Az alcsoport felosztása az
irányítástechnikai berendezés
kivitelétől függ.
A közreműködőknek ezért meg kell
egyezniük a felosztásban.)
(Distribution according to I&C
equipment).
XA
Jelforrások (szabad felhasználású)
Signal source (free for use)
XZ
Jelforrások (szabad felhasználású)
Signal source (free for use)
Jelfelhasználás
Signal target
(Az alcsoport felosztása az
irányítástechnikai berendezés
kivitelétől függ. A közreműködőknek
ezért meg kell egyezniük a
felosztásban.)
(Distribution according to I&C
YA
Jelfelhasználás (szabad
felhasználású)
Signal target (free for use)
YZ
Jelfelhasználás (szabad
felhasználású)
Signal target (free for use)
Z
Összetett jelek
Combined signals
(Az alcsoport felosztása az
irányítástechnikai berendezés
kivitelétől függ. A közreműködőknek
ezért meg kell egyezniük a
felosztásban.)
(Distribution according to I&C
equipment).
ZA
Összetett jelek (szabad
felhasználású)
Combined signals (free for use)
ZZ
86 / 181
Összetett jelek (szabad
felhasználású)
Combined signals (free for use)
-Q
Erősáramú kapcsoló készülékek
Power switch gears
-R
Ellenállások
Resistors
-S
Kapcsolók, választók
Switches, selectors
-T
Transzformátorok, mérőváltók
Transformers, measuring
transformers
átalakítása villamos mennyiséggé
vagy fordítva
Tranducers (for non-electrical to
electrical variables an vice-versa)
-U
Modulátorok, villamos-villamos
jelátalakítók
Modulators, converters/electricelectric)
-C
Kondenzátorok
Capacitors
-V
Elektroncsövek
Tubes, semiconductors
-D
Kétállapotú /bináris/ elemek,
késleltetők, tárolók
Binary elements, delay devices,
-W
Átviteli vonalak, hullámvezetők,
antennák
Transmission paths, waveguides,
-
-A
-B
Villamos eszközök
Electrical components
Szerkezeti egység és szerkezeti
részegység
Assemblies and subassemblies
Nem villamos mennyiség
memory devices
-E
Különféle alkatrészek
Special components
-F
Védelmi készülékek
Protective devices
-G
Generátorok, tápegységek
Generators, power supplies
-H
Jelzőkészülékek
Signalling devices
-K
Relék, mágneskapcsolók
Relays, contactors
-L
Induktivitások
Inducturs
-M
Villamos motorok
Motors
-N
Erősítők, szabályozók
Amplifiers, controllers
-P
Műszerek, vizsgálókészülékek
Measuring instruments, testing
aerials
-X
Kapcsolók, dugaszok,
dugaszolóaljzatok
Terminals, plugs, sockets
-Y
Elektromechanikus készülékek, pl.
elektromágnes (de nem villamos
motor)
Electrical positioners (e.g.
solenoids not motors)
-Z
Vonal lezárás, kiegyenlítő
készülékek, szűrők, határolók,
kábellezárások
Terminations, balancing
equipment, filters, limiters, cable
terminations
equipments
87 / 181
Alkalmazási szabályok és példák
Application rules and samples
89 / 181
1. KKS AZONOSÍTÓ A VILLAMOS TECHNOLÓGIÁBAN
1. KKS IDENTIFICATION CODE IN ELECTRICAL TECHNOLOGY
A jelcsoportok
sorszámai
Serial number of
character
A jelcsoport
megnevezése
Designation of
character
0
1
2
Erőmű rész
Part of
power
station
Funkció
System code
Berendezés
Equipment
3
Eszköz
Component
Az adathely jelzése
Mark date of place
G
F0 F1 F2 F2 FN
A1 A2 AN
A3
Az azonosító
fajtája
Type identification
(N)
(N) A A A N N
Rendsz. Beép.
A A N N N (A)
B1 B2 BN
A A NN
egys.
System, Part of
plant
A: Latin nagybetű
Alpha-characters (roman letters except I and O, special symbols)
B: Arab számok
Numerical characters (arabic numbers)
Erőmű rész =
Part of power station
ez a szám arra szolgál, hogy egymástól megkülönböztesse a
létesítménybe beépített különböző egységeket (blokk, közös
berendezés)
Pl.:
Közös berendezések= 00
Common units
Gőzturbina (ST)=
Steam Turbine
Gőzkazán (SB)=
Steam Boiler
Forróvíz kazán (HWB)=
Hotwater Boiler
Vegyi vízelőkészítő berendezés( WTP)=
90 / 181
Rendszer (System)=
ezek a betűk határozzák meg a különböző villamos rendszereket
(háziüzem, biztonsági elosztó, inverter stb.)
Beépítési egység=
(Part of unit)
Berendezés
(Equipment) =
az azonos berendezésen belüli sorszámozásra szolgál
A technológiai rendszeren belül az egyes berendezés részeket
határozza meg pl. megszakító (GS100), feszültség mérés
(CE210) stb. A számozás általában csak egyszerű sorszámozás.
A kivételeket a részletezésben tárgyaljuk.
Eszköz (Component)= A villamos eszközök esetében a berendezés kódot mindig
kötőjellel (-) követi. Ezzel lehet megkülönböztetni az egyes
berendezéseken belül egyedi alkotóelemeket pl. hajtás stb.
Segítségével egy tartalék alkatrész készlet (lista) állítható össze.
A KKS egyes karaktereit (betűk és számok) szünet (space) nélkül folyamatosan kell és
szabad leírni, mert ellenkező esetben a számítógépes adatfeldolgozásnál (adatbázisok
kezelése) pl. különböző szűrőfeltételek alkalmazása esetén hibák léphetnek fel. A KKS
kódokat csak nagy betűkkel (ABCD) szabad írni.
91 / 181
Például: Generátor
Example:Generator
92 / 181
93 / 181
1.1 A KKS azonosító meghatározása a villamos technológia és a beépítési hely
szempontjából. KKS identification according to electrical technology and
mounting place.
1.1.1 Villamos mérések számozása. Numbering of electrical measuring.
A villamos mérőkörök számozása számcsoportokkal történik az alábbiak szerint:
100 = Áram, Current
200 = Feszültség, Voltage
300 = Teljesítmény, munka, ellenállás, impedancia stb. (az áram és a feszültség egy
méréstechnikai egység), Power, resistance, Impedance(Current and voltage are
measuring units)
500 = Villamos frekvencia, Frequency
600 = Különleges mérések (földzárlat, fáziskiesés mérése), Special measuring (earth
fault, open-phase measuring)
900 = Kombinált, kapcsolt mérések ; Combined measuring
Az azonos mérések számozása a 10-es helyiértéken.
Numbering of similar measuring on order bit 10
Pl. Feszültség mérési körök, Voltage Measuring Circuits
BAA11CE210
vagy/or
BCA10CE211
BAA11CE220
vagy/or
BCA10CE221
Pl. Áram mérési körök, Current Measuring Circuits
BAA11CE110
vagy/or
BCA10CE111
BAA11CE120
vagy/or
BCA10CE121
Figyelem: Aggregátokhoz (pl. tápszivattyú) tartozó mérési körök nem esnek ez alá a
szabályozás alá. The measuring circuits of aggregates (e.g. feedwater pump)
are not subject to this regulation.
Összekapcsolt mérési körök. Combined measuring circuits
Összekapcsolt ill. láncolt 3 fázisú feszültségmérések jelölése az alábbiak szerint:
Pl.:
A fázis számozása az 1-es helyiértéken. Phase numbering in order bit 1.
BAA11CE210
BAA12CE210
BAA13CE210
BAA10CE210
A fázis számozása az 1-es helyiértéken. Phase numbering in order bit 1.
BBT10CE211
BBT10CE212
BBT10CE210
94 / 181
BBT10CE213
Amennyiben több láncolt feszültségmérés létezik ezeket a 10-es ill. az 1-es helyiértéken
kell jelölni.
Egy láncolt feszültségmérés nem létezik.
Pl.:
CE110
CE100
CE120
BAA11CE110
BAA12CE110
BAA13CE110
BAA10CE110
Azonos mérőkörök számozása a 10-es és 1-es helyiértéken: Numbering of similar
measuring on order bit 10 and 1.
Árammérés, Current measuring:
CE111
CE112
CE113
L1 áram, Current (vagy/or CE121)
L2 áram, Current (vagy/or CE122)
L3 áram, Current (vagy/or CE123)
Több maggal rendelkező áramméréseket a jel után írt betűvel pl. „A” különböztetünk meg:
CE111A
CE111B
L1 áram, Current 1 mag, Core 1
L1 áram, Current 2 mag, Core 2
Feszültség mérések, Voltage measuring:
CE201
L1 - L2 feszültség, Voltage L1-L2
3 fázis feszültségmérései, 3 Phase measuring:
CE211
CE212
CE213
L1 fázis feszültség, PH voltage L1
L2 fázis feszültség, PH voltage L2
L3 fázis feszültség, PH voltage L3
CE214
CE215
CE216
L1 - L2 láncolt feszültség, Meshed voltage L1-L2
L2 - L3 láncolt feszültség, Meshed voltage L2-L3
L3 - L1 láncolt feszültség, Meshed voltage L3-L4
Villamos mérések jelölése. Identification of electrical measuring.
95 / 181
Ezek a meghatározások csak a nagy és alacsony feszültségű villamos berendezésekre
érvényesek.
Aggregátokhoz (pl. tápszivattyú) tartozó mérési körök nem esnek ez alá a szabályozás
alá. The measuring circuits of aggregates (e.g. feedwater pump) are not subject to this
regulation.
A mérési körök számozása a 100-as helyiértéken:
CE100
Áram, Current
CE200
Feszültség, Voltage
CE300
Ellenállás, impedancia, teljesítmény ha az áram és a feszültség nem egy
méréstechnikai egység ; Power, resistance, Impedance if the current and
voltage not a measuring unit
CE500
Frekvencia, Frequency
CE600
Különleges mérések: földzárlat, fázis kiesés ; Special measuring (earth fault,
open-phase measuring)
CE900
Kombinált, kapcsolt mérések (pl. teljesítmény), Combined measuring (e.g.
Power)
Megjegyzés: A villamos védelmi jeleket a jelfeldolgozásnál kell meghatározni (EW-tól….
EZ-ig a védelmi jelek) és sorszámozni. The electrical protection signals have
to define at the signal condition (protection signals from EW…to EZ).
Pl(e.g.).: EZ001
EZ002
1.1.2 Kapcsolók jelölése. Identification of switches.
Főkapcsoló, Main switch
Pl.:
- Generátor kapcsoló, Generator switch
- Betáplálás, Supply
- Teljesítmény kapcsoló (nem fogyasztóhoz tartozó), Power switch
- Szakaszoló, Disconnector
- Kuplung kapcsoló, Clutch switch
Ezek számozása a 100-as ill. 10-es helyiértéken. Numbering on order bit 100 or 10
Pl.:
GS100, GS200 Teljesítmény kapcsoló (Generátor megszakító)
Power switch (Generator circuit breaker)
GS110, GS120 1 Szakaszoló, Disconnector 1, 2 Szakaszoló,
Disconnector 2
Alacsony rangú kapcsolók, Low grade switches
Pl.:
- Földelés kapcsoló, Earthing switch
- Mérés leválasztó kapcsoló, Measuring separator switch
Ezek számozása az 1-es helyiértéken.
Numbering on the 1 order bit
Pl.:
GS101, GS102 Kocsi, track
96 / 181
Vagy/or
GS211, GS212 Kocsi, track
GS191
Földelő szakaszoló, Earthing disconnector
97 / 181
1.1.3 Szakaszoló és teljesítmény kapcsoló jelölése.
Identification of disconnector and power switch.
Ahhoz, hogy a teljesítménykapcsoló és a szakaszoló technológiai összetartozását a
jelöléssel felismerhessük, mindkettőt az u.n ellenkező célra vonatkoztatott szabály szerint
jelöljük és ezek megkülönböztetése
 A háziüzemi ellátáson belül az A3 helyen (Internal Aux. Power supply at the place A3)
ill.
 Megkülönböztetése a 10-es helyiértéken az AN helyen az energia kivezetés és a
nagyfeszültségű elosztó berendezéseknél
Diferentiation on the 10 bit at the place AN . At the power transmission and high voltage
distribution systems.
98 / 181
1.1.4 A transzformátor tekercsek számozása.
Numbering of transformer coils.
Az alábbi számozási szabály betartása a kapcsolóberendezések ellenkező cél
ábrázolásánál fontos.
A nagyfeszültségű oldal számozása = 1…
Numbering of high voltage side
A kisfeszültségű oldal számozása = 2… ill. 3…
Numbering of low voltage side
99 / 181
Például:
Example:
A transzformátor tekercsek általános jelölése.
General marking of transformator coils
Például:
Example:
A kisfeszültségű oldal azonos feszültségszinten.
Low voltage side on the similar voltage level
Például:
Example:
A kisfeszültségű oldal különböző feszültségszinten.
Low voltage side on the different voltage level
Megjegyzés: A transzformátor, mint egész (azaz a nagyfeszültségű és a kisfeszültségű
oldal együtt) jelölése adatfeldolgozási okok miatt GT100.
Transformer (high voltage and low voltage together) identification because
data processing is GT100.
100 / 181
1.1.5 Túlfeszültség levezető, túlfeszültség védő kondenzátor.
Overvoltage suppressor, overvoltage protection condenser.
A túlfeszültség levezetőket ill. a túlfeszültség védő kondenzátorokat GV- vel és a
túlfeszültség levezetéssel jelöljük.
Pl.: Túlfeszültség levezető.
Ex: Overvoltage conductor
101 / 181
Pl.: Túlfeszültségvédő kondenzátor
Ex: Overvoltage protection condensator.
1.1.6 Az energia kivezetés jelölése.
Identification of energie connection.
A mellékelt kép a következő oldalon példákkal mutatja be a KKS jelölési határának
lehetőségeit:
- Különböző határolási lehetőségek F1 = A és B között
-
FN = Meghatározás a „BA” – n belül
-
A generátor megszakító és szakaszoló jelölése az energia kivezetésben
függetlenül a beépítési helytől
-
Jelölések meghatározása meglévő nagyfeszültségű kapcsolóberendezéseknél
ill. közvetlen teljesítmény kiadásnál
102 / 181
103 / 181
1.1.7 Az FN számozása.
Numbering of FN .
A fázisok számozása az energia kivezetésen belül, valamint a nagyfeszültség oldali
berendezések számozása idegen betáplálásnál az 1-es helyiértéken (az FN) történik.
A következő példán egy egypólusú és egy többpólusú generátor kivezetést (gyűjtősín)
mutatunk be:
A segédberendezések u.m. hűtőberendezések, levegő ellátás saját technológiai
berendezésre vonatkozó jelöléssel rendelkeznek. Ezek a jelölések a transzformátorok
gépésztechnológiai rendszereinél találhatók.
Auxiliary equipment example cooling equipment, air supply identification according to
mechanical systems. See the transformer identification at the mechanical systems.
104 / 181
1.1.8 Áram és feszültség mérési körök jelölése az energia kivezetésben.
Current and voltage measuring identification of energie connection.
1.1.8.1 Árammérés, Current measuring
A villamos mérőköröket a funkciójuk és az energia kivezetés fázisa szerint jelöljük pl.
BAA11. A mérést magát CE- vel jelöljük.
Figyelem: Az egypólusú ábrázolásnál néhány jelképet az aggregátokra (készülékek) csak
egyszer jelölnek (pl. kapcsoló és mérési kör), annak ellenére, hogy ezek
többször előfordulnak és ez azt jelenti, hogy egy jelképhez több jelölés tartozik.
Például: Árammérés jelölése egy energia kivezetésben.
Example: Current measuring in the power termination.

Több maggal rendelkező árammérés. Curent measuring with several core.
Egy mérőváltó több mérőkörét „A, B” betűkkel különböztetjük meg (az A3-ban) pl.
CE100A, CE100B. A mérőváltót magát a technológiai mérésekhez (pl. mennyiségmérés)
hasonlóan az u.n. eszközkóddal jelöljük (pl. –T01) és ez minden tekercset tartalmaz.
Figyelem: Amennyiben a KKS jelölés csak karbantartási célokra szolgál, úgy a
megkülönböztetés az A3 – ban nem szükséges.
105 / 181
Példa: Egy áram mérési kör jelölése 2 maggal rendelkező áramváltó segítségével az
energia kivezetésben.
További áramváltó változatokat u.m. áramváltó közbenső áramváltóval, hasonló módon
jelöljük.
106 / 181
1.1.8.2
Feszültség mérés.
Voltage measuring
Példa: Feszültségmérés jelölése egy energia kivezetésben a magra vonatkoztatott
mérőkör jelölésével.
107 / 181
Példa: Feszültségmérés jelölése egy energia kivezetésben a magra vonatkoztatott
mérőkör jelölése nélkül.
108 / 181
1.1.9 Villamos generátor fék.
Electric generator break.
Az elektromos fék berendezést MKC-vel jelöljük = mint a gerjesztést
Identification of electrical break MKC = like excitation
109 / 181
1.1.10 Háziüzemi ellátás jelölése.
Identification of Auxilliary power supply.
1.1.10.1 Áram és feszültség mérési körök jelölése a háziüzemi berendezésben.
Current and voltage measuring circuits identification in aux. power supply
Amennyiben a jelölés (FN) az első csoportban nem követi a fázishoz tartozást úgy azt a
következő csoportban a mérés számozásánál (AN) kell elvégezni.
Ez a számozás (FN) a kapcsolóberendezés sínek mérései szerint történik, mégpedig
annak a mérési helynek megfelelően, ahol a mérőcella be van építve.
Például: Árammérő körök jelölése a háziüzemi ellátásnál (Középfeszültségű –
kapcsolóberendezés sín árammérése).
110 / 181
CE112
L2 fázis, PH L2
Az áramkör száma, Current circuit No.
Az áramkör osztályozása,
Current circuit classification
Azonos módon jelöljük a feszültségmérés köreit is.
The identification of voltage measuring circuit are similar.
Például: Feszültségmérések egy kapcsolóberendezés gyűjtősínen.
Example: Voltage measuring on the MCC busbar
A kapcsolóberendezések gyűjtősínének feszültségmérő köreit a beépítési hely
technológiai jelöléséből vezetjük le.
1.1.10.2 Hálózat és elosztó berendezés.
Network and distribution equipment.



Normál hálózat
Normal network
Egy erőmű teljesítménytartó üzemmódjában a meghatározott fogyasztók ellátása
(háziüzem, Auxiliary)
Általános
General
Fogyasztók ellátása, amelyek közvetlenül nem szükségesek az erőmű
teljesítménytartó üzemmódjához (pl. világítás, felvonók, stb.)
Szükség áram ellátás (szünetmentes)
Emergency power supply (UPS)
A normál hálózat kiesése esetén a szükséges fogyasztók szünetmentes ellátása.
111 / 181
Amennyiben egy hálózat a „normál” és az „általános”-hoz is hozzárendelhető a KKS
szabályozás a következőket jelenti ki: „Amennyiben egy rendszer vagy berendezés
egyenrangúan két jelöléssel is ellátható, úgy azt a betűt kell választani, amely az
ABC-ben előbb áll.
A kisfeszültségű szint elosztás meghatározása.
Low level distribution determination.

Főelosztó,
Main distributor(Direct supply from low voltage transformer)
A szabály szerint közvetlenül a kisfeszültségű transzformátorról ellátott
kapcsolóberendezés
 Alelosztó,
Subdistributor(Supply from Main distributor)
Kapcsolóberendezés, amelynek betáplálása a főelosztóról történik

Alelosztó a helyszínen,
Subdistributor local(Supply from Subdistributor)
Kapcsolóberendezés, amelynek betáplálása az alelosztóról történik
Például: Egy kisfeszültségű kapcsolóberendezés főelosztóval. Az alelosztó és az
alelosztó a helyszínen a technológiai és a beépítési hely jelölésével.
Megjegyzések: - Lehetőség szerint a beépítési hely jelölését a helyszíni alelosztónál
szabadon kell hagyni.
112 / 181
- A kapcsolóberendezésnél alelosztónként a jelölés 9 szekrényre
korlátozódik (pl. BJA01-09)
- Az elosztás összetartozása a kapcsolók ellenkező jelöléséből adódik.
Egyenáramú ellátás.
DC power supply.


Az egyenáramú ellátás szekrényekből.
DC power supply from cubicle
Az egyenáramú szekrény jelével kezdődik és utána „GW” jel áll.
Saját egyenáramú ellátás pl. vészvilágítás.
DC power supply e.g. emergency lighting
Ennek jelölése „BU” és „BV”
Identification is “BU” and “BV”
Szükségáram ellátó dízel berendezés
Diesel unit for emergency power supply
Ez egy kompakt berendezés, amely a motorral és a generátorral egy egységet képez és
„BRV”- vel jelöljük.
Bonyolultabb berendezéseknél a generátor = XK és a dízelmotor = XJ
At complicated systems the generator is XK and the diesel motor is XJ
1.1.10.3 Háziüzemi berendezés beépítési hely jelölése (egy lezárt, nem bővíthető
berendezésnél)
Identification of installation place for auxiliary equipment
Kisebb háziüzemi berendezéseknél a szekrénysorokra vonatkoztatott beépítési hely
jelölést használjuk:

A szekrényre vonatkozó beépítési helynél az elosztás vezető betűje mindig az az
”ABC”- ben előbbre álló betű még akkor is, ha a szekrénysorba különböző elosztó
rendszereket építettek be.

Szekrénysor váltásnál a számozás elölről kezdődik.
Például: Kisfeszültségű főelosztó két szekrénysorban
Example: Low voltage main distribution cabinets in two line.
113 / 181
114 / 181
Például: Kisfeszültségű főelosztó alelosztóval egy szekrénysorban
Example: : Low voltage main distribution with subdistribution cabinets in one line.
1.1.10.4 Kettős sínnel rendelkező kapcsolóberendezés jelölése.
Identification of MCC with double busbar.
A kettős sínnel rendelkező berendezésnél a szabály szerint az egyes sín rendszereket az
F3 helyen különböztetjük meg.
E szabály szerint az egyértelmű mező ill. szekrény hozzárendelés csak az F N helyen
lehetséges.
Az egyértelmű ellenkező cél ábrázolása egy kupplunggal ellátott kapcsolóberendezésnél
egy kettős sínre nem lehetséges, így ebben az esetben az ellenkező cél ábrázolására az
F3 helyen lévő „ABC” szerinti vezető jelet használjuk.
Kettős sínek jelölésének megkülönböztetésére az FN hely csak kivételes esetekben
használható. Itt arra kell ügyelni, hogy a berendezésben több mint 9 mező ill. szekrény
jelölése nehézségekhez vezethet.
115 / 181
2. KKS AZONOSÍTÓ A GÉPÉSZ TECHNOLÓGIÁBAN
2. KKS IDENTIFICATION CODE IN MECHANICAL TECHNOLOGY
A jelcsoportok
sorszámai
Serial number of
breakdown level
A jelcsoport
megnevezése
Title of breakdown
level
Az adathely jelzése
Designation of data
character
Az azonosító
fajtája
Type of character
0
1
Erőmű rész Funkció
Part of
Function
Plant
2
3
Berendezés
Equipment unit
code
Eszköz
Component
code
B1 B2 BN
G
F0 F1 F2 F2 FN
A1 A2 AN
A3
(N)
(N) A A A N N
Rendsz Beép.
egys.
A A N N N (A)
A A NN
A: Latin nagybetű (Alpha-characters, roman letters)
B: Arab számok (Numerical characters, Arabic numbers)
Erőmű rész =
Part of Plant
ez a szám arra szolgál arra, hogy egymástól megkülönböztesse a
létesítménybe beépített különböző egységeket (blokk, közös
berendezés)
Pl.:
Közös berendezések= 00
Common units
Gőzturbina (ST)=
Steam Turbine
Gőzkazán (SB)=
Steam Boiler
Forróvíz kazán (HWB)=
Hotwater Boiler
Vegyi vízelőkészítő berendezés(WTP)=
Rendszer (System)=
ezek a betűk határozzák meg a különböző technológiai
rendszereket (gőz, víz, tüzelőanyag, villamos stb.)
116 / 181
Beépítési egység(Unit) =az azonos technológiai berendezésen belüli sorszámozásra
szolgál
Berendezés(Equipment) =a technológiai rendszeren belül az egyes berendezés részeket
határozza meg pl. szivattyú (AP001), motoros elzáró szerelvény
(AA001), analóg nyomástávadó (CP001) stb. A számozás
általában sorszámozás. A kivételeket a részletezésben tárgyaljuk.
Eszköz(Component) = Ezzel lehet megkülönböztetni az egyes berendezéseken belül az
egyedi alkotóelemeket pl. csapágy, erősítő stb. Segítségével egy
tartalék alkatrész készlet (lista) állítható össze. Villamos eszközök
esetében mindig kötőjel (-) előzi meg az eszköz kódot.
A KKS egyes karaktereit (betűk és számok) szünet (space) nélkül folyamatosan kell és
szabad leírni, mert ellenkező esetben a számítógépes adatfeldolgozásnál (adatbázisok
kezelése) pl. különböző szűrőfeltételek alkalmazása esetén hibák léphetnek fel. A KKS
kódokat csak nagy betűkkel (ABCD) szabad írni.
2.1 Példa egy üzemanyag ellátó vezetékben található szerelvény azonosítására.
Identification code of liquid fuel valve.
117 / 181
2.2 Példa egy az üzemanyag ellátó vezetékben lévő motoros működtetésű szelep
motorjának azonosítására. Identification code for liquid fuel motor driven valve.
118 / 181
2.3 Az armatúrák 2. jelcsoportja után a sorszámozás következõ.
Serial numbering after the 2. signalgroup of valves etc.
Sorszámozás
Numbering
AA001 – AA099
Felhasználás szerinti osztályozás
Distribution according to application
Motoros szelepek és tolózárak; motoros
pillangószelepek; motoros gömbcsapok;
Motor operated valve, shut-off valve, butterfly
valve, ball valve
AA101 – AA199
Szabályozó, redukáló szerelvények;
Control valve, reducing valve
AA201 - AA299
Speciális elzáró szerelvények pl. gőzturbinánál
Special valve e.g. at steam turbine
AA301 - AA399
Biztonsági szelepek
Safety valve
AA401 - AA499
Szelep a teszthez, vagy garanciális mérésekhez
Test valve or valve for warranty measuring
AA501 – AA599
Kézi működtetésű szelepek
Hand operated valve
AA601 - AA699
Víztelenítések, légtelenítések elzáró
szerelvényei
Valve for drainage, condensate, venting
AA701 - AA799
Visszacsapó szelepek
Non return valve
AA801 - AA899
Kondenzedények
Condensate pot
AA901 - AA999
Mérések elzáró szerelvényei
Shut-off valve for measuring
119 / 181
2.4 A csõvezetékek 2. jelcsoportja után következõ sorszámozás.
Serial numbering after the 2. signalgroup of piping.
Sorszámozás
Numbering
BR001 - 099
BR101 - 199
Felhasználás szerinti osztályozás
Distribution according to application
Csővezeték általában; Piping general
Víztelenítés, légtelenítés
Drainage, venting
2.5 A csõvezetékek 3. jelcsoportja után következõ sorszámozás.
Serial numbering after the 3. signalgroup of piping.
Sorszámozás
Numbering
Felhasználás szerinti osztályozás
MR01 - MR19
Ív
Elbow
MR21 - MR29
MR31 - MR39
Átmeneti idom
T-idom
T-piece
MR41 - MR49
Karimás kötés
Flange connection
MR51 - MR59
Mérőcsonk
Measuring connection
MR61 - MR99
Csőtartó
Piping bracket
Distribution according to application
120 / 181
2.6 A kábelek 1. jelcsoportja után következő sorszámozás.
Serial numbering of cable after the 1. signalgroup.
Sorszámozás
Numbering
0001 - 0099
0101 - 0499
0501 - 0999
Felhasználás szerinti osztályozás
Distribution according to application
primer kábel  10 Kv (15,75 kV)
primer kábel 6 kV (6,3 kV)
primer kábel 1,5 kV (690V Frekvencia szab.)
primer kábel 1,5 kV (690V Frequency control)
1001 - 1599
Kábel 0,4 kV (betáplálás)
0,4 kV Supply cable(supply)
1601 - 1799
egyenáramú kábel > 60 V (betáplálás)
DC cable > 60 V(supply)
1801 - 1999
egyenáramú kábel < 60 V (betáplálás)
DC cable < 60 V(supply)
Jelző és működtető kábel > 60 V
Signal and control cable > 60 V
2001 - 2999
3001 - 3999
Mérőkábel > 60 V , 1-5 A (fesz. Váltó, áramváltó)
Measuring cable > 60 V, 1-5 A (voltage, current
converter)
4001 - 5999
vezérlő kábel < 60 V
Control cable < 60 V
6001 - 6999
vezérlő-működtető-mérőkábel < 60 V
Control and measuring cable < 60 V
7001 - 7999
jelző kábel < 60 V
Signal cable < 60 V
8001 - 8999
mérés, szabályozás, működtetés, mérőkábel <60V
Measuring and control cable < 60 V
9001 - 9499
Buszkábelek (Ethernet, RS485, Profibus stb.
Bus cable
9500 - 9999
Szabad felhasználású
Free for use
Általában az a szabály, hogy a kábel betűjelét mindíg az "ABC"-ben előbbre álló objektum
szerint kell meghatározni, azaz
In general the alfanumerical identification of cable shall start with the name of the object
(for example: cubicle) which comes first in the „Alphabetically”.
Például:
For Example: BJA01
CAA01
 CFF01
 CJF01
BJA1001
CAA8001
121 / 181
CAA01
LBA10CF001
 CJJ01
 CVK01
CAA6001
CVK8001
122 / 181
2.7 A közvetlen mérőkörök (C.) és a szabályozó körök (D.) sorszámozása.
Serial numbering of direct measuring (C) and control (D) circuits.
Sorszámozás
Numbering
C./D. 001-099
Felhasználás szerinti osztályozás
Distribution according to application
Analóg mérések a határértékeket is beleértve
Analogue measuring implicate the limit values
C./D. 101-199
Digitális érzékelők
Digital sensors
C./D. 201-299
Szabad felhasználású
Free for use
C./D. 301-399
Digitális érzékelők
Digital sensors
C./D. 401-499
teszt- és tartalék mérés
Test and reserve measuring
C./D. 501-599
Helyi kijelző műszerek
Local measuring
C./D. 601-699
Falhőmérséklet mérések (pl. turbina burkolat)
Wall temperature measuring (e.g. turbine
casing)
C./D. 701-799
Szabad felhasználású
Free for use
C./D. 801-899
Szabad felhasználású
Free for use
C./D. 901-999
Számított mennyiségek
Calculated volume (quantity)
123 / 181
2.8 Általános jelazonosítás (jelkódok),
General signal identification (signal code)
Annak érdekében, hogy a rendszer és a berendezés kódokkal meghatározott jeleket
egymástól pontosan meg lehessen különböztetni az alábbi azonosító jelcsoportot
használjuk.
3
Jelkód
B1 B2 BN
A
A NN
X,Y, Z szimbólum elõjel
(vagy jel különbségképzõ)
Jel terület
Jel száma
A jel származási vagy felhasználási területeinek azonosítása a második betűvel történik.
Az ezt követő két szám az egyedi jelfajtát határozza meg.
Az irányítástechnikai jelek azonosításában lévő változókat a létesítményben
résztvevőknek együttesen kell meghatározniuk, mivel ezek az azonosítók készülék,
gyártmány és dokumentáció függőek.
Általában azonban az „X” mindig a jel forrását (keletkezésének helyét) jelenti (a mai
korszerű irányítástechnikai berendezésekhez való csatlakozásnál ezek a terepről jövő
jelek, amelyek a folyamatirányító berendezés I/O moduljaira csatlakoznak). Az „Y” mindig
az irányítástechnikai berendezésből kimenő jel (pl. NYIT- ZÁR parancs, alapjel állítás
stb.).
Ezeknek a jeleknek a képzése csak példaként a következőképpen történik:
XQ01 = analóg jel (Pt100, 4-20 mA stb.)
Analogue signal
XH01 = analóg jelből képzett binér (kétállapotú) jel,
Binary signal created from analogue signal
XG01 = binér jel (pl. végállás, vagy valamilyen kapcsoló kontaktusa),
Binary signal (e.g. position)
XB01 = binér jel (pl. motoros elzáró szerelvény nyitott állapota),
Binary signal (e.g. position of shut-off valve)
YB01 = binér jel (pl. motoros elzáró szerelvény nyit parancs),
Binary signal (e.g. valve open command)
124 / 181
A jelek írásmódja a következő:
Script manner of the KKS is the following:
10LBA10CP001XQ01 = gőznyomásmérés analóg jel (steam pressure analogue signal)
10LBA10CP001XH01 = gőznyomásmérés analóg jeléből képzett binér jel (pl. max)
(Binary signal created from analogue signal e.g. max.)
01LBA10AA001XB01 = gőz tolózár nyitott végállása (visszajelzés) (Steam gate valve
open position)
01LBA10AA001YB11 = gőz tolózár nyit parancs a folyamatirányító berendezésből (Steam
gate valve open command from DCS)
A jelek írásmódja folyamatos, tehát szünetet (space) nem szabad hagyni.
A jeleket elsősorban a logikai terveken, a különböző határérték listákban (pl. hibajelzési
lista) használják, de ezekre szükség van pl. egy PLC vagy DCS szoftverének
elkészítésekor is, mert e nélkül a jelek értelmesen nem azonosíthatók. Az hogy a betűk
után milyen sorszámot használnak a KKS nem határozza meg. Ezt általában vagy a
szoftver készítője (pl. PLC esetén), vagy az irányítástechnikai berendezés gyártója (DCS
esetén ) határozza meg.
Célszerű azonban egy előre meghatározott a létesítményre jellemző szabályozást (akár
házi szabvány formájában) kialakítani, mert csak így kerülhető el, hogy egy jelnél
különböző értelmezés (megnevezés) forduljon elő. Egy irányítástechnikai berendezés
szállítójától vagy tervezőjétől még a létesítés előtt meg kell követelni, hogy a jelkódok
felsorolását és a sorszámok kiosztását, valamint megnevezését átadja.
A következőkben erre mutatunk be példákat.
125 / 181
Jel terület azonosító betűk,
Signal area identification letters
a,
Jel
terület
Signal
area
Meghatározás
Designation
kétállapotú,
analóg
Binary, Analogue
A
Automatika (csoport vezérlés, stb.)
Automatic (group control etc.)
Kétállapotú
Binary
B
Egyedi vezérlés (pl. hajtás vezérlés)
Individual (unit) control (e.g. motor
control)
Kétállapotú
Binary
C
Szabályozás
Control
Analóg
Analogue
D
Szabad felhasználású
Free for use
E
Szabad felhasználású
Free for use
F
Szabad felhasználású
Free for use
G
Primer kontaktusok jelei
Contact signals
Kétállapotú
Binary
H
Analóg jelből kapott kétállapotú jel
Binary signal created from analog
signal
Kétállapotú
Binary
J
Származtatott analóg érték
Derived analogue value
Analóg
Analogue
K
Szabad felhasználású
Free for use
L
Vezénylők és irányító helyek
Control rooms, control places
M
Jelzések (egyedi jelzések, stb.)
Alarms (Individual alarms etc.)
N
P
Működtetések és megjelenítő
eszközök, kijelzések (pl. képernyő)
Controls and display devices, alarms
(e.g. monitor)
126 / 181
Kétállapotú,
Analóg
Binary,
Analogue
Q
Analóg jelfeldolgozás
Analogue signal condition
R
Szabad felhasználású
Free for use
S
Lefutó vezérlések lépései
(opcionális)
Operating control (optional)
T
Szabad felhasználású
Free for use
U
Logikai kombinációk
Logic combinations
V
W
X
Zárolt
Not aplicable
Y
Zárolt
Not aplicable
Z
Szabad felhasználású
Free for use
Analóg
(kétállapotú)
Analogue
(binary)
Kétállapotú
Binary
Analóg,
Kétállapotú
Analogue, binary
Kétállapotú
Binary
127 / 181
b,
A jelkezelési funkció, távadók (kapcsolóktól származó) jelei és határértékei
Signal handling function, signal of transmitter and limit signal (from switches)
Kód betű (jel terület), Letter (signal area)
G = kapcsolók
(jelkezelés kapcsolókhoz), Switches (signal handling for switches)
H = határértékek (analóg jelekből képzett), Alarms (Created from analogue signal)
(opció: “G”)
A jel számok tízes helyiértékű pozíciói a távadós kapcsolókhoz és határértékekhez
01-49
51-99
01-49
51-99
A jel számok egyes helyiértékű pozíciói
– A jel számok sorrendben alulról fölfelé számozódnak
– Változás esetén ez a sorrend megszakítható.
3
3
2
2
megszakítás
4
1
1
Megjegyzés: A jel azonosítása független a hiszterézistől, a kapcsolási ponttól, a
törőáramtól, az önáramtól, stb.
Identification of signal independent of histeresys, switching point etc.
128 / 181
A következő megkülönböztetés szintén használatos:
The following numbering will be used too:
- Szintnél nagyobb: 01-50 Higher like level: 01-50
- Szintnél kisebb: 51- től felfelé Lower like level: from 51
Például, az azonosítás a következő módon történhet:
For example the identification are the following:
1. például: Kapcsoló működés által létrejött jelek.
Limit value by switches.
XG04 >10m
XG54 <10m
XG03 > 8m
XG53 < 8m
XG02 > 3m
XG52 < 3m
XG01 > 1m
Például tartály
e.g. tank
Távadott jel
a vezénylőbe
XG51 < 1m
XG=binér távadók, kapcsolók
Binary transmitter, switches
2. példa:
Határértékképzők által létrehozott jelek.
Signal created by limit value units
129 / 181
XH04 >50 bar
XH54 <50 bar
XH03 >40 bar
XH53 <40 bar
P
XH=Analóg értékből képzett
határérték
XH02 >20 bar
XH52 <20 bar
XH01 >10 bar
XH51 <10 bar
130 / 181
3. P&I SÉMÁK KIALAKÍTÁSA A KKS FELHASZNÁLÁSÁVAL
3. CONFIGURATION OF P&I DIAGRAM USING KKS
3.1
A rendszeresen használatos jelképek jegyzéke
(További részleteket lásd a DIN 2481-ben.)
List of regular used symbols
(Details see in DIN 2481)
M
elzáró szelep általában
AA001-AA099
Tolózár AA001-AA099
Shut-off valve
general
Gate valve
Gömbcsap AA001-AA099
visszacsapó szelep (általános)
AA701-AA799
visszacsapó szelep
AA701-AA799
háromutú visszacsapó szelep
AA701-AA799
biztonsági szelep
AA301-AA399
Sarokszelep AA001-AA099
Ball valve
Return valve
(general)
háromutú szelep
AA001-AA099
nyomáscsökkentő szelep
AA101-AA199
sarokbeépítésű
nyomáscsökkentő szelep
AA101-AA199
nyomáscsökkentő szelep
befecskendezéssel
3 way valve
AA101-AA199
szabályozó szelep általában
AA101-AA199
pillangó szelep AA001-AA199
motoros hajtás
mûködtető közeges hajtás
mágnestekercs működtetés
(mágnesszelep)
dugattyús hajtás
spray
Control valve
general
Butterfly valve
Motor drive
Medium control
Solenoid control
131 / 181
Return valve
3 way return valve
Safety valve
Angle valve
Reducing valve
Reducing valve,
angle mounting
Pressure reducing
valve with water
Piston control
pneumatikus működtetés
rugós működtetés
Pneumatic control
Spring control
súlyterhelésû működtetés
Weight-loaded
control
Centrifugal pump
Piston pump
Gear pump
Liquid jet pump
centrifugál szivattyú AP001
dugattyús szivattyú AP001
fogaskerék szivattyú AP001
folyadék sugár szivattyú
BN001
Kompresszor AN001
Szűkítő
Fojtó tárcsa BP001
Compressor
reducer
Orifice
mérőperem
Szűrő AT001
kompenzátor
Tengelykapcsoló AU001
Measuring orifice
Strainer
Compensator
Clutch
csapágyazás
atmoszférába történő ürítés
leürítő tölcsér
KKS kód rendszerhatár
Bearing
Exhaust in atm.
Drainage cone
KKS code system
limit
KKS code serial
KKS kód sorszám határ
Csővezetéki KKS kód
azonosítót tartalmazó, és az
áramlási irányt mutató jelkép
(szimbólum)
helyi mérés
vezénylőbe menő mérés
helyi táblára menő mérés
a csővezetéknek egy másik
P&I sémán történő folytatását
jelölő jelkép (szimbólum)
number limit
Symbol with piping
KKS code and with
flow direction
indication
Local measuring
Measuring in CCR
Measuring on local
panel
Symbol on the P&I
diagram for piping
wich indicate the
pipe continuation
on an other P&I
A csővezetékek színjelölése a technológiában ill. a képernyő sémán a közeg szerint.
Color code of piping in process (technologie) or on the screen according to medium.
132 / 181
133 / 181
3.2
Csatlakozási pontok, Connection points
Más rendszerekbe és határfelületekbe történő becsatlakozások esetén, vagy P&I séma
váltás esetén a következők szerint kell eljárni:
A csővezeték KKS számot hordozó szimbólumának mindig az áramlási irányba kell
mutatnia.
3.3
Csővezeték becsatlakozások, Piping connections
00EGD20
BR001
00EGR10
BR002
EGD
00EGR10
BR001
00EGR10
AA001
EGR
M
00EGR10
AA101
00EGD10
BR001
Ez a szimbólum jelzi:
  az áramlás irányát, Flow direction
 a csővezeték KKS azonosítóját, KKS code
134 / 181
00EGA10
BR001
az áramlás iránya az üzemállapottól függően változhat
The flow direction can be changed depend on the operation condition

-
3.4
EGD
A technológiai rendszer határa
, Limit of technological system
MBN
Ez a jelkép (szimbólum) választja el egymástól a különböző rendszereket
This symbol separate the different kind of systems
3.5
Sorszám határolás
, Limit of serial number
3.6 Csővezeték rendszerek jelölése. Piping system identification
135 / 181
3.7 Szelep jelölése u.n. működtető szelepekkel (pl. pneumatikus v. hidraulikus), Valve
marking with control valves (e.g. pneumatic, hydraulic)
136 / 181
3.8 Kettős hőmérsékletmérő (Pt100, vagy hőelem) jelölése. Double temperatur sensor
(Pt100 or thermocouple)
3.9 Egy egyszerű szabályozási kör jelölése. Sample closed control loop.
137 / 181
3.1
Szabályozás szabályozási érték összekapcsolásával. Closed control loop with
control value connection.
Amennyiben egy berendezéshez több rendszer tartozik az F 2 és F3 – ban elnevezve úgy a
megfelelő adat helyén az „Y”- t kell használni.
Például:
LAB
LAC
LAD

LAY
LA…
LB…
138 / 181

LY….
4. MÉRÉSEK FELADAT ORIENTÁLT AZONOSÍTÁSA A P&I SÉMÁKON.
4. IDENTIFICATION OF MEASURING ON THE P&I DIAGRAM
A P&I diagramokon a méréseket jelképekkel ábrázolják. A mérések ábrázolása minden
technológiai rendszer megfelelő P&I sémáján történik. A szabályozó szelepek analóg
szelepállás mérését vagy a helyi/kézi működtetésű szelepek analóg ill. binér állásjelzését
mérésként kell ábrázolni.
In the P&I diagrams measurements are indicated with proper symbols. Measurements of
each system are indicated only in an appropriate P&I diagram. Analog position
measurements of control valves and eventual analog and binary position signals of
local/manual operated valves are considered as measurements.
4.1 Azonosító betűk kiosztása a mérés- és irányítástechnikai funkcióhoz (u.n. funkciókód)
Code according to process parameters (code element A2)
Jelcsoportok
sorszámai
Breakdown level
A jelcsoport
megnevezése
Title of
0
1
Erőmű rész
Plant code
2
Rendszer
System code
Berendezés
Equipment unit code
F0 F1 – F3
A1 A2
breakdown level
Az adathely
jelzése
Designation of
data character
G
Az azonosító
típusa
Type of code
N
Például
Example
FN
AN
AN1
AN2
N
AAA
NN A
A
N
NN
1 0
LAB
20
P
0
01
139 / 181
C
Megnevezés,
Description
G
Berendezés kód,
Plant code
F0
Rendszer kód,
Code of plant’s
subprocesses
F1-F3
A technológiai folyamat
kódja,
Code of process system
FN
A technológiai berendezés
Megjegyzés,
Note
sorszáma,
Section of process system
A1
Mérések jele mindíg “C”,
For measurements always
“C”
A2
Betű a mért értéknek
megfelelően,
Letter according to process
parameter
Lásd 2. táblázat
See table 2
AN1
Számjegy, amely a jelek
Lásd 3. táblázat
See table 3
felosztását, kombinációját
mutatja,
Code (number) indicates a
combination or submission
of measuring signal
AN2
A mérés sorszáma,
The running number of
measurement
140 / 181
2. Táblázat, Table 2
Felhasznált
betűk
Used letters
Mért vagy máshonnan származó
mennyiségek
Measured or from somewhere else
derived values
Feldolgozás
Processing
Második csoport
Second group
Első csoport
First group
Első betű
First letter
A
(3)
B
C
D
(3)
Sűrűség, Density
(if necessary)
(13)
F
Áramlás, mennyiség
Flow, Quantity
G
Távolság, hosszúság,
helyzet
Distance, Length,
A következő betűk
Next letters (sorrendben:
Vészjel, hibajel (12)
Alarm, failure
Szabályozás, Control
Különbség
Difference
Villamos mennyiségek
Electrical values
Arány
Ratio
Position
Kézi működtetés (4)
Hand operation
(1)
(1)
(12)
I
(3)
J
K
L
M
(3)
N
P, Q, I, R, C, S, N, X, Z, A)
(3)
E
H
További betűk
(ha kell) (1), (2)
Further letters
Mutatás (analóg vagy
digitális), Display, indication
(analogue or digital)
Idő, Time
Szint, Level
Légnedvesség, Air
humidity
(12)
Szabad felhasználású
(5)
Free for use
141 / 181
O
Szabad
felhasználású(5)
Free for use
Helyzetjelzés (kétállapotú,
nem vészjelzés) (12)
Position (binary, not
emergency signal)
P
Nyomás, Pressure
Ellenőrző pont (10)
Test point, checking point
Q
Minőség, mennyiség,
analízis. (6)
Quality, Quantity,
Analysing
Sugárzás, radiation
R
S
Ford., sebesség,
frekvencia
Rotation, speed,,
frquency
T
Hőmérséklet,
Temperature
U
Kombinált értékek (7)
Combined value
V
Viszkozitás,
Viscosity
W
Súly, erő, tömeg
Weight, power, mass
X
Y
Z
Integrál,
összeg
Integrate,
Sum
Regisztrálás (9)
Registration, logs
Reteszelés (12)
Interlock
Korrekció, Correction
Rezgés, nyúlás
Vibration, expansion
Védelmi, vészhelyzeti
működtetés (12)
Protection, emergency
operation
(3)
142 / 181
Kódok (számok), amelyek a mérési jelek kombinációját mutatják (AN1).
Code indicates a combination or submission of measuring signal(code element A N1)
3. Táblázat, Table 3
Kód, Code
Megnevezés, Description
0
Technológiai folyamat
mérései általában (analóg
mérések)
Process measurement,
general use (analogue)
Megjegyzés, Note
1
Nincs meghatározva
Not defined
2
Nincs meghatározva
Not defined
3
Technológiai folyamat
mérései általában (binér
mérések)
Process measurement,
general use (binary)
4
Ellenőrző mérőhelyek
Test point connection
5
Helyi mérések
Local measurement
6
Nincs meghatározva
Not defined
7
Nincs meghatározva
Not defined
8
Nincs meghatározva
Not defined
9
Összetett mérések jelei
(számított),
Combined (calculated)
signal
Megjegyzések:
(1)
Azokat a betűket amelyeket már egyszer felhasználtuk mint TOVÁBBI BETŰ-ket nem
szabad még egyszer felhasználni KÖVETKEZŐ BETŰK-ként.
143 / 181
(2)
TOVÁBBI BETŰK-ként kisbetűk is felhasználhatóak.
(3)
Az A, B, C, I, J és Z betűk az 1. csoportban a későbbi azonosításhoz vannak tartalékolva.
(4)
A H betű a KÉZI (Hand) működtetést jelzi (nem automatikus) pl. egy elzárószerelvény
helyszíni működtetése a kézikerékkel vagy nyomógombbal (a helyszínről vagy a
vezénylőből)
(5)
Az N és az O szabadon felhasználható. Az O betűt általában a szerelvény vagy motor
állapot jelzésére (ON/OFF (KI/BE) OPEN/CLOSE (Nyit/Zár)) használják
(6)
Minőség és mennyiségek például: koncentráció, pH-érték, vezetőképesség, fűtőérték,
füstgáz O2 tartalom, Wobbe index, lobbanási pont, színezési index, konzisztencia, stb.
(7)
A különböző mennyiségekből összetett mennyiségek azonosíthatók egy azonosítóval.
(9)
A regisztrálás R egy gyűjtőfogalom a TÁROLÁSI FUNKCIÓ-jú kimenetekhez. Ez nem
határozza meg a tárolás módját. A folyamatirányító berendezéseknél (PLC vagy DCS)
felhasználható a naplózás jelölésére
(10)
Azokat a csatlakozásokat melyeket szabadon kell hagyni ELLENŐRZÉSI CÉLOKHOZ és
TARTALÉK mérőhelyekhez a további betűk közül a P-vel kell jelölni.
(11)
Ha egy mért mennyiséget csatlakoztatunk a FOLYAMATIRÁNYÍTÓ BERENDEZÉS-hez,
azt a következő betűk közül az N-nel kell azonosítani. Ez azonban nem határozza meg az
adatkezelés módját és célját.
(12)
Felső és alsó határértékek azonosítására a + (magas) és az - (alacsony) jelek
használatosak. Amennyiben több magas vagy alacsony határérték képződik egy értékből
(többszintű hibajelzés), akkor azt a következőképpen kell jelölni: pl. +, ++, +++ vagy -, --,
--- (a jeleket egymástól mindig vesszővel kell el elválasztani)
(13)
Ha különböző betűket kell használnunk a mérés- és irányítástechnikai funkciók
azonosítására, akkor a következő sorrendet kell betartani:
P, Q, I, R, C, S, N, X, Z, A.
144 / 181
4.2 A mérőhely tartalma,
Content of measuring point
Elsõ betû (Nyomás mérés)
További betû (Különbség mérés)
Következõ betûk (Adatkezelés)
Kijelzés, mutatás
Azonosító betûk(Funkció kód)
Elsõ csoport
Kapcsoló mûködtetés és vészjel magas értéknél
Második csoport
Védelmi mûködtetés magas értéknél
PD ISA+Z++
10EGD20CP001
Sorszám
KKS azonosító kód
Analóg mérés
Nyomásmérõ kör
Rendszerazonosító
4.3 Példák mérőhelyek ábrázolására a P&I diagramon,
Measuring symbol on the P&I diagram
PI
10EGD10CP501
PIRC
10EGD10CP001
10EGD10
AA701
TIRC
10EGD10CT001
TI
10EGD10CT501
PS+
10EGD10CP301
T
10EGD10CT401
10EGD10
10EGD10
AA702
AA703
10EGD10
BR001
145 / 181
FIC
10EGD10CF001
10EGD10
10EGD10
AA704
AA705
10EGD25CP501
PI
10EGD25CP501
10EGD25
AA701
10EGD25
AA701
10EGD25
BR001
Nem jelenik meg
a sйmбn
Megjegyzés: A mérések KKS jelölése mindig azok fő funkciója alapján történik azaz,
ha egy helyi nyomásmérő, hőmérsékletmérő vagy szintmérő kontaktussal rendelkezik
(pl.kontakt manométer stb.) és ezt az irányítástechnikai berendezésben valamilyen
célra felhasználjuk (pl. reteszelés, védelem, hibajelzés), akkor a mérés jelölése ennek
alapján történik.
Például: a 10LABCP301 jelű mérés, amely a tápszivattyú nyomóoldali nyomásmérője
egy kontakt manométer (tehát helyszíni mutatással is rendelkezik), de kontaktusa
reteszelési funkciót tölt be. Ezért jelölése nem 10LAB10CP501 (a helyi mérések
jelölése) lesz, mert a mérési rendszerben betöltött szerepe szerint nem ez a fő
funkciója. Ez a jelölési módszer megkönnyíti a tervek olvasásánál (pl. P&I diagram) a
mérések funkciójának azonosítását.
146 / 181
Több technológiai rendszerhez tartozó irányítástechnikai berendezések jelölése
I&C identification code for several equipment
A fölérendelés jelölésének alkalmazása.
Using of identification for group control.
Amennyiben egy irányítástechnikai berendezés több technológiai rendszert (F 2 és F3 )
szolgál ki akkor az 1. Funkciócsoportban a megfelelő helyen a fölérendelt vezérlő,
szabályozó és védelmi berendezéseknél az “Y” betűt kell használni. Ha az
irányítástechnikai berendezés több főcsoportot (F1 )szolgál ki akkor a jelölés a
“C”= irányítástechnika alatt történik pl. blokk vezetés rendszere = “CJA”
Például, For Example:
Technológiai rendszer
Technological system
Jelölés
Megnevezés
Identification Denomination
LAB
Tápvízvezeték rendszer
Feedwaterwater piping
LAC
system
LAD
Tápvíz szivattyúk
Feedwater pumps
Tápvíz előmelegítés
Feedwater heating
LA.
LB.
Tápvízrendszer
Feedwater system
Gőzrendszer
Steam system
H..
L..
M..
Hagyományos hőtermelés
Conventional heat
generation
Gőz, víz és gáz körfolyamat
Steam, water, gas cycles
Fő gépegységek
Main machine
Fölérendelt irányítástechnikai berendezések
Group control equipment
Jelölés
Megnevezés
Identification Denomination
LAY
A tápvízrendszer vezérlő,
szabályozó és védelmi
berendezése (együttesen az
LAB, LAC és az LAD
jelekre)
Feedwater system open loop
control, closed loop control
and protection system(with
LAB, LAC és az LAD)
LY.
A gőz, víz és gáz körfolyamat
vezérlő, szabályozó és
védelmi berendezése
(együttesen az LA, LB
jelekre)
Steam, water and gas cycles
system open loop control,
closed loop control and
protection system(with LA,
LB)
CJA
A blokk vezetés rendszere
(együttesen a H..,L.., és M..,
jelekre)
Unit control system (with
H..,L.., és M..,)
Ezzel a lehetőséggel nem lehet minden zárt technológiai berendezés jelölését (pl. csoport
automatika) egyértelműen megoldani. Igy pl. a technológiai feladatok (csoport
automatikák) teljesítéséhez a szabályok szerint az 1. jelcsoportban a különbözőképpen
jelölt berendezések (főberendezések és a segédberendezések különböző részei)
szükségesek. Azért, hogy ezekből a technológiai berendezésekből eredő jelcsoportoknak
147 / 181
a mindenkori fő feladatra utaló jelölése legyen, ezeket a technológia fő feladatának az F 1 –
F3 alfa (betű) jelölésével kell ellátni.
Ennek a jelölésnek (pl. „Y”) alkalmazásánál azonban biztosítani kell, hogy a technológiai
berendezések elemei ne legyenek felcserélhetők és azt is tudni kell, hogy ennek a
jelölésnek elsősorban a szoftver készítése szempontjából van fontos szerepe.
Ez a jelölés nem része a KKS jelölésnek és ezért ennek alkalmazását a létesítmény
tervezésében és üzemeltetésében résztvevőknek még a berendezés létesítésének
megkezdése előtt feltétlenül egyeztetni kell.
148 / 181
6. KKS AZONOSÍTÓ JELEK KÉPZÉSE AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKÁBAN.
6. CREATION OF KKS IDENTIFICATION CODE IN I&C
A jelölések alkalmazása mérési körök összekapcsolásánál. Identification code application
at measuring circuits connection.
Például: Egy mennyiség korrekciója nyomással és hőmérséklettel.
Flow correction with pressure and temperature
Számítóegység
Mennyiség CF001
Fkow
Nyomás
CP001
Pressure
Hőmérséklet CT001
Temperature
FF001
Calculating unit
Tehát egy korrigált gőzmennyiségmérés jelölése 10LBA10CF001 és 10LBA10CP001 és
10LBA10CT001 = 10LBA10FF001
Például: Hőmérséklet különbség képzése.
Temperature difference
Különbségképző
Comparator
Hőmérséklet CT001
Temperature
Hőmérséklet CT002
Temperature
CT901
Tehát egy hőmérséklet különbség jelölése 00EGB10CT001 és 00EGB10CT002 =
00EGB10CT901
Például: Mennyiség
Flow
Hőmérséklet
Temperature
CF001
Szorzóegység
Multiplier unit
CT001
CU001
Tehát két nem azonos fizikai jelből képzett jel a következőképpen alakul 10LAB20CF001
és 10LAB20CT001 = 10LAB20CU001
149 / 181
Például: Nyomás és hőmérséklet korrigált mennyiségmérés a jel forrásának
felhasználásával.
Pressure and temperatur corrected flow used of signal source
Például: Hőmérséklet korrigált mennyiségmérés több azonos 3-ból 2 kapcsolásban lévő
hőmérsékletmérés alkalmazásával.
Temperatur corrected flow used several temperatur measuring with 3-2
connection
Például: Egy számított érték képzése két különböző mérési értékből pl. enthalpia.
Calculated value created from 2 different measuring value e.g. enthalpy
150 / 181
Fizikailag nem azonos mérési értékek összekapcsolásának jelölése az A 2 helyen “U”
betűvel történik.
Például: Egy számított érték képzése egy változó mérési értékből pl. határérték görbéből.
Creation of a calculated value from a variables value e.g. from a limit curve
Például: Egy számított érték képzése két változó értékből, ahol egy számított és egy mért
érték csatlakozik, pl. egy nem korrigált mennyiség.
Creation of a calculated value from two variables value where will be connected
a calculated and a measured value e.g. a not corrected flow
151 / 181
Például: Két kimenőjel képzése egy MAX. kiválasztón keresztül két csoportban egyenként
három mérési értékből (3 - 2 = 3-ból kettő), amelyek a kiválasztóra csatlakoznak, pl. két
egymással párhuzamos nagynyomású gőzrendszer.
Például: Kimenőjel képzése kiválasztó kapcsolással, amelynél a mért értékek összegzése
két rendszerből csatlakozik. Mindenegyes rendszer tartalmaz egy mennyiségmérést
három távadóval és külön számító egységgel.
Pl.: Védelmi határérték képzése két egymással párhuzamos nagynyomású
gőzrendszernél. Create of protection limit value at 2 parallel high pressure steam
system.
152 / 181
Aggregát védelem komponensei.
Component of aggregat protection
153 / 181
KKS kódokkal kiegészített szabályozási séma.
Closed loop control diagram with KKS code
154 / 181
Mérőkörök jelölése,
Identification of measuring circuit
155 / 181
156 / 181
157 / 181
ERŐMŰVI AZONOSÍTÓ RENDSZER - KKS
POWER STATION IDENTIFICATION SYSTEM - KKS
7. A JELKÓDOK MEGHATÁROZÁSA
7. IDENTIFICATION OF SIGNAL CODE
A jelcsoport sorszáma
Serial No. of breakdown level
A jelcsoport megnevezése
Designation of breakdown level
0
Erőmű rész
Part of Plant
Az adathely jelölése
Designation of data character
G
Az azonosító fajtája
Type of character
A vagy/or N
1
Funkció
Function
F0
F1F2F3
N
AAA
A = alfa karakter (Alphabetic character)
N = számjegy (number)
Betű X, Y, vagy Z (Letter X, Y, or Z) A
A jel típusa (Signal type definition)
A
A jel száma (Current signal number) N
158 / 181
Type of character
A or N
2
3
Berendezés
Equipment unit
FN
NN
A1 A2
A A
AN
NNN
Jel
Signal
A3
A
B1 B2
BN
A A
NN
Az X, Y, vagy Z betűket használják a jelek meghatározására
The letters X, Y, or Z are used as sign
X: A jel forrásának jelölésére szolgál
Is used like signal source
Z: Összevont forrásjelek jelölésére szolgál
Is used when the signal is composed of several signals (combined signals)
Y: A jel céljának jelölésére szolgál (általában parancsok)
Is used like signal target (generally commands)
Például:
For example:
01LAB11AA001XB01 tápvíz szelep nyitva (feedwater valve is open)
01MAY00EB001XS02 gőzturbina indító program 02 lépés (steam turbine start-up program
step 02)
01LAB11AA001YB21 tápvíz szelep aut. Parancs „nyit” (feedwater valve aut. command
open)
01MAY00EB001YA11 gőzturbina indító program kézi parancs BE/KI (steam turbine startup program manual command ON/OFF)
159 / 181
A jelek típusának elnevezése a betűkkel.
Meaning of letters determining signal type.
Betű (Letter)
A
B
Megnevezés (Denomination)
Jelek az automatikához (lépés, állapot és átkapcsoló
automatika)
Signals of automatics (step, condition and change-over
automatics)
Egyedi vezérlések jelei (állapot stb.)
Single control signals (status data, etc.)
C
Szabályozások jelei (állapot stb.)
Closed loop control signals (status data, etc.)
D
Nem használják
N.a.
E
Nem használják
N.a.
F
Nem használják
N.a.
G
Kétállapotú (bináris) távadók jelei
Contact signals provided by binary transmitters
H
Analóg jelből képzett határértékek (kontaktusok)
Limit values composed of analog signals
J
Nem meghatározott terület jelei
Signals of non-defined areas
K
Védelmi jelek
L
Protection signals (boiler, turbine)
Jelek a központi vezénylőből, vagy egyéb működtetési
helyről
M
Signals from CCR and other control points
Egyedi vagy gyűjtő hibajelek (statikus,
potenciálfüggő)
Single and common alarms (static, not potential free)
N
Nem használják
N.a.
P
Számítógép rendszerek jelei
Signals of computer systems
Q
Analóg jelek
160 / 181
Analogue signals
R
Nem használják
N.a.
S
Lépés vezérlés jelei
Sequential signals function chart (SFC)
T
Turbina jelei
Signals from turbine area
U
Kapuzott jelek (kombinált)
Filtered signals (combined)
V
Kapuzott védelmi jelek (kombinált)
Filtered signals of protection (combined)
W
Kapuzott jelek (kombinált)
Filtered signals (combined)
161 / 181
JELKÓD
Signal code
XA
XB
MEGNEVEZÉS
Description
Funkciócsoport vezérlés/részvezérlés
Signals of function group control/part control(step, condition
and change- over automatics)
Hajtásvezérlés
Drive control (motor etc.)
XC
Szabályozás
Closed loop control signals (status data, etc.)
XG
Binér jel (pl. szintkapcsoló)
Binary signals (e.g. level switch)
XH
Analóg jelbõl képzett binér jel
Signal composed of analog signals through treshold
value composition
XJ
Nem meghatározott jelből képzett binér jel
Signals of non - defined areas
XK
Gépegység védelem (pl.turbina, kazán, tápsziv.)
Protection signals (turbine, boiler, feedwater pump)
XL
Vezénylő ill. tábla v. pult
Signals of control room resp. control panel, control desk
XM
Potenciálfüggõ statikus egyedi v. gyûjtõjelzés
Single and common alarms
(static single not potential free or common alarms)
XN
Kritérium számítógép/Kritérium mutatás (lépések)
Criterion computer/Criterion indication (steps)
N.a.
XP
Jelek a számítógép rendszerekből
Signals of computer system
XQ
Analóg jelek
XR
Analogue signals
Fölérendelt szabályozások, határolások
(szab. az XC és XT kivételével)
Upper controller signals (Except XC and XT)
XS
Lépések a funkciócsoport vezérlésből (pl.lefutó vezérlés)
Step signal from function group control (SFC)
XT
Turbina irányítástechnikai jelei
Signals from turbine area
162 / 181
XU
Potenciálfüggő dinamikus egyedi és gyûjtőjelzések
Gated signals (not potential free dinamic single and
common alarms)
XV
Védelmi reteszelések
XW
Trip signals of protection systems
Gyûjtőjelzések a hibajelzéshez
(több összekapcsolt jelbõl képzett jel)
Filtered signals (common alarms from combined signals)
YA
Funkciócsoport vezérlés/részvezérlés
Function group control / Part control
YB
Hajtásvezérlés
Drive control (motor etc.)
YC
Szabályozás
Closed loop control signals
YL
Vezénylő, pult v. tábla
Control from control room table, panel or desk
YW
Hibajelző berendezés
Alarm system
163 / 181
A JELTARTOMÁNY "A"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "A"
A jelek megnevezése automatikus szabályozásoknál:
Defined signals of step, conditional and changeover controls:
XA01
"BE" Működtetés
Control "ON"
XA02
"KI" Működtetés
Control "OFF"
XA03
Start program működtetés
Control through starting program
XA04
Stop program működtetés
Control through stopping program
XA05
Működtetés hibajelzés
Control fault
XA06
Berendezés fut állapotjelzés
Equipment status message running
XA07
Berendezés áll állapotjezés
Equipment status message standstill
XA20
Végállás hiba
End position fault
XA46
Futási idő túllépés
Supervision time exceeded
XA91
Átkapcsoló automatika: 1. Berendezés start
Changeover control: Equipment 1 start
XA92
Átkapcsoló automatika: 1. Berendezés stop
Changeover control: Equipment 1 stop
XA93
Átkapcsoló automatika: 2. Berendezés start
Changeover control: Equipment 2 start
XA94
Átkapcsoló automatika: 3. Berendezés stop
Changeover control: Equipment 3 start
XA95
Átkapcsoló automatika: 3. Berendezés start
Changeover control: Equipment 3 start
XA96
Átkapcsoló automatika: 3. Berendezés stop
164 / 181
Changeover control: Equipment 3 stop
YA05
Berendezés "FUT"
Equipment status running
YA06
Berendezés "ÁLL"
Equipment status standstill
YA11
Kézi parancs "BE" v. Kézi parancs “Nyit”
Manual command "ON"or Manual command
"Open"
YA12
Kézi parancs "KI" v. Kézi parancs “Zár”
Manual command "OFF" or Manual command
"CLOSE"
YA13
Kézi parancs "ELLENŐRZÉS"
Manual command "CHECK"
YA14
Kézi parancs "ENGEDÉLYEZÉS"
Manual command "RELEASE"
YA15
Kézi parancs "START"
Manual command "START"
YA16
Kézi parancs "STOP"
Manual command "STOP"
YA19
Kézi parancs "LÁMPA PRÓBA"
Manual command "LAMPTEST"
YA21
Automatika parancs "BE"
Automatic command "ON"
YA22
Automatika parancs "KI"
Automatic command "OFF"
YA25
Automatika parancs "START"
Automatic command "START"
YA26
Automatika parancs "STOP"
Automatic command "STOP"
YA27
Automatika start előválasztva
Automatic start of pre-selected
YA28
Automatika stop előválasztva
Automatic stop of pre-selected
YA31
A start program engedélyezése
165 / 181
Release to start program
YA32
A stop program engedélyezése
Release to stop program
YA33
"START" program védelem
Protection start program
YA34
"STOP" program védelem
Protection stop program
YA35
Védelmi start a berendezés védelemből
Protective start from equipment protection
YA36
Védelmi stop a berendezés védelemből
Protective stop from equipment protection
YA37
Az automatika kényszer kézi üzemmódban
Automatics forced manually
YA61
1. Egység kiválaszva
Device 1 selected
YA62
2. Egység kiválasztva
Device 2 selected
YA63
3. Egység kiválasztva
Device 3 selected
YA71
1. Egység "START"
1. Device start
YA72
1. Egység "STOP"
1. Device stop
YA73
2. Egység "START"
2. Device start
YA74
2. Egység "STOP"
2. Device stop
YA81
1 Választás
Selection 1
YA82
2 Választás
Selection 2
YA83
3 Választás
Selection 3
YA84
4 Választás
Selection 4
166 / 181
A JELTARTOMÁNY "B"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "B"
A jelek megnevezése egyedi
vezérlésnél:
Defined signals of single controls:
XB01
Állapotjelzés Fut/Nyitva
Feedback message Running/Open
XB02
Állapotjelzés Fut/Zárva
Feedback message not Running/Closed
XB03
Üzemkész
Ready for operation
XB05
Nyomatékkapcsoló Nyitva
Torque switch open
XB06
Nyomatékkapcsoló zárva
Torque switch closed
XB07
Működtetés "HELYSZÍN"
Selected for "LOCAL CONTROL"
XB08
Működtetés "AUTOMATIKA"
Selected for "AUTOMATIC CONTROL"
XB09
Távműködtetésre kiválasztva
Selected for "Remote control"
XB46
Végállás hiba
Open/closed failure
XB47
Feszültség hiba
Voltage supply failure
XB48
Hajtás hiba
Drive fault
XB51
Visszajelzés nem Fut / nincs Nyitva
Feedback message not Running / not Open
XB52
Visszajelzés Fut / nincs Zárva
Feedback message Running / not Closed
YB11
Kézi parancs Start / Nyit
Manual command Start / Open
167 / 181
YB12
Kézi parancs Stop / Zár
Manual command Stop / Closed
YB13
Kézi parancs "Engedélyezés"
Manual command "Release"
YB14
Kézi parancs "STOP" (szelep)
Manual command "Stop" (valves)
YB15
Kézi parancs "Helyi automatika/Helyi működtetés"
Manual command “Local auto/local control”
YB16
YB17
Automatika tartás
Autohold
YB18
YB19
Visszakapcsolás autom. Stop
Reconnection autom. stop
YB20
YB21
Automatika parancs Start /Nyit
Automatic command Start / Open
YB22
Automatika parancs Stop/Zár
Automatic command Stop / Closed
YB23
Automatika parancs "Ellenőrzés"
Automatic command "Check"
YB24
YB25
Az aut. visszakapcsolás ideje
Reconnection automatic time
YB31
Védelmi parancs Start / Nyit
Protection command Start / Open
YB32
Védelmi parancs Stop / Zár
Protection command Stop / Closed
YB33
Engedélyezési parancs Start / Nyit
Release command Start / Open
YB34
Engedélyezési parancs Stop / Zár
168 / 181
Release command Stop / Closed
YB35
Berendezés védelmi parancs Start / Nyit
Equipment protection command Start / Open
YB36
Berendezés védelmi parancs Stop / Zár
Plant protection command Stop / Closed
YB51
Kézi parancs visszavonása
Withdrawal of Manual command
YB52
Automatika parancs visszavonása
Withdrawal of Automatic command
YB53
Engedélyezés parancs visszavonása
Withdrawal of Release command
YB54
Védelmi parancs visszavonása
Protection command backwards
YB55
Berendezés védelmi parancs visszavonása
Withdrawal of equipment protection command
YB94
Lámpa ellenőrzés
Lamptest
169 / 181
A JELTARTOMÁNY "C"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "C"
A jelek megnevezése
szabályozásnál:
Defined closed loop control signals:
XC01
Visszajelzés "Szabályozó szelep nyitva"
Feedback message “Control valve open”
XC02
Visszajelzés "Szabályozó szelep zárva"
Feedback message “Control valve closed”
XC03
Üzemkész
Ready for operation
XC04
Hajtómű hiba
Actuator fault (dyn.)
XC05
Hiba
Fault
XC11
Visszajelzés "A szabályozási kör szabályozott üzemmódban"
Feedback message “Control loop in controled mode”
XC12
Visszajelzés "A szabályozási kör kézi üzemmódban"
Feedback message “Control loop in manual mode”
XC15
Mérés -alapjel eltérés > max
Actual - Setpoint value deviation > max
XC16
XC17
Mérés -alapjel eltérés > x%
Actual - Setpoint value deviation > x%
XC18
Mérés -alapjel eltérés < x%
Actual - Setpoint value deviation < x%
XC19
Dinamikus zavar a szabályozónál
Disturbance at controller (dyn).
XC20
Kimeneti üzenet < x%
Output message < x%
XC21
Kimeneti üzenet > x%
Output message > x%
XC23
Szinkronizálva
170 / 181
Synchronized
XC25
Az alapjel értéke az 1 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 1
XC26
Az alapjel értéke az 2 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 2
XC27
Az alapjel értéke az 3 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 3
XC28
Az alapjel értéke az 4 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 4
XC29
Az alapjel értéke az 5 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 5
XC30
Az alapjel értéke az 6 határértéket elérte
Setpoint value achieved limit 6
XC31
A szabályozó az 1. Szabályozószelepet kapcsolta
Control switched on control valve 1
XC32
A szabályozó az 2. Szabályozószelepet kapcsolta
Control switched on control valve 2
XC33
Az aktuális érték 1 bekapcsolva
Actual value 1 switched on
XC34
Az aktuális érték 2 bekapcsolva
Actual value 2 switched on
XC35
Az aktuális érték 3 bekapcsolva
Actual value 3 switched on
XC36
1. Alapjel bekapcsolva
Setpoint value 1 switched on
XC37
2. Alapjel bekapcsolva
Setpoint value 2 switched on
XC38
3. Alapjel bekapcsolva
Setpoint value 3 switched on
XC39
4. Alapjel bekapcsolva
Setpoint value 4 switched on
XC51
Visszajelzés "Nincs nyitva"
Feedback message “Not open”
XC52
Visszajelzés "Nincs zárva"
Feedback message “Not closed”
YC01
Vezérlő jel 4-20 mA
171 / 181
Control signal 4-20 mA
YC43
Parancs "Kényszerített helyzet"
Command to force position
YC49
Kézi parancs "Kézi"
Manual command to “Manual”
YC50
Automatika parancs "Kézi"
Automatic command to “Manual”
YC51
Automatika parancs “Szabályozó szelep nyit”
Automatic command “Control valve open”
YC52
Automatika parancs “Szabályozó szelep zár”
Automatic command “Control valve closed”
YC53
Kényszer kézi
Forced manually
YC54
Kényszerített megelőzés "Kézi"
Prevention forced “Manually”
YC55
Védelmi parancs "Nyit"
Protection command “Open”
YC56
Védelmi parancs "Zár"
Protection command “Closed”
YC57
Engedélyező parancs "Nyit"
Release command “Open”
YC58
Engedélyező parancs "Zár"
Release command “Closed”
YC59
Kézi parancs "Nyit"
Manual command “Open”
YC60
Kézi parancs "Zár"
Manual command “Closed”
YC61
Automatika parancs szabályozás aut. üzemmódban
Automatic command closed loop control to automatic mode
YC62
Automatika parancs szabályozás kézi üzemmódban
Automatic command closed loop control to manual mode
YC63
Stabilizálás
Stabilizing
YC65
Engedélyező parancs "Szabályozás aut. üzemmód"
Release command to “Control in aut. Mode”
YC66
Engedélyező parancs "Szabályozás kézi üzemmód"
Release command to “Manual mode”
172 / 181
YC67
1 szabályozás átkapcsoló
Change of control switch 1
YC68
2 szabályozás átkapcsoló
Change of control switch 2
YC69
YC70
Szabályozó kimenet csökkentés 1
Controller output to limit 1
YC71
Szabályozó kimenet csökkentés 2
Controller output to limit 2
YC72
YC73
Automatika parancs "Alapjel emelés"
Automatic command “Setpoint increase”
YC74
Automatika parancs "Alapjel csökkentés"
Automatic command “Setpoint decrease”
YC75
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 1"
Automatic command “Setpoint to limit 1”
YC76
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 2"
Automatic command “Setpoint to limit 2”
YC77
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 3"
Automatic command “Setpoint to limit 3”
YC78
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 4"
Automatic command “Setpoint to limit 4”
YC79
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 5"
Automatic command “Setpoint to limit 5”
YC80
Automatika parancs "Alapjel csökkentés 6"
Automatic command “Setpoint to limit 6”
YC81
Automatika parancs "Szabályozás az
1. Szabályózó szelepen"
Automatic command “Control to control valve 1”
YC82
Automatika parancs "Szabályozás az
2. Szabályozó szelepen"
Automatic command “Control to control valve 2”
YC83
Automatika parancs "Az 1 aktuális érték felhasználva"
Automatic command “Actual value 1 into use”
YC84
Automatika parancs "A 2 aktuális érték felhasználva"
173 / 181
Automatic command “Actual value 2 into use”
YC85
Automatika parancs "A 3 aktuális érték felhasználva"
Automatic command “Actual value 3 into use”
YC86
Automatika parancs "Az 1 alapjel használatban"
Automatic command “Setpoint 1 into use”
YC87
Automatika parancs "A 2 alapjel használatban"
Automatic command “Setpoint 2 into use”
YC88
Automatika parancs "A 3 alapjel használatban"
Automatic command “Setpoint 3 into use”
YC89
Automatika parancs "A 4 alapjel használatban"
Automatic command “Setpoint 4 into use2
174 / 181
A JELTARTOMÁNY "G"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "G"
A potenciálmentes érintkezőkről jövő jelek a "G" jeltartományba tartoznak.
The signals recived from potential -free contacts belong to signal area “G”.
Ezek a jelek "XGNN" vagy "ZGNN" jelöléssel rendelkeznek, ha több érintkező
párhuzamosan ill sorba van kapcsolva. A munkaáramú érintkezőket 01-49
számjegyekkel a nyugalmi áramú érintkezőket 51-99 számjegyekkel jelöljük.
A váltóérintkezőknél a számjegyek közötti különbség 50 azaz 01 és 51, vagy 05 és 55.
A jelek számozása általában alulról felfelé történik. A kontaktus záró érintkezőként van
meghatározva, amelynek nincs közbenső állása a technológiai folyamatban
azaz a nyomás, hőmérséklet 0, vagy a szelepnek nincs közbenső helyzete.
Az ilyen kontaktus jelölése >51. A megfelelő munkaáramú érintkező jele >01
de <50. A KKS jelölési rendszerben a 01 (51) jeleket a magas (H) határérték,
az 52 (02) jeleket az alacsony (L) határértékre használják.
A jelek meghatározása független a hiszterézistől a kapcsolási ponttól, a
kapcsolási áramtól stb.
The signals received from the potential -free contacts through binary input units
belong to signal area "G". The signals are marked "XGNN" or "ZGNN" if several
contacts are switched in parallel or in series. The digits of making contacts are
marked 01-49 and those of breaking contacts 51-99. The figures of the
change-over contacts always form a pair of figures, whose difference is 50,
i.e. 01 and 51, or 05 and 55.
A contact is defined to be a breaking one if it is closed when there is no
intermediate agent in the process, the pressure is vacuum , the temperature is
at abs. zero, or the valve is intermediate position. The signal of such a contact is >51.
The corresponding making contact shall be marked >01 but >50.
The signal numbers are numbered sequentially from "bottom" to "top". The KKS
standard signal 01 (51) is reserved for high alarm (H) and signal 52 () is reserved
for low (L) alarm.
Signal identification is independent of hysteresis, switching point, break current,
make current, etc.
175 / 181
A JELTARTOMÁNY "H"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "H"
A "H" jelkódot az analóg jelekből képzett bináris jelek jelölésére használjuk.
A számok használata megegyezik a "G" jel esetében leírtakkal.
Signal code "H" is given to the binary signals, which are limit
values of analog signals.
The digit part is formed on the same rules as for "G" signals.
A JELTARTOMÁNY "J"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "J"
A "J" jelkód felhasználási területe nincs meghatározva.
The signals are used at signalling of non-definied areas.
The use of the digit part has not been identified.
A JELTARTOMÁNY "K"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "K"
A "K" jelkód a védelme jelekre vonatkozik pl. kazán, turbina.
A számjegyek nincsenek meghatározva.
The signals area is reserved for signals of protection, used at larger protections,
such as those boiler and turbine. The use of digits has not been identified.
A JELTARTOMÁNY "L"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "L"
A pl. nyomógombbal végrehajtott működtetéseket a vezénylőből,
vagy egyéb működtetési
helyről "L" betűvel jelöljük. A számjegyek nincsenek meghatározva.
Signals and using points of the pushbuttons of control room and
control places are marked with signal code "L". The digit part has
not been identified.
176 / 181
A JELTARTOMÁNY "M"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "M"
A statikus jeleket és a gyűjtő jelzéseket "M" jelöljük. Az "XM"
az egyedi jelekre a "ZM" a gyűjtő jelekre vonatkozik.
Static single and common alarms are marked with signal code "M".
The sign is "XM" for single alarms and "ZM" for common alarms.
M01
Kapcsolóberendezés hiba
Switchgear fault (MCC)
M02
M03
Idő ellenőrzés zavar
Monitoring time disturbance
M04
M05
Jelző feszültség hiba
Signal voltage disturbance
M06
24 V betáplálás hiba
24 V supply disturbance
M07
Hibajelző feszültség hiba
Alarm voltage disturbance
M08
Villám védelem hiba
Lightning arrester disturbance
M09
Szekrény betáplálás hiba
Cubicle supply disturbance
M10
Szekrény ajtó nyitva
Cubicle door open
M11
Hibajelzés kezelés hiba
Alarm treatment disturbance
M12
Ellenőrzési idő túllépés
Supervision time exceded
M13
Villám védelem hiba
Lightning arrester disturbance
M14
Elektronika hiba
Electronics disturbance
M15
220 V betáplálás hiba
177 / 181
220 V supply disturbance
M16
Alcsoport hiba
Sub-group disturbance
M17
Hiba leállítás/indítás
Disturbance stopping/starting
M18
Csoport automatika hiba
Group control disturbance
M19
M20
Mérőköri hiba
Measurement circuit disturbance
M21
M22
Védelem hiba
Protection disturbance
M23
Nincs távadó hiba
No transducer disturbance
M24
M25
Átmenet hiba
Transition disturbance
M26
Analog jel előkészítés hiba
Analog signal treatment disturbance
M27
Egyedi szabályozás hiba
Single control disturbance
M28
Bináris jel előkészítés hiba
Binary signal treatment disturbance
M32
Érzékelő jel szimulálás
Sensor signal simulation
M33
Távadó (binér/analog) hiba
Transducer (binary/analogue) disturbance
M34
Modul/Kártya ellenőrzés működik
Supervision of modul/cards presence
M56
Mérő feszültség hiány
Measuring voltage missing
178 / 181
M63
Túlmelegedés a szekrényben
Overtemperature in cubicle
M79
Feszültség csökkenés
Undervoltage
M80
Szekrény hiba
Cubicle disturbance
M81
Szabályozó hiba
Controller disturbance
M82
Hajtómű hiba
Actuator disturbance
M90
Berendezés hiba
Equipment disturbance
179 / 181
A JELTARTOMÁNY "P"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "P"
A jel alkalmazása a számítógép rendszereknél
Used for signals which area created in computer systems.
A JELTARTOMÁNY "Q"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "Q"
Az analóg jelek meghatározására. A számozás szabad, de
általában a 01-el kezdődik.
Used for nomination of analog signals. Numbering is free,
thus recommended to start
from number 01.
A JELTARTOMÁNY "S"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "S"
Alkalmazása a lépés parancsoknál, a lépés vezérléseknél.
Signal is used at the address of step command of step control
in the way that the figure part corresponds to
the step number in question.
A JELTARTOMÁNY "T"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "T"
Alkalmazása kizárólag a turbinánál.
The signal code is reserved for the use of turbine
A JELTARTOMÁNY "U"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "U"
Alkalmazása a kombinált (kapuzott) jeleknél.
Signal code is used at combined (gated) signals.
180 / 181
A JELTARTOMÁNY "V"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "V"
Alkalmazása a kombinált (kapuzott) jeleknél a védelmi rendszerekben.
Signal code is used at combined (gated) signals in protection systems.
A JELTARTOMÁNY "W"
HASZNÁLATA
USE OF SIGNAL AREA "W"
Alkalmazása a kombinált (kapuzott) jeleknél.
Signal code is used at combined (gated) signals.
181 / 181
Download