Uploaded by jimmy pott

Duyen Hai 2-Anchor bolt

advertisement
80
Þ82
160
80
80
250
350 (Galvanized - Maï keõm)
2
3
80
Top surface of chimney - Maët coå moùng
80
160
DETAIL - CHI TIEÁT 3
TL : 1/5
100
800
1
30°
1
Bolts nut - Ñai oác
Dimension
Kích thöôùc
Diameter - Ñöôøng kính danh nghóa cuûa ren d
80
Lace step - Böôùc ren p
6
S
115
e
133
dw
112
H
64
A-B (maximum - lôùn nhaát)
3.5
E, F (maximum - lôùn nhaát)
1·
d
350
2150
1
Electric welding - Haøn ñieän
Hh=12mm
1
1-1
S
TL : 1/5
ANCHOR BOLTS - BU LOÂNG BL 80
A
TL : 1/5
(mm)
d
e
4
H
B
F
E
250
50
DETAIL - CHI TIEÁT 2
1350
250
250
4
1
REV.
ẤN BẢN
10 Dec, 2019
10/12/2019
DD/MM/YY
NGÀY/THÁNG/NĂM
For construction (Modifications according to OE 's comment)
Bản vẽ thi công (Hiệu chỉnh theo ý kiến của OE)
MODIFICATIONS
SỬA ĐỔI
Nguyen L T Liem
Tieu M Hieu
MODIFY
SỬA ĐỔI
CHECK
KIỂM TRA
APPROVAL
PHÊ DUYỆT
OWNER / CHỦ ĐẦU TƯ
JANAKUASA VIETNAM LIMITED
250
CONSULTANT / TƯ VẤN
POWER ENGINEERING CONSULTING J. S. C. 2
EPC CONTRACTOR / NHÀ THẦU EPC
5
DETAIL - CHI TIEÁT 5
TL : 1/5
SUBCONTRACTOR / NHÀ THẦU PHỤ
ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE
PC
MÃ DỰ ÁN
UAS CODE
MÃ UAS
400
DH2
PROJECT / DỰ ÁN
130
Approval
Phê duyệt
130
Discipline
Bộ môn
Cosignature
Chữ ký
Date
Ngày
Review
Thẩm tra
Date
Ngày
KKS CODE
MÃ KKS
VK02
REG. NO.
SỐ BẢN VẼ
P0AB
DUYEN HAI 2 THERMAL POWER PROJECT
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2
Check
Kiểm tra
Designer
Thiết kế
Scale
Tỉ lệ
164001
DESIGN STAGE
DETAIL DESIGN
GIAI ĐOẠN
THIẾT KẾ BV THI CÔNG
LIEÂN KEÁT CHAÂN COÄT VÔÙI MOÙNG - BU LOÂNG NEO BL80
CONNECTION BETWEEN TOWER & FOUNDATION - ANCHOR BOLTS BL80
Dwg.No.
Số bản vẽ
DH2-VK02-P0AB-164001
REV.
ẤN BẢN
1
Download