Uploaded by Eldor Abdullayev

кал план Dasturlash tillari(Python) 2-kurs AT-1-2

advertisement
«Tasdiqlayman»
«Iqtisodiyot» fakulteti dekani
_______________ M.N. Masharipov
«____»________________2021 y.
«Iqtisodiyot» fakultetining 2-kurs AT-1, AT-2 guruhlarida
«Dasturlash tillari va texnologiyalari(C#, Python)» fani bо‘yicha ishchi dastur
bajarilishining 2021/22 о‘quv yilining 2-semestri uchun
kalendar-tematik rejasi
Soat
1.
2
Ma’ruza mavzusi va mazmuni
Soat
Hafta
Namunaviy dastur tasdiqlangan sana
20__
Ishcha dastur tasdiqlangan sana ______
Ma’ruza mashg‘ulotlari soatlari - 30
Laboratoriya mashg‘ulotlari soatlari –30
Amaliy mashg‘ulotlari soatlari – 0
Mustaqil ta’lim soatlari - 60
Ma’ruzachi - Rasulmuhammedov M.M.
Laboratoriya o’qituvchilari: ass. Abdullayev E.S, Xakimov SH.X
2
1-mavzu: Python dasturlash tiliga kirish
PYTHON dasturini o‘rnatish va dasturlash
tilining strukturasi.
2.
2
3.
2
4.
2
4-mavzu: Kalit so‘zlar. O‘rnatilgan fuunksiyalar
2
list tipi bilan ishlash
5.
2
5-mavzu: Sonlar bilan ishlash
2
dict tipi bilan ishlash
6.
2
2-mavzu: Shartli operator if-elif-else
3-mavzu: Sikl operatorlari
2
Laboratoriya mashg‘uloti mavzusi va mazmuni
2
Sonli algoritmlar
7.
2
8.
2
8-mavzu: Funksiya va uning argumentlari. Istisno
2
9.
2
9-mavzu: Pythonda dasturiy kod yozish qo‘llanmasi.
Pythonda dasturiy kod hujjatlashtirish
2
7-mavzu: Ro‘yxatlar (list). Indekslar va bo‘limlar
2
2
2
2
12.
2
11-mavzu: Ob’ektga-yo‘naltirilgan dasturlash
2
Ma’lumotlarni fayldan o‘qish
Ma’lumotlarni faylga yozish. File tipi
2
Oddiy va dinamik Web-dastur yaratish
2
13-mavzu: Web-dastur yaratish
14.
Funksiyalar bilan ishlash
2
12-mavzu: Operatorlarni o‘ta yuklanishi. Dekoratorlar
13.
Matritsali hisoblashlar
Faylli tiplar bilan ishlash
10-mavzu: Modullar biln ishlash
11.
tuple tipi bilan ishlash
2
6-mavzu: Satrlar bilan ishlash
10.
string tipi bilan ishlash
2
GUI dasturlar tuzish. Tkinter moduli
2
14-mavzu: Pythonning tarmoqli ilovalari
Python dasturlash tilida tarmoq dasturlarini tuzish
15.
2
15-mavzu: Python dasturlash tilida ma’lumotlar bazasi
bilan ishlash
2
Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash
Аuditoriyadаn tаshqаridа аmаlgа oshirilаdigаn
tаlаbа mustаqil ishlаri (TMI)
№
TMI mаvzusi vа mаzmuni
Hisobot shаkli
Bаjаrаlish
muddаti
Soаtlаr
miqdori
1-15 hаftа
3-15 hаftа
10
50
Kurs ishi (loyihаsi)
1
Hisob-grаfik ishi
1
1.
2.
TMI ning boshqа shаkllаri
Mа’ruzа dаrslаrigа tаyyorgаrlik
Konspekt, kollokvium
Laboratoriya mаshg‘uloti hisobotlаrini
Referаt
topshirish
Jаmi
60
Аdаbiyotlаr:
1.
2.
Learn Python in One Day and Learn It Well_ Python for Beginners with Hands-on Project. The only book you need to start
coding in Python immediately.
Python Practical Python Programming For Beginners and Experts
Kаfedrа mudiri
Rаsulmuhаmedov M.M.
Tuzuvchi
E.S Аbdullаyev
Download