Uploaded by Linh Le

Bài tập chương 3

advertisement
Tên sinh viên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Lớp: 18H2CLC2
NỘP BÀI TẬP CHƯƠNG 3
Câu hỏi: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954). Trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là
quan trọng nhất, vì sao?
Trả lời:
Nguyên nhân thắng lợi:
- Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng
đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc.
- Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân do Đảng ta trực tiếp lãnh đạo
ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược tài trí, là lực lượng quyết
định tiêu diệt địch trên chiến trường.
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ
vững, củng cố và lớn mạnh, làm công cụ sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến
và xây dựng chế độ mới.
- Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa ba dân tộc Việt Nam,
Lào, Campuchia cùng chống một kẻ thù chung; đồng thời có sự ủng hộ giúp đỡ
to lớn của Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu
chuộng hoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp.
Trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân quan trọng nhất là:
Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hô Chí Minh với
đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh
toàn quân đánh giặc. Tại vì:
-Năm 1945, nhờ Đảng đã đánh giá đúng tình hình nước ta sau Cách mạng
Tháng Tám, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn; xây
dựng và phát huy được của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lợi dụng được mâu
thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch,… nên vấn đề về chính trị xã hội, về kinh tế, văn
hóa, về bảo vệ chính quyền cách mạng đã được phát triển và giữ vững.
-Năm 1946-1954, đưòng lối kháng chiến của Đảng đúng đắn và sáng tạo,
vừa kế thừa được kinh nghiệm của tổ tiên, đúng với các nguyên lý về chiến
tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa phù hợp với thực tế đất nước
lúc bấy giờ đã có tác dụng đưa cuộc kháng chiến nhanh chóng đi vào ổn định và
phát triển đúng hướng, từng bước đi tới thắng lợi (1946)
Thực hiện đường lối kháng chiến của Đảng (1947-1950), Đảng đã tập
trung chỉ đạo cuộc chiến đấu giam chân địch ở các đô thị, đánh bại cuộc hành
quân lớn của địch lên Việt Bắc (1947), đặc biệt là giành thắng lợi trong Chiến
dịch Biên giới ( 1950)- giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của địch.
Đường lối hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân
dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội của Đảng được thực hiện trên thực tế trong giai
đoạn 1951-1954.
Download