Uploaded by trtrungviet

DON XIN CAP LAI GIAY PHÉP VHTTBPT

advertisement
m6u sii 0z
uY BAN euAN rY voN
ceNG HoA xA ugr cuu Ncnil vrET NAM
r+rA Nrloc rAr DoANH NcHTEP
DQc l{p - Tg do - Hqnh phric
rONc cONc rv
cAxc uAxc xH0xc \.rET NAM-crcP
so' 328T ircrcHK\rN-TCNS
Tp.
Hi
Chi Minh, nsdy O! thang t I ndm 2021
DON DE NGHI
Clplcitp lai/B6 sung nlng ttlnh gi6y ph6p nhin vi6n tliiiu khi6n,
v$n hirnh thi6t b! hirng kh6ng, phuong tiQn ho4t ilQng
tqi khu vg'c h4n chii cria c6ng hirng khdng, s6n bay
Kinh grii: Cgc Hirng kh6ng ViQt Nam
l.
T€n ddy dti t6 chric: ToNG CoNG TY CANG HANG KHoNG VIET NAM - CTCP
Ten viCt tAr: ACV
2. Dia chi try sd chinh: 58 Truong Son, Phuong 2, Quin T6n Binh, TP. HO Chi Minh
3. Th6ng tin ngudi dai di€n theo ph6p lu4t:
Hg vd t€n: Vfr Th6
4.
Thdng
Phiet
Chuc v9: T6ng Gi6m <l6c
tin li€n h€: Nguy6n Trucrng Kh6nh, Dien thogi: 0786332727,
Email: truongkhanh@vietnamairport.vn
D€ nghi Cpc Hang khdng ViQt Nam c6p/c6p lai gi6y phdp, bO sung ntrng dinh
Gi6y phep nh6n vi6n di€u khi€n, v{n hdnh thi6t bi hdng kh6ng, phuong tign hoai dgng
tpi khu vgc han ch6 cta cing hdng khdng, sdn bay cho 3 1 nh6n vi6n cta T6ng c6ng ty
C6ng hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP (C6 danh sdch vd hd so nhdn viAn kdm theo).
TL. TONG GIAM D6C
TRIJOI\TG BAN TC-NS
Noi nhA II:
-
Nhu hen;
- T6ng gi6m oc
- PTCD N.Q.Phuong ) (<16 bdo c6o);
- Ban TC-KT (dd qudn l! chi phi);
. NIA, HPH, DtN. VDH I
- DrA, cxR, vcl
|
- TIA, PQC,TBB )
(dc tham du);
- Luu: VT, TC-NS (K.02 bn).
- Dinh kdm: Danh s6ch vi hd so thi.
Og
a
c4
*
o
o
l'oN(;
coN(;
CANG
f{\-G
VIET
0x0
M
CTCP
.IP Hq
uy 6n Thi D6 Quy6n
uv eeN euAN r-Y v6N
Nudc r4r ooANH NGHITPP
rdrnc c6Nc rv
sAnc
rnoxc vrPr uM-crcP
cAxc
CQNG HoA xA HOI CHU NGIIiA VIET NAM
DQc Up - Tg'do - Hqnh phfc
NHA
PHU LUC SO 2.I: DANH SACH XIN CAP/CAP LAI
GIAY PHEP, GIA HAN NANG DINH NHAN vIEN DK, vH THIET BI HANG KHONG,
PHIJONG TIEN HOA,T EQNG TAI KHU VI.IC HAN CHE CUA CANG HANG KHONG, SAN BAY
(Kim theo c6ng vrn
/TCTCHKvN-TCNs ngiryO{ /ttt202t)
+
a c
"ii:1297
srt
s5 CMTND
Hq
vi
ten
Ngiy sinh
Noi sinh
(ho{c thG
cin cutc)
I
Ca
qurn
*
uray pnep
Ning.!inh
di
c6ng
nghi tlugc
Bing cdp/
cip
CCCM
Cip tei cd
tli tt[qc c5p
s&/
Ngiry cdp
tic
iii
<!uqc
cap/
ngay cap
Ghi chri
CANG HANG KH6NG QUoC TT NQI BAI
L0 Vdn D6n
20/12/ 1967 Vinh Phric
0l t787468
Nln - VH
Cau hAnh khAch
- Hac vien HKVN:
t9/t0/2000
- VH Ciu hlnh kh6ch
829/CHKGPMD/20I6
15fi2t2016
Cdrp
l4i CP
830/CHK2
Pham
vin
l'hQ
02/02/l976
lla Nam
035076002906 NIA
- VH Ciu hdnh khich
- iloc vien HKVN: 2218/2010 -
Vll
Cdu hanh kh6ch
cPMD20t6
Cdp lai GP
l5/12/2016
NguyEn Nggc Bio
I
5
l-ruong Van
Thdnh
ot
/o7A96A HAi Phdng
Thanh
Hoa
03/02A9'11
Hoing Qu6c Hung 23105,L971
Tnan Nggc Son
2'1044972
Ha
I
N0i
Id Nam
012233658
03807 t003252
NIA
NIA
- VH Cau hanh kh6ch
-
vH Clu
hdnh kh6ch
- Hqc vien HKVN;
t9no/2000
83licHK- VH C6u hAnh khdch
GPME2O I6
Cap l4i GP
t5/12t2016
- lloc vi6n I IKVN: 2218/2010 - VII Cau hAnh kh5ch
832/CHKGPMD2OI6
C6p lai GP
1sfi2/20t6
00 r071019768
0l
1745
t55
NIA - VH Cdu
NIA
- VH
CrAu
hAnh kh6ch
hdnh khrich
- HQc vien HKVN
t9/10t2000
- IIQc vien HKVN:
t9lt0/2000
833/CHK- VH Cdu hanh kh6ch
GPMD20l6
C6p l4i GP
t5/12/2016
- VH Cdu hdnh kh6ch
834/CHKGPMD2OI6
C6p lai CP
t5/1212016
t/6
l'lN
a
55 CMTND
STT
Hg
vi
t6n
Ngiy sinh
(ho{c thG
Noi sinh
cin crdc)
Cd
quan
c6ng
Bing cdp/
Nnng.linh
dA nghi ttuqc c6p
CCCM
<fa
CCp tgi cc s0/
duqc cdp
Ngiry c6p
t{c
Gi6y ph6p
da dugc
cAp/
ngiry c5p
(ihichri
835/CHK"l
Ph4m Van Tuan
t2/t0/1982 Thii Binh 0340820027
r\2
NIA - VH Cdu hdnh kh6ch
-NIA: 04/02/2013
- VH Cdu hdnh kh6ch
GPMD2OI6
C6p lqi GP
l5/12/2016
II
I
CANG HANG KHONG QUOC TE CAT BI
NguyEn Xuin D?o
V0 VIn Quang
20t04/t964
05/08/t971
Hni
Duorg
0300640058.r7
Hai
Duong
r4 r393579
HPH -
EK
xe cdp diQn cho tAu bay
DK xe thang
DK xe dAu kCo
- DK xe cit cd
- DK xe vQ sinh SD, khu bay
- DK xe 0 t0 thdng thudng
Ti€u C6ng Hung
III
I
lv
06/04/t990
Hai
Du(mg
030090003273
tiu
bay
-
- DK xe tliu kdo
EK xe 6 t6 thong thudng
- DK xe 6 t6 th6ng thudng
EK xe c6p khi khdi dQng TB - DK xe c6p khi khdi d0ne TB -
- DK xe 6 t6 th6ng thudng
- DK xe btrng chuydn
- DK xe chd kh6ch khu bay
IIPH
- DK xe chtra ch6y
IIPH -
- DK xe cdp diQn cho
- DK xe thang
DK
DK
DK
DK
DK
DK
xe
xe
xe
xe
xe
xe
diu kdo
bing chuydn
hit vc
sinh
cdp nudc s4ch
chila ch6y
chd kh6ch khu bay
- EK xe
- DK xe
- DK xe
- DK xe
- DK xe
- DK xe
-
NIAGS:
NIAGS:
NIAGS:
NIAGS:
26ll
26ll
26ll
26ll
l/2013
l/2013
l/2013
l/2013
c6t cd
ve sinh SD, khu bay
- Schmidt: 24103/2021
DK xe 6 t6 thdng thudng
DK xe dAu kdo
DK xe blng chuyAn
- HGS21/0'7 /2016
- HGS:21i07l2016
- HGSt2l/07/2016
EK xe hrit ve sinh
- HGS:21107/2016
DK xe c6p nu6c sgch
DK xe chila ch6y
- DK xe chd kh6ch khu bay
4
)9
Cdp lqi GP
t(
t5/t2/20r6
NTAGS: 26ll I /2013
-NIA:30/01/2015
-NlA:30/01/2015
-NIA:30/01/2015
- NIA: 30/01/2015
- NIA: 04/l I /2015
6 t6 th6ng thudng
bdng chuydn
chd kh6ch khu bay
chfa ch6y
840/CHKGPMD 2OI6
- HGSt2l/0712016
- NIA: 04/10/2016
OI
lll
rlt
839/CHKGPMD 20I6
I
,..'-
Cdp l4i CP
t5/t2t2016
838/CHKGPMD 20I6
-C/i!
C6p lai GP
t5/L2t20t6
- HGS1 06/12/201'7
CANG HANG KHONG DIE,N BIEN
Nguy6n Thanh Hdi
22/6/1976
QuanC
Ninh
DK xe 6 tO thong thudng
DK <fAu kdo
DK xe c{p diQn cho tAu bay
02207 6004584 DIN
EK xe chta ch6y
DK xe thang
- DK xe bdng chuy6n
-
-
EK xc 6 t6 th6ng thuong
DK
DK
DK
DK
DK
d6u kCo
xe c6p diQn cho tiu bay
xe choa ch6y
xe thang
xe blng chuyAn
-
NtA: 2919/2015
NIA: 2919/2015
NIA: 2919/2015
NIA: 2919/20l5
HGS: 06/8/202 I
HGS; 06/8/2021
845/CHKGPMD 2016
Cdp laiGP
t5^2t20t6
HiNG KI()'{G DONG Hdt
-cANG
2/6
56 CMTND
ST'T
Hg
vi
t6n
Ngiry sinh
Noi sinh
(ho{c th6
cln cu&c)
C0
Ning ttinh
dd nghi ttrgc c6p
quan
c6ng
2
Duc
Vo TuAn Th&c
05/01/1986
t9/05/1991
Quang
Binh
Qudng
Binh
4408600t I t8
194413246
VI)II
VI)II
- DK xe di6u hda kh6ng khi
- EK xe c6p diQn
- DK xe thang
- DK xe bang chuyiin
-
Si Hing
t0/09/1990
NghQ
CANG HANG KHONG QUOC
I
D6 t-i6n Dnng
22/05/1962
An
Tf
Ha Noi
t86905 r93
vl)ll
-
DK
DK
DK
DK
DK
xe chila ch6y
xe n6ng hAng
xe diAu hda kh6ng khl
xe c6p dign
xe thang
xe blng chuyin
- NIA: 04/10/2016
- HGS:05/06/2018
- HGS: 05/06/2018
- HGS: 05/06/2018
- HGS:05/06/2018
- SAGS: 2213/2021
- NIA:04/10/2016
- llGS: 05/06/2018
- HGS:05/06/2018
-
xe n6ng heng
xe diBu hda khdng khl
- DK xe chta ch6y
- DK xe nAng hAng
- DK xe didu hda khdng khi
xe c6p diQn
- DK xe c6p dien
xe thang
- DK xe thang
- DK xe blng chuydn
- HGS:05/06/2018
- HGS:05/06/2018
- HGS: 05/06/2018
- HGS: 05/06/2018
- SAGS: 2213/2021
- VH c6u hdnh khdch
- DIA:30112/2O15
EK xe ndng hang
DK
DK
- DK
- DK
DK
DK
DK
DK
DK
- DK
-
- DK xe chta ch6y
- DK xe n6ng hang
- DK xe didu hda kh6ng khl
- DK xe cdp diQn
- DK xe thang
- DK xe blng chuydn
DK xe chta chiiy
xe didu hda kh6ng
khi
xe cdp diQn
xe thang
xe btrng chuydn
- DK xe chila chSy
Phan
CCCM dt ttugc c6p
Giiy ph6p
dI duvc
cfipl
Chi chf
ngiy cip
- DK xe nang hdng
Bii Anh
C6p t4i cc s8/
Ngiry c6p
tic
- DK xe chtra ch6y
I
Bing c6p/
xe btrng chuydn
- I'lGS: 05/06/2018
- HGS: 05/06/2018
- SAGS: 22l:l/2021
841/CHK-
GPMD 20I6
t5/12t2016
C5p lei
cP
842/CHKGPMD 20I6 Cdp lai GP
t5/l2n0t6
'{
't(
NIA: 04/10/2016
.t)
843/CHKGPMD 20I6
,
l5lt2/2016
I(
,-r
DA N;.NG
20133{t804
l)lA - VH c6u
hanh khrich
851/CHKGPMD 2016
C6p lqi {iP
t5lt2/20t6
2
vl
I
Ph+rn
Ilru Tha
t'7/04,L975
Dd Ning
20t22t076
l)lA
- VH cdu hdnh kh6ch
- DK xe 6 t6 thdng thudng
- VH cdu hdnh kh6ch
- DK xe 6 t6 th6ng thudng
- DlAi 30/12/2015
- DK xe ch&a ch6v
-
852/CHKGPMD 20I6
C6p l4i
cP
Cdp lai
cP
t5n2t20t6
CANG HANG KH6NG QU6C TE CAM RANH
Nguy6n Anh Kiet
25/03/1976
DA
Ning
225025053
CXR - DK xe chfta chdv
TlAt 26101/2015
\ti
il
c6p lg GP
859/CHKGPMD 20I6
t5/t212016
VII CANG HANG KH6NG CHU LAI
3/6
f
s1"t
HQ
vi
t6n
Ngiy sinh
Noi sinh
s6 CMTND
(ho{c the
clt| cBtc)
I
a
Trinh Duc Hing
Pham l'hanh
Chung
20/081t982
09107,L977
Thanh
H6a
Quang
Ngai
Co
Nlng
quan
c6ng
DK
DK
DK
DK
DK
DK
- DK
- DK
VIII CANG HANG KH6NG QUOC TT TAN
dA
nghi drqc c6p
xe
xe
xe
xe
xe
xic
Bing c6p/
CCCM
tti
C6p tgi co sd/
Ngiry c6p
ttugc cAp
(,ray phep
ali alrqc
cap/
ngsy cap
adc
031t0{i2032919 VCI-
212114495
arinh
VCI-
nang
ddu kdo
blng chuyAn
nang hang
thang
xe 0 t6 th6ng thudng
xe cho kh6ch khu bay
xe c6p diQn cho tdu bay
- DK xe chita ch6y
- DK xe 6 td th6ng thudng
Ghi chri
- DK xe xic nang
- DK xe dAu kdo
- DK xe bing chuyAn
- DK xe nang hang
- DK xe thang
- DK xe 6 t6 thOng thudng
- DK xe chd kh6ch khu bay
- DK xe cdp diQn cho tdu bay
- SAGS: 05/10/20l2
- SACS: 05/10/2012
- SAGS:05/10/2012
- SAGS: 06/05/2015
- SAGS:21105/2015
- SAGS: l6109/2016
- SAGS: l6109/2016
- SAGS: l2ll l/2018
- DK xe ch[a chAy
- DK xe 6 t6 th6ng thulng
- DIA:26/10/2016
- SAGS:06/10/2017
GPMD 20I6
-TlA:O6/09/2016
613/CHK(Thi chua d?t
CPMD 2OI6
tei dqt thdog
05n0/2016
871/CHKGPMD 20I6
C6p lqi GP
t5/L2/2016
872lCHKCnp liri CP
15t12/2016
SON NHAT
Cdp lai GP
I
Chu Anh Ding
07
t06/199t Hai Phdng
024544145
TIA - VH
cdu hanh kh6ch
- VH cau hanh khdch
,J
t0t202t)
Nguy6n Trung Tin
26/8
9',14
TP.HCM o1tx)711)(t7176
1A
- DK xe 6 tO th6ng thudng
- DK xe 6 t0 th6ng thudng
-
^flAt 26/05/2015
0t/07/2016
H6i
Duong
01007500'2s77
tlA
- DK xe 6 td th6ng thudng
- DK xe 6 td th6ng thudng
-TlA:04/06/20t5
885/CHKGPMD 2016
15112/20t6
Hd Tinh
02.r345664
TIA
- DK xe 6 td thdng thudng
- DK xe chta ch6y
- DK xe 6 tO th6ng thudng
- DK xc ch&a ch6y
-TlAi2610512015
882/CHKGPMD 2OI6
- DK xe 6 tO thong thudng
- DK xe chla ch6y
- DK xe 6 t6 th6ng thu&ng
- DK xe chita chdy
-
- TIA:. 24/04/201 5
- DK xe nang tU hdnh
-
l
Hoang Dinh Than
l
NguyEn Thanh
Tram
29/09/t96'l
TAn Van Todn
t3t09/1961 Thtii Binh 034067004061
)
6
0t
t07 /19'7
5
Nguy6n C6ng Blnh 30/08/1982
Hn
Noi
0010820t3645
TIA
TIA - DK
xe neng tU hdnh
-TlA:.24/0412015
TlAi 26/05t2015
TlAt lO/04/2015
,,t(
Cip lqi GP
2l l/cHK(Thi chua d4t
CPMD 20I6
\lr
tei dqt th6ng
t0/2021)
^6
C5p lsi CP
Cip lai CP
t5lt2/2016
884/CHK-
cPMD 2016
Cdp l4i GP
t5/12/2016
905/CHKGPMD 20I6
t
Cip lai CI'
5/t2/2016
4t6
H9
STT
vi
t6n
Ngiy sinh
Noi sinh
s6 CMTND
(hoic th€
cin cr6c)
Co
uray pnep
Nang.linh
<li ngh! ttrqc cAp
quan
c6ng
Bing c6p/
cccM
CAp
tli
co sd/
Ngiry c6p
dn ttugc c6p
rrc
ili
<!ugc
cap/
ngAy c6p
Ghi chri
906/CHK7
Hoang Tuan Nam
0s/02/t983
TP.TiCM
023764903
1'IA
- DK xe nAng
t{
hanh
- DK xe nang tU hanh
-
TIA: l9l08i20l5
oPMD 2016
Cdp lai GP
t5/1212016
IX C^NG HANG KHONG QUOC TE PHU QUOC
I
Nguy6n
viiit Kh6i
07 /o7
/t984
Quting
Nam
205t80809
- DK xe 6 t0 th6ng thudng
PQC - DK xe dAu kdo
- DK xe btrng chuyAn
- DK xe 6 tO thOng thudng
- DK xe dlu kdo
- DK xe blng chuydn
.DK xe ijp dien cho TB
.EK xe kdo ddy tAu bay
.DK xe ddu kdo
xe dAu kdo
.DK xe htt ve sinh
xe htt vC sinh
-DK xe diEu hda kh6ng khi
xe didu hda kh6ng khi
.DK xe bing chuyEn
xe bang chuyen
xe cAp khl khdi dQng TB -DK xe cdp khi khdi tlQng TB
.DK xe nang hAng
xe n6ng hang
.DK x€ thang
xe thang
.DK xe chd kh6ch khu bay
xe cho kh6ch khu bay
-DK xe sudt an
xe su6t an
-DK xe 6 td thdng thubng
xe 6 tO th6nB thudng
.VH ciu dan hanh kh6ch
cAu d6n hdnh kh6ch
- DK xe cip diQn cho TB
- DK xe k€o ddy tiu bay
2
Vi
Ven Huv
Nguy6n B€ Hai
x
t4/o9/L981 'l'hli llinh
02/12/l980
Ki6n
Giang
37t7It59t9
3'70767737
PQC -
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
VH
- DK xe c6p <liQn cho tdu bay
- DK xe kdo dAy tiu bay
- DK xe dlu k€o
- DK xe hut vC sinh
- DK xe didu hda kh6ng khl
- EK xe bnng chuydn
PQC
- DK xe cip khi khdi dOng TB
- DK xe nang hAng
- DK xe thang
- DK xe chd kh6ch khu bay
- EK xe su6t trn
- DK xe 6 tO th6ng thudng
- DK xe cip diQn cho tlu bay
- DK xe kdo dAy tdu bay
- DK xe ttAu kdo
- DK xe htt vQ sinh
- DK xe diiiu hda kh6ng khi
- DK xe bdng chuydn
- DK xe eip khl khdi d$ng TB
- DK xe ndng hing
- DK xe thang
- DK xe chd kh6ch khu bay
- DK xe sudt an
- DK xe 6 t6 th6ng thudng
- SAGS: l6192016
907/CHK-
- SACS: l619/20t6
- SAGS;03/10/2016
CPMD 20I6
t5/12/2016
-
TLD ASIAt 5ll2l20l4
TLD ASIA:5/1212014
TLD ASIA:02/2013
TLD ASIA: 0212013
SAGS:25105/2016
- SAGS:06/9/2012
- SAGS: 25105/2016
- TREPPEL: 3/5/2013
- TLD ASIA: 3/3/2015
- SAGS:2117/2014
- TLD ASIA :01/2015
-
TIA:
-
TIA: l8/
TLD
TLD
- TLD
- TLD
- TLD
-
02i I
908/CHKGPMD 20I6
TtA:
C6p lai CP
t5/t212016
\
l/2016
r
l0/201 8
ASIA :5112/2014
ASIA: 5/1212014
ASIA: 0212013
ASIA:0212013
ASIA: 0212013
909/CHK-
- SACS:06/9/2012
GPMD 20I6
- OUINAULT: 18104/2013
t5/12t2016
- TREPPEL: 3/5/2013
- TLD ASIA; 3i3l2015
- SAGS: 2l17/20 | 4
- TLD ASIA: 0li20l5
-
C6p lqi GP
CAp lai GP
02t t I t2016
CANG HANG IGI6NG TIIY HOA
s/6
56 CMTND
STI'
llg vi t6n
Ngiy sinh
Ncri sinh
(ho{c thG
cIn cudc)
Co
qurn
c0ng
tdc
Gidy ph6p
NIng ilinh
Bing c6p/
dd nghi atugc c6p
CCCM ttt rtuqc c6p
2
t,A VAn Dodn
l-e I'hn Cuirng
20/02/t9'14 Ninh Binh
24t0U1973 Binh D!nh
- DK xe
- DK xe
- DK xe
- DK xe
ddu kdo
bdng chuydn
thang
c6p diQn cho tiu bay
- DK xe chd kh6ch khu bay
- EK xe chta ch6y
221069036
tlt Il
2l
.DK xe 6 t6 th6ng thudng
-DK xe dAu k€o
.DK xe blng chuydn
-DK xe thang
.DK xe n6ng hAng
t'tllI .DK
xe cdp diQn cho tau bay
-DK xe cho kh6ch khu bay
-DK xe htt ve sinh
-DK xe cdp nudc s4ch
-DK xe chtra chiiy
1115.179
cc sd/
Ngny cdp
DK
DK
EK
DK
DK
DK
- DK
xe 6 tO th6ng thudng
xe dAu kdo
xe bdng chuy6n
xe thang
xe c6p diQn cho tdu bay
xe chd kh6ch khu bay
xe chila chdy
SAGS: l9l10/2015
SAGS:31/1212014
SAGS;31/1212014
SAGS:2115/2015
- SAGS: 04/05/2016
- SAGS:02/06/2015
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
xe 6 t6 th6ng thudng
xe dAu kdo
xe blng chuydn
xe thang
xe n6ng hdng
xe cCp diQn cho tAu bay
xe chd khtch khu bay
xe hUr vC sinh
xe clp nudc s4ch
xe chifa ch6y
- SAGS: 26i5l2014
- SAGS:31/1212014
- SAGS:31/1212014
- SAGS: l719/2015
- SAGS: 2l /0712015
- SAGS: I l/l li20l5
- SACS: l0/09/2019
- SAGS:30/6/2019
- SAGS: 30/6/2019
-
-
-
-
drqc
c5p/
Ghi chri
873/CHKGPMD 20I5
t5/12/2016
Cdp lai GP
874/CHKGPMD 20t6
Clip lai CP
ts/12/2016
- TlAt 2611112020
THU TRUONG DON VI
(ky, ghi rd ha ten)
Fc
t
a
5
'l'oN(;
, ghi 16 hg t6n)
c
c()N(i'lY
cixc uir,tl xtt
* v
O
Nguy6n Trudng Kh6nh
ale
-TlAt 02/l2n0l6
NGUdI LAP DANH SACH
\WELMI-//
qi
ngAy c6p
- DK xe 0 tO th6ng thudng
I
C{p
ti 't'
\l
N
I
CL
TP
y6n Th! D6 Quy6n
6/6
Download