Uploaded by marvinpvelasquez

Prinsipyo ng Ekonomiks

advertisement
Ang Prinsipyo ng Ekonomiks
Ang Katuturan ng Ekonomiks
Ekonomiks
• Ito ay isang agham panlipunan na
sumasalamin sa ginagawang pagsisikap
ng mga tao na magkaroon ng ikabubuhay.
Lahat ng tao ay naghahangad ng maayos
na pamumuhay, kaya sila ay
nagsusumikap sa buhay.
MAIKLING
KASAYSAYAN NG
EKONOMIKS
MGA MERKANTILISTA
(Ika-17 at 18 siglo)
- nagpasimula sa
sistematikong kaisipan
ng pangkabuhayan
DAVID HUME
Nagpahayag
ng kanyang
gold-flow
mechanism
GOLD-FLOW MECHANISM
- naglalarawan kung paano
ang gold-inflow ng mga
merkantilista ay
magwawakas sa pagtaas
ng presyo
PHYSIOCRATS
- nagpahayag na ang
agrikultura ang tanging
pinagmumulan ng pangekonomikong kalabisan at
nagtangka na tanggalin ang
restriksyon ng kalakalan sa
mais at iba pa
FRANCOIS QUESNAY
- nagpaliwanag na ang
ibat-ibang elemento ng
ekonomiya ay
magkakaugnay at samasama tulad ng mga blood
vessels ng katawan
FRANCOIS
QUESNAY
- doctor ni
Louis XIV
ADAM SMITH
- ama ng
disiplina ng
ekonomiks
ADAM SMITH
- sumulat ng
“Wealth of
Nations” na
nagsusuri sa
pagyaman at
karalitaan ng
bansa
WEALTH OF NATIONS:
1. Paglalaan ng Puhunan o
pag-iimpok
2. Pagtaas ng Produktibidad
ng Paggawa
- isang bahagi na nagbibigaydaan sa produktibidad ang
espesyalisasyon
FREE ENTERPRISE
- isang pamilihan na may
kompetisyon
- ang pamahalaan ay hindi
makikialam sa pamamahala
ng negosyo ng indibidwal at
anumang
pakikipagkalakalan
LIMITADONG PAPEL NG
PAMAHALAAN
- pagpapatupad ng batas
at kaayusan
- tanggulang pambansa
- pampublikong
kalusugan at kalinisan
LASSAIZE FAIRE
- hindi pakikialam ng
pamahalaan sa pamilihan
- bunga ng paniniwalang
nakakaapekto ang
panghihimasok ng
pamahalaan sa negosyo
DAVID
RICARDO
- sumulat sa
“The
Principles of
Economy and
Taxation”
DAVID RICARDO
Batas ng Lumiliit na
Kapakinabangan
- bumababa ang
pakinabangan ng isang
bagay sa produksyon
DAVID RICARDO
Comparative Advantage
- ang isang bansa ay gagawa ng
produkto kung saan higit na
mababa ang gastos, habang ang
produkto na magagawa sa higit
na mataas na gastos ay
aangkatin na lamang
THOMAS
MALTHUS
- sumulat ng
“The Principles
of Population
as it Affects the
Future of the
Society”
THOMAS
MALTHUS
- mapagiiwanan ng
paglaki ng
populasyon
ang paglaki ng
produksyon
THOMAS MALTHUS
Antas ng Geometric
- paglaki ng populasyon kapag
hindi natsek sa loob ng 25 taon
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64…)
Antas ng Arithmetic
- pagdami ng produksyon ng
pagkain (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…)
THOMAS MALTHUS
- ang tao ay patungo sa
kahirapan at pagdurusa
maliban kung ang antas ng
paglaki ng populasyon ay
mapipigil ng paraang
positibo o preventive.
KARL MARX
- sumulat ng
Das Kapital
kung saan
masusi niyang
pinag-aralan
ang sistema
ng kapitalismo
KARL MARX
- tinalakay
niya ang
labor
theory of
value
Labor Theory of Value
- ang halaga ng
anumang produkto ay
nakasalalay sa dami ng
paggawa na kailangan
upang magawa ito
KARL MARX
- isinulong ang sosyalismo at
komunismo
- dapat kompiskahin ang
pribadong pag-aari na gamit sa
produksyon, gawin itong pagaari ng buong lipunan at alisin
ang sistema ng pasahod
CLASSICAL
ECONOMICS
Leon Walras
- ipinakilala
ang general
economic
system
Alfred
Marshall
- sumulat sa
aklat na the
Principles of
Economics
NEO-KLASIKO
- nagpalawak ng konsepto
ng ekonomiks
- binubuo nina Bohm
Bawerk, K. Wickell, Irving
Foster at Alfred Marshall
- sumunod sila sa programa
nina Smith at Ricardo
JOHN
MAYNARD
KEYNES
- ama ng
makabagong
makroekono
miks
JOHN MAYNARD KEYNES
- sumulat ng General Theory
of Employment, Interest and
Money na nagpalit ng pokus
ng ekonomiks sa
makroekonomiks
JOHN MAYNARD KEYNES
- hindi laging mabisa ang
“nakakubling kamay”
dahil maaari itong
magdulot ng
krisis pang-ekonomiya
JOHN MAYNARD
KEYNES
- maiiwasan
ang krisis
kung aktibong
makikialam
ang
pamahalaan
PAKIKIALAM NG PAMAHALAAN:
Patakarang Piskal
- kapangyarihang gumastos
at mangulekta ng buwis
Patakarang Pansalapi
- kapangyarihang gumawa,
magpakalat at magpautang
ng salapi
Kasaysayan ng Ekonomiks
Ang ekonomiks ay nakilala bilang political
economy na sentral na paksa ng pag-aaral
mga pilosopo (philosopher). Nang hindi pa
ipinanganak ang disiplina, hindi malinaw ang
kaisipan ng ekonomiks dahil ito ay nakatuon
sa pag-aaral na kaugnay ng politika at
ekonomiya ng mga bansa.
Ang salitang ekonomiks ay nagmula sa
dalawang salitang Griyego na OIKONOMIA
na ang ibig sabihin ay pamamahala o
pamamalakad ng sambahayan (household).
Kahulugan ng Ekonomiks
Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan
na mayroong layunin na pag-aralan ang
mga pagkilos at pagsisikap ng mga tao at
paraan ng paggamit ng mga limitadong
pinagkukunang-yaman upang matugunan
ang walang katapusang pangangailangan at
kagustuhan sa buhay dahil sa kailangang
kailangan piliin ng mga tao/pamahalaan
kung saan gagastusin ang kanilang likas
yaman.
Ang bawat tao ay gumagawa ng paraan
upang makabahagi sa limitadong yaman ng
bansa. Lahat ng tao ay patuloy na
nagsisikao upang magkaroon ng
ikabubuhay at mabuhay.
Pag-aaral ng Ekonomiks
Sa pag-aaral ng ekonomiks, matututuhan ng
bawat indibidwal ang konsepto na
nagpapaliwanag kung bakit ang mga tao sa
lipunan ay patuloy na kumikilos upang
maghahanapbuhay at magkaroon ng
ikabubuhay, maging ang galaw ng
pamahalaan ukol sa pamamalakad sa
ekonomiya.
Ang pagdedesisyon ng pamahalaan ay
mahalaga rin sa paglutas ng mga suliraning
pang-ekonomiya, tulad ng pagtaas ng antas
ng employment, kakulangan sa supply ng
bigas at iba pa.
Ang pag-aaral ng ekonomiks ang lilinang sa
kaisipan ng mga kabataan upang maging
mapanuri, mapagmasid, mapagmatyag at kritikal
sa mga kaganapan sa ating lipunan upang higit na
maunawaan kung paanong ang mga pangyayari
sa ekonomiya, tulad ng pagtaas at pagbaba ng
presyo ng langis ay nakakaapekto sa ating buhay.
Ang mga kaisipang pampolitika,
pangkabuhayan at pangmoralidad na
nalilinang sa pag-aaral ng ekonomiks ay
nakakaapekto sa ating mga kilos, pananaw
st gawi sa lipunan.
Ang ekonomiya ay hindi lamang
sumasalamin sa pagkilos ng tao sa lipunan,
ngunit sinusuri rin nito ang ibubunga ng mga
kilos na ayon sa buong ekonomiya.
Download