Uploaded by Jordi bay

Guia de lestudiant 2021-2022

advertisement
Centre universitari adscrit a
GRAU EN SEGURETAT
..
.
Guia de l’estudiant
Curs 2021-2022
© Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement
Mollet del Vallès, setembre de 2021
Índex
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ............................................................................... 5
Com arribar-hi? ...................................................................................................................................... 5
Per accedir a l’ISPC .............................................................................................................................. 6
Estudiar i viure a l’ISPC ........................................................................................................................ 7
Plànol de l’ISPC i descripció de les instal·lacions ................................................................................ 8
El Centre Universitari ............................................................................................................................ 9
Serveis i recursos ................................................................................................................................. 9
Bon ús de les instal·lacions i l’entorn ................................................................................................. 11
Protocol de mesures per la covid-19 .................................................................................................. 12
Fitxa d’actuació en cas d’emergència ................................................................................................ 13
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
3
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5
08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
93 567 50 00 (centraleta)
93 823 38 24 (centre universitari)
formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat
http://ispc.gencat.cat
twitter.com/ispc
Pati de banderes, espai central de l’ISPC
Com arribar-hi?
 Renfe, línia de rodalies R-3 (l’Hospitalet/Vic-Ripoll-
Puigcerdà): estació de Parets del Vallès
 Autovia C-17: sortida Parets del Vallès
 Autopista C-33: sortida 1 (procedència sud) o 2
(procedència nord)
Coordenades
geogràfiques
41º33'15''N
2º13'35''E
 Autopista AP-7: sortida 14 (procedència nord) o bé
sortida 15 (procedència sud)
Amb GPS a l’entrada principal
Pàrquings de vehicles i bicicletes
L’estudiant ha d’accedir al pàrquing de vehicles i bicicletes per l’entrada secundària de l’ISPC, a la
zona de les galeries de tir (accés des de Mollet del Vallès) entre l’avinguda del Tir Olímpic i l’avinguda
de Lourdes.
També hi ha un aparcament de bicicletes al costat de la cabina via, dins el recinte de l’ISPC, a prop
de l’estació de Renfe.
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
5
Per accedir a l’ISPC...
En el control d’accés corresponent sempre s’ha de
mostrar i portar visible l’acreditació d’estudiant, de
professor/a, de funcionari/ària o de visitant.
L’estudiant que no disposi d’acreditació o que
puntualment se l’hagi descuidat, s’ha de dirigir a la
Unitat de Vigilància dels Mossos d’Esquadra, també
anomenada Cos de Guàrdia (edifici K, entrada
principal), per a demanar una acreditació provisional.
Durant tot el temps de permanència a l’ISPC i a tot el recinte,
cal que l’estudiant porti de forma visible la seva acreditació.
Mollet del Vallès
Centre Universitari
Parets del Vallès
6
Grau en Seguretat, ISPC-UB
Estudiar i viure a l’ISPC
Creat per llei del Parlament de Catalunya l'any 2007, l’ISPC és una entitat autònoma
amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat
L'ISPC és el centre de formació dels cossos de policia i d’emergències i una peça essencial en la
construcció i la consolidació del sistema de seguretat de Catalunya. Formar tots els operadors de la
seguretat en un mateix centre fa palesos els principis de cooperació i coordinació en un sistema
integral de seguretat, sempre en col·laboració amb les organitzacions de les quals depenen.
A més, l’ISPC participa en la selecció i el desenvolupament professional d’aquests cossos; potencia i
divulga el coneixement en matèria de seguretat mitjançant la recerca, la cooperació internacional, les
publicacions i l’organització d’activitats obertes.
L’ISPC integra l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya (EBPC) i el Centre Universitari adscrit a la UB. Compta també amb el Centre de
Coneixement de la Seguretat (CCS).
En el recinte de 17 hectàrees hi ha una desena d’edificis, quatre àrees d’aparcament, equipaments
esportius... El pati de banderes és el gran espai central on tenen lloc actes institucionals i acadèmics.
Per a la formació es disposa d’un total de 94 aules: 86 de diversos usos i capacitat i 8 aules
d’informàtica, a més de l’auditori i altres espais per a pràctiques.
Així mateix hi ha servei de cafeteria i restauració, àrees de venda automàtica de begudes i productes
alimentaris, i també la Unitat d’Assistència Mèdica, per a l’atenció en primera instància d’incidències
de salut.
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
7
Plànol de l’ISPC i descripció de les instal·lacions
Edifici A
Direcció, Administració i Serveis de l’ISPC
Edifici E
Pavelló poliesportiu, vestuaris i dutxes
Edifici B
 Aules de l’Escola de Policia de Catalunya
(EPC)
Edifici F
 Unitat d’Assistència Mèdica (UAM)
 Residència d’alumnes i de visites
Planta baixa
 Secretaria Acadèmica
 Auditori
1a planta
 Centre de Coneixement de la Seguretat
 Subdirecció General de Formació Universitària,
Recerca i Gestió del Coneixement
Edifici C
 Centre Universitari
 Cafeteria i menjador
Edifici D
Espais de l’EPC
8
Edifici G
 Galeries de tir
 Accés al pàrquing d’alumnes
 Espais de l’EPC
Edifici H
Aulari de l’EPC i altres serveis
Edifici I
Escola de Bombers i Protecció Civil (EBPCC)
Edifici K
 Entrada principal, recepció i informació
 Unitat de Vigilància (Cos de Guàrdia), control
de seguretat
Grau en Seguretat, ISPC-UB
El Centre Universitari
Des del 2014 l’ISPC és centre adscrit a la Universitat de Barcelona. A la pàgina web del Centre
Universitari es troba tota la informació sobre l’organització, el funcionament i el sistema de qualitat del
Centre, així com tot el referent al grau en Seguretat (Pla d’estudis, plans docents, professorat,
calendari, horaris, recursos d’aprenentatge, tràmits acadèmics...).
La Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement és l’òrgan
responsable de planificar, organitzar i coordinar les diferents activitats de formació universitària que
es fan a l’ISPC. El Centre Universitari és a la primera planta de l’edifici C de l’ISPC.
Plànol del Centre Universitari
Serveis i recursos
Secretaria Acadèmica
La Secretaria Acadèmica dona suport a l’organització acadèmica de totes les activitats de l’ISPC i,
entre altres tasques, s’encarrega de l’expedició de certificacions, la tramitació de títols i la gestió i el
manteniment dels recursos pedagògics per a garantir que estudiants i docents disposin del material
necessari per al desenvolupament de les activitats formatives.
Atenció a l’estudiant
Per a qualsevol consulta o tràmit que necessitis fer, has d’enviar un correu
electrònic a formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat. En tant que sigui possible,
el tràmit es farà en línia; si calgués fer-ho presencialment et donarem dia i
hora. No es prestarà cap atenció presencial sense tenir dia i hora concertats.
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
9
Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS)
El CCS, situat a l’edifici B, és la biblioteca de l’ISPC. Té un fons de més de 41.500 documents i 150
revistes especialitzades. Dona suport a les activitats de docència i recerca de l'ISPC.
Forma part de les Biblioteques Especialitzades
de la Generalitat de Catalunya (BEG) i del
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya (CCUC). Aquests dos fons es
poden consultar en línia a http://beg.gencat.cat
i http://ccuc.cbuc.cat/ respectivament.
Al CCS disposem dels manuals i la
bibliografia recomanada de les assignatures
del grau en Seguretat. A l’inici del curs es
facilita a l’estudiant un usuari i contrasenya per
accedir a l’entorn CCS en línia, on us oferim la majoria de serveis i recursos i podeu consultar horaris
i altra informació.
A més de la biblioteca, el CCS disposa de la sala d’estudi Jaume Curbet, oberta tots els dies de l’any
de 7 h a 21 h, amb 22 ordinadors, wifi i autoservei de reprografia.
Unitat d’Assistència Mèdica (UAM)
El servei mèdic és a l’edifici F, davant mateix del Centre Universitari, i proporciona assistència mèdica
d’urgències per a l’alumnat i per al personal de l’ISPC.
De dilluns a divendres, de 7.30 h a 20 h
93 567 50 21
Cafeteria i menjador
Aquest servei és a la planta baixa de l’edifici C.
De dilluns a divendres:
 cafeteria, de 8 h a 16 h
 bufet d’autoservei per als dinars, de 13 h a 15.30 h
10
Grau en Seguretat, ISPC-UB
Bon ús de les instal·lacions i l’entorn
Cal respectar l’entorn i ser diligent en l’ús de les instal·lacions. Així mateix, cal tenir en compte que al
recinte de l’ISPC hi ha espais d’ús comú i espais d’ús exclusiu per a cada tipus de formació.
Al pati de banderes no està permès el trànsit ni la permanència durant l’horari lectiu, sobretot quan hi
ha alumnes de les escoles de l’EPC i l’EBPC fent alguna activitat.
L’edifici B, la cafeteria menjador i la UAM són espais d’ús comú, és a dir per a tot l’alumnat,
professorat i personal de l’ISPC, però la resta d’espais són d’ús exclusiu de les activitats formatives
de l’EPC i l’EBPC i altre personal tècnic i docent, per tant, restringits per a l’alumnat del grau.
Consum d’aliments i begudes
No es poden consumir begudes i aliments fora de les zones habilitades expressament per a aquest ús
(cafeteria i zones exteriors habilitades). Tampoc no es poden consumir aliments ni begudes a les
zones de les màquines de venda automàtica. La zona habilitada per a menjar i beure és la que hi ha
en el lateral exterior de l’edifici C que podeu veure a la imatge.
A causa de la situació de pandèmia, a la cafeteria també cal mantenir la distància interpersonal en les
taules habilitades per al consum de menjar i begudes. Les taules i cadires ja estan senyalitzades i en
una disposició concreta que no es pot alterar.
Zona exterior habilitada per al consum d'aliments, begudes i fumar.
Només es pot fumar a les zones de tolerància indicades, en aquest cas també és a la
zona exterior de l’edifici C (imatge superior). A les zones de tolerància, com diu el pla de
contingència, també s’ha de mantenir el distanciament físic.
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
11
Enregistrament d’imatges
Està prohibit l’enregistrament sonor i/o visual de les activitats de formació alienes al grau en
Seguretat, així com de l’alumnat de l’EPC i de l’EBPCC.
Gestió de residus
La Generalitat segueix un model de gestió sostenible per mitjà de la millora en l’estalvi i l’eficiència
energètica.
L’ISPC té incorporades mesures d’estalvi energètic, d’aigua i de paper en la seva activitat quotidiana,
i també de gestió de residus a les seves instal·lacions, on es poden trobar diferents punts de recollida
selectiva amb contenidors per a vidre, plàstic, brossa orgànica i rebuig.
Protocol de mesures per la covid-19
L’objectiu principal de les mesures establertes és prevenir el risc d’infecció del virus entre l’alumnat, el
professorat i el personal de l’ISPC.
A la Instrucció 1/2021, de 5 d’agost, s’informa detalladament sobre les mesures de seguretat per la
covid-19 relacionades amb les activitats de l’ISPC.
Pel que fa concretament a les activitats del Centre Universitari, a l’annex 1 de la Instrucció 1/2021 es
detallen els plans sectorials aplicables que corresponen a la formació universitària i al Centre de
Coneixement de la Seguretat (plans d’universitats i del sector cultural-biblioteques).
Incidències
Davant de qualsevol situació relacionada amb la covid-19, és imprescindible informar-ne les
responsables covid del grau en Seguretat:
Responsables covid-19 per al grau en Seguretat
Meritxell Calatayud – mcalatayud@gencat.cat – 634 699 495
Esther Martí – memartib@gencat.cat – 634 699 355
12
Grau en Seguretat, ISPC-UB
Fitxa d’actuació en cas d’emergència
Si detecteu un accident o una emergència
Aviseu ràpidament la Unitat de Vigilància
938 846 272 / extensió interna 1400
I les persones més properes per tal que prenguin les mesures que corresponguin
Seguiu les indicacions dels membres dels equips d’emergència de la vostra zona
 Si cal evacuar l’edifici o la planta, sentireu la sirena d’incendis, megafonia o
l’avís d’algun membre de l’equip d’evacuació i confinament: seguiu les seves
indicacions.
 Atureu, de forma segura, l’activitat que estigueu fent, no deixeu objectes en
zones de pas.
EVACUACIÓ
 Si podeu, tanqueu les portes i les finestres de la zona on us trobeu i dirigiu-vos
a l’escala o sortida d’emergència més propera.
 No torneu mai enrere ni circuleu en sentit contrari.
 No correu però tampoc no us entretingueu i sortiu de l’edifici al més aviat
possible.
 No utilitzeu els ascensors i baixeu pel costat dret de les escales.
 Si en el camí de sortida hi ha fum, ajupiu-vos i respireu amb un mocador a la
boca i, si és possible, busqueu una via d’evacuació senyalitzada alternativa.
 Si no podeu sortir, procureu fer-vos visible per les finestres, sense obrir-les, i
tancant les portes que tingueu al darrere. Espereu que els bombers us vinguin
a treure.
CONFINAMENT
 Dirigiu-vos al punt de reunió més proper. Si un cop allà trobeu a faltar algú,
informeu-ne immediatament algun membre de l’equip d’emergència.
 En cas de confinament, resteu tranquils i dirigiu-vos al lloc on us indiqui l’equip
d’evacuació i confinament de la planta on us trobeu (sala menys exposada) i
conserveu la calma mentre estigueu en el lloc de confinament.
 Assegureu-vos que les portes i finestres estan tancades i abaixeu les persianes
si n'hi ha.
 Restringiu l'ús del telèfon mòbil per tal d'evitar problemes de cobertura davant
avisos dels equips d'emergència.
Guia de l’estudiant, curs 2021-2022
13
Edifici
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
W
14
Núm.
1
2
2
1
3
2
6
4
5
3
6
Punt de reunió
Descripció
Plaça de banderes
Camp de futbol
Camp de futbol
Plaça de banderes
Aparcament C-17
Camp de futbol
Aparcament d’alumnes
Pista de conducció de vehicles
Pati de l’edifici I
Aparcament C-17
Aparcament d’alumnes
Grau en Seguretat, ISPC-UB
Centre universitari adscrit a
Download